Službena mišljenja Ministarstva financija

Pretražite mišljenja Ministarstva financija po abecedi:

ABCČDEFGHIJKL-LJMN-NJOPRSŠTUVZŽ

Nasljeđivanje nekretnina, gotovog novca i potraživanja

Nasljedstva i darovi - oporezivanje

Nadležnost za postupanje po zahtjevima Financijske policije - mišljenje

Nakanada za troškove službenih putovanja vježbenicima iz Francuske - mišljenje o oporezivanju

Naknada fizičkim osobama što ih isplaćuju sudovi - porezni tretman

Naknada troškova prijevoza na posao i s posla za vrijeme bolovanja i izostanaka s posla

Naknada za službena putovanja športašima koji primaju športske stipendije, naknade za športska usavršavanja i nagrade za športska ostvarenja -oporezivanje

Neoporezivi dio autorske naknade za umjetničko djelo

Novčana naknada na ime pretrpljene štete temeljem izvansudske nagodbe - isplata i oporezivanje

Novčana primanja vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji - oporezivanje

Novčana renta koj isplaćuje poslodavac radniku - oporezivanje

Novčane kazne za prijestupe i prekršaje

Novčane pozajmice obrtnika vlastitom obrtu

Novinarska djelatnost - oporezivanje

Nasljeđivanje obrta - oporezivanje i prijenos poreznog duga

Neisplata plaća - iskazivanje podataka u poreznoj kartici

Novčana nagrada za glazbeni kviz show "Povisilica" - isplata

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla - oporezivanje

Naknade za prijevoz na posao i sa posla - neoporezivi izdaci

Naknade za rad odvjetnika i drugi prmici u ime i za račun drugih

Naknade za transfer nogometaša - obveza iz 1992. i 1993. godine

Naplata poreznog duga od dužnika poreznog dužnika

Napojnica - oporezivanje

Napojnica - porezni tretman

Naknada troškova izborne promidžbe - oporezivanje

Naknada troškova za prisustvo sjednicama

Naknada za godišnji odmor neoprezivi izdatak

Naknada za izradu općih akata društva, davanje pravnih savjeta i stručnih mišljenja

Naknada za izvođenje nastave - oporezivanje

Naknada za njegu i pomoć - oporezivanje

Naknada za očevid - oporezivanje

Naknada za otkup poljoprivrednih proizvoda - način isplate

Naknada za rad članova skupština, upravnih i nadzornih odbora kod pravnih osoba - oporezivanje

Naknada za rad raketara i meteoroloških motritelja - oporezivanje

Naknada za rad u biračkim odborima

Naknada za statiranje - isplate u gotovini

Naknada za sufinanciranje zapošljavanja

Naknada za tov teladi, pravo na naknadu za iznajmljeni automobil - isplata u gotovini

Naknada za vrijeme službe u OS RH - uputa

Naknada za vrijeme vojne službe u oružanim snagama

Naknade HRVI-ima po ugovoru o djelu - oporezivanje

Naknade članovima predstavničkih tijela državne vlasti i tijela lokalne samouprave i uprave - plaćanje doprinosa

Nagrada sportašima - oporezivanje/oslobođenje od poreza

Nagrada za godine radnog staža - neoporezive isplate

Nagrada za osvojenu olimpijsku medalju - oporezivanje

Nagrade akademicima - porezni tretman

Nagrade gradskog vijeća - oporezivanje

Nagrade i izdaci za službena putovanja akademika

Nagrade osvojene na sportskim turnirima - oporezivanje

Nagrade u emisiji Kolo sreće - oporezivanje

Najam poslovnog prostora - oporezivanje i plaćanje poreza

Najam poslovnog prostora bez naknade - utvrđivanje osnovice za porez

Najamnina i troškovi smještaj u dom umirovljenika - pravo na osobni odbitak

Naknada članovima predstavničkih tijela državne vlasti i tijela lokalne samouprave - oporezivanje

Naknada članovima stožera, izbornih komisija i biračkih odbora - isplata

Naknada glumcima statistima, predujam za iznajmljene predmete - isplate u gotovini

Naknada i potpora - isplata

Naknada i provizija suradnicima - oporezivanje

Naknada invalidu rada za prekvalifikaciju i čekanje na posao - isplata

Naknada koja se isplaćuje rezidentu slovenije

Naknada posloprimcima i članovima organa dioničkog društva i d.o.o - isplata iz neto dobiti

Naknada pripadnicima civilne zaštite

Naknada sportskim sucima - oporezivanje

Nabava mineralne vode za potrebe radnika na gradilištu - oporezivanje

Način popunjavanja PK-1 u slučaju neredovite isplate plaće

Nagrada akviziterima - oporezivanje

Nagrada na teniskim turnirima - oporezivanje

Nagrada najboljim učenicima - oporezivanje

Naknada za odvojeni život od obitelji

Naknade po ugovoru o djelu za obavljanje djelatnosti nastavnika - porezni tretman

Novčana pomoć za obnavljanje kuće uništene požarom - oporezivanje

Novčane potpore zaposlenicima za opremu doktorske disertacije odnosno magistarskog rada - porezni tretman isplata

Način zaokruživanja isplaćenih iznosa

Naknada štete zbog posljedica nesreće na radu -oporezivanje (neoporezive i oporezive isplate)

Neoporezivi dio stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu - porezno priznati rashodi i oporezivanje - 1.

Neoporezivi dio stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu - porezno priznati rashodi i oporezivanje -2.

Novčana potpora obitelji umrlom radniku iz inozemstva -oporezivanje

Naknada štete koja se isplaćuje nerezidentu - porezni tretman

Neoporezive isplate naknada radnicima izaslanim na rad u predstavništva hrvatskog društva u druge države

Naknada za odvojeni život od obitelji i dnevnice

Naknada za odvojeni život

Naknade u vezi sa softverom za vlastite potrebe - plaćanje poreza po odbitku

Neoporezivi gubici

Nepriznati rashodi osobnih automobila - uvećanje osnovice

Neprofitna organizacija - obveznik

Neprofitna organizacija - obveznik

Neprofitna organizacija - prijava poreza na dobit

Neprofitne organizacije - obveznici

Neprofitne organizacije - obveznici

Neprofitne organizacije - obveznici poreza na dobit

Naknade za menadžment, održavanje softwarea i korištenje satelitske veze - obveza poreza po odbitku

Naknade za softver isplaćene inozemnim osobama - porez po odbitku

Naknadni ispravak bilance i poreza

Naknadni ispravak bilance pri promjeni poreznog statusa

Naknada za softver - porez po odbitku

Naknade inozemnim osobama za odobravanje kredita - porez po odbitku

Naknade isplaćene inozemnim osobama - oporezivanje

Nagrade članovima uprave društva

Naknada inozemnim pravnim osobama - porez po odbitku

Naknada SWIFT-u za plaćanje korištenja softvera

Nagrada donirana u humanitarne svrhe - oporezivanje

Nagrađivanje klijenata - korisnika kartičnih proizvoda

Naplata efektivnim stranim novcem

Naplata upravne pristojbe prisilnim putem

Naputak o naknadnom obračunu carine na motorna vozila uvezena uz carinske povlastice

Nadoknađivanje troškova upravnog postupka za imenovanog zastupnika po službenoj dužnosti

Nadzor poreznih obveznika koji obavljaju odvjetniku djelatnost

Nastanak obveze plaćanja upravne pristojbe

Najam nekretnina, poslovnog i stambenog prostora - oporezivanje

Naknada troškova noćenja na službenom putovanju

Naknada studentima rezidentima Francuske Republike - porezni tretman

Nagrada dodijeljena znanstvenicima u inozemstvu - oporezivanje

Nagrade (prigodne, godišnje) policijskim i ostalim službenicima utvrđene Pravilnikom o nagradama i priznanjima MUP-a - oporezivanje

Naknada za odvojeni život od obitelji

Novčane donacije - oslobođenje od plaćanja PDV

Novčane donacije iz inozemstva - postupak naplate

Novčanice - zamjena oštećenih novčanica

Novinski članci za stranu agenciju

Nastanak obveze plaćanja i obračunavanja poreza na dodanu vrijednost

Nastanak obveze upisa u registar poreznih obveznika

Nastanak porezne obveze u postupku ovrhe

Nastanak porezne obveze za komisionara

NATO snage i PDV

Naziv isporuke u računu za isporučena dobra

Nekretnina dana u višegodišnji najam - oprezivanje

Nekretnine korištene za stanovanje - oporezivanje

Nepravilno odbijeni pretporez

Naknade koje naplaćuju suci i sudski službenici - predmet oporezivanja

Naknadna odobrenja - popusti inozemnom dobavljaču

Naknadni ispravak PDV po privremenim situacijama

Naknadni ispravak porezne osnovice temeljem naknadnih popusta

Naknadno smanjenje porezne osnovice zbog plaćanja obveznicama

Naknadno umanjenje porezne osnovice zbog nepriznavanja računa

Naknadno uvezeni (gratis) dijelovi opreme koji su nedostajali pri uvozu

Naplaćene carinske obveze i PDV iz jamstvo špeditera - pravo na odbitak pretporeza

Naplata izvoza u propisanim rokovima

Naplata žetonima i evidentiranje u knjizi I-RA

Naknada štete na vozilima, utvrđivanje mjerila za naknadu oduzete imovine, načn financiranja sportskih udruga

Naknada štete od osiguravajućeg društva

Naknada za garancijski zakup (fiksni zakup) hotelskog smještaja

Naknada za isporučena dobra naplaćena u bruto svoti - obveza plaćanja PDV

Naknada za iznajmljivanje krova za reklame

Naknada za izvanredni prijevoz cestama

Naknada za izvanredni prijevoz pri izvozu dobara

Naknada za koncesiju kao trošak - osnovica PDV

Naknada za posebnog nositelja brzojava isplaćenu preko ugovora o djelu

Naknada za prijelaz igrača iz jednog kluba u drugi

Naknada za priključak na energetsku mrežu

Naknada za uporabu radijske frekfencije - osnovica za PDV

Naknada za zastupanje u osiguranju

Nagrade na javnim natječajima

Najam brodica stranim turistima

Najam građevinskih strojeva iz inozemstva

Najam od inozemnog poduzetnika kao najmodavca

Najam strojeva od inozemnog poduzetnika

Najam vezova za jahte

Najam vozila kada je korisnik usluge najma u inozemstvu - oporezivanje

Nabava glazbenih instrumenata u školi - mogućnosti oslobođenja od PDV

Nabava kombija u udruzi invalida - pravo na povrat poreza

Nabava naftnih derivata za UNHCR

Nabava osobnog automobila za civilnog invalida

Nabava sportskog materijala u društvu

Nabava stana kod građanina

Nabava vatrogasne opreme - oslobođenje prema zakonu o vatrogastvu

Nabave dobara i usluga koje se plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije

Načini čuvanja računa

Nadzor obveznika PDV-a

Nadzorne markice za obilježavanje duhanskih prerađevina

Naftni derivati - posebni porez i PDV

Nadzor nad izradom hidrogeneratora koji se izvozi

Naknada za rad zastupnika po službenoj dužnosti

Naknada za troškove dokumentacije - oporezivanje

Naknada za upisivanje oporuka u Hrvatski upisnik oporuka

Naknade od sudionika za sudjelovanje na godišnjoj znanstveno - stručnoj konferenciji - oporezivanje

Naknade za veterinarsko-zdravstvene preglede - dio koji pripada drugima

Naknada za ambalažu i ambalažni otpad - oporezivanje

Nastanak porezne obveze kod škole za strane jezike

Navođenje matičnog broja građana na računima koji se izdaju kupcima - fizičkim osobama

Novčana potraživanja primjenom valutne klauzule

Naknada štete u slučaju neizvršenja radova u ugovorenom roku

Nabava dobara i usluge u RH od strane diplomatskih i konzularnih predstavništava - oslobođenje od plaćanja PDV-a

Naknada za korištenje kampa u godišnjem paušalnom iznosu - primjena poreznih stopa PDV

Naknada za rad stalnih sudskih vještaka - obračunavanje PDV

Nadzor nad izradom hidrogeneratora u Finskoj - oporezivanje

Naknada za upisivanje oporuka u Hrvatski upisnik oporuka naplaćena kod javnog bilježnika

Naknade za veterinarsko-zdravstvene preglede

Novine i časopisi što se uvoze i prodaju u Republici Hrvatskoj - oporezivanje

Nastanak porezne obveze u graditeljstvu

Naplata cestarine - podaci na računu R-1

Nastanak obveze obračunavanja pose bnog poreza na naftne derivate - pojašnjenje

Nastanak porezne obveze u slučaju komisione prodaje piva

Naknade troškova noćenja i prijevoza, i troškovi medicinskog aktivnog odmora

Naknadni postupak obračuna posebnog poreza na uvezene osobne automobile

Naplata posebnog poreza

Naplata posebnog poreza kod uvoza privremeno izvezene robe

Nabava alkohola za reprodukciju - oslobođenje od plaćanja posebnog poreza na alkohol

Nadzorne markice - uputa o postupanju prilikom mjesečnih izdavanja

Naftni derivati - prodaja s proizvođačkih i veleprodajnih skladišta

Naftni derivati - uvoz na vlastito veleprodajno skladište

Naftni derivati - uvoz u svoje ime a za tuđi račun

Naftni derivati otpremljeni iz skladišta za robne zalihe

Naknade turističkim vodićima - obračunavanje i plaćenje doprinosa za obavezna osiguranja

Naplata komorskog doprinosa za 1998. godinu - naputak iii

Naplata komorskog doprinosa za 1999. godinu - naputak ii

Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa

Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa

Najviša mjesečna i najviša godišnja osnovica za doprinose

Najniža osnovica za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa

Nastup apsolutne zastare za pravo naplate poreza na promet nekretnina

Novoizgrađene i stare nekretnine - razgraničenje i oporezivanje

Nekretnina - oporezivanje kod pripajanja i spajanja društava

Nekretnina - oporezivanje pri podjeli trgovačkog društva

Nekretnina - oslobođenje za prognanike i izbjeglice

Nekretnina - prijenos po odluci suda

Nekretnina - procjena vrijednosti

Nekretnina - stjecanje temeljem komasacije i arondacije

Nekretnina - zamjena i oporezivanje

Nekretnina kao osnivački ulog - oporezivanje

Nekretnina na području posebne državne skrbi - oporezivanje

Nekretnina naslijeđena - osnovica za oporezivanje

Nekretnina otuđena -porez na promet nekretnina i porez na dohodak

Nekretnina zamjena - oporezivanje

Nekretnine koje su bile u društvenom vlasništvu - oporezivanje prometa

Nekretnine u stečajnom i ovršnom postupku - utvrđivanje osnovice

Nekretnina - stjecanje strane pravne osobe - oporezivanje

Naknadno utvrđivanje porezne obveze temeljem sudske presude

Naplata troškova procjene nekretnine u ovršnom postupku

Naknada za oduzetu imovinu u nekretninama - oporezivanje

Nabava nekretnine za udrugu djece s posebnim potrebama plaćene iz donacija

Najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa za rad u nepunom vremenu kod dva poslodavca

Nadzor obračuna i plaćanja obveznih doprinosa

Naplata doprinosa za mirovinsko osiguranje

Nabava nekretnine koja će unijeti u trgovačko društvo - oporezivanje

Naslijeđivanje imovine - utvrđivanje osnovice za oporezivanje

Naslijeđivanje imovine - utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine i oporezivanje

Naslijeđeni neuseljivi stan - procjena i oporezivanje

Nasljeđivanje nekretnine po rješenju o nasljeđivanju - oporezivanje

Nastanak porezne obveze - obveza prijave

Nagrade po subjektivnoj ocjeni komisije

Nagradna igra za hotelske goste

Nagrađivanje promotivnih aktivnosti

Nagrađivanje najboljih tiskanih radova po ocjeni komisije

Nagrađivanje sudionika u emisijama u novčanim dobicima

Nagrađivanje učesnika glazbenog showa

Nagrađivanje učesnika u promotivnim aktivnostima

Natjecanje fizičkih osoba s nagrađivanjem

Nepodijeljene nagrade u nagradnim igrama

Namirivanje neplaćenih obveza po osnovi poreza i doprinosa nakon smrti obrtnika

Nastanak obveze PDV-a za distribuciju i prodaju tiskovina

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se