Službena mišljenja Ministarstva financija

Pretražite mišljenja Ministarstva financija po abecedi:

ABCČDEFGHIJKL-LJMN-NJOPRSŠTUVZŽ

Plaćanje PDV-a na usluge arheoloških istraživanja

Plaćanje PDV-a na usluge obrazovanja

Plaćanje PDV-a na usluge u kulturi

Porezna oslobođenja u međunarodnom prijevozu

Porezni tretman poslova financijskog leasinga i aktivnih zajmova kod leasing društva

Priznavanje pretporeza po ulaznim računima

Promjena osobnoga identifikacijskog broja, nepravilna dostava pošiljaka sa Potvrdama o osobnom identifikacijskom broju

Porez na neizgrađeno građevno zemljište - može li Republika Hrvatska biti obveznik plaćanja

Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila

Prirez porezu na dohodak - mjesna pripadnost

Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila kog prijenosa gospodarske cjeline

Porez na tvrtku ili naziv - plaćanje

Porez na tvrtku ili naziv - u mirovanju

Porez na tvrtku ili naziv i porez na reklame

Porez na tvrtku privatne ordinacije opće medicine

Porez na tvrtku za poslovne jedinice poreznog obveznika

Poreza na nasljedstva i darove kada djeca daruju roditeljima

Poreza na tvrtku - razrez poreza za poslovne jedince

Porez na korištenje javnih površina - pojašnjenje pojma javnih površina

Porez na kuće za odmor - postupanje po prigovorima zbog neplaćanja upravnih pristojbi

Porez na kuće za odmor - rok plaćanja i zatezne kamate

Porez na kuće za odmor - utvrđivanje poreza na kuće za odmor-potv

Porez na kuće za odmor - utvrđivanje poreza na kuću za odmor

Porez na kuće za odmor / porez na tvrtku ili naziv

Porez na kuće za odmor hrvatskih državljana na privremenom radu u inozemstvu

Porez na kuće za odmor sanirane nakon ratnih razaranja

Porez na nasljedstva i darovanja - donacije HVIDR-i

Porez na nasljedstva u drugom nasljednom redu

Porez na nasljeđa i darove - oslobođenje od paćanja poreza

Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnne - nastanak porezne obveze

Porez na neizgrađeno građevno zemljište - definicija, obveznici, oporezivanje

Porez na neizgrađeno građevno zemljište - oporezivanje

Porez na neizgrađeno građevno zemljište - oporezivanje

Porez na neizgrađeno građevno zemljište - pojam neizgrađenog zemljišta

Porez na nekretnine u izvanbračnoj zajednici

Porez na priređivanje zabavnih i športskih priredaba

Porez na reklame i porez na tvrtku ili naziv

Porez na reklame na pročeljima zgrada

Porez na reklame na suncobranu

Porez na reklamu i porez na tvrtku

Porez na tvrtku - mjesto plaćanja

Porez na tvrtku - obveza plaćanja u drugoj općini

Porez na tvrtku - oporezivanje tvrtki koje nisu porezno aktivne

Porez na tvrtku i poreza na reklamu - oporezivanje

Porez na tvrtku ili naziv - obveznik

Porez na cestovna motorna vozila

Porez na cestovna motorna vozila - oporezivanje kod branitelja

Porez na cestovna motorna vozila - oslobođenje

Porez na cestovna motorna vozila - oslobođenje od plaćanja poreza

Porez na cestovna motorna vozila -oslobođenje za branitelja uz 80% olakšicu

Porez na cestovna motorna vozila u vlasništvu MUP-a

Porez na cestovna motorna vozila za dio godine

Porez na cestovna motorna vozila za strane državljane

Porez na cestovna motorna vozila - oslobođenje od plaćanja

Porez na CMV - paušalno ili prema vrijednosti

Porez na kuće za odmor - visina poreza

Poreza na CMV - obveznik poreza pri promjeni vlasništva tijekom godine

Prebivalište - osnova za utvrđivanje statusa kuće za odmor

Priređivanje dječjih rođendana - registrirana djelatnost

Porez na cestovna motorna vozila - utvrđivanje godišnje porezne obveze

Porez na kuće za odmor za staru naslijeđenu kuću - Obveza plaćnja

Porez na tvrtku i članarine turističkoj zajednici

Porez na tvrtku i članarine turističkoj zajednici poduzeća u stečaju

Porez na kuće za odmor-visina poreza

Promet vina - oprezivanje

Porez na kuće za odmor - utvrđivanje korisne površine

Primjena odredbi čanka 69. stavak 3. Zakona o igrama na sreću

Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Republike Poljske

Primjena Zakona o upravnim pristojbama

Provođenje postupka ovrhe pljenidbom i prodajom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira (vrijednosnica) i udjela u kapitalu

Primjena instituta jamstva u prisilnoj naplati

Primjena instituta zastare u postupcima utvrđivanja i naplate poreza

Prisilna naplata boravišne pristojbe

Prisilna naplata komunalne naknade

Postupanje po zahtjevu za obračun, zaduženje i naplatu javnih davanja po osnovi neto plaće isplaćene po sudskoj presudi

Potvrde o cijeni karata - vjerodostojne isprave

Povrat poreza na dohodak po godinjoj poreznoj prijavi za 2005. godinu

Povremeni poslovi preko 700,00 kn - oporezivanje

Poticaji zapošljavanja - olakšice

Potpora djeci poginulih sudaca

Potpora posloprimcu zbog uništenja stana - oporezivanje

Potpora prigodom rođenja djeteta

Potpora u okviru socijalne skrbi - oporezivanje

Potpora za slučaj smrti člana uže obitelji zaposlenika

Potpora zbog bolovanja porodiljama - isplata

Potpora zbog otklanjanja posljedica prirodnih nepogoda - oporezivanje

Potpuni (jednokratni) otpis opreme i poslovnih objekata kod obrtnika

Potvrda o plaćenim kamatama po namjenskim stambenim kreditima

Potvrda o rezidentnosti rezidentima Republike Hrvatske

Povlastice pri oporezivanju dohotka na području posebne državne skrbi

Povoljnija kamata pri odobravanju kredita koje banka daje svojim zaposlenicima

Povrat sredstava utrošenih za liječenje djeteta u inozemstvu

Povrat obračunanog a neuplaćenog poreza

Porezno priznati izdaci kod samostalne djealtnosti

Porezno priznati izdaci kod samostalne odvjetničke djelatnosti

Porezno priznati izdaci za premije osiguranja

Porezno priznati izdaci za uništenu i otuđenu dugotrajnu imovinu u ratu

Posebna državna skrb - pravo na osobni odbitak

Posebna nadoknada za razminiranje

Poslovne knjige, knjiga prometa, knjiga popisa - obveza vođenja

Posredovanje pri zapošljavanju učenika i studenata

Porezne olakšice na područjima posebne državne skrbi

Porezne olakšice na temelju obveznica Republike Hrvatske

Porezni obveznik - utvrđivanje statusa

Porezno priznati izdaci - dokazivanje

Porezno priznati izdaci kod drugih samostalnih djelatnosti

Porez na dohodak iz inozemnih dividendi

Porez na dohodak od poljoprivrede i šumarstva - oslobođenje od poreza

Porez na dohodak za strane državljane - način uplaćivanja

Porez na nasljedstva i darove - oporezivanje

Podmirivanje poreznih obveza u slučaju blokade poslovne banke

Podnošenje godišnje prijave poreza kod ostvrenih više oblika dohodaka

Podnošenje posebnog dijela godišnje prijave poreza na dohodak

Područja posebne državne skrbi - oslobođenja od plaćanja poreza

Poduzeće u stečaju - dnevni utržak u poslovnim jedinicama (prodavaonicama)

Pomoć iz sredstava sindikalne članarine - isplate

Pomoć iz sredstava sindikata - oporezivanje

Participacija za zdravstvene usluge - izdavanje računa

Podjela osobnog odbitka za uzdržavano dijete

Podnajam stana vlastitoj tvrtki - obveza plaćanja porez na dodanu vrijednost

Popunjavanje obrasca ID i porezne kartice PK-1

Porez na dohodak po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu

Postupak utvrđivanja dohotka novinara

Povrat pogrešno usmjerenih bezgotovinskih povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi poreza na dohodak

Povrat poreza na dohodak hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata

Preraspodjela osobnog odbitka za uzdržavanu djecu

Primici od financijske imovine neprofitne organizacije - oporezivanje

Primitci od realizacije opcijskih planova iz inozemstva - porezni tretman

Priznavanje uplaćenih premija dopunskog zdravstvenog osiguranja kao izdataka

Porezni tretman plaćanja premije osiguranja od odgovornosti

Potpore invalidnim osobama i kako ostvariti to pravo

Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2004. godinu

Primanja učenika i studenata za rad preko učeničkih i studentskih udruga - oporezivanje

Primanja za rad izvan radnog vremena

Primici u naravi - darovanje radnika putem poklon kartica

Primitci od realizacije opcijske kupnje dionica - porezni tretman

Promjena načina oporezivanja drugog dohotka - mišljenje

Pomorski dodatak - isplata radnicima ukrcanim na riječni brod

Pomorski dodatak - uvjeti za neoporezive isplate

Paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima

Povrat poreza i prireza na dohodak koji je poslodavac obustavio radniku ali ga nije uplatio

Premije za dopunsko zdravstveno osiguranje za 2006.godinu -priznavanje uplata u 2007. godine

Prijava poreza na dohodak za 2006. godinu - obveza podnošenja za ostvarene dohotke od nesamostalnog rada i drugog dohotka po ugovoru o djelu

Plaćanje prireza porezu na dohodak za vojne izaslanike

Preračunavanje neto na bruto plaću - korištenje osobnog odbitka

Primitci po osnovi životnog osiguranja sa obilježjem štednje - porezni tretman

Prigodne nagrade utvrđene internim aktima Ministarstca unutarnjih poslova - oporezivanje

Primici po osnovi drugog dohotka - oporezivanje

Primitaka od financijske imovine neprofitne organizacije - oporezivanje

Podnošenje prijave poreza na dohodak

Porezni tretman naknade isplaćene djeci za statiranje u spotu

Priznavanje neoporezivog dijela umjetničkog autorskog honorara

Prodaja odnosno ustupanje opcije koja je dobivena zamjenom za dionice

Podaci za utvrđivanje i oporezivanje dohotka od osiguranja

Podnošenje godišnjih prijava poreza na dohodak za 2008. članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi

Porezni tretman premija osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine radnicima

Porezni tretman prodaje udjela u trgovačkom društvu

Porezni tretman realizacije opcijskog ugovora sklopljenog s povezanim društvom iz inozemstva

Porezni tretman stipendija koje se isplaćuju na teret sredstava IPA fonda

Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke (NN Međunarodni ugovori 9/06)

Priznavanje troškova osobnog automobila kao poslovnih izdataka kod iznajmljivanja

Prodaja više od tri nekretnine u pet godina

Plaćanje predujmova poreza na dohodak u RH iz inozemnog dohotka ostvarenog u državi ugovornici

Porezni tretman plaće koja se isplaćuje rezidentima država ugovornica (Slovenija, Srbija, Makedonija)

Primanja za poslove kvalificiranog prevođenja za poslodavca temeljem ugovor o djelu, pored primanja od nesamostalnog rada

Primitci od prodaje arhitektonsko - građevnog kamena - porezni tretman

Paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja

Porezni tretman djelatnosti sakupljanja i prodaje gljiva

Porezni tretman primljenih potpora za obavljanje djelatnosti obrta

Porezno priznavanje rashoda od otpisa potraživanja prema Zakonu o porezu na dobit

Porezno priznavanje rashoda od usklađenja i otpisa potraživanja prema Zakonu o porezu na dobit

Porez na dobit po odbitku na kamate plaćene u okviru multinacionalnih kompanija

Prijava poreza na dobit za 2006. godinu

Priznavanje troškova osobnih automobila - porezni tretmen

Promjena metode utvrđivanja porezne osnovice poreza na dobit

Promjena poreznog razdoblja

Promjena poreznog razdoblja pri oporezivanju dobiti

Promjena računovodstvenih politika unatrag i utjecaj na oporezivanje

Provedba članka 16. i 20. zakona o porezu na dohodak

Prodaja vlastitih dionica i kapitalna dobit - oporezivanje

Promet vlastitih dionica

Privatna gimnazija -obveznik poreza na dobit

Privatne zdravstvene ustanove - obveznici

Priznati rashodi do visine 2% ukupnog prihoda koji se uplaćuju kaznionicama

Priznavanje prihoda kod prodaje tuđe robe - porezni tretman

Priznavanje rashoda na temelju usklađenja vrijednosti dugotrajne, kratkotrajne i financijske imovine

Priznavanje troškova po Zakonu o porezu na dobit

Priznavanje troškova povezanih društava (društva matice i društva kćeri)

Procijenjena vrijednost dionica - u prijavi poreza

Prodaja obrta trgovačkom društvu - oporezivanje PDV i porezom na dobit

Primjena poreznih propisa kod kapitalnih poslovnih

Prijava poreza na dobit za 1994. godinu - upute za primitak i kontrolu

Prijava poreza na dobit za 1999. godinu - uputa za obradu

Prijava porezana dobit u 1995. godini - upute za postupanje

Prijenos gubitka kod promjene proeznog razdoblja

Prijenos poreznog gubitka kod spajanja i pripajanja

Primanja s temelja udjela

Primici i izdaci kod samostalne djelatnosti

Predstavništvo u Francuskoj - oporezivanje

Predujam poreza na dobit

Prekomjerna dužnička i preniska vjerovnička kamata

Prestanak statusa obveznika

Prihodi i rashodi kod kupnje nekretnine, iznajmljivanja i raskida ugovora

Prihodi od revalorizacije imovine - oporezivanje

Povrat poreza na dobit za 1994. godinu - upute

Poticaji po osnovi zapošljava pripravnika

Poticaji zapošljavanja - porezne olakšice

Poticaji zapošljavanja po zakonu o porezu na

Potvrda o podmirenju poreznih obveza

Povećanja udjela koji se vode po metodi udjela

Povećanje kapitala temeljem pretvorbe društvenih poduzeća

Povlastice i poticajne mjere temeljem ulaganja

Posebne rezerve banaka, formiranje- porezno priznati rashod

Poslovanje pravnih osoba putem interneta

Porez po odbitku prema ugovoru s Maltom - oporezivanje

Porez po odbitku prema ugovoru sa Norveškom - oporezivanje

Porez po odbitku - ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s Austrijom

Porezna prijava kod statusnih promjena pripajanja

Porezne i carinske povlastice za predviđena ulaganja

Porezne olakšice kod zaklada

Porezne olakšice na područjima posebne državne skrbi

Porezne olakšice u djelovanju zaklada i fundacija

Početak rada poduzeća i pravo na osolbođenje od poreza

Poduzeće u stečaju - podnošenje porezne prijave

Poklonjeni proizvodi u promidžbe svrhe

Porez na dobit

Porez po odbitku na usluge poslovnog i poreznog savjetovanja

Porezne olakšice u porezu na dobit prema Zakonu o obnovi i razvoju Grada Vukovara

Postupanje s revalorizacijskim pričuvama pri podjeli društva

Prijava poreza na dobit za 2007. godinu

Porez na dobit i obavljanje djelatnosti na području posebne državne skrbi

Porez po odbitku na naknade za softver

Porezne olakšice na područjima posebne državne skrbi

Porezne olakšice za trgovačka društva koja su registrirana i obavljaju brodarsku djelatnost

Porezni status udruga

Povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva

Potpore iz proračuna i od drugih subjekata - praćenje i oporezivanje

Prisilna naplata komunalne naknade

Prisilna naplata poreza potraživanjima poreznog dužnika

Prijava potraživanja u postupku likvidacije društva

Prijeboj poreznog duga sa potraživanjima prema drugim osnovama - mogućnosti

Premije osiguranja od automobilske odgovornosti - podnošenje mjesečnog izvješća

Postupak vraćanja oduzete imovine - oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi

Postupanje u postupku prisilne naplate

Potvrde uz osnivanje trgovačkog društva - uputa

Porezna zastara poreza na dohodak

Porezna zastara u prekršajnom postupku

Plaćanje predujma spomeničke rente

Pomoć prognanicima - oporezivanje

Pomorski dodatak do/preko 150,00 kn

Pomorski dodatak - besporezne isplate

Popis dugotrajne imovine

Popis dugotrajne imovine putem računala

Popis ovlaštenih umjetničkih udruga - dopuna

Popis strukovnih umjetničkih udruga

Peradarstvo, djelatnost obavlja fizička osoba - oporezivanje

Plaća a zaposlenika u diplomatskim i konzularnim predstavništvima - oporezivanje

Plaća civilnog invalida rata - oporezivanje

Plaća direktora, inozemnog poreznog obveznika - oporezivanje

Plaća državnim dužnosnicima - isplata

Plaća iz proračuna na područjima posebne državne skrbi

Plaća po presudi općinskog suda - oporezivanje

Plaća po sudskoj presudi - oporezivanje i isplata

Plaća prognanika - mjesto plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada

Plaća u naravi - korištenje prijevoznih sredstava u vlasništvu poduzetnika za osobne potrebe

Plaćanja u gotovini i preko računa kod ovlaštene organizacije

Plaćanje poreznih obveza pravnih i fizičkih osoba

Plaćanje računa i obveza vođenja krm obrasca

Plaćanje roba i usluga obrtnicima

Plaće isplaćene u naravi - oporezivanje

Plaće iz državnog proračuna područjima posebne državne skrbi

Plaće ostvarene u dionicama

Plaće pomoraca - obračunavanje, plaćanje i nadzor doprinosa i poreza na dohodak

Plaće zaposlenika društva u stečaju

Plaćena najamnina za stanovanje zaposlenika - oporezivanje

Plaćene kamate za kupnju stana - korištenje osobnog odbitka

Prijava poreza na dobit za područja posebne državne skrbi

Prijenos poreznog gubitka

Podaci o kupoprodajnom ugovoru

Predavanje liječnika specijalista - mišljenje o ugovor o autorskom honoraru

Predavanje na seminaru - je li autorski honorar

Prodaja vlastitih dionica trgovačkog društva radnicima - porezni tretman

Promjena načina oporezivanja - prijelaz sa poreza na dohodak na porez na dobit

Porez na dohodak od imovine po osnovi otuđenja nekretnina stečene nasljeđivanjem

Potpora zbog elementarnih nepogoda - porezni tretman

Prodaja nekretnina i porez na dohodak

Promjena obrazaca "porezna kartica"

Propuštanje podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak

Putni troškovi i dnevnice isplaćeni iz sindikalne članarine

Putni troškovi sudaca porotnika - obračunavanje i isplata

Prodaja robe građanima uz odgodu plaćanja - nastanak porezne obveze

Prodaja stanova u vlasništvu javnog poduzeća.

Prodaja tri istovrsne nekretnine prema jednom ugovoru - oporezivanje

Prodaja više od 3 nekretnina - oporezivanje

Prodaja više od 3 nekretnina - utvrđivanje dohotka

Prodaja vlastitih dionica zaposlenicima

Prodaje dionica - utvrđivanje dohotka

Proizvodnja vina - oporezivanje

Promet nekretnina - oporezivanje

Promet preko žiro računa obveznika - praćenje i dostava podataka

Priznati izdaci u paušalnom iznosu 25% - ocjena ustavnosti

Priznavanje izdataka kod ostvarivanja dohotka od imovine

Procjena porezne osnovice

Prodaja dionica - oporezivanje

Prodaja nedovršenih stanova - utrđivanje poreza na dohodak od imovine

Prodaja nekretnina - oporezivanje porezom na dohodak od imovine

Prodaja nekretnine korištene za stanovanje - dokazivanje

Primici ostvareni na nagradnim natjecanjima - oprezivanje

Primici učenika i studenata - ovlašteni posrednici

Primitak od davanja poduke - oporezivanje

Primitci u naravi - obračun poreza na dohodak i prireza

Primjena članka 27. pravilnika o porezu na dohodak

Pripadnici HV - oslobođenja i povlastice pri oporezivanju

Prirez na porez na području novoustrojenih općina i gradova - obveza plaćanja

Prisilna naplata poreza

Prisilna naplata - provođenje postupka

Prisilna naplata iz plaće dužnika

Prisilna naplata poreza i pristojbi

Prisilna naplata poreza iz plaće

Prijava poreza na dohodak po pojedinim oblicima dohotka za 2002. godinu

Prijenos gospodarske cjeline sa obrta na društvo

Primici darovatelja predmeta muzejske građe - oporezivanje

Primici od otuđenja financijske imovine te kamate - oporezivanje

Primici od prodaje poljoprivrednih strojeva

Prebivalište i boravište na području brdsko planinskih područja - ostvarivanje prava na povećani osobni odbitak

Prebivalište poreznog obveznika - utvrđivanje

Predujam poreza kod pretplaćenog poreza

Pregled podataka o premijama osiguranja za koje je korištena olakšica

Premije osiguranja - oporezivanje

Premije osiguranja od nesretnog slučaja

Premije osiguranja života

Premije osiguranja života i dopunsko zdravstveno osiguranje - porezno priznati izdaci

Prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti - utvrđivanje dohotka

Prestanak samostalne djelatnosti - utvrđivanje dohotka

Prihodi odnosno dohodak - isplata preko žiro računa

Povrat poreza i prireza na dohodak od povremene samostalne djelatnosti

Povrat poreza invalidima rada

Povrat poreza na dohodak iz plaća

Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi (račun 1492)

Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi zbog odlaska u mirovinu

Povrat poreza po osnovi uplaćenih premija osiguranja

Povrat posebnog poreza na promet automobila kod raskida kuporodajnog ugovora

Povrat sredstva utrošenih za liječenje djeteta u inozemstvu

Povrat uplaćenog predujma poreza na dohodak temeljem udjela u kapitalu po konačnom obračunu

Prijenos izgrađenog poslovnog prostora - oporezivanje

Prijenos novčanih potraživanja - oporezivanje

Prijenos objekata javne rasvjete - oporezivanje

Prijenos obrta kao gospodarske cjeline

Prijevozne usluge iz inozemstva za potrebe SFOR-a

Prijevozne usluge pri izvozu dobara - oslobođenje

Pravo na odbitak pretporeza obrtnika koji adaptira stambeno poslovnu zgradu

Pravo na povrat pretporeza

Predmeti kućanstva koje uvoze fizičke osobe radi useljenja u Republiku Hrvatsku - oporezivanje

Predujam naplaćen za izvoz robe

Predujam za buduće isporuke koje plaća MOMSP

Predujam za održavanje objekta plaćen prije 31.12.97.

Predujmovi za usluge organiziranog boravka - porezne obveze

Prekomjerni kalo rastep kvar i lom (čl. 25. st. 4. P-PDV) - priznavanje

Premije za mlijeko - isplaćene kooperantima

Prenošenje plinske mreže iz javnog komunalnog poduzeća u trgovačko društvo

Prestanak statusa poreznog obveznika

Pretporez pri uvozu

Pretporez pri uvozu

Prihodi od najamnine u vjerskim zajednicama

Povrat PDV-a strancima

Povrat PDV-a stranim izlagačima

Povrat PDV-a u zračnoj luci

Povrat poreza - ustupanje prava na povrat

Povrat poreza dobrovoljnom vatrogasnom društvu

Povrat poreza inopoduzetnicima

Povrat poreza inozemnim poreznim obveznicima

Povrat poreza kupcima stranim državljanima

Povrat poreza na dodanu vrijednost

Povrat poreza na dodanu vrijednost plaćenog pri uvozu automobila za invalidnu osobu

Povrat poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima

Povrat poreza na dodanu vrijednost temeljem carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja

Povrat poreza na promet proizvoda i usluga i posebnih poreza

Povrat poreza po obračunu

Povrat poreza prema zakonu o vatrogastvu

Povrat poreza stranim državljanima

Povrat poreza stranim državljanima u osobnom putničkom prometu

Povrat poreza stranim državljanima u putničkom prometu

Povrat poreza veleposlanstvu strane zemlje

Povrat pretporeza inozemnim poduzetnicima

Povratu PDV inozemnim poduzetnicima - uputa

Poštanske usluge - ispostavljanje računa bez specifikacije usluga

Poštanske usluge koje hp daje stranim operatorima

Potpore iz sredstava državnog proračuna

Potraživanja i udjeli - promet

Potvrda o pravu na porezno oslobođenje

Potvrda o primljenoj donaciji iz inozemstva

Potvrda o primljenoj novčanoj donaciji iz inozemstva - izgubljena je nakon korištenja

Povrat PDV inozemnim poduzetnicima

Povrat PDV-a javnim vatrogasnim postrojbama, vatrogasnim zajednicama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima

Povrat PDV-a na ratom stradalim područjima

Povrat PDV-a poreznom obvezniku u stečaju

Porezno-priznati manjak pri prometu životinjama

Posebni porez na duhanske proizvode i porez na dodanu vrijednost

Posrednička provizija kod konsignacijskog skladišta

Posrednička provizija u vezi s osiguranjem iz inozemstva

Posredovanja pri iznajmljivanju privatnog smještaja putem turističkih agencija

Posredovanje pri isporuci dobara

Postupak likvidacije - status poreznog obveznika

Poreza na cestovna motorna vozila - osnovica PDV

Porezna oslobođenja pri isporukama međunarodnom odboru Crvenog križa

Porezne evidencije u poreznoj upravi - korištenje JMBG-a

Porezne olakšice branitelja pri uvozu osobnog automobila za obavljanje autotaksi obrta

Porezni tretman prilikom prodaje adaptirane stambene zgrade

Porezno oslobođenje - potvrda o pravu na oslobođenje

Porezno oslobođenje na temelju sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srednjoj pomoći između Vlade RH i Vlade SAD-a

Porezno oslobođenje za diplomatska i konzularna predstavništva

Porez na potrošnju - osnovica za PDV

Porez na dodanu vrijednost na cigarete

Porez na dodanu vrijednost na predujmove iz 1997

Početak obveze poreznog obveznika

Početak poreznog obveznika

Poliklinika (zdravstvena djelatnost) - oslobođenje

Političke stranke nisu obveznici PDV

Ponovni uvoz izvezene robe - mogućnost oslobođenja poreza

Popravci u jamstvenom roku

Porez na cestovna motorna vozila u financijskom lizingu

PDV i porezne povlastice hrvatskih branitelja domovinskog rata i članova njihovih obitelji

PDV, posebni poreza i carina pri uvozu plovila za potrebe športskog kluba

Plaćanje neplaćenog (zaostalog) poreza na promet proizvoda iz 1995.

Plaćanje PDV-a humanitarnih organizacija

Plaćeni porez u inozemstvu - pribavljanje dokaza

Plovila - iznajmljivanje stranim turistima

Plovilo kupljeno licitacijom na dražbi

Paušalna naknada za vodu

PDV i porez na promet nekretnina

PDV iskazan u računima za gradnju priznat kao pretporez

Porez na dodanu vrijednost na vlastitu potrošnju

Porezni postupak s ulaznim i izlaznim računima

Prijevoz kod Izvoza privremeno uvezenih dobara radi dorade

Privremeni uvoz opreme za razminiravanje - oslobađanje od plaćanja PDV

Privremeni uvoz radi oplemenjivanja

Prodaja vode putem automata

Polog za korištenje opreme - oporezivanje

Posredovanja na tržištu vrijednosnica

Poticajna sredstva iz državnog i gradskog proračuna - oporezivanje

Povrat PDV inozemnom poduzetniku

Povrat PDV javnim vatrogasnim postrojbama, vatrogasnim zajednicama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima za 2004. godinu

Prestanak obavljanja djelatnosti obrta - pravo na ulaz i izlaz iz sustava poreza na dodanu vrijednost kod višektatnog prestajanja

Primjena preračunane stope PDV-a

Priznavanje popusta na prodaju vozila tijekom promotivne kampanje

Prodaja rabljene brodice - osnovica za PDV

Prodaja zrakoplovnih karata - porez na dodanu vrijednost

Podjela pretporeza i kriterij za njegovu podjelu neprofitnih organizacija

Postupak unutarnje proizvodnje

Povrat PDV-a temeljem naknadno izdane potvrde

Povrat PDV-a temeljem Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade RH i Vlade SAD-a

Prijenos objekta sa komunalnog društva na grad

Primjena nulte stope na informatičke knjige

Prodaja i održavanja softvera u inozemstvu

Psihološke usluge - oslobođenje PDV-a

Promidžbene i slične usluge za inozemnog poduzetnika - obveza obračunavanja i plaćanja PDV-a

Povrat poreza na dodanu vrijednost po Zakonu o vatrogastvu

Podučavanje iz područja računalstva - porezni tretman

Prodaja Simpa prepaid bonova elektronskim putem - porezni tretman

Promjena djelatnosti i naziva dioničkog društva nakon likvidacije i oporezivanje PDV

Privatni iznajmljivači smješaja koji nisu u sustavu pdv-a - porezni tretman

Prodaja cigareta na prodajnim mjestima - obveza izdavanja računa

Podnajam stana vlastitoj tvrtki - obveza plaćanja PDV

Porez na cestovna motorna vozila - oslobođenje za invalidne osobe

Povrat poreza na dodanu vrijednost stranom državljaninu

Pravo na odbitak pretporeza u računima za ulaganja u nekretninu

Prijevoz dobara privremeno uvezenih radi dorade i ponovnog izvoza

Privatna ssrednja škola - oporezivanje organiziranja međunarodnog sajma

Privremeni uvoz opreme za ispitivanje opreme za razminiravanje - oporezivanje

Privremeni uvoz radi oplemenjivanja

Prodaja prijevoznih karata u sredstvima javnog prijevoza - ispostavljanje računa

Prodaja vode putem automata

Porez na dodanu vrijednost na knjige

Porez na dodanu vrijednost na knjige

Pravo na odbitak pretporeza kod priređivanja igara na sreću u igračnicama i na automatima

Prijava u registar i brisanje iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost od 01.01.2010.

Prihodi ostvareni od naknada za izdane garancije, kamatu i sl.

Porezni i računovodstveni aspekt poslovanja javnih komisionara

Primjena nulte stope pdv-a na knjige o životu i stvaralaštvu pojedinih autora

Povrat plaćenog PDV-a za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti

Povratna naknada za ambalažu za pića i napitke

Provoz robe pod carinskim nadzoroma kroz carinsko područje Republike Hrvatske

Psihologijsko savjetovalište - je li oslobođeno plaćanja pdv-a

Potvrda o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost

Povrat PDV-a - tumačenje odredbi o pravu na povrat

Prijevozne usluge u međunarodnom prometu - oporezivanje

Priručnik za športske ribolovce - oporezivanjePDV-om po stopi od 22% ili po stopi 0%

Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Promiđbene usluge za stranog naručitelja

Provizija za isporučenu robu iz carinskog skladišta tipa "D" - oporezivanje

Provizija za prodaju inozemnih dobara

Publikacija "Učinkoviti menadžer" izdaje se jednom godišnje - primjena porezne stope

Pučka otvorena učilišta - oporezivanje

Pučka učilišta za obrazovanje odraslih - oporezivanje

Pučko otvoreno učilište - oslobođenje od plaćanja PDV

Pučko otvoreno učilište osnovano privatnim kapitalom - oporezivanje

Prodaja ostale robe na kioscima - ispostavljanje računa

Prodaja putem tankomata

Prodaja rabljenih mopeda i motocikla - osnovica za PDV

Prodaja rabljenih vozila putem komisionara

Prodaja rabljenog automobila od fiducijarnog dužnika - ispostavljanje računa

Prodaja vozila staro za novo/razmjena

Prodaja založenog plovila (hipoteka)

Programi financirani iz inozemstva - oslobođenje od PDV

Projekti financirani sredstvima iz proračuna

Projekti međunarodne organizacije za migracije u Republici Hrvatskoj

Promet nekretnina - oporezivanje PDV

Promet nekretnina u slobodnoj zoni

Promet upotrebljavanih automobila - PDV i posebni porez

Prometu rabljenih osobnih vozila - PDV i posebni porez u

Promidžbene usluge

Promiđbene poruke - oporezivanje

Privremeni uvoz dobara

Privremeni uvoz strojeva za sajam

Procjena porezne osnovice - uspoređivanje sa sličnim obveznikom

Prodaja automobila obrtnika koji nije u popisu (obrazac DI)

Prodaja diplomatskim predstavništvima te obračun povrata PDV-a stranim državljanima

Prodaja dobara u postupku ovrhe

Prodaja državnih biljega u komisionu

Prodaja goriva putem tankomata - ispostavljanje računa

Prodaja kazeta putem automata - ispostavljanje računa

Prodaja konsignacijske robe, diplomatima putem ustrojavanja izdvojenoga prodajnoga mjesta.

Prodaja na kredit

Prodaja na otvorenim prostorima - izdavanje računa

Prodaja na otvorenim prostorima - izdavanje računa

Priređivanje zabavnih igara koje se naplaćuju putem automata - obveza izdavanja računa

Prisilna naplata javnih prihoda - postupanje porezne uprave po zahtjevima drugih državnih tijela

Prisilna naplata sudskih pristojbi - postupanje porezne uprave

Prisilna naplata troškova prekršajnog postupka

Prijava u registar poreznih obveznika

Prijeboj međusobnih obveza po različitim osnovama

Prijeboj poreznih obveza i potraživanja

Prijenos gospdarske cjeline - oporezivanje

Prijenos gospodarske cjeline - oporezivanje

Posebni porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke za obrtnike koji imaju prijavljeno sezonsko poslovanje

Prošek prirodno desertno vino - oporezivanje

Prodaja vozila u stranom predstavništvu - legalnost i oporezivanje

Proizvodnja naftnih derivata - oprezivanje posebnim porezom

Promet duhanskih prerađevina u zračnom i brodskom prometu- nadzor prometa

Promet rabljenih vozila kod pravnih osoba - oporezivanje

Privremeni izvoz domaćeg vina radi oplemenjivanja

Primjena Ugovora o slobodnoj trgovini između RH i BiH pri uvozu bezalkoholnih pića (aromatiziranih sirupa)

Prirodni voćni sirup - razvrstavanje i oprezivanje

Prisilna naplata posebnog poreza na alkohol - nadležnost pri naplati

Prijenos automobila u državnom vlasništvu bez naknade po odluci Vlade RH

Predmet oporezivanja - specijalni benzin 140/200

Preregistracija vozila pri spajanju i podjeli pravnih osoba

Prigodni zlatni kovani novac i numizmatički kompleti koji glase na navčanu jedinicu

Povrat posebnog poreza stranim diplomatskim predstavnicima

Praškovi, pastile i sirupi namijenjeni za proizvodnju ili pripremu bezalkoholnih pića

Povećanje poreza tijekom godine -primjena zakona o posebnom porezu na pivo

Posebni porez na etilni alkohol koji se koristi u proizvodnji tiskarskih boja - oporezivanje

Posebni porez na etilni alkohol koji se koristi za hlađenje i čišćenje opreme

Posebni porez na promet osobnih automobila - kod statusnih promjena

Posebni porez na promet osobnih automobila - teretnih vozila, autobusa i radnih vozila

Posebni porez na promet osobnih automobila kod pravne osobe obveznika PDV

Posebni porez na promet upotrebljavanih motornih vozila - pripajanje društva

Posebni porez na promet upotrebljavanih motornih vozila kod pripajanja društva

Posebni porez na promet upotrebljavanih motornih vozila kod pripajanja društva

Posebni porez na promet upotrebljavanih teretnih vozila

Posebni porez na uvezeno vino iz Republike Slovenije

Posebni porez na uvoz plovila za obavljanje djelatnosti

Posebni porez na zalihe alkohola u ljekarnama

Posebni porezi i porez na dodanu vrijednost

Porezno oslobođenje pri izvozu luksuznih proizvoda putem posrednika

Porez na potrošnju - obračun i uplata, rokovi

Pogrebna i sanitetska vozila

Popis zaliha alkoholnih pića na dan 1. 6. 2000.

Porez na cestovna motorna vozila - oporezivanje kod leasinga

Porez na cestovna motorna vozila za registriranu djelatnost

Petrolej - upotreba za proizvodnju drugih derivata

Petrolej i ulje za loženje - oporezivanje

Pirotehničke igračke i sredstva za male vatromete

Plinsko ulje kao lož ulje - obveza bojenja

Plovila za lučku kapetaniju - uvoz za vlastite potrebe

Plovilo, brod - nabava radi dodjele u nagradnoj igri

Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova kod statusne promjene

Prijenos rabljenih osobnih automobila prilikom statusne promjene

Prijenos vozila na novoosnovano društvo

Prodaja kombija za prijevoz igrača u casinu

Promet vina - oporezivanje

Posebni porez na promet osobnih automobila i ostalih motornih vozila

Posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila - obveza plaćanja kod spajanja i pripajanja poduzeća

Povrat posebnog poreza stranim diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj

Povrat posebnog poreza stranim diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj

Primjena Zakona o posebnom porezu na pivo

Posebni porez na promet osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova - obveza plaćanja

Prodaja osobnog automobia dobivenog u nagradnoj igri - oporezivanje

Prodaja rabljenog motornog kod kojeg pri nabavi nije odbije pretporez

Prigovor na opomenu za dugovanje zbog neplaćanja doprinosa

Produženo mirovinsko osiguranje - utvrđivanje doprinosa

Primici upravitelja stambenih zgrada - doprinosi za obvezna osiguranja

Primici za rad studenata - obračun doprinosa

Primjena čl. 87. zakona o doprinosima za obvezna osiguranja

Primjena najviše osnovice za obračun i plaćanje doprinosa

Prisilna naplata doprinosa za mirovinsko osiguranje

Prisilna naplata doprinosa za mirovinsko osiguranje

Primanja hrvatskih državljana zaposlenih u diplomatskim predstavništvima - obračunavanje i plaćanje doprinosa

Primanja inozemnih umirovljenika - doprinos za zdravstveno osiguranje

Primanja na ime dijela troškova poslijediplomskogstudija - doprinosi za obvezna osiguranja

Primanja stranaca člana uprave - obračun i plaćanje obveznih doprinosa

Primici od druge samostalne djelatnosti -doprinosi za obvezna osiguranja

Primici od izdavanja u najam osobnog automobila - doprinosi za obvezna osiguravanja

Poduzetnička plaća temeljem obavljanja samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljopr, trgovca pojedinca

Primjena Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja II

Plaćanje doprinosa za pomorce zaposlenih na brodovima strane državne pripadnosti

Privremena obustava obavljanja samostalne djelatnosti i svojstvo osiguranika pomorca

Primjena stope 0% poreza na dodanu vrijednost na ilustriranu slikovnicu prilagođenu djeci

Promjena vlasništva na nekretninama - izvješćivanje porezne uprave

Prodaja stare nekretnine adaptirane tijekom veženja zakona o PDV - oporezivanje

Prodavatelj nekretnine solidarni jamac za porezni dug

Promet nekretnina - oporezivanje

Promet nekretnina - prijenos vlasništva

Promet nekretninama prije stupanja na snagu zakona - oporezivanje

Procjena nekretnine - primjena odredbe čl. 87. st. 4. ovršnog zakona

Procjena vrijednosti nekretnina temeljem zahtjeva jedinice lokalne samouprave

Prodaja nekretnine na području posebne državne skrbi

Prodaja nekretnine radi kupnje nove za stambene potrebe - mogućnosti oslobođenja

Primjena oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina

Primjena porezne olakšice pri stjecanju nekretnine ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju

Prijava prebivališta i uvjeti poreznog oslobođenja

Prijenos vlasništva uz naknadu - oporezivanje

Predugovor o kupnji nekretnine - nastanak porezne obveze

Povrat poreza na promet nekretnina temeljem raskida ugovora

Pravo građenja - oporezivanje po ugovoru o pravu građenja

Posredovanje u prometu nekretnina preko agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Porezna olakšica kod kupnje nekretnine od strane malodobnog djeteta

Porezna osnovica - mogućnosti umanjenja

Porezna osnovica - utvrđivanje kod cijene u stranoj valuti

Porezna osnovica - utvrđivanje od strane porezne uprave

Porez na promet nekretnina pri fiducijarnom stjecanju vlasništva nekretnina

Plaćanje poreza na promet nekretnina – nemogućnost otpisa

Plaćanje komorskog doprinosa

Primjena Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja II

Porez na promet nekretnina - predmet oporezivanja

Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za građanina na privemeom radu u inozemstvu

Poništenje utvrđenog poreza na promet nekretnina

Procjena tržišne vrijednosti nekretnine - zahtjev za izdavanje potvrde

Poništenje rješenja o porezu na promet nekretnina

Potvrde o osobnom identifikacijskom broju, nadležni poštanski uredi

Prekidanje nagradne igre

Primjena članka 67. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara

Priređivanje nagradnih igara

Provođenje promotivne aktivnosti putem nagradnih igara

Pristojbe za stjecanje i otpust iz hrvatskog državljanstva

Primjena tarifnog broja 2. tarife upravnih pristojbi

Pojednostavnjeni postupak deklariranja na temelju komercijalnih isprava sukladno članku 88. stavku 1. točci b) Carinskog zakona

Primjena Zakona o upravnim pristojbama u arhivskoj službi RH

Postupanje po ugovoru o zakupu poslovnog prostora koji nije prijavljen Poreznoj upravi

Plaćanje PDV-a na kotizacije za klub i licence za strane i domaće igrače

Plaćanje PDV-a na promotivni materijal

Porezni tretman isplata mirovina iz II. stupa mirovinskog osiguranja

Posebni porez na promet vozila

Postupanje PU prilikom praćenja velikih događanja bitnih za oporezivanje

Povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima i registriranje

Prijava poreza na dobit za 2010. godinu

Primjena nulte stope PDV-a za proizvodnju zubnih nadomjesaka

Porez na dodanu vrijednost - obračunavanje

Porezni tretman derivata u obračunu poreza

Porezni tretman isplata mirovina iz II. stupa mirovinskog osiguranja

Porezni tretman profesionalnih vatrogasnih postrojba

Porezno oslobođenje u vezi s međunarodnim prijevozom prema odredbama 13.b. Zakona o PDV-u

Posebni porez na promet vozila

Poslovi izobrazbe

Postupanje povodom prijedloga za mirenje

Postupanje PU prilikom praćenja velikih događanja bitnih za oporezivanje

Postupanje vezano za dostavu obavijesti o poreznom nadzoru poreznom obvezniku koji je otputovao izvan RH

Postupanje vezano za dostavu rješenja poreznom pbvezniku

Povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima i registriranje

Povrat PDV-a u putničkom prometu

Prava na odbitak pretporeza profesionalnih sportaša obveznika PDV-a

Prijava poreza na dobit za 2010. godinu

Prijava poreza na dobit za 2011. godinu

Primjena nulte stope PDV-a

Primjena stope 0% pri uvozu knjiga

Prodaja službenih automobila

Promotivni materijal

Plaćanje PDV-a na znanstveni časopis prilikom fakturiranja pretplate ili prodaje fizičkim ili pravnim osobama

Pravo na odbitak pretporeza

Promet plemenitim kovinama, odnosno metalima, kao i investicijsko zlato

Primjena stope PDV-a na mjesečni časopis

Primjena nulte stope PDV-a na pomoćna nastavna sredstva

Primjena nulte stope PDV-a na početnu mliječnu hranu za dojenčad

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se