Službena mišljenja Ministarstva financija

Pretražite mišljenja Ministarstva financija po abecedi:

ABCČDEFGHIJKL-LJMN-NJOPRSŠTUVZŽ

Ulazak u sustav PDV-a redovitih članova Akademije

Utvrđivanje gradskih poreza od strane porezne uprave

Uplata poreza i drugih javnih prihoda iz inozemstva

Udjeli u investicijskom fondu - oporezivanje nasljeđivanja udjela

Udjeli u investicijskom fondu - oporezivanje nasljeđenog udjela

Upravne pristojbe - naplata

Ustupanje potraživanja po osnovu povrata PDV-a

Ustupanje potraživanja za povrat poreza na treću osobu

Utvrđivanje i plaćanje spomeničke rente

Utvrđivanje, nadzor i naplata doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori

Uvjerenje o posjedovanju cestovnog motornog vozila - oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi

Uvjerenje o prebivalištu - oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi

Ustupanja vlasničkih udjela - oporezivanja

Utvrđivanje dohotka stečajnih upravitelja

Utvrđivanje drugog dohotka i plaćanje predujma poreza na dohodak

Uvećanje osobnog odbitka za otplatu kamata po namjenskom stambenom kreditu za investicijska održavanja na postojećem stambenom prostoru u 2003. i 2004. godini

Ugovor o djelu za obavljanje privremenih nesamostalnih poslova, prijava u sustav PDV-a

Ugovor o poslovođenju trgovačkog društva - naknada radnicima koji su zaposleni u drugom društvu

Uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja u inozemstvu i zatezne kamate po osnovi plaće - porezni tretman

Usluge turističkih vodića prema ugovorima o djelu - oporezivanje

Utvrđivanje i oporezivanje primitaka u naravi

Uvećani osobni odbitak na područjima posebne državne skrbi po godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2004. godinu - mišljenje

Uplaćene premije dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja - priznavanje izdataka

Uplata poreza i prireza na dohodak - obveza plaćanja za nerezidente

Unos nekretnine u društvo - oporezivanje

Uplaćene premije osiguranja - izdavanje potvrde o uplaćenim premijama

Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Slovenijom

Utvrđivanje drugog dohotka i plaćanje predujma poreza na dohodak

Utvrđivanje drugog dohotka od izrade računalnih programa

Utvrđivanje i isplata dohotka stečajnih upravitelja

Unos nekretnine u temeljni kapital trgovačkog društva

Ustanova u kulturi - oporezivanje porezom na dobit

Usluge savjetovanja iz Španjolske - porez po odbitku

Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave poreza na dobit za 2003.

Usklađenje vrijednosti imovine po propisima o oporezivanju dobiti

Usklađenje vrijednosti imovine po propisima o oporezivanju dobiti

Ulaganja u infrastrukturu u vlastitoj režiji i potpora od države i građana - oporezivanje

Unos imovine obrta u društvo - oporezivanje

Unosa nekretnina u temeljni kapital - oporezivanje

Udio u kapitalu drugog obveznika

Udruga koja obavlja profitabilne djelatnosti - oporezivanje

Udruga poljoprivrednih zadruga - status poreznog obveznika

Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Francuske i Hrvatske

Unos djelatonsti (imovine) obrta obveznika poreza na dobit u društvo

Unos nekretnina u temeljni kapital društva

Usklađenje vrijednosti financijske imovine u banci

Ugovori o kupoprodaji - dostavljanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Uvjerenje o posjedovanju cestovnog motornog vozila - oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi

Utvrđivanje dohotka od otuđenja nekretnina

Udio u dobiti ostvarenoj u inozemstvu - porezni tretman

Udio u dobiti dodjelom vlastitih dionica - porezni tretman

Unos više od tri nekretnine u temeljni kapital trgovačkog društva

Utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za osiguranika s osnove osiguranja - pomorac

Uzdržavani član invalidno dijete - ostvarivanje prava na osobni odbitak

Uzdržavani članovi obitelji

Uzdržavani članovi obitelji - korištenje osobnog odbitka

Uzdržavani članovi obitelji - pravo na osobni odbitak

Uzdržavni član obitelji invalidno dijete - pravo na osobni odbitak

Uvjeti za priznavanje izdataka obveznicima poreza na dohodak po osnovi darovanja

Utvrdivanje predujma poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava

Utvrđivanje dohotka od samostalnih djelatnosti na području posebne državne skrbi

Uputa o ovjeri obrazaca poslodavaca SR Njemačke: "potvrda o prebivalištu" (ansyssigkeitsbescheinigung) od strane ispostava porezne uprave Republike Hrvatske

Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave za 2003. godinu

Uračunavanje inozemnog poreza u tuzemni porez

Ulaganje u vlastitu djelatnost putem zjma obrtnika

Unos imovine iz obrta privatne ljekarne u privatno društvo/ustanovu ljekarničke djelatnosti - oporezivanje

Unos nekretnine u trgovačko društvo - oporezivanje

Uplaćene premije životnog osiguranja za slučaj smrti - priznati rashodi

Uplaćene premije životnog osiguranja za supružnike po jednoj polici - priznavanje izdataka

Uplate sredstva temeljem osiguranja - pravo na priznavanje rashoda pri oporezivanju

Ugostiteljska radnje fizičke osobe - utvrđivanje i oporezivanje dohotka

Ugošćenja poslovnih partnera i zaposlenika- oporezivanje

Ugovor o djelu - isplate

Ugovor o djelu - obvezna isplata preko žiro računa

Ugovor o djelu i socijalna pomoć - porezni tretman

Ugovor o djelu za poslove prodaje osiguranja - oporezivanje

Ugovor o djelu za prikupljanje privatizacijskih kupona - oporezivanje

Ugovor o doživotnom uzdržavanju - primanje novca

Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa SR Njemačkom

Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Kraljevinom Švedskom

Ugovor o povremenom nesamostalnom poslu - oporezivanje porezom na dohodak i porezom na dodanu vrijednost

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Ugovoru o djelu - obračun i isplata dohotka

Ugovoru o djelu za poslove čišćenja i državanja prostorija

Uvoz privremeno izvezene robe radi dorade u inozemstvu - porezna osnovica

Uvoz radio postaje plaćene vlastitim sredstvima

Uvoz reklamnih proizvoda

Usluge smještaja i prehrane prognanika i izbjeglica

Usluge smještaja za osoblje nato-a

Usluge stalnog veza u marinama

Usluge stomatološke poliklinike - oporezivanje PDV

Usluge tržišta vrijednosnih papira - oporezivanje

Usluge tržišta vrijednosnim papirima - naplaćuju se od članova - dioničara

Usluge ukrcaja i iskrcaja prtljage inozemnim brodarima

Usluge unajmljivanja servera u inozemstvu i web hostinga

Usluge ustupanja i korištenja autorskih prava i predavanja od stane inozemnih osoba

Usluge ustupanja i korištenja softvera iz inozemstva

Usluge ustupanja osoblja - radne snage, nabava hrane i ugostiteljskih usluga za te radnike

Usluge zaštitarskih agencija

Ustanova - obveznik poreza na dodanu vrijednost

Ustanova za socijalnu skrb registrirana u trgovačkom sudu - Porezni status

Ustanove socijalne skrbi - oporezivanje djelatnosti

Ustupanje informacija - oporezivanje

Ustupanje informacija domaće novinske agencije inozemnoj

Ustupanje prava na odbitak pretporeza

Usluge slušanja radio programa u inozemstvu

Usluge smještaja i prehrane prognanika i izbjeglica

Usluge inozemnih poduzetnika - određivanje mjesta oporezivanja

Usluge inozemnih poduzetnika - porezni status fiktivnih računa ili neistinitih usluga

Usluge inozemnog poduzetnika - oporezivanje

Usluge inspekcije za kvalitetnu jezičnu nastavu

Usluge izdavanja certifikata od stranog registra brodova

Usluge iznajmljivanja plovila

Usluge iznajmljivanja satelitskog linka za prijenos signala

Usluge kontrole kakvoće nafte i naftnih derivata za inozemnog naručitelja

Usluge lječilišta

Usluge medicinskih biokemičara

Usluge na nekretninama u inozemstvu

Usluge nadzora i inspekcije u tuzemstvu ino poduzetnicima

Usluge nastave za obuku pilota od strane inozemnog poduzetnika

Usluge nato-u - oslobođenje od plaćanja PDV

Usluge obrazovanja odraslih koje obavlja td d.o.o.

Usluge odvjetnika predstavništvu strane tvrtke iz inozemstva

Usluge organiziranja ispitivanja lijekova i medicicinskih proizvoda

Umjetničke djelatnosti fizičkih osoba - tumačenje propisa

Usluge logopeda - Obveznik PDV

Usluge prodaje toplih napitaka putem automata - izdavanje računa, vođenje poslovnih knjiga, djelatnost ugostitelj ili trgovac

Ustupanje radnike drugom poslodavcu preko Agencija za privremeno zapošljavanje

Uvoz posebne vrste trstike za piskove - mogućnost oslobođenja od plaćanja PDV

Uvoz proizvoda u tuzemstvo koji se ugrađuju u izvozni proizvod

Ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu - oporezivanje

Unos imovine iz obiteljskog gospodarstva u trgovačko društvo - oporezivanje

Usluge odlaganja komunalnog otpada -obveza obračunavanja i plaćanja PDV

Usluge organiziranog boravka plaćene doznakom iz inozemstva u kunama - oporezivanje

Uvoz odljeva staklenih dijelova posrednika - obveza plaćanja PDV

Usluge obavljene inozemnim poduzetnicima koji obavljaju pomorski prijevoz

Usluge savjetovanja i organiziranja tečajeva

Usluge revizora, prevođenja i slične usluge - mjesto oporezivanja

Usluge rada u inozemstvu - oporezuju li se prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Usluga programiranja za inozemnog poduzetnika - određivanje mjesta oporezivanja usluga

Usluga smještaja i prehrane radnika na terenu - oporezivanje

Usluge rada auto-dizalice u inozemstvu

Umjetnička djelatnost koju obavljaju osobe koje nisu samostalni umjetnici - oporezivanje

Usluga odvodnje otpadnih voda korisniku slobodne zone

Usluge logopeda - upis u registar poreznih obveznika

Usluge posredovanja privremeno zapošljavanje

Ustupanje naknade od prodaje u humanitarne svrhe - oporezivanje

Uvoz posebne vrste trstike za piskove - mogućnosti oslobođenja od PDV

Ulazak u sustav PDV-a temeljem obavljanja komercijalnih djelatnosti

Usluge prijenosa, ustupanja i korištenja autorskih prava, patenata, licencija, zaštitnog znakovlja i sličnih prava - obveza obraćunavanja i plaćanja poreza

Usluge prijevoza dobara u slobodnu zonu - oporezivanje porezom na dodanu vrijednost

Usluge organiziranja lova za strance - primjena porezne stope

Usluge parkiranja - naplata putem parkirnih kartica

Usluge posredovanja pri isporuci robe iz carinskog skladišta tipa "D"

Usluge posredovanja pri registriranju plovila pod strane zastave

Usluge posredovanja za isporuke robe iz inozemstva u inozemstvo

Usluge prerade maslina plaćene u naturi

Usluge prevođenja za naručitelja iz inozemstva

Usluge prijenosa govora putem interneta (VOIP) inozemnom poduzetniku

Usluge prijevoza pri privremenom izvozu dobara

Usluge prijevoza u Hrvatskoj

Usluge prijevoza za uvezenu robu

Usluge projektiranja, montaže i puštanja u rad

Usluge radiološkog procjenjivanja

Usluge remonta MORH-u od inopartnera uz posredovanje domaće osoe

Usluge s inozemnih poduzetnika - uputa o načinu obračunavanja PDV

Usluge savjetovanja

Usluge savjetovanja za inozemne naručitelje

Usluge servisiranja inozemnom naručiocu

Usluge servisiranja izvezenih proizvoda u garantnom roku

Upravljanje obveznim mirovinskim fondom od strane društva

Upravljanje vrijednosnim papirima - investicijski fondovi

Ured ASB (Europska unija) - oslobođenja PDV

Usluga pronalaženja kreditora u inozemstvu

Usluga ustupanja osoblja od strane inozemne banke tuzemnoj banci

Usluga vezane za nekretninu koja se nalazi u slobodnoj zoni i druge usluge (prijevoza, revizora, posredovanja i sl.)

Usluge administativnog, pravnog i savjetodavnog karaktera radi zaposlenja u inozemstvu

Usluge auto-škole kada se usluga plaća obročno - nastanak porezne obveze

Usluge chartera - primjena nulte stope

Usluge dežurstva u ljekarničkoj djelatnosti plaćene predujmom

Usluge diplomatskim predstavništvima

Usluge dječjeg vrtića - izdavanje računa

Usluge dječjih igraonica i tečajevi engleskog jezika

Usluge dorade uvezenih dobara i njihov izvoz

Usluge drugog liječničkog mišljenja iz inozemstva

Usluge elektronske obrade podataka iz i u inozemstvo

Usluge gradskog stambenog poduzeća vlasnicima stambene zgrade

Usluge ino poduzentika na nekretnini u Hrvatskoj

Ugradnja rezervnih dijelova u jamstvenom roku

Ulaznice za koncert - prodaja

Ulaznice za razgledavanje spomenika kulture - oporezivanje

Umanjenje porezne osnovice za plaćanja u dionicama

Umanjenje porezne osnovice za predujmove prije 31.12.1997.

Umjetnička radionica - obveznik PDV

Unhcr - oslobođenje PDV

Unos dobara u društvo u osnivanju

Unos imovine jednog trgovačkog društva u drugo

Unos poduzetničke imovine, unos nekretnine

Upis u registar obveznika PDV - dobrovoljni upis i brisanje iz registra

Upis u registar obveznika PDV javnih ustanova

Upis u registar obveznika PDV-a

Upis u registar obveznika PDV-a (1)

Upis u registar obveznika PDV-a (2)

Upis u registar poreznih obveznika

Upis u registar poreznih obveznika - pravo na odbitak pretporeza

Usluga brze dostave pošiljaka - dokazivanje obavljene usluge i oporezivanje

Usluga prijevoza dobara iz inozemstva i u zemlji - oporezivanje

Usluge posredovanja u oglašavanju za inozemnog poduzetnika - obveza obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost

Ustupanje osoblja za poslove u inozemstvu - refundiranje troškova i Izdavanje računa R-1

Upis u registar poreznih obveznika - prihodovni kriterij od 85.000,00 kn

Upis u registar poreznih obveznika - zbrojni rihodi po djelatnostima

Udruge - postanak obveznika

Udżbenici i nastavna sredstva

Ugovor o osnivanju prava plodouživanja te o prodaji nekretnine opterećene tim pravom - porezne obveze

Ugovor o privremenom nesamostalnom poslu - plaćanje PDV

Ugovor o sponzorstvu

Ugovor o suradnji između vlade Republike Hrvatske i UNHCR

Ugovorena kazna za parkiranje

Ugovori o poreznim izuzećima između država

Usluge medicinskih sestara i medicinskih tehničara - jesu li oslobođene plaćanja pdv-a

Uvoz i nabava kamp kućica i opreme za kampiranje - ostvarivanje poreznih olakšica

Uvoza traktora - porezne i carinske olakšice na uvoz drugog traktora

Umjetničke organizacije i samostalni umjetnici - iskazivanje PDV-a na računima

Usluge medicinsko-biokemijskog laboratorija

Usluge stručnog obrazovanja

Uvoz spomenika bez naknade

Uvoz strane literature iz inozemstva

Uvoz umjetničkih djela - mogućnosti oslobođenja plaćanja PDV

Uvoz veslačkih čamaca

Uvoz znanstvenih časopisa

Uvoz sajamskih uzoraka

Uvoz automobila doniranog vjerskoj zajednici

Uvoz automobila za članove međunarodne promatračke misije

Uvoz automobila za hrvatske branitelje

Uvoz brodica kao osnivačkog uloga

Uvoz crkvenih knjiga i tiska u vjerskoj zajednici - oslobođenje PDV

Uvoz dobara - pravo na odbitak pretporeza

Uvoz dobara danih kao donacija znanstvenoj ustanovi

Uvoz dobara manje vrijednosti - oslobođenje od carine i PDV

Uvoz dobara plaćenih inozemnim donacijama putem posrednika

Uvoz dobara plaćenih inozemnom darovnicom

Uvoz dobara u sklopu mjera poticanja ulaganja

Uvoz dobara za potrebe vlastitog domaćinstva iz inozemstva koja se ne smatraju osobnom prtljagom

Uvoz doniranih športskih trkaćih vozila

Uvoz doniranog motornog vozila vjerskoj zajednici - oslobađanje od plaćanja poreza

Uvoz električne energije

Uvoz i unos predmeta kućanstva

Uvoz knjiga iz privatne biblioteke u Hrvatsku

Uvoz knjiga za biblioteke

Uvoz licence za ministarstvo

Uvoz od strane povratnika iz inozemstva

Uvoz opreme

Uvoz opreme - oporezivanje

Uvoz opreme uz olakšice (prema zakonu o pravima hrvat. branitelja ...)

Uvoz opreme uz oslobođenje carine

Uvoz opreme za gašenje šumskih požara

Uvoz opreme za potrebe filmskog festivala

Uvoz osobnih automobila - PDV i carina

Uvoz osobnih automobila i ostalih motornih vozila

Uvoz osobnog automobila - troškovi prijevoza i daljnja prodaja

Uvoz osobnog automobila na povlasticu za branitelja dr - pravo na povrat poreza

Uvoz papira za tiskanje

Uvoz privatnih humanitarnih pošiljki

Uvoz sirupa za proizvodnju osvježavajućih bezalkoholnih pića, a kada uvoznik nije proizvođač

Uvoz i izvoz alkohola - odobrenje

Uvoz kave - uz primjenu carinskog kontingenta (uvoz radi izvoza)

Uvoz rabljenih osobnih automobila

Uvoz radi izvora kave

Ulje za loženje (EL i LS) - prodaja

Ulje za loženje (EL i LS) - prodaja iz veleprodajnog skladišta

Ulje za loženje EL i LS - smije li se koristiti za pogon strujnih agregata

UNHCR -oslobođenja i olakšice (prema ugovoru između vlade RH i UNHCR-a)

Utvrđivanje osnovice za plaćanja članarine turističkoj zajednici

Utvrđivanje mjesečne osnovice i iznosa doprinosa obveznicima koji sami plaćaju

Umirovljenici koji ostvaruju dohodak od imovine (najma) - obustava isplate mirovine

Upisnik o obavljanju ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu - porezni status osoba

Utvrđivanje poreza na promet nekretnina

Utvrđivanje poreza na promet nekretnina kod kupoprodaje poljoprivrednih zemljišta

Utvrđivanje postojećeg prava vlasništva na nekretnini

Utvrđivanje stambene površine radi ostvarivanja oslobođenje od poreza

Utvrđivanje tržišne cijene procjenom

Unos nekretnine u trgovačko društvo registrirano kao društvo osoba

Upis vlasništva u zemljišnim knjigama

Ugovor o pravu građenja - porezne obveze

Uplata obveznih doprinosa iz i na poduzetničku plaću

Unos nekretnine u temeljni kapital - oslobođenje od poreza

Utvrđivanje o objavljivanje pravila nagradnih igara

Utvrđivanje pravila nagradnih igara

Uvjeti i za priređivanja nagradnih igara

Uvjeti za organizranje kladioničkih igara

Upravne pristojbe - oslobođenja

Upravne pristojbe - oslobođenje od plaćanja

Upravne pristojbe - primjena zakona

Upravne pristojbe - visina i plaćanje

Upravne pristojbe na prijedloge za oslobođenja od poreza

Upravne pristojbe za izdavanje uvjerenja

Upravne pristojbe za izdavanje odobrenja na graničnom prijelazu

Upravne pristojbe za prognanike i izbjeglice

Upravne pristojbe za sanitarnu suglasnost

Upravne pristojbe za upis u registar udruga

Upravne pristojbe - trenutak nastanka pristojbene obveze

Upravne pristojbe - tumačenje članka 7. i 12. Zakona

Upis škole kao korisnika državnog proračuna u registar pdv-a

Ulazak u sustav pdv-a od 01. siječnja 2010.

Udruga 'A' - određivanje i dodjela osobnoga identifikacijskog broja za udrugu

Ulazak u sustav pdv-a osnovne škole "A"

Ulazak u sustav pdv-a ako su troškovi veći od 85.000,00 kuna

Ulazak u sustav PDV-a

Usluge visokoškolskog obrazovanja

Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2010. godinu

Ulazak u sustav PDV-a

Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2010. godinu

Usluge izrade internetskih stranica, održavanje postojećih stranica i optimizacija internetskih stranica

Usluge popravaka u jamstvenom roku

Usluge specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, podjela pretporeza

Usluge tuzemnom poreznom obvezniku na nekretnini u inozemstvu

Utvrđivanje odbitka pretporeza

Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2011. godinu

Utvrđivanje osnovice za obračun PDV-a kod kupoprodaje spornih potraživanja

Pogodnosti pretplate

Pretplata Vam omogućava pristup slijedećim podacima:

Pretplatite se