Službena mišljenja Ministarstva financija

Pretražite mišljenja Ministarstva financija po abecedi:

ABCČDEFGHIJKL-LJMN-NJOPRSŠTUVZŽ

Kako se plaćaju isporučena roba i obavljene usluga obrtnicima

Kalo i lom te količinski rabat piva

Kamata kod financijskog leasinga

Kamata na pozajmice dane iz sindikalne članarine - porezni tretman

Kamate - brokerskih kuća

Kamate inozemnih banaka

Kamate isplaćene inozemnoj pravnoj osobi

Kamate iz financijskog ili operativnog lizinga

Kamate iz međusobnog kreditiranja poduzetnika preko banke

Kamate kao porezno priznati rashod

Kamate koje isplaćuje banka po osnovu komisijsko-mandatnih poslova - oorezivanje

Kamate na bankovne kredite i ispravak porezne osnovice

Kamate na depozite inozemnih pravnih osoba

Kamate na iznos dospjelih a neuplaćenih doprinosa - mišljenje o zakonitosti

Kamate na kredite odobrene zaposlenicima

Kamate na nepravovremeno plaćene predujmove poreza na dobit

Kamate na plasirana sredstva preko banaka

Kamate na plasirana sredstva putem banaka - oporezivanje i ispostavljanje računa

Kamate na pozajmljena sredstva - oporezivanje

Kamate na robne kredite koje plaća MPŠ

Kamate na stambene kredit dane svojim zaposlenicima - pravo na osobni odbitaka

Kamate na uplaćene predujmove - porezni tretman

Kamate na zajmove dioničara i priznate kamate između povezanih društava

Kamate na zajmove dioničara i čanova društva

Kamate na zajmove dioničara i članova društva

Kamate po državnim obveznicama isplaćene inozemnim pravnim osobama

Kamate po državnim obveznicama koje se isplaćuju inozemnim poreznim obveznicima - oporezivanje

Kamate po dugoročnom kreditu

Kamate po kreditu koje hrvatsko trgovačko društvo koje nije banka odobrava inozemnom korisniku - oporezivanje

Kamate po namjenskom stambenom kreditu - izdavanje potvrda o plaćenim kamatama

Kamate po obveznicima

Kamatna stopa na zajmove između povezanih društava

Kasko osiguranje vozila - primjena zakona o porezu na premije osiguranja

Kasko osiguranje vozila - primjena zakona o porezu na premije osiguranja

Katalozi i prospekti koji se dijele besplatno

Katalozi koji se besplatno dijele kupcima - oporezivanje

Kateter za venu subclavia - oporezivanje pdv-om po stopi od 0%

Kateteri koji se koriste za dilataciju krvnih žila (Maverick 2 balon kateter, Maverick quantum balon kateter, Maverick otw balon kateter, Cutting balon kateter i drugi) - oporezuju li se po stopi od 0

Kazna za ne podnošenje prijave poreza na promet nekretnina u zakonski propisanom roku

Kazna za neprijavljivanje porezne obveze poreza na promet nekretnina

Kazna zbog nepravovremenog podnošenja porezne prijave

Kazne za parkiranje - obračunavanje i plaćanje

Kliničko ispitivanje i praćenju primjene lijekova - je li autorski honorar

Knjiga primitaka i izdataka i knjigai izdanih računa - knjiženja

Knjige - određivanje stope poreza

Knjige - što se smatra knjigom

Knjige obrazovnog karaktera - primjena stope 0%

Knjige smještene na serveru

Knjige stručnog , znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja - stopa PDV-a

Knjigovodstveni servis - OIB za ljekarnu

Knjigovodstveno evidentiranje i naplata novoutvrđenih obveza doprinosa

Knjiženje prihoda i obračuna poreza na dodanu vrijednost na usluge posredovanja u osiguranju

Knjiženje rashoda PDV-a i poreza na dobit plaćenog po nadzoru

Knjižice - bojanke

Komisijska prodaja robe u po stopi 0% - oporezivanje provizije na tu prodaju

Komisiona prodaja nekretnina

Komisiona prodaja slika

Kompenzacija naknade za odvjetničke usluge s vrijednošću dugotrajne imovine kupljene na kredit

Kompjutorske igre - oporezivanje

Komunalna djelatnost - oporezivanje

Komunalna naknadu za grobna mjesta

Komunalne usluge

Konačni obračun poreza iz mirovina ostvarenih od više isplatitelja

Konačni obračuna PDV-a za 2003. godinu

Koncesija za gradnju tržnice

Koncesijsko društvo u sustavu PDV-a

Kondenzirano mlijeko za proizvodnju konditorskih proizvoda

Konsignacijska provizija za stranu robu i prijevoz do carinske prodavaonice

Kontrola IP kartica i ID 1 obrazaca za 2009.

Kontrola uplata poreza i doprinosa

Kontrola, nadzor inspekcije, certifikacije, savjetovanje

Kontrolna traka registar-blagajne - mora li sadržavati i podatke o izdavatelju računa

Konzultantske usluge zaračunane dijelom inozemnom, a dijelom domaćem poduzetniku

Korisnik invalidske mirovine - oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi

Korištenje osobnih automobila za hitne intervencije

Korištenje pretporeza pri uvozu kojeg je špediter platio u ime i za račun uvoznika

Korištenje revalorizacijskih pričuva stvorenih 1993. godine

Korištenje službenog automobila za privatne potrebe i naknada za prijevoz na posao i s posla

Korištenje zaštitnog znakovlja

Kotizacija za izložbe pasa u koju je uključen i katalog izložbe - oporezivanje iznosa kotizacije

Kratkoročni najam zrakoplova

Krađa automobila kupljenog na leasing

Krediti odobreni zaposlenicima pod povoljnijim kamatama

Krediti odobreni zaposlenicima uz povoljniju kamatu

Krediti uz povoljnije kamate

Krediti uz povoljnije kamate odobreni zaposlenicima ministarstva

Kruh i pekarski proizvodi

Kupnja (uvoz) automobila za potrebe invalidnih osoba

Kupnja apartmana (poslovni prostor) - oslobođenje od poreza na promet nekretnina

Kupnja automobila za invalidnu osobu - mogućnost oslobođenja od oporezivanja

Kupnja autorskih prava od nerezidenta radi prodaje tih prava u tuzemstvu i u inozemstvo - oporezivanje

Kupnja građevinskog materijala od građana

Kupnja građevinskog zemljišta za izgradnju stambenog prostora - pravo an odbitak

Kupnja i investicijsko održavanje stambrenog prostora - prava na osobi odbitak

Kupnja nekretnine radi daljnje prodaje - oporezivanje

Kupnja osobnog automobila za invalidnu osobu

Kupnja osobnog automobila za invalidnu osobu

Kupnja prve nekretnine za rješavanje stambenog pitanja

Kupnja prve nekretnine za rješavanje stambenog pitanja

Kupnja prve nekretnine za rješavanje stambenog pitanja - oslobođenje od plaćanja poreza

Kupnja prve nekretnine za rješavanje stambenog pitanja - oslobođenje od poreza

Kupnja sporednih dijelova stambenog prostora

Kupnja stambenog prostora iz kredita - pravo an osobni odbitak

Kupnja stambenog prostora sredstvima namjenskog stambenog kredita - povećanje osobnog odbitka

Kupnja stambenog prostora uz oslobođenje od plaćanja poreza

Kupnja stana nakon prodaje dosadašnjeg - oporezivanje

Kupnja stana nakon prodaje prethodnog stana prije stupanja na snagu zakona

Kupnja stana za malodobno dijete - oporezivanje

Kupnja stana za potrebe stanovanja - pravo na osobni odbitak

Kupnja stana za rješavanje stambenog pitanja uz posjedovanje manje vikendice

Kupnja stanova danih u najam htvi - oslobođenje od poreza

Kupnja većeg stana kojim rješava stambeno - oslobođenje

Kupnja većeg stana uz posjedovanje manjeg stana - oslobođenje

Kupnja većeg stana uz prodaju manjeg stana koji nije udovoljavao stambenim porebama - oslobođenje

Kupnja vlastitih dionica

Kupnja vlastitih dionica po nominalnoj vrijednosti koja je manja od tržišne

Kupnja zemljišta i nedovršene kuće za rješavanje stambenog pitanja - oporezivanje

Kupnja zemljišta stambenim kreditom od ministarstva HBDR

Kupnja zemljišta za gradnju kuće uz posjedovanje zemljišta iste veličine - oslobođenje od poreza

Kupnja zemljišta za rješavanje stambenog pitanja u veličini 850m2 za 2 kupca

Kuponi obveznica za poreznu olakšicu - korištenje

Kuponi za poreznu olakšicu - dopuna naputka

Kupovina odjela, košulja i kravata za radnike koji rade u prodaji - oporezivanje

Kupovina plovila putem leasinga - pravo na odbitak pretporeza

Kuće za odmor - oslobođenje od plaćanja poreza

Kuće za odmor stranih državljana

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se