Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/08 - čl. 78. Zakona o trgovini)
označi tražene riječi printaj stranicu
80 19.9.2001 Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1376

Na temelju članka 19.L76233 stavak 1. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 11/96, 75/99, 76/99 i 62/01) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O RADNOM VREMENU PRODAVAONICA I DRUGIH OBLIKA TRGOVINE NA MALO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom jedinstveno se uređuje radno vrijeme i raspored dnevnoga i tjednoga radnog vremena prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (u daljnjem tekstu: prodavaonice), radno vrijeme u dane državnih blagdana i neradnih dana, te radno vrijeme tržnica kao i kriteriji temeljem kojih nadležno tijelo grada, odnosno općine može propisati drukčije radno vrijeme od onoga koje je uređeno ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Prodavaonice mogu radnim danom:

– započeti s radom najranije u 7 sati;

– završiti s radom najkasnije u 22 sata,

a nedjeljom:

– započeti s radom najranije u 8 sati

– završiti s radom najkasnije u 13 sati.

Iznimno, prodavaonice mogu raditi sve nedjelje u prosincu i nedjelje koje padaju na dan uoči državnih blagdana i neradnih dana od 8 do 18 sati.

U dane državnih blagdana i neradnih dana prodavaonice u pravilu ne rade.

Prodavaonice mogu raditi jednokratno i dvokratno, prema odluci trgovca.

Članak 3.

Poglavarstvo općine odnosno grada propisat će radno vrijeme prodavaonica u okviru odredbi članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika.

Trgovac može poslovati i izvan radnog vremena koje odredi poglavarstvo općine odnosno grada, ako se to poslovanje obavlja u vremenu i u skladu s odredbama članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika, o čemu je dužan obavijestiti nadležno tijelo općine odnosno grada.

Članak 4.

Poglavarstvo općine odnosno grada propisom iz članka 3.#clanak3 stavka 1. ovog Pravilnika uredit će i radno vrijeme prodavaonica izvan radnog vremena iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika, te odrediti uvjete pod kojima se iznimno, trgovcima omogućava rad u dane državnih blagdana i neradnih dana.

Pri određivanju radnog vremena iz stavka 1. ovog članka poglavarstvo općine odnosno grada dužno je voditi računa o potrebama građana i turista; gustoći naseljenosti i broju stanovnika na području općine odnosno grada; prometnom položaju općine odnosno grada; navikama i potrebama građana u dane državnih blagdana, te o ostalim posebnostima općine odnosno grada koje mogu utjecati na potrebu rada prodavaonice izvan radnog vremena propisanog u članku 2.#clanak2 ovog Pravilnika i rada u dane državnih blagdana i neradnih dana.

Poglavarstvo općine odnosno grada propisuje i radno vrijeme tržnica na malo, trgovine svježom i smrznutom ribom (ribarnica) i lokalnih sajmova sukladno lokalnim običajima i potrebama građana.

Članak 5.

Poglavarstvo općine odnosno grada će prilikom određivanja radnog vremena sukladno člancima 3. i 4. ovog Pravilnika zatražiti mišljenje lokalne udruge potrošača, lokalne turističke zajednice na području općine ili županije gospodarske i obrtničke komore na području županije, udruga poslodavaca i sindikata.

Članak 6.

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na:

– prodavaonice na graničnim prijelazima i one smještene uz auto-ceste, na kolodvorima, u zrakoplovnim lukama, brodskim pristaništima, benzinskim postajama, hotelima, kampovima i drugim vrstama ugostiteljskih objekata za smještaj, te lukama nautičkog turizma;

– prodavaonice u koncertnim, kongresnim i kino dvoranama, sportskim objektima i igralištima u vrijeme održavanja priredbi, školama i studentskim domovima;

– kioske za prodaju novina, cigareta i sličnih proizvoda; prigodnih prodaja knjiga, CD-a, gramofonskih ploča, magnetnih vrpci, sladoleda i sličnih proizvoda, cvijeća, suvenira, slika ili drugih predmeta umjetničkog obrta i sl.

– benzinske postaje na auto-cestama.

Članak 7.

Nadležna tijela grada odnosno općine mogu, po potrebi, a radi osiguranja nužne opskrbe građana odrediti ljekarne i benzinske postaje, koje su dužne raditi izvan radnog vremena iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika, nedjeljom i na dane državnih blagdana i neradnih dana.

Propisom iz stavka 1. ovog članka određuje se i radno vrijeme ljekarni i benzinskih postaja.

Članak 8.

Trgovac je dužan nadležnom tijelu općine odnosno grada petnaest dana prije početka rada dostaviti obrazac prijave radnog vremena, sukladno Obrascu prijave radnog vremena (u daljnjem tekstu: Obrazac), koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 9.

Ako prijava radnog vremena prodavaonice sadrži sve podatke iz Obrasca iz članka 8.#clanak8 ovog Pravilnika, nadležno tijelo općine odnosno grada će u roku od 8 dana od dana primitka ovjeriti prijavu radnog vremena i jedan primjerak vratiti trgovcu.

Ovjerenu prijavu iz stavka 1. ovog članka trgovac je dužan držati u prodavaonici radi dostupnosti inspekcijskim tijelima.

Članak 10.

Trgovac je dužan ovjerenu prijavu radnog vremena držati na vidnom mjestu u prodavaonici, a radno vrijeme prodavaonice istaknuti na ulazu u prodavaonicu ili na drugom pogodnom mjestu tako da bude uočljivo potrošačima.

Članak 11.

Trgovac je dužan obavijestiti nadležno tijelo općine odnosno grada o privremenom ili trajnom zatvaranju prodavaonice najmanje deset dana prije zatvaranja, a u hitnim slučajevima (bolest, smrt u obitelji, nepredviđeni popis robe, inventura, nesreća i sl.) u roku od pet dana od zatvaranja prodavaonice.

Obavijest o privremenom ili trajnom zatvaranju prodavaonice trgovac je dužan istaknuti na ulazu u prodavaonicu.

Članak 12.

Trgovac je dužan uskladiti radno vrijeme prodavaonica s odredbama ovog Pravilnika i propisima koje donese poglavarstvo općine odnosno grada najkasnije u roku od 30 dana od dana njihova stupanja na snagu.

Članak 13.

Ako poglavarstvo općine odnosno grada ne donese propise o rasporedu radnog vremena, trgovac može poslovati na način propisan odredbom članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/71
Urbroj: 526-01-01-02
Zagreb, 14. rujna 2001.

Ministar gospodarstva
Goranko Fižulić, v. r.

 

OBRAZAC PRIJAVE RADNOG VREMENA PRODAVAONICE

 
 
NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA/OBRTA: _________________________________________________
ADRESA:           _______________________________________________________________
MB ili JMBG:      _______________________________________________________________
ADRESA OBJEKTA: _________________________________________________________________
PRODAJNA POVRŠINA (m2): ____________________ TELEFON: ___________________________
SKLADIŠTE (m2): _____________________ ODGOVORNA OSOBA: __________________________
 
ASORTIMAN:     ? PREHRANA
               ? NEPREHRANA
               ? OBUĆA               ? KOZMETIKA
               ? ODJEĆA              ? GRAĐEVINSKI MATERIJAL
               ? TEHNIČKA ROBA       ? NAMJEŠTAJ
               ? TEKSTIL             ? OSTALO
BROJ STALNO ZAPOSLENIH U OBJEKTU:
        ?      PRODAJNO OSOBLJE __________________________________________________
        ?      OSTALI ____________________________________________________________
 
UKUPAN TJEDNI FOND SATI RADA OBJEKTA: _____________________________________________
 
RADNO VRIJEME OBJEKTA:
PONEDJELJAK _______________________
UTORAK      _______________________
SRIJEDA     _______________________
ČETVRTAK    _______________________
PETAK       _______________________
SUBOTA      _______________________
NEDJELJA    _______________________
 
Ovjerio:       Potpis: ____________________________
 
zatvori
Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !