Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
- kuhar – (“Narodne novine”, XX/04, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
112 13.8.2004 Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kuhar

ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

2155

Na temelju članka 44.L267021 stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI
PROGRAM ZA ZANIMANJE

KUHAR

 

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 

Naziv zanimanja: KUHAR

Cilj obrazovanja

Odgojno-obrazovni program za zanimanje kuhar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završenog obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju kuhar.

 

Zadaće obrazovanja

Za ostvarivanje ovog cilja potrebno je ostvariti:

a)      opće zadaće:

-          steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci,

-          steći uvide u odnose u svojoj profesiji i sposobnost uspostave komunikacija sa suradnicima kao i društvom u cjelini,

-          spoznati vlastite mogućnosti i dosege,

-          spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose,

-          biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline;

b)      zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:

-          upoznati atraktivnost i važnost zanimanja kuhar u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti,

-          upoznati opasnosti na radu,

-          upoznati propise o radu na siguran način,

-          upoznati mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti,

-          upoznati moguće izvore onečišćenja i širenja zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekova okoliša,

-          racionalno upotrebljavati materijale i energiju,

-          znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremom koju koristi kuhar,

-          planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do gotovih jela uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika,

-          razviti i primjenjivati osobine kuhara (imidž),

-          spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti,

-          upoznati opremu kuhinje (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar, posuđe i sl.),

-          dužnosti kuhara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja,

-          upoznati i znati primijeniti različitu pisanu dokumentaciju - recepte i dr. - jelovnik, vinska karta, barska karta, cjenik),

-          naučiti pripremne jela u ugostiteljskim objektima,

-          upoznati običaje pojedinih naroda i njihova nacionalna jela,

-          znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda,

-          upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani,

-          upoznati namirnica biljnog podrijetla, načine čuvanja, skladištenja, konzerviranja, prerade i njihove prerađevine,

-          upoznati uživala i njihovo korištenje u prehrani.

 

- Trajanje obrazovanja: 3 godine.

- Uvjeti za upis: - završena osnovna škola,

-          liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,

-          sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu,

-          ugovor o naukovanju.

 


2. NASTAVNI PLAN

 

Broj sati

Ukupni broj sati

2. razred

3. razred

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

3

105

3

105

3

96

306

2

70

2

70

2

64

204

2

70

-

-

-

-

70

1

35

1

35

1

32

102

1

35

1

35

1

32

102

-

-

2

70

-

-

70

2

70

1

35

1

32

137

2

70

3

105

2

64

239

-

-

-

-

1

32

32

-

-

-

-

2

64

64

-

-

1

35

-

-

35

-

-

-

-

1

32

32

1

35

1

35

1

32

102

1

35

1

35

1

32

204

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

900

 

800

2600

 

360

     

540

 

270

   

-

 

630

 

160

  

-

  

640

   

15

1425

16

1460

16

1312

4197

  

Naziv predmeta

1. razred

tjedno

Hrvatski jezik

Strani jezik

Povijest

Vjeronauk/Etika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Politika i gospodarstvo

Matematika u struci

Tehnologija zanimanja

Kulturno-povijesna baština

Marketing u turizmu

Enologija s gastronomijom

Vođenje i organizacija kuhinje

Strani jezik II.

Izborna nastava

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika u struci

Strani jezik II.

Stručni predmeti

Praktična nastava

Praktična nastava u školi*:

- Kuharstvo s vježbama

- Bonton

- Ugostiteljsko posluživanje

- Osnove računalstva s vježbama

Praktična nastava u ugostiteljskom objektu**

Ukupno

                                              

Praktična nastava u školi* - najviše 360 sati, praktična nastava u ugostiteljskom objektu** - najmanje 540 sati

 

NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE

A) Općeobrazovni dio

 

Broj sati

Ukupni broj sati

2. razred

3. razred

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

3

105

3

105

3

96

306

2

70

2

70

2

64

204

2

70

-

-

-

-

70

1

35

1

35

1

32

102

1

35

1

35

1

32

102

-

-

2

70

-

-

70

9

315

9

315

7

224

854

  

Naziv predmeta

1. razred

tjedno

Hrvatski jezik

Strani jezik

Povijest

Vjeronauk/Etika

Tjelesna i zdravstvena kultura

Politika i gospodarstvo

Ukupno

 

B) Stručno – teorijski dio s izbornom nastavom

 

Broj sati

Ukupni broj sati

2. razred

3. razred

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

2

70

1

35

1

32

137

2

70

3

105

2

64

239

-

-

-

-

1

32

32

-

-

-

-

2

64

64

-

-

1

35

-

-

35

-

-

-

-

1

32

32

1

35

1

35

1

32

102

1

35

1

35

1

32

102

 

 

 

 

 

 

 

6

210

7

245

9

288

743

  

Naziv predmeta

1. razred

tjedno

Matematika u struci

Tehnologija zanimanja *

Kulturno povijesna baština

Marketing u turizmu

Enologija s gastronomijom

Vođenje i organizacije kuhinje

Strani jezik II.

Izborna nastava

 

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika u struci

Strani jezik II.

Stručni predmeti

Ukupno

 

B1*) Tehnologija zanimanja 2/3/2

 

Broj sati

Ukupni broj sati

2. razred

3. razred

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

½

15

 

 

 

 

 

½

15

 

 

 

 

 

1

40

2

70

2

64

 

-

 

1

35

 

 

 

2

70

3

105

2

64

239

  

Naziv predmeta

1. razred

tjedno

Osnove higijene

Kemija

Poznavanje robe i prehrana

Biologija i ekologija

Ukupno

 

C) Praktični dio (35 tjedana u školi, 40 tjedana u ugostiteljskom objektu)

 

Broj sati

 

Ukupni broj sati

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

 

220

35

35

70

 

240

 

30

-

 

160

  

360

270

160

790

  

350

190

  

430

200

  

640

 

 

540

630

640

1810

900

900

800

2600

 

Nastavni predmet

1. razred

godišnje

Praktična nastava u školi*

- Kuharstvo s vježbama

- Bonton

- Ugostiteljsko posluživanje

- Osnove računalstva s vježbama

Ukupno

Praktična nastava u ugostiteljskom objektu**

Nastavna godina (35 tj.)

Ljetna praktična nastava

 

Ukupno

Sveukupno

 

* Kombinira se teorijska i praktična nastava. U okviru kuharstva s vježbama realiziraju se i sadržaji zaštite na radu (do 15 sati). Učenici prvog razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika ili trgovačkog društva ) trebaju obaviti najmanje 70 sati praktične nastave u školskoj radionici kako bi svladali osnove struke i položili ispit iz zaštite na radu.

* Praktična nastava u ugostiteljskim objektima organizira se u obrtničkoj radionici na temelju ugovora o naukovanju i ugostiteljsko-turističkim poduzećima na temelju ugovora u praktičnoj nastavi koje sklapa škola i poduzeće. Nastava se može organizirati i u školskim radionicama škola, ako su za to osigurani potrebni uvjeti i ako se ne mogu sklopiti ugovori o naukovanju u praktičnoj nastavi, jer za to ne postoji osigurana radna mjesta u obrtničkim radionicama i poduzećima.

  

D) Ukupno nastave

 

Broj sati

 

Ukupni broj sati

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

315

315

224

854

210

245

288

743

900

900

800

2600

1425

1460

1312

4197

 

Nastavni predmet

1. razred

godišnje

Općeobrazovni dio

Stručno-teorijski dio

Praktični dio

Ukupno A)+B)+C)

          

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

  

Obvezni način provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

usmeni, pismeni

usmeni, pismeni, vježbe

usmeni, pismeni

usmeni, pismeni

usmeni, pismeni, vježbe

usmeni, pismeni

usmeni, pismeni

 

usmeni, pismeni praktični rad

usmeni, pismeni

usmeni, pismeni

usmeni, pismeni praktični rad na računalu

usmeni, pismeni, praktični uradak (mapa za izvođenje praktičnog dijela naukovanja)

Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa

Matematika u struci

Tehnologija zanimanja

Kulturno-povijesna baština

Marketing u turizmu

Enologija s gastronomijom

Vođenje i organizacija kuhinje

Izborna nastava

Praktična nastava u školi*

Kuharstvo s vježbama

Bonton

Ugostiteljsko posluživanje

Osnove računalstva s vježbama

Praktična nastava u ugostiteljskom objektu

                  

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

 

Nastavnik

 

Izobrazba

prof. matematike, dipl. ing. matematike

VSS

dipl. ing. biotehnologije , dipl. ing. prehrambene tehnologije, prof. kemije, dipl. ing. kemijske tehnologije

- prof. biologije, dipl. ing. biologije, dipl. ing. biotehnologije

VSS

prof. povijesti umjetnosti, dipl. povjesničar umjetnosti

VSS

dipl. ekonomista

VSS

dipl. ing. biotehnologije , dipl. ing. prehrambene tehnologije

dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam (hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora kuhar/natkonobar ili majstor natkonobar/kuhar, majstor kuhar

VSS,

dipl. ekonomist, dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam (hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora kuhara, VKV kuhara, kuhara specijalista

VSS,

dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam

( hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora konobara ili majstor natkonobar, VKV konobar, konobar specijalista,

VSS, VŠS, VKV

dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam

(hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora kuhara ili majstor kuhar, VKV kuhar, kuhar specijalista

dipl. ing. prehrambene tehnologije uz položenu prekvalifikaciju i ispit za majstora kuhara

-prof. pedagogije, prof. psihologije

VSS, VŠS, VKV

  

VSS

dipl. ekonomist smjer informatika ili kibernetika, prof. informatike i matematike, ing. informatike, dipl. ing. elektrotehnike – smjer računalstva, telekomunikacija i informatike, prof. informatike, dipl. informatičar

VSS

VKV kuhar, majstor kuhar , kuhar specijalist

VKV, majstorski ispit

Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa

Matematika u struci

Tehnologija zanimanja

  

Biologija i ekologija

Kulturno povijesna baština

Marketing u turizmu

Enologija s gastronomijom

Vođenje i organizacija kuhinje

- Ugostiteljsko posluživanje

- Kuharstvo s vježbama

   

-Bonton

Osnove računalstva s vježbama

Praktična nastava

                                          

·                    Rad s učenicima u skupinama.

·                    Dijeljenje razrednog odijela u skupine, sudjelovanje stručnih učitelja i suradnika u nastavi.

 

Razred

Nastavnik

Broj sati nastave

Broj učenika u skupini

1

profesor

70

15

1/2/3

profesor, stručni učitelj, suradnik u nastavi

220/240/160

15

Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa

Osnove računalstva s vježbama

Kuharstvo s vježbama

  

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

  

 

Nastavnik

 

Izobrazba

prof. matematike, dipl. ing. matematike

VSS

dr. medicine, prof. biologije, dipl. ing. biologije, dipl. ing. biotehnologije , dipl. ing. prehrambene tehnologije, prof. kemije, dipl. ing. kemije

VSS

prof. povijesti umjetnosti, dipl. povjesničar umjetnosti

VSS

dipl. ekonomista

VSS

dipl. ekonomist – smjer za hotelijerstvo uz položen ispit za majstora kuhar/natkonobar ili majstor natkonobar/kuhar, majstor kuhar, VKV konobar/kuhar, konobar/kuhar specijalista

VSS, VŠS, VKV

dipl. ekonomist – smjer za hotelijerstvo uz položen ispit za majstora kuhara ili majstor kuhar, VKV kuhar, kuhar specijalist

VSS, VŠS, VKV

dipl. ekonomist – smjer za hotelijerstvo uz položen ispit za majstora konobara ili majstor natkonobar, VKV konobar, konobar specijalista,

VSS, VŠS, VKV

dipl. ekonomist – smjer za hotelijerstvo uz položen ispit za majstora kuhara ,dipl. ing. prehrambene tehnologije, majstor kuhar, VKV kuhar, kuhar specijalist,

VSS, VŠS, VKV

dipl. ekonomist smjer informatika ili kibernetika, prof. informatike i matematike, ing. informatike, dipl. ing. elektrotehnike – smjer računalstva, telekomunikacija i informatike, prof. informatike, dipl. informatičar

VSS

VKV kuhar, majstor kuhar

VKV, majstorski ispit

Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa

Matematika u struci

Tehnologija zanimanja

Kulturno povijesna baština

Marketing u turizmu

Enologija s gastronomijom

Vođenje i organizacija kuhinje

- Ugostiteljsko posluživanje s vježbama

- Kuharstvo s vježbama

 

Osnove računalstva s vježbama

Praktična nastava

 

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

5.1.         Rad s učenicima u skupinama – Dijeljenje razrednog odijela u skupine, sudjelovanje stručnih učitelja i suradnika u nastavi.

 

Razred

Nastavnik

Broj sati nastave

Broj učenika u skupini

1

profesor

70

15

1/2/3

profesor, stručni učitelj, suradnik u nastavi

255/240/160

15

2

profesor, stručni učitelj

35

15

1

profesor, stručni učitelj, suradnik u nastavi

35/30

15

1

profesor, stručni učitelj, suradnik u nastavi

32

15

Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa

Osnove računalstva s vježbama

Kuharstvo s vježbama

Enologija s gastronomijom

Ugostiteljsko posluživanje

Vođenje i organizacija kuhinje

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Oprema

Nastavni predmeti

Računalska učionica opremljena s 15 + 1 umreženo računalo i mrežnim pisačem.

Mrežni softver na poslužiteljskom računalu Windows 2000 (NT)

Operacijski sustav na klijent računalima: Windows XP, hrvatska inačica.

Programski paket Microsoft Office XP, hrvatska inačica.

Izlaz na Internet i e-mail adrese po jednom računalu.

News, e-mail i Chat poslužitelj na Intranetu učionice – škole.

Softver za pripremu, objavljivanje, upravljanje i pretraživanje izvora znanja integriranog u Internet Explorer.

1 video projektor računalske slike kao sastavni dio opreme računalske učionice.

Osnove računalstva s vježbama

   

Uređaji, strojevi, posuđe, rublje i pribor za posluživanje.

Ugostiteljsko posluživanje s vježbama

  

Vinoteka, čaše, rublje, stolovi.

Enologija s gastronomijom

  

Kabinet kuharstva s potrebnom opremom, priborom, sredstvima i robom.

Kuharstvo

Stolovi, stolice, rublje, ugostiteljska pripremnica i dr. potreban pribor, oprema i roba.

Vođenje i organizacija kuhinje

Prostor

Učionica za osnove računalstva s vježbama

Specijalizirana učionica za ugostiteljsko posluživanje

Školska radionica za enologiju s gastronomijom

Kabinet kuharstva

Kuhinja

 

6. Nastavni programi – KATALOG ZNANJA

 

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta Etika i Tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa br. 1. od 11. ožujka 2003. Nastavni program tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je uL267023 "Narodnim novinama" br. 136. od 28. kolovoza 2003.

 

6.1. Nastavni predmet - Matematika u struci

 

Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati

 

1.

2.

3.

Ukupno

2 (70)

1 (35)

1 (32)

4 (137)

Razred

Broj sati

 

Cilj

Omogućiti učenicima usvajanje osnovnog matematičkog znanja potrebnog za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu te ih osposobiti za primjenu znanja u struci kao i u svakodnevnom životu.

 

Zadaci:

- stjecanje znanja potrebnih za razumijevanje kvantitativnih odnosa i zakonitosti u raznim pojavama u prirodi, društvu i svakodnevnom životu,

- stjecanje vještine samostalnog računanja prema danim uputama,

-          razvijanje logičkog mišljenja, sposobnosti za racionalno rasuđivanje i zaključivanje te sposobnost preciznog formuliranja pojmova,

-          razvijanje preciznosti i konciznosti u izražavanju, urednost, upornost i sistematičnost u radu,

-          stjecanje znanja potrebnih za planiranje i praćenje poslovnih rezultata.


Sadržaj: 1. razred

 

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

Usvojiti pojam skupa N,

kriterije i svojstva djeljivosti, određivanje najvećeg zajedničkog djelitelja i najmanjeg zajedničkog višekratnika

Skup N, svojstva

Računske operacije i svojstva

Pojam djeljivosti

Najveći zajednički djelitelj

Najmanji zajednički višekratnik

Usvojiti pojam skupa Z, računanje s predznacima,

računanje sa zagradama

Skup Z, svojstva

Računske operacije i svojstva

Računanje sa zagradama

Usvojiti pojam skupa Q,

računanje sa razlomcima

Znati decimalni zapis racionalnog broja, računati s decimalnim brojevima uz uporabu kalkulatora

Skup Q, svojstva

Računske operacije i svojstva

Decimalni zapis rac. broja

Računanje s decimalnim brojevima

Smještanje rac. brojeva na pravac

Naučiti rješavati linearne jednadžbe i nejednadžbe

Znati iz formule izračunati jednu nepoznatu veličinu, ako su zadane ostale

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom

Linearne nejednadžbe s jednom nepoznanicom

Problem s jednom nepoznanicom

Linearni sustavi s dvije nepoznanice

Razlikovati geometrijske likove i znati izračunati opseg i površinu lika koristeći formule za opseg i površinu trokuta, kruga,

kvadrata i pravokutnika

Ovladati mjernim jedinicama za duljinu i površinu

Trokut, vrste trokuta

Površina i opseg trokuta

Krug i kružnica

Četverokut

Opseg i površina četverokuta

Usvojiti pojmove: potencija, baza, eksponent

Naučiti računske operacije s potencijama

Usvojiti pojam polinoma

Naučiti računske operacije s polinomima

Naučiti kvadrirati zbroj i razliku

Znati primijeniti formulu za razliku kvadrata

Usvojiti pojam algebarskog razlomka

Znati riješiti jednostavnije primjere računanja s algebarskim razlomcima

Pojam potencije s cijelim eksponentom

Operacije s potencijama

Pojam polinoma

Računske operacije s polinomima

Kvadrat binoma

Razlika kvadrata

Rastavljanje na faktore

Algebarski razlomci

Shvatiti pojam irac. broja

i ukupnost realnih brojeva

Usvojiti smještaj realnih brojeva na pravac

Svladati računske operacije s drugim korijenom

Znati zaokružiti dec. broj na željeni broj decimala

Snalaziti se u koordin. sustavu na pravcu i u ravnini

Usvojiti formule za udaljenost točaka u ravnini

i za polovište dužine

Drugi korijen

Pojam iracionalnih brojeva

Skup R

Koordinatni sustav na pravcu

Računske operacije s drugim korijenom

Racionalizacija nazivnika

Koordinatni sustav u ravnini

Udaljenost točaka u ravnini

Polovište dužine

Znati nacrtati graf linearne funkcije

Razlikovati rastuće i padajuće linearne funkcije

Problem s jednom nepoznanicom moći grafički predočiti

Graf linearne funkcije

Rastuće i padajuće linearne funkcije

Nultočke

Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi

Nastavna cjelina

1. Prirodni brojevi

2. Cijeli brojevi

3. Racionalni brojevi

4. Linearne jednadžbe i nejednadžbe

5. Planimetrija

6. Potencije i polinomi

7. Realni brojevi

8. Graf linearne funkcije

 

2.  razred

 

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

Shvatiti potrebu proširivanja skupa R

Razlikovati drugi korijen pozitivnog i negativnog broja

Znati osnovne računske operacije s kompleksnim brojevima

Razumjeti pojam apsolutne vrijednosti kompleksnog broja

Kvadr. jednadžba x = -1

Skup C, svojstva

Računske operacije

Apsolutna vrijednost kompleksnog broja

Znati riješiti jednostavne kvadratne jednadžbe

Razlikovati prirodu rješenja kvadratne jednadžbe ovisno o diskriminanti

Nepotpuna kvadratna jednadžba

Rješenja kvadratne jednadžbe ax +bx+c=o

Diskriminanta kvadratne jednadžbe

Potpuno ovladati pojmom grafa funkcije

Znati nacrtati graf bilo koje kvadratne funkcije i analizirati njezin tijek

Odrediti nultočke kvadratne funkcije i znati odrediti njihovo postojanje

Graf kv. funkcije f(x) =ax2

Graf kv. funkcije f(x) =ax2+c

Graf kvadratne funkcije

f(x) =a(x-xo)2

Graf kvadratne funkcije

f(x) =a(x-xo)2+c

Graf kvadratne funkcije

f(x) =ax2+bx +c

Znati računati pomoću kalkulatora i razumjeti eksponencijalan zapis broja

Uspješno koristiti odgovarajuće mjerne jedinice i pomoću tablica

pretvarati, razumjeti i koristiti mjerne jedinice koje nisu često u upotrebi

Potencije baze 10

Eksponencijalni zapis realnog broja

Preračunavanje mjera (prefiksi i značenja)

Metrički sustav mjera

( mjere za duljinu, površinu, volumen i masu)

Osnovne jedinice angloameričkog sustava mjera i tablice za pretvorbu

Mjere za vrijeme

Razumjeti pojam kuta, vrste kutova i njihovo mjerenje u stupnjevima i radijanima

Znati definirati trigonometrijske funkcije šiljastog kuta pravokutnog trokuta i izračunavati njihove vrijednosti pomoću kalkulatora

Znati izračunati nepoznate elemente pravokutnog trokuta i shvatiti mogućnost praktične primjene stečenog znanja

Kut, mjerenje kuta

Definicija trigonometrijskih funkcija na pravokutnom trokutu

Vrijednost trigonometrijskih funkcija kutova 30°, 45°, 60°

Izračunavanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija pomoću kalkulatora

Rješavanje pravokutnog trokuta

Razlikovati geometrijska tijela

Razumjeti pojam oplošja i volumena

Znati izračunati oplošje i volumen tijela prema formulama

Znati koristiti pojmove oplošja i volumena u praktičnim problemima

iz struke (računanje potrebnog materijala, zapremnine itd.)

Kocka

Kvadar

Prizme

Piramide

Valjak

Stožac

Kugla

Nastavna cjelina

1. Skup kompleksnih brojeva

2. Kvadratna jednadžba

 

3. Kvadratna funkcija

4. Mjerne jedinice

5. Trigonometrija pravokutnog trokuta

6. Poliedri i rotacijska tijela

  

3.      razred

 

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

Znati izračunati nepoznati član razmjera

(usporedba s razlomcima!)

pomoću pravila trojnog

Znati riješiti praktične probleme (npr. tečajna lista, potreban broj sati ili radnika za određeni posao itd.)

Pomoću aritmetičke sredine znati izračunati prosječne vrijednosti ( npr. očekivani promet na temelju proteklog razdoblja, prosječnu potrošnju na temelju podataka iz prijašnjih razdoblja itd.)

Račun diobe uz jednostavan postupak omogućava podjelu određenih sredstava ili vremena prema unaprijed određenim kriterijima na potreban broj dijelova

Pomoću računa smjese znati odrediti omjere miješanja da bismo dobili željeno svojstvo smjese

Omjeri i razmjeri

Upravo i obrnuto razmjerne veličine

Grafički prikaz upravo i obrnuto razmjernih veličina

Aritmetička sredina

Pravilo trojno - jednostavno i složeno

Račun diobe – jednostavan i složeni

Račun smjese - jednostavan i složeni

Razumjeti pojam postotka

Znati izračunati postotak pomoću kalkulatora bez obzira na osnovnu vrijednost

Prepoznati i razlikovati postotni račun više i

niže 100

Znati izračunati mjesečnu obvezu PDV -a

Znati ispravno koristiti formule za promilni i kamatni račun

Pojam postotka

Osnovni postotni račun

Postotni račun više 100

Postotni račun niže 100

Primjena na obračun

PDV-a

Promilni račun

Jednostavni kamatni račun

Razumjeti pojam niza

Razlikovati aritmetički i geometrijski niz

Znati izračunati mjesečnu ratu potrošačkog kredita

Znati izračunati konačnu vrijednost uloga pri složenom ukamaćivanju

Pojam niza

Aritmetički niz

Suma aritmetičkog niza

Potrošački kredit

Geometrijski niz

Suma geometrijskog niza

Složeni kamatni račun

Znati izračunati svaki element kalkulacije,

napraviti promjene cijena, popuste s odgovarajućim promjenama kalkulacije

Osnovni pojmovi vezani uz cijenu (nabavna cijena jela i pića, rabat, marža, porez – PDV,

prodajna cijena)

Izrada kalkulacije

Znati protumačiti upute o ispunjavanju porezne prijave i izračunati vlastite obaveze

 

Porezne olakšice

Porezna kartica

Porezna prijava

Nastavna cjelina

1. Proporcionalnost i primjene

2. Postotni, promilni i kamatni račun

3. Aritmetički i geometrijski niz i primjene

4. Kalkulacija cijene

5. Godišnji obračun poreza na dohodak i ispunjavanje porezne prijave

 

6.2 Nastavni predmet - Tehnologija zanimanja

 

6.2.1 Nastavni područje: OSNOVE HIGIJENE

Razred: 1. (prvi)

Tjedni (ukupni) fond sati: 15

 

Cilj

·                    Podizanje higijenske i zdravstvene kulture.

·                    Razvijanje higijenske navike, kako osobne, tako i radne higijene.

 

Zadaci

 

·                    Upoznati učenike i usvojiti znanja iz područja higijenskih navika s težištem na higijenu radnog mjesta.

·                    Upoznati etiologiju zaraznih bolesti i razviti svijest o uzrocima, posljedicama te postupcima sprečavanja zaraznih bolesti.

·                    Usvojiti potrebna znanja o pravilnoj prehrani te higijenskoj ispravnosti namirnica, hrane i pića kao i o bolestima uvjetovanim zagađenom hranom.

 

Sadržaj:

 

Očekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Ukazati učenicima važnost održavanja prije svega osobne higijene u prostoru ugostiteljskog objekta kao i radne odjeće

   

Pored osobne higijene od izuzetne važnosti je i higijena radnog prostora, prije svega zbog zaštite zdravlja, kako ugostiteljskog radnika tako i gostiju

   

Ukazati na vrste i putove prenošenja zaraznih bolesti, a posebno načine kako preventivno djelovati da bi se spriječilo širenje zaraze

   

Upoznati s higijenskim aspektima izbora namirnica za pravilnu prehranu, njihovo higijensko ispravno čuvanje, pripremu i preradu

Naglasiti najučestalije mogućnosti trovanja hranom u ugostiteljstvu

 

Osobna higijena ugostiteljskog radnika

Održavanje čistoće odjeće i obuće ugost. radnika

  

Higijena prostorija, uređaja, posuđa i pribora u ugostiteljstvu

Higijena radnog mjesta

Uvjeti rada u ugostiteljstvu

Profesionalne bolesti i ozljede

  

Vrste makroorganizama

Epidemiologija zaraznih bolesti

Vrste zaraznih bolesti

Postupci sprječavanja zaraznih bolesti

  

Pravilna prehrana

Higijenska ispravnost namirnica, hrane i pića

Postupci čuvanja namirnica, hrane i pića

Bolesti uvjetovane nepravilnom prehranom

Nastavna cjelina

 

Osobna higijena i higijenske navike

     

Higijena rada

       

Zarazne bolesti i zaštita

      

Higijena prehrane

  
 

Literatura:

·                    Dr. O. Springer: «Čovjek i zdravlje»,

·                    Žuškin-Rulnjević-Lelas-Briški: «Osnove higijene», «Higijena za ugostitelje»

 

6.2. 2 Nastavno područje: KEMIJA

 

Razred: prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 15

 

Zadaci

Usvojiti praktična znanja o osnovnim kemijskim zakonitostima, promjenama i procesima, s posebnim naglaskom na njihovu primjenu u struci. Razvijati sposobnost praktične primjene stečenih znanja. Upoznati s vrstama i građom tvari, osnovnim znanjima iz područja organske kemije, s posebnim naglaskom na biološki važnim spojevima i njihovoj ulozi u prehrani. Razvijati kod učenika sposobnost logičnog mišljenja i zaključivanja.

 

Sadržaj:

 

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Razumjeti razliku između fizičke i kemijske promjene tvari.

Razlikovati homogenu od heterogene smjese i upoznati nekoliko postupaka odjeljivanja čistih tvari iz smjese tvari.

Uočiti vezu između strukture atoma, elementa i njihova položaja u periodnom sustavu elemenata.

Razlikovati molekule elementarnih tvari i molekule spojeva.

Primijeniti kemijske formule za označavanje molekula.

Znati opisati kemijsku reakciju i prikazati ju jednadžbom.

- podjela tvari, fizičke i kemijske promjene tvari

- smjesa tvari

- agregatna stanja tvari

- struktura atoma

- kemijski element, kemijski simboli, periodni sustav elemenata

- molekula, kemijski spoj, kemijska formula

- kemijske reakcije, jednadžbe kemijskih reakcija

Usvojiti osnovna znanja o kiselinama i lužinama te njihovu primjenu u struci. Objasniti pH vrijednost i uporabu indikatora.

Shvatiti neutralizaciju i hidrolizu te prikazati jednostavnije reakcije.

- kiseline i njihova svojstva

- lužine i njihova svojstva

- neutralizacija

- soli – nastajanje, topljivost

Upoznati zajednička svojstva organskih spojeva. Usvojiti svojstva i vrste alkohola te njihovu primjenu u struci. Razumjeti octeno vrenje i znati ga prikazati kemijskom jednadžbom.

Spoznati važnost organskih kiselina i naučiti razlikovati tipične predstavnike.

Opisati rasprostranjenost estera u prirodi, prikazati kemijskom jednadžbom proces esterifikacije octene kiseline i etanola.

Izvesti podjelu ugljikohidrata prema složenosti građe njihovih molekula. Povezati i objasniti proces fotosinteze i staničnog disanja. Obrazložiti proces alkoholnog vrenja i imenovati produkte tog procesa. Spoznati važnost tog procesa za struku.

Poznavati vrste i svojstva masti i ulja. Ukazati na stvaranje kancerogenih tvari pri izgaranju masti i ulja.

Znati građu i svojstva bjelančevina. Objasniti emulziju kao vrstu koloida. Shvatiti pojam enzima i njihov značaj u razgradnji hranjivih tvari.

Shvatiti važnost ugljikohidrata, masti i ulja te bjelančevina u ljudskoj prehrani.

 

- alkoholi – vrste, svojstva i primjena

- karboksilne kiseline – vrste i primjena

- esteri – svojstva, esterifikacija, primjena

- ugljikohidrati – podjela, svojstva i rasprostranjenost

- lipidi – vrste i svojstva

- bjelančevine – struktura i svojstva, enzimi i koenzimi

Nastavna cjelina

Osnovni kemijski pojmovi

Kiseline, lužine i soli

Organska kemija

 

Literatura

M. Herak, B. Sever, B. Zdjelarević: Kemija oko nas

A. Habuš, V. Tomašić: Opća kemija

B. Sever, D. Stričević: Mala organska kemija s osnovama ekologije

 

 

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja vještine i umjeća)

Nastavni sadržaji

ROBA I POZNAVANJE

Vrste robe

Pojam robe

ROBE

Ocijeniti kvalitetu robe

Klasifikacija robe

 

Poznavati obrtničke propise i

Trgovački razredi i razredi kvalitete

 

propise o živežnim namirnicama

Smjernice za kvalitetu

 

(Poznavati pravne odredbe za

Propisi o prometu robe

 

svaku vrstu robe.)

 

 

 

 

HRANJIVE TVARI

Pregled svojstava hranjivih tvari

UGLJIKOHIDRATI - u živežnim

 

 

namirnicama

 

 

Vrsta i svojstva ugljikohidrata

 

 

Karameliziranje, otapanje, bubrenje,

 

 

stvaranje sirupa i fermentiranje

 

 

MASTI I ULJA - u živežnim

 

 

namirnicama

 

 

Vrsta masti u ulja

 

 

Razgradnja masti i ulja

 

 

Esencijalne masne kiseline,

 

 

zasićene i nezasićene.

 

 

Svojstva masti i ulja (netopljivost

 

 

u vodi emulgiranje, točka topljenja).

 

 

BJELANČEVINE u hrani

 

 

Glavni izvori bjelančevina.

 

 

Vrste bjelančevina.

 

 

Svojstva bjelančevina, vezanje vode,

 

 

stvaranje gela, koagulacija.

 

 

MINERALNE TVARI u hrani

 

 

Vrste i važnost u prehrani

 

 

Mogućnost gubitka, posljedice.

 

 

VITAMINI u hrani

 

 

Vrste , svojstva i važnost u prehrani.

 

 

Mogućnost gubitka, posljedice.

 

 

VODA

 

 

Vrste i svojstva.

 

 

Sadržaj vode u namirnicama.

 

 

Voda za piće.

ŽIVEŽNE NAMIRNICE

Upoznati živežne namirnice

Primjena živežnih namirnica

BILJNOG PODRIJETLA

biljnog podrijetla

Kemijski sastav živežnih namirnica

 

 

Hranjiva vrijednost živežnih namirnica

 

Održavanje prehrambene

Utjecaj i promjene kod transporta

 

vrijednosti živežnih namirnica

namirnica

 

Upoznati čimbenike koji mijenjaju

Utjecaj i promjene kod čuvanja i a

 

stanje i vrijednost živežnih namirnica

skladištenja

 

 

Utjecaj i promjene kod prezentacije

 

 

i prodaje.

 

 

Gubici u vrijednosti namirnica.

 

Poznavati metode konzerviranja

Konzerviranje namirnica.

 

 

 

ŽITARICE

Žitarice i žitni proizvodi

Vrste žitarica i primjena.

 

 

Građa zrna žitarica.

 

 

Sadržaj hranjivih tvari.

 

 

Mlinski proizvodi (pregled).

 

Ocijeniti vrijednost i korištenje

 

 

pojedinih vrsta brašna.

Vrste i tipovi brašna.

 

Opisati održavanje kvalitete kruha

Pekarski proizvodi.

 

 

Vrste kruha i peciva.

 

 

Slastičarski proizvodi.

 

Ocijeniti vrijednost i korištenje

Tjestenine.

 

tijesta i slastičarskih proizvoda

 

 

 

 

POVRĆE I

Pregled povrća i njihovo

Vrste i podjela povrća

PRERAĐEVINE

značenje u prehrani.

Trgovački razredi

OD POVRĆA

 

Sadržaj hranjivih tvari

 

 

Probavljivost

 

Ocijeniti vrijednost, korištenje i

Konzerviranje i prerađivanje

 

uporaba pojedinih vrsta povrća.

Prerađevine od povrća

VOĆE I VOĆNE

Pregled voća i njihovo značenje

Vrste i podjela voća

PRERAĐEVINE

u prehrani.

Trgovački razredi.

 

 

Sadržaj hranjivih tvari.

 

Ocijeniti vrijednost korištenje i

Probavljivost.

 

uporaba pojedinih vrsta voća

Konzerviranje i prerađivanje.

 

 

Voćne prerađevine.

 

 

Želirani proizvodi.

 

 

 

ZASLAĐIVAČI

Ocijeniti vrijednost i korištenje

Šećer (vrste i svojstva).

 

Objasniti značenje, dobivanje i

Med (vrste i svojstva).

 

primjenu.

 

 

Objasniti izradu i značenje.

Bonboni i slastičarska roba

 

Navesti materijale za nadomjestak

(vrste i svojstva)

 

šećeru.

Umjetni zaslađivači (vrste i svojstva).

 

 

 

MASTI I ULJA -

Ocijeniti vrijednost i način upotrebe

Biljne masti i ulja.

BILJNOG PODRIJETLA

 

Propisi o mastima i uljima.

 

 

 

 

 

 

 

 6.2.3. Nastavni područje: Poznavanje robe i prehrana

 

Razred: PRVI

Tjedni ( ukupni ) fond sati: 2 (40)

 

CILJ:

1. Steći osnovna znanja o živežnim namirnicama i njihovom korištenju,

2. Osposobiti učenike za primjenu teoretskih znanja u struci,

3. Osposobiti učenike za samoobrazovanje,

 

ZADACI:

1. Znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda,

2. Steći uvid u sve propise vezane za ovu djelatnost i primjenjivati ih,

3. Upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani.

4. Upoznati namirnice biljnog podrijetla.

5. Upoznati načine čuvanja i skladištenja namirnica biljnog podrijetla.

6. Upoznati tehnološke procese prerade ovih namirnica i njihove prerađevine.

 

Red.
Broj

1.

 
 
 
 
 
 

2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.

 
 
 
 
 

3.3.

 
 
 
 
 
 
 

3.4.

 
 
 
 
 
 

3.5.

 
 
 
 

 

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja vještine i umjeća)

Nastavni sadržaji

ŽIVEŽNE NAMIRNICE

Upoznati živežne namirnice

Primjena živežnih namirnica

ŽIVOTINJSKOG

životinjskog podrijetla

Kemijski sastav živežnih namirnica

 PODRIJETLA

 

Hranjiva vrijednost živežnih namirnica

 

Održavanje prehrambene

Utjecaj i promjene kod transporta

 

vrijednosti živežnih namirnica

namirnica

 

Upoznati čimbenike koji mijenjaju

Utjecaj i promjene kod čuvanja i a

 

stanje i vrijednost živežnih namirnica

skladištenja

 

 

Utjecaj i promjene kod prezentacije

 

 

i prodaje.

 

 

Gubici u vrijednosti namirnica.

MESO I MESNE

Upoznati vrste i dijelove mesa

Sastav mesa

PRERAĐEVINE

Upoznati kategorije mesa

Vrste mesa

 

Ocijeniti vrijednost, korištenje i

Meso klaoničkih životinja

 

uporabu mesa i mesnih prerađevina

Meso peradi

 

Upoznati metode konzerviranja

Meso divljači

 

 

Meso riba

 

 

Konzerviranje mesa i riba

 

 

Mesne prerađevine i prerađevine

 

 

od riba.

MLIJEKO I MLIJEČNI

Prehrambeno-fiziološko

Vrste mlijeka.

PROIZVODI

značenje mlijeka.

Pregled trgovačke ponude mlijeka.

 

Ocijeniti vrijednost i korištenje

Sadržaj hranjivih tvari.

 

mlijeka i mliječnih proizvoda.

Probavljivost.

 

Upoznati tehnološke procese

Toplinska obrada mlijeka

 

proizvodnje mlijeka i mliječnih

Mliječni proizvodi.

 

proizvoda

Zakonski propisi.

 

 

Čuvanje i skladištenje mlijeka i

 

 

mliječnih proizvoda

JAJA I PRERAĐEVINE

Pregled o trgovačkoj ponudi jaja.

Vrste jaja.

OD JAJA

Ocijeniti vrijednost i korištenje.

Zakonske odredbe.

 

 

Sadržaj hranjivih tvari.

 

 

Probavljivost.

 

 

Određivanje svježine i kvalitete jaja.

 

 

Klasifikacija jaja

 

 

Prerađevine od jaja

 

 

 

MASTI I ULJA

Ocijeniti vrijednost i način upotrebe

Životinjske masti i ulja .

 

Utvrditi podrijetlo pojedinih vrsta

Miješane masti.

 

masti

Propisi o mastima i uljima.

 

 

 

UŽIVALA

Ocijeniti vrijednost i korištenje

Kava (vrste, priprema).

 

alkaloidnih namirnica.

Čaj (vrste i priprema).

 

Ocijeniti fiziološko djelovanje

Kakao (vrste i priprema)

 

alkaloida.

Čokolada (vrste i priprema)

 

 

 

ZAČINI I MIRODIJE,

Razlikovati začine i mješavine

Podjela začina i mirodija.

ŽELEI I VEZIVNA

začina

Karakteristike i kakvoća začina.

SREDSTVA

Ocijeniti vrijednost i korištenje

Skladištenje i čuvanje začina.

 

začina i mirodija

Upotreba začina i mirodija.

 

Obrazložiti primjenu začina i

Biljna i životinjska sredstva

 

mirodija

za stvaranje želea.

 

Objasniti želee, vezivna sredstva

 

 

i njihovo djelovanje.

 

Razred: DRUGI

Tjedni ( ukupni ) fond sati: 2 (70)

CILJ:

1. Steći osnovna znanja o živežnim namirnicama i njihovom korištenju,

2. Osposobiti učenike za primjenu teoretskih znanja u struci,

3. Osposobiti učenike za samoobrazovanje,

 

ZADATCI:

1. Znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda životinjskog podrijetla.

 

2. Steći uvid u sve propise vezane za ovu djelatnost i primjenjivati ih,

 

3. Upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani.

 

4. Upoznati metode konzerviranja namirnica životinjskog podrijetla.

 

5. Upoznati načine čuvanja i skladištenja namirnica životinjskog podrijetla.

 

6. Upoznati tehnološke procese prerade ovih namirnica i njihove prerađevine.

 

7. Upoznati uživala i njihovo korištenje u prehrani.

 

8. Upoznati dodatke hrani: začine i mirodije

 

Red
Br.

1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.

 
 
 
 
 
 
 

1.4.

 
 
 

2.

 
 
 
 

3.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Razred: TREĆI

 Tjedni ( ukupni ) fond sati: 2 (64)

 CILJ:

 

1. Steći osnovna znanja o živežnim namirnicama i njihovom korištenju,

 2. Osposobiti učenike za primjenu teoretskih znanja u struci,

 3. Osposobiti učenike za samoobrazovanje,

 

ZADATCI:

 

1. Upoznati alkoholna i bezalkoholna pića, njihovu proizvodnju, svojstva i djelovanje na organizam.

 2. Upoznati fiziološko djelovanje alkohola.

 3. Upoznati metabolizam hranjivih sastojaka.

 4. Upoznati učenike s osnovama zdrave prehrane i s načinima alternativne prehrane.

  

NASTAVNA CJELINA

OČEKIVANI REZULTATI (ZNANJA VJEŠTINE I UMJEĆA)

NASTAVNI SADRŽAJI

 

 

 

 

 

 

ALKOHOLNA PIĆA

Obrazložiti primjenu alkoholnih

Vino - sastav i tehnološki proces

 

pića.

proizvodnje

 

Fiziološko djelovanje alkohola.

Vino (vrste i značaj).

 

Upoznati trgovačku ponudu

Pivo - sastav i tehnološki proces

 

alkoholnih pića

proizvodnje

 

Upoznati zakonske odredbe

Pivo (vrste i uporaba).

 

u svezi alkoholnih pića.

Žestoka alkoholna pića(vrste i uporaba).

 

 

Osnovni procesi kod alkoholnog vrenja

 

 

 

BEZALKOHOLNA

Upoznati proizvodnju

Prirodne mineralne vode.

PIĆA

bezalkoholnih pića.

Voćni sokovi.

 

Upoznati vrijednost i korištenje

bezalkoholnih pića

  

OSNOVE ZNANOSTI

Upoznati metabolizam

Kemijska građa živih bića.

O PREHRANI

hranjivih tvari.

Metabolizam bjelančevina ugljikohidrata,

 

 

lipida, mineralnih tvari.

 

Načela zdrave prehrane.

Biokatalizatori.

 

Principi racionalne prehrane.

Energetska vrijednost hrane.

 

 

Energetske potrebe organizma.

 

 

Sastavljanje jelovnika i energetsko

 

 

vrednovanje hrane i obroka.

 

Zdrava prehrana.

Zdrava prehrana je preduvjet zdravlja.

 

 

Trovanja hranom.

 

 

Prilagođavanje hrane životnoj dobi.

 

 

Prehrana pojedinih kategorija potrošača

 

 

(trudnice, djeca, mladež, starije osobe)

 

 

Dijetalna prehrana.

 

Alternativna prehrana

Vegetarijanstvo.

 

 

Makrobiotika.

 

 

 

 

 

 

LITERATURA

 

 

 

 

 

Za učenike:

 

 

 

Hamel, Sagrak, Poznavanje robe i prehrana za ugostitelje i hotelijere

 

Za nastavnike:

 

 

 

Danko Matasović, Hrana, prehrana i zdravlje

 

 

dr. Henry Bieler, Hrana - najbolji lijek

 

 

Antoniette Kaić - Rak, Katica Antonić, Tablice o sastavu namirnica i pića

 

 

 

 

 

Red
Br.

 
 

 
 

 

1.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2.

 
 

 
 

 

3.

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 6 2.4. Nastavno područje: Biologija i ekologija

 

Razred: 2. (drugi)

Tjedni (ukupni) fond sati: 35

 

Cilj

Usvajanje znanja i vještina iz područja bioloških znanosti, u funkciji razvijanja odgovornog odnosa prema vlastitom životu i zdravlju, prema životu i zdravlju drugih ljudi, drugih bića i okoliša te razvijanja zanimanja i poštovanja prema fenomenu života.

 

Zadaci predmeta:

- na temelju upoznavanja načela, pojava i procesa u živom svijetu, razvijati sposobnosti promatranja, uočavanja, povezivanja i zaključivanja;

- poticati logičko, analitičko-sintetičko te kritičko mišljenje i prosuđivanje;

- razvijati sposobnost i vještinu preciznog, točnog i objektivnog izražavanja senzoričkih doživljaja, misli i prosudbi;

- poticati oblikovanje uvjerenja o potrebi odgovornog odnosa prema svojoj prirodi, ljudskoj zajednici te vlastitom životu i zdravlju;

- poticati zanimanje i oduševljenje učenika za prirodu i živi svijet te za njegovo dublje razumijevanje i istraživanje;

- stvarati uvjete za razvoj socijalnih vještina i suradničkih odnosa među učenicima;

- omogućiti usvajanje znanja uz primjenu načela zornosti i egzemplarnosti te iskustvenim učenjem.

 

Sadržaj

 

Nastavni sadržaji

Očekivani rezultat

(znanja, vještine i umijeća

- objasni važnost energije za normalno funkcioniranje stanica, tkiva i organa

- upoznati sastav i uloge hrane u ljudskom tijelu

- objasniti proces probave

- razumjeti zdravu prehranu kao i najčešće bolesti probavnog i metaboličkog sustava

- objasniti povezanost ljudskih stanica u harmoničnu cjelinu pomoću tjelesnih tekućina

- upoznati vrste i sastav tjelesnih tekućina

- upoznati sastav krvi i uloge pojedinih krvnih elemenata

- bolesti krvotoka

- upoznati način izmjene plinova u plućima i disanje

- razlikovati urođeni i stečeni imunitet

- upoznati bolesti imunološkog sustava

- opisati osnovni princip regulacije sastava tjelesnih tekućina bubregom

- upoznati bolesti bubrega

- upoznati temeljnu građu i uloge živčanog sustava

- opisati primanje, provođenje i razumijevanje pojedinih vrsta podražaja

- upoznati razmnožavanje kao osnovnu značajku života

- psihički razvitak u pubertetu

- upoznati muški i ženski spolni sustav te njihove uloge

- objasniti oplodnju i embrionalni razvoj čovjeka

- naglasiti važnost higijene spolnog sustava vezano za spolno prenosive bolesti

- naglasiti važnost planiranja obitelji i razvoj humanih odnosa među spolovima

- opisati čimbenike štetne za ljudsko zdravlje (stres, nepravilna prehrana, tjelesne neaktivnosti, loše životne navike, a posebno opasnosti od upotrebe psihoaktivnih tvari)

 

- definirati ekologiju kao znanost

- objasniti utjecaj abiotičkih čimbenika (temperatura, voda, svjetlost) na život organizma

- uočiti povezanost abiotičkih i biotičkih čimbenika

- usvojiti pojam ekološke valencije

- raspraviti uzorke onečišćenja okoliša i poremećaja ravnoteže ekosustava

- razlikovati ekološke probleme lokalnih, regionalnih i globalnih razmjera

- raspraviti probleme onečišćenja voda u odnosu na rastuće potrebe čovječanstva i moguća rješenja

- raspraviti o mogućnostima djelovanja u pravcu zaštite i unapređivanja okoliša vezano uz zanimanje (ugostiteljstvo i turizam)

- znati razlikovati živežne namirnice po sastavu

- naučiti građu ljudskog probavnog trakta i uloge pojedinih organa

- znati prepoznati zdravu prehranu kao uvjet zdravog života

- znati objasniti sastav krvi u ljudskom tijelu

- znati tumačiti pojedine vrijednosti u prikupljenim nalazima krvi

- znati kako cigareta utječe na dišni sustav i organizam u cjelini

- znati građu bubrega, te kako na njegovu zadaću utječu štetni činioci

- steći spoznaje o štetnom utjecaju psihoaktivnih tvari na živčani sustav

- znati anatomske i fiziološke zadaće reproduktivnog sustava

- znati važnost higijene za zdravlje općenito

                 

- znati objašnjavati povezanost žive i nežive prirode

- uočiti važnost čovjeka u smislu održavanja ravnoteže u ekosustavu

- steći osnovne predodžbe o zakonskim okvirima

zaštite okoliša u RH

- znati individualno pridonositi

očuvanju životnog okoliša

- vladati se ekološki svjesno

Nastavna cjelina

1. Čovjek i zdravlje (25 sati)

                                         

2.Čovjek i okoliš (10 sati)

 
  

6.3. Nastavni predmet : Kulturno povijesna baština

  

Razred: 3. (treći)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (32)

Cilj

Osposobiti učenike u sagledavanju hrvatske kulturne baštine, te uspostaviti kriterije vrednovanja metodom kritičke analize.

Zadaci

Njegovanje opažanja i usvajanje kronologije nastanka djela hrvatske kulturne baštine.

 

Sadržaj

 

Očekivani rezultati (znanja, vještina i umijeća)

Nastavni sadržaji

- Razvijati svijest o važnosti kulturne baštine kao dokaza identiteta jednog naroda i vremena

    

- Upoznati spomeničke znamenitosti nacionalne kulturne baštine

  

- Znati prepoznati stilove

   

- Uočiti utjecaj grčke, rimske, germanske, romanske, istočnjačke kulture na razvoj naše kulturne baštine

- Shvatiti vezu između novih trendova u europskoj kulturi i kulturne baštine u hrvatskoj

 

- Upozoriti na utjecaj kulturnoga i povijesnog nasljeđa

   

- Uočiti europske graditeljske stilove na objektima u hrvatskoj

       

- Razviti vještinu prepoznavanja utjecaja moderne na djela hrvatskih slikara i kipara

Kulturna baština - čuvar nacionalnog identiteta

Paleolit - Krapina, Vindija

Vučedolska kultura, hvarska kultura

Bakreno doba - Solin, muč. brončano doba - badenska kultura

Željezno doba - dalj. kult., japodska kult.

 

Grčka kolonizacija Jadrana - Issa, Pharos; rimska kolon.- arhitektura

Dioklecijanova palača - Split; arena u Puli

Starohrvatske crkvice - longitudinalnoga i centralnog tipa - Dalmacija

Crkva Sv. Donata - Zadar; pleterna ornamentika

Romanika - Sv. Stošija, portal majstora Radovana

Romanički prozori i vrata; vratnice splitske katedrale (A. Buvina)

Gotika - šibenska katedrala, J. Dalmatinac

Zagrebačka katedrala, gotika u Dubrovniku

Renesansa - dubrovačko slikarstvo

Raščlamba likovnog djela, vrednovanje i zaključivanje ocjena

Renesansno kiparstvo - Aleši, Duknović, palača Sponza

 

Graditeljstvo - N. Firentinac, Knežev dvor

A . Medulić, J. Klović

Isusovačka arhitektura, sakralni barok

Barokni dvorci, crkva Sv. Vlaha - Dubrovnik

Barokni Varaždin, dekoracija, pavlini

Historicizam u graditeljstvu

Đakovačka katedrala, crkva u Osijeku

Klasiciozam - V. Karas, slikarstvo s kraja 19. st. i poč. 20. st.

V. Bukovac, C. Medović, B. Čikoš - secesija, S. Raškaj, kiparstvo

Secesija u Hrvatskoj

Suvremeno slikar. Račić, Kraljević, Becić, Murtić

Naivna umjetnost - Hlebine

Suvremeno kiparstvo (Rosandić, Meštrović, Augustinčić)

Moderno graditeljstvo (Kovačić)

Raščlamba likovnog djela

 

Nastavna cjelina

Paleolit

   

Neolit

  

Stari vijek

        

Srednji vijek

       

Novi vijek

             

Moderna

 


6.4. Nastavni predmet- Marketing u turizmu

 

3. razred ( 64 sata)

Cilj i zadci

 

Očekivani rezultati (znanja, vještina i umijeća)

Nastavni sadržaji

- Shvatiti definiciju marketinga

- Upoznati marketing kao tržišno usmjerenu koncepciju

- Naučiti funkcije i područje marketinga

 

- Definirati i pojmovno odrediti tržište

- Upoznati vrste tržišta

- Shvatiti pojam i posebnosti tur. tržišta

- Upoznati turist. ponudu i potražnju

- Upoznati potrebe u turizmu

- Naučiti turist. potrošnju

- Razumjeti značaj turističkog proizvoda

 

- Upoznati i objasniti pojam i razvoj marketinga kao suvremenu poslovnu koncepciju

- Objasniti osnovna obilježja upravljanja marketingom i njihovu osnovnu zadaću

- Razgovarati o redoslijedu procesa upravljanja marketingom

- Uputiti se na specifičnosti pojedinog instrumenta marketinga

- Upozoriti na glavna područja primjene marketinga u turizmu

- Obj. ciljeve i načela marketinga u turizmu

- Upoznati nositelje marketinga u turizmu

- Uputiti u značaj marketinškog menadžmenta u turizmu

 

- Razgovarati o motivima turist. putovanja

- Klasificirati turist. potrebe

- Razgovarati o načinima odlučivanja kupnje nekog turist. proizvoda

- Razgovarati o konkurenciji

- Navesti značaj tržišta ponude na njegovu konkurentnost

 

- Objasniti i definirati osnovne pojmove istraživanja marketinga u turizmu, te razumjeti potrebu za istraživanjem

- Razgovarati o tome tko i kada provodi marketinško istraživanje

- Uputiti na različite metode i tehnike istraživanja, te na njihove prednosti i nedostatke

- Razgovarati o metodama prikupljanja podataka u turizmu

- Upozoriti na primjenu marketinškog istraživanja u turist. praksi

- Razgovarati o konkretnim primjerima iz prakse

 

- Upoznati pojam turist. proizvoda

- Razgovarati o formiranju turist. proizvoda

- Naglasiti važnost planiranja turist. proizvoda

- Opisati razvojne faze u životnom ciklusu proizvoda

 

- Razgovarati i objasniti ulogu i povezanost elemenata spleta: proizvod, cijena, promocija, distribucija

- Opisati obilježja i elemente turist. proizvoda

- Razgovarati o distribuciji turist. proizvoda

- Naglasiti važnost promocije u turizmu i upozoriti na sve važne elemente planiranja

- Razgovarati o prednostima i slabostima turist. proizvoda u RH

- Razgovarati o marketinškom komuniciranju

- Objasniti teorije promotivnog miksa

- Upoznati oblike promotivnih aktivnosti

 

- Upoznati s osobitostima prodaje u turizmu

- Naučiti kanale prodaje

- Objasniti organizaciju prodaje

- Upoznati s organizacijom marketinga

- Razjasniti temeljna načela marketinške organizacije

- Objasniti organizaciju marketinga u ugost. turist. poduzećima

 

- Objasniti elemente u procesu marketinškog planiranja

- Razgovarati o analizi položaja poduzeća ili turist. destinacije

- Snalaziti se u postavljanju marketinških cijena kao slijed planiranja

- Objasniti osnovne marketinške strategije u turizmu

 

- Objasniti zadaće i odgovornosti marketinških odjela i menadžera

- Objasniti djelovanje marketinškog informacijskog sustava

- Upozoriti na važnost kontrole svih marketinških funkcija

 

- Definicija marketinga

- Funkcija marketinga

- Potrebe, želje i potražnja za proizvodom

  

- Pojam tržišta

- Vrste tržišta

- Ponuda i potražnja

- Turističko tržište

    

- Osnovna obilježja upravljanja marketingom

- Proces upravljanja marketingom

- Specifičnosti pojedinog instrumenta marketinga

- Primjena marketinga u praksi

- Ciljevi i načela marketinga u turizmu

- Sudionici marketinškog procesa i menadžment u turizmu

         

- Okruženje tvrtke ili obrta u marketinškom smislu (dobavljači, kupci, konkurencija, javnost)

- Demografska i gospodarska okolina

- Konzumenti turističkog proizvoda

    

- Mjerenje i predviđanje turističke potrebe i potražnje

- Procjena turistički motiva

- Ispitivanje namjera kupaca i praćenje trendova konkurencije

- Određivanje ciljnog tržišta

- Vrste mjerenja potražnje ( razina proizvoda – usluge)

- Metode istraživanja (upitnici, ankete, razgovori, analize i sl.)

- Korelacije trendova, mišljenje stručnjaka, analiza ukrižanog utjecaja

   

- Životni ciklus proizvoda - usluge

- Faze razvoja usluge u turizmu (uvođenje, rast, zrelost, faza opadanja,

     

- Elementi marketinškog spleta:

- Proizvod ili usluga

- Cijena

- Prodaja i distribucija

- Prodaja i promidžba

- Promocije u turizmu

- Turistički proizvod i njegovi bitni elementi

- Marketing miks u odnosu na ciljno tržište (usluga u turizmu, cijena smještaja, mjesto – turistička odrednica, promidžba)

       

- Instrumenti prodaje

- Sajmovi, lokalne promocije i dr.

- Prodaja putem Interneta

- Turistički animatori i komunikatori

      

- Simboli osobnosti, raspoloženja, stručnosti, stvaranje imidža poduzeća ili obrta

- Pojam turističke destinacije

- Vlastita strategija i njeno kreiranje

- Strategija i formiranje cijena

   

- Informacije, informacijski sustavi, umreženost i uloga menadžera

- Posebni odjeli za marketing

- Evaluacija marketinških postupaka

   

Nastavna cjelina

Razvoj marketinga i njegova primjena u društvu

  

Obilježja turističkog tržišta

      

Upravljanje marketingom

                

Marketinško okruženje

       

Marketinško istraživanje

             

Proizvod u turizmu

       

Elementi marketinškog spleta

               

Organizacija

marketinga u ugost. i turist. poduzećima

       

Planiranje marketinga

        

Menadžment i kontrola marketinga

    
                                                                                    

6.5. Nastavni predmet - Enologija s gastronomijom

 

Razred: 2. (drugi)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (35)

 

Cilj

Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koje će omogućiti samostalno obavljanje poslova u ugostiteljskoj djelatnosti, vezanih uz posluživanje pića – posebno uz vino i vinarstvo.

Zadaci:

·                    usvojiti pojmove enologije, gastronomije i sommelierstva te ih primijeniti u komunikaciji u radnom okružju;

·                    usvojiti znanja iz sommelijerstva nužna za uključivanje u svijet rada kao i za praćenje cjelokupnih zbivanja u području vinarstva i podrumarstva;

·                    razvijati navike ponašanja u i svezi sommelijerstva pri radnim postupcima na radnim mjestima konobara, kuhara i slastičara;

·                    primijeniti preciznost, urednost, istrajnost i sistematičnost u radu s vinom;

·                    riješiti jednostavne i složene poslove i zadatke iz područja sommelijerstva;

·                    primijeniti naučena znanja i vještine u školskim i izvanškolskim aktivnostima, te prihvatiti sommelijerstvo kao dio osobne i opće kulture.


Sadržaj

 

Očekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

 

Usvojiti pojmove o enologiji kao znanosti o vinu.

Razumjeti značenje vina u gastronomiji.

Spoznati ulogu sommelijerstva u suvremenom ugostiteljstvu.

Enologija - pojam.

Značenje vina u gastronomiji.

Sommelier.

Definirati ulogu vina u ugostiteljstvu.

Prepoznati zdravstvenu, religijsku i kulturološku ulogu vina.

Primijeniti znanja o sommelijerstva u kulturološkoj komponenti

Vino - pojam.

Vino u ugostiteljstvu.

Vino i zdravlje.

Vino i religija.

Kultura i vino.

Upoznati i navesti povijesne karakteristike vinogradarstva.

Izreći regije, podregije, vinogorja i zone hrvatskog podneblja.

Prepoznati vinske sorte grožđa.

 

Povijest hrvatskog vinogradarstva.

Statistički podaci.

Vinogradarske regije.

Vinogradarske podregije.

Vinogorja.

Hrvatske vinogradarske zone.

Vrste bijelih vinskih sorata grožđa.

Vrste crvenih vinskih sorata grožđa.

Navesti postupke proizvodnje bijeloga, crnoga i pjenušavog vina.

Izreći karakteristike specijalnih vina.

Upoznati postupak fortifikacije vina.

Odrediti elemente fortifikacije vina.

Bijelo vino.

Crno vino.

Pjenušavo vino.

Specijalno vino.

Fortificirana vina.

Grupirati vina prema organoleptičkim značajkama.

Objasniti važnost neprovrelog šećera u vinu.

Navesti zakonske elemente kvalitete vina.

Razvrstati pjenušava vina i navesti značajke pojedine grupe.

Naučiti uporabu vina namijenjenih za daljnju preradu i doradu.

Podjela vina prema boji.

Podjela vina prema količini neprovrelog šećera u vinu.

Podjela vina krema kvaliteti -

prema Zakonu o vinu RH.

Podjela pjenušavih vina.

Naučiti značaj vremenske determinante te načina pretakanja i punjenja vina u boce.

Odgovorno preuzimati i pravilno postupati s vinskom ambalažom.

Prepoznati vino s obzirom na elemente punjenja tj. vinskih boca.

Objasniti vrste zatvarača i izreći njihovu ulogu.

Izreći važnost i apostrofirati deložiranje boca

Naznačiti važnost etikete na vinskoj boci kao.

Pokazati dijelove etikete važne za spoznaju o vinu i drugim značajkama.

Kada i kako puniti vino.

Ambalaža za vino.

Vrste boca za vino.

Vrste čepova.

Etiketa.

Definiranje odgovarajuće boje vina te ocjenjivanje vina na osnovi boje i prozirnosti.

Prepoznavanje kvalitete vina osjetilom mirisa.

Navesti elemente okusa kod ocjenjivanja karakteristika vina.

Utvrditi i donijeti sud o svim prethodnim elementima organoleptičkog ispitivanja vina.

Ocjenjivanje vidom.

Ocjenjivanje mirisom.

Ocjenjivanje okusom.

Zaključak.

Prepoznati ulogu vinskog podruma u ugostiteljskim objektima različite vrste i kategorije.

Naučiti prepoznati pozitivne elemente vinskog podruma.

Nabrojiti ulogu vinskog podruma u skladištenju i očuvanju vina.

Izreći ulogu dnevnih podruma u svakodnevnom radu ugostiteljskog djelatnika.

Vinski podrum - restorana.

Dnevni podrum.

 

Naučiti pojam i važnost vinske karte.

Izraditi odgovarajuću vinsku kartu za različite vrste ugostiteljskih poslovnih jedinica.

Istaknuti bitne elemente vina na vinskoj karti.

Vinska karta - pojam.

Izgled vinske karte.

Konstrukcija vinske karte.

Bitni elementi vina na vinskoj karti.

Naučiti i primijeniti pravila slaganja jela i vina različitim varijantama uz poštivanje tradicije i lokalnih običaja.

Tehnika slaganja jela i vina:

- engleska varijanta,

- francuska varijanta,

- talijanska varijanta,

- spajanje po tradiciji.

Odrediti i procijeniti temperature posluživanje vina te pri tome savladati tehniku «frapiranja» i « šambriranja» različitih vina.

Koristiti i održavati inventar potrebit za posluživanje vina.

Izabrati i primijeniti odgovarajuće čaše za svaku vrstu vina.

Odabrati pravilan način ponude.

Primijeniti odgovarajući model prezentacije vina.

Otvoriti i poslužiti vino.

Temperatura vina.

Inventar za posluživanje vina.

Čaše za vino.

Ponuda i prezentiranje vina.

Otvaranje.

Točenje vina.

 

Nastavna cjelina

 

1. Uvod

2. Vino

3. Osnove hrvatskog vinogradarstva

4. Osnovni postupci proizvodnje vina

5. Vrste vina

6. Punjenje vina

7. Analiza vina i organoleptičko ocjenjivanje vina

8. Čuvanje vina u restoranu

9. Vinska karta

10. Sklad jela i vina

11. Posluživanje vina

 
 

Metodičke napomene

 

Nastava se realizira jedan sat tjedno. Nastavne metode: usmena, dokumentacijska, demonstracijska, laboratorijska, operacijska… Socijalni oblici: frontalni, skupni, individualni…Nastava se treba održavati u učionici – kabinetu ugostiteljskog posluživanja koja sadrži svu potrebnu opremu, inventar i didaktička pomagala (TV, video, grafoskop, kompjutor, promidžbeni materijali, sredstva ponude, administrativna dokumentacija, časopisi…) te nužne namirnice i pića.

 

Obveze učenika

 

Redovito pohađanje nastave, te za potrebe nastave imati propisani udžbenik kao i bilježnicu (format po izboru). Kao posebna obveza pred učenika postavlja se savjesnost pri korištenja opreme, inventara i materijala.

 

Provjera postignuća rada učenika

 

Poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuju se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa). Sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja ocjenjuje se elementima ocjenjivanja zalaganja. Vještine se ocjenjuju primjenom znanja u izradi samostalnih zadataka, pravilnim rukovanjem inventara i pravilnim izvođenjem pojedinih postupaka.

 

6.6. Nastavni predmet: Vođenje i organizacija kuhinje

 

Razred: 1. (prvi)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1/32

Cilj:

- postići potrebito znanje, vještinu i umijeće za uspješno poznavanje, vođenje i organiziranje kuhinje.

Zadaci:

- uljudno i stručno komuniciranje,

- poticati učenike za što svrsihodnijim vođenjem kuhinje,

- smišljeno i racionalno vođenje cjelokupne organizacije rada suvremene kuhinje,

- motiviranje gosta i stvaranje novih navika u potrošnji,

- sposobnost razvijanja kritičkog i samokritičkog mišljenja,

- sposobnost za samostalni i timski rad,

- rješavanja stresnih situacija,

- poznavanje potrebnih aktivnosti u poduzetništvu,

- racionalno i ekonomično gospodarenje imovinom,

- planiranje, praćenje i administrativni rad,

- poznavanje mjera zaštite na radu,

- analiza i planiranje programa rada u kuhinji,

- racionalna analiza, usklađenost i funkcionalnost između kuhinje i ostalih odjela u hotelu.

 

Sadržaj

 

Očekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

- prihvatiti planiranje rada kao jedini i pravi put u vođenju i organiziranju suvremene kuhinje

- racionalno analiziranje plana rada i evidentiranje razloga za eventualno odustajanje od dijelova plana rada

 

- izrada kratkoročnog i dugoročnog plana rada u kuhinji

- planiranje dinamike rada po odjelima, ljudima, vremenu i potrebama

 

 

- steći potreban uvid u smišljenu i racionalnu organizaciju rada u suvremenoj kuhinji

- analizirati rezultate rada u dobroj i lošoj organizaciji rada kuhinje

- istaknuti tipične primjere iz prakse i uspoređivanju takvim rezultata

 

- racionalna organizacija rada u kuhinji

- iskorištavanje rada, vremena, broja izvršioca, pomoćnih sredstava, energije i živežnih namirnica u suvremenoj organizaciji rada u kuhinji

- organizacija rada u svim odjelima i sinkronizacija cjelokupnog rada

- zadatak potpune i svrsishodne organizacije rada

 

 

- upoznati načine nabave i njezine rezultate na plan poslovanja jedne kuhinje

- naučiti koliko nabava utječe na poslovni rezultat, tijek proizvodnje jela i na sam proizvod (jelo)

 

- plan nabave živežnih namirnica čini važan element za izradu plana poslovanja kuhinje

- u dobroj nabavi «leži dobit»

 

- uvidjeti opravdanost i potrebu uvođenja kuhinjske dokumentacije u sve faze proizvodnog procesa

- preporučiti i analizirati pojedine dokumente u proizvodnom procesu

- analizirati primjere iz prakse

 

 

- ustrojstvo kuhinjske dokumentacije i njezino postojanje koje dokazuje poslovne događaje, neprekidne promjene i rezultata (materijalne i financijske) toga rada

 

- analizirati i definirati informacijske potrebe jedne kuhinje

- informirati se o načinu komuniciranja između odjela unutar jedne hotelske kuće putem informatičkog sustava

- steći uvid i način korištenja informatičke opreme u kuhinji

 

 

- hardverske i softverske potrebe suvremene kuhinje

 

 

- upoznati se s brojem zaposlenika u kuhinji koji trebaju proizvoditi određen broj jela prema predviđenom programu rada i u posebnim potrebama i prigodama

- analizirati potrebu stalne stručne edukacije zaposlenika

 

- broj zaposlenika u kuhinji i njegova kvalifikacijska struktura

- evidencija kretanja zaposlenika

- stručna edukacija zaposlenika

 

 

- analizirati usklađenost kuhinje s: (nabavnom službom, blagovaonicom, prodajnom službom, domaćinstvom, računovodstvom, recepcijom i ostalim kuhinjama u jednom hotelu)

- analiza usklađenosti na primjerima iz prakse

 

 

- usklađenost kuhinje u hotelu na vodoravnoj i vertikalnoj razini s ostalim odjelima

 

 

- spoznati i analizirati suvremene trendove u gastronomiji kao zahtjev i potreba suvremenog gosta

- analiza inovacija i njihova primjena na hrvatske uvjete i prostore

 

- mjesto i uloga suvremenih trendova u ljudskoj prehrani i gastronomskom proizvodu

- primjena inovacija u suvremenoj gastronomiji

 

- načini i metode praćenja i nadzora proizvoda (jela i napitke) u skladu s međunarodnim kriterijima i certifikatu o kakvoći proizvoda i usluga

 

 

- praćenje i kontrola usluga i proizvoda u gastronomiji

 

Nastavna cjelina

 

Planiranje rada u kuhinji

 
 

Organizacija rada kuhinji

   
 

Plan poslovanja i nabava živežnih namirnica

   
 

Kuhinjska administracija

   
 

Uporaba informatičke opreme u suvremenoj kuhinji

    
 

Kuhinjsko osoblje

     
 

Usklađenost kuhinje s drugim odjelima u hotelu

 
 

Inovacije i suvremeni trendovi u gastronomiji i suvremenoj prehrani

  
 

Praćenje i kontrola proizvoda

  
                                                                         

Metodičke napomene

Za izvođenje nastave koriste se metode usmenog izlaganja, demonstracije i praktičnih radova. Poželjno je koristiti sustave programirane i projektne nastave.

 

Literatura

-                     Josip Žuvela, Kuharstvo 1, A. G. Matoš, Samobor, 2001.

-                     Josip Žuvela, Kuharstvo 3, Paveković, Dubrovnik, 1999.

  

6.7. Izborna nastava

 

6.7.1. Tjelesna i zdravstvena kultura

Nastavni plan i program Tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je uL267024 "Narodnim novinama" br. 136. od 28. kolovoza 2003.

 

6.7.2.      MATEMATIKA U STRUCI

U izbornom predmetu matematika u struci nudi se detaljnija obrada nastavnih sadržaja iz nastavnog programa stručno-teorijskog dijela Matematika u struci .

 

6.7.3. Nastavni predmet: STRANI JEZIK II.

6.3.1. FRANCUSKI JEZIK kao drugi jezik

Razred: 1. (drugi)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 70)

 

Cilj

Osposobiti za temeljnu govornu i pisanu komunikaciju na francuskom jeziku u različitim

situacijama svakodnevnog života i struke.

 

Zadaci

Razvijati jezične vještine za receptivno i produktivno služenje francuskim jezikom

(slušanje, čitanje, govorenje, pisanje). Usvajati posebnosti sustava francuskog jezika i razvijati lingvističko mišljenje. Razvijati sposobnosti i navike samostalnog korištenja rječnikom, gramatikom i drugim priručnicima..

Sadržaj

 

Nastavne cjeline

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Kultura i civilizacija:

Francuska i regije

      

Opći sadržaji:

Obitelj

     

Slobodno vrijeme

Škola

     

Život u gradu i na selu

 

- upoznavati kulturu i civilizaciju francuskoga govornog područja

- znati se predstaviti i pozdraviti

- znati tražiti i dati informacije

- identificirati osobe i predmete

Pravila za čitanje i izgovor.

Prezent pomoćnog glagola biti i imati.

C’est ...ce sont ...

- usvojiti nazive za dijelove stana/kuće i opisati ih

- usvojiti nazive za svojinu i pripadnost

- raspitati se o osobama i predmetima (postaviti pitanja s upitnim riječima (Qui ? Qu'est-ce que..?)

- usvojiti vokabular vezan uz neke sportove, hobije, glazbene instrumente, godišnji odmor, kino, kazalište, književnost, kompjutere...

Imenice i pridjevi(jednina i množina).

Određeni i neodređeni član.

Posvojne zamjenice i pridjevi.

Glagoli prve konjugacije –er.

Upitne riječi.

Prijedlozi à, de, sur, avec.

Prezent glagola druge konjugacije –ir.

- usvojiti nazive nekih važnih školskih predmeta

- usvojiti izraze vezane uz izražavanje topline/ hladnoće, gladi/ žeđi, vremenskih prilika

- pisanje pisma, razglednice

 

Brojevi.

Prezent nepravilnih glagola aller, devoir, pouvoir, vouloir. Dani u tjednu i mjeseci u godini. Dijelovi dana.

Vremenski prilozi.

  

- postavljanje pitanja pomoću intonacije

 

- proširiti vokabular o slobodnom vremenu

- razgovarati o slobodnom vremenu i obavezama

- učiniti usporedbu između aktivnosti koje se vole obavljati i onih koje se ne vole obavljati

- opisati svoje mjesto grad, selo

- izraziti mogućnosti, želje, obveze

- reći točno vrijeme

Glavni i redni brojevi od 1 do 20.

Indirektni govor.

Koliko je sati?

Prilozi za vrijeme.

Sažeti član au/aux.

Priloška zamjenica

-en.

Ženski rod i množina pridjeva.

Odijevanje

 

- usvojiti nazive nekih dijelova glave i tijela,

-nazive odjevnih predmeta

- usvojiti nazive pojedinih boja

Imperativ. Pridjevi

beau et bon.

 

 

Strukovni sadržaji:

Prehrana

 

- usvojiti nazive dnevnih obroka, nazive jela i pića i osnovnih živežnih namirnica

- na temelju predloška prepoznati nazive za posuđe i pribor za jelo

- izreći što se voli/ ne voli jesti,

-izricanje žaljenja ili nezadovoljstva.

Il faut+ infinitif.

Niječni oblik glagola.

Prezent glagola –faire.

 
                                          

Razred: 2. (drugi)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 70)

 

Cilj

Uvesti elemente stručnog jezika i razvijati određene stručne vještine. Nadograditi jezične zakonitosti na gradivo iz prethodne godine i uvježbavati ih u okviru stručnih sadržaja.

Zadaci

Razvijati vještine slušanja i čitanja s razumijevanjem, interpretirati jednostavne sadržaje, govoriti vođeno i samostalno, te pisati jednostavne sadržaje. Upoznati učenike s posebnostima strukovnog jezika.

 

Sadržaj:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Strukovni sadržaji:

Osoblje u ugostiteljstvu

   

Restoran i kuhinja

     

Obroci i njihova podjela

      

Tržnica:

Voće i povrće

 

Meso

    

Ribe i plodovi mora

  

Ekologija u turizmu

- upoznati zanimanja u ugostiteljskoj i hotelijerskoj struci

- opisati radno mjesto konobara

- predstaviti sebe i drugu osobu

 

Ponavljanje prezenta.

Glavni brojevi do 1000.

Pokazne zamjenice ce,cet,cette...

- opisati predmete i inventar u kuhinji i restoranu na temelju predloška

- nabrojiti vrste ugostiteljskih objekata

- opisati različite poslove u restoranu/baru

- preporučiti restoran

 

Glagoli druge konjugacije –ir.

Gérondif.

Prezent povratnih glagola.

- usporediti prehrambene navike Hrvatske i Francuske

- opisati vrste obroka

- primiti narudžbu za doručak

- sastaviti jednostavan meni

- nabrojiti začine

- opisati način pripreme jela

Partitivni član .

Količinski pridjevi i prilozi: trop, beaucoup, un peu.

Osobne zamjenice za direktni i indirektni objekt.

- nabrojiti vrste voća i povrća

- pročitati i prevesti jednostavne recepte

- upoznati načine pripreme voća i povrća

Prezent glagola –prendre.

- nabrojiti vrste mesa

- odgovarati na zadana pitanja o načinu pripreme pojedinih vrsta mesa

- prepričati u osnovnim crtama recepte

Odnosne zamjenice

que, qui, dont.

- navesti morske i slatkovodne ribe, te plodove mora

- upoznati izraze za osnovne načine prigotovljavanja

Komparacija pridjeva.

Pridjevi: beau, nouveau, vieux

 

- upoznavanje s osnovnim načelima zaštite okoliša u turizmu i čimbenicima onečišćenja

 

Futur simple.

 

Razred: 3. (treći)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 64)

Cilj

Interdisciplinarno povezati sadržaje s drugim stručnim predmetima, te ih komunikacijski i funkcionalno usmjeriti na strukovna znanja i vještine.

 

Zadaci

Usvajati produktivne i receptivne komunikacijske kompetencije. Osposobiti učenika za primjenu znanja francuskog jezika na radnom mjestu. Poticati učenike na sakupljanje stručne literature na francuskom jeziku i njeno korištenje.

 

Sadržaj

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Strukovni sadržaji:

 

Rezerviranje stola

 

- primiti rezervaciju

- objasniti kako doći do gosta

  

Ponavljanje sadržaja iz prethodne dvije godine

Primanje gosta

-primiti i pozdraviti goste

-ponuditi mjesto u restoranu

-          izraziti žaljenje

Perfekt s pomoćnim glagolom –avoir..

 

Narudžba

  

-          primiti narudžbe u restoranu

-          preporučiti jelo i piće

-          objasniti pojedino jelo

 

Obrada pojedinih dijelova jelovnika-od predjela do glavnog jela i deserta.

 

Reklamacije,

plaćanje računa i ispraćaj gosta

- reagirati na reklamaciju

- objasniti mogućnosti plaćanja

- ispratiti gosta

 

Perfekt s pomoćnim glagolom biti.

Perfekt nepravilnih glagola.

Jelovnik i karta

pića

- sastaviti jelovnik i kartu pića prema pravilima struke

- preporučiti i naručiti jelo i piće

- upoznati se s različitim vrstama vina i napitaka

Konjunktiv prezenta.

Specifičnosti hrvatske gastronomske ponude

   

Kavana i bar

- opisati Hrvatsku kao turističku zemlju

- opisati ljepote i znamenitosti regije i grada u kojem živimo

- preporučiti restoran

- preporučiti hrvatske specijalitete

  

- izvještavati o ponudi u kavani i baru

-opisati način pripreme pojedinih barskih mješavina

Restriktivni oblik ne...que

Prezent glagola

savoir i connaître.

   

Formules de politesse.

 

Metodička napomena

 

Jezične funkcije koje se ostvaruju u nastavi stranih jezika proizlaze iz konkretnih komunikacijskih situacija i svih oblika rada u učionici i ne mogu se oštro izdvajati. One se ostvaruju u dobro definiranom razlikovanju formalnog i neformalnog jezičnog registra u svakodnevnim situacijama i u poslovnom komuniciranju.

Jezične funkcije se ostvaruju:

-          - receptivno, kada su učenici u svojoj djelatnoj ulozi slušatelji i čitatelji, i

-          - produktivno, kada su učenici u svojoj djelatnoj ulozi u učionici i okruženju, kada su u dodiru s osobama koje govore strani jezik, odnosno njime se služe i kada su pri obavljanju svojih radnih zadaća u doticaju s osobama koje se govore ili služe stranim jezikom.

 

Jezične vještine

Slušanje s razumijevanjem

Od učenika se očekuje razumijevanje usmeno postavljenih pitanja, uputa, lakše snimljenog teksta, tematski povezanog s obrađenim tekstom.

Govorenje s razumijevanjem

Od učenika se očekuje da se osposobi za vođenje kratkog razgovora (varijacije obrađenih dijaloga); opis predočenog predmeta, ljudi, radnji, situacija; prepričavanje oslikanog ili opisanog, događaja s nekoliko vezanih rečenica, sve u okviru obrađenih sadržaja, komunikacijskih uzoraka i gramatičkih struktura.

Čitanje s razumijevanjem

Od učenika se očekuje pravilan izgovor riječi i glasova, te pravilna intonacija rečenice. Pri tihom čitanju učenik treba doći do informacija na različitim razinama i izvaditi detaljne informacije (pojačano čitanje). On uči uočavati ustroj teksta, podjelu u odlomke i davati im naslove. Uči čitati natuknice u dvojezičnim i jednojezičnim rječnicima i davati prijevod riječi prema opisu u jednojezičnom rječniku.

Pisanje s razumijevanjem

Učenik treba ispravno napisati rečenicu, znati je dopuniti, preinačiti prema zadanom uzorku, pismeno odgovoriti na pitanja, sastaviti kraći tekst o zadanoj i prethodno obrađenoj temi prema natuknicama, uzorku i slobodno napisati čestitku, pismo poruku, dopis, pisati bilješke prema odslušanom i pročitanom tekstu i znati ispuniti formulare i obrasce na stranom jeziku.

Prevođenje

Učenik treba uočiti i spoznati razlike u strukturama i načinima izražavanja na stranom jeziku, te ih primijeniti kod prevođenja rečenica i laganijih tekstova sa stranog na hrvatski i obrnuto uz uporabu rječnika.

 

Jezični sadržaji

Komunikacijski sadržaji:

- slijede normirane oblike jezičnog ponašanja, formalne i neformalne i izbor jezičnih funkcija odgovarajućih situacija.

Fonologija i ortografija:

- usvajaju se i utvrđuju pravilan izgovor, naglasak, intonacija i ritam rečenice; sustavno se radi na usvajanju pravilnog pisanja i punktuacije.

Leksički sadržaji:

- obavlja se izbor i uvođenje novih riječi prema komunikacijskom kontekstu, potrebama učenika, frekvenciji i konceptualnoj bliskosti. Uvode se idiomatski izrazi u zadanim situacijskim kontekstima i izučavaju sinonimi, homonimi i antonimi.

Morfosintaktičke strukture:

- gramatika.

Nastavna sredstva i pomagala

Primjerena slikovna sredstva (slike) i zemljopisne karte. Kazetofon, radio, TV, video, DVD i CD-player, kompjuter s LCD projektorom i grafoskop.

 

Radni uvjeti

Optimalno bi bilo provoditi nastavu u okviru grupe od 12 do 15, najviše 20 učenika, jer inače nije

moguće ostvariti osnovnu komunikaciju s učenicima.

LITERATURA

Francuski jezik

Temeljni radni materijali

Blaženka Bubanj, Le français pour l'hôtellerie et le tourisme,ŠK, Zagreb - udžbenik

 

Dopunski radni materijali

Renner, Tempesta, Le français de l'hôtellerie et de la restauration, CLE International, Paris

Michel Maincent, Travaux pratiques de cuisine,Edition B.P.I., Paris

Stručni časopisi:Cuisine et vins de France i sl.

Razni jelovnici i meniji.

 

Priručni radni materijal:

Putanec, Francusko-hrvatski rječnik

Dominović, Hrvatsko-francuski rječnik

 

6.7.3. Nastavni predmet: Engleski jezik

 

Razred: 1.(prvi)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 (7O)

 

Cilj

Interdisciplinarno povezivanje sa sadržajima drugih stručnih predmeta i usvajanje vokabulara struke.

Zadaci

Razvijati jezične vještine potrebne za govornu i pismenu komunikaciju i upoznati učenike sa specifičnostima strukovnog jezika.

 

Sadržaj

 

Nastavna cjelina-teme

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Jezični sadržaji

 

OPĆI SADŽAJI :
Predstavljanje

   

Obitelj i dom

  

Slobodno vrijeme

  

Praznici i putovanja

    

Život u gradu i na selu

 

Moda i odijevanje

   

KULTURA I CIVILIZACIJA

Zemlje engleskog govornog područja

  

STRUČNI SADRŽAJ:

Prehrana

  

- naučiti predstaviti se i izreći osnovne informacije o sebi

  

-          usvojiti izraze vezane uz članove obitelji

-          naučiti nazive za prostorije u kući

-          naučiti nazive namještaja

 

-          usvojiti vokabular vezan uz sport, slobodno vrijeme, hobi, prijatelje, kino kazalište

  

-          naučiti vokabular vezan uz prijevozna sredstva

-          usvojiti nazive dana u tjednu, mjesece, datume

-          naučiti izraze za nacionalnosti i novac

 

- opisati svoj grad

- uočiti razlike grad / selo

  

-          usvojiti vokabular vezan uz pojedine odjevne predmete

-          naučiti boje, uzorke

 

- naučiti geografska obilježja zemalja

upoznati kulturu i civilizaciju tih zemalja

- usavršiti čitanje i izgovor

 

- usvojiti nazive obroka i osnovnih živežnih namirnica

  

Prezent glagola TO BE

Osobne zamjenice

Brojevi do 20

 

There is /there are

Posvojne zamjenice

Članovi

Imenice

Present Simple Tense – tvorba i uporaba

Prilozi učestalosti

Present Continuous Tense – tvorba i uporaba

Simple Past tense – tvorba i uporaba

Simple Future Tense – tvorba i uporaba

Veznici – when while as

Brojevi

Pridjevi – komparacija

Pridjevi neodređenih količina

Modalni glagoli

     

Passive – prezent

Imperative – tvorba i uporaba

 

Present Perfect Tense – tvorba i uporaba

 
 

Razred: 2. (drugi)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 (7O)

Sadržaj:

 

Nastavna cjelina - teme

Očekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)

Jezični sadržaji

 

1. OSOBLJE U UGOSTITELJSTVU

 

1.1. Osoblje hotela

1.2. Usluge

 

2. U RESTORANU

2.1. Osoblje restorana

2.2. Usluge

2.3. Postav stola

2.4. Jelovnik

2.5. Karta pića

3. OBROCI I PRIPREMA HRANE

3.1. Doručak

3.2. Ručak

3.3. Večera

3.4. Načini pripreme hrane

4. PRIRODNE LJEPOTE I ZNAMENITOSTI REGIJE

4.1. Naša regija

4.2. Grad u kojemu živimo

5. OPĆE INFORMACIJE

5.1. Vrijeme

5.2. Kulturno – zabavni život

5.3. Sport

5.4. Javni prijevoz

5.5. Kretanje u gradu

6. PREHRAMBENE NAVIKE U ZEMLJAMA ENGLESKOG GOVORNOG PODRUČJA

6.1. Tradicionalna jela u Velikoj Britaniji

6.2. Što se jede u SAD-u

6.3. Blagdani i praznici

 
  

-                      upoznati se s osobljem i njihovim radnim mjestima

   

- upoznati se s osobljem restorana

-          znati opisati radno mjesto

-          naučiti uljudno komunicirati s gostom

   

-          usvojiti vokabular vezan uz obroke i načine pripreme

    

-          naučiti važne informacije o regiji i

gradu u kojemu živimo

  

-          znati izreći neke informacije o sportu , kulturno-zabavnom životu

-          naučiti izraze vezane za vrijeme i kretanje u prostoru

  

- upoznati se s nacionalnim jelima ovih

zemalja

-upoznati se s praznicima i blagdanima

zemalja engleskog govornog područja

  

-          ponavljanje i uvježbavanje tvorbe i uporabe Present Simple tense i Present Continuous Tense

 

- modalni glagoli:must, mustn't can ,
may,should , could

   

- Passive – tvorba i

uporaba prezenta

    

-          pridjevi – nepravilna komparacija

  

-          ponavljanje i uvježbavanje Present Perfect Tense

-          ponavljanje i uvježbavanje imperativa

 

Razred: 3. (ttreći)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 (64)

Sadržaj:

 

Nastavna cjelina – teme

Očekivani rezultati ( znanja, vještine i umijeća )

Jezični sadržaji

 

1. U RESTORANU

 

1.1. Primanje gosta

1.2. Primanje narudžbe

1.3. Posluživanje gosta

1.4. Jelovnik

 

2. POSLUŽIVANJE U SOBI

 

3. U BARU

 

3.1. Barske mješavine

3.2. Recepture

 

4. GASTRONOMSKO PUTOVANJE HRVATSKOM

 

4.1. Hrvatska - turistička destinacija

4.2. Nacionalni restorani

4.3. Naši specijaliteti

 

5. PLAĆANJE RAČUNA

 

5.1. Načini plaćanja računa

5.2. Reklamacije gosta

 

6. ŽALBE I ISPRIKE

  
 

- naučiti potrebne izraze za komunikaciju s

gostom

- usvojiti vokabular vezan uz jelovnik

    

- usvojiti izraze za potrebnu komunikaciju

 

- naučiti pripremu i pribor za barske mješavine

- znati prevesti recepture

- preporučiti gostu koktel

  

- usavršiti znanje o Hrvatskoj kao turističkoj destinaciji

-znati preporučiti nacionalna jela i objasniti ih

      

- naučiti izraze u vezi plaćanja računa

- usvojiti izraze za uljudno ophođenje s gostom

   

- znati se ispričati gostu u pojedinim situacijama

- usvojiti pravilan izgovor i intonaciju

 
 

- ponavljanje i uvježbavanje modalnih glagola

     

- imenice - složenice

-izražavanje slaganja - so do I/neither do I

   
 

6.7.3. Nastavni predmet: Njemački jezik

 

Razred: 1. (prvi)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 70)

 

Cilj

Osposobiti za temeljnu govornu i pisanu komunikaciju na njemačkom jeziku u različitim

situacijama svakodnevnog života i struke.

 

Zadaci

Usvajati posebnosti sustava njemačkog jezika i razvijati lingvističko mišljenje. Razvijati vještine potrebne za usmenu i pismenu komunikaciju. Razvijati sposobnosti i navike.

samostalnog korištenja rječnikom, gramatikom i drugim priručnicima.

 

Sadržaj:

 

Nastavna cjelina– teme

Očekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Kultura i civilizacija:

Zemlje njemačkog govornog područja

 

- upoznati kulture i civilizacije njemačkog govornog područja

- predstaviti se i izreći neke temeljne informacije o sebi .

- pitati drugu osobu za ime, odakle dolazi i godine

- identificirati osobe i predmete

 

Pravila za čitanje i izgovor.

Prezent pomoćnog glagola «sein».

Oblikovanje upitnih i izričnih rečenica.

Prezent pravilnih glagola.

 

Opći sadržaji:

Obitelj i dom

- usvojiti nazive za dijelove stana/kuće i opisati ih

- usvojiti nazive za svojinu i pripadnost

- raspitati se o osobama i predmetima (postaviti pitanja s upitnim riječima: wo? was? wer? wohin? woher?)

- usvojiti nazive za kućne ljubimce

Prezent pomoćnog glagola haben.

Imenica i član.

Određeni i neodređeni član.

Nominativ i akuzativ imenica s neodređenim članom. Negacija neodređenog člana.

Posvojne zamjenice.

Slobodno vrijeme

- usvojiti vokabular vezan uz neke sportove, hobije, glazbene instrumente, godišnji odmor, kino, kazalište, književnost, kompjutere...

Prezent jakih glagola. Množina imenica. Negacija NICHT i KEIN.

Škola

- usvojiti nazive nekih važnih školskih predmeta

- usvojiti nazive dana u tjednu i mjesece i fraze u vezi s time

Prezent glagola MÖGEN.

Upitne riječi WER? I WANN

 

- izraziti glavne brojeve do 1000

Konjunktiv preterita glagola MÖGEN.

Red riječi u rečenicama s MÖCHTE i infinitivom.

Glavni i redni brojevi od 1 do 1000.

Dani u tjednu i mjeseci u godini. Dijelovi dana.

Život u gradu i na selu

- proširiti vokabular o slobodnom vremenu

- razgovarati o slobodnom vremenu i obavezama

- učiniti usporedbu između aktivnosti koje se vole obavljati i onih koje se ne vole obavljati

- opisati svoje mjesto grad, selo

- izraziti mogućnosti, želje, obveze

- reći točno vrijeme

Točno vrijeme.

Prilozi za vrijeme.

Dativ s određenim i neodređenim članom. Modalni glagoli DÜRFEN; KÖNNEN i MÜSSEN:

Upotreba negacije u rečenici.

Najčešći prijedlozi s dativom i akuzativom.

Moda i odijevanje mladih

- usvojiti nazive nekih dijelova glave i tijela, nazive odjevnih predmeta

- koristiti glagole, izraze, pridjeve koji se rabe u vezi s odjećom

- usvojiti nazive pojedinih boja

Genitiv s određenim i neodređenim članom.

Deklinacija pridjeva ispred imenice s neodređenim članom.

Akuzativ osobnih zamjenica.

Položaj određenog glagolskog oblika u zavisnim rečenicama.

Neodređena zamjenica MAN.
Prijedlozi s akuzativom

Strukovni sadržaji:

Prehrana

- usvojiti nazive dnevnih obroka, nazive jela i pića i živežnih namirnica

- na temelju predloška prepoznati nazive za posuđe i pribora za jelo

- izreći što se voli/ ne voli jesti; biti/ ne biti gladan/žedan

Prezent modalnog glagola WOLLEN.

Prezent složenih glagola.

Imperativ.

Prijedlozi s dativom.

Dativ osobnih zamjenica.

Prilozi mjesta.

Prezent glagola ESSEN i NEHMEN.

  

Razred: 2. (drugi)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 70)

 

Cilj

Uvesti elemente stručnog jezika i razvijati određene stručne vještine. Nadograditi jezične zakonitosti na gradivo iz prethodne godine i uvježbavati ih u okviru stručnih sadržaja.

 

Zadaci

Razvijati vještine slušanja i čitanja s razumijevanjem, interpretirati jednostavne sadržaje, govoriti vođeno i samostalno, te pisati jednostavne sadržaje. Upoznati učenike sa specifičnostima strukovnog jezika.

 

Sadržaj

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Strukovni sadržaji:

Osoblje u ugostiteljstvu

    

Restaurant i kuhinja

 

- upoznati zanimanja u ugostiteljskoj i hotelijerskoj struci

- opisati radno mjesto konobara

- predstaviti sebe i drugu osobu

- opisati sustav školovanja u Hrvatskoj i Njemačkoj

Ponavljanje prezenta.

Ponavljanje osobnih zamjenica u dativu i akuzativu.

Prezent povratnih glagola.

Zavisne rečenice s veznikom WENN

- opisati predmete i inventar u kuhinji i restoranu na temelju predloška

- komunicirati na ljubazan način u restaurantu

- nabrojati ugostiteljske objekte

- opisati različite poslove u restoranu

- preporučiti restaurant

- upoznati načine prigotovljavanja jela

Mješovita pridjevska deklinacija.

Prezent glagola tun. Zamjenički prilozi. Zavisne rečenice s veznikom DASS

Obroci i priprema jela

        

Voće i povrće

     

Meso

   

Ribe i plodovi mora

     

Ekologija u turizmu

- upoznati prehrambene navike pojedinih zemalja

- opisati vrste doručka

- primiti narudžbu za doručak

- sastaviti jednostavan meni

- nabrajati začine

- opisati način pripreme jela


- nabrojati voće i povrće

- pročitati i prevesti jednostavne recepte

- upoznati načine pripreme voća i povrća- nabrojati vrste mesa

- odgovarati na zadana pitanja o načinu pripreme pojedinih vrsta mesa

- prepričati u osnovnim crtama recepte

- navesti morske i slatkovodne ribe, te plodove mora

- odgovarati na zadana pitanja o načinu pripreme pojedinih riba

- prepričati u osnovnim crtama recepte

- upoznati s osnovnim načelima zaštite okoliša u turizmu i faktorima zagađenja

Slaba pridjevska deklinacija.

Kondicional I.

Konjunktiv preterita pomoćnih i modalnih glagola.

Deklinacija dieser, jeder i welcher


Infinitiv + zu.

Zavisno upitne rečenice s veznikom OB.

Preterit modalnih glagola


Perfekt.

Jaka pridjevska deklinacija.Komparacija pridjeva.

Zavisno upitne rečenice.

Vremenske rečenice s veznikom BIS

Futur I.

                              

Razred: 3. (treći)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 64)

 

Cilj

Interdisciplinarno povezati sadržaje s drugim stručnim predmetima i komunikacijski i funkcionalno usmjeriti na strukovna znanja i vještine.

 

Zadaci

Usvajati produktivne i receptivne komunikacijske kompetencije, služiti se njemačkim jezikom gramatički i izgovorno u granicama korektnog i prihvatljivog. Osposobiti učenika za primjenu znanja njemačkog jezika na radnom mjestu. Poticati učenike na sakupljanje stručne literature na njemačkom jeziku i njeno korištenje.

 

Sadržaj

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Strukovni sadržaji:

Rezervacija stola

- primiti rezervaciju

- objasniti kako doći do restorana

 

Prijedlozi s dativom i akuzativom.

Primanje gosta

   

Narudžba

   

Reklamacije, plaćanje računa i ispraćaj gosta

  

Hotel

  

Jelovnik i karta pića

   

Gastronomsko putovanje Hrvatskom

  

Kavana i bar

  

- primiti i pozdraviti goste

- ponuditi mjesto u restoranu

- izraziti žaljenje

 

Preterit pravilnih i nepravilnih glagola.

- primiti narudžbe u restoranu

- preporučiti jelo i piće

- objasniti pojedino jelo

 

Pasiv prezenta.

- reagirati na reklamaciju

- izraziti se o mogućnosti plaćanja

- ispratiti gosta

 

Namjerne rečenice s um…zu i infinitivom.

 

- opisati hotel

- davati informacije o hotelskim sadržajima

 

Prilozi mjesta.

- sastaviti jelovnik i kartu pića prema pravilima struke

- preporučiti i naručiti jelo i piće

- upoznati s različitim vrstama vina i piva

- preporučiti pojedino vino uz određeno jelo

Pasiv preterita.

- opisati Hrvatsku kao turističku zemlju

- opisati ljepote i znamenitosti regije i grad u kojem živimo

- opisati i preporučiti domaći restoran

- preporučiti hrvatske specijalitete

Vremenske rečenice.

- izvještavati o ponudi u kavani i baru

- upoznati s pripremom pojedinih slastica

- opisati način pripreme poznatijih barskih mješavina

 
 

Metodička napomena

 

Jezične funkcije koje se ostvaruju u nastavi stranih jezika proizlaze iz konkretnih komunikacijskih situacija i svih oblika rada u učionici i ne mogu se oštro izdvajati. One se ostvaruju u dobro definiranom razlikovanju formalnog i neformalnog jezičnog registra u svakodnevnim situacijama i u poslovnom komuniciranju.

Jezične funkcije se ostvaruju:

-                     receptivno, kada su učenici u svojoj djelatnoj ulozi slušatelji i čitatelji, i

-                     produktivno, kada su učenici u svojoj djelatnoj ulozi u učionici i okružju, kada su u dodiru s osobama koje govore strani jezik, odnosno njime se služe i kada su pri obavljanju svojih radnih zadaća u doticaju s osobama koje se govore ili služe stranim jezikom.

 

Jezične vještine

Slušanje s razumijevanjem

Od učenika se očekuje razumijevanje usmeno postavljenih pitanja, uputa, lakše snimljenog teksta, tematski povezanog s obrađenim tekstom.

Govorenje s razumijevanjem

Od učenika se očekuje da se osposobi za vođenje kratkog razgovora (varijacije obrađenih dijaloga); opis predočenog predmeta, ljudi, radnji, situacija; prepričavanje oslikanog ili opisanog, događaja s nekoliko vezanih rečenica, sve u okviru obrađenih sadržaja, komunikacijskih uzoraka i gramatičkih struktura.

Čitanje s razumijevanjem

Od učenika se očekuje pravilan izgovor riječi i glasova, te pravilna intonacija rečenice. Pri tihom čitanju učenik treba doći do informacija na različitim razinama i izvaditi detaljne informacije (pojačano čitanje). On uči uočavati ustroj teksta, podjelu u odlomke i davati im naslove. Uči čitati natuknice u dvojezičnim i jednojezičnim rječnicima i davati prijevod riječi prema opisu u jednojezičnom rječniku.

Pisanje s razumijevanjem

Učenik treba ispravno napisati rečenicu, zanati je dopuniti, preinačiti prema zadanom uzorku, pismeno odgovoriti na pitanja, sastaviti kraći tekst o zadanoj i prethodno obrađenoj temi prema natuknicama, uzorku i slobodno napisati čestitku, pismo poruku, dopis, pisati bilješke prema odslušanom i pročitanom tekstu i znati ispuniti formulare i obrasce na stranom jeziku.

Prevođenje

Učenik treba uočiti i spoznati razlike u strukturama i načinima izražavanja na stranom jeziku, te ih primijeniti kod prevođenja rečenica i laganijih tekstova sa stranog na hrvatski i obrnuto uz uporabu rječnika.

Jezični sadržaji

Komunikacijski sadržaji:

- slijede normirane oblike jezičnog ponašanja, formalne i neformalne i izbor jezičnih funkcija odgovarajućih situacija.

Fonologija i ortografija:

- usvajaju se i utvrđuju pravilan izgovor, naglasak, intonacija i ritam rečenice; sustavno se radi na usvajanju pravilnog pisanja i punktuacije.

Leksički sadržaji:

- obavlja se izbor i uvođenje novih riječi prema komunikacijskom kontekstu, potrebama učenika, frekvenciji i konceptualnoj bliskosti. Uvode se idiomatski izrazi u zadanim situacijskim kontekstima i izučavaju sinonimi, homonimi i antonimi.

Morfosintaktičke strukture:

- gramatika.

Nastavna sredstva i pomagala

Primjerena slikovna sredstva (slike) i realia. Kazetofon, radio, TV, video, DVD i CD-player,

kompjuter s LCD projektorom i grafoskop.

Radni uvjeti

Optimalno bi bilo provoditi nastavu u okviru grupe od 12 do 15, najviše 20 učenika, jer inače nije

moguće ostvariti osnovnu komunikaciju s učenicima.

LITERATURA

Njemački jezik

Temeljni radni materijali:

Marčetić Tamara; Deutsch für heute und morgen 1, udžbenik, radni priručnik i kazeta.

Blažević Nevenka; Guten Appetit 1 i 2, udžbenik, CD/kazeta

 

Dopunski radni materijali:

Schulz-Griesbach, Deutsche Sprachlehre für Ausländer

Različite kuharice/ bečki kolači/ Jelovnici i Meniji

Različiti časopisi: JUMA

Marković – Smodek, Nazivi jela i pića

 

Priručni radni materijali:

Marčetić Tamara; Pregled gramatike njemačkog jezika, Jakić – Hurm; Hrvatsko – njemački rječnik

Hurm; Njemačko – hrvatski rječnik,Wahrig, Deutsches Wörterbuch

Cankarjeva založba; Hrvatsko – njemački slikovni rječnik

 

6.7.3. Nastavni predmet: Talijanski jezik

 

Razred: 1. (prvi)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 70)

 

Cilj

Osposobiti za temeljnu govornu i pisanu komunikaciju na talijanskom jeziku u različitim situacijama svakodnevnog života i struke.

 

Zadaci

Usvajati posebnosti sustava talijanskog jezika i razvijati lingvističko mišljenje. Razvijati vještine potrebne za usmenu i pismenu komunikaciju. Razvijati sposobnosti i navike samostalnog korištenja rječnikom, gramatikom i drugim priručnicima.

 

Sadržaj

  

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Kultura i civilizacija:

Italija i regije

    

Opći sadržaji:

Obitelj i dom

    

Slobodno vrijeme

     

Škola

- upoznati kulturu i civilizaciju talijanskoga govornog područja

- predstaviti se i izreći neke temeljne informacije o sebi

- pitati drugu osobu za ime, odakle dolazi i godine

- identificirati osobe i predmete

Pravila za čitanje i izgovor.

Prezent pomoćnog glagola «essere i avere».

C'è, ci sono

- usvojiti nazive za dijelove stana/kuće i opisati ih

- usvojiti nazive za svojinu i pripadnost

- raspitati se o osobama i predmetima (postaviti pitanja s upitnim riječima (Chi? Che cosa? Dove?)

  

Imenice i pridjevi(jednina i množina).

Određeni i neodređeni član.

Posvojne zamjenice i pridjevi.

Glagoli prve konjugacije –are.

Upitne riječi.

- usvojiti vokabular vezan uz neke sportove, hobije, glazbene instrumente, godišnji odmor, kino, kazalište, književnost, kompjutore...

 

Prijedlozi in, a i con.

Prezent glagola druge konjugacije –ere.

- usvojiti nazive nekih važnih školskih predmeta

- usvojiti nazive dana u tjednu i mjesece i fraze u vezi s time

Brojevi.

Prezent glagola treće konjugacije –ire. Dani u tjednu i mjeseci u godini. Dijelovi dana. Prezent glagola andare.

Vremenski prilozi.

  

Život u gradu i na selu

      

Moda i odijevanje mladih

- izraziti glavne brojeve do 1000

Glavni i redni brojevi od 1 do 1000.

 

- proširiti vokabular o slobodnom vremenu

- razgovarati o slobodnom vremenu i obavezama

- učiniti usporedbu između aktivnosti koje se vole obavljati i onih koje se ne vole obavljati

- opisati svoje mjesto grad, selo

- izraziti mogućnosti, želje, obveze

- reći točno vrijeme

Točno vrijeme.

Prilozi za vrijeme.

Prezent glagola; volere, potere i dovere.

Jednostavni i združeni prijedlozi.

- usvojiti nazive nekih dijelova glave i tijela, nazive odjevnih predmeta

- koristiti glagole, izraze, pridjeve koji se rabe u vezi s odjećom

- usvojiti nazive pojedinih boja

Imperativ.Pridjevi quello i bello.

 

Strukovni sadržaji:

Prehrana

- usvojiti nazive dnevnih obroka, nazive jela i pića i živežnih namirnica

- na temelju predloška prepoznati nazive za posuđe i pribora za jelo

- izreći što se voli/ ne voli jesti; biti/ ne biti gladan/žedan

Prezent nepravilnih glagola.

Imperativ nepravilnih glagola

 

Razred: 2. (drugi)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 70)

 

Cilj

Uvesti elemente stručnog jezika i razvijati određene stručne vještine. Nadograditi jezične zakonitosti na gradivo iz prethodne godine i uvježbavati ih u okviru stručnih sadržaja.

 

Zadaci Razvijati vještine slušanja i čitanja s razumijevanjem, interpretirati jednostavne sadržaje, govoriti vođeno i samostalno, te pisati jednostavne sadržaje. Upoznati učenike sa specifičnostima strukovnog jezika.

 

Sadržaj

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Strukovni sadržaji:

Osoblje u ugostiteljstvu

     

Restaurant i kuhinja

      

Obroci i priprema jela

     

Voće i povrće

  

Meso

   

Ribe i plodovi mora

   

Ekologija u turizmu

- upoznati zanimanja u ugostiteljskoj i hotelijerskoj struci

- opisati radno mjesto konobara

- predstaviti sebe i drugu osobu

- opisati sustav školovanja u Hrvatskoj i Italiji

Ponavljanje prezenta.

Osobnih zamjenice u dativu (naglašene i nenaglašene)

Prezent povratnih glagola.

 

- opisati predmete i inventar u kuhinji i restoranu na temelju predloška

- komunicirati na ljubazan način u restaurantu

- nabrojati ugostiteljske objekte

- opisati različite poslove u restoranu

- preporučiti restaurant

- upoznati načine prigotovljavanja jela

Osobne zamjenice u akuzativu (naglašene i nenaglašene).

Perfekt.

- upoznati prehrambene navike pojedinih zemalja

- opisati vrste doručka

- primiti narudžbu za doručak

- sastaviti jednostavan meni

- nabrajati začine

- opisati način pripreme jela

Partitivni član .

Zam. čestica NE.

Količinski pridjevi i prilozi; troppo, molto, parecchio, tanto i poco.

Slaganje perfekta s objektom.

- nabrojati voće i povrće

- pročitati i prevesti jednostavne recepte

- upoznati načine pripreme voća i povrća

Združeni oblici osobnih zamjenica

- nabrojati vrste mesa

- odgovarati na zadana pitanja o načinu pripreme pojedinih vrsta mesa

- prepričati u osnovnim crtama recepte

Futur I. pravilnih i nepravilnih glagola.

- navesti morske i slatkovodne ribe, te plodove mora

- odgovarati na zadana pitanja o načinu pripreme pojedinih riba

- prepričati u osnovnim crtama recepte

Imperfekt pravilni i nepravilni oblici.

- upoznati s osnovnim načelima zaštite okoliša u turizmu i čimbenicima onečišćenja

Upotreba perfekta i imperfekta.

                                        

Razred: 3. (treći)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 64)

 

Cilj

Interdisciplinarno povezati sadržaje s drugim stručnim predmetima i komunikacijski i funkcionalno usmjeriti na strukovna znanja i vještine.

 

Zadaci

Usvajati produktivne i receptivne komunikacijske kompetencije, služiti se talijanskim jezikom gramatički i izgovorno u granicama korektnog i prihvatljivog. Osposobiti učenika za primjenu znanja talijanskog jezika na radnom mjestu. Poticati učenike na sakupljanje stručne literature na talijanskom jeziku i njeno korištenje.

 

Sadržaj

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Strukovni sadržaji:

Rezervacija stola

 

Primanje gosta

    

Narudžba

  

Reklamacije, plaćanje računa i ispraćaj gosta

 

Hotel

 

Jelovnik i karta pića

    

Gastronomsko putovanje Hrvatskom

   

Kavana i bar

  

- primiti rezervaciju

- objasniti kako doći do restorana

 

Ponavljanje sadržaja iz prethodne dvije godine

- primiti i pozdraviti goste

- ponuditi mjesto u restoranu

- izraziti žaljenje

 

Kondicional sadašnji.

 

- primiti narudžbe u restoranu

- preporučiti jelo i piće

- objasniti pojedino jelo

 

Odnosne zamjenice promjenljive i nepromjenljive.

- reagirati na reklamaciju

- izraziti se o mogućnosti plaćanja

- ispratiti gosta

Zam. čestica CI

- opisati hotel

- davati informacije o hotelskim sadržajima

Prilozi mjesta.

- sastaviti jelovnik i kartu pića prema pravilima struke

- preporučiti i naručiti jelo i piće

- upoznati s različitim vrstama vina i piva

- preporučiti pojedino vino uz određeno jelo

Gerundij.

- opisati Hrvatsku kao turističku zemlju

- opisati ljepote i znamenitosti regije i grad u kojem živimo

- opisati i preporučiti domaći restoran

- preporučiti hrvatske specijalitete

Pasiv prezenta

Si-passivante

- izvještavati o ponudi u kavani i baru

- upoznati s pripremom pojedinih slastica

- opisati način pripreme poznatijih barskih mješavina

 
  

Metodička napomena

 

Jezične funkcije koje se ostvaruju u nastavi stranih jezika proizlaze iz konkretnih komunikacijskih situacija i svih oblika rada u učionici i ne mogu se oštro izdvajati. One se ostvaruju u dobro definiranom razlikovanju formalnog i neformalnog jezičnog registra u svakodnevnim situacijama i u poslovnom komuniciranju.

Jezične funkcije se ostvaruju:

-                     receptivno, kada su učenici u svojoj djelatnoj ulozi slušatelji i čitatelji, i

-                     produktivno, kada su učenici u svojoj djelatnoj ulozi u učionici i okruženju, kada su u dodiru s osobama koje govore strani jezik, odnosno njime se služe i kada su pri obavljanju svojih radnih zadaća u doticaju s osobama koje se govore ili služe stranim jezikom.

 

Jezične vještine

Slušanje s razumijevanjem

Od učenika se očekuje razumijevanje usmeno postavljenih pitanja, uputa, lakše snimljenog teksta, tematski povezanog s obrađenim tekstom.

 

Govorenje s razumijevanjem

Od učenika se očekuje da se osposobi za vođenje kratkog razgovora (varijacije obrađenih dijaloga); opis predočenog predmeta, ljudi, radnji, situacija; prepričavanje oslikanog ili opisanog, događaja s nekoliko vezanih rečenica, sve u okviru obrađenih sadržaja, komunikacijskih uzoraka i gramatičkih struktura.

Čitanje s razumijevanjem

Od učenika se očekuje pravilan izgovor riječi i glasova, te pravilna intonacija rečenice. Pri tihom čitanju učenik treba doći do informacija na različitim razinama i izvaditi detaljne informacije (pojačano čitanje). On uči uočavati ustroj teksta, podjelu u odlomke i davati im naslove. Uči čitati natuknice u dvojezičnim i jednojezičnim rječnicima i davati prijevod riječi prema opisu u jednojezičnom rječniku.

Pisanje s razumijevanjem

Učenik treba ispravno napisati rečenicu, zanati je dopuniti, preinačiti prema zadanom uzorku, pismeno odgovoriti na pitanja, sastaviti kraći tekst o zadanoj i prethodno obrađenoj temi prema natuknicama, uzorku i slobodno napisati čestitku, pismo poruku, dopis, pisati bilješke prema odslušanom i pročitanom tekstu i znati ispuniti formulare i obrasce na stranom jeziku.

Prevođenje

Učenik treba uočiti i spoznati razlike u strukturama i načinima izražavanja na stranom jeziku, te ih primijeniti kod prevođenja rečenica i laganijih tekstova sa stranog na hrvatski i obrnuto uz uporabu rječnika.

 

Jezični sadržaji

Komunikacijski sadržaji

- slijede normirane oblike jezičnog ponašanja, formalne i neformalne i izbor jezičnih funkcija odgovarajućih situacija.

Fonologija i ortografija:

-                     usvajaju se i utvrđuju pravilan izgovor, naglasak, intonacija i ritam rečenice; sustavno se radi na usvajanju pravilnog pisanja i punktuacije.

Leksički sadržaji:

- obavlja se izbor i uvođenje novih riječi prema komunikacijskom kontekstu, potrebama učenika, frekvenciji i konceptualnoj bliskosti. Uvode se idiomatski izrazi u zadanim situacijskim kontekstima i izučavaju sinonimi, homonimi i antonimi.

Morfosintaktičke strukture:

- gramatika

Nastavna sredstva i pomagala

Primjerena slikovna sredstva (slike) i realia. Kazetofon, radio, TV, video, DVD i CD-player,

kompjutor s LCD projektorom i grafoskop.

 

Radni uvjeti

Optimalno bi bilo provoditi nastavu u okviru grupe od 12 do 15, najviše 20 učenika, jer inače nije

moguće ostvariti osnovnu komunikaciju s učenicima.

 

LITERATURA

Talijanski jezik

Temeljni radni materijali:

Štefan Željka, Benvenuti 1, udžbenik i CD

Štefan Željka, Benvenuti 2, udžbenik i CD

 

Dopunski radni materijali:

Chiuchiu Angelo ed auttori, In italiano,

Damiani Ingrid i Marinković Mirjana, Stiamo insieme 1 i 2, udžbenik.

Različite kuharice/ Jelovnici i Meniji

Različiti časopisi: IL CUOCO

Marković – Smodek, Nazivi jela i pića

 

Priručni radni materijali:

Jernej Josip, Konverzacijska talijanska gramatika

Deanović – Jernej, Hrvatsko-talijanski rječnik

Deanović – Jernej, Talijansko-hrvatski rječnik

Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana

Cankarjeva založba; Hrvatsko – talijanski slikovni rječnik

6.8. Praktična nastava u školi

 

6.8.1. Nastavni predmet: KUHARSTVO S VJEŽBAMA

 

Razred: 1. (prvi)

Tjedni (ukupni) fond sati: 210

 

Cilj:

- postići potrebito znanje, vještinu i umijeće za uspješno obavljanje odgovarajućih poslova u kuhinji.

 

Zadaci:

- upoznati značajke zanimanja i dužnosti zaposlenika u kuhinji,

- shvatiti ulogu i zadatak kuharstva u ljudskoj prehrani, hotelijerstvu i ugostiteljstvu,

- upoznati potrebite mjere zaštite na radu i osposobiti se za rad na siguran način,

- razvijati smisao za stvaralaštvo, ljepotu i estetiku,

- upoznati funkcionalnost i namjenu svih kuhinjskim prostorija,

- sticane potrebne odgovornosti za rukovanje opremom, alatom i cjelokupnim inventarom,

- upoznati učenike s značajkama zdrave, jednostavne i autohtone prehrane kao turističkog proizvoda,

- poticati učenike za što svrsishodnijom organizacijom procesa rada u kuhinji,

- steći potrebne navike i vještine u pripremanju raznih vrsta živežnih namirnica,

- usvojiti temeljne značajke tehnološkog procesa gotovljenja živežnih namirnica,

- racionalno i pravilno gospodarenje živežnim namirnicama, radnim vremenom i sredstvima za rad,

- navikavati na život, obveze i rad,

- poticati učenike na zajednički rad i suradnju,

- razvijati tolerantnost i prihvaćanje drukčijih mišljena i poštivanje različitosti,

- poticati koordinaciju, korelaciju i integraciju na razini unutarpredmetnih područja,

- sticane potrebnog znanja, osposobljenosti i vještina za samostalno pripremanje, gotovljenje,

pravilno prezentiranje i posluživanje raznih skupina i vrsta jela predviđene ovim programom.

 

Sadržaj

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Ugostiteljsko kuharstvo

       
 

- upoznati, prihvatiti i zavoljeti temeljne značajke ovog predmeta potrebite za zanimanje

- analizirati temeljne značajke kuharstva u okviru gastronomije, kriterije ekonomičnosti, zdrave prehrane i inovacija u sastavu tradicija

- prepoznati i analizirati ulogu i zadatak kuharstva u ljudskoj prehrani i ugostiteljstvu

- usvojiti i primjenjivati pravila za rad na siguran način kao temelj zaštite na radu

- prepoznati i prihvatiti sve ljudske, moralne, intelektualne, radne i stručne kvalitete budućeg kuhara

 
 

- uloga i zadatak kuharstva

- uloga i zadatak kuharstva u ljudskoj prehrani

- mjesto i uloga proizvoda (jela) u turističkom proizvodu

- mjesto i uloga kuharstva u ugostiteljstvu

- temeljne značajke zanimanja kao preduvjet za uspješno obavljane poslova na radnom mjestu

- rad na siguran način

 
 

Povijest i razvoj kuharstva

         
 

- analizirati i uspoređivati kuharstvo tijekom stoljeća i njegovu tijesnu povezanost s razvojem čovjeka, društva i prilikama u kojima je živio

- upoznati razvoj kuharstva u doba Rimljana

- upoznati razvoj kuharstva u srednjem vijeku

- opisati razvoj kuharstva u doba renesanse

- analizirati značajke važnijih svjetskih kuhinja

- istaknuti i na primjerima objasniti značajke važnijih svjetskih kuhinja

- poznavati temeljne značajke hrvatske nacionalne kuhinje i njezine narodne kuhinje (istaknuti tipične primjere)

 

- tijek i razvoj kuharstva od početaka do danas

- kuharstvo u doba Rimljana

- kuharstvo u srednjem vijeku

- kuharstvo u doba renesanse

- značajke važnijih svjetskih kuhinja (francuske, talijanske, španjolske, portugalske, bečke, britanske, ruske, orijentalne, mađarske, američke, kineske, japanske i hrvatske kuhinje)

 
 

Ugostiteljska kuhinja

                
 

- naučiti i prepoznati koliko je kuhinja vrlo složen i važan dio hotela ili drugog ugostiteljskog objekta

- koje pozitivne temeljne uvjete treba imati jedna suvremena kuhinja

- nabrojiti glavne i sporedne prostorije suvremene kuhinje i slastičarnice

- naučiti rukovati, čistiti i održavati termičke uređaje i strojeve u kuhinji

- održavati, koristiti i upoznati uređaje za hlađenje i smrzavanje

 
 

- glavne i sporedne kuhinjske prostorije (građevinsko-arhitektonski, funkcionalni, radni i sanitarno-higijenski uvjeti)

- cjelokupni suvremeni kuhinjski blok

- oprema suvremene ugostiteljske kuhinje

- vrste ugostiteljskih kuhinja

 

Organizacija rada u kuhinji

 

- prepoznavati, održavati i upotrebljavati kuhinjski i namještaj, posuđe i svekoliki alat

- naučiti kako ugostiteljska kuhinja djeluje, organizira i pruža svoje usluge u ugostiteljskim objektima ili u njihovim odjelima pod različitim nazivima

- upoznati po čemu su poznate pojedine kuhinje, kako organiziraju rad i pružaju svoje usluge

- upoznati i objasniti načine organiziranja procesa rada u kuhinji

- načini organiziranja rada stručnog osoblja u kuhinji i njihova zaduženja i obveze

- usporediti sastave, vrijeme i načine pružanja dnevnih obroka te ih prilagoditi današnjim prilikama i potrebama

 

- organizacija radnoga procesa u ugostiteljskoj kuhinji (kroz sve faze)

- načini organiziranja radnoga procesa u različitim uvjetima poslovanja

- osoblje ugostiteljske kuhinje

-          dnevni obroci

  
 

Tehnološki postupci gotovljenja živežnih namirnica

       
 

- naučiti, analizirati i shvatiti što je glavni i krajnji cilj svakom tehnološkom postupku gotovljenja živežnih namirnica

- uvježbavati i naučiti razne tehnološke postupke sa različitim vrstama živežnih namirnica (mesa, perad, ribe, raci, tjestenine, riža, povrća i voća)

- naučiti i objasniti temeljne stručne izraze te u praksi primijeniti njihovo značenje

- shvatiti pravilan smisao i sadržaj jela (te podrijetlo njihovih naziva)

 
 

- potreba i smisao termičke obrade živežnih namirnica

- vrste i značajke tehnoloških postupaka

- stručni izrazi

- nazivi jela

 

Živežne namirnice

            
 

- prepoznati i shvatiti značajke, vrste, podjelu, ulogu i uporabu namirnica biljnog i životinjskog podrijetla

- vrste povrća i njegovu namjenu u prehrani

- prepoznati vrste začina i mirodija te njihovu primjenu u prehrani

- prepoznati vrste mesa, nabrojiti njihove dijelove i objasniti primjenu u kuharstvu

- prepoznati ribe, rakove, školjke i glavonošce, njihovu podjelu i uporabu u kuharstvu

- uporaba smrznutih namirnica i poluprerađevina

 

- osnovna podjela i podrijetlo živežnih namirnica

- živežne namirnice biljnog podrijetla

- podjela, vrste i uporaba povrća u kuharstvu i općenito u prehrani

- začini i mirodije

- važnost i uloga začina i mirodija u kuharstvu

- začini (značajke, podjela i uporaba)

- mirodije (značajke, podjela i uporaba)

- živežne namirnice životinjskog podrijetla

- podjela, vrste i uporaba mesa u kuharstvu

- mesa riba, rakova, školjki i glavonožaca

- podjela, vrste i uporaba mesa od riba, rakova, školjki i glavonožaca u kuharstvu

- smrznute namirnice i poluprerađevine u kuharstvu

 
 

Osnove jela

      
 

- shvatiti da osnove jela nisu samostalna jela, već kuharske prerađevine koje se jelima dodaju da bi ona bila bolja i kvalitetnija

- naučiti i primijeniti pripremanje, gotovljenje i uporabu ekstrakta, marinada, smjesa i nadjeva, sredstva za zgušnjavanje, mješavine s maslacem, temeljce i umake

 
 

- temeljne značajke osnova jela

- podjela i vrste osnove jela

- pripremanje, gotovljenje, čuvanje i uporaba (ekstrakta, marinada, smjesa, nadjeva, sredstava za zgušnjavanje, mješavina s maslacem, temeljaca i umaka)

 

Zajutrak

      
 

- usvojiti temeljne značajke zajutraka kao strateškog obroka u ugostiteljstvu

- osposobiti i uvježbati se za pripremanje, gotovljenje, izlaganje i posluživanje raznih vrsta napitaka i jednostavnih jela za zajutrak

- prepoznati sastav raznih vrsta zajutraka, te njihove specifičnosti i načine posluživanja

 
 

- temeljne značajke zajutarka

- topli napitci

- jednostavna jela za zajutrak

- vrste zajutraka

 
 

Hladna predjela

       
 

- prepoznati temeljne značajke hladnih predjela i važnost tih jela budući da uvode gosta u obrok

- podjela hladnih predjela i njihovi predstavnici

- pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje hladnih predjela od raznih salata, jaja, povrća i sendviča

 
 

- temeljne značajke hladnih predjela

- podjela hladnih predjela

- ukrašavanje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje hladnih predjela

- razne salate (začinjene majonezom i salate začinjene octenim umacima)

- hladna predjela od jaja

- hladna predjela od povrća

- sendviči

 
 

Juhe

       
 

- upoznati temeljne značajke juha te prepoznati mjesto i važnost juhe u gastronomiji i zdravoj prehrani

- shvatiti i razlikovati podjela juha prema tehnološkom procesu i vrstama živežnih namirnica od kojih se juhe gotove

- podjela juha prema temperaturi posluživanje

- pripremanje, gotovljenje, prezentiranje i posluživanje običnih bistrih juha

- pripremanje, gotovljenje, izlaganje i posluživanje jednostavnih priloga za bistre juhe

- pripremanje, gotovljenje, izlaganje i posluživanje jednostavnijih gustih juha od raznih vrsta povrća, žitarica i brašna

 
 

- temeljne značajke juha

- podjela juha

- bistre juhe

- prilozi za bistre juhe

- guste juhe (od povrća, žitarica i brašna)

 

Topla predjela

       
 

- naučiti i shvatiti temeljne značajke, mjesto i ulogu toplih predjela u gastronomiji i obroku

- uočiti i prepoznati podjelu toplih predjela prema

tehnološkom procesu i vrstama živežnih namirnica od kojih se gotove

- naučiti pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje toplih predjela od jaja, povrća, tjestenina, riže, riba, rakova, školjki i glavonožaca

 
 

- temeljne značajke toplih predjela

- podjela toplih predjela

- topla predjela od jaja

- topla predjela od povrća

- topla predjela od tjestenina

- topla predjela od riže

- topla predjela od riba, rakova, školjki i glavonožaca

 

Prilozi i variva

       
 

- naučiti i prihvatiti temeljne značajke, mjesto i ulogu priloga i variva u kuharstvu, te pravilan izbor namirnica i tehnološkog postupka za gotovljenje jela

- znati podjelu priloga i variva prema tehnološkom postupku gotovljena i živežnim namirnicama od kojih se gotovi

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje priloga od raznih povrća procesom kuhanja, pirjanja, prženja, kašice od povrća, te jela od tjestenina i riže

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje jednostavnijih variva

 
 

- temeljne značajke priloga i variva

- pripremanje i gotovljenje priloga i variva

- podjela priloga prema načinu gotovljenja i prema živežnim namirnicama od kojih se gotove

- prilozi

- jela od kuhanog povrća

- jela od pirjanog povrća

- jela od prženog povrća

- kašice od raznog povrća

- jela od riže i tjestenine

- variva

 
 

Salate

       
 

- naučiti i prihvatiti temeljne značajke i važnost salata u ljudskoj prehrani (kuharstvu)

- prepoznati podjelu salate u odgovarajuće skupine

- naučiti temeljne začine za salate i načine začinjavanja salata od sirovog i kuhanog povrća

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje salata od sirovog i kuhanog povrća

 
 

- temeljne značajke salata

- podjela i vrste salata

- začinjavanje i začini za salate

- salate od sirovog povrća

- salate od kuhanog povrća

 
 

Desertna jela

      
 

- naučiti i prihvatiti temeljne značajke desertnih jela i njihova uloga u prehrani i obroku

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje raznih jednostavnih slatkih jela od voća, industrijskih i jednostavnijih domaćih tijesta

- prepoznati vrste sireva i na naučiti načine posluživanja sireva kao desertnih jela

 

- temeljne značajke desertnih jela

- desertna jela od (raznog) voća

- voćne salate

- kompoti

- slatka jela od industrijskih tijesta

- slatka jela od tekućeg tijesta

- sirevi

 

Metodičke napomene

Kombinira se teorijska i praktična nastava uz korištenje metoda usmenog izlaganja, razgovora, demonstracije i praktičnih radova. Potrebno je inzistirati na problemskoj nastavi i projektnoj nastavi.

 

6.8.2. Nastavni predmet: Kuharstvo s vježbama

 

Razred: 2. (drugi)

Tjedni (ukupni) fond sati: 240

 

Cilj:

- postići potrebito znanje, vještinu i umijeće za uspješno obavljanje odgovarajućih poslova u kuhinji.

 

Zadaci:

- razvijati kod učenika smisao za ekonomično i racionalno korištenje svim vrsta živežnih namirnica i ostalih potrebnim materijala,

- racionalno gospodarenje i iskorištavanje radnog i slobodnog vremena,

- poticati i stvarati natjecateljski i stvaralački duh kod učenika,

- privikavati se na kolektivni rad i uvažavati odgovornost u tom radu,

- prepoznavanje i pravilno odabiranje živežnih namirnica za razna jela i umake,

- uočavati različite situacije u komuniciranju na radnom mjestu u različitim prigodama,

- osposobiti se za samostalniji rad na raznim termičkim uređajima i strojevima,

- uočiti smisao, značenje i potrebu nuđenja jela vegetarijanske kuhinje,

- steći potrebnu vještinu i znanje kod gotovljenja jela vegetarijanske kuhinje,

- postići potrebno znanje i vještinu u pravilnom pripremanju, gotovljenju, prezentiranju, izlaganju i posluživanju raznih skupina i pojedinačnih jela predviđene ovim nastavnim programom.

 

Sadržaj

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Umaci

         
 

- poznavati pravilno odabiranje umaka prema vrsti mesa i jela, te prema potrebama suvremene gastronomije i zdrave prehrane

- osposobiti se za pripremanje, sastavljanje, gotovljenje i uporabu izvedenih svijetlih i tamnih umaka

- osposobiti se za pripremanje, sastavljanje, gotovljenje i uporaba osnovnog i izvedenih umaka s maslacem, hladnih izvedenih umaka, želiranih umaka i hladetine

 
 

- temeljni (osnovni) svijetli umaci

- sastavljeni (izvedeni) svijetli umaci

- sastavljeni (izvedeni) tamni umaci

- holandski umak i sastavljeni (izvedeni) umaci s maslacem

- sastavljeni (izvedeni) hladni umaci od majoneze, octenog i drugi umaci

- hladni umaci od voća

- hladetina

- sastavljeni (izvedeni) umaci s hladetinom

 
 

Hladna predjela

            
 

- steći potrebito znanje, za vještinu, estetiku, ljepotu i smisao za ukrašavanje i slaganje hladnih predjela

- načini prezentiranja i posluživanja hladnih predjela prema pansionskim i izvanpansionskim uvjetima poslovanja

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje hladnih predjela od raznih salata, jaja, povrća i voća, riba, rakova, školjki, glavonožaca i kanape sendviča

 

- hladna predjela od raznih salata

- salate od povrća i voća (začinjene umacima od majoneze i octenim umacima)

- salate od mesa (začinjene umacima od majoneze i octenim umacima)

- salate od riba, rakova, školjki i glavonožaca (začinjene umacima od majoneze i octenim umacima)

- hladna predjela od jaja

- hladna predjela od povrća i voća

- hladna predjela od riba, rakova, školjki i glavonožaca

- hladna predjela od mesa i suhomesnatih proizvoda

- pikantni zalogaji

 

Juhe

              
 

- produbiti spoznaje, znanje i vještinu o juhama

-osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje i posluživanje krepkih juha i priloga za te juhe

- prepoznati i uočiti podjelu gustih juha prema tehnološkom procesu gotovljenja i prema živežnim namirnicama od kojih se juhe gotove

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, izlaganje i posluživanje sluzavih, ragu, krem, kašastih i narodnih juha od raznih vrsta živežnih namirnica

- osposobiti se za sastavljanje, pripremanje, izlaganje i posluživanje hladnih juha od povrća, voća i mliječnih proizvoda

 
 

- bistre juhe

- podjela bistrih juha prema hranjivosti i načinu gotovljenja

- krepke juhe

- pojačanje krepke juhe

- specijalne pojačane juhe

- prilozi za bistre juhe

- guste juhe

- podjela gustih juha prema načinu gotovljenja i prema vrstama živežnih namirnica

- sluzave juhe

- ragu juhe

- krem juhe

- kašaste juhe

- narodne juhe

- hladne juhe

   
 

Topla predjela

          
 

- naučiti i prepoznati veliki izbor živežnih namirnica od kojih se mogu gotoviti topla predjela

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje toplih predjela od jaja, povrća i gljiva, tjestenina, riže, raznih mesa, riba, rakova, školjki i glavonožaca

 
 

- podjela toplih predjela prema vrstama živežnih namirnica od kojih se gotove

- topla predjela od jaja

- topla predjela od povrća i gljiva

- topla predjela od tjestenina

- topla predjela od riže

- topla predjela od (raznih) mesa

- topla predjela od riba, rakova, školjki i glavonožaca

 

Jela od riba, rakova, školjki i glavonožaca

           
 

- naučiti i usvojiti temeljne značajke jela od riba, rakova, školjki i glavonožaca te njihovo mjesto i uloga u kuharstvu, obroku i općenito u ljudskoj prehrani

- naučiti i prepoznati podjela jela od riba prema tehnološkom procesu gotovljena živežnih namirnica

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje jela od riba procesom (kuhanja, ogrušavanja, prženja, pohanja i pečenja)

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje i posluživanje jela od rakova, školjki i glavonožaca gotovljeni (kuhanjem, pečenjem, pohanjem, prženjem i zapečenjem)

- znati pravilno odabrati odgovarajući prilog (garnituru) i umak uz jela od riba, rakova, školjki i glavonožaca

 
 

- podjela jela od riba prema načinu gotovljenja

- jela (razna) od riba

- jela od rakova, školjki i glavonožaca

(prema načinu gotovljenja)

 

Jela od žaba i puževa

    
 

- prepoznati vrste žaba i puževa koji se koriste u ljudskoj prehrani i objasniti značajke jela od tih namirnica

- poznavati načine pripremanja, gotovljenja i posluživanja jela od žaba i puževa

 
 

- temeljne značajke jela od žaba i puževa

- jela od žaba

- jela od puževa

 

Gotova mesna jela

           
 

- naučiti i usvojiti temeljne značajke, mjesto i zadatak gotovog mesnog jela u obroku i ljudskoj prehrani

- prepoznati i shvatiti podjelu gotovih mesnih jela prema vrstama živežnih namirnica i prema tehnološkom postupku

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje gotovih jela od: govedine, teletine, svinjetine, janjetine, peradi procesom (kuhanja, poprženja, pečenja i pirjanja) te jela od iznutrica i jela od mljevenih mesa

- znati pravilno odabrati odgovarajući prilog (garnituru) i umak uz (razna) gotova mesna jela

 
 

- temeljne značajke gotovih mesnih jela

- podjela gotovih mesnih jela prema živežnim namirnicama od kojih se gotove i prema tehnološkom procesu gotovljena jela:

- gotova jela od govedine

- gotova jela od teletine

- gotova jela od svinjetine

- gotova jela od janjetine

- gotova jela od peradi

- gotova jela od iznutrica

- gotova jela od mljevenog mesa

 
 

Jela po narudžbi

         
 

- naučiti i usvojiti temeljne značajke jela po narudžbi i specifičnosti načina gotovljenja

- objasniti podjelu jela po narudžbi prema vrstama živežnih namirnica i prema tehnološkom postupku gotovljenja živežnih namirnica

- pripremanje, gotovljenje i posluživanje jela po narudžbi od raznih vrsta mesa procesom prženja, poprženja, pohanja i pečenjem na žaru

- znati pravilno odabrati odgovarajući prilog (garnituru) uz (razna) jela po narudžbi

 
 

- temeljne značajke jela po narudžbi

- podjela jela po narudžbi prema živežnim namirnicama od kojih se gotove i prema tehnološkom procesu gotovljenja jela

- jela od prženog mesa

- jela od poprženog mesa

- jela od pohanog mesa

- jela od pečenog mesa (na žaru)

 

Jela vegetarijanske kuhinje

        
 

- naučiti temeljne značajke jela vegetarijanske kuhinje, razloge postojanja takvih jela, te njihovo mjesto u kuharstvu i općenito u ljudskoj prehrani

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje (jednostavnih) vegetarijanskih jela

- sastavljanje vegetarijanskih jela s jednostavnim i odgovarajućim prilozima

 
 

- temeljne značajke jela vegetarijanske kuhinje

- jela (jednostavnija) vegetarijanske kuhinje

 

Prilozi, variva i garniture

             
 

- bolje poznavanje priloga , variva i garnitura te njihovo stručnije i pravilnije određivanje uz razna glavna jela

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje raznih priloga od povrća procesom (pirjanja, zapečenja, pečenja u pećnici, i na žaru

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje raznih priloga od tjestenina, riže, žitarica i raznih variva

- prepoznati i shvatiti sastav, mjesto i ulogu garnitura u gastronomiji

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje i posluživanje jednostavnih garnitura uz mesna i riblja jela

 
 

- jela od:(pirjanog, zapečenog, pečenog u pećnici i na žaru te punjenog) povrća

- jela od tjestenine

- jela od riže i žitarica

- jela od raznih smjesa

- variva (od raznog povrća)

- garniture

 

Desertna jela

        
 

- postići potrebito znanje, iskustvo i vještinu u proizvodnji, oblikovanju i ukrašavanju desertnih jela

- osposobiti se za pripremanje raznih tijesta te gotovljenje prezentiranje, izlaganje i posluživanje raznih slatkih jela od: (dizanog, vučenog, tekućeg, prhkog, hrustavog i lisnatog tijesta)

- sastavljanje, gotovljenje i posluživanje (mliječnog i voćnog) sladoleda i jela sa sladoledom - pehari)

 
 

- temeljne značajke slatkih jela (kolača)

- razna slatka jela (kolači) od: dizanog, vučenog, tekućeg, prhkog, hrustavog i lisnatog tijesta)

- sladoledi (skupine i vrste)

- pehari

 

Sredstva ponude jela

      
 

- usvojiti potrebna znanja o sredstvima ponude jela kao plan i program rada u gastronomiji i kao promidžba u turističkom proizvodu

- osposobiti se za samostalno sastavljanje (jednostavnijih) vrsta menija za različite prigode i vrste

- primijeniti gastronomske upute za sastavljanje menija na različitim primjerima iz prakse i osobnog iskustva

- razlikovati menije prema namjeni i sastavu

- objasniti temeljne stručne postavke za sastavljanje jelovnika (prema vrstama i namjeni)

- uspoređivanje različitih jelovnika iz raznih objekata te kritički osvrt i osobna stajalište

 

- temeljne značajke sredstava ponude jela

- meni (povijest, pojam, sastavljanje, upute za sastavljanje)

- vrste menija

- jelovnik (pojam, sastavljanje)

- vrste jelovnika

  

Metodičke napomene

Kombinira se teoretska i praktična nastava uz korištenje metoda usmenog izlaganja, razgovora, demonstracije i praktičnih radova. Potrebno je inzistirati na problemskoj nastavi i projektnoj nastavi.

  

6.8.3. Nastavni predmet: KUHARSTVO S VJEŽBAMA

 

Razred: 3. (treći)

Tjedni (ukupni) fond sati: 160

 

Cilj:

- postići potrebito znanje, vještinu i umijeće za uspješno obavljanje odgovarajućih poslova u kuhinji.

 

Zadaci:

 

- prepoznati mjesto i ulogu kvalitetnog kuhara u suvremenoj gastronomiji,

- steći potrebno znanje i vještinu za obavljanje stručnih poslova i zadataka nakon školovanja,

- racionalno iskorištavanje živežnih namirnica, ostataka jela, ostalih materijala i energije u proizvodnom procesu,

- smišljeno i racionalno iskorištavanje radnog i slobodnog vremena,

- upoznati načine vođenja administrativno-računskim poslova u suvremenoj gastronomiji,

- izračunavati prodajne cijene jela i napitaka s različitim maržama kroz kalkulaciju,

- objasniti i prihvatiti važnost i ulogu normativa u gastronomiji,

- upoznati način korištenja i uporabu računalske opreme u suvremenoj kuhinji i slastičarnici,

- definiranje pojma marketinga i njegova važnost u gastronomiji,

- usporediti i analizirati konvencionalne i suvremene načine nuđenja i posluživanja jela,

- upoznati i naučiti značajke prigodnih obroka te njihov način organiziranja i nuđenja,

- postići veću slobodu i znanje u projektiranju i sastavljanju prodajnih karata jela,

- uvježbavati i uspoređivati razne varijante menija i jelovnika za razne potrebe i prigode,

- postići potrebno znanje i vještinu u pravilnom pripremanju, gotovljenju, prezentiranju, izlaganju i posluživanju raznih skupina i pojedinačnih jela predviđene ovim nastavnim programom.

  

Sadržaj

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Administrativno računski poslovi suvremene gastronomije

       
 

- upoznati se s kuhinjskom administracijom koja prati u gastronomiji cjelokupni proces rada u proizvodnji jela i napitaka

- prihvatiti pravila, mjesto i ulogu kuhinjske administracije u suvremenoj gastronomiji

- upoznati glavne administrativne, nadzorne i obračunske poslove u suvremenoj kuhinji

- vođenje kuhinjske administracije u sastavu hotelske gastronomije

- naučiti izračunati prodajnu cijenu proizvoda (jela) pravilnom uporabom normativa i cijena živežnih namirnica

 

- potreba i uloga kuhinjske administracije u suvremenoj gastronomiji

- dokumentaciji u gastronomiji koja prati cjelokupni proces rada i ulazi i najsitnije pore svih događaja

- vrste dokumenata, njihovo pisanje i praćenje po fazama proizvodnog procesa

- sastavljanje i pisanje trebovanja

- pisanje i ispunjavanje «Prometa i zaključnog stanja»

- sastavljanje i uporaba normativa

- evidencija i obračun prodajnih jela

- sastavljanje i uporaba normativa jela

- izračunavanje prodajne cijene jela (kalkulacija)

 
 

Marketing u gastronomiji

    
 

- uvidjeti da se marketing usredotočuje na to da kuharski proizvod (jelo) bude dostupan na pravome mjestu, u pravo vrijeme i po cijeni prihvatljivoj za gosta

- objasniti što je marketinška strategija gastronomije u sastavu hotelijerstva

 
 

- definiranje pojma marketinga i njegova važnost u gastronomiji

- koncepcija i strategija marketinga u gastronomiji

- marketing u promidžbi gastronomiji

 

Načini nuđenja i posluživanja jela

      
 

- naučiti i prihvatiti stručno pravilo da svako pripremljeno i gotovljeno jelo treba na valjan način ponuditi i poslužiti te da i najbolje gotovljeno jelo, a loše posluženo, nije dobro jelo

- pravilno posluživanje jela na tanjuru i plitici

- upoznati se sa načinima i metodama izlaganja i posluživanja jela na buffetu

 
 

- općenito o pravilnom nuđenju i posluživanju jela

- posluživanje jela na tanjuru

- posluživanje jela na plitici

- izlaganje i posluživanje jela na bufffetu

 

Prigodni obroci

         
 

- objasniti značajke, mjesto i ulogu prigodnih obroka u gastronomiji

- nabrojiti i opisati prigodne obroke te njihovu namjenu u posebnim prilikama i događajima

- znati podjelu svečanim obroka na obične i svečane

- predložiti jela za razne obične prigodne obroke

- predložiti jela za razne svečane prigodne obroke

- kritički osvrt na usporedbu i analizu primjera iz prakse

 
 

- opće značajke prigodnih obroka

- obični obroci (kasna večera, picnic, vrtno primanje, suha putna hrana)

- svečani obroci ( cocktail party, buffet, banket)

 

Sredstva ponude jela

   
 

- shvatiti gastronomsku i promidžbenu ulogu sredstava ponude jela u svim proizvodnim odjelima hotelske kuće

- ovladati potrebnim stručnim znanjem za sastavljanje jednostavnih menija bez izbora jela

- ovladati potrebnim stručnim znanjem za sastavljanje proširenih menija (s različitim brojem sljedova) u različitim potrebama i prilikama

- samostalno sastavljanje jednostavnijih vrsta jelovnika

- kritički osvrt na usporedbu i analizu primjera iz prakse za pojedine primjere menija i jelovnika

 
 

- primjeri sastavljanja jednostavnih menija bez izbora jela u raznim prigodama

- primjeri sastavljanja jednostavnih menija s izborom jela u raznim prigodama

- primjeri sastavljanja proširenih menija (s različitim brojem sljedova) u raznim prigodama

- primjeri sastavljanja jelovnika (prema raznim potrebama i kategorijama hotela i ugostiteljskim objekata)

 

Hladna predjela

          
 

- steći potrebno znanje, vještinu i sklonost za ukrašavanje i dekoriranje svečanijih hladnih predjela i hladnih izložaka

- upoznavanje s tehnikom i načinom oblaganja kalupa hladetinom

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, ukrašavanje, dekoriranje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje hladnih predjela od mesa, riba, rakova, školjki i glavonožaca

- upoznati se sa hladnim izlošcima i njihovim mjestom i namjenom u gastronomiji

- steći potrebito stručno znanje i vještinu za odabiranje, pripremanje i pravilno slaganje odgovarajuće dekoracije i garniture na hladnim izlošcima

 
 

- oblaganje kalupa hladetinom

- hladna predjela od mesa (razne paštete i pjenice)

- hladna predjela od ribe, rakova, školjki i glavonožaca

- hladni izlošci (značajke, uloga i namjena)

- dekoracija i garnitura (za hladne izloške od mesa, riba i morskih plodova

- hladni izlošci od domaće stoke i peradi

- hladni izlošci od riba, rakova, školjki i glavonožaca

 
 

Topla predjela

          
 

- steći potrebito znanje i vještinu u proizvodnji toplih predjela prema skupinama i vrstama tijesta i od raznih smjesa

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, izlaganje i posluživanje raznih vrsta toplih predjela od tijesta

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje i posluživanje toplih predjela od raznih smjesa

 
 

- topla (složenija) predjela od tjestenine

- vrste toplih predjela prema osnovnim tijestima od kojih se izrađuju i to predjela od: (tvorničkih tijesta, domaćeg tijesta, vučenog tijesta, tekućeg tijesta, hrustavog tijesta, lisnatog tijesta i prhkog tijesta)

- topla predjela od raznih smjesa (varenci, nabujci i hrustavci)

 

Jela od riba, rakova, školjki i glavonožaca

       
 

- steći potrebito znanje i vještinu u proizvodnji jela od riba, rakova školjki i glavonožaca

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje jela od riba procesom kuhanja, ogrušavanja, prženja, pohanja, pečenja i pirjanja

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje, izlaganje i posluživanje jela od rakova, školjki i glavonožaca

 
 

- jela od ribe (jela od: kuhane, ogrušane, pržene, pohane, pečene, pirjane i zapečene ribe)

- jela od rakova, školjki i glavonožaca na razne tehnološke procese

 

Gotova mesna jela

        
 

- steći potrebito znanje i vještinu u proizvodnji gotovih jela i otkriti njihovu izdašnost u proizvodnom procesu

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje gotovih jela od: govedine, teletine, svinjetine, janjetine, peradi i mljevenih mesa s odgovarajućim prilozima i garniturama

- pravilno odabiranje tehnološki procesa (pirjanje, poprženje i pečenje) za pojedine vrste i dijelove mesa od kojih se gotove gotova mesna jela

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje jela od pernate i dlakave divljači s odgovarajućim prilozi i garniturama

- prepoznati i istaknuti značajke jela hrvatske nacionalne kuhinje u promidžbi turističkog proizvoda općenito i određene regije

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje raznih jela hrvatske

- steći potrebno znanje i vještinu u pripremanju, gotovljenju, izlaganju i posluživanju hladnih (glavnih) jela od raznih vrsta mesa i peradi

 

- gotova jela od govedine

- gotova jela od teletine

- gotova jela od svinjetine

- gotova jela od janjetine

- gotova jela od peradi

- gotova jela od mljevenog mesa

- gotova jela od divljači (pernate i dlakave)

- hrvatska nacionalna jela (jela: dalmatinske, istarske, međimursko-zagorske i slavonske kuhinje)

- hladna jela (jela od mesa domaće stoke i jela od peradi)

 
 

Jela po narudžbi

     
 

- steći potrebito znanje, brzinu i vještinu u proizvodnji jela po narudžbi te udovoljiti posebnim željama i zahtjevima gosta

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje i posluživanje jela po narudžbi od raznih i odgovarajućih vrsta i dijelova mesa (procesom prženja, poprženja, pohanja i pečenja na žaru)

- znati pravilno odabrati odgovarajuće priloge, variva i garniture, kao i umake uz pojedina jela po narudžbi

 
 

- jela od prženog mesa

- jela od poprženog mesa

- jela od pohanog mesa

- jela od zapečenog mesa

- jela od pečenog mesa (na žaru)

 
 

Dogotavljanje jela pred stolom gosta

       
 

- upoznati i prihvatiti značajke ovih jela kao poseban način pružanja usluga prema potrebama i željama gosta

- poznavati vještinu stručnog rada i racionalizaciju pokreta, vremena, energije i materijala kog pružanja usluga pred stolom gosta

- upoznati se stručnim radnjama pred stolom gosta kao što su: (sastavljanje i miješanje jela, rasijecanje raznih namirnica, filiranje raznih riba i kuhanje raznih priloga od tjestenina)

- osposobiti se za pripremne radove, flambiranje i posluživanje jednostavnih flambiranih jela od mesa

 
 

- temeljne značajke dogotavljanja jela pred stolom gosta

- dogotovljavanje salata i hladnih predjela pred stolom gosta

- rasijecanje pred stolom gosta

- filiranje pred stolom gosta

- kuhanje pred stolom gosta

- pripremanje fondija od mesa na stolu gosta

- flambiranje pred stolom gosta (jela od raznih mesa i jela od ribe, rakova, školjki i glavonožaca)

 
 

Garniture

   
 

- steći potrebito znanje i vještinu u proizvodnji i pravilnom odabiranju garnitura za razna jela

- znati pravilno odabrati garnituru prema osnovnoj namjeni na garniture za mesna jela i garniture za riblja jela

 
 

- podjela garnitura prema osnovnoj namjeni

- garniture za mesna jela

- garniture za riblja jela

 

Desertna jela

     
 

- steći potrebito znanje i vještinu u proizvodnji desertnih jela

- znati pravilno odabrati desertno jelo prema potrebama i posebnim prigodama

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje i posluživanje slatkih jela od finog dizanog, prhkog, hrustavog i lisnatog tijesta

- usvojiti pripremanje, gotovljenje, prezentiranje i posluživanje slatkih jela od raznih biskvitnih smjesa

- usvojiti pripremanje i uporaba ocaklina i preljeva (umaka)

- osposobiti se za sastavljanje, gotovljenje, ukrašavanje, prezentiranje i posluživanje raznih krema u čašama i kalupima

- naučiti sastavljanje, pripremanje, gotovljenje i posluživanje raznih varenaca i nabujaka od voća

- osposobiti se za pripremanje, flambiranje i posluživanje (jednostavnijih) desertnih jela

 
 

- slatka jela od finog dizanog tijesta

- slatka jela od prhkog tijesta

- slatka jela od hrustavog tijesta

- slatka jela od lisnatog tijesta

- bistvitne smjese (podjela, osnovne vrste)

- pripremanje biskvitnih smjesa (tučenje, pečenje, punjenje)

- kreme za punjene biskvitnih smjesa i ostalih kolača

- slatka jela od biskvitnih smjesa (razni omleti, biskvitni svici i razne torte)

- ocakline, fondan, preljevi i umaci

- kreme (razne voćne i druge kreme)

- varenci i nabujci

- flambirana jela (flambirana slatka jela, flambirana voćna jela)

 

Metodičke napomene

Kombinira se teorijska i praktična nastava uz korištenje metoda usmenog izlaganja, razgovora, demonstracije i praktičnih radova. Potrebno je inzistirati na problemskoj nastavi i projektnoj nastavi.

 

Literatura

o                  Josip Žuvela, udžbenik Kuharstvo 1, 2, 3, Pavleković, Dubrovnik

o                  Slobodan Ivanović, stručna knjiga «Kuharstvo 1,2,3,», Školska knjiga, Zagreb

  

6.8.4. Zaštita na radu

 

RAZRED: 1. (prvi)

TJEDNI (UKUPNI) FOND SATI: (od 10 do maksimalno 70)

 

CILJ

Stjecanje znanja, vještina i navika u promjeni zaštite na radu i osobnih sredstava zaštite u cilju sprečavanja opasnosti i očuvanja života i zdravlja.

ZADACI:

- upoznati se s važnošću primjene mjera zaštite na radu i osobnih sredstava zaštite,

-          usvojiti znanja o zakonskih obvezama i odgovornostima primjene mjera za sprječavanje ozljeda,

-          razviti sposobnosti obavljanja radnih operacija na siguran način,

-          primijeniti naučena znanja i vještine za pružanje prve medicinske pomoći kod ozljeda,

-          osposobiti se za svakodnevnu uporabu osobnih sredstava zaštite,

 

Sadržaj

Razred 1. (prvi)

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

/znanja, vještine i umijeća/

Nastavni sadržaji

- Zakonska regulativa zaštite na radu

-Upoznati svrhu primjene zakona u cilju sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u svezi s radom te zaštita radnog okoliša

-Važnost Zakona o zaštiti na radu

- Što je sve propisano za osobnu zaštitu

-Koji su subjekti Zakona o zaštiti na radu, njihova prava, obveze i odgovornosti

-Što sve obuhvaća sustav pravila koja se primjenjuju po Zakonu o zaštiti na radu

-Što sadrže osnovna pravila zaštite na radu

-Tko su osobe na radu prema ovom Zakonu

-Što se smatra sredstvima rada

- Prava, obveze i odgovornosti subjekata u provedbi zaštite na radu

-Upoznati propise radnog zakonodavstva

-Upoznati se s odgovornostima poslodavca za primjenu mjera zaštite na radu

-Postupak poslodavca u slučajevima ozljede na radu

-Informirati se o zadaćama majstora-stručnog učitelja prema učenicima na praksi glede primjene Zakona o zaštiti na radu

-Upoznati obveze tijekom praktične nastave u primjeni Zakona i osobnih sredstava zaštite

-Propisi radnog zakonodavstva kojima se uređuju obveze i odgovornosti u svezi zaštite na radu

-Prava, obveze i odgovornosti poslodavaca i njihovih ovlaštenika

-Obveze i dogovornosti majstora stručnog učitelja u provedbi mjera zaštite na radu

-Obveze i prava učenika koji su kod poslodavca na praktičnoj nastavi

 

-Opasnosti za sigurnost i zdravlje zaposlenika i učenika na poslovima kuhara s preventivnim mjerama djelovanja

-Upoznati različite izvore opasnosti uz primjenu preventivnih mjera zaštite

-Primjena procjene opasnosti i njena važnost za zaštitu na radu

-Upoznati se s načinima izbjegavanja opasnosti i štetnosti na samom izvoru

-Upoznati se s posljedicama ozljeđivanja i njihovom utjecaju na sposobnost radnika

-Upoznavanjem s primjenom zamjene opasnog neopasnim ili manje opasnim

-Davanje prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim

-Prilagođavanje tehničkom napretku

 

-Mehanički izvori opasnosti

-Opasnosti od padova na radnim površinama

-Opasnosti od uporabe aparata i strojeva koji se napajaju električnom energijom

-Ozljede od stakla i drugih oštrih predmeta koje upotrebljavaju u svom radu

-Tjelesni napori i neprirodan položaj tijela

-Prekomjerno uzimanje alkohola i droge

-Utjecaj pušenja i duhanskog dima

-Opasnosti od buke i vibracija

-Nepovoljni mikroklimatski uvjeti

-Oštećenja uzrokovana vrućim zrakom i tekućinama

-Opasnosti i primjene mjera zaštite od požara i eksplozija

-Naučiti uzroke izbijanja požara

-Upoznati se s opasnostima požara

-Naučiti metode gašenja požara

-Naučiti primijeniti nekoliko vrsta aparata za gašenje požara teorijski i praktično

 

-Osnovne spoznaje o gorenju i gašenju

-Osnove gašenja požara

-Sredstva za gašenje požara

-Uporaba ručnih aparata za gašenje početnih požara

-Primjena osobnih sredstava zaštite

-Upoznati i naučiti primijeniti osobna sredstva zaštite na radu za zanimanje kuhar

-Sredstva za zaštitu sluha

-Sredstva za zaštitu organa za disanje kod kapljičnih infekcija

-Sredstva za zaštitu ruku

-Pravilna obuća u zanimanju kuhar i sredstva za zaštitu stopala

-Mjere i načini za sprječavanje širenja zaraznih bolesti

-Pravila pružanja prve pomoći

-Naučiti i znati primijeniti različite metode pružanja prve medicinske pomoći teorijski i praktično

-Pregled ozljeđene osobe

-Postupci kod gušenja stranim predmetom (hrana)

-Stanje nesvijesti i pružanje prve pomoći

-Klinička smrt i postupci oživljavanja

-Metode zaustavljanja vanjskog krvarenja

-Postupci kod različitih uzroka ranjavanja ( povrede oštrim predmetima, strelne rane, prignječenja)

-Postupak kod unutarnjeg krvarenja i stanja šoka

- Prijelomi kostiju i imobilizacija

-Postupci kod trovanja alkoholom i drogama

 

LITERATURA

1. Grupa autora: «ZAŠTITA NA RADU ZA UČENIKE STREDNJIH ŠKOLA»

Metodičke napomene

Nastava se izvodi u učionici uz primjenu video zapisa, grafoskopa, LCD projektora, opreme za praktičnu nastavu iz prve pomoći, ploče i krede.

Nastavne metode su : predavanje, razgovor s primjerima iz prakse, izrada seminarskih radova, praktična nastava iz prve pomoći.

Program se ostvaruje frontalnim oblik rada, rad u paru, rad u grupi i samostalni rad.

Za izvođenje nastave iz zaštite na radu najvažnije je povezivati praktičnu nastavu s primjenom osobnih sredstava zaštite, upoznavanja mogućih opasnosti s prijedlogom mjera za sprječavanje istih i napomenama za pružanje pomoći u slučaju ozljeda.

 

6.8.5 Bonton

 

Razred: 1.

Tjedni (ukupni) fond sati: maksimalno 35

 

Cilj

Upoznati učenike sa značajem uljudnog ponašanja i primjenom u ugostiteljstvu.

Kako bonton čini bit struke svakog ugostitelja, a kvaliteta usluge zavisna je od pravilnog odnosa prema korisnicima, bonton zahtijeva svakodnevnu primjenu u zanimanju kuhar. Poslovna etika ugostiteljskog objekta zahtijeva radnika koji svakog trenutka svojim ponašanjem zna doprinijeti razvoju i napretku te etike.

 

Zadaci:

- razvijati svijest i sposobnost o poželjnim oblicima ponašanja ugostiteljskih djelatnika,

-          poštovanje navika (pravila) i statusnih simbola tvrtke,

-          poštovati tuđu osobnost u procesu rada u cilju zaštite međuljudskih odnosa,

-          poznavanje i primjena profesionalnog poštenja,

-          razvijanje sposobnosti srdačnog pozdravljanja i primjene osmijeha u cilju znaka dobrodošlice,

-          primjena pravila osobne higijene, čistoće ruku i odjeće kao preduvjet dobre komunikacije

-          primjena znakova pažnje kod dobrodošlice, tijekom jela i nakon jela,

-          razvijanje sposobnosti rješavanja konfliktnih situacija,

-          pravilno ponašanje kod prijema napojnice,

-          zadržavanje iste razine kvalitete u svim situacijama,

-          primjena i poštovanje kućnog reda škole, tvrtke gdje se obavlja praktična nastava i profesionalna djelatnost,

-          pravilna uporaba tona glasa i neverbalnog komuniciranja bitnog za profesiju kuhar,

-          primjena lijepog ponašanja u situaciji bolesti gosta, prekomjernog uzimanja alkohola, droge ili neprimjerenog ponašanja prema suprotnom spolu,

-          pravila lijepog ponašanja kod prijema i ispraćaja gostiju.

   

Sadržaj:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

1.                   Suvremena definicija uljudnog ponašanja (bontona)

    

2.                   Razvoj bontona tijekom povijesti

      

3.                   Interakcija bontona i ugostiteljstva

   

4.                   Priprema za posao u funkciji bontona

   

5.                   Poslovno komuniciranje ugostiteljskih djelatnika

     

6.                   Uspostavljanje kontakta s gostom

      

7.                   Pravila uljudnog ponašanja u komuniciranja s gostom

   

8.                   Verbalna i neverbalna komunikacija

     

9.                   Opće odrednice uljudnog ponašanja za stolom i na stolu

   

10.               Socijalni odnosi u ugostiteljskim djelatnostima

     

11.               Aplikacija suvremenog bontona na svim razinama u ugostiteljstvu

 

Spoznati značaj i pojam bontona u suvremenom društvu

Upoznati važnost poštivanja utvrđenih pravila u svakodnevnim situacijama

  

Upoznati različitosti i promjene dogovorenih normi uljudnog ponašanja kao refleksiju kulturnog nasljeđa, običaja, odgoja, politike, vjere i niz drugih društvenih pojava i postupaka koji utječu na pojedince da reagiraju na svojstven način primjeren društvenoj sredini i vremenu

 

Usvojiti pojam bontona kao interdisciplinarne kategorije ljudskog komuniciranja u čije funkcioniranje se uključuje ugostiteljstvo

  

Međuzavisnost psihičke, tjelesne i profesionalne pripreme kao osnove uljudnog ponašanja u ugostiteljstvu

  

Upoznati s važnosti poslovnog komuniciranja

Definicija verbalne i neverbalne komunikacije

Ukazati na važnost komunikacije u ugostiteljstvu kao neophodnog elementa struke svakog ugostitelja

 

Važnost uljudnog ponašanja u uspostavljanju kontakta s gostom kao bitne odrednice uspjeha u poslu

Podsjetiti učenike na konkretne situacije odnosa ugostitelj – gost

Uvježbavanje istih kroz igranja uloga

  

Usvojiti pravila uljudnog ponašanja u komuniciranja s gostom, interdisciplinarnim pristupom u suradnji s nastavnim predmetima struke i hrvatskog jezika

  

Upoznati sa zakonitostima verbalne i neverbalne komunikacije i važnost umijeća verbalnog komuniciranja, odnosno, udjela koji neverbalna komunikacija ima u cjelokupnom komuniciranju

  

Konkretizirana primjena bontona u ugostiteljstvu svojstveno tipično našoj društvenoj zajednici

  

Upoznati učenike s poželjnim oblicima ponašanja osobe koja pruža uslugu gostima

Upoznati s nužnošću stvaranja socijalnih odnosa, kao što su: ljubaznost, gostoljubivost, obzirnost, poštovanje, tolerancija i dr.

  

Prilagodba običaja s kojima smo intimno srasli i koji su dio naše osobnosti u nova životna okruženja konkretno vezana uz ugostiteljstvo i općenito međuljudski odnosi.

Objašnjenje riječi bonton, porijeklo riječi i kada se pojavljuje

    

Analiza uljudnog ponašanja u raznim povijesnim razdobljima

      

Bonton u ugostiteljstvu

   

Oblici pripreme za posao, značaj psihičke, fizičke i profesionalne pripreme

  

Pojam i vrste komuniciranja

Važnost komuniciranja kao uvjet uspješnosti rada

    

Poželjni oblici ponašanja kuhara, kuhara i slastičara s gostom, ali i u međusobnim odnosima

Upoznavanje s dinamikom igranja uloga

   

Diskusija i primjene pravila uljudnog ponašanja

    

Elementi verbalne komunikacije

Elementi neverbalne komunikacije

     

Zakonitosti primjene bontona u ugostiteljskim objektima usporedba s drugim zemljama

  

Pojam socijalnih odnosa

Sadržaj socijalnih odnosa

     

Poželjne osobine ugostiteljskog djelatnika

Pojam motivacije

Upoznavanje s dvojakošću njegove životne uloge: profesionalno ugostitelja, u slobodno vrijeme gost

  

6.8.5. Nastavni predmet: Ugostiteljsko posluživanje s vježbama

 

Razred: 1. (prvi), 2. (drugi)

Tjedni (ukupni) fond sati: 65

 

Cilj

Stvoriti kod učenika spoznaje neophodne za savladavanje stručnih sadržaja tijekom obrazovanja, u zanimanju kuhar, te primjena ovih znanja u različitim situacijama.

 

Zadaci

-          objasniti značaj ugostiteljskog posluživanja u ukupnoj ugostiteljskoj privredi;

-          navesti i opisati radne prostore;

-          upoznati elemente i oblike opremanja ugostiteljskih objekata;

-          izreći važnost kulturološkog aspekta u ugostiteljstvu;

-          upoznati vrste i sadržaj dnevnih obroka;

-          razvijati značaj pripremnih radova u ugostiteljstvu;

-          objasniti sustave i faze poslužnog procesa

-          objasniti sredstva ponude, te elemente posluživanja, rada u baru i prigotovljavanja jela kod stola gosta.

 


Sadržaj

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

1 Osnovne ugostiteljskog posluživanja

Naučiti osnovna znanja i primijeniti bitne karakteristike posluživanja.

 

Pojam ugostiteljskog posluživanja

Važnost ugostiteljskog posluživanja u kuharstvu.

2. Prostorije u ugostiteljskim poslovnim jedinicama

 

Nabrojati i pokazati glavne ugostiteljske prostorije.

Pravovremeno i na odgovarajući način koristiti pomoćne ugostiteljske prostorije.

Glavne ugostiteljske prostorije.

Pomoćne ugostiteljske prostorije.

3. Oprema ugostiteljskih poslovnih jedinica

Znati odrediti, urediti i održavati namještaj u ugostiteljskom objektu.

Definirati ulogu pojedinog namještaja u ugostiteljstvu.

Obrazložiti vrstu i količinu posuđa u ugostiteljskim objektima i poslovnim jedinicama.

Pravilno upotrijebiti, održavati i skladištiti pribor za jelo.

Ispravno rukovati i adekvatno održavati uređaje i aparate u ugostiteljstvu.

Nabrojati i navesti namjenu pojedinog sitnog stolnog inventara, te isti pravilno upotrebljavati u funkciji rada.

Namještaj u različitim ugostiteljskim objektima i njihovim dijelovima.

Uloga i vrsta rublja.

Posuđe u ugostiteljstvu.

Pribor za jelo.

Uređaji i aparati u ugostiteljstvu.

Sitni stolni inventar.

4. Poslužno osoblje

Odrediti kvalitetu i kvantitetu ugostiteljskog osoblja u pojedinom ugostiteljskom objektu.

Kultura ugostiteljskog osoblja

5. Obroci u ugostiteljstvu

Naučiti sastav i obim dnevnih obroka.

Izreći značajke izvanrednih obroka

Dnevni obroci u ugostiteljstvu.

6. Pripremni radovi

Obaviti pripremne radove u različitim ugostiteljskim objektima i poslovnim jedinicama.

Pripremni radovi u različitim ugostiteljskim cjelinama.

7. Sustavi poslovanja u ugostiteljstvu

Prepoznati pansionski sustav i djelovati u njemu.

Naučiti karakteristike à la carte sustava poslovanja i rada u njemu.

Razlikovati all inclusive sustav poslovanja

Pansionski sustav poslovanja.

A la carte sustav poslovanja.

All inclusive sustav poslovanja.

8.Faze poslužnog pr ocesa

Obaviti rezervaciju ugostiteljskih usluga.

Na pravilan način dočekati, prihvatiti i smjestiti gosta/goste.

Izvršiti prodaju i boniranje ugostiteljske usluge.

Donijeti i postaviti odgovarajući pribor poštujući ugostiteljska pravila i pravila bon-tona.

Dopremiti jela i pića do gostova stola i obaviti proces posluživanja.

Ispravno naplatiti ugostiteljsku uslugu.

Ispratiti gosta i obaviti završne radove.

Rezervacija, doček, prihvat i smještaj gosta(-iju).

Prodaja i evidentiranje narudžbe.

Postavljanje stolne postave.

Dopremanje jela i pića do stola gosta(-iju).

Naplaćivanje ugostiteljske usluge.

Ispraćaj gosta.

Završni radovi.

9. Sredstva ponude i prodaje u ugostiteljstvu

Naučiti karakteristike različitih sredstava ponude jela i pića.

Sredstva ponude jela.

Sredstva ponude pića

10. Osnovne vrste pića i njihovo posluživanje

Naučiti vrste aperitivnih pića i odrediti njihovu ulogu te ih pravilno poslužiti.

Prepoznati i ispravno poslužiti rakije po vrsti i kvaliteti.

Izreći karakteristike likera.

Objasniti , vrste, karakteristike i načine posluživanja piva.

Izdvojiti dižestivna pića i objasniti njihovu ulogu.

Definirati grupe vina i odrediti način njihova posluživanja.

Naučiti razlikovati bezalkoholna pića i napitke kao i njihovo posluživanje u različitim ugostiteljskim objektima i poslovnim jedinicama.

Posluživanje aperitivna pića.

Posluživanje rakija.

Posluživanje likera

Posluživanje piva.

Posluživanje dižestivnih pića.

Posluživanje vina.

Pripremanje i posluživanje bezalkoholnih pića i napitaka.

11. Posluživanje u baru

Izreći vrste barova i prepoznati njihovu komplementarnost.

Pokazati i pravilno upotrijebiti osnovni sitni inventar u baru.

Nabrojati osoblje u baru i izreći im radne obveze.

Organizirati posao u baru.

Reći i pripremiti osnovne barske mješavine.

Karakteristike barova.

Inventar u baru.

Osoblje u baru.

Organizacija rada u baru.

Pripremanje osnovnih barskih mješavina.

12. Načini dogotovljavanja jela kod stola gosta

Obaviti poslove pripremanja jela kod stola gosta kuhanjem.

Pravilno rasjeći, filirati i filetirati jelo kod stola gosta.

Navesti značajke flambiranja slanih i slatkih jela kod stola gosta.

Naučiti pripremiti frituru.

Opisati ostale načine dogotovljavanje jela kod stola gosta.

Kuhanje kod stola gosta.

Rasjecanje, filiranje i filetiranje.

Flambiranje slanih i slatkih jela.

Pripremanje friture.

Ostali načini dogotovljavanja jela kod stola gosta.

Metodičke napomene

 

Nastava se izvodi u kabinetu ugostiteljskog posluživanja koji treba biti opremljen neophodnim inventarom i opremom. Za izvođenje ovog predmeta treba imati video kasete, folije i stvarna sredstva ponude. U zornom prikazu potrebito je da kabinet ugostiteljskog posluživanja bude opskrbljen s većim brojem alkoholnih i bezalkoholnih pića i mirodija. Operativni program treba povezati sa srodnim predmetima.

Obveze učenika

Svaki učenik dužan je redovito dolaziti na nastavu te za potrebe nastave imati propisani udžbenik i bilježnicu (format po izboru).

Provjeravanje i ocjenjivanje postignuća

Uz redoviti dolazak na nastavu, provjere usvojenosti znanja:

-          kraći zadaci i pitanja nakon svake nastavne cjeline,

-          usmena provjera znanja i umijeća;

samostalna izrada sredstava ponude.

 

6.8.7. Nastavni predmetOsnove računalstva s vježbama

1. (prvi) razred:

Tjedni fond sati: 2 Godišnji fond sati: 70 Grupni rad: 2 grupe

Cilj

Pripremanje učenika za korištenje informacijsko komunikacijske tehnologije u rješavanje u različitih zadataka tijekom školovanja te stjecanje vještina koje omogućavaju informacijsku pismenost i primjenu informacijskih znanja u zanimanju.

Zadaci

Stvoriti opremske i didaktičko-metodičke uvjete kako bi učenici mogli razumjeti primjenu informacijsko komunikacijske tehnologije kroz stvarno korištenje te tehnologije u okruženju računalske učionice

Omogućiti učenicima da se prilagode novoj tehnologiji rada u okruženju umreženih računalskih učionica.

Kod učenika razvijati dobre radne navike glede korektnog rada s računalima i njihovim priključcima čime se ostvaruju pretpostavke sigurnog rada tehničke opreme i povjerenja čovjeka u opremu.

Učenici bi trebali koristiti računala kompetentno i inteligentno u svakodnevnom životu.

Za proceduralne vještine poticati učenike za točno stvaranje algoritama procedura i to preko upotrebe visoko jasne vježbe simulacije. Simulacije bi trebale replicirati stvaran posao i okoliš u njemu što je približnije moguće.

Učenici bi trebali znati koristiti usvojena znanja i stečene spoznaje za rješavanje rutinskih problema u ostalim predmetima.

Bogatstvom didaktičko metodičkih ideja osposobiti učenike za kvalitetnu navigaciju kroz računalske, korisničke, mrežne (LAN) i Internet resurse.

Pripremanje učenika za primjenu informacijsko komunikacijske tehnologije u poučavanju s posebnim naglaskom na organizaciju nastave na načelima online izobrazbe (Internet i Intranet).

Sadržaj

 

NASTAVNA CJELINA

OČEKIVANI REZULTAT (ZNANJA, VJEŠTINE I UMIJEĆA)

NASTAVNI SADRŽAJI

Oprema i mogućnosti računalske učionice

       

Operativno identificirati informacijsko komunikacijsku opremu računalske učionice.

Poznavati mogućnosti instalirane softverske potpore radu računala i korisnika.

Poznavati organizacijski model umreženih računala, te tehničke pretpostavke za rad umreženih računala.

Poznavati instalirane komunikacijske resurse računalske učionice.

  

Računala i priključni uređaji.

Softverska potpora radu računalske učionice.

Mrežno okruženje računalske učionice.

Komunikacijski resursi računalske učionice.

Kako na Internet iz okruženja računalske učionice?

Kako primati i slati e-poštu iz okruženja računalske učionice?

Računalo i njegov operacijski sustav

     

Operativno identificirati računalo i njegove priključne uređaje, te poznavati namjenu svakog od njih.

Znati spojiti priključne uređaje na računalo.

Poznavanje i pridržavanje korektnih procedura rada tijekom podizanja operacijskog sustava i prijavka korisnika na računalo .

Znati otvoriti programe i korisničke resurse preko objekata prečica dvostrukim klikom miša i situacijskim izbornikom.

Računalo i njegovi priključni uređaji.

Operacijski sustav računala.

Procedure rada tijekom podizanja operacijskog sustava.

Radni stol operacijskog sustava i glavni izbornik operacijskog sustava.

Tehnike rada s mišem: dvostruki klik i uporaba situacijskog izbornika.

 

Korisnički resursi na računalima

                      

Poznavanje temeljne organizacije korisničkih resursa na radnom stolu operacijskog sustava.

Nabrojiti i objasniti funkcije pojedinih komponenti resursa Moje računalo i pogledati njihova svojstva. Umjeti napraviti model pohrane dokumenata u mape, tako da bude dostupan i ostalim računalima u mreži.

Preko resursa Moji dokumenti znati objasniti dobar model organiziranja dokumenata na računalu s obzirom na vrste dokumenata –datoteka.

Putem resursa Moje mrežno mjesto znati prema zadanoj adresi pronaći dokumente na klijent i poslužiteljskom računalu.

Steći trajne spoznaje o navigaciji kroz računalske i datotečne resurse kako bi mogli djelotvorno koristiti pozitivan transfer spoznaja na sve slične situacije u kojima se traži poznavanje umijeća navigacije spomenutim resursima.

Pregledati sadržaj resursa Smeće i po potrebi restaurirati dokument pohranjen u tom resursu.

Poznavanje temeljnih pojmova Internet tehnologije. Priključak na Internet i osnovni resursi Internet preglednika.

Što su i kako rade web stranice?

Znati otići na Internet portal prema zadanoj adresi i znati doći na određene stranice na Internetu preko uporabe ključnih riječi i web tražilica.

Znati poslati i primiti jednostavnu poruku e-poštom putem preglednika e-pošte i/ili preko webmaila.

Na koja pitanja tijekom rada s računalom korisnik treba uvijek imati spremne odgovore?

Namjena i sadržaj resursa Moje računalo.

Namjena i sadržaj resursa Moji dokumenti.

Namjena i sadržaj resursa Moje mrežno mjesto.

Namjena i sadržaj resursa Smeće.

Navigacija na Internetu uporabom jednog od Internet preglednika posljednje generacije.

Slanje i primanje elektroničke pošte preglednikom e-pošte ili webmailom

               

Procedure rada s programom za obradu teksta

                   

Pokretanje programa preko objekata prečica; bilo iz glavnog izbornika, statusne linije ili radnog stola operacijskog sustava.

Poznavanje sastavnice osnovnih alata na radnom stolu programa za obradu teksta.

Izvođenje navigacije kroz računalske i mrežne (LAN) resurse do adrese postojećeg dokumenta na klijent računalu i poslužiteljskom računalu.

Otvaranje postojećeg dokumenta i pregledavanje sadržaja dokumenta.

Znati otvoriti sustav Pomoći i znati se služiti njime.

Poznavanje temeljnih odrednica dokumenta i njihovo postavljanje na dokumentu: format dokumenta, margine, zaglavlje i podnožje, tijelo teksta i odlomak.

Znati podesiti margine, položaj dokumenta i izbor formata dokumenta.

Znati izabrati oblik prikaza dokumenta na sučelju radnog stola programa za obradu teksta: običan, web izgled i izgled ispisa.

Znati postaviti granice teksta na radnom dokumentu i postaviti način rada s uključenim znakom paragrafa.

Poznavanje umijeća navigacije kroz računalske i LAN resurse.

Operativno poznavanje pojmova kao što su: adresa dokumenta, naziv datoteke i tip datoteke.

Pokretanje programa za obradu teksta.

Radni stol programa za obradu teksta.

Postava alatnih traka na radni stol.

Pogled na računalske resurse iz radnog stola programa za obradu teksta.

Pregled sadržaja teksta dokumenta.

Korištenje sustava Pomoći ugrađenog u program za obradu teksta.

Oblikovanje dokumenta: margine i formata papira.

Unos teksta u dokument preko tipkovnice.

Prvo pohranjivanje dokumenta.

Uređivanje teksta dokumeta uporabom tipkovnice.

      
 

Metodičke napomene

Kombinira se teorijska i praktična nastava uz korištenje metoda usmenog izlaganja, razgovora, demonstracije i praktičnih radova. Potrebno je inzistirati na problemskoj nastavi i projektnoj nastavi.

 

6.9. – Praktična nastava u ugostiteljskom objektu

 

Nastavni predmet: PRAKTIČNA NASTAVA

Razred: 1. (prvi)

Tjedni (ukupni) fond sati: 540

 

Cilj:

- upoznavanje i stjecanje pravilnih radnih navika, znanja i vještina za uspješno obavljanje odgovarajućih poslova u kuhinji.

 

Zadaci:

 

- prepoznati i znati izvore opasnosti pri radu i potrebne mjere zaštite,

- primjenjivati stečena teorijska i ostala stručna znanja u praktičnom i korisnom radu suvremene kuhinje,

- osposobiti se čitanje stručne literature i njezinu primjenu u praksi,

- razviti radne navike (urednost, točnost, pažljivost i odgovornost) prema radnim zadacima,

- usavršavati toleranciju prema drugim sudionicima u radu i privikavanje na zajednički rad,

- stvarati smisao za stvaralaštvo,

- biti spreman na tijesnu i korisnu suradnju,

- navikavati se na život, obveze i rad,

- racionalno iskorištavanje vremena, prostora, radne snage i materijala,

- stjecanje potrebnog znanja, osposobljenosti i vještina za samostalno pripremanje, gotovljenje,

pravilno prezentiranje i posluživanje raznih skupina i vrsta jela predviđene ovim programom.

 

Sadržaj

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Ugostiteljsko kuharstvo

       
 

- usporediti i analizirati jelo koje ima sve značajke suvremene, zdrave, kreativne, jednostavne i autohtone prehrane s jelom koji nema te kakvoće

- upoznati se na licu mjesta s izvorima opasnosti na radnom mjestu, te poduzimanje potrebitih mjera i postupaka da se spriječi takva opasnost

- steći uvid u kreativnost, atraktivnost i zanimljivost poziva i zanimanje

 

- uloga i zadatak kuharstva u ljudskoj prehrani

- mjesto i uloga proizvoda (jela) u turističkom proizvodu

- mjesto i uloga kuharstva u ugostiteljstvu

- temeljne značajke zanimanja kao preduvjet za uspješno obavljane poslova na radnom mjestu

- rad na siguran način

 
 

Povijest i razvoj kuharstva

   
 

- na tipičnim jelima demonstrirati i prikazati osobitosti i značajke poznatijih svjetskim kuhinja

- posebno istaći i demonstrirati jela hrvatske, nacionalne, narodne i regionalne kuhinje

  
 

- značajke važnijih svjetskih kuhinja (francuske, talijanske, španjolske, portugalske, bečke, britanske, ruske, orijentalne, mađarske, američke, kineske, japanske i hrvatske kuhinje)

 
 

Ugostiteljska kuhinja

          

 


Organizacija rada u kuhinji

      
 

- upoznati se sa svim glavnim i sporednim kuhinjskim prostorijama te njihovom funkcionalnošću i racionalnim rasporedom

- prepoznati i komentirati sve pozitivne uvjete za rad koje treba imati jedna suvremena kuhinja

- osposobiti se za održavanje, čišćenje i korištenje raznim termičkim uređajima, strojevima, posuđem, namještajem, alatom i svekolikim inventarom

  

- posjetom raznim hotelskim i ugostiteljskim objektima prepoznati razne kuhinje koje se razlikuju prema: (općem programu rada, kategorizaciji, veličini i kapacitetu, specifičnostima u organizaciji rada, izborom glavnim živežnih namirnica, djelokrugu rada radnog procesa te prema vremenu i načinu izdavanja proizvoda – jela)

- upoznati radno osoblje u kuhinji, broj izvršilaca te njihovu kvalifikacionu strukturu

 
 

- glavne i sporedne kuhinjske prostorije (građevinsko-arhitektonski, funkcionalni, radni i sanitarno-higijenski uvjeti)

- cjelokupni suvremeni kuhinjski blok

- oprema suvremene ugostiteljske kuhinje

       

- vrste ugostiteljskih kuhinja

- organizacija radnoga procesa u ugostiteljskoj kuhinji (kroz sve faze)

- načini organiziranja radnoga procesa u različitim uvjetima poslovanja

- osoblje ugostiteljske kuhinje

- dnevni obroci

 

Tehnološki postupci gotovljenja živežnih namirnica

    
 

- steći potrebito znanje i vještinu u tehnološkim procesima gotovljenja živežnih namirnica

- naučiti pravilno odabiranje izvora energije te prenosioce potrebne temperature

- prilagoditi svakoj namirnici odgovarajući tehnološki postupak gotovljenja

- demonstrirati pojedine tehnološke postupke na glavnim predstavnicima pojedinih skupina namirnica

 
 

- potreba i smisao termičke obrade živežnih namirnica

- vrste i značajke tehnoloških postupaka

- stručni izrazi

- nazivi jela

 

Živežne namirnice

            
 

- prepoznavanje raznih vrsta povrća i njihove skupine

- pravilno pripremanje (čišćenje, guljenje, pranje, oblikovanje, sječenje i usitnjavanje raznih vrsta povrća za razne tehnološke procese

- prepoznati razne vrste začina i mirodija te njihovu primjenu u praksi

- prepoznavanje raznih vrsta i dijelova mesa raznim životinja te njihovu namjenu u proizvodnji jela

- prepoznavanje raznih vrsta riba, rakova, školjki i glavonožaca

- pravilno pripremanje ribe (čišćenje, guljenje, vađenje utrobe i škrga, pranje, cijeđenje, rasijecanje) za razne tehnološke procese

   
 

- osnovna podjela i podrijetlo živežnih namirnica

- živežne namirnice biljnog podrijetla

- podjela, vrste i uporaba povrća u kuharstvu i općenito u prehrani

- začini i mirodije

- važnost i uloga začina i mirodija u kuharstvu

- začini (značajke, podjela i uporaba)

- mirodije (značajke, podjela i uporaba)

- živežne namirnice životinjskog podrijetla

- podjela, vrste i uporaba mesa u kuharstvu

- mesa riba, rakova, školjki i glavonožaca

- podjela, vrste i uporaba mesa od riba, rakova, školjki i glavonožaca u kuharstvu

- smrznute namirnice i poluprerađevine u kuharstvu

 
 

Osnove jela

      
 

- pripremanje, gotovljenje i pravilna uporaba raznih uporaba (ekstrakta, marinada, smjesa, nadjeva, sredstava za zgušnjavanje, mješavina s maslacem, temeljaca i umaka)

- načini čuvanja i održavanja raznih osnova jela

 
 

- temeljne značajke osnova jela

- podjela i vrste osnove jela

- pripremanje, gotovljenje, čuvanje i uporaba (ekstrakta, marinada, smjesa, nadjeva, sredstava za zgušnjavanje, mješavina s maslacem, temeljaca i umaka)

 

Zajutrak

     
 

- osposobiti se za samostalno pripremanje, gotovljenje i izdavanje raznih vrsta napitaka

- samostalno pripremati i gotoviti jednostavna jela za zajutrak od jaja i žitarica

- asistirati i pomagati tijekom izdavanje raznih vrsta zajutraka na buffet i integral sustavu posluživanja

 
 

- temeljne značajke zajutarka

- topli napitci

- jednostavna jela za zajutrak

- vrste zajutraka

 
 

Hladna predjela

       
 

- promatrati i asistirati tijekom pripremanja, gotovljenja, izlaganja i posluživanja raznih salata i ostalih hladnih predjela od jaja, i povrća

- osposobiti se za samostalno pripremanje raznih vrsta jednostavnih sendviča

 
 

- temeljne značajke hladnih predjela

- podjela hladnih predjela

- ukrašavanje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje hladnih predjela

- razne salate (začinjene majonezom i salate začinjene octenim umacima)

- hladna predjela od jaja

- hladna predjela od povrća

- sendviči

 
 

Juhe

     
 

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje i izdavanje jednostavnih bistrih juha i jednostavnih priloga za iste juhe

- pomagati i pratiti tijekom pripremanja, gotovljenja i izdavanja jednostavnih gustim juha od povrća i žitarica

  
 

- temeljne značajke juha

- podjela juha

- bistre juhe

- prilozi za bistre juhe

- guste juhe (od povrća, žitarica i brašna)

 

Topla predjela

       
 

- u grupnom radu samostalno ili uz pomoć pripremati, gotoviti, izlagati i posluživati jednostavna topla predjela od: (jaja, povrća, tjestenina, riže, riba, rakova, školjki i glavonožaca)

 

- temeljne značajke toplih predjela

- podjela toplih predjela

- topla predjela od jaja

- topla predjela od povrća

- topla predjela od tjestenina

- topla predjela od riže

- topla predjela od riba, rakova, školjki i glavonožaca

 

Prilozi i variva

       
 

- naučiti jednostavne tehnološke postupke gotovljena jela od povrća (kuhanjem, pirjanjem i prženjem)

- uz stručnu pomoć pripremiti jednostavne kašice od povrća i jednostavnija variva

- osposobiti se za samostalno kuhanje raznih tjestenina i riže

      
 

- temeljne značajke priloga i variva

- pripremanje i gotovljenje priloga i variva

- podjela priloga prema načinu gotovljenja i prema živežnim namirnicama od kojih se gotove

- prilozi

- jela od kuhanog povrća

- jela od pirjanog povrća

- jela od prženog povrća

- kašice od raznog povrća

- jela od riže i tjestenine

- variva

 
 

Salate

  
 

- naučiti samostalno pripremati razne salate od sirovog i kuhanog povrća

- znati pravilno sastavljati jednostavne začine – umake za salate i pravilno začinjavati salate

 

- temeljne značajke salata

- podjela i vrste salata

- začinjavanje i začini za salate

- salate od sirovog povrća

- salate od kuhanog povrća

 
 

Desertna jela

      
 

- osposobiti se za samostalno sastavljanje i pripremanje raznih voćnih salata i kompota od svježeg i sušenog voća

- u grupi pripremati i gotoviti jednostavna desertna jela (kolače) od raznih industrijskih tijesta

- samostalno izlaganje i posluživanje raznih vrsta sireva

 
 

- temeljne značajke desertnih jela

- desertna jela od (raznog) voća

- voćne salate

- kompoti

- slatka jela od industrijskih tijesta

- slatka jela od tekućeg tijesta

- sirevi

  

Nastavni predmet: Praktična nastava

 

Razred: 2. (drugi)

Tjedni (ukupni) fond sati: 630

 

Cilj:

- upoznavanje i stjecanje pravilnih radnih navika, znanja i vještina za uspješno obavljanje odgovarajućih poslova u kuhinji.

 

Zadaci:

 

-shvaćanje cjelokupnog procesa rada u suvremenoj gastronomiji,

- tehničko i analitičko rješavanje problema u organizaciji i proizvodnji jela,

- planiranje praćenje, procjena rada drugih i samoprocjena,

- pridržavanje mjera zaštite na radu,

- samostalnost i kreativnost u radu,

- razumijevanje aktivnosti potrebnih za poduzetništvo,

- navikavati se na život, točnost, podnošljivost, obveze i rad,

- održavanje radne i osobne higijene kao preduvjet kulturnog rada i zdravog proizvod,

- racionalno iskorištavanje vremena, prostora, radne snage i materijala,

- stjecanje potrebnog znanja, osposobljenosti i vještina za samostalno pripremanje, gotovljenje,

- pravilno prezentiranje i posluživanje raznih skupina i vrsta jela predviđene ovim programom,

- racionalno i ekonomično trošenje radne snage, vremena, potrošnih materijala i živežnih namirnica,

- sposobnost rješavanja sukoba,

- otvorenost u stjecanju novih znanja, vještina i stavova u funkciji osobnog i stručnog napredovanja.

 

Sadržaj

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Umaci

         
 

- samostalno i u grupi pripremanje, gotovljenje temeljnih (osnovnih) svijetlih i tamnih umaka

- osposobiti se za pripremanje i gotovljenje sastavljenih (izvedenih) svijetlih i tamnih umaka

- promatrati i upoznati se s pripremanjem i gotovljenjem temeljnih umaka s maslacem (holandski umak) i izvedenim umacima iz te skupine

- naučiti pripremati temeljne (osnovne) i sastavljene (izvedene) hladne umake za razne potrebe i prigode

- promatrati i u grupi analizirati pripremanje i gotovljenje hladnih umaka od voća, hladetine i sastavljenih (izvedenih) umaka s hladetinom

 
 

- temeljni (osnovni) svijetli umaci

- sastavljeni (izvedeni) svijetli umaci

- sastavljeni (izvedeni) tamni umaci

- holandski umak i sastavljeni (izvedeni) umaci s maslacem

- sastavljeni (izvedeni) hladni umaci od majoneze, octenog i drugi umaci

- hladni umaci od voća

- hladetina

- sastavljeni (izvedeni) umaci s hladetinom

 
 

Hladna predjela

            
 

- uz asistenciju i pomoć oblikovati živežne namirnice, pripremati i sastavljati salate od raznih namirnica s različitim umacima i začinima

- u grupi i uz pomoć pripremati, gotoviti, oblikovati, ukrasiti, izlagati i posluživati hladna predjela od: (jaja, povrća, voća, riba, rakova, školjki, glavonožaca, mesa, suhomesnatih proizvoda i pikantnih zalogaja)

        
 

- hladna predjela od raznih salata

- salate od povrća i voća (začinjene umacima od majoneze i octenim umacima)

- salate od mesa (začinjene umacima od majoneze i octenim umacima)

- salate od riba, rakova, školjki i glavonožaca (začinjene umacima od majoneze i octenim umacima)

- hladna predjela od jaja

- hladna predjela od povrća i voća

- hladna predjela od riba, rakova, školjki i glavonožaca

- hladna predjela od mesa i suhomesnatih proizvoda

- pikantni zalogaji

 
 

Juhe

              
 

- osposobiti se i uz korištene stručne literature i udžbenika samostalno pripremati, gotoviti i posluživati bistre (krepke i pojačano krepke juhe), guste juhe kao što su: (sluzave, ragu, krem, kašaste, narodne) od raznih namirnica te hladne juhe od: (mlijeka, mliječnih proizvoda i voća)

 

- bistre juhe

- podjela bistrih juha prema hranjivosti i načinu gotovljenja

- krepke juhe

- pojačanje krepke juhe

- specijalne pojačane juhe

- prilozi za bistre juhe

- guste juhe

- podjela gustih juha prema načinu gotovljenja i prema vrstama živežnih namirnica

- sluzave juhe

- ragu juhe

- krem juhe

- kašaste juhe

- narodne juhe

- hladne juhe

 

Topla predjela

          
 

- pomagati, analizirati i sudjelovati u pripremanju, gotovljenju, prezentiranju i posluživanju raznih toplih predjela od: (jaja, povrća, gljiva, tjestenina, riže, mesa, riba, rakova, školjki i glavonožaca)

      
 

- podjela toplih predjela prema vrstama živežnih namirnica od kojih se gotove

- topla predjela od jaja

- topla predjela od povrća i gljiva

- topla predjela od tjestenina

- topla predjela od riže

- topla predjela od (raznih) mesa

- topla predjela od riba, rakova, školjki i glavonožaca

 

Jela od riba, rakova, školjki i glavonožaca

     
 

- samostalno pripremanje, gotovljenje, nuđenje i posluživanje jednostavnijih jela od riba rakova, školjki i glavonožaca

- određivanje odgovarajućih priloga, umaka i začina uz ista jela

 

- podjela jela od riba prema načinu gotovljenja

- jela (razna) od riba

- jela od rakova, školjki i glavonožaca

(prema načinu gotovljenja)

 

Jela od žaba i puževa

  
 

- upoznati se sa specifičnostima pripremanja, gotovljenja i posluživanja jela od žaba i puževa

 

- temeljne značajke jela od žaba i puževa

- jela od žaba

- jela od puževa

 

Gotova mesna jela

           
 

- u grupi sudjelovati, analizirati i pomagati u pripremanju i gotovljenju, a zatim u izlaganju, prezentiranju i posluživanju gotovih mesnih jela od: (govedine, teletine, svinjetine, janjetine, peradi, iznutrica i od mljevenih mesa)

- steći potrebito znanje i iskustvo u odabiranju odgovarajućih priloga, variva i ,umaka uz razna gotova mesna jela

- na licu mjesta uspoređivati razna jela, njihove značajke i kakvoće

 

- temeljne značajke gotovih mesnih jela

- podjela gotovih mesnih jela prema živežnim namirnicama od kojih se gotove i prema tehnološkom procesu gotovljena jela

- gotova jela od govedine

- gotova jela od teletine

- gotova jela od svinjetine

- gotova jela od janjetine

- gotova jela od peradi

- gotova jela od iznutrica

- gotova jela od mljevenog mesa

 

Jela po narudžbi

         
 

- naučiti i prepoznati određene pozicije, vrste i nazive dijela mesa koji su namijenjeni određenim jelima po narudžbi

- uz pomoć i asistenciju obaviti sve potrebne pripremne radove za ova jela, te njihovo pripremanje, gotovljenje i to procesom (prženja, poprženja, pohanja i pečenja na žaru)

- postići potrebnu brzinu i vještinu u gotovljenju i izdavanju ovih jela

- pravilno slagati jela s odgovarajućim prilozima na tanjure, zdjele ili plitice za posluživanja

 

- temeljne značajke jela po narudžbi

- podjela jela po narudžbi prema živežnim namirnicama od kojih se gotove i prema tehnološkom procesu gotovljenja jela

- jela od prženog mesa

- jela od poprženog mesa

- jela od pohanog mesa

- jela od pečenog mesa (na žaru)

 

Jela vegetarijanske kuhinje

   
 

- koristeći udžbenik i stručnu pomoć osposobljavati se za pripremanje, gotovljenje, prezentiranje i posluživanje (jednostavnih) jela vegetarijanske kuhinje

 
 

- temeljne značajke jela vegetarijanske kuhinje

- jela (jednostavnija) vegetarijanske kuhinje

 

Prilozi, variva i garniture

            
 

- steći potrebnu vještinu, znanje, iskustvo i brzinu u pripremanju, gotovljenju, prezentiranju, izlaganju i posluživanju raznih priloga, variva i garnitura od: (povrća, tjestenine i riže)

- stručno i razumno namjenjivati pojedine priloge, variva i garniture uz odgovarajuća gotova mesna jela i jela po narudžbi te jela od riba, rakova, školjki, rakova i glavonožaca

- obavljanje potrebnih radova za sastavljanje, pripremanje i gotovljenje raznih (jednostavnijih) garnitura uz mesna i riblja jela

 

- jela od:(pirjanog, zapečenog, pečenog u pećnici i na žaru te punjenog) povrća

- jela od tjestenine

- jela od riže i žitarica

- jela od raznih smjesa

- variva (od raznog povrća)

- garniture

 

Desertna jela

       
 

- asistiranje, pomaganje i učenje kod pripremanja, gotovljenja, izlaganja, prezentiranja i posluživanja slatkih jela (kolača) od: (dizanog, vučenog, tekućeg, prhkog, hrustavog i lisnatog tijesta)

- samostalno izdavanje i posluživanje raznih sladoleda i desertnih jela sa sladoledom

 

- temeljne značajke slatkih jela (kolača)

- razna slatka jela (kolači) od: dizanog, vučenog, tekućeg, prhkog, hrustavog i lisnatog tijesta)

- sladoledi (skupine i vrste)

- pehari

 

Sredstva ponude jela

      
 

- samostalno sastavljanje jednostavnijih vrsta menija

- sastavljanje raznih menija za određene prigode i pansionske potrebe

- uz pomoć literature i udžbenika sastavljati tipične vrste jelovnika

- na stručnim propustima iz prakse upozoravati na greške i razloge njihovih nastajanja

- kritički analizirati razne menije hotela iste i različite kategorije

 
 

- temeljne značajke sredstava ponude jela

- meni (povijest, pojam, sastavljanje, upute za sastavljanje)

- vrste menija

- jelovnik (pojam, sastavljanje)

- vrste jelovnika

  

Nastavni predmet: Praktična nastava

 

Razred: 3. (treći)

Tjedni (ukupni) fond sati: 640

 

Cilj:

- upoznavanje i sticanje pravilnih radnih navika, znanja i vještina za uspješno obavljanje odgovarajućih poslova u kuhinji.

Zadaci:

 

- razumjeti i primjenjivati suvremene tehnologije u proizvodnom i poslužnom procesu,

- imati smisao za kreativno i lijepo oblikovanje proizvoda,

- čuvanje i afirmacija izvornih i jednostavnih jela,

- imati sposobnost uljudnog i stručnog komuniciranja,

- motiviranje gosta i stvaranje novih navika u potrošnji,

- postići sposobnost za rješavanje stresnih situacija,

- racionalno i ekonomično gospodarenje imovinom,

- planiranje programa rada za kraće i duže vrijeme,

- upoznati prednosti i pomoć u korištenju suvremene kuhinjske administracije,

- steći veću kreativnost i samostalnost u radu,

- uvježbavati se u izračunavanju prodajnim cijena jela (kalkulacija) s različitim maržama,

- uporaba normativa u pansionskom i izvanpansionskom poslovanju,,

- steći veću samostalnost u sastavljanju menija za različite prigode i svečane obroke

- postići potrebno znanje, vještinu i iskustvo u pravilnom pripremanju, gotovljenju, prezentiranju, izlaganju i posluživanju raznih skupina i pojedinačnih jela predviđene ovim nastavnim programom.

 

Sadržaj

    

Nastavna cjelina

Očekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Administrativno računski poslovi suvremene gastronomije

       
 

- sudjelovati u ispunjavanju i praćenju raznih dokumenata kuhinjske administracije

- sudjelovanje u komisiju za provjeru ostataka živežnih namirnica tijekom jednog određenog vremena

- analiza i praćenje kuhinjskih dokumenata po svim fazama proizvodnog procesa

          
 

- potreba i uloga kuhinjske administracije u suvremenoj gastronomiji

- dokumentaciji u gastronomiji koja prati cjelokupni proces rada i ulazi i najsitnije pore svih događaja

- vrste dokumenata, njihovo pisanje i praćenje po fazama proizvodnog procesa

- sastavljanje i pisanje trebovanja

- pisanje i ispunjavanje «Prometa i zaključnog stanja»

- sastavljanje i uporaba normativa

- evidencija i obračun prodajnih jela

- sastavljanje i uporaba normativa jela

- izračunavanje prodajne cijene jela (kalkulacija)

 
 

Marketing u gastronomiji

    
 

- temeljem obrađenim anketa markentiški provjeriti poslovanje i planirati program rada za ubuduće

- markentinškom analizom pronaći želje gosta i ispuniti

njihovu želju

  
 

- definiranje pojma marketinga i njegova važnost u gastronomiji

- koncepcija i strategija marketinga u gastronomiji

- marketing u promidžbi gastronomiji

 

Načini nuđenja i posluživanja jela

    
 

- naučiti pravilno složiti jelo na tanjur ili pliticu i dati mu željeni i pravilan oblik

- stručno shvatiti i kreativno prezentirati razne skupine jela na buffet i integral sustavu nuđenja i posluživanja jela

 

- općenito o pravilnom nuđenju i posluživanju jela

- posluživanje jela na tanjuru

- posluživanje jela na plitici

- izlaganje i posluživanje jela na buffetu

 

Prigodni obroci

         
 

- predložiti izbor jela za obične prigodne obroke (kasnu večeru, picnic i razna vrsta primanja

- samostalno sastavljanje, pripremanje, gotovljenje i nuđenje jela za jednostavnu cocktail party

- u grupi i uz stručnu pomoć sudjelovati u pripremi, gotovljenju, prezentiranju i posluživanju bogatije cocktail party za određen broj osoba

- uz stručnu pomoć i korištenje stručne literature sudjelovati u pripremanju, gotovljenju, izlaganju i posluživanju jela za razne vrste buffeta i svečanih obroka kao su banketi

 
 

- opće značajke prigodnih obroka

- obični obroci (kasna večera, picnic, vrtno primanje, suha putna hrana)

- svečani obroci (cocktail party, buffet, banket)

 

Sredstva ponude jela

   
 

- s većom stručnošću sastavljati i predlagati razne menije (sa više i manje sljedova) za razne potrebe i prigode

- samostalno sastavljati i nuditi jednostavnije sastave jelovnika za razne ugostiteljske i hotelske objekte

- kritički osvrt na usporedbu i analizu primjera iz prakse za pojedine primjere menija i jelovnika

 
 

- primjeri sastavljanja jednostavnih menija bez izbora jela u raznim prigodama

- primjeri sastavljanja jednostavnih menija s izborom jela u raznim prigodama

- primjeri sastavljanja proširenih menija (s različitim brojem sljedova) u raznim prigodama

- primjeri sastavljanja jelovnika (prema raznim potrebama i kategorijama hotela i ugostiteljskim objekata)

 
 

Hladna predjela

          
 

- steći potrebno znanje, vještinu i sklonost za ukrašavanje i dekoriranje svečanijih hladnih predjela i hladnih izložaka

- asistirati i pomagati tijekom oblaganja kalupa hladetinom

- osposobiti se za pripremanje, gotovljenje, ukrašavanje, dekoriranje, izlaganje, prezentiranje i posluživanje hladnih predjela od mesa, riba, rakova, školjki i glavonožaca

- upoznati se s hladnim izlošcima i njihovim mjestom i namjenom u gastronomiji

- steći potrebito stručno znanje i vještinu i iskustvo za odabiranje, pripremanje i pravilno slaganje odgovarajuće dekoracije i garniture na hladnim izlošcima

 
 

- oblaganje kalupa hladetinom

- hladna predjela od mesa (razne paštete i pjenice)

- hladna predjela od ribe, rakova, školjki i glavonožaca

- hladni izlošci (značajke, uloga i namjena)

- dekoracija i garnitura (za hladne izloške od mesa, riba i morskih plodova

- hladni izlošci od domaće stoke i peradi

- hladni izlošci od riba, rakova, školjki i glavonožaca

 
 

Topla predjela

          
 

- pomagati, analizirati i sudjelovati u pripremanju, gotovljenju, prezentiranju i posluživanju raznih toplih predjela od: (tvorničkih tijesta, domaćeg tijesta, hrustavog tijesta, lisnatog tijesta i prhkog tijesta

- u grupi sudjelovati i pomagati oko pripreme, gotovljenja i posluživanja toplih predjela od raznih varenaca, nabujaka i hrustavaca (te pravilno odabiranje umaka uz ova jela)

   
 

- topla (složenija) predjela od tjestenine

- vrste toplih predjela prema osnovnim tijestima od kojih se izrađuju i to predjela od: (tvorničkih tijesta, domaćeg tijesta, vučenog tijesta, tekućeg tijesta, hrustavog tijesta, lisnatog tijesta i prhkog tijesta)

- topla predjela od raznih smjesa (varenci, nabujci i hrustavci)

 

Jela od riba, rakova, školjki i glavonožaca

    
 

- samostalno i uz pomoć sudjelovati u pripremanju, gotovljenju, nuđenju i posluživanju jela od riba rakova, školjki i glavonožaca

- samostalno određivanje odgovarajućih priloga, umaka i začina uz ista jela

 

- jela od ribe (jela od: kuhane, ogrušane, pržene, pohane, pečene, pirjane i zapečene ribe)

- jela od rakova, školjki i glavonožaca na razne tehnološke procese

 

Gotova mesna jela

        
 

- u grupi sudjelovati, analizirati, promatrati i pomagati u pripremanju i gotovljenju, a zatim u izlaganju, prezentiranju i posluživanju gotovih mesnih jela od: (govedine, teletine, svinjetine, janjetine, peradi, iznutrica i od mljevenih mesa, divljači i hladnih jela)

- steći potrebito znanje i iskustvo u odabiranju odgovarajućih priloga, variva i umaka uz razna gotova mesna jela

- posebno se posvetiti u analizi i pomaganju kod pripremanja, gotovljenja, izlaganja i posluživanja jela hrvatske nacionalne, narodne i regionalne kuhinje

- na licu mjesta uspoređivati razna jela, njihove značajke i komentarima istaći njihove tipične značajke

 

- gotova jela od govedine

- gotova jela od teletine

- gotova jela od svinjetine

- gotova jela od janjetine

- gotova jela od peradi

- gotova jela od mljevenog mesa

- gotova jela od divljači (pernate i dlakave)

- hrvatska nacionalna jela (jela: dalmatinske, istarske, međimursko-zagorske i slavonske kuhinje)

- hladna jela (jela od mesa domaće stoke i jela od peradi)

 
 

Jela po narudžbi

     
 

- naučiti i prepoznate određene pozicije, vrste i nazive dijela mesa koji su namijenjeni određenim jelima po narudžbi

- uz pomoć i asistenciju obaviti sve potrebne pripremne radove za ova jela, te njihovo pripremanje, gotovljenje i to procesom (prženja, poprženja, pohanja, zapečenjem i pečenja na žaru)

- postići potrebnu brzinu i vještinu u gotovljenju i izdavanju ovih jela

- pravilno slagati jela s odgovarajućim prilozima na tanjure, zdjele ili plitice za posluživanja

 

- jela od prženog mesa

- jela od poprženog mesa

- jela od pohanog mesa

- jela od zapečenog mesa

- jela od pečenog mesa (na žaru)

 
 

Dogotavljanje jela pred stolom gosta

       
 

- analizirati i sudjelovati u pripremi za dogotavljanje raznih jela pred stolom gosta

- asistirati i stjecati potrebno stručno znanje i vještinu kod flambiranja jednostavnih jela od mesa, riba i rakova

- analiza raznih alkoholnih pića kojim se mogu kvalitetno flambirati razna jela pred stolom gosta

       
 

- temeljne značajke dogotavljanja jela pred stolom gosta

- dogotavljavanje salata i hladnih predjela pred stolom gosta

- rasijecanje pred stolom gosta

- filiranje pred stolom gosta

- kuhanje pred stolom gosta

- pripremanje fondija od mesa na stolu gosta

- flambiranje pred stolom gosta (jela od raznih mesa i jela od ribe, rakova, školjki i glavonožaca)

 

Garniture

    
 

- steći potrebito znanje i vještinu u proizvodnji i pravilnom odabiranju garnitura za razna jela

- znati pravilno odabrati garnituru prema osnovnoj namjeni na garniture za mesna jela i garniture za riblja jela

- osposobiti se za samostalno pripremanje, gotovljenje i posluživanje jednostavnijih garnitura za (mesna i riblja) jela

 

- podjela garnitura prema osnovnoj namjeni

- garniture za mesna jela

- garniture za riblja jela

                                                                    
 

Desertna jela

     
 

- asistiranje, pomaganje, učenje, ali i samostalni radovi kod pripremanja, gotovljenja, izlaganja, prezentiranja i posluživanja slatkih jela – kolača - od: (finog dizanog, prhkog, hrustavog i lisnatog tijesta, biskvitnih smjesa, raznih krema, varenaca i nabujaka)

- u grupi i uz pomoć sudjelovati u pripremanju razlih ocaklina od (fondana, čokolakde i karamela)

- pomagati u pripremama za flambiranje raznih slatkih jela i voća

         
 

- slatka jela od finog dizanog tijesta

- slatka jela od prhkog tijesta

- slatka jela od hrustavog tijesta

- slatka jela od lisnatog tijesta

- bistvitne smjese (podjela, osnovne vrste)

- pripremanje biskvitnih smjesa (tučenje, pečenje, punjenje)

- kreme za punjene biskvitnih smjesa i ostalih kolača

- slatka jela od biskvitnih smjesa (razni omleti, biskvitni svici i razne torte)

- ocakline, fondan, preljevi i umaci

- kreme (razne voćne i druge kreme)

- varenci i nabujci

- flambirana jela (flambirana slatka jela, flambirana voćna jela)

 
                       

Metodičko napomene

 

Praktična nastava je zajednički naziv za programirano i organizirano vođene odgojno-obrazovnog rada u kojima se programski sadržaji savladavaju radom u školskim radionicama, ugostiteljskim objektima (hotelima) ili u obrtničkoj radionici koja ima licencu i koja ima sklopljen ugovor o naukovanju.

Praktična nastava karakteristična je po međudisciplinarnom pristupu rada bez obzira da li je riječ o stjecanju znanja, radnih vještina i navika, o verifikaciji i primjeni znanja i vještina stečenih u različitim nastavnim disciplinama.

Praktična nastava obuhvaća nastavne cjeline praktičnih i stručno teoretskih nastavnih sadržaja, međusobno povezanih i nužnih da učenik praktičnom djelovanju pristupa na osnovi saznanja o tehnološkim zakonitostima i obrnuto, da teorijski sintetizira praktična iskustva i da spozna kriterije racionalnog djelovanja u izvođenju konkretnih radnih postupaka i zadataka

Praktična nastava se odvija pod stručnim vodstvom mentora iz radionice i stručnog nastavnika iz škole zaduženog za taj dio nastavnog procesa.

Tijekom praktične nastave učenik treba aktivno sudjelovati u predviđenim poslovima i zadacima, a ne statirajući odraditi praktičnu nastavu.

U odabiru sadržaja nastavnog programa treba koristiti princip egzemplarnosti. Pri izradi izvedbenog programa treba uvažavati specifičnosti radionice u školi, hotelu ili obrtničkoj radionici ne narušavajući pri tom osnovnu strukturu okvirnog programa. Izvedbeni program treba biti detaljniji, a sadržaj se raspoređuj sukladno školskom kalendaru.

Učenici u radionicama obrtnika sudjeluju u konkretnom proizvodnom ili uslužnom procesu i uče one sadržaje koje nameće određena usluga i radi toga se ne može uvijek poštovati programirani redoslijed predviđenih sadržaja. Zadaća je svakog realizatora programa da učenika na početku svakog radnog zadatka da potrebna stručno- teorijska objašnjenja koja su neposredno vezana uz izradu zadatka.

Zadatak praktične nastave je da učenik samostalnim radom individualno ili u okviru radnih grupa zajedno s zaposlenicima nadopunjuje i produbljuje teoretsko i praktično znanje, te da usvaja metode i vještine samostalnog rada na planiranim poslovima i zadacima. U takvoj aktivnosti pored usvojenih i naučenih činjenica učenik usvaja i osnovne putove i metode za samostalno stjecanje znanja te stvaralačko i kritičko prilaženje problemima i stresnim situacijama.

Svaki radni zadatak mora imati naziv cjeline, cilj, znanja i radne navike koje se stječu uvježbavanjem na praktičnoj nastavi. Radni zadatak obuhvaća pripremne radove, potrebni materijal, sredstva za rad, predmete rada, način izrade, radne uvjete, propise. zaštitne mjere i ekološke zahtjeve.

 

Mjesto izvođenja praktične nastave

 

Praktična nastava izvodi se u školskim radionicama, radionicama u obrtništvu, raznim ugostiteljskim i hotelskim objektima. Svaki objekt s kojim škola potpiše ugovor o izvođenju praktične nastave mora ispunjavati sve potrebne prostorne (funkcionalne), tehničke i kadrovske uvjete koji omogućuje realiziranje praktične nastave na onoj pedagoškoj i stručnoj razini koja proističe i nastavnog plana i programa za praktičnu nastavu.

 

Obveze učenika

 

Svaki učenik dužan je za praktičnu nastavu imati propisano radno odijelo i mapu za izvođenje praktičnog dijela naukovanja i ovjerenu sanitarnu knjižicu.

 

7. PROGRAM POMOĆNIČKOG/ZAVRŠNOG ISPITA

 

I.

 

Svrha pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje kuharL267025 (Narodne novine, br. 86/96.), nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.

 

II.

 

Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela.

 

III.

 

Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:

 

1.      juhe (temeljci, bistre juhe, krem juhe, juhe s povrćem);

2.      predjela (topla i hladna predjela);

3.      gotova jela (od mesa: govedine, teletine, svinjetine, divljači, janjetine, peradi; jela od iznutrica, jela od ribe i rakova);

4.      jela po narudžbi (prema različitim receptima);

5.      jela hrvatske kuhinje (štrukli, purica s mlincima, različita jela od riba, rakova i sl.);

6.      slatka jela (kreme, jela od lijevanog tijesta);

7.      jela vegetarijanske i dijetalne kuhinje;

8.      pripremanje salata, povrća, gljiva, krumpira, tjestenine, mahunarki i žitnih proizvoda;

9.      voće i voćne prerađevine;

10.  slaganje jelovnika.

 

Ispitanik mora u zadanom roku primjereno pomoćničkom statusu izraditi uradak i obaviti radnu probu. Ispitna komisija na temelju dolje navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku.

POMOĆNIČKI URADAK

 

Vrsta uratka

Opis uratka

Topla jela za zajutrak

Priprema, prigotovljivanje, začini, ukrašavanje, serviranje

Juhe i bistre, krem, od povrća)

Priprema, prigotovljivanje, začini, ukrašavanje, serviranje

Gotova jela od govedine, teletine, svinjetine i peradi

Priprema, prigotovljivanje, začini, ukrašavanje, serviranje

Jela hrvatske kuhinje

Priprema, prigotovljivanje, začini, ukrašavanje, serviranje

Jela od riba, mekušaca i rakova

Priprema, prigotovljivanje, začini, ukrašavanje, serviranje

Salate od povrća, krumpira, tjestenine, mahunarki

Priprema, prigotovljivanje, začini, ukrašavanje, serviranje

 

RADNA PROBA

 

Vrsta radne probe

Opis radne probe

Prigotoviti bistre juhe

Odabrati namirnice, pripremiti, prigotoviti

Pripremiti voćnu salatu

Odabrati voće, pripremiti voće, složiti, servirati

Ispuniti i peći domaću perad

Očistiti perad, pripremiti nadjev, peći, servirati

Serviranje salate od svježeg povrća

Odabrati povrće, pripremiti povrće začiniti, ukrasiti, servirati

  

Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.

Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.

 

IV.

 

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.

 

Tehnologija zanimanja

 

1.                 Osnove higijene

2.                 Kemija, biologija i ekologija

3.                 Poznavanje robe i prehrana

4.                 Kuharstvo

5.                 Ugostiteljsko posluživanje

 

Strani jezik I., II.

 

1.                 Zemlje kulinarskih umijeća

2.                 Osoblje kuhinje

3.                 Kuhinjski blok i kuhinjska oprema

4.                 Postava stola

5.                 Naziv pojedinih namirnica

6.                 Obroci

7.                 Jelovnici - sastavni dijelovi

8.                 Recepti

 

Matematika u struci

 

1.                 Sposobnost primjene osnovnih računskih operacija

2.                 Primijeniti pravilo trojno u struci

3.                 Primijeniti kamatni račun

4.                 Vještina ophođenja s težinama i mjernim jedinicama

5.                 Sposobnost poslovanja s različitim valutama

6.                 Sposobnost izvođenja proračuna mješavina

7.                 Kalkulacije cijena

 

OCJENJIVAČKI LIST

 

I. PRAKTIČNI DIO ISPITA

 

Radnje obavljene u okviru praktične zadaće

Broj bodova

Razumijevanje naloga i uputa

0 – 10

Poznavanje postupka pripreme jela -uratka

0 – 10

 

Spretnost rukovanja priborom strojevima i uređajima

0 – 10

Ispitivanje težine, količine i kvalitete robe

0 – 10

Postupci pripravljanja uratka ili radne probe

0 – 10

Estetski izgled i ukrašenost jela

0 – 10

Kvaliteta izrade

0 – 10

Postupci kontrole

0 – 10

Radna norma

0 – 10

Primjena mjera zaštite na radu i provođenje mjera higijene osobne i na radnome mjestu

0 – 10

UKUPNO BODOVA

100

  

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

92 – 100

Odličan ( 5 )

81 – 91

Vrlo dobar ( 4 )

67 – 80

Dobar ( 3 )

50 – 66

Dovoljan ( 2 )

0 – 49

Nedovoljan ( 1 )

 

II. STRUČNO-TEORIJSKI DIO

 

Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.

 

Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:

 

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

90 – 100

Odličan ( 5 )

80 – 89

Vrlo dobar ( 4 )

70 – 79

Dobar ( 3 )

60 – 69

Dovoljan ( 2 )

Manje od 30

Nedovoljan ( 1 )

  

Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova upućuje se na usmeni ispit.

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.

 

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

92 – 100

Odličan ( 5 )

81 – 91

Vrlo dobar ( 4 )

67 – 80

Dobar ( 3 )

50 – 66

Dovoljan ( 2 )

0 – 49

Nedovoljan ( 1 )

 

Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.

  

Klasa: 133-02/04-02/7

Ur. Broj: 526-12/04-60

Zagreb, 1. srpnja 2004.

 

Ministar

Branko Vukelić, v.r.

  
zatvori
- kuhar –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !