Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
označi tražene riječi printaj stranicu
68 3.6.2005 Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje krovopokrivač

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1345

Na temelju članka 44.L263746 stavka 5. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE

KROVOPOKRIVAČ

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

Ciljevi

Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

Uključivanje u obrtničku izvedbu krovopokrivačkih radova, ali i u industrijsku, serijsku proizvodnju na složenim gradilištima.

Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja na temelju kojeg je moguće daljnje školovanje u struci.

Zadatci

Usvojiti znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na građevini i gradilištu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te o mjerama zaštite ljudi i okoliša.

Usvojiti znanja o građevini kao cjelini i dijelovima koji čine cjelinu.

Steći osnovna znanja o svim radovima na pripremi građenja i u građenju.

Steći vještinu očitanja i izrade skica i tehničkih nacrta po pravilima tehničkog crtanja.

Naučiti izračunavati utrošak materijala i vremena za izradu određenih radova i konstrukcija.

Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od crijepa i betonskog crijepa.

Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od ravnih ploča.

Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od valovitih ploča.

Steći znanja i vještine o izradi krovova s limenim pokrovom.

Steći znanja i vještine o izradi hidroizolacije na ravnim krovovima, horizontalnim i vertikalnim površinama građevine.

Znati ugrađivati naprave za odvodnju površinskih voda.

Znati izraditi obloge na vanjskim zidovima.

Znati montirati elemente na krovnim plohama.

Znati sanirati stare krovove.

Upoznati osnovna načela estetike u graditeljstvu.

Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.

Razviti kod učenika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

Trajanje obrazovanja: 3 godine.

Uvjeti za upis

Završena osnovna škola, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova krovopokrivača, ugovor o naukovanju.

Mogućnost nastavka školovanja

Nakon završenog školovanja i tri godine radnog iskustva u zanimanju može se polagati majstorski ispit, čime se stječe zvanje majstor--krovopokrivač (Zakon o obrtu,L263748 »Narodne novine« 77/93., 64/01.).

Učenici sa završenim obrazovanjem za zanimanje krovopokrivač mogu pod određenim uvjetima nastaviti školovanje u tehničkoj školi ili veleučilištu.

2. nastavni plan

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

70

Matematika u struci

2

70

2

70

2

64

204

Građevne konstrukcije

2,5

87

2

70

-

-

157

Elementi niskogradnje

-

-

2

64

64

Poznavanje nacrta

-

-

2

70

-

70

Otpornost građevina

-

-

-

-

2

64

64

Organizacija građenja

-

-

-

-

2

64

64

Osnove računalstva

1,5

53

-

-

-

-

53

Izborna nastava

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika u struci

Kultura stanovanja

Tehnologija građenja

Praktični dio

900

900

800

2600

Tehnologija struke

70

Tehnologija krovopokrivačkih radova

70

64

134

Praktična nastava

830

830

736

2396

Ukupno

16

1460

16

1460

16

1312

4232

NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE

A) Općeobrazovni dio

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

 

1. razred

2. razred

3. razred

 

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

 

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena
kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

-2

-70

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

B) Stručno-teorijski dio

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

 

1. razred

2. razred

3. razred

 

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

 

Matematika u struci

2

70

2

70

2

64

204

Građevne konstrukcije

2,5

87

2

70

-

-

157

Elementi niskogradnje

-

-

2

64

64

Poznavanje nacrta

-

-

2

70

70

Otpornost građevine

-

-

-

-

2

64

64

Organizacija građenja

-

-

-

-

2

64

64

Osnove računalstva

1,5

53

-

-

-

-

53

Ukupno

6

210

6

210

8

256

676

C) Izborni dio

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Matematika u struci

1

35

1

35

1

32

Tjelesna i zdravstvena
kultura

1

35

1

35

1

35

Kultura stanovanja

-

-

1

35

-

-

Tehnologija građenja

1

35

1

35

1

32

Ukupno

1

35

1

35

1

32

102

* Škola ili učenik biraju jedan od ponuđenih predmeta

D) Praktični dio

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

340

270

160

770

Praktična nastava u

školskoj radionici

najviše sati *

270

200

96

566

Tehnologija struke**

70

70

Tehnologija krovopokrivačkih radova**

70

64

134

Praktična nastava u

radnom procesu –

najmanje sati

560

630

640

1830

Ukupno

900

900

800

2600

* Svaka škola izrađuje izvedbeni program

** Okvirni sadržaj izvodi se dijelom s cijelim razredom, a dijelom u obliku vježbi po skupinama

Napomena: Program zaštite na radu u trajanju od 35 sati potrebno je ostvariti na početku nastavne godine u školi u sklopu praktične nastave (prvi tjedan praktične nastave). Program zaštite na radu obvezno je završiti standardiziranim testom o osnovama zaštite na radu i protupožarne zaštite kako bi se učenici odgovorno uključili u proces rada kod poslodavaca u okolnostima povećanog broja izvora opasnosti, pridržavali se postupaka i mjera zaštite, a poslodavci bi imali vjerodostojan dokument u vidu potvrde o položenom testu i time dokaz o ispravnosti angažiranja naučnika i za eventualni nadzor inspekcije rada, zaštite na radu i protupožarne inspekcije.

Godišnji plan ostvarivanja praktične nastave i odnos sadržaja koji se ostvaruju u školskoj radionici ili na gradilištu zajedno utvrđuju (i prilagođavaju tijekom školske godine) škola i poslodavac. Ako škola nema zidarsku radionicu, praktična nastava se izvodi u licenciranoj zidarskoj radionici ili graditeljskom poduzeću, s tim da se učeniku mora osigurati svladavanje cjelokupnog programa.

E) Ukupno nastave

Broj sati

Ukupno
sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

A Općeobrazovni dio

315

315

224

854

B Stručno-teorijski dio

210

210

256

676

C Izborni dio

35

35

32

102

D Praktični dio

900

900

800

2600

Ukupno (A+B+C+D)

1460

1460

1312

4232

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJAZNANJA I UMIJEĆA

Predmeti strukovnog dijela programa

Obvezni način provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Matematika u struci

Usmeno, pismeno.

Građevne konstrukcije

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, domaći rad.

Elementi niskogradnje

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, tehničko-tehnološka dokumentacija, domaći rad.

Poznavanje nacrta

Grafičke vježbe, usmeni odgovori, domaći rad.

Otpornost građevina

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, domaći rad.

Organizacija građenja

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, domaći rad.

Osnove računalstva

Usmena i pisana provjera, pisani radovi, vježbe.

Izborni predmet

Usmeno, pismeno, praktični rad (ovisi o vrsti izbornog predmeta)

Tehnologija krovopokrivačkih radova

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, domaći rad.

Praktična nastava

Praktičan uradak mapa za izvođenje praktičnog dijela naukovanja.

Napomena: Tijekom druge godine obvezna je provedba kontrolnog ispita.

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

Nastavni predmeti strukovnog dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Osnove računalstva

profesor računalstva

dipl. ekonomist smjer informatika ili kibernetika

prof. informatike i matematike,

ing. informatike

dipl. ing. elektrotehnike – smjer računalstva, telekomunikacija

VSS

Građevne konstrukcije

dipl. ing. arhitekture

dipl. ing. građevinarstva

VSS

Elementi niskogradnje

dipl. ing. arhitekture

dipl. ing. građevinarstva

VSS

Poznavanje nacrta

dipl. ing. arhitekture

dipl. ing. građevinarstva

VSS

Otpornosti građevina

dipl. ing. arhitekture

dipl. ing. građevinarstva

VSS

Organizacija građenja

dipl. ing. arhitekture

dipl. ing. građevinarstva

VSS

Izborna nastava struke

dipl. ing. arhitekture

dipl. ing. građevinarstva

VSS

Matematika u struci

prof. matematike
dipl. ing. matematike
prof. matematike i fizike

prof. matematike i informatike
prof. matematike i nacrtne geometrije
profesor matematike
dipl. ing. građevinarstva
dipl. ing. arhitekture

VSS

Tehnologija struke

Tehnologija krovopokrivačkih radova

Tehnologija građenja

dipl. ing. arhitekture
dipl. ing. građevinarstva
nastavnik praktične nastave
suradnik u nastavu –
majstor zidar

VSS

VŠS

SSS

Praktična nastava u školi

dipl. ing. arhitekture
dipl. ing. građevinarstva
nastavnik praktične nastave – stručni učitelj
(suradnik u nastavi) majstor

VSS,

VŠS,

SSS,

Praktična nastava u radnom procesu

Nastavnik praktične nastave
majstor zidar

VSS,

VŠS

SSS

Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkoj izobrazbi nastavnika u srednjem školstvuL263749 (»Narodne novine«, 1/96., 80/99.).

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

5.1. Rad s učenicima u skupinama

Kod stručnih predmeta, tamo gdje to zahtijevaju nastavni sadržaji, učenici se moraju odvojiti u skupine.

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

Prostor

Oprema

Nastavni predmet

Računalska učionica

15 računala s odgovarajućim programima za obradu teksta, LCD projektor, pisač, mogućnost pristupa internetu, programi za crtanje.

Osnove računalstva.

Poznavanje nacrta.

Tehnologija struke.

Tehnologija krovopokrivačkih radova.

Tehnologija građenja.

Organizacija građenja.

Školska učionica

Klasična učionica s potrebnom tehničkom i crtaćom opremom (sredstvima i pomagalima).

Tehnologija struke.

Tehnologija krovopokrivačkih radova.

Tehnologija građenja.

Građevne konstrukcije.

Elementi niskogradnje.

Otpornost građevina.

Organizacija građevina.

Školska učionica

Učionica s potrebnom opremom.

Matematika u struci.

Školska učionica

Ovisno o odabranoj vrsti izbornog predmeta.

Izborni predmet.

Školska radionica

Radionica s potrebnim alatom i mehaniziranim sredstvima za rad (miješalice, pervibrator) strojevi za oblikovanje armature.

Kalupima za betoniranje

Građom za izvedbu oplate

Dovoljno opeke i drugih elemenata za zidanje.

Radni prostor od 15 m2/učeniku.

Sanitarije, garderobe cca 2 m2 te skladišni prostor, unutrašnji i vanjski cca 7,0 m2 x broj učenika.

Praktična nastava.

6. NASTAVNI PROGRAM – KATALOG ZNANJA

_________________________________________________________________________

6.1. Nastavni predmet: MATEMATIKA U STRUCI

_________________________________________________________________________

Razred: prvi (1.)

drugi (2.)

treći (3.)

Broj sati tjedno/godišnje: prvi: 2/70

drugi: 2/70

treći: 2/64

Ciljevi

Razumijevanje, matematičko modeliranje i rješavanje problema i procesa u prirodi, društvu, struci i radnom okolišu.

Uspješno uključivanje u nastavak školovanja (vertikalna prohodnost).

Zadatci

Usvojiti matematičke pojmove, simbole i znanja nužna za razumijevanje, matematičko modeliranje i rješavanje problema i procesa u prirodi, društvu, struci i radnom okolišu.

Usvojiti matematičke pojmove, simbole i znanja nužna za uspješno uključivanje u nastavak školovanja.

Razvijati logično mišljenje i sposobnosti (pravilnog rasuđivanja, preciznog formuliranja pojmova, računanja, grafičkog izražavanja, prostornog zora) kao preduvjete kreativnosti i snalažljivosti u novim situacijama.

Razvijanje pozitivne osobnosti učenika stjecanjem radnih navika te navika upornosti, točnosti i urednosti.

Matematičko opismenjivanje učenika kao važan dio opće pismenosti.

Didaktičko-metodičke napomene

Nastava matematike za trogodišnja zanimanja u JMO-u zasniva se na načelima: vertikalne prohodnosti, izbornosti, horizontalne prohodnosti i korelacije sa stručnim nastavnim predmetima.

Sadržaji izborne nastave matematike dijelom su nove nastavne cjeline, a dijelom nadopunjuju postojeće nastavne cjeline u nastavnom predmetu matematika, radi čega izvođenje nastave tih dvaju nastavnih predmeta mora biti sinkronizirano, o čemu se mora voditi računa pri izradi operativnih nastavnih programa za ta dva nastavna predmeta.

Nastavni sadržaji u matematici isti su za sva zanimanja (što omogućuje horizontalnu prohodnost), a diferencijacija sadržaja s obzirom na pojedino zanimanje (korelacija) ostvaruje se u svim nastavnim jedinicama izborom primjera za motivaciju i ilustraciju, a poglavito u nastavnoj jedinici primjene.

U organizacijskom smislu, nastava matematike izvodi se po razrednom odjelu kao jedinstvenoj nastavnoj skupini, unatoč tome što se u razrednom odjelu nalazi više zanimanja; ta heterogenost razrednog odjela prevladava se balansiranjem diferenciranih stručnih sadržaja između zanimanja u tom razrednom odjelu.

Zbog povezanosti nastavnih sadržaja, uvjetovanosti dinamike njihovog izvođenja i organizacijskog gledišta, nužna je suradnja između nastavnika koji predaju matematiku i izbornu nastavu na razini istog razreda (godine).

Radi izbora primijenjenih zadataka i prijenosa znanja, korisna je suradnja između nastavnika matematike i nastavnika stručnih predmeta, te konzultiranje stručne literature.

1. RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, umijeća, vještine)

Nastavni sadržaji

Brojevi

Uvježbati osnovne računske operacije s brojevima i ovladati svojstvima računskih operacija.

Prirodni brojevi. Cijeli brojevi. Racionalni brojevi. Realni brojevi.

Potencije i korijeni

Naučiti: izračunati vrijednost potencije pomoću džepnog računala; primijeniti pravila u računanju s potencijama; prevesti broj u standardni oblik; izračunati vrijednost korijena pomoću džepnog računala te uvježbati primjenu pravila u računanju s korijenima. Ilustrirati primjene potencija i korijena.

Pojam potencije. Izračunavanje vrijednosti potencije. Računanje s potencijama. Standardni zapis broja. Pojam korijena. Izračunavanje vrijednosti korijena. Računanje s korijenima. Primjene.

Polinomi

Upoznati primjere polinoma jedne i više varijabli. Uvježbati zbrajanje, oduzimanje i množenje polinoma jedne i više varijabli. Naučiti kvadrirati binom i kubirati binom.

Pojam polinoma. Vrijednost polinoma u točki. Zbrajanje, oduzimanje i množenje
polinoma. Kvadrat binoma. Kub binoma.

Linearne jednadžbe

Naučiti riješiti: linearnu jednadžbu; jednadžbe koje se svode na linearnu; sustav linearnih jednadžbi s dvije nepoznanice. Uvježbati primjene linearnih jednadžbi i sustava linearnih jednadžbi u rješavanju problema stručne i praktične naravi. Uvježbati transformacije formula.

Pojam jednadžbe. Linearna jednadžba. Sustav linearnih jednadžbi. Primjene. Transformacije formula.

Postotni račun, kamatni račun

Naučiti: izračunati postotni iznos, postotak i osnovnu vrijednost. Uvježbati primjene postotnog računa u praktičnim primjerima i znati riješiti zadatke o jednostavnom kamatnom računu.

Postotni račun. Primjene. Jednostavni kamatni račun.

Linearna funkcija

Iz primjera linearnih funkcionalnih ovisnosti dviju veličina iz stručnog i praktičnog konteksta, upoznati pojam funkcije i njezinoga grafa. Znati nacrtati graf linearne funkcije te ga kvalitativno i kvantitativno analizirati.

Pojam funkcije. Pojam grafa funkcije. Primjeri funkcija. Linearna funkcija i njezin graf. Nul-točka linearne funkcije. Tijek linearne funkcije. Primjene.

Planimetrija

Uvježbati: pretvorbe mjera za duljinu i mjera za površinu; primjenjivati Pitagorin poučak; izračunati opseg i površinu trokuta, kvadrata, pravokutnika, romba, trapeza, kruga, dijelova kruga i pravilnog šesterokuta. Uvježbati izračunavanje opsega i površine kombiniranih likova praktične naravi. Uvježbati praktične primjene sličnosti.

Mjere za duljinu. Mjere za površinu. Pitagorin poučak. Trokut. Četverokuti. Kružnica i

krug. Dijelovi kružnice i kruga. Pravilni poligoni. Kombinirani likovi.

Literatura

1. Boško Jagodić, Milivoj Miliša: Udžbenik za 1. razred industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb

2. Đurđica Salamon, Boško Šego: Matematika za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, Neodidacta, Zagreb

3. Sanja Varošanec: Matematika 1. – udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola, Element, Zagreb

4. Olga Radun: Matematika 1. – zbirka zadataka za 1. razred stručnih škola, Školska knjiga, Zagreb

2. RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, umijeća, vještine)

Nastavni sadržaji

Kompleksni brojevi

Znati: određivati drugi korijen iz negativnog broja; potencije imaginarne jedinice; zbrajati, oduzimati, množiti, kvadrirati i dijeliti kompleksne brojeve.

Imaginarna jedinica. Kompleksni brojevi. Konjugirano-kompleksni brojevi. Računanje s kompleksnim brojevima.

Kvadratna
jednadžba

Naučiti: rješavati nepotpunu i potpunu kvadratnu jednadžbu, te jednadžbe koje se svode na kvadratnu jednadžbu. Uvježbati rješavanje problema stručne i praktične naravi pomoću kvadratne jednadžbe.

Pojam kvadratne jednadžbe. Rješavanje kvadratne jednadžbe. Jednadžbe koje se svode na kvadratnu jednadžbu. Primjene.

Kvadratna funkcija

Upoznati primjere kvadratne funkcije. Naučiti: odrediti koordinate tjemena, nul-točke, skicirati graf kvadratne funkcije, opisati tijek funkcije, odrediti jednadžbu parabole zadane trima točkama ili sl. Uvježbati primjene kvadratne funkcije u rješavanju problema minimuma i maksimuma u zadatcima praktične naravi.

Pojam kvadratne funkcije. Graf kvadratne funkcije. Nul-točke. Tjeme. Minimum i maksimum. Primjene.

Eksponencijalna funkcija
Logaritamska funkcija

Ponoviti potencije. Znati: nacrtati graf eksponencijalne funkcije i opisati njezin tijek; definiciju logaritma, primjenu pravila za logaritmiranje, prijelaz na dekadski i prirodni logaritam, izračunavati vrijednost logaritma pomoću džepnog računala, nacrtati graf i opisati tijek logaritamske funkcije. Uvježbati primjenu logaritma u rješavanju eksponencijalnih jednadžbi.

Pojam eksponencijalne funkcije. Graf eksponencijalne funkcije. Pojam logaritma. Računanje s logaritmima. Određivanje vrijednosti logaritma. Graf logaritamske funkcije. Primjene.

Trigonometrija pravokutnog trokuta

Ponoviti Pitagorin poučak. Znati: zbrajati i oduzimati kutove u stupnjevima, minutama i sekundama; komplementarnost kutova; rješavati pravokutni trokut. Uvježbati primjene trigonometrije pravokutnog trokuta u planimetriji i u rješavanju problema stručne i praktične naravi.

Mjerenje kutova u stupnjevima. Pravokutni trokut. Definicije trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta. Rješavanje pravokutnog trokuta. Primjene.

Stereometrija

Znati: pretvarati mjere za obujam, tekućine i masu; skicirati, izračunati oplošje i obujam kocke, kvadra, prizme, piramide, valjka, stošca i kugle. Uvježbati primjenu stereometrije u rješavanju problema oplošja, obujma i mase kombiniranih tijela koja se susreću u stručnom i praktičnom kontekstu.

Mjere za obujam. Mjere za tekućine. Mjere za masu. Kocka. Kvadar. Prizma. Piramida. Valjak. Stožac. Kugla. Kombinirana tijela. Primjene.

Literatura

1. Ivan Mrkonjić, Josip Ujević: Matematika za 2. razred industrijskih i obrtničkih škola – udžbenik i zbirka zadataka, Birotehnika, Zagreb

2. Đurđica Salamon, Boško Šego: Matematika za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola, Neodidacta, Zagreb

3. Sanja Varošanec: Matematika 2. – udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola, Element, Zagreb

4. Olga Radun: Zbirka zadataka iz matematike za 2. razred strukovnih škola, Element, Zagreb

3. RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati
(znanja, umijeća, vještine)

Nastavni sadržaji

Trigonomertija

Naučiti: orijentaciju kuta; prikazati na trigonometrijskoj kružnici vrijednosti trigonometrijskih funkcija zadanog kuta i obrnuto; riješiti kosokutni trokut. Uvježbati primjene opće trigonometrije u planimetriji, stereometriji i rješavanju problema stručne i praktične naravi.

Orijentacija kuta. Definicija trigonometrijskih funkcija kuta. Predznaci trigonometrijskih funkcija kuta. Određivanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija zadanog kuta i obrnuto. Poučak o sinusima. Poučak o kosinusu. Rješavanje kosokutnog trokuta. Primjene trigonometrije.

Analitička geometrija ravnine

Naučiti izračunati duljinu dužine, polovište dužine i površinu trokuta u koordinatnom sustavu; odrediti eksplicitnu i implicitnu jednadžbu pravca zadanog dvjema točkama ili točkom i nagibom; ispitati incidenciju točke i pravca; primijeniti uvjet usporednosti i uvjet okomitosti pravaca; izračunati kut između pravaca; ispitati incidenciju točke i kružnice; odrediti jednadžbu kružnice prema zadanim uvjetima; odrediti sjecišta pravca i kružnice. Uvježbati primjene u planimetriji.

Dužina: duljina dužine. Polovište. Pravac: eksplicitna jednadžba pravca. Implicitna jednadžba pravca. Pravac zadan točkom i koeficijentom smjera. Pravac zadan dvjema točkama. Uvjet usporednosti pravaca. Uvjet okomitosti pravaca. Kut između pravaca. Kružnica: jednadžbe kružnice. Presjek pravca i kružnice.

Linearno programiranje

Znati: prikazati skup rješenja sustava linearnih nejednadžbi s dvije nepoznanice; formulirati problem linearnog programiranja; riješiti problem linearnog programiranja. Odabirom primjera ilustrirati praktične primjene linearnog programiranja.

Linearne nejednadžbe. Formulacija problema linearnog programiranja. Rješenje problema linearnog programiranja.

Proporcionalnost

Uvježbati postavljanje i rješavanje razmjera, upravne i obrnute proporcionalnosti (pravila trojnog), računa diobe i računa smjese, putem problema stručne i praktične naravi.

Omjeri, razmjeri, upravna proporcionalnost. Obrnuta proporcionalnost. Račun diobe. Račun smjese

Literatura

1. Ivica Gusić, Jelena Gusić: Matematika za 3. razred industrijskih i obrtničkih škola – udžbenik i zbirka zadataka, Birotehnika, Zagreb

2. Đurđica Salamon, Boško Šego: Matematika za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, Neodidacta, Zagreb

3. Sanja Varošanec: Matematika 3. – udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred trogodišnjih strukovnih škola, Element, Zagreb

4. Vesna Erceg: Metoda gospodarskog računa, vježbenica za srednje škole, Element, Zagreb

Napomene

Pojedine nastavne cjeline ili nastavne jedinice koje nisu zastupljene u navedenoj literaturi, nastavnik obrađuje koristeći drugu literaturu ili osobne didaktičke materijale.

Radi izrade primijenjenih zadataka, nastavnik konzultira literaturu iz stručnih nastavnih predmeta, Tehničku enciklopediju, matematičke časopise i odgovarajuću matematičku literaturu.

___________________________________________________________________________________

6.2. Nastavni predmet: GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE
___________________________________________________________________________________

Razred: prvi (1.)

drugi (2.)

Broj sati tjedno/godišnje: 1. razred: 2.5/87

2. razred: 2/70

Ciljevi

Usvajanje široko strukturiranih znanja o građevinskim elementima i njihovim sklopovima, njihovu materijalnu ustrojstvu i ponašanju, funkcionalnosti i položaju u građevini te načinu ugradnje. Posebno je važno uvježbati precizno očitavanje dimenzija i prostornog položaja na temelju nacrta iz tehničke dokumentacije te dobro analiziranje eventualnih zapreka u postupku izvedbe, pa je zato nužno naučiti dobro prikazati određeni sklop građevinskih elemenata u vidu grafičke izrade građevinskih nacrta.

1. RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati
(znanja, umijeća, vještine)

Nastavni sadržaji

Graditeljstvo

Steći orijentaciju o graditeljstvu kao osnovnoj djelatnosti društvene zajednice.
Upoznati djelatnosti koje prate graditeljstvo.
Upoznati karakteristike tradicionalnog, unaprijeđenog i montažnoga građenja.
Upoznati elemente konstrukcija i načine njihova sklopa u cjelinu.

Grane graditeljstva.
Nastajanje zgrade.
Načini građenja.
Sustavi građenja.

Osnove grafičkog
prikazivanja

Ovladati grafomotoričkim vještinama i razviti sposobnosti prostorne percepcije.
Navikavati učenike na urednost i preciznost u radu. Upoznati način kotiranja građevinskih crteža.
Svladati upotrebu mjerila u crtanju.

Tehnički crtež, oprema tehničkog c.
Tehničko pismo, oznake materijala i konstrukcija.
1. VJEŽBA:
Tehničko pismo.
Projiciranje predmeta – tlocrt, nacrt, bokocrt.
Projiciranje građevine – tlocrt, presjek, fasade.
2. VJEŽBA:
Kotiranje u građevinskim nacrtima.
Upotreba mjerila.

Tehnička dokumentacija

Upoznati i shvatiti potrebu postupne izrade tehničke dokumentacije.
Upoznati osnovne odredbe iz Zakona o građenju koji se odnose na mogućnost građenja.
Upoznati vrste projekata i njihovu namjenu.
Predočiti i svladati prenošenje vizije 3-dimenz. predmeta na ravninu crteža.

Prostorno i urbanističko planiranje.
Propisi koji reguliraju građevinsko zahvaćanje u prostor.
Građevinska dozvola.
Postupnost u projektiranju.
Vrste projekata gotovi projekti.
3. VJEŽBA: Presjek i tlocrt građev. jame s nanosnom skelom, prikazom terena i visinskim kotama.

Elementi građevina

Usvojiti osnovna znanja o elementima građevina i sklopu tih elemenata u funkcionalnu cjelinu.
Upoznati materijale koje koristimo u izradi građevine.
Uočiti značajke materijala i njihovu svrsishodnu primjenu.

Nosivi elementi; materijali za izradu.
Nenosivi elementi (funkcionalni); materijali za izolacije, ispune, završnu obradu.
Elementi ukruta zgrada.

Redoslijed radova u izgradnji

Naučiti redoslijed radova na građevini.
Uočiti položaj i važnost pojedinog zanimanja u procesu izgradnje.

Pripremni radovi.
Grubi građevinski radovi.
Građevinsko-obrtnički radovi.
Završni radovi i instalacije.

Pripremni radovi na gradilištu

Shvatiti važnost dobre organizacije rada na gradilištu.
Naučiti pripremne radove na gradilištu.
Usvojiti definicije: građev. pravac, reg. pravac, nul-točka gradilišta.

Organizacija gradilišta kao proizvodnog pogona.
Iskolčenje objekta, nanosna skela.

Zemljani radovi

Shvatiti važnost dobre organizacije rada na gradilištu.
Naučiti pripremne radove na gradilištu.
Usvojiti definicije: građev. pravac, reg. pravac, nul-točka gradilišta.

Naučiti osnovne karakteristike zemljanih radova.

Kategorije tla.
Mehanizacija za rad u tlu.
Preoblikovanje zemljišta.
Vrste zemljanih radova:
– u niskogradnji,
– u visokogradnji.
Osiguranje iskopa.

Temeljenje

Upoznati geomehanička ispitivanja tla.
Usvojiti pojam nosivost tla.
Razumjeti ovisnost načina temeljenja o značajkama tla.
Upoznati materijale za izradu temelja.
Naučiti osnovne vrste temelja.
Naučiti svrhu temeljne kanalizacije i princip izrade drenaže.

Geomehanička ispitivanja.
Nosivost tla.
Zadaća temelja.
Materijali za temelje, oplata temelja.
Vrste temelja: temeljne trake, temeljne stope, rešetke, ploče.
Duboki temelji: piloti, kesoni.
Temeljna kanalizacija i drenaža.
4. VJEŽBA: Temelji.

Hidroizolacija

Znati svrhu i način izrade hidroizolacije.
Upoznati klasične i suvremene materijale za izradu HI.
Uočiti važnost kvalitetno izvedene hidroizolacije.
Upoznati načine zaštite zgrada od podzemne vode.

Namjena i položaj u zgradi.
Materijali za hidroizolaciju.
Izrada HI:
– horizontalne,
– vertikalne.
Zaštita od potiska podzemne vode.
5. VJEŽBA:

Zidovi

Znati namjenu i podjelu zidova.
Upoznati materijale za izradu zidova.
Upoznati osnovne vezove opeka u zidovima od ONF i blok-opeke.
Upoznati način zidanja kamenih zidova.
Upoznati način izrade monolitnih zidova i stupova.

Podjela zidova - prema položaju, nosivosti, načinu izrade.
Materijali za zidove.
Zidovi od ONF.
Zidovi od blok-opeke.
Zidovi od kamena.
Monolitni zidovi – armiranje i oplate zidova.
Stupovi od betona i armiranog betona.
6. VJEŽBA:

2. RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati
(znanja, umijeća, vještine)

Nastavni sadržaji

Zidovi

Znati namjenu i izradu nadvoja.
Znati namjenu i izradu AB serklaža.
Upoznati način izrade zidova od suvremenih materijala i prednosti.
Upoznati namjenu i izradu dimov. i ventilacijskih kanala.

Otvori u zidovima.
Ukruta zidova – serklaži.
Zidovi od prefabriciranih elemenata (siporeks, durisol, bet. blokovi).
Kombinirani zidovi.
Dimovodni i ventilacijski kanali.
1. VJEŽBA:

Međuetažne konstrukcije – stropovi

Naučiti karakteristike i način izrade najčešće izvođenih stropova.
Ponoviti karakteristike materijala za izradu stropova.
Upoznati načine oslanjanja stropova.
Upoznati vrste oplata za stropove.
Upoznati način postavljanja armature stropa.
Upoznati vrste polumontažnih i montažnih stropova.
Naučiti dijelove i način izrade fert-stropa.
Naučiti namjenu podova i upoznati materijale za izradu podova.

Namjena i sastavni dijelovi.
Monolitni stropovi:
– vrste, rasponi, načini oslanjanja,
– armiranje i oplata ravne AB ploče i ploče s gredama,
– tunelska oplata,
– povezivanje armature stropa s armaturom zida.
Polumontažni i montažni stropovi:
– fert, monta- dijelovi, izrada,
– stropovi od prefabriciranih elemenata,
– podupiranje polumont. i mont. stropova.
Podovi - materijali i funkcija:
– slojevi poda,
– vrste podova.
2. VJEŽBA:

Stubišta

Upoznati vrste i način izrade stubišta.
Ponoviti materijale za izradu stubišta.
Upoznati način proračuna dimenzija stubišta.
Znati nabrojiti vrste i dijelove stubišta.
Znati značajke monolitnog, polumont. i mont. stubišta.
Upoznati način izrade stubišta.
Upoznati način izrade drvenih stubišta.
Upoznati materijale za oblogu stubišta.

Dijelovi stubišta.
Oblikovanje stubišta.
Dimenzioniranje stubišta.
Podjela stubišta prema vrsti materijala i načinu izrade.
Izrada monolitnog stubišta:
– oplata, armiranje, betoniranje.
3. VJEŽBA:
Izrada polumontažnog stubišta.
Izrada montažnog stubišta.
Drvena stubišta.
Oblaganje stubišta.

Krovišta

Upoznati osnovne vrste i značajke krovišta i krovnih pokrova.
Znati dijelove krovišta.
Upoznati osnovne tipove ravnih krovova i materijale za izradu.
Upoznati sustave drvenih krovova i načine prenošenja opterećenja kroz elemente krova.
Upoznati konstrukciju jednostavnih i složenih drvenih krovova.
Upoznati materijale i izradu pokrova.
Upoznati načine odvodnje krovne vode.

Funkcija i dijelovi krovišta.
Vrste krovova.
RAVNI KROVOVI:
– prohodni, neprohodni,
– slojevi i konstrukcija.
DRVENA KROVIŠTA:
– oblici i geometrija, drvenih krovova,
– oblici drvene građe.
Konstrukcija jednostavnih drvenih krovova.
Konstrukcija složenih drvenih krovišta.
Krovni pokrovi – materijali i izrada pokrova.
Odvodnja krovne vode.
Uređenje potkrovlja.
4. VJEŽBA:.

Tradicionalno građenje

Upoznati materijale i posebnosti izrade konstrukcija u tradicijskoj gradnji

Drveni zidovi.
Drveni stropovi.
Građenje kamenom.

Metodičke napomene

Ovaj prijedlog programa izrađen je tako da predmet građevne konstrukcije prati i nadopunjuje se sadržajima predmeta tehnologija struke, naročito u prvoj godini učenja, kako bi onaj učenik koji tu prekida, odnosno završava obrazovanje, stekao što šire znanje o konstrukcijama građevina.

Tijekom obrazovanja, svakako je nužna suradnja nastavnika ovih predmeta, kako bi se izbjeglo višestruko nepotrebno ponavljanje istih informacija i kako bi se sadržaji predmeta međusobno proširivali i upotpunjavali, a praktična nastava potvrdila primjenu stečenih znanja.

U predmetu građevne konstrukcije, u prvoj godini učenja, poseban je naglasak na svladavanju grafo-motoričkih vještina učenika i razvijanju prostorne percepcije. Također, učenik treba usvojiti znanja o strukturalnim elementima građevina, koja mu omogućuju rad u struci. U drugoj godini učenja, usvajaju se znanja o sklapanju konstruktivnih elemenata u funkcionalnu cjelinu i stječu znanja potrebna za nastavak obrazovanja.

Predviđeno je 6 grafičkih vježbi u prvoj i 4 u drugoj godini učenja, a provjere znanja treba provesti u skladu s Pravilnikom o praćenju i ocjenjivanju i mogućnostima učenika.

Program treba realizirati uz pomoć udžbenika, stručnih časopisa, didaktičkih modela, prikazima građevinskih ostvarenja, i obveznim posjetima gradilištima.

Literatura

Đ. Peulić: Konstruktivni elementi zgrada

B. Blagojević: Građevinske konstrukcije

T. Neidhardt: Građevne konstrukcije

___________________________________________________________________________________

6. 3. Nastavni predmet: ELEMENTI NISKOGRADNJE

___________________________________________________________________________________

Razred: treći (3.)

Sati tjedno/godišnje: 2/64

Ciljevi programa

Stjecanje znanja o osnovnim značajkama djelatnosti niskogradnje i hidrogradnje te konstruktivnim elementima i sklopovima pojedinih vrsta objekata. Time se postiže veća adaptabilnost i veći broj kvalificiranih zidara, tesara, armirača-betoniraca koji mogu pokrivati najšire zahtjeve građevinske operative. Ujedno se postiže šira obrazovna osnova za nastavak školovanja.

Zadatci programa

Upoznati i naučiti osnovne elemente u poprečnom presjeku ceste.

Naučiti učenike redoslijedu događanja pri projektiranju i građenju objekata.

Razumjeti potrebu istraživačkih radova.

Upoznati učenike s materijalima, alatima i strojevima potrebnim pri gradnji prometnica.

Razlikovati osnovne načine zahvata vode i dopreme vode od nalazišta do potrošača.

Upoznati s osnovnim tipovima kanalizacijskih sustava, uređaja na kanalizacijskoj mreži i načina priključivanja na kanalizacijsku mrežu.

Naučiti glavne dijelove lučnoga i grednog mosta.

Razumjeti razliku između suvremenih i klasičnih metoda izrade tunela.

Razviti osjećaj za urednost, točnost i ispravnost.

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati
(znanje vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Prometnice

Upoznati osnovne elemente u presjeku prometnice.
Shvatiti osnovne principe projektiranja prometnica.
Prepoznati redoslijed događanja u projektiranju i građenju.
Upoznati alate, strojeve za izvođenje zemljanih radova.
Upoznati materijale za izvođenje kolničkih konstrukcija.

Elementi poprečnog presjeka prometnice.
Postupnost u projektiranju i elementi glavnog projekta (situacija i uzdužni profil).

Pripremni radovi na terenu (zaštitni jarci i profiliranje presjeka).

Upoznati ih s načinima zaštita kosina.
Spoznati potrebu gradnje drugih objekata nužnih za normalno odvijanje prometa (mostovi, vijadukti, tuneli).
Usvojiti osnovne principe zaštite prometnica od utjecaja oborina te potrebu izvedbe i odvodnjavanja propusta radi odterećenja konstrukcije slivnim vodama.

Metode izrade nasipa i usjeka s karakterističnom mehanizacijom.
Zaštita kosina nasipa i usjeka (uzroci deformacija i načini zaštite).
Materijali za izradu kolničke konstrukcije (prirodni i umjetni kamen, vezna sredstva i geosintetici).
Vrste podloga.
Vrste zastora (kameni, silikatni i ugljikovodični).
Odvodnja vode (uzdužna i poprečna).
Mirujući promet.
Autobusno stajalište, postaja, kolodvor, benzinske crpke, odmarališta i gradska čvorišta.

Vozila na
tračnicama

Upoznati s elementima poprečnog presjeka željeznice.

Cestovne željeznice.
Gradske željeznice (nadzemne i podzemne).

Javni vodovod

Upoznati načine zahvata vode i dopreme vode od nalazišta do potrošača.

Načini zahvata vode i vodospremnici, konstruktivna rješenja tipovi vodoopskrbnog sustava.
Vodovodna mreža, vodozaštitna i mjerna okna.
Priključivanje objekata na vodovodnu mrežu.

Kanalizacija

Upoznati osnovne tipove kanalizacijskih sustava.
Naučiti objekte na kanalskoj mreži.
Naučiti načine priključivanja objekta.

Tipovi kanalizacijskih sustava, uređaj za pročišćavanje.
Kanalizacijske cijevi.
Objekti na kanalskoj mreži (revizijska okna, slivnici, okna za prekid pada i preljevi).
Načini priključivanja objekta na kanalsku mrežu.

Položaj komunalne instalacije u trupu prometnice

Uočiti potrebu pravilnog postavljanja komunalne instalacije u truplo prometnice.

Položaj komunalne instalacije u truplu prometnice.

Tuneli

Upoznati s važnošću istražnih radova.
Naučiti razliku između klasičnih i suvremenih metoda gradnje tunela.

Klasifikacija tunela i dijelovi tunelskog iskopa i obloge.
Osnovne karakteristike stijena i istražni radovi.
Odvodnja, izolacija tunela.
Metode izrade tunela.

Mostovi

Upoznati s glavnim dijelovima lučnog i grednog mosta.

Podjela mostova prema konstruktivnim sustavima.
Gredni mostovi (glavni dijelovi i geometrijske karakteristike).
Lučni mostovi (glavni dijelovi i geometrijske karakteristike).
Viseći mostovi.

Obale i luke

Upoznati se s konstrukcijama obala i luka.

Obalne konstrukcije.
Lukobrani.
Valobrani.
Obalni zidovi.

Metodičke napomene

Metode koje se koriste u izlaganju sadržaja su verbalne, objašnjavaju se i opisuju pojmovi. Sve je praćeno vizualnim materijalom (video projekcijama tematskih filmova, prikazivanjem dijaprojekcija i crteža).

Zadatci za učenike

Učenik bilježi predavanja, koristi raspoloživu literaturu, izrađuje domaću zadaću i prati dnevni, tjedni i stručni tisak, vezan uz tematiku nastavnog predmeta.

Literatura

1. Zagoda, Klemenčić – Ceste

2. J. Banjad – Tuneli

3. Vadlja, Vuković – Vodogradnje I. i II.

4. Tehnička enciklopedija 2,8,11

5. Branko Polak – Željeznice

6. R. Sarharka – Opskrba vodom

7. Ivan Antolić – Mostogradnje

___________________________________________________________________________________

6.4. Nastavni predmet: POZNAVANJE NACRTA

___________________________________________________________________________________

Razred: drugi (2.)

Broj sati tjedno/godišnje: 2/70

Ciljevi

Nakon savladavanja programa učenici će biti sposobni razviti »prostorni zor« (viđenje u prostoru), te ga prepoznati (naći elemente tog viđenja) na nacrtima,

Zadatci

Očitati (razlikovati i uspoređivati) tehničku dokumentaciju s točnošću, određenom brzinom i s razumijevanjem na osnovi stečenih spoznaja vezanih za vrste i dimenzije građevinskog materijala, te konstruktivnih elemenata i njihovih karakteristika kao cjelina.

Naći vezu između tehničke dokumentacije (nacrta) i neposrednog obračuna radova prilikom izvedbe istih bilo na praktičnoj nastavi ili na gradilištu.

Naći vezu između tehničke dokumentacije (nacrta) paralelno s razvijanjem tehnološko-izvoditeljskih sposobnosti i vještina na praktičnoj nastavi radova.

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Uvod u osnovne geometrijske cjeline

Naučiti crtati jednostavne geometrijske likove, konstruirati krivulje.

Likovi:

– kvadrat i paralelogram,

– trokut i višekut,

– kružnica i elipsa.

Ortogonalna projekcija

Uočiti pravila pri projiciranju točke i pravca na dvije i tri ravnine.

Svladati određivanje iz projekcije njihova položaja u prostoru i obrnuto.

Projiciranje na dvije i tri ravnine:

– definiraje ravnina pomoću y, x, z, osi

– projekcija točke,

– projekcija dužine i pravca,

– projekcija likova,

– projekcija tijela,

Prostorna projekcija

Uočiti pravila pri projiciranju tijela na ravnine projekcije.

Svladati određivanje položaja u prostoru

– prostorni prikaz geometrijskih tijela,
(aksonometrija, kosa projekcija, izometrija).

Osnove grafičkog

prikazivanja

Shvatiti važnost mjerila, kota i kotiranja.

Svladati crtanje u mjerilu i čitanje kota.

Usvojiti pravila kotiranja.

Mjerilo:
– kote i visinske kote,
– (u tlocrtu i presjeku),
– tlocrt,
– presjek,
– pročelje,

Projektna dokumentacija

Razumjeti značenje i redoslijed pojedinih nacrta.

– vrste nacrta,
– redoslijed nastajanja i crtanja nacrta mjerila i primjena.

Izvedbeni nacrt

Upoznati se s nacrtima sadržanim u projektu i koje podatke o građevini sadrže. Znati koje podatke mogu očitati iz pojedinih tlocrta ili presjeka izvedbenog nacrta. Uočiti važnost detaljnih nacrta i naučiti ih čitati.

Razrada izvedbenog projekta:
– situacijski nacrt,
– tlocrt prizemlja,
– tlocrt temelja,
– tlocrt krovišta,
– presjek krovišta,
– detalji presjeka kosog krova,
– detalji presjeka ravnog krova,
– detalji izolacije zidova.

Metodičke napomene

Najvećim dijelom primjenjuje se metoda grafičkih radova, uz uvod koji se sastoji od objašnjenja i demonstracije na grafičkom primjeru. Putem vježbi, ponavljanjem i oponašanjem, razvija se prostorni zor učenika. Stječe se spoznaja o važnosti nacrta i sposobnosti njegova čitanja.

Obveze učenika

Učenik mora imati potreban pribor za crtanje. Zadatke mora izvoditi u predviđenom vremenu, te na način koji uključuje pedantnost, preciznost i točnost.

Literatura

1. Z. Vrkljan: Oprema građevnog nacrta

2. I. Kordiš: Izvedbeni nacrti

3. Đ. Peulić: Konstruktivni elementi zgrada I. i II.

4. T. Neidhard: Građevne konstrukcije I. i Završni radovi II.

5. Koludrović: Tehničko crtanje u slici

6. Mitag: Građevne konstrukcije

7. Lana Lipošinović: Udžbenik za graditeljske tehničke škole, Nacrtna geometrija

8. Knežević-Kordiš: Stambene i javne zgrade

9. Gotovi projekti

10. Prospekti i katalozi proizvođača

___________________________________________________________________________________

6.5. Nastavni predmet: OTPORNOST GRAĐEVINA

___________________________________________________________________________________

Razred: treći (3.)

Broj sati tjed./god.: 2/64

Ciljevi programa

Shvatiti težnju čovjeka – graditelja da stvori trajnu, sigurnu i lijepu građevinu.

Upoznati »ponašanje« građevnih materijala i njihovu svrsishodnu primjenu u izradi građevnih konstrukcija.

Prvo polugodište

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati
(znanje vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Opterećenja,
Stabilnost i
ravnoteža,
Sile

Ponoviti načine sklapanja nosivih elemenata u funkcionalnu cjelinu.
Usvojiti pojam opterećenja nosača.
Upoznati vrste opterećenja i razumjeti način djelovanja.
Opterećenja na konstrukciju
Upoznati podjelu opterećenja prema načinu djelovanja na nosače kao i prema učestalosti pojavljivanja.

Usvojiti pojmove stabilnost i ravnoteža građevine kao nepromjenjive geometrijske cjeline.

Razumjeti prijenos opterećenja kroz nosive elemente građevine.

Usvojiti pojam sile kao posljedicu djelovanja različitih opterećenja na nosače.

Naučiti matematičke uvjete ravnoteže nosača i svakog njegovog dijela.

Usvojiti principe ravnoteže sila.

Sustav (sklop) nosivih elemenata u cjelinu.

Pojam opterećenja na nosive elemente (vlastita težina, pokretno opterećenje, potres…) i podjela:
a) statička, dinamička,
b) osnovno, dodatno, izvanredno.
Stabilnost i ravnoteža konstrukcije.
Prijenos opterećenja kroz konstrukciju – pojam i definicija sile.

Uvjeti ravnoteže konstrukcije i princip ravnoteže sila.

Naprezanja

Shvatiti pojavu unutarnjih sila u nosaču, kao »odgovor« na uvjet ravnoteže svakog dijela nosača.
Ponoviti i proširiti znanja o fizičko-mehaničkim značajkama pojedinih građevnih materijala i razumjeti »ponašanje« tih materijala.
Usvojiti pojam naprezanja materijala.
Razlikovati vrste naprezanja u materijalima.
Znati izračunati reakcije nosača za najjednostavnije slučajeve opterećenja.
Znati izračunati naprezanje materijala u drvenom nosaču, betonskom nosaču, temelju, temeljnoj površini (tlu).

Unutarnje (rezne) sile u nosivom elementu (nosaču).
Fizičko-mehanička svojstva materijala – kamen, drvo, beton, ab tlo.
Pojam naprezanja.
Vrste naprezanja.
Čvrstoća materijala.
Zadatci: jednostavniji primjeri izračuna sila i naprezanja u nosačima (od elemenata krovne konstrukcije, stropa, zida – grede, stupa do temelja i temeljnog tla).

Drugo polugodište

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati
(znanje vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Toplinski tokovi u konstrukcijama

Naučiti pojam topline kao oblika kinetičke energije molekula.
Naučiti pojam temperature kao fizikalno svojstvo tijela koje karakterizira njegovo toplotno stanje.

Uočiti različite načine prenošenja topline kao što je radijacija, konvekcija, kondukcija.

Uočiti da različiti materijali različito vode toplinu.

Upoznati da vodljivost topline ovisi o gustoći materijala, veličini pora i količini vodene pare.

Naučiti da koeficijent toplinske vodljivosti izražava sposobnosti prijenosa topline kondukcijom te da se eksperimentalno određuje za svaki materijal.

Naučiti da toplinski otpor konstrukcije ovisi o debljini pojedinih materijala te koeficijentu toplinske vodljivosti.

a) Toplinski tokovi u konstrukcijama:
– toplina i temperatura,
– prenošenje topline,
– vodljivost topline (vodiči i izolatori),
– koeficijent toplinske vodljivosti,

– toplinski otpor konstrukcije.

b) Primjer i rješenja za
– različite probleme u
– konstrukcijama.

Difuzni tokovi u konstrukcijama

Spoznati svojstvo kretanja molekula vodene pare.
Uočiti utjecaje relativne vlažnosti zraka na psihofizičke funkcije čovjeka.
Usvojiti uvjete kod kojih dolazi do kondenzacije.
Naučiti podjelu difuznog toka na stacionaran i restacionaran.
Naučiti da se prisustvo vodene pare u zraku karakterizira parcijalnim tlakom i tlakom zasićenja.
Uočiti da različiti građevni materijali imaju različit difuzni otpor.
Upoznati koeficijente difuznog otpora za pojedine građevne materijale.
Ukazati da različiti građevni materijali imaju različite stupnjeve paropropusnosti.
Naučiti funkciju parne brane u konstrukciji, materijale za izvođenje te moguća mjesta ugradnje.

a) Difuzija vodene pare:
– relativna vlažnost,
– kondenzacija vodene pare,
– difuzni tok.

b) Tlakovi vodene pare:
– parcijalni tlak i tlak zasićenja.

c) Otpor difuziji vodene pare:
– koeficijent difuznog otpora,
– paropropusnost,
– parne brane.

Toplinska
stabilnost

Spoznati značaj toplinske stabilnosti kao svojstvo konstrukcije da osigura stalnu temperaturu bez obzira na temperaturne promjene.
Uvidjeti mogućnost nastajanja šteta kada zbog temperaturnog rada dolazi do temperaturnih naprezanja.
Uočiti svrhu dilatiranja i naučiti važnost primjene toplinske izolacije koja smanjuje temperaturni rad konstrukcije.

a) Toplinska stabilnost:
– toplinsko prigušenje,
– fazni pomak.

b) Temperaturni rad i temperaturna naprezanja.
c) Dilatiranje.

Kemijska
inkompatibilnost materijala

Izražavanje mišljenja o pojedinim problematičnim elementima u konstrukcijama.
Uvidjeti različite tehnološke postupke ugradnje.

a) Međusobno djelovanje različitih materijala kod:
– temelja, zidova, stropova, podova
– unutarnjih i vanjskih žbuka,
– izoliranje objekta,
– pokrova.

Literatura

1. B. Behaim, Otpornost gradiva nosećih sklopova

2. M. Salvadori, Nosive konstrukcije u arhitekturi

___________________________________________________________________________________

6.6. Nastavni predmet: ORGANIZACIJA GRAĐENJA

___________________________________________________________________________________

Razred: 3. (treći)

Broj sati tjed./god.: 2/64

Ciljevi učenja predmeta

Stjecanje osnovnih znanja o organizaciji građenja objekta uz primjenu Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu te osposobljenost za samostalnu i uspješnu izradu dokaznice mjera i analiza cijena pojedinih radova na objektu uz primjenu građevinskih normi, s naglaskom na krovopokrivačke i izolaterske radove.

Obrazovni zadatci

Upoznati osnovne pojmove Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu i regulativu koja prati izvođenje građevine.

Usvojiti osnovna znanja o glavnim sudionicima u procesu izgradnje objekta te njihovim međusobnim obvezama.

Snalaziti se u investicijsko-tehničkoj dokumentaciji i njezinoj primjeni.

Uočiti važnost pribavljanja građevne, lokacijske i uporabne dozvole.

Usvojiti osnovna znanja o izboru izvoditelja radova, razviti sposobnosti pravilne tehničke organizacije gradilišta i važnosti vođenja potrebne tehničke dokumentacije na objektu te naplati izvedenih radova od investitora.

Razviti odgovornost o provođenju osobnih i gradilišnih mjera zaštite na radu pri građenju.

Razviti sposobnost samostalne uporabe i primjene građevinskih normi.

Usvojiti osnovna znanja o tehnologiji izvođenja i načinu obračuna građevinskih radova uz primjenu građevinskih normi i mjera ZR, s naglaskom na krovopokrivačke i izolaterske radove.

Razviti sposobnosti pravilnog izračunavanja jedinične cijene pozicije rada, s naglaskom na krovopokrivačke i izolaterske radove.

Funkcionalni zadatci

Osposobiti učenike da primijene usvojena znanja u praksi.

Razviti sposobnost samostalnog rješavanja problema.

Navikavati učenike na uporabu računala i korištenje potrebnog softvera.

Ojačati znanja i vještine komuniciranja i stručnog izražavanja.

Odgojni zadatci

Razvijati smisao za sistematičnost, preciznost, točnost, marljivost, urednost i savjesnost u radu.

Razvijati kulturu rada i radnih navika.

Razvijati osjećaj osobne vrijednosti samopouzdanja i samoinicijativnosti u iskazivanju stručnog i poslovnog djelovanja te osobnosti u poslovnom i društvenom okružju.

Poštivati stajališta i dokaze drugih.

Razvijati stavove zdravog načina življenja i očuvanja okoliša.

Nastavne cjeline

Očekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)

Sadržaj

Uvod

Definirati glavna svojstva graditeljstva, podjelu građevne djelatnosti i razlikovati osnovne pojmove Zakona o gradnji objekata u RH.

Glavna svojstva graditeljstva.
Osnovni pojmovi Zakona o gradnji.

Sudionici u izgradnji objekta

Nabrojiti sudionike u izgradnji objekta te razlikovati i definirati njihova prava, obveze i odgovornost.

Investitor.
Projektant.
Revident.
Izvoditelj.
Nadzorni inženjer.

Investicijsko-tehnička dokumentacija

Razlikovati ulogu, sadržaj, označavanje i razloge kontrole i čuvanja investicijsko-tehničke dokumentacije.

Idejni projekt.
Glavni projekt.
Izvedbeni projekt.
Označavanje projekata.
Kontrola tehničke dokumentacije.

Građevna dozvola

Definirati razloge pribavljanja, nadležna državna tijela te postupak izdavanja lokacijske i građevne dozvole.

Državna tijela nadležna za izdavanje građevne i lokacijske dozvole.
Zahtjev i postupak izdavanja lokacijske i građevne dozvole.

Ustupanje građenja objekta

Razumjeti važnost te razlikovati postupke i potrebnu dokumentaciju kod izbora izvoditelja putem javnog natječaja ili putem prikupljanja ponuda.
Navesti ulogu, značaj i elemente ugovora o građenju.

Javni natječaj.
Prikupljanje ponuda.
Ugovor o građenju.

Tehnička organizacija gradilišta

Razumjeti ulogu pripremnih radova u procesu građenja objekta te nabrojiti i Opisati osnovne pripremne radove na gradilištu i primijeniti to znanje kod izrade sheme gradilišta.
Nabrojiti i opisati obveze i odgovornosti osoblja na gradilištu.
Razlikovati, nabrojiti i opisati tehničku dokumentaciju objekta.

Pripremni radovi.
Shema gradilišta.
Organizacija osoblja na gradilištu.
Organizacija administracije na gradilištu.

Pregled i primopredaja radova

Navesti državna tijela i opisati postupke pribavljanja uporabne dozvole objekta i izvođenja primopredaje objekta.

Dozvola za uporabu i tehnički pregled objekta.

Obračun radova

Objasniti što je situacija, razloge izrade te navesti vrste i elemente situacije.

Privremene, obračunske i okončane situacije.

Troškovnik

Razlikovati i definirati elemente dokaznice mjera, analize cijena i troškovnika te razumjeti važnost njihova točnog izračunavanja.

Dokaznica mjera.
Analiza cijena.
Troškovnik – vrste i elementi.

Obračun i normiranje radova

Očitanje GN i izračunavanje potrebnog materijala, radne snage i mehanizacije za jedinicu mjere, po vrstama radova te izrada dokaznica mjera za krovopokrivačke i izolaterske radove.

Građevinske norme.
Primjena normi kod izračunavanja potrebnog materijala, radne snage i izrade analize cijena po vrstama radova (GN 200, 400, 301, 601, 361, 561) s posebnim naglaskom na radove koje izvodi krovopokrivač – izolater (GN 361 i GN 561).
Izrada dokaznica mjera za krovopokrivačke i izolaterske radove.

DAKTIČKI UVJETI IZVOĐENJA NASTAVE

Prostorni i materijalni

Program se ostvaruje u klasičnoj učionici. Realizacija programa provodi se uobičajenim metodama. Poželjno je odvesti učenike na dobro organizirano gradilište.

Literatura

1. Zakon o gradnji

2. Zakon o zaštiti na radu

3. Građevinska regulativa

4. Prosječne norme u građevinarstvu

5. Standardna kalkulacija u IGH

_____________________________________________________________________________________

6.7. Nastavni predmet: OSNOVE RAČUNALSTVA

____________________________________________________________________________________

Razred: prvi (1.)

Tjedni/godišnji broj sati: 1,5/53

Ciljevi

Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja na računalu.

Zadatci

Upoznati učenike s radom računala i njegovom dijelovima.

Upoznati učenike s mogućnošću korištenja računala u svrhu izrade stručne dokumentacije.

Upoznati učenike s načinom korištenja interneta radi širenja znanja iz područja uslužne djelatnosti.

Stjecanje vještine rada u osnovnim računalnim programima.

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Pojam informatike

Znati definirati informatiku i računalstvo.

Osnove informatike, podjela informacija, računalstva.

Građa računala

Usvojiti znanja o građi računala i povezati građu s praktičnim radom na računalu.

Funkcionalna shema računala, procesor, memorija, U/I uređaji, prikaz brojeva za memoriju, operacijski sustavi, Windows.
Fizičko povezivanje dijelova računala, rad s tipkovnicom i mišem, obrada i ispis teksta.

Rad s računalom Software – programska potpora Word

Znati se koristiti računalom za pisanje teksta.
Koristiti se naprednijim tehnikama u radu s tekstom i znati izrađivati i popunjavati tablice.

Rad s datotekama, izrada i uređivanje tablica, crtanje i umetanje objekata, program za formulare.

Internet

Znati koristiti se internetom.

Struka na internetu, svjetsko tržište namještaja, literatura i dizajn, korištenje pretraživača.

Literatura:

1. Darko Grundler: Informatika I., za strukovne škole

_______________________________________________________________________________

6.8. IZBORNA NASTAVA

_______________________________________________________________________________

6.8.1. Izborni nastavni predmet: MATEMATIKA U STRUCI

_______________________________________________________________________________

Razred: prvi (1.)

drugi (2.)

treći (3.)

Broj sati tjedno/godišnje: prvi: 1/35

drugi: 1/35

treći: 1/32

Ciljevi

Nadopunjavanje i proširivanje znanja stečenih u nastavnom predmetu matematika, radi uspješnog uključivanja u nastavak školovanja (vertikalana prohodnost).

Razumijevanje, matematičko modeliranje i rješavanje problema i procesa u prirodi, društvu struci i radnom okolišu.

Zadatci

Usvojiti matematičke pojmove, simbole i znanja nužna za uspješno uključivanje u nastavak školovanja.

Usvojiti matematičke pojmove, simbole i znanja nužna za razumijevanje, matematičko modeliranje i rješavanje problema i procesa u prirodi, društvu, struci i radnom okolišu.

Razvijati logično mišljenje i sposobnosti (pravilnog rasuđivanja, preciznog formuliranja pojmova, računanja, grafičkog izražavanja, prostornog zora) kao preduvjete kreativnosti i snalažljivosti u novim situacijama.

Razvijanje pozitivne osobnosti učenika stjecanjem radnih navika, te navika upornosti, točnosti i urednosti.

Didaktičko-metodičke napomene

Nastavni predmet izborna nastava - matematike u struci formalno je neovisan o nastavnom predmetu matematika u struci u stručno teorijskom dijelu (zasebno se ocjenjuje i upisuje u svjedodžbu).

Međutim, u pogledu realizacije nastave u stručno teorijskom dijelu i izborne nastave, postoji međuovisnost: sadržaji izborne nastave matematike dijelom su nove nastavne cjeline, a dijelom nadopunjuju postojeće nastavne cjeline u nastavnom predmetu matematika u struci, radi čega planiranje i izvođenje nastave tih dvaju nastavnih predmeta mora biti sinkronizirano. O tomu se mora voditi računa pri izradi operativnih nastavnih programa za ta dva nastavna predmeta.

U organizacijskom smislu, izborna nastava matematike izvodi se, s obzirom na pretpostavljeni manji interes, istodobno za sva zanimanja u dotičnoj školi, kao jedinstvenu nastavnu skupinu; ako je interes veći, formiraju se dvije ili više nastavnih skupina prema konkretnim organizacijskim uvjetima i srodnosti zanimanja.

Zbog povezanosti nastavnih sadržaja, uvjetovanosti dinamike njihovog izvođenja i organizacijskoga gledišta, nužna je suradnja između nastavnika koji predaju matematiku u stručno teorijskom dijelu i izbornu nastavu matematike na razini istog razreda.

PRVI RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Brojevi

Znati pravila djeljivosti s: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 i 25 i uvježbati ispitivanje djeljivosti broja. Znati rastaviti broj na proste faktore, odrediti najmanji zajednički višekratnik i najmanji zajednički djelitelj dvaju ili više brojeva. Naučiti opći oblik parnog i neparnog broja.

Djeljivost. Višekratnici. Parni i neparni brojevi. Prosti i složeni brojevi.

Polinomski algebarski razlomci

Uvježbati primjene pravila za potenciranje. Naučiti dijeljenje polinoma jedne varijable
Uvježbati: faktorizacije razlike kvadrata, razlike kubova, zbroja kubova te jednostavnije faktorizacije polinoma i algebarskih izraza koje se temelje na izlučivanju zajedničkog faktora i uporabi formula; proširivanje i jednostavnije skraćivanje algebarskih razlomaka, te zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje jednostavnijih algebarskih razlomaka.

Pravila za potenciranje.
Dijeljenje polinoma. Razlika kvadrata. Razlika kubova. Zbroj kubova. Faktorizacija polinoma. Algebarski razlomci.

Linearne nejednadžbe

Znati skicirati interval na brojevnom pravcu. Naučiti rješavati linearnu nejednadžbu s jednom nepoznanicom, te sustav linearnih nejednadžbi s jednom nepoznanicom.

Intervali. Linearne nejednadžbe. Sustav linearnih nejednadžbi.

Planimetrija

Znati osnovne konstrukcije: simetrale dužine, simetrale kuta, kutova 60°, 30°, 45°…konstrukcije trokuta, četiriju karakterističnih točaka trokuta, te osnovne konstrukcije kvadrata, pravokutnika, romba, trapeza, pravilnog šesterokuta, osmerokuta, peterokuta i deseterokuta.

Osnovne geometrijske konstrukcije. Konstrukcije trokuta. Konstrukcije likova.

DRUGI RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Apsolutna vrijednost realnog broja

Usvojiti definiciju apsolutne vrijednosti realnog broja. Naučiti riješiti osnovne jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima te prikazati skup rješenja na brojevnom pravcu.

Apsolutna vrijednost realnog broja. Udaljenost točaka na brojevnom pravcu. Jednadžbe s apsolutnim vrijednostima.
Nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima.

Kvadratna jednadžba
Kvadratna nejednadžba

Uvježbati jednostavnije primjene diskriminante kvadratne jednadžbe i Vieteovih formula. Znati: faktorizirati kvadratni trinom; riješiti jednostavnije kvadratne nejednadžbe i sustave nejednadžbi.

Diskriminanta kvadratne jednadžbe. Vieteove formule. Faktorizacija kvadratnog trinoma. Kvadratne nejednadžbe.

Trigonometrija pravokutnog trokuta

Znati: pretvoriti stupnjeve u radijane i obrnuto; odrediti točne vrijednosti trigonometrijskih funkcija kutova 60°, 30° i 45°; izvesti osnovne trigonometrijske relacije; dokazati jednostavnije trigonometrijske identitete.

Mjerenje kutova u radijanima. Točne vrijednosti trigonometrijskih funkcija kutova 60°, 30° i 45°.
Osnovne trigonometrijske relacije.

Stereomertija

Naučiti: odnose između točaka, pravaca i ravnina; skicirati presjek kocke i tetraedra ravninom; odrediti probodište pravca i ravnine. Uvježbati: ortogonalnu projekciju, usporednost, okomitost, mimoilaznost pravaca, udaljenost usporednih pravaca, udaljenost usporednih ravnina, kut pravca i ravnine i kut dviju ravnina, na modelu kocke.

Točke, pravci i ravnine. Presjek pravca i ravnine. Usporednost i okomitost. Ortogonalna projekcija i udaljenost. Kut pravca i ravnine. Kut dviju ravnina.

TREĆI RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Trigonomertrija

Naučiti: namatanje pravca na kružnicu; definicije trigonometrijskih funkcija broja; primijeniti periodičnost, parnost i neparnost; odrediti period jednostavnijih funkcija; ispitati parnost i neparnost jednostavnijih funkcija; primijeniti trigonometrijske formule; transformirati jednostavnije izraze i dokazati jednostavnije identitete; nacrtati grafove osnovnih trigonometrijskih funkcija i funkcije f(x)= A sin(?x+?); riješiti osnovne trigonometrijske jednadžbe.

Brojevna kružnica. Definicija trigonometrijskih funkcija broja. Periodičnost. Parnost i neparnost. Osnovne trigonometrijske formule. Adicijski teoremi. Trigonometrijske funkcije dvostrukog kuta i polovice kuta. Pretvaranje umnoška trigonometrijskih funkcija u zbroj i obrnuto. Grafovi trigonometrijskih funkcija. Trigonometrijske jednadžbe.

Vektori

Znati: definiciju vektora; jednakost vektora; grafičko zbrajanje i oduzimanje vektora i množenje vektora brojem; odrediti jedinični vektor, koordinate i duljinu vektora u koordinatnoj ravnini; riješiti jednostavnije zadatke o: podjeli dužine u zadanom omjeru, težištu trokuta, kolinearnosti, skalarnom umnošku vektora i kutu između vektora. Ilustrirati primjene vektora.

Pojam vektora. Zbrajanje vektora. Oduzimanje vektora. Množenje vektora brojem. Jedinični vektor. Kolinearnost vektora. Vektori u koordinatnom sustavu. Dijeljenje dužine u zadanom omjeru.
Težište trokuta. Skalarni umnožak vektora. Kut između vektora. Primjene.

Literatura

Za svaki razred (1., 2. i 3.) koristi se isti udžbenik ili zbirka zadataka koji je odabran u nastavnom predmetu matematika; za obradu nastavnih cjelina ili nastavnih jedinica koje nisu zastupljene u odabranom udžbeniku, koristiti drugu literaturu ili osobni didaktički materijal.

____________________________________________________________________________

6.8.2. Izborni nastavni predmet: KULTURA STANOVANJA

____________________________________________________________________________

Razred: drugi (2.)

Broj sati tjedno/godišnje: 1/35

Ciljevi

Usvojiti osnovne pojmove, znanja i vještine o uređivanju, održavanju i odnosu prema prostoru u kojem stanujemo.

Zadatci

Znati bitne principe uređenja i održavanja stambenog prostora.

Razvijati sposobnost sudjelovanja u uređenju i održavanju stambenog prostora u skladu s propisima i principima suvremenog razvoja.

Formirati pozitivne stavove prema životu s ukućanima, susjedima i članovima lokalne zajednice.

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Uvod

Kultura stanovanja

Znati definirati kulturu stanovanja i moći nabrojiti tipove stambene izgradnje u urbanoj i ruralnoj sredini.

Kultura stanovanja – što je to?
Tipovi stambene izgradnje u urbanoj i ruralnoj sredini.

Uređivanje stambenog prostora

Moći nabrojiti potrebne prostorije u stanu obzirom na uobičajene čovjekove aktivnosti, znati odrediti: potreban namještaj i opremu za svaku prostoriju, minimalne veličine pojedinih prostorija, funkcionalne veze pojedinih dijelova stana i cjeline.
Moći nabrojiti tehnička/estetska rješenja koja bitno utječu na kvalitetu stanovanja i navesti primjere iz vlastitog života i/li iz literature i časopisa.
Biti sposoban odrediti detalje kojima se može prigodno oplemeniti stambeni prostor.

Analiza stambenog prostora (skupina za: dnevni boravak, gospodarstvo, spavanje i komunikacije).
Tehnička i estetska rješenja koja bitno utječu na kvalitetu stanovanja (toplinska i zvučna zaštita, kućne instalacije, pregrade, vrata, prozori, namještaj, boje, svjetlo, vrtno i sobno bilje...).

Održavanje stambenog prostora

Znati: koje manje kvarove u stanu možemo otkloniti sami i kome se obratiti za veće, kako razvrstati smeće u stanu i odložiti ga na ispravan način.
Znati navesti: kome se obratiti prilikom uređenja/adaptacije stana, kako održavati red i čistoću u svojoj sobi/stanu, nove pristupe i tehnologije u projektiranju, izvedbi i održavanju stambenog prostora uz primjere iz života, literature, časopisa i prospekata.

Potrebni radovi u održavanju stambenog prostora.
Održavanje kućnih instalacija
Rješenje smeća u kući/stanu.
Održavanje reda i čistoće u stanu.
Adaptacija kuće/stana.
Hrvatska sunčana kuća.
Nove tehnologije (zvučni zidovi, video zidovi, specijalni vodovi i instalacije, integriranje računalnih sustava).
Utjecaji drugih kultura (feng shui...).

Odnos prema
stambenom prostoru

Moći navesti kako naše navike i ponašanje pridonosi očuvanju stambenog prostora (u materijalnom smislu).
Moći navesti kako ovladati vještinama suradnje, tolerancije i znati rješavati sukobe s ukućanima i susjedima.

Svojim ponašanjem pridonosimo očuvanju stambenog prostora (u materijalnom smislu).
Stavovima suradnje i tolerancije s ukućanima i susjedima doprinosimo kvaliteti i ljepoti stambenog prostora.

Napomena: Program bi se uglavnom provodio u obliku radionica u kojima bi se aktivnim sudjelovanjem učenika djelovalo na ostvarenje planiranog cilja i zadaća ovog predmeta.

Literatura

1. Stjepan Planić: Kultura stanovanja, »Revija«, Osijek, 1985.

2. Zdenko Strižić: O stanovanju – arhitektonsko projektiranje, reprint Biblioteka Psefizma, Zagreb, 1996.

3. Andrija Mutnjaković: Znate li stanovati, Biblioteka: Kultura svakodnevnog života, Zagreb, 1966.

4. Knežević-Kordiš: Stambene i javne zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb,

5. Knežević: Višestambene zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb, 1984.

6. Johnny Grey, ...: Dizajn stanovanja, Znanje, Zagreb, 2001.

7. Klaus Bayer: Suvremeno uređenje doma, Dušević&Kršovnik, Rijeka, 2003.

8. Dubravka Celebrini: Bonton – vodič lijepog ponašanja, Publika, Zagreb, 2003.

9. Simon Brown: Praktični feng shui, Mozaik knjiga, Zagreb, 2004.

10. Klaas T. Noordhuis: Vrt – veliki priručnik za cijelu godinu, Veble commerce, Zagreb, 1995.

11. Sanja Muzaferija: Sretni stanovi, Profil, Zagreb, 2004.

12. Stručni časopisi i revije: Oris, Arhitektura, Čovjek i prostor, GO 21, Ambijent, Dekor, Dom i vrt, Elle dekor i dr.

____________________________________________________________________________

6.8.3. Izborni nastavni predmet: TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

____________________________________________________________________________

Razred: prvi (1.)

drugi (2.)

treći (3.)

Broj sati tjedno/godišnje: prvi: 1/35

drugi: 1/35

treći: 1/32

Ciljevi i zadaće programa

U odnosu na dosadašnji plan i program strukovnih sadržaja u kojem su vrlo šturo i nedostatno ponuđene samo neke opće značajke graditeljske djelatnosti, o veličanstvenim dostignućima graditeljskog stvaralaštva, bilo naslijeđenim, aktualnim ili budućim se općenito niti ne govori. U okviru ovog predmeta učenik će već u 1. razredu usvajati sve one spoznaje o veličini i značaju graditeljskog poduhvata i stvaranja impresivnih zdanja, kulturološkom i gospodarskom značenju graditeljstva koje će ga potpuno opredijeliti za graditeljski poziv, činiti ga ponosnim i ispunjavati ga stvaralačkim mogućnostima svog zanimanja te trajnim interesom za svoju struku.

U drugom razredu uz uobičajene sadržaje u tehnologiji zanimanja i praktičnoj nastavi, učenik upoznaje i one aktualne tehnologije u kojima će praktična znanja i vještine imati prilike ostvariti po zaposlenju i u iznimno složenim uvjetima i metodama građenja, ali koje mu objašnjavaju i otkrivaju veličinu stvaralačke dimenzije graditelja, te korisnost, značaj i ljepotu građevine koju ostavlja kao trag svog djelovanja i postojanja.

U trećem razredu učenik se susreće sa sadržajima koji nose u sebi najveću dimenziju problema stručnosti i odgovornosti za kvalitetu ostvarenog posla. To odgojno gledište stručnog obrazovanja zanemareno je u temeljnom području graditeljskog djelovanja, a to su: obnova, sanacija, rekonstrukcija građevina. Ovo je prilika da tradicionalno vrlo traženim graditeljima damo mogućnost da nauče temeljne principe zaštite i održavanja naslijeđenog graditeljskog fonda jer su ta umijeća gotovo zaboravljena, a pred nama je obnova i zaštita neizmjerna vrijednoga graditeljskog naslijeđa.

PRVI RAZRED

STRUKTURA I RAZVOJ TEHNOLOGIJE GRAĐENJA

Nastavne cjeline

Očekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Što je graditeljstvo?

Usvojiti temeljne spoznaje o:
suštini graditeljstva kao stvaralačkom području i čimbeniku razvoja,
kulturološkom značenju graditeljskog čina i građevine kao značajnog povijesnog artefakta,
mogućem umjetničkom karakteru graditeljskih zdanja, ali i o mogućem ugrožavajućem djelovanju neprihvatljive izgradnje nametnute okolišu.

Osnovni pojmovi: djelatnost, tehnika, tehnologija.
Kulturološka uloga graditeljstva ukupnog civilizacijskog razvoja.
Djelovanje izgrađenog okoliša na čovjekov život.

Područja graditeljstva

Naučiti osnovna područja graditeljske struke kao i tipove objekata koje obuhvaćaju.

Visokogradnja – arhitektura.
Niskogradnja.
Vodogradnja.

Specifičnosti graditeljske proizvodnje

Uočiti bitne značajke graditeljske proizvodnje i uvjeta u kojima se izvodi djelatnost.
Naučiti resurse kojima mora raspolagati gradilište kao proizvodni pogon i raspored njihova optimalnog međudjelovanja u toku izvedbe građevine.

Veličina proizvoda.
Trajanje proizvodnje – izgradnje.
Sudionici u izgradnji.
Sredstva za rad putuju.
Gradilište kao pogon za proizvodnju.
Suvremenost i trajnost građevine.
Vrijednost izgrađenog objekta.

Podjela radova i vremenski tijek izgradnje te korištenje objekta

Prepoznati ključne faze u građenju i značajke organizacije njihova izvođenja

Pripremni radovi.
Građevinski radovi
Završni radovi.
Opremanje objekta.
Korištenje objekta.
Održavanje objekta.
Konzervacija i zaštita.
Rušenje objekta.

Sustavi nosivog tijela građevine

Naučiti i razumjeti vrste i načine prijenosa opterećenja od vanjskih opterećenja do tla

Masivni.
Linijski.
Skeletni.
Ćelijasti.
Viseći.
Zategnuti – šatorasti.
Pneumatski.

Razvoj graditeljskog umijeća

Upoznati se i zapamtiti osnovne vrste građenja nosivog sustava te njihova kombiniranja u različitim epohama i podnebljima.
Uvidjeti od kolikog su značaja za izbor materijala i uobličavanje principa građenja u pojedinoj razvojnoj epohi bile društveno-razvojne okolnosti.
Uvježbavati govornu interpretaciju i skiciranje karakterističnih oblika arhitektonskim konstrukcijama.

Razvoj tektonskog sustava.
Razvoj stereotomskog sustava.
Kombiniranje sustava unutar nosivog tijela.
Masivnost raznog srednjeg vijeka.
Raščlanjenost korpusa. Razvijenog i kasnog srednjeg vijeka.
Odmjerenost i antropomorfnost arh. tijela u renesansi.
Razigranost tijela u baroku i rokokou.
Strogost i prezentnost klasicizma i historicizma.
Moderna i suvremena arhitektura.

Suvremene tendencije u graditeljstvu

Upoznati se sa stremljenjima u suvremenoj arhitekturi i graditeljstvu

Konstruktivizam.
Ekstatična arhitektura.
»zelena« arhitektura.

Razvoj prostornog planiranja i graditeljstva

Upoznati se sa suvremenim tendencijama demografskog i gospodarskog razvoja:
rastom priobalnih područja,
mogućnostima ruralnog razvoja,
principima održivog razvoja.

Prostorni plan – donošenje prostornog plana.
Javni uvid i rasprave.
Urbani razvoj.
Urbanistički planovi.
Detaljni planovi.
Građevna dozvola.

DRUGI RAZRED

AKTUALNE TEHNOLOGIJE U SUVREMENOM GRAĐENJU

Nastavne cjeline

Očekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Ćelijasti sustavi

Upoznati tehnologiju izvedbe AB zidova i monolitnih međukatnih konstrukcija standardiziranih sustava oplata.

Trimo oplatni sustav.
Doka sustav.
Noe sustav.
Peri sustav.

Građenje tunelskom oplatom

Upoznati tehnologiju građenja zgrada, ćelijastoga i saćastoga konstruktivnog sustava tunelskom oplatom.
Shvatiti metodu betoniranja tunelskih cijevi zahvaljujući posebnim oplatama.

»Outinord« sustav tunelske oplate.
Tunelske oplate za izvedbu stijenki tunelskih cijevi.

Građenje kliznom oplatom

Shvatiti način izvedbe kliznom oplatom i ograničenja koja treba uvažavati…

Toranjske klizne oplate na komunikacijskim jezgrama poslovnih tornjeva, dimnjaka, silosa i sl.

Građenje betonom u podvodnim uvjetima

Shvatiti složenost izvedbe AB konstrukcija na dnu i obalama vodotoka jezera i mora.

Izvedba AB radova na kesonskim komorama.

Osiguranje građ. jame od podzemnih voda

Upoznati metode zaprečivanja ulaska vode u široki iskop građ. jame.
Upoznati gradnju kanala.

Betonske zavjese i ocjedni zastori na stranicama iskopa.
Zagati.
Upojni bunari.

Građenje konstrukcija srednjeg i velikog raspona

Na primjerima uz prezentacijski materijal (DVD), upoznati građevne principe i procese gradnje nosivog sustava velikog raspona.

Konstrukcije srednjeg i velikog raspona od AB.
Konstrukcije.

Tehnologija gradnje mostova

Upoznati se u najkraćim crtama s postupcima gradnje mostova.

Lučni mostovi.
Viseći mostovi.

PRVI RAZRED

ZAŠTITA I OBNOVA GRADITELJSKE BAŠTINE

Nastavne cjeline

Očekivani rezultati
(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Povijesna i graditeljska istraživanja

Upoznati s temeljnom procedurom zaštite spomeničke baštine od istražnih radova, prikupljanje podataka, utvrđivanje mjera zaštite do restauracije ili revitalizacije prenamjenom i rekonstrukcijom objekta.

Snimanje i istraživanje.
Povijesna studija.
Arheološka i građevinsko tehnička istraživanja te vođenja sondi.
Dokumentiranje.
Utvrđivanje plana mjera i zaštite te korištenje objekta.

2. Sanacije

Ilustrirajući i ukazujući na primjere lošeg i dobrog rješenja sanacija, koncentrirati pozornost učenika na primjenu pravilnih metoda otklanjanja pogubnih okolnosti utjecaja vlage i statičke urušenosti i nestabilnosti.

Metode isušivanja objekta od utjecaja podzemne vlage.
Otklanjanja utjecaja atmosferske vlage.
Statička stabilnost objekta sprezanjem i potkonstrukcijom.
U razini temelja.
U razini međuetažnih konstrukcija.
U uzdužnim i poprečnim serklažama.

3. Principi obnove rekonstrukcije i prenamjene objekata

Naučiti osnovne kriterije radi pravilnog izbora zahvata i funkcije objekta u obnovljenom izdanju.

Zahtjev ambijentalnog uklapanja i autentičnosti.
Zahtjev funkcionalnoga i konstruktivnog poboljšanja u smislu revitalizacije.
Zahtjev i primjeri zahvata prenamjene objekta uz uvažavanje izbornih karakteristika objekta.

4. Zidarska i popravci na zidovima i stropovima

Na odgovarajućim primjerima ilustrativnim materijalom približiti učenicima metode rada na popravcima zidova i stropnim konstrukcijama naročito ako su obogaćenim štukaturama.

Popravci na popucalim zidovima.
Popravci na spojevima zidova i betonskih konstrukcija ili drugih vrsta nosivih elemenata.
Rekonstrukcija drvenih i oplaćenih stropova
Obnova polumontažnih i svođenih međuetažnih konstrukcija.
Ojačanje drvenih stropnih konstrukcija.

5. Obnova žbuka

Naučiti metode sondiranja i uzimanja uzoraka radi izvedbe istovrijedne žbuke.
Upoznati metode rada skidanja stare žbuke i impregniranja podloga.
Postupci ojačanja žbuke naročito u doticaju s eksponiranim ili apliciranim elementima (dimnjaci, limovi, vent. kanali).

Uzimanje uzoraka.
Utvrđivanje kompatibilnosti rješenja prema sastavu podloge i parodifuznim svojstvima zida.
Završna obrada.
Aplikacije raznim materijala i spornih sredstava.

6. Obnova međuetažnih konstrukcija i podova

Na odgovarajućim primjerima naučiti o mogućim postupcima obnove, popravka ili zamjeni restitucije oštećenih dijelova međukatne konstrukcije ili podnih podloga ili podnih obloga.
Upamtiti da upravo te vrste popravaka utječu na doživljaja kvalitetne sanacije zbog osjetljivosti na vibracije upuštanje i habanje.

Rastavljanje poda i izbijanje nosivih elemenata uz obilježavanje elemenata.
Ugradba nosivih elemenata.
Ugradba poveznih elemenata.
Ugradba ojačanja i zateznih prava u sprezanju stropne konstrukcije.
Ugradba vatrootpornih ispuna šupljih i oplaćenih stropnih konstrukcija.
Ugradnja pod konstrukcijama i koridora za prolaz instalacija.

7.a
Zidarska obnova fasada i fasadnih štukatura i vijenaca (samo za zidare)

U posljednjoj cjelini na kraju školovanja na dobro izabranim primjerima upoznati se sa uspješno saniranim konstrukcijama specifičnim za zanimanje – fasaderskim radovima kod zidara.

Skidanje stare i olabavljene žbukane fasade.
Izrada kamene žbuke i profila stilizacije klesane fasade.
Izrada profila vijenaca, lizena i kapitela.
Štukaterski radovi na pročeljima.

7.b

Obnova i rekonstrukcija serklažnih konstrukcija i AB – ukruta (samo armirači-betonirci)

Stabilizacijom i ukrutom konstruktivnog sustava kod armirača – betoniraca.

Izvedba specifičnih konstrukcija za sprezanje zatega i serklaža.
Ulaganje armiranih elemenata u jačanju donje zone stubišnih zavojitih konstrukcija.

7.c
Obnova i rekonstrukcija krovišta (samo tesari)

S rekonstrukcijom krovišta i drvenih stubišta i stropova (kod tesara).

Rekonstrukcija i zaštita krovišta.

7.d
Obnova i rekonstrukcija pokrova

I rekonstrukcijom obloga odnosno pokrova (kod krovopokrivača – izolatera).

Rekonstrukcija građe klasičnih pokrova (šindra, crijep, lim, slama, kamen) ili zamjena odgovarajućim vrstama suvremenih materijala (staklo, sintetika, traka, premazi).

Metodičke upute za izvođenje predmeta

Nastavnici imaju obvezu da izlaganja učine zanimljivima, ponajviše pravilnim odabirom ilustrativnih primjera i prezentacijskih materijala, a koji su značajni i s kulturološkoga i stručnoga gledišta.

U prvom razredu zadaće su usmjerene na pojačanje učenikove identifikacije u uzoru budućeg graditelja pa mu osim zanimljivih sadržaja treba omogućiti da sam iznosi zapažanja i očituje se o metodama i tehnološkim postupcima. Treba ih upućivati na prikaze i praćenje građevinskih pothvata u stručnoj literaturi.

Sadržaje obrađivati u korelaciji s predmetima građevne konstrukcije, tehnologija struke u prvom razredu, građevnim konstrukcijama, tehnologijom zanimanja i elementima niskogradnje te naročito u trećem razredu s predmetima otpornost građevina, organizacija građenja i tehnologija zanimanja, a obogatiti ih i stručnim razgledima značajnih objekata u izgradnji ili obnovi.

________________________________________________________________________

6.9. Nastavni predmet: TEHNOLOGIJA STRUKE

________________________________________________________________________

Razred: prvi (1.)

Broj sati tjedno/godišnje: 2/70

Ciljevi

Steći uvid u graditeljstvo i tijek izvođenja objekta te stjecanje znanja o organizaciji gradilišta, uporabi i očuvanju osnovnog pribora, alata strojeva, pripremnim radovima i iskopima kao i najčešćim zemljanim radovima, najjednostavnijem temeljenju, hidroizolaciji, temeljnoj kanalizaciji i drenaži, te o izvođenju jednostavnih zidova od opeke, betona i AB.

Zadatci

Steći znanja o nazivima, upotrebi i čuvanju pribora, alata i strojeva za sva graditeljska zanimanja.

Usvojiti znanja o pripremnim radovima, obilježavanju objekta na parceli i izvođenju nanosne skele.

Upoznati se s osnovama tesarskih radova, nazivima, pojmovima i osnovnim tesarskim vezovima.

Usvojiti znanja zemljanim radovima (iskopima i osiguranje iskopa od urušavanja).

Usvojiti znanje o oplatama, njihovu montažu i demontažu te znati »čitati« prikaz oplata.

Usvojiti osnovna znanja o armiranju i betoniranju temelja.

Usvojiti znanja o izvedbi temeljne kanalizacije i drenaže zgrade.

Steći znanja o ulozi, vrstama materijala i izvedbi hidroizolacije.

Upoznati se s osnovama zidarskih radova, nazivima, pojmovima i pravilima zidanja.

Usvojiti znanje o vrstama i izvedbi oplate, armiranju i betoniranju jednostavnih betonskih i AB zidova i stupova.

Usvojiti znanja o nužnosti ukrute zidanih konstrukcija i rješenja otvora u zidovima.

Upoznati se s vrstama stropnih ploča, njihovim karakteristikama i izvedbi.

PRVI RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati
(znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Uvod u graditeljstvo

Naučiti učenike fazama građenja objekta, upoznati ih s njihovim zanimanjem, organizacijom gradilišta te osnovne činjenice o sastavu i ponašanju osnovnih građevnih materijala.

Tijek realizacije građevine.
Prikaz poslova svih zanimanja.
Organizacija gradilišta / radionice.
Osnovni građevni materijali.

Pribor, alat, strojevi

Usvojiti nazive, znati upotrebljavati pribor, alat, građ. strojeve i transportna sredstva. Naučiti ulogu i vrstu skela. Upoznati se s glavnim opasnostima i pravilima zaštite na radu kod uporabe alata, strojeva i kod rada na skelama

Pribor, alati i strojevi za zemljane radove.
Zidarski pribor, alati i strojevi.
Tesarski pribor alati i strojevi.
Armirački pribor, alati i strojevi.
Transportna sredstva.
Skele i radni podovi.

Pripremni radovi na izgradnji objekta

Naučiti nazive i dimenzije drvene građe, nazive i uporabu veznih sredstava za drvo, načine izvedbe osnovnih tesarskih vezova.
Usvojiti teoretsko znanje o slaganju više elemenata u istom pravcu te razne metode obilježavanja pravog kuta.
Upoznati se s postupkom iskolčavanja i nanosnom skelom.

Osnove tesarskih radova.
Označavanje pravca i pravog kuta.
Iskolčavanje objekta.
Izrada, postava i rad nanosne skele.

Zemljani radovi

Steći znanje o oplatama, vrstama zemljanih radova, a detaljnije o iskopima. Upoznati se s glavnim opasnostima i pravilima zaštite na radu kod zemljanih radova.

Oplate.
Zemljani radovi – detaljnije iskopi.
Oplata za podupiranje i razupiranje iskopa.

Izvedba temelja

Steći znanje o izradi i postavi oplata, armiranju i betoniranju trakastih temelja i temelja samaca.

Osnove armiračkih radova.
Dubina temelja u raznim uvjetima, podbetoniranje temelja.
Betoniranje trakastih temelja i temelja samaca (s izradom i postavom oplate i armiranjem).
Demontaža oplate.

Temeljna kanalizacija i drenaža

Naučiti svrhu i princip postave kanalizacijske mreže, izradu i kontrolnog okna.

Temeljna kanalizacija.
Dvorišni kanal temeljne kanalizacije.
Kontrolna kanalizacijska okna.
Drenaža objekta.

Hidroizolacija

Steći znanja o materijalima, postavi i izvedbi hidroizolacije. Upoznati se s glavnim opasnostima i pravilima zaštite na radu kod izvedbe HI.

Materijali za HI.
Izvedba bitumenskih HI.
Naknadno izvođenje HI.

Osnove zidanja

Steći znanje o nazivima osnovnih zidarskih pojmova, pravilima zidanja, vezovima jednostavnih zidova i stupova. Upoznati sa s glavnim opasnostima i pravilima zaštite na radu kod zidanja.

Osnove zidarskih radova – zidarski pojmovi i pravila zidanja.
Vrste i omjeri mortova, dimenzije cijelih i lomljenih komada opeke.
Vez dužnjaka, vežnjaka, blok opekom NF i šupljim op. blokovima jednostavnih zidova i stupova.
Nadvoji i ukrute.

Nadvoji i ukrute građevine

Steći znanja o postavi i izvedbi nadvoja, veznih zidova i serklaža.

Izvedba AB nadvoja.
Postava veznih zidova.
Izvedba vertikalnih serklaža.
Izvedba horizontalnih serklaža.

Betonski i AB zidovi i stupovi

Steći znanja o vrstama, izvedbi oplate, armiranju i betoniranju jednostavnih betonskih i AB zidova i stupova. Upoznati se s glavnim opasnostima i pravilima zaštite na radu kod AB radova.

Izvedba jednostavnih betonskih i AB zidova.
Izvedba jednostavnih betonskih i AB stupova.

Monolitne AB međukatne konstrukcije

Steći znanja o vrstama stropova prema materijalima, različitom presjeku, načinu oslanjanja i izvedbi, postavi oplate, podupiranju, armiranju, i betoniranju ravne AB ploče i ploče s gredama.

Podjela stropnih ploča.
Izvedba monolitnih AB stropova.
Izvedba polumontažnih AB stropova.

Metodičke napomene

Nastava se treba odvijati uglavnom metodama usmenog izlaganja i razgovora, demonstracija na modelima i vizualnim uređajima (video-projektor, DVD player), grafičkog prikazivanja i obogatiti posjetima gradilištima i prezentacijama predstavnika iz privrede.

Obveze učenika

Učenici trebaju bilježiti predavanja s pripadajućim grafičkim prikazima, koristiti raspoloživu literaturu i prospekte proizvođača građevnih materijala, redovito izrađivati domaće uratke te voditi bilješke i grafičke prikaze vježbi koje izvode na praktičnoj nastavi.

Literatura za nastavnike

1. Tatjana Neidhardt – Građevne konstrukcije

2. Otvoreno sveučilište – Zaštita na radu

3. N. Kacijan – Sigurnost pri građevinskim radovima

4. Đuro Peulić – Konstruktivni elementi zgrade – I., II.

5. Antić – Zidarski radovi

6. Krunić, Opsenica – Tehnologija zanimanja za zidare

7. Z. Sorić – Zidane konstrukcije

8. Marin Horvat – Građevni materijali

9. V. Marčelja – Beton i komponente

10. P. Krstulović – Svojstva i tehnologija betona

11. B. Behaim – Otpornost gradiva nosećih sklopova

12. B. Behaim – Armirani beton

13. Staničić – Drvodjelska tehnologija obrade

14. Prospekti aktualnih proizvođača građevnih materijala, videokasete, CD-i

____________________________________________________________________________

6.10. Nastavni predmet: TEHNOLOGIJA KROVOPOKRIVAČKIH RADOVA

____________________________________________________________________________

Razred: drugi (2.), treći (3.)

Broj sati tjedno/godišnje: 2/70, 2/64

Ciljevi

U drugom razredu učenici trebaju usvojiti znanje izrade raznih vrsta pokrova u krovopokrivačkim radovima uz uvažavanje mjera zaštite u obavljanju poslova.

U trećem razredu učenici trebaju usvojiti tehnologiju izrade hidroizolacija, toplinske zaštite, odvodnje vode, i ugradnje elemenata krovne plohe, kao uvjet za svladavanje praktičnih vještina potrebnih za kvalitetnu izvedbu krovopokrivačkih radova na novim građevinama kao i na sanaciji postojećih.

Zadatci

Naučiti najvažnija tehnička i fizička svojstva drveta za potrebe krovopokrivačkih radova.

Upoznati izradu pokrova od crijepa i betonskog crijepa.

Upoznati izradu pokrova ravnim pločama.

Upoznati izradu pokrova valovitim pločama.

Upoznati izradu pokrova žlijebnjacima.

Upoznati izradu limenih pokrova.

Upoznati izradu pokrova bitumenskom šindrom.

Upoznati hidroizolaciju ravnih krovova.

Steći znanja o toplinskoj zaštiti u krovnim konstrukcijama.

Upoznati izradu toplinske izolacije vanjskih zidova.

Znati namjenu i načine ugradnje elemenata krovnih ploha.

Upoznati tradicionalne pokrove.

Upoznati načine sanacije starih krovišta.

Osim znanja, učenici moraju usvojiti vještinu grafičkog prikazivanja te razumijevanja prikaza pojedinih dijelova građevine.

DRUGI RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati
(znanja, vještina i umijeća)

Nastavni sadržaji

Rad s drvetom i drvenim materijalima

Upoznati se s drvenim proizvodima, svojstvima drvenih elemenata i njihovim pravilnim skladištenjem, odabirom za primjenu i obradom.

Drvo i drveni materijali prema svojstvima.
Greške drveta i zaštita drveta.
Klase i vrste rezane građe.
Slaganje i skladištenje drva.
Volumen drvene građe.
Mjerenje, označivanje, obrada dlijetom, piljenje, blanjanje i brušenje.
Izrada karakterističnih spojeva i odabir spojnih sredstava.
Izrada dijelova drvenog krovišta.
Letvanje krovova.

Izrada krovova s crijepom i betonskim crijepom

Naučiti tehnologiju pripreme crijepa (klesanje, lomljenje, rezanje, bušenje) u odnosu na položaj i mjesto crijepa te izradu konstrukcije koje drže pokrov od crijepa, njihovo pokrivanje ili prekrivanje kao i sljemena, uvale, grebena i ruba krova.

Klesanje, lomljenje, rezanje, bušenje crjepova i betonskih crjepova.
Postavljanje konstrukcije koje drže pokrov od crijepa.
Prekrivanje ravne krovne površine različitim crjepovima i betonskim crjepovima.
Pokrov sljemena, grebena, uvale i ruba krova.

Izrada pokrova ravnim pločama

Naučiti pripremu, pravilnu obradu i ugradnju ravnih ploča od različitih materijala na pokrivanju i prekrivanju krovnih površina, uvala, grebena, sljemena, kao i izrade podloge za pokrov ravnim pločama.

Rezanje i bušenje ravnih ploča od: salonita, polikarbonata i drugih materijala.
Pokrivanje krovova ravnim pločama.
Pokrov sljemena, grebena, uvale i ruba krova.
Izrada konstrukcije i podloga za različite vrste pokrova od ravnih ploča.

Izrada pokrova valovitim pločama

Naučiti pripremu, pravilnu obradu i ugradnju valovitih ploča od različitih materijala na pokrivanju i prekrivanju krovnih površina, uvala, grebena, sljemena kao i izrade podloge za pokrov valovitim pločama.

Rezanje i bušenje valovitih ploča od: salonita, bitumenskih ploča, i drugih materijala.
Pokrivanje krovova valovitim pločama.
Pokrov sljemena, grebena, uvale i ruba krova.
Izrada konstrukcije i podloga za različite vrste pokrova od valovitih ploča.

Izrada pokrova
žlijebnjacima

Naučiti pripremu, pravilnu obradu i ugradnju žlijebnjaka na pokrivanju i prekrivanju krovnih površina, uvala, grebena, sljemena, kao i izrade podloge za pokrov žlijebnjacima.

Klesanje, lomljenje, rezanje, bušenje žlijebnjaka.
Postavljanje konstrukcije koje drže pokrov od žlijebnjaka.
Prekrivanje ravne krovne površine žlijebnjacima.
Pokrov sljemena, grebena, uvale i ruba krova.

Izrada krovova s limenim pokrovom

Naučiti pripremu, pravilnu obradu i ugradnju ravnih limova od raznih vrsta metala, profiliranih limova i sendvič-panela na pokrivanju i prekrivanju krovnih površina, uvala, grebena, sljemena kao i izrade podloge za ove pokrove.

Izrezivanje, savijanje, učvršćenje i lemljenje metalnih limova.
Konstrukcije i podloge za pokrov limom.
Pokrov sendvič panelima.
Pokrivanje sljemena, grebena, uvale i ruba krova.

Izrada pokrova od bitumenske šindre

Naučiti pripremu, pravilnu obradu i ugradnju pokrova od bitumenske šindre na pokrivanju i prekrivanju krovnih površina, uvala, grebena, sljemena kao i izrade podloge za pokrov bitumenskom šindrom.

Izrada konstrukcije i podloge za pokrov bitumenskom šindrom.
Izrada pokrova krova bitumenskom šindrom.
Pokrivanje sljemena, grebena, uvale i ruba krova.

TREĆI RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati
(znanja, vještina i umijeća)

Nastavni sadržaji

Izrada hidroizolacije

Naučiti pripremu podloge za različite vrste hidroizolacija te usvojiti tehnologiju izrade različitih hidroizolacija u odnosu na vrstu hidroizolacijskog materijala.

Priprema podloge za hidroizolaciju.
Izvedba hidroizolacije od bitumena i ljepenke.
Zavarivanje bitumenskih traka.
Lijepljenje i spajanje plastičnih traka.
Izvedba hidroizolacije materijalima koji se nanose prskanjem ili premazivanjem.
Izvedba zaštitnog sloja hidroizolacije ravnog krova i podruma.
Hidroizolacija ravnog krova.

Toplinska zaštita ravnog krova

Usvojiti znanja o ulozi toplinske zaštite kod ravnog krova i njezinu pravilnu ugradbu.

Vrste toplinskih materijala i fizičko-tehnička svojstva za toplinsku zaštitu ravnog krova.
Ugrađivanje materijala za toplinsku izolaciju ravnog krova.

Izrada obloga vanjskih zidova

Naučiti potrebna znanja za izvedbu potkonstrukcije, pričvršćenje toplinske izolacije i njezine zaštite kao obloge vanjskih zidova.

Izvedba potkonstrukcije za vanjske obloge zidova.
Pričvršćenje toplinske izolacije na različite podloge.
Ugrađivanje ploča od lima i salonita za oblogu vanjskih zidova.

Montaža elemenata krovnih ploha

Naučiti svrhu i namjenu raznih elemenata i naprava: za odvod krovnih voda, snjegobrani, krovni prozori i kupole, gromobrani, sunčani kolektori, te njihova pravilna ugradba.

Ugradnja naprava za odvod krovnih voda: žljebovi, vertikale, slivnici.
Ugradnja snjegobrana.
Ugradnje krovnih prozora i kupola za svjetlo.
Ugradnja gromobrana.
Ugradnja sunčanih kolektora.

Tradicionalni pokrovi

Upoznati tradicionalne pokrove radi moćnosti pravilne rekonstrukcije.

Izrada pokrova od slame.
Izrada pokrova od drvene šindre.
Izrada pokrova od kamenih ploča.

Sanacija starih krovova

Naučiti uočavati dotrajale dijelove konstrukcije kod raskrivanja starih krovova te ih popraviti ili zamijeniti s novim materijalima, a kod pokrivanja kombinirati novi i stari pokrov.

Raskrivanje starih krovova.
Popravci i zamjena dotrajalih dijelova konstrukcije.
Pokrivanje krovova kombiniranjem starog i novog pokrovnog materijala.

Metodička napomena

U izvođenju nastave koristiti uzorke i modele.

______________________________________________________________________

6.11. Nastavni predmet: PRAKTIČNA NASTAVA

______________________________________________________________________

Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)

Ciljevi

Cilj naukovanja za stjecanje ovog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućavaju polazniku da nakon završetka naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadatke iz djelokruga zanimanja.

Zadatci

Usvojiti znanja o sigurnosti i zaštiti na radu.

Upoznati organizaciju rada na gradilištu i radionicama.

Upoznati značaj pripremnih radova za početak rada gradilišta.

Upoznati zemljane radova i spoznati važnost temeljenja zgrade.

Svladati osnovne vještine za polaganje kanalizacije i hidroizolacije.

Upoznati i usvojiti vještine osnova zidanja i žbukanja.

Upoznati i usvojiti vještine armiranja i betoniranja.

Upoznati i usvojiti osnovne vještine obrade drva.

Upoznati i usvojiti osnovne vještine obrade metala.

Usvojiti:

– Izradu krovova s pokrovom od crijepa i betonskog crijepa.

– Izradu krovova s pokrovom od ravnih ploča.

– Izradu krovova s pokrovom od valovitih ploča.

– Izradu krovova s limenim pokrovom.

– Izradu hidroizolacije na ravnim krovovima, horizontalnim i vertikalnim površinama građevine.

– Ugradnju naprava za odvodnju površinskih voda.

– Izradu obloga na vanjskim zidovima.

– Montažu elemenata na krovnim plohama.

Osvijestiti i poticati ulogu fizičke snage i kondicije kod obavljanja građevinskih radova.

Razviti sposobnost vizualizacije zadanog crteža (dvodimenzionalni prikaz) u trodimenzionalnu sliku u svijesti (prostorni zor) kao i obrnuti proces.

Razviti psihomotorne sposobnosti i koordinaciju pokreta pri obavljanju zadataka.

Osposobiti se za brzo shvaćanje problema i uspješno pronalaženje rješenja.

Razviti osjećaj odgovornosti pri samostalnom djelovanjem i potrebu za timskim radom.

Upoznati i svladati vještinu rada s krovopokrivačkim i izolaterskim priborom, alatima i strojevima.

Razviti i uvježbati osjećaj za potrebnu količinu materijala i vremena za izvedbu određene konstrukcije.

PRVI RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Zaštita na radu

Usvojiti osnovna znanja o glavnim opasnostima na radu, pravila i način zaštite od njih te pružanje prve pomoći.
Izvršiti provjeru znanja za rad na siguran način.

Zakon i propisi o zaštiti na na radu.
Prava i obveze izvoditelja građevinskih radova.
Izvori opasnosti pri krovopokrivačkim radovima.
Zaštitne mjere.
Pružanje prve pomoći.
Provjera znanja za rad na siguran način.

Organizacija rada u školskoj radionici i na gradilištu

Upoznati radne prostore i kućni red školskih radionica te organizaciju rada na gradilištu.

Upoznavanje radnih prostora i kućnog reda u školskim radionicama.
Organizacija rada na gradilištu (shema gradilišta). Pripremni radovi prije građenja (razgrađivanje starih objekata, rušenje stabala, izrada ograde, montaža privremenih objekata, skidanje humusa).

Alati i pribor

Usvojiti znanja i vještine pravilne uporabe i čuvanja ručnih alata, pribora i pomagala za zidare, tesare i armirače.

Uporaba pribora za mjerenje i obilježavanje. Uporaba ručnog zidarskog alata i njegovo održavanje.
Prenošenje linije vodoravnice i određivanje vertikale zida.
Uporaba ručnog tesarskog alata, njegovo održavanje i oštrenje.
Izrada priručne skele (drveni nogari), radnih stolova i šablona.
Uporaba ručnih alata za sječenje, savijanje i spajanje armature.

Pripremni radovi

Usvojiti vještine potrebne za obilježavanje temelja na tlu i izradu nanosne skele.
Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.

Označivanje pravca na tlu.
Određivanje pravog kuta priručnim sredstvima i geodetskim instrumentom.
Prenošenje dimenzija iz nacrta na drvene elemente.
Izrada elemenata nanosne skele.
Prenošenje dimenzija nacrta s nacrta na nanosnu skelu.
Obilježavanje temelja na tlu.

Zemljani radovi i temeljenje

Usvojiti vještine iskopa temelja, podupiranja i razupiranja građevne jame, izrade oplate temelja, izrade i ugrađivanje betona te rastavljanje i čišćenje oplate.

Ručni iskop trakastih temelja.
Ručni iskop temelja samaca.
Podupiranje i razupiranje građevne jame i trakastih temelja.
Izrada jednostrane i dvostrane oplate temelja i nadtemeljnog zida.
Ispravljanje, sječenje, savijanje i nastavljanje armature temelja.
Priprema betona i betoniranje temelja i nadtemeljnog zida.
Rastavljanje i čišćenje oplata.

Izrada kanalizacije i drenaže

Usvojiti vještine potrebne za izvođenje horizontalne kanalizacije ispod objekta i vanjske kanalizacije. Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.

Iskop kanala u padu i revizijskog okna.
Postavljanje kanalizacijskih i drenažnih cijevi od betona, kamenštine i PVC.
Izrada oplate revizijskog okna.
Sječenje, savijanje i nastavljanje armature.
Betoniranje revizijskog okna.

Hidroizolacije

Usvojiti vještine potrebne za izradu horizontalne hidroizolacije temelja, betonske podloge te vertikalne hidroizolacije podrumskih zidova.
Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.

Priprema podloge za hidroizolaciju.
Izrada horizontalne hidroizolacije temelja i betonske podloge.
Izrada vertikalne hidroizolacije podrumskog zida.

Osnove zidanja

Usvajanje vještina potrebnih za izradu morta i zidanje zidova s opekom normalnog formata.
Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.

Ručna i strojna izrada morta.
Obilježavanje i nalaganje ravnih zidova od opeke NF.
Zidanje ravnog početka i završetka zida debljine 7 cm.
Zidanje ravnog početka i završetka zida debljine 12 cm.
Zidanje ravnog početka i završetka zida debljine 25 cm.
Zidanje ravnog početka i završetka zida debljine 38 cm.
Zidanje opekarskim blokovima.

Betonski i AB zidovi i stupovi

Usvajanje vještina potrebnih za izradu, montažu, skidanje i održavanje oplate zidova i stupova, ugradnju armature te ugradnju i njegu betona.
Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.

Izrada jednostrane i dvostrane daščane oplate zida.
Priprema i sastavljanje montažnih oplata za zidove (peri, noe, doka).
Priprema i ugradnja armature prema tehničkoj dokumentaciji.
Betoniranje betonskih i AB zidova.
Izrada daščane oplate stupova različitih presjeka.
Priprema i sastavljanje montažnih oplata stupova.
Betoniranje AB stupova različitih presjeka.
Rastavljanje, čišćenje i pospremanje oplate zidova i stupova.
Njega betona.

Nadvoji i ukrute građevine

Usvajanje vještina potrebnih za izradu, montažu, skidanje i održavanje oplate AB nadvoja, horizontalnih i vertikalnih serklaža, ugradnju armature, ugradnju i njegu betona te ugradnju montažnih nadvoja.
Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.

Izrada i montaža oplate AB nadvoja, horizontalnih i vertikalnih serklaža.
Izrada i ugradnja armature za AB nadvoje, horizontalne i vertikalne serklaže.
Izrada i ugradnja betona u AB nadvoje, horizontalne i vertikalne serklaže.
Rastavljanje čišćenje i pospremanje oplate nadvoja.
Njega betona.
Ugradnja montažnih nadvoja.

Monolitne AB međukatne konstrukcije

Usvajanje vještina potrebnih za izradu monolitnih međukatnih konstrukcija.
Steći brzinu, preciznost i samostalnost u radu.

Izrada skele i daščane oplate za monolitnu AB ploču.
Sastavljanje montažne oplate za monolitnu AB ploču.
Priprema i ugradnja armature za monolitnu AB ploču prema tehničkoj dokumentaciji na radilištu.
Betoniranje AB ploče.

DRUGI RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Rad s drvetom i
drveni materijali

Naučiti značajke i fizičko-tehnička svojstva te pravilni odabir i uporabu drvenih elemenata u odnosu na njihovu namjenu te obradu drveta.

Izvođenje jednostavnih radova obrade drveta: mjerenje, označivanje, obradu dlijetom, piljenje, blanjanje i bušenje.
Izrada jednostavnih drvenih spojeva.
Izrada i učvršćenje spojeva pomoću vijaka, svornjaka, čavala, klinova, moždanika.
Izrada dijelova drvenog krovišta.
Letvanje krovova i izvođenje oplate krovova.

Izrada krovova sa crijepom i betonskim crijepom

Naučiti postupke pripreme crijepa u odnosu na položaj i mjesto crijepa na krovu.
Svladati izradu konstrukcija koje drže pokrov od crijepa.
Uvježbati prekrivanje krovnih ploha, te sljemena, uvala, grebena i rubova.

Razlikovati crjepove i betonske crjepove.
Klesanje, lomljene, rezanje, bušenje crjepova i betonskih crjepova.
Postavljanje konstrukcije koje drže pokrov od crijepa.
Prekrivanje ravne krovne površine različitim crjepovima i betonskim crjepovima.
Izrada pokrova sljemena, grebena, uvale i ruba krova.

Izrada pokrova ravnim pločama

Upoznati postupke pripreme i obrade ravnih krovnih ploča.
Naučiti izradu konstrukcije na koju se učvršćuju ravne krovne ploče.
Naučiti i uvježbati pokrivanje krovnih ploha i detalja ravnim pločama.

Rezanje i bušenje ravnih krovnih ploča.
Izrada podložne konstrukcije za pokrov ravnim pločama (salonit).
Prekrivanje krovova ravnim pločama.
Izrada pokrova sljemena, grebena, uvale i ruba krova.
Izrada pokrova pločama polikarbonata.

Izrada pokrova valovitim pločama

Upoznati postupke pripreme i obrade valovitih krovnih ploča.
Naučiti izradu konstrukcije na koju se učvršćuju valovite krovne ploče.
Naučiti i uvježbati pokrivanje krovnih ploha i detalja valovitim pločama.

Rezanje i bušenje valovitih krovnih ploča.
Izrada konstrukcije i podloga za pokrov valovitim pločama.
Prekrivanje krovova valovitim pločama.
Izrada pokrova sljemena, grebena, uvale i ruba krova.

Izrada pokrova ravnim limom

Naučiti postupke rada s limom, izradu podloge za pokrov limom, te izvedbu pokrova limom.

Označivanje, rezanje, savijanje, učvršćivanje, lemljenje limova.
Izrada podloge za pokrov ravnim limom.
Izrada pokrova ravnim limom.
Izrada spojeva krovnih i ostalih ploha.

Izrada pokrova
profiliranim limom

Naučiti pripremu podloge i izvedbu pokrova profiliranim limenim pločama.

Izrada pokrova od profiliranog lima.
Obrada pokrova sljemena, grebena, uvale i ruba krova.

Izrada pokrova
žlijebnjacima

Naučiti postupke pripreme žlijebnjaka za pokrov.
Svladati izradu konstrukcija koje drže pokrov od žlijebnjaka.
Uvježbati prekrivanje krovnih ploha, te sljemena, uvala, grebena i rubova.

Rezanje klesanje i bušenje žlijebnjaka.
Postavljanje konstrukcije koja drži pokrov od žlijebnjaka.
Izrada konstrukcije i podloga za pokrov žlijebnjacima. Prekrivanje krovova žlijebnjacima.
Izrada pokrova sljemena, grebena, uvale i ruba krova.

Izrada pokrova od bitumenske šindre

Naučiti i uvježbati izradu pokrova od bitumenske šindre, s izradom podloge i obradom detalja pokrova.

Izrada podloge za pokrov bitumenskom šindrom.
Pokrivanje krova bitumenskom šindrom.
Pokrivanje grebena, uvale, sljemena i ruba krova.

TREĆI RAZRED

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati
(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Izrada hidroizolacija

Uočiti važnost vrste materijala podloge i pripreme podloge na kojoj se izvodi hidroizolacija.
Naučiti upotrebljavati razne vrste materijala za vertikalnu i horizontalnu hidroizolaciju.
Uočiti važnost pravilne i precizne izvedbe detalja na ravnom krovu.

Priprema podloge za hidroizolaciju.
Izvedba hidroizolacije s bitumenom i ljepenkom.
Zavarivanje bitumenskih traka.
Izvedba hidroizolacije materijalima koji se nanose prskanjem ili premazivanjem.
Izvedba zaštitnog sloja hidroizolacije.

Toplinska zaštita ravnog krova

Uočiti razlike između materijala za toplinsku zaštitu.
Naučiti ugrađivati materijale za toplinsku zaštitu.

Ugrađivanje materijala za toplinsku zaštitu krova.

Odvodnja krovnih voda

Naučiti izradu uređaja za odvodnju krovnih voda prema raznim načinima odvodnje.

Ugradnja krovnih žljebova od metala i plastičnih materijala.
Ugradnja krovnih slivnika.
Izvođenje vanjske odvodnje krovne vode.
Priključenje unutrašnje odvodnje vode.

Izrada obloga vanjskih zidova

Naučiti izvođenje toplinske zaštite vanjskih zidova s odgovarajućom potkonstrukcijom i završnom oblogom.

Izvođenje potkonstrukcije za obloge vanjskih zidova.
Pričvršćivanja toplinske izolacije na različite podloge.
Ugrađivanje ploča za oblogu vanjskih zidova.

Montaža elemenata krovnih ploha

Svladati načine ugradnje raznih elemenata na krovu, a da se osigura njihova stabilnost i namjena te da se ne poremeti vodoodvodnja krova.

Ugradnja snjegobrana.
Ugradnja krovnih prozora i svjetlosnih kupola.
Ugradnja gromobrana.
Ugradnja sunčanih kolektora.

Sanacija starih krovova

Uočiti nedostatke starih krovova, savladati načine zamjene dotrajalih dijelova, te prekriti krov novim ili kombiniranjem novoga i starog materijala.

Raskrivanje starih krovova.
Popravci i zamjena dotrajalih dijelova konstrukcije.
Prekrivanje krovova kombiniranjem staroga i novog materijala.

Metodičke napomene

Svrha praktične nastave u prvoj godini obrazovanja je stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika na radu s različitim materijalima, alatima strojevima i uređajima, te radnih postupaka koji su zajednički za sva osnovna graditeljska zanimanja. U drugom i trećem razradu stječu se specifična krovopokrivačka znanja i vještine. Radovi se izvode na jednostavnim radnim vježbama i jednostavnim alatima i uređajima. Praktična nastava je predmet isključivo praktične naravi te svakom praktičnom radu i vježbi trebaju prethoditi potrebna teorijska tehničko-tehnološka objašnjenja u primjerenom obujmu.

Posebnu pozornost treba obratiti sadržajima zaštite pri radu koji su dani i obrađeni kao posebna cjelina na početku rada u radionici i na njih se valja vraćati u svakoj konkretnoj vrsti posla u kojoj se javlja potrebna mjera zaštite.

Sama organizacija i realizacija praktične nastave ima ključan utjecaj na uspješno ostvarenje postavljenih zadataka i ciljeva nastave ovog predmeta i pretpostavlja opremljenost radionice, dobru organizaciju i pripremu pojedinih vježbi i da svakom učeniku osigura posebno i potpuno opremljeno radno mjesto s nastavnom opremom.

Praktičnu nastavu najpovoljnije je ostvariti u blokovima po tjedan dana, kada se naizmjenično provodi tjedan teorijske nastave i tjedan praktične nastave. Škola može organizirati i neki drugi oblik realizacije teorijske i praktične nastave, ako to može dati očekivane rezultate. Dio praktične nastave izvodi se u školskoj radionici, a drugi dio u radnom procesu – na gradilištu

Učenici u radu na praktičnoj nastavi kod obrtnika ili u trgovačkom društvu sudjeluju u konkretnom proizvodnom ili uslužnom procesu i uče one sadržaje koje nameće određena usluga i radi toga se ne može uvijek poštivati programirani redoslijed predviđenih sadržaja. Pritom je zadaća realizatora programa da učeniku na početku radnog zadatka pruži stručno-teorijska objašnjenja koja su neposredno vezana za izradu zadatka.

Školski nastavnik koji organizira, izvodi ili prati ostvarenje programa, dužan je voditi brigu da svi učenici najkasnije do kraja školske godine prođu sve programske sadržaje. Također je obveza nastavnika stručno-teorijskih predmeta, značajnih za stjecanje zanimanja, da sudjeluju u izradi i praćenju ostvarenja programa praktične nastave.

Svaki radni zadatak treba imati naziv cjeline, cilj, znanja i radne navike koje se stječu uvježbavanjem na praktičnoj nastavi. Radni zadatak obuhvaća pripremne radove, potrebiti materijal, sredstva za rad, načine izrade, radne uvjete, propise, zaštitne mjere i ekološke zahtjeve.

Praćenje rada učenika i vrednovanje rezultata rada ima posebnu važnost i izvedbenim programom treba utvrditi način praćenja rada učenika i njegovo ocjenjivanje. Prilikom izrade izvedbenog programa potrebno je za svaku vježbu navesti i sljedeće:

– cilj vježbe, proizvod ili usluga,

– osnovne i pomoćne materijale,

– sredstva za rad (alati, strojevi i uređaji),

– načini izvođenja (organizacija, tehničke i tehnološke upute),

– potrebne mjere zaštite na radu i zaštite okoliša,

– načine vrednovanja rada učenika, stečena znanja, vještine i navike u praktičnom radu.

Obveze učenika

Svaki učenik dužan je za praktičnu nastavu imati i održavati sljedeći pribor i opremu:

– propisani dnevnik rada (mapa praktičnog dijela naukovanja),

– odobrenu literaturu iz praktične nastave za krovopokrivačke radove

– pribor za crtanje (olovka, gumica, dva trokuta, šestar, kalkulator i dr.),

– radno odijelo, cipele, kapa i radne rukavice,

– vođenje mape praktičnog dijele naukovanja,

– pristup usmenom, pismenom i praktičnom provjeravanju znanja i vještina iz praktične nastave.

Literatura koja se preporučuje

Za sada ne postoji neposredna stručna literatura kojom bi se mogli korisno pomoći i učenici i nastavnici, već samo posredna tekstualna pomagala:

1. Tehnički katalozi građevnog materijala

2. Prospekti proizvođača građevnog materijala

3. N. Kacian: Osnove zaštite na radu, IPRPZ, 1994.

4. Radna mapa za naukovanje

7. ISPITNI KATALOG ZA POMOĆNIČKI/ZAVRŠNI ISPIT ZA ZANIMANJE KROVOPOKRIVAČ

Ispitni ciljevi

Cilj završnog ispita je provjera znanja, sposobnosti i vještina koje su potrebne za obavljanje poslova u zanimanju krovopokrivač.

Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela.

Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:

1. zaštita na radu i ekološki zahtjevi;

2. rukovanje alatima, priborom i strojevima;

3. osnove izrade zidova – zidanjem i betoniranjem;

4. rad s drvom i drvnim materijalima;

5. izrada krovova s crijepom i betonskim crijepom;

6. izrada krovova s ravnim pločama;

7. izrada krovova s valovitim pločama.

8. izrada krovova s limenim pokrovima;

9. izrada pokrova od bitumenske šindre;

10. izrada hidroizolacija;

11. toplinska zaštita ravnoga krova;

12. ugradnja naprava za odvod krovnih voda;

13. izrada obloga vanjskih zidova;

14. montaža elemenata na krovnim plohama.

Ispitanik mora u zadanom roku izraditi uradak i obaviti radnu probu. Ispitna komisija na temelju dolje navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku.

POMOĆNIČKI URADAK

Vrsta uratka

Opis uratka

Pokriti krov crijepom ili betonskim crijepom

Uradak se sastoji od izmjere površine krova, određivanja potrebne količine materijala, letvanja, pokrivanja krova uključujući sljeme krova, uvalu i rub krova.

Pokriti krov ravnim salonitnim pločama

Uradak se sastoji od izmjere površine krova, određivanja potrebne količine materijala, izvođenja podloge, pokrivanja krova uključujući sljeme krova, uvalu i rub krova.

Pokriti krov bitumenskom šindrom

Uradak se sastoji od izmjere površine krova, određivanja potrebne količine materijala, izvođenja podloge, pokrivanja krova uključujući sljeme krova, strehu i rub krova.

Izvesti hidroizolaciju ravnog krova

Uradak se sastoji od određivanja potrebne količine materijala, pripremanja podloge, ugrađivanja svih slojeva, određivanja ruba krova, slivnika, otvora i prodora.

Izvesti hidroizolaciju vodoravnih i okomitih površina građevine

Uradak se sastoji od određivanja potrebne količine materijala, pripremanja podloge, ugrađivanja svih slojeva, određivanja otvora i prodora.

Obložiti vanjske zidove pločama od lima ili salonita

Uradak se sastoji od određivanja potrebne količine materijala, izvođenja potkonstrukcije, ugrađivanja toplinske izolacije, izvođenja oblaganja, obrađivanja ruba i krajeva plohe.

RADNA PROBA

Vrsta radne probe

Opis radne probe

Izvedba podloge za krov

Ovisno o vrsti uratka, treba izvesti dio podloge.

Izvedba potkonstrukcije za obloge vanjskih zidova

Dio konstrukcije predviđen za uradak pripremiti za oblaganje.

Izvedba toplinske izolacije

Ovisno o vrsti uratka, izvesti dio toplinske izolacije s predviđenim materijalima.

Ugradnja različitih elemenata na krovove

Ugraditi jedan od predviđenih elemenata (snjegobrani, krovni prozori, svjetlarnici, sunčani kolektori ili ostali elementi) na krov.

Pri izradi praktične zadaće ispitanik mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.

Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.

Nastavna područja (teme i cjeline iz predmeta)

1. Pripremni radovi na gradilištu

2. Zemljani radovi

3. Temeljenje

4. Hidroizolacije

5. Zidovi

6. Stropovi

7. Stubišta

8. Krovišta

9. Sprječavanje nesreća, uređenje gradilišta, skele

10. Ustrojstvo građenja

11. Dijelovi zgrade i njihova funkcija

12. Veziva, žbuke (mortovi), beton i zidarski radovi

13. Drvo i drvni materijal

14. Krovovi s crijepom i betonskim crijepom

15. Krovovi s ravnim pločama

16. Krovovi s valovitim pločama

17. Pokrivanje i brtvljenje s bitumenskim i plastičnim materijalima

18. Obrada metala i pokrivanje limovima

19. Odvodnja vode s krovnih ploha

20. Izrada obloga vanjskih zidova

21. Montaža elemenata na krovnim plohama

22. Matematičke i računske osnove

23. Računanje potreba materijala za pojedine radove

24. Računanje vremena potrebnog za obavljanje pojedinih poslova

25. Izračunavanje cijene rada

26. Osnove tehničkog crtanja

27. Projektna dokumentacija

28. Označivanje materijala, konstrukcija i opreme

29. Primjena glavnih nacrta

30. Primjena izvedbenih nacrta

31. Detaljni nacrti

OCJENJIVAČKI LIST

I. PRAKTIČNI DIO ISPITA

Radnje obavljene u okviru praktične zadaće

Broj bodova

Izračun potrebnih materijala i prikaz uratka

0 – 10

Korištenje zaštitnih sredstava i naprava

0 – 10

Spretnost rukovanja alatima i strojevima

0 – 10

Prilagođivanje strojeva i alata

0 – 10

Koncentracija i izdržljivost

0 – 10

Kvaliteta izrađene radne probe

0 – 10

Točnost dimenzija i obrade prema planu

0 – 20

Kvaliteta izrađenog uratka

0 – 20

UKUPNO BODOVA

100

BODOVNA LISTA

Postotak (%) bodova

Ocjena

92 – 100

Odličan (5)

81 – 91

Vrlo dobar (4)

67 – 80

Dobar (3)

50 – 66

Dovoljan (2)

0 – 49

Nedovoljan (1)

II. STRUČNO-TEORIJSKI DIO

Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Za zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.

Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:

BODOVNA LISTA

Postotak (%) bodova

Ocjena

90 – 100

Odličan (5)

80 – 89

Vrlo dobar (4)

70 – 79

Dobar (3)

60 – 69

Dovoljan (2)

Manje od 30

Nedovoljan (1)

Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova upućuje se na usmeni ispit.

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.

Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. rujna 2005. godine.

Klasa: 311-01/05-01/53

Urbroj: 526-12-05-8

Zagreb, 3. svibnja 2005.

Ministar

Branko Vukelić, v. r.

zatvori
- krovopokrivač
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !