Službena mišljenja Ministarstva financija

Pretražite mišljenja Ministarstva financija po abecedi:

ABCČDEFGHIJKL-LJMN-NJOPRSŠTUVZŽ

Igre na sreću - oporezivanje

Im-pay usluga za plaćanje goriva mobilnim putem - ispostavljanje računa

Imovinske kartice za predsjednike i članove uprave društava u državnom vlasništvu

Indirektna spomenička renta - obveza plaćanja

Indirektna spomenička renta - propisi, obveznici, osnovica, oslobođenja

Individualna umjetnička nastava mentorska poduka - obračun doprinosa

Informativni materijali i turistički vodići - primjena porezne stope

Informatička oporema za slijepe sobe - primjena porezne stope

Informatički časopisi - primejna porezne stope

Inopoduzetnici koji obavljaju pomorski, zračni i riječni prijevoz - povrat poreza

Inozemna donacija - potvrda

Inozemna donacija koju daje hrvatski rezident

Inozemna fizička osoba na radu u RH - obveznik poreza

Inozemna fizička osoba na radu u RH - oporezivanje dohotka

Inozemna fizička osoba na radu u RH - oporezivanje dohotka

Inozemna novčana donacija - status donatora

Inozemne donacije - dokazivanje

Inozemne donacije - primljene prije oslobođenja

Inozemne fizičke osobe zaposlene u Hrvatskoj - oporezivanje dohotka

Inozemne fizičke osobe zaposlene u Hrvatskoj - oporezivanje dohotka

Inozemne fizičke osobe zaposlene u Hrvatskoj - oporezivanje dohotka

Inozemne novčane donacije

Inozemne novčane donacije

Inozemni dohoci od nesamostalnog rada tuzemnih obveznika - oporezivanje

Inozemni dohoci od nesamostalnog rada tuzemnih poreznih obveznika

Inozemni dohoci tuzemnih poreznih obveznika

Inozemni dohodak tuzemnih obveznika - oporezivanje

Inozemni dohodak tuzemnih obveznika i tuzemni dohodak inozemnih obveznika - oporezivanje

Inozemni porezni obveznici

Inozemni zračni prijevoznici -obračunani PDV

Inozemno trgovačko društvo - pravo na povrat PDV-a

Inspekcijski nadzor kod poreznih obveznika

Instant mješavine za napitak od kave - oporezivanje

Institucije za obrazovanje odraslih - mogućnosti oslobođenja od PDV i Izlaska iz sustava PDV

Integralni projekt zaštite kaštelanskog zaljeva - porez na promet nekretnina

Interaktivni CD-ROM, slikovnice i bojanke - primjena stope 0%

Inženjerske usluge (revizija projekata, nadzor) na projektu modernizacije HŽ

Inżenjerske usluge

Iskazivanje netočnih podataka u preznoj prijavi - kaznena odgovornost poreznog obveznika

Iskazivanje osobnoga identifikacijskog broja na članskim iskaznicama

Iskazivanje osobnoga identifikacijskog broja na članskim iskaznicama

Iskazivanje prava na povrat pretporeza na obrascima PDV i PDV-K

Ispis iz registra obveznika PDV

Isplata bonusa i primjena najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

Isplata dnevnica za službena putovanja u inozemstvo - neoporezive svote

Isplata dnevnica zaposlenicima - putovanje morskim putem

Isplata dvije plaće u jednom mjesecu - oporezivanje

Isplata mirovine nasljednicima nakon smrti korisnika mirovine - oporezivanje

Isplata na tekući račun - tretman

Isplata naknada za prijevoz osobnim automobilom u vlasništvu građana

Isplata naknade stečajnim upraviteljima

Isplata naknade stečajnim upraviteljima

Isplata naknade troškova i nagrade zastupniku po službenoj dužnosti zbog podnijete ustavne tužbe

Isplata naknade za godišnji odmor s kamatama temeljem sudske presude

Isplata naknade za godišnji odmor u bonovima - mogućnosti isplate

Isplata nanknade štete temeljem police osiguranja automobila

Isplata neoporezive stipendije

Isplata novčanih ili robnih dobitaka

Isplata obeštećenja po izvansudskoj nagodbi - porezni tretman

Isplata odštete u visini plaće

Isplata otpremnina pripadnicima oružanih snaga - oporezivanje

Isplata otpremnine i naknada po odluci suda - oporezivanje

Isplata otpremnine sporazumno zbog poslovno uvjetovanih razloga - oporezivanje

Isplata plaća i kamata zbog zakašnjenja po sudskim presudama - oporezivanje

Isplata plaće po sudskoj presudi - oporezivanje

Isplata plaće za protekla porezna razdoblja i isplata otpremnine

Isplata plaće za razdoblje prije 31. 12. 2002.

Isplata plaće za razdoblje prije 31. 12. 2002.

Isplata razlike mirovine za više godina - obračuna poreza prema godišnjoj poreznoj prijavi

Isplata razlike plaće za 2002. godinu - obračun doprinosa i poreza te izvješćivanje

Isplata razlike plaće za 2002. godinu -obračun doprinosa i poreza na dohodak i izvješćivanje

Isplata regresa za godišnji odmor po sudskoj odluci

Isplata stipendije kao potpora za školovanje

Isplata zakašnjelih plaća u neto svoti po sudskoj presudi - oporezivanje

Isplata zaostale plaće i sastavljanje obveznih izvješća

Isplata zaostalih plaća prema odluci suda

Isplata zaostalih plaća radnicima za tri godine

Isplata zaostalih plaća zaposlenika tvrtke po presudi suda u neto svotama

Isplata športskih stipendija te isplata potpore trenerima

Isplate naknada inozemnim poreznim obveznicima

Isplate naknada radnicima (upotreba vlastitog automobila) izaslanim na rad u Republiku Hrvatsku - mogućnosti neoporezive isplate

Isplate naknada radnicima, članovima ispitnih komisija - povjerenstava

Isplate odšteta po sudskim rješenjima u radnim sporovima - oporezivanje

Isplate osiguranih svota fizičkim osobama - porezni tretman

Isplate po ugovoru o djelu - obračun doprinosa

Isplate u gotovu novcu za rad biračkih odbora

Isporuka automobila kojeg je strani državljanin dobio u nagradnoj igri - oporezivanje

Isporuka dobara iz inozemstva - posredovanje

Isporuka repromaterijala kooperantima

Isporuka repromaterijala poljoprivrednicima

Isporuka robe kupcu koji nabavu plaća sredstvima iz inozemne donacije

Isporuka stroja inozemnoj osobi i njegov najam domaćoj osobi

Isporuka vode inozemnim brodovima preko društvo za agencijske poslove i trgovinu

Isporuka vode inozemnom brodu u hrvatskoj luci

Isporuke dobara i usluga koje se financiraju sredstvima EZ

Isporuke dobara i usluga od obveznika u stečaju - obveza obračunavanja PDV

Isporuke dobara koje se plaćaju trajnim nalogom - ispostavljanje računa

Isporuke dobara u komisionoj prodaji

Isporuke dobara u slobodnu zonu

Isporuke dobara u slobodnu zonu - oporezivanje

Isporuke financirane iz potpora europske zajednice

Isporuke humanitarnim organizacijama koje su financirane iz sredstava inozemne novčane donacije

Isporuke i usluge zubnih tehničara

Isporuke istih dobara uz različite popuste - oporezivanje

Isporuke iz inozemstva - posredovanje

Isporuke iz stečajne mase poduzeća u stečaju - oporezivanje

Isporuke komunalnih usluga - ispostavljanje zbrojnog računa

Isporuke osoblju i službenicima UNHCR - oporezivanje

Isporuke poduzeća u stečaju iz ostatka stečajne mase - oporezivanje

Isporuke sveučilišnog profesora u sustavu PDV-a

Isporuke u okviru međunarodnih ugovora

Isporuke u slobodnu zonu - uputa

Isporuke u slobodnu zonu i iz slobodne zone

Isporuke veleposlanstvima - radovi na sanaciji spomenika

Isporuke vrijednosnica i vođenje knjige dionica

Isporuke za izgradnju veleposlanstva SAD

Isporučena električna energija - obračuna PDV i odbitak pretporeza

Ispostavljanje račun obrtnika

Ispostavljanje računa - obveza

Ispostavljanje računa i obračun PDV-a

Ispostavljanje računa prilikom prodaje prijevoznih karata u sredstvima javnog prijevoza

Ispostavljanje računa u maloprodaji tiskovina

Ispostavljanje računa za stomatološke usluge

Ispostavljanje zbirnog računa

Ispravak bilance i porezne prijave

Ispravak bilance nakon porezne prijave

Ispravak obveze PDV za nenaplaćena potrażivanja i prijave u stečajnu masu

Ispravak obveze PDV-a u postupku nadzora

Ispravak porezne osnovice

Ispravak porezne osnovice i poreza radi nemogućnosti naplate

Ispravak porezne osnovice prema rješenju poreznog nadzora

Ispravak porezne osnovice u računu inozemnom poduzetniku

Ispravak porezne osnovice u slučaju vraćanja ambalaže

Ispravak porezne prijave i porezne bilance

Ispravak porezne prijave u postupku nadzora

Ispravak početnih bilančnih vrijednosti

Ispravak pretporeza

Ispravak prijave poreza na dobit za 2000.

Isprave za priznavanje poslovnih izdataka

Ispravka porezne obveze zbog likvidacije - nemogućnost jednostranog ispravka

Ispravljanje obračuna i osnovice poreza

Ista vrsta nekretnine

Istraživanje toksikoloških preparata - oporezivanje

Istraživačko razvojna djelatnost tumačenje članka 2. stavak 6. i članka 17a zakona

Istupanje nositelja obrta iz zajedničkog obrta - oporezivanje

Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja tuzemnih poreznih obveznika za dohodak ostvaren u inozemstvu

Izdaci i dugotrajna imovina u samostalnoj zdravstvenoj djelatnosti

Izdaci po osnovi uplaćenih premija za privatno zdravstveno osiguranje

Izdaci temeljem otpisa dugotrajne imovine

Izdaci za dobivanje dozvola za rad zaštitara - rashodi

Izdaci za dopunsko zdravstveno osiguranje - porezno priznati izdaci za

Izdaci za investicijsko održavanje zejdničkih prostorija stambene zgrade

Izdaci za nabavu odjeće za službene potrebe

Izdaci za obrazovanje (poslijediplomski studij menadžmenta) -rashodi

Izdaci za osnivanje trgovačkog društva -

Izdaci za pića i napitke tijekom rada - smatraju li se primicima od nesamostalnog rada

Izdaci za prigodne poklone i degustacije prehrambenih proizvoda - rashodi

Izdaci za prijevoz na posao i s posla

Izdaci za prijevoz vlastitim vozilom na službenom putovanju - isprave o vjerodostojnosti

Izdaci za službena putovanja

Izdaci za službena putovanja u neprofitnim organizacijama

Izdaci za stručnu literaturu i kotizacije za stručno usavršavanje stomatologa

Izdaci za troškove seminara za stručno usavršavanje

Izdaci za zdravstvene usluge u liječenju majke - prizanvanje osobnog odbitka

Izdaci za školarine zaposlenika

Izdatak po osnovi socijalnog osiguranja plaćenog u inozemstvu

Izdatak za zemljište i komunalno uređenje pri izgradnji stanova za prodaju - utvrđivanje osnovice i oporezivanje

Izdatci koji nisu dohodak - isplate u gotovini

Izdavanja poreznih kartica HRVI i korisnicima obiteljskih mirovina - naputak

Izdavanje Potvrde o međusobnom pružanju elektroničkih komunikacijskih usluga u međunarodnom prometu

Izdavanje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju za mjesto boravišta

Izdavanje duplikata Potvrde o osobnom identifikacijskom broju

Izdavanje kopije obrasca PK kod sumnje u vjerodostojnost

Izdavanje posjedovnih listova - oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi

Izdavanje računa R-1 - od carinarnice

Izdavanje računa R-1 za plaćene carinske pristojbe i PDV pri uvozu

Izdavanje računa po zakonu o PDV-u

Izdavanje računa pri prodaji usluga putem automata

Izdavanje računa za predujmove iz inozemstva

Izdavanje računa za udruženje obrtnika koje nije u sustavu PDV-a

Izdavanje računa, plaćanje i povrat poreza

Izdavanje rješenja o oslobođenju od plaćanja PDV-a na edukativni program

Izdvajanje pojedinih dijelova iz poduzeća i utvrđivanje poreznih obveza

Izgradnja dječjeg vrtića sredstvima iz novčanih donacija

Izgradnja iz tuzemnih donacija - oporezivanje

Izgradnja kuće iz novčane potpore ministarstva hrvatskih branitelja iz domovinskog rata

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture financirane iz potpora

Izgradnja vodovoda financiran od jedinice lokalne samouprave

Izgradnja zajedničkog objekta

Izgubljeni paketi u trgovini preko pošte - oprezivanje PDV-om

Izlaz iz sustava poreza na dodanu vrijednost

Izletnički programi od 1.1.2001.

Izletnički programi putem agencije

Izmirenje poreznih obveza kod blokade žiro računa

Izmjena zakona o posebnom porezu na alkohol od 1.1.99.

Izmjene obrazaca pk temeljem sudske presude o uzdržavanju djece

Iznajmljivanje apartmana u vlasništvu stranih pravnih i fizičkih osoba

Iznajmljivanje plovila (charter) - Oporezivanje porezom na dodanu vrijednost

Iznajmljivanje plovnih objekata - primjena porezne stope

Iznajmljivanje poslovnog prostora - utvrđivanje porezne obveze

Iznajmljivanje poslovnog prostora od strane stranog državljanina - obveznik PDV

Iznajmljivanje privremeno uvezenog plovila

Iznajmljivanje prostora - oporezivanje dohotka od imovine

Iznajmljivanje prostora veleposlanstvima

Iznajmljivanje soba, postelja i apartmana

Iznajmljivanje stambenog prostora stranim predstavnicma u poslovne svrhe

Iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima - utvrđivanje dohotka

Iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova - oporezivanje

Iznajmljivanje stanova, soba, postelja putnicima i turistima

Iznajmljivanje stanova, soba, postelja putnicima i turistima

Iznos povratne naknade za ambalažu i ambalažni otpad

Izostanak predaje porezne prijave - naputak

Izostanak predaje u posjed nekretnine - utvrđivanje obveze

Izrada grafičkih mapa - oporezivanje

Izrada projekta ino poduzetnika domaćem naručitelju

Izrada računalnih programa u dopunskom radu

Izuzeće od plaćanja poreza na dohodak za zaposlenike europske banke

Izuzimanje nekretnine iz obrta i prijenos drugom poduzetniku -oporezivanje

Izuzimanje robe za vlastite potrebe

Izvješća i oporezivanje trgovačkih društava u stečaju

Izvješćivanje i evidentiranje obračunanog i uplaćenog poreza na dohodak i doprinosa od nesamostalnog rada

Izvješćivanje i evidentiranje obračunanog i uplaćenog poreza na dohodak od nesamostalnog rada i propisanih doprinosa

Izvlačenje nagrada u nagradnim igrama

Izvoz - oslobođenje od PDV pri izvozu

Izvoz dobara - uvjeti za oslobođenje PDV

Izvoz dobara temeljem povećanja udjela u inozemstvu

Izvoza i uvoza putem zastupnika - uputa o načinu obračunavanja PDV

Izvoza putem zastupnika - oslobođenje PDV

Izvozne isporuke dobara - oporezivanje

Izvozne usluge naplaćene, pomoć djeci poginulih branitelja

Izvozne usluge nenaplaćene u propisanom roku nakona 18. 6. 2003.

Izvozne usluge projektiranja

Izvođenje nastave - naknada

Izvršavanje naloga za prisilnu naplatu

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se