Službena mišljenja Ministarstva financija

Pretražite mišljenja Ministarstva financija po abecedi:

ABCČDEFGHIJKL-LJMN-NJOPRSŠTUVZŽ

DVD izdanje - smatra li se knjigom

Darivanje ili sponzoriranje određenih programa ili aktivnosti - rashodi

Darova djeci - neoporezive isplate

Darovane police auto osiguranja - Porezni status

Darovane police osiguranja - porezni status

Darovani automobil - oporezivanje

Darovanja fizičke osobe dana u tuzemstvu - mogućnost uvećanja osobnog odbitka

Darovanja nekretnine za koju je korišteno porezno oslobođenje pri nabavi

Darovanje nekretnina - utvrđvanje poreza na promet nekretnina

Darovanje nekretnina s odgodom stjecanja vlasništva - nastanak porezne obveze

Darovanje nekretnine - oporezivanje dohotkom od imovine

Darovanje nekretnine dobivene od majke i strica - oporezivanje

Darovanje polica osiguranja u promotivne svrhe - porezni status

Darovanje za zdravstvene potrebe - nabava ortopedskih pomagala za određenog pacijenta

Darovanju rabljenog automobila, roditelj djetetu pa dijete ponovno roditelju

Davanja u naturi do 400 kn - oporezivanje

Davanje informacije o osobnom identifikacijskom broju

Davanje na uporabu imovine bez naknade

Davanje novčanih sredstava

Davanje podataka o prometu preko žiro računa

Davanje u zakup nekretnina - porezni tretman

Deblokada poslodavca s dugom na računu 1406

Depozit kao jamstvo za povrat ambalaže

Didaktički plakati

Dio osobnog odbitka po osnovi invaliditeta

Dio osobnog odbitka po osnovi kupnje i investicijskog održavanja stambenog prostora

Dio osobnog odbitka po osnovi uzdržavanog člana uže obitelji

Dio osobnog odbitka za kupnju i investicijsko održavanje stambenog prostora

Dio osobnog odbitka za kupnju ili gradnju stambenog prostora koji se financira dijelom vlastitim sredstvima, a dijelom sredstvima namjenskog stambenog kredita

Dio osobnog odbitka za kupnju stambenog prostora

Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora

Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora

Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora u suvlašništvu

Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora u vlasništvu supruga

Dio osobnog odbitka za stambene potrebe

Dio osobnog odbitka za uzdržavanje članova obitelji

Dio osobnog odbitka za zdravstvene usluge

Dio osobnog odbitka za zdravstvene usluge

Dionice korištene za naplatu potraživanja - osnovica poreza na dobit

Diplomati - oslobođenje od plaćanja PDV i trošarina

Diplomatska i konzularna predstavništva - olakšice

Diplomatska i konzularna predstavništva - oslobođenje PDV

Diplomatska i konzularna predstvaništva - kupnja Hrvatskoj

Diplomatska predstavništva - oslobođenje od plaćanja PDV prema članku 13. stavak 1. točka 3. zakona

Diskontna kamata na mjenice

Dividenda primatelju u Švicarskoj Konfederaciji

Dividende iz inozemstva - oporezivanje

Dizelsko gorivo isporučeno s veleprodajng skladišta

Dizelsko gorivo obojeno plavom bojom - prodaja

Djelatnik UNHCR-a, državljanin i rezident RH - oporezivanje

Djelatnik zaposlen u inozemstvu - oporezivanje dohotka

Djelatnik zaposlen u inozemstvu - uračunavanje poreza

Djelatnost izdavanja tjednog lista otisnutog na papiru i postavljanje i održavanje internetskog portala informativnog sadržaja

Djelatnost iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova - paušalno oporezivanje

Djelatnost muzeja i PDV

Djelatnost novinara - oporezivanje

Djelatnost priređivanja igara na sreću u casinima

Djelatnost socijalne skrbi od strane poduzetnika - upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost

Djelatnost turističkih vodića -oporezivanje porezom na dohodak

Djelatnost u slobodnim zonama - oslobođenje fizičkih osoba od plaćanja PDV-a

Djelatnost športskih sudaca -oporezivanje isplaćenih dnevnica

Djelatnosti lučke uprave - status

Djelatnosti novinara i autora - utvrđivanje dohotka

Djelatnosti stalnog smještaja starijih i nemoćnih osoba - obavljanje djelatnosti i upis u registar pdv-a

Dječja knjiga “Životinjsko carstvo” - oporezivanje

Dječje pelene - ortopedska pomagala

Dječji dodatak po posebnoj odluci grada - oporezivanje

Dječji list "Radost" - oporezivanje

Dječji vrtić osnovan kao privatna predškolska ustanova - oporezivanje

Dječji vrtić osnovan od udruženja građana - obveznik poreza na dobit

Dječji vrtić u privatnom vlasništvu - oporezivanje djelatnosti

Dječji vrtić u vlasništvu fizičke osobe - obveza ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost

Dnevnice za putovanja iz mjesta rada u mjesti prebivališta i nazad - oporezivanje

Dnevnice za službena putovanja

Dnevnice za službena putovanja - porezni tretman

Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo obavljeno u razdoblju od 16.01.2006 do 20.01.2006

Dnevnice za službeni put - plaćanje poreza i prireza

Dobitak ili gubitak od neto monetarnog položaja

Dobitci iz klađenja

Dobitci/gubitci kod zatvorenog investicijskog fonda - porezni status

Dobra i usluge nabavljene za provođenje programa aktivnosti UNICEF-a - oporezivanje

Dobrovoljni prilozi, donacije - oporezivanje

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - porezni tretman

Dodatak na mirovinu po osnovi sudjelovanja u dr , invalidske mirovine - oporezivanje

Dodatak na mirovinu članovima hazu-a - oporezivanje

Dodatne mirovine - isplata i oporezivanje

Dodatno pojašnjenje članka 14. stavak 7. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10)

Dodatno pojašnjenje članka 14. stavak 7. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10)

Dodjela OIB-a predstavnicima nacionalnih manjina

Dodjela OIB-a stranim pravnim osobama

Dodjela filmske nagrade za ljudska prava -porezni tretman

Dodjela i opcijska kupnja dionica - porezni tretman

Dodjela i opcijska kupnja vlastitih dionica društva

Dodjela koncesije za priređivanje igara na sreću u casinu

Dodjela osobnoga identifikacijskog broja

Dodjela osobnoga identifikacijskog broja honorarnin inozemnim suradnicima

Dodjela osobnoga identifikacijskog broja stranim osobama

Dodjela osobnoga identifikacijskog broja stranim osobama

Dodjela osobnoga identifikacijskog broja stranim pravnim osobama

Dodjela osobnoga identifikacijskog broja stranoj fizičkoj osobi

Dodjela osobnoga identifikacijskog broja za nerezidente

Dodjela osobnoga identifikacijskog broja za nerezidente

Dodjela osobnoga identifikacijskog broja za stečajnu masu Hotela

Dodjela osobnoga identifikacijskog broja za strane (nerezidentne) banke

Dodjela strane robe oduzete u carinskom prekršajnom postupku - oporezivanje

Dodjela vlastith dionica zapolenicima i porez na dobit

Dodjela vlastitih dionica članovima uprave i poslovodstvu - oporezivanje

Dodjela zemlišta prema Zakonu o pravima hrvatskih brnitelja - oporezivanje

Dodjela zemljišta branitelju - oporezivanje

Dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja stranim osobama

Dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja stranim pravnim osobama

Dohodak inozemnih poreznih obveznika (tenisači) - priznavanje izdataka

Dohodak nerezidenta od davanja u zakup nekretnina - oporezivanje

Dohodak od druge samostalne djelatnosti sudski tumači - doprinosi za obvezna osiguranja

Dohodak od imovine - oslovbođenja

Dohodak od imovine - zakupnine koju ostvaruje rezident V. Britanije

Dohodak od kapitala kod obrtnika

Dohodak od naslijeđivanja - oporezivanje

Dohodak od otuđenja nekretnine stečene temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju

Dohodak od poljoprivredne i šumarske djelatnosti

Dohodak od samostalne djelatnosti (obrt) i ostalih smostalnih djelatnosti - oporezivanje

Dohodak od samostalne djelatnosti - olakšice pri oporezivanju

Dohodak od samostalne djelatnosti inozemnih poreznih obveznika - oporezivanje

Dohodak od samostalne djelatnosti ostvaren otuđenjem više od tri nekretnina

Dohodak od samostalnog rada - isplata žiro račun/gotovina

Dohotka od kapitala na zadržanu dobit korištenu za povećanje temellnog kapitala - oporezivanje

Dokapitalizacija - prijenos materijalne imovine

Dokapitalizacija, razdoblje oporezivanju kod stečaja, osnovica poreza

Dokazivanje plaćenog poreza na promet nekretnina

Dokazivanje prebivališta radi korištenja olakšica na području posebne državne skrbi

Domovi zdravlja - obveznici PDV

Donacija dana drugima - rashodi

Donacija iz državnog proračuna

Donacija iz inozemstva dana trgovačkom društvu

Donacija medicinske opreme iz inozemstva

Donacija opreme kliničko-bolničkom centru

Donacija proizvoda u humanitarne svrhe

Donacija sportske opreme

Donacija u humanitarne svrhe - naknade za telefonske pozive

Donacija za pomoć obitelji teško invalidnog djeteta

Donacije i pomoć za liječenje

Donacije inozemne - oslobođenje od PDV

Donacije iz inozemstva - izravno plaćene dobavljačima

Donacije iz inozemstva vjerskim zajednicama

Donacije iz sr njemačke i njenih posredničkih organizacija i plaćanje carine i poreza

Donacije uz protučinidbu - porezni rashod

Donirana oprema iz inzemstva vjerskim ustanovama - oslobođenje od PDV

Donirane naknade putem donacijskih telefona

Doplatak pripadnicima pričuvnog sastava u oružanim snagama - isplata

Doprinos iz dohotka članova predstavničkih i izvršnih tijela javne vlasti

Doprinos uplaćen od osnovice iznad najviše godišnje osnovice - utvrđivanje osnovice

Doprinos za obvezna osiguranja - obveza plaćanja za primitke rezidenta Republike Makedonije

Doprinos za obvezna osiguranja na primitke od imovine (najam poslovnog prostora)

Doprinos za zdravstveno osiguranje inozemnog umirovljenika - utvrđivanje osnovice za obračun

Doprinos za zdravstveno osiguranje stranaca - Reguliranje obveza i plaćanje

Doprinosa za zdravstveno osiguranje sjemeništaraca - stranaca, - utvrđivanje statusa

Doprinosi na poduzetničku plaću obrtnika koji djelatnost obrta obavlja uz radni odnos

Doprinosi za obvezna osiguranja - dokaz o statusu u osiguranju nerezidenta

Doprinosi za obvezna osiguranja - zastara

Doprinosi za obvezna osiguranja - zastara

Doprinosi za obvezna osiguranja filmskih radnika

Doprinosi za obvezna osiguranja poljoprivrednika

Doprinosi za obvezna osiguranja poljoprivrednika

Doprinosi za osiguranika koji ne ostvaruje naknadu plaće

Dopuna Upute o godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2010. godinu

Dopuna Upute o godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2010. godinu

Dopunski zapisnik u ponovnom postupku

Dopunsko zdravstveno osiguranje - oporezivanje

Dopuštena visina tehnološkog manjka u šumarstvu

Dostava Potvrda o osobnom identifikacijskom broju osobama koje se ne nalaze na adresi prebivališta

Dostava Potvrde o osobnom identifikacijskom broju

Dostava osobnoga identifikacijskog broja za djecu mlađu od 18 godina

Dostava podataka za pravnu osobu u stečaju na temelju prijave poreza na dobit

Dostava podataka za utvrđivanje vlasništva radi utvrđivanja komunalne naknade

Dostava pošiljke s Potvrdom o osobnom identifikacijskom broju

Dostavljanje ugovora o prijenosu vlasništva od agencije

Dotiranje toplog obroka radnicima -

Društva za filmsku distribuciju

Društva za upravljanje investicijskim fondovima - oporezivanje

Društvo u stečaju - obveznik poreza na dobit

Državna agencija za osiguranje štednih uloga banaka - oslobođenje od poreza

Državna potpora primljena kao kompenzacija za gubitke

Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu

Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu

Državne potpore - oporezivanje

Državne upravne organizacije i najam programskog software-a

Državne ustanove - obveznici PDV

Državne ustanove obveznici poreza na dodanu vrijednost i poreza na odbit

Državni poticaji - oporezivanje

Državni zavod - obveznik poreza na dodanu vrijednost

Dugoročna rezerviranja koja nisu priznata kao porezni rashod

Dugoročna rezerviranja za rizike

Dugotrajna imovina (fotoaparat) u obrtničkim djelatnostima

Dugotrajna imovina - iskazivanje

Dugotrajna imovina - utvrđivanje nabavne vrijednosti

Duhanski proizvodi - stavljanje u promet bez markica

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se