Službena mišljenja Ministarstva financija

Pretražite mišljenja Ministarstva financija po abecedi:

ABCČDEFGHIJKL-LJMN-NJOPRSŠTUVZŽ

Obračun PDV-a na naknade za rad članova vijeća, povjerenstva, odbora i savjeta

Oslobođenje od plaćanja PDV-a za ustanovu socijalne skrbi

Osobni identifikacijski broj za obrtnike

Osobni identifikacijski broj za strance korisnike usluge veza u marinama

Osobni identifikacijski broj za strance korisnike usluge veza u marinama

Oslobođenje od plaćanje poreza na cestovna motorna vozila

Oporez na cestovna motorna vozila - oslobođenje za branitelje

Oporezivanje naslijeđene pokretne imovine u Njemačkoj

Osobe s invaliditetom - Obveznici poreza na cestovna motorna vozila

Oslobođenje od plaćanja poreza na kuću sagrađenu prije 400 godina

Oporezivanje plovila temeljem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu

Oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila

Osnovica za porez na cestovna motorna vozila

Obračun zateznih kamata na novoutvrđene obveze u postupku poreznog nadzora

Obveza plaćanja prireza porezu na dohodak za nerezidente

Obračun amortizacije kod obrtnika obveznika poreza na dohodak

Obračun naknade plaće osobama koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata

Odricanja od potraživanja i redoslijed uporabe dobiti - porezni tretman

Osobni odbitak po osnovi invalidnosti - mišljenje o priznavanju po čl. 36. st. 2. t. 3. i 4. Zakona

Osobni odbitak za stambene potrebe - kamate po više namjenskih stambenih kredita

Osobni odbitak za uzdržavano dijete koje je primilo osobnu invalidninu u 2004. g.

Osobni odbici za uzdržavane članove uže obitelji

Osobni odbici za uzdržavane članove uže obitelji i njihovu invalidnost

Osobni odbitak - dokazivanje uzdržavanih članova

Osobni odbitak invalida rada i oporezivanje primitaka hrvatskih ratnih vojnih invalida

Osobni odbitak kod inozemnog poreznog obveznika - oporezivanje

Osobni odbitak na područjima posebne državne skrbi

Osobni odbitak na područjima posebne državne skrbi

Osobni odbitak na područjima posebne državne skrbi

Osobni odbitak na područjima posebne državne skrbi

Osobni odbitak na području posebne državne skrbi

Osobni odbitak umirovljenika

Osobni odbitak vatrogasaca na područjima posebne državne skrbi

Osobni odbitak za djecu kao uzdržavane članove uže obitelji

Osobni odbitak za supružnika u izvanbračnoj zajednici

Osobni odbitak za uzdržavano dijete kod primateljaplaće i invalidske mirovine

Osobni odbitak za uzdržavano dijete rastavljenih roditelja

Osobni odbitak za uzdržavano dijete u inozemstvu

Osobni odbitak za uzdržavanog člana obitelji umirovljenika

Osobni odbitak za uzdržavanog invalidnog člana uže obitelji

Osobni odbitak za uzdržavanje umirovljenika

Osobni odbitak za zaposlenog uzdržavanog supruga koji ne prima plaću

Osobni odbitci po godišnjoj prijavi

Osobni odbitci za uzdržavane članove - podjela među supružnicima

Osobni odbitci za uzdržavane članove uže obitelji

Osobni odbitci za uzdržavanje predaka

Ostatak duga kredita nakon smrti dužnika - oporezivanje

Ostvarivanje dohotka od nesamostalnog rada kod više isplatitelja - oporezivanje i godišnja prijava

Otkupni blok - obveza izdavanja

Osnovica poreza na dohodak

Osnovica za obračun otpremnina

Osobe s dvojnim državljanstvom - plaćanje poreza

Opcijski ugovor o prodaji dionica - oporezivanje

Oporezivanje dionica

Oporezivanje djelatnika poduzeća zaposlenih u inozemstvu

Obustavljeni a neuplaćeni poreza na dohodak za 2002. godinu od strane psolodavca

Obveze tuzemnih i inozemnih poreznih obveznika

Odgovornost za obveze obrta

Odštete temeljem sudske odluke i temeljem ugovora

Obavljanje nadzora kod obrtnika - ribara

Obračun i isplata autorskog honorara samostalnom umjetniku - oporezivanje

Obračun i plaćanje prireza za djelatnike diplomatskih i konzularnih ureda RH

Obrazac id - dostava prema sjedištima organizacijskih jedinica istog poduzeća

Obrazac ID - popunjavanje

Obrazac ID - upis šifre grada/općine

Obrazac ID - upis šifre grada/općine

Obrtnička djelatnost - priznavanje rashoda

Otpremnina radi osobno uvjetovanih otkaza - oporezivanje

Obiteljski paket police dopunskog privatnog zdravstvenog osiguranja - priznavanje izdataka

Obračun poreza na dohodak i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje - naknade za rad sa skračenim radnim vremenom zbog njege djeteta s tež;im smetnjama u razvoju

Obrazac ID - upis šifre grada/općine

Odricanje od potraživanja po osnovi udjela u dobiti - oporezivanje

Osobni odbitak za zdravstvene usluge (stomatološke)

Osobni odbitak za zdravstvene usluge i stambene potrebe

Otpremnina državnih službenika radi poslovno uvjetovanih otkaza - oporezivanje

Odšteta radnicima - porezni tretman, oporezivanje

Osiguranje života za slučaj vjenčanja - porezno priznati izdaci po toj osnovi

Olakšice za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

Opcijska kupnja dionica u inozemstvu - oporezivanje

Osobni odbitak po osnovi invalidnosti - mogućnosti uvećanja

Osobni odbitak za stambene potrebe - mogućnosti uvećanja

Otuđenje nekretnina stečenih u postupku vraćanja oduzete imovine - utvrđivanje dohodka

Otuđenje nekretnine stečene temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju - utvrđivanje dohotka

Obračun poreza na dohodak iz razlika mirovine koje isplaćuje HZMO

Olakšice za područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja

Osobni odbitak za stambene potrebe - utvrđivanje i dokazivanje

Osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji, za dvije bake bračnog supruga

Osobni odbitak za kupnju stambenog prostora

Osobni odbitak za uzdržavanu djecu

Otkup povlastice za obavljanje ribolova na moru

Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada čana posade broda u međunarodnoj plovidbi

Osobni odbitak za stambene potrebe

Olakšce za područja od posebne državne skrbi

Olakšice za područja od posebne državne skrbi

Otpis dugotrajne imovine - jednokratni djelomični ili potpuni

Otpis potraživanja - porezno priznati rashod. porez na promet nekretnina

Otpis potraživanja - porezno priznati rashodi

Otpis potraživanja nagodbom - rashodi

Otpis potraživanja temeljem zadužnice - porezno prizanti rashodi

Otpis zateznih kamata - porezni tretman

Ovjera obrasca - zahtjeva za umanjenje porezne obveze - prema ugovoru sa grčkom

Ovrha putem javnog bilježnika

Oročavanje sredstava kod banke - oporezivanje

Oročavanje sredstava neprofitnih organizacija - oporezivanje

Oslobođenje od plaćanja poreza na dobit

Osnovica za oporezivanje dobiti, dohotka

Osnovice poreza na dobit - utvrđivanje

Olakšice pri oporezivanju dobiti za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara

Oporezivanje dobiti inozemnih poduzetnika

Obveze na obrascu ID - pogrešno iskazivanje

Ocjena ustavnosti i zakonitosti pravilnika pravilnika o porezu na dobit

Obračun amortizacije - rashodi

Oporezivanje premija osiguranja od posljedica nesretnog slučaja

Otpis kamata na dug poreza na promet nekretnina

Ovjera ugovora o kupoprodaji stana - mjesna nadležnost

Odgovori na pitanja sa seminara porezne uprave

Oduzimanje stranih deviznih sredstava

Objavljivanje poreznik kartica ministara, zamjenika i pomoćmika ..

Obročna otplata i odgoda ovrhe

Otpis poreznog duga

Otpremnina - osnovica za isplatu i oporezivanje

Otpremnina kod sporazumnog prestanka ugovora o radu - oporezivanje

Otpremnina radi poslovno uvjetovanog otkaza - oporezivanje

Otpremnina temeljem menadžerskog ugovora - oporezivanje

Otpremnina za odlazak u mirovinu - oporezivanje

Otpremnina zaposlenika radi poslovno i osobno uvjetovanih razloga - oporezivanje

Otpremnina zbog tehnološkog viška - oporezivanje

Otuđenje nekretnina unutar roka od tri godine - oporezivanje

Otuđenje imovine i imovinskih prava (kod nekretnina) - oporezivanje

Otuđenje nekretnina stečenih u postupku vraćanja oduzete imovine

Otuđenje nekretnine - utvrđivanje dohotka

Otuđenje nekretnine - utvrđivanje i oporezivanje dohotka

Obračun amortizacije, kamate na zajmove dioničara, porez po odbitku za naknadu za softver

Obveznik poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost - utvrđivanje statusa

Olakšice na području posebne državne skrbi

Olakšice poreza na dobit na području posebne državne skrbi

Otpis potraživanja od kupaca fizičkih osoba - porezni tretman

Otpis zastarjelih potraživanja manjih od 5.000,00 kn - mišljenje

Obveza dostave podataka javnim bilježnicima

Oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi

Održavanje postojećeg stambenog prostora - povećanje osobnog odbitka

Otpremnina zbog otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora

Obračun poreza na dohodak i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Obveza podnošenja godišnje porezne prijave poreza na dohodak

Obvezno podnošenje godišnje porezne prijave

Oporezivanje drugog dohotka

Osobni odbitak za uzdržavanu djecu

Osobni odbitak za uzdržavanu djecu kod roditelja koji plaća alimentaciju

Otkup povlastice za obavljanje ribolova na moru

Otpis dugotrajne imovine

Otpis kredita i oslobađanje od daljnje otplate

Otpis nekurentne trgovačke robe

Otpis trgovačke robe neodgovarajuće kvalitete

Otplata kredita vjerovnika po asignaciji

Otpremne usluge kod izvoza - poštanske pošiljke

Otpremne usluge pri izvozu

Otpremne usluge pri izvozu - ostvarivanje prava na oslobođenje PDV na

Otuđen, a zatim pronađen osobni automobi

Otuđenje nekretnina stečenih u postupku vraćanja oduzete imovine

Osobni automobil, kombi vozila - nabava u udruzi invalida za potreb invalida

Osobni popusti i umanjenje porezne osnovice

Otkup pšenice roda 2000. godine od fizičkih osoba

Organizirani boravak stranaca - usluge prijevoza

Organizirani boravak stranih turista

Organizirani boravak stranih turista

Organizirani boravak stranih turista - plaćanje kredit. karticom

Organiziranje umjetničkih priredbi u zemlji koju obavlja stana osoba

Ortopedska pomagala implatanti - porezna stopa

Ortopedske čarape za invalide (nakon amputacije noge)

Osiguravajuća društva- oslobođenja PDV

Osiguravateljske i reosiguravateljske usluge

Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za nabavke undp-a

Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijedost za humanitarne donacije nabavljene u Republici Hrvatskoj

Oslobađanje od poreza na dodanu vrijednost prema odredbama međunarodnih ugovora

Oslobođenja PDV - bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Oslobođenje od plaćanja PDV-a

Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu opreme

Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu

Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu

Osnivački ulozi u novsi i dobrima - oporezivanje

Oplemenjivanje dobara - za stranog brodovlasnika

Oporezivanje austrijskih teretnih prijevoznika u Hrvatskoj

Oporezivanje CD-a "Park prirode"

Oporezivanje CD-ROM-a kao knjige

Oporezivanje časopisa

Oporezivanje i naplata PDV na ortopedska pomagala

Oporezivanje igara na sreću (klasične, posebne)

Oporezivanje kamata preko banke

Oporezivanje komunalnih usluga i transfer sredstava drugima

Oporezivanje kooperanata inozemnh poduzeća

Oporezivanje lijekova i očnih pomagala

Oporezivanje nekretnina

Oporezivanje novčanih doznaka (transfera)

Oporezivanje novčanih doznaka (transfera)

Oporezivanje PDV-om austrijskih teretnih prijevoznika u Hrvatskoj

Oporezivanje poreza na dodanu vrijednost

Oporezivanje rabljenog mopeda

Oporezivanje raspodjele zajedničkog prihoda

Oporezivanje studija i projekata

Oporezivanje usluga na nekretninama

Oporezivanje usluga posjeta Rezervatu Lokrumu

Oporezivanje usluga rent a cara ako se navedena usluga zaračunava u sklopu turističkog paket aranžmana

Odvjetničke usluge strancima

Okviri za naočale - ortopedska pomagala i primjena porezne sstope

Oporezivanje uvezenih lijekova

Oporezivanje veterinarskih usluga

Oporezivanje zajedničke poljoprivredne proizvodnje s kooperantima

Oporezive i neoporezive isporuke - pravo na odbitak pretporeza

Opoziv isporuke i prodaja putem komisionara

Organizirani boravak invalida sudionika europskog prvenstva u stolnim tenisu - primjena porezne stope

Obuka djelatnika - mjesto oporezivanja

Obuka jedinica MORH-a od strane inozemne tvrtke

Obveza čuvanja kopije računa

Obveza izdavanja računa (R-1) od strane poreznog obveznika u stečaju

Obveza izdavanja računa za prodaju putem pokretnih prodavača (ambulantna prodaja)

Obveza obračunavanja poreza na dodanu vrijedn

Obveza obračunavanja poreza na dodanu vrijednost

Obveza plaćanja PDV prema neispravno ispostavljenim računima

Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost

Obveznik PDV i način financiranja

Obveznik poreza na dodanu vrijednost

Odbijanje stvarnih troškova tiska od porezne osnovice

Odbitak pretporez kod statusnih promjena - pravo na odbitak

Odbitak pretporeza

Odbitak pretporeza - uputa o primjeni čl. 20.zakona

Odbitak pretporeza i vjerodostojnost izdanih računa

Odbitak pretporeza kod nekretnina

Odbitak pretporeza kod uvoza

Odbitak pretporeza po računima za prijevozne karte koje društvo isporučuje zaposlenicima

Odbitak pretporeza -pravo na odbitak neformalnom obvezniku

Odbitak pretporeza pri uvozu

Odbitak pretporeza temeljem nepotpunog računa

Odbitak pretporeza/osnovica kod najamnina

Odgovornost za neizdavanje računa - tumačenje čl. 29

Odobreni popusti kupcima - umanjivanje porezne osnovice

Održavanje javnih i nerazvrstanih cesta Grada Zagreba

Odvjetnici -porezni obveznici

Obeštećenje izgubljene šume i šumskog zemljišta

Obračun PDV-a na usluge iznajmljivanja soba i apartmana putem agencija - naputak

Obračun poreza na dodanu vrijednost korisnici

Obračun uvoznih davanja na opremu uvezenu uz povlasticu hrvatskog branitelja - naknadni obračun

Obračun poreza na dodanu vrijednost na usluge koje pružaju burze

Obračunska porezna razdoblja - ocjena ustavnosti i zakonitosti odredbe čl. 30. st. 1. pravilnika o PDV

Obrazovanje odraslih i osposobljavanje za specifična znanja

Obrazovanje odraslih koje obavlja d.o.o.

Obrazovanje odraslih koje obavlja ustanova osnovana kapitalom društva

Obveza ispostavljanja računa kooperatima

Obveza upisa u registar obveznika PDV-a

Obveznik poreza na dodanu vrijednost

Održavanje softvera što su ih tuzemne pravne osobe kupile od inozemne tvrtke

Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost

Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i carine

Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vijednost

Otpadne vode proizvodnog pogona u slobodnoj zoni - oporezivanje

Obračun i plaćanje PDV-a prema naplaćenim naknadama

Obveznik poreza na dodanu vrijednost

Odbitak pretporeza za radove na uređenju objekta

Odbitak pretporeza za stanove - Pravo na odbitak

Odvjetničke usluge inozemnom predstavništvu - obveza obračunavanja PDV

Oslobođenje od plaćanja članarine za korisnike Amex kartice

Otpis potraživanja - mogućnost smanjenja obveze PDV

Obavijest o primjeni novih zakona

Oporezivanje usluga ustupanja osoblja

Obračun PDV-a u graditeljstvu

Obračun poreza na dodanu vrijednost na primljene predujmove na usluge smještaja

Odbitak pretporeza pri kompenzaciji

Oporezivanje biltena porezom na dodanu vrijednost

Oporezivanje invalidskih kolica

Oporezivanje izdanja knjige

Ortopedska pomagala - porezni tretman

Obračun PDV-a na naknadu za umanjenu vrijednost zamljišta

Obveza upisa u sustav PDV-a

Oslobođenje od plaćanja PDV-a temeljem Uredbe o potvrđivanju Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade RH i Vlade SAD-a

Otpis i uništenje zastarjele i neupotrebljive robe

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo - upis u registar poreznih obveznika

Održavanje softvera što su ih tuzemne pravne osobe kupile od inozemne tvrtke

Obračun PDV-a prilikom isporuka sendviča kojima je protekao rok valjanosti

Obračun PDV-a u slučaju postavljanja vlastitih osnovnih sredstava u prodajne objekte drugih poslovnih subjekata

Oslobađanje od plaćanja PDV-a za neprofitnu udrugu

Obračun i plaćanje PDV-a na promidžbene usluge i usluge posredovanja

Obračun PDV-a na usluge izdavanja certifikata po računima

Oporezivanje kombinirane usluge prijevoza

Oporezuju li se usluge rada u inozemstvu prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Oporezivanje časopisa e-Kids

Oporezivanje prometa nekretnina

Oporezivanje lijekova - primjena stope 0% na vrijednost lijekova

Obiteljski dom za starije i nemoćne - oporezivanje djelatnosti porezom na dodanu vrijednost

Obračun poreza na dodanu vrijednost

Obročna uplata obveze poreza na dodanu vrijednost

Odbitak pretporeza pri uvozu - način obračunavanja i knjiženja

Ortopedska i drugih pomagala - obveza obračunavanja i plaćanja pdv-a pri isporuci i fakturiranju

Oporezivanje usluge posredovanja glede pohrane dionica u svezi s preuzimanjem dioničkih društava

Obveza dostavljanja Obrasca IPP-1 i Obrasca IPP-SD

Oporezivanje izaslanih radnika

Osobni automobil - uvoz za potrebe HRVI domovinskog rata

Osobni automobil - uvoz za potrebe međunarodnih projekata

Osobni automobil - uvoz za potrebe MUP-a

Osvježavajuća pića od piva i limunade - razvrstavanje

Osnovica posebnog poreza na promet rabljenih osobnih automobila - utvrđivanje

Osnovica za posebni poreza automobila - procjenjivanje

Oporezivanje plovila za razonodu, šport i rekreaciju

Oporezivanje rabljenih motornih vozila, plovila i zrakoplova

Obveznik posebnih poreza (duhan, alkohol. i bezalkohol pića, piva, kave...)

Obilježavanja alkoholnih pića posebnim markicama u izvozu -izuzeća

Obračun doprinosa za obvezna osiguranja na primitke po osnovi doživotne rente

Obveza doprinosa po osnovi pružanja turističkih i ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

Osnovica za obračun doprinosa za izaslane radnike

Obveze banke u slučaju zakašnjele uplate

Obvezno osiguranje učenika i studenata za vrijeme praktične nastave i prakse

Obračun doprinosa i poreza na dohodak za nastavnike (vanjske suradnike)

Obračun doprinosa pri isplati plaća zaposlenima u diplomatskim predstavništvima

Obračunavanje i plaćanje obveznih doprinosa prema više osnovica za istog osiguranika

Osoba koja se prvi put zapošljava

Obveze doprinosa za obvezna osiguranja za osobu predloženu za rad u međunarodnoj organizaciji

Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi pomorac - čan posade broda u međunarodnoj plovidbi

Osnovica za obračun dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem

Odvajanje dijela društva iz cjeline - plaćanje poreza na promet nekretnina

Oporezivanje zamjene nekretnina porezom na promet nekretnina

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina 100%-tnih HRVI-a 1. skupine

Otuđenje nekretnine nabavljene uz oslobođenje

Otuđenje nekretnine oslobođene poreza pri nabavi

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina koje kupuju ustanove

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina zbog lošeg imovnog stanja

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet zbog lošeg imovnog i socijalnog stanja

Osnivanje društva - unos temeljnog kapitala u nekretninama - oporezivanje

Osnovica poreza na promet nekretnina opterećenih pravom plodouživanja

Osnovica za promet nekretnina i zabrana raspolaganje nekretninom

Obračun doprinosa i poreza na dohodak prema isplati razlike plaće za 2002. godinu i izvješćivanje

Obračunavanje i plaćanje obveznih doprinosa prema više osnovica za istog osiguranika

Obveza posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom

Obveznici plaćanja turističke članarine

Osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja osiguranika po osnovi rada za poslodavca

Osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za radnike upućene na rad u inozemstvo

Obveza osiguranja i obveza doprinosa za obvezna osiguranja za hrvatskog državljana zaposlenog u inozemstvu

Obveza prijave nastanka porezne obveze

Oporezivanje naslijeđene imovine u kojoj žive zaštićeni stanari

Oporezivanje prve nekretnine

Oslobođenja od plaćanja porez na promet nekretnina

Oslobođenje od utvrđenog poreza na promet nekretnina

Ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina

Ostvarivanje prava na oslobođenje od poreza na promet nekretnina

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina u vjerskoj zajednici

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju ugroženosti osnovnih životnih potreba

Oslobođenje od poreza pri kupnji prve nekretnine - pravo na osloobođenje

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za spremišta, balkone, terase

Ostvarivanje prava na oslobađanje od poreza na promet nekretnina

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina pri kupnji građevinskog zemljišta

Obveza ovjere ugovora o prodaji nekretnine od strane javnog bilježnika

Oslobođenje od plaćanja sudske pristojbe

Osobni identifikacijski broj za kćerku

Osobni identifikacijski broj za obrtnike

Organiziranje i provođenja igara s elementima sreće i vještine na internet mreži

Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojba

Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi

Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi za strane osobe

Ovlaštenje za maloprodaju državnih biljega

Oporezivanje pdv-om usluga u kulturi

Obračunavanje pdv-a na određene kategorije usluga

Oporezivanje kotizacija za simpozij pdv-om

Oporezivanje usluga pratnje specijalnih tereta

Oporezivanje usluga u kulturi

Oslobođenje od plaćanja PDV-a na edukativni program

Obračun kamata u postupku poreznog nadzora

Obračun PDV-a na prodaju osnovnog sredstva vezanog za djelatnost klađenja

Obračun PDV-a na usluge ugradnje i na ugrađene rezervne dijelove u automobil

Obračunavanje PDV-a kod aukcijske prodaje predmeta na internetskim stranicama

Obračunavanje PDV-a na usluge posredovanja

Obračunavanje PDV-a na usluge smještaja i prehrane

Obračunavanje PDV-a prilikom uvoza doniranog vozila

Određivanje mjesta oporezivanja

Oporezivanje kamata kod faktoringa

Oporezivanje naknada za posredovanje u prodaji udjela u investicijskim i mirovinskim fondovima

Oporezivanje određenih usluga PDV-om

Oporezivanje PDV-om naknada za korištenje grobnog mjesta

Oporezivanje PDV-om prefakturiranih promidžbenih usluga obavljenih u inozemstvu

Oporezivanje PDV-om slikovnica sa tekstom

Oporezivanje PDV-om usluga dežurstva u ljekarni

Oporezivanje PDV-om usluga laboratorijskih pretraga

Oporezivanje PDV-om usluga povezanih sa socijalnom skrbi

Oporezivanje plaća za protekla porezna razdoblja

Oporezivanje usluga organiziranja koncerata u inozemstvu

Oporezivanje usluga pratnje specijalnih tereta

Oporezivanje usluga u kulturi

Oslobođenje od plaćanja PDV-a

Oslobođenje od plaćanja PDV-a na uslugu vezanu za odobrenje osiguranja

Oslobođenje od plaćanja PDV-a za projekte financirane iz pretpristupnih fondova

Oslobođenje od plaćanja PDV-a za uvoz cjepiva protiv tuberkuloze

Oslobođenje od upisa u sustav PDV-a

Oporezivanje mirovina iz inozemstva

Oporezivanje dječjih sokova sniženom stopom PDV-a

Oporezivanje bijelog šećera u kocki PDV-om

Obračun PDV-a na uslugu iznajmljivanja softvera za klađenje

Oporezivanje ortopedskih i drugih pomagala nultom stopom PDV-a

Oporezivanje dječjih pelena PDV-om

Oporezivanje PDV-om uvoza optičkih niti iz inozemstva

Oporezivanje PDV-om usluga u hotelijerstvu

Oporezivanje proizvoda stranog izdavača

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se