Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu poslova zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi ("Narodne novine", br. XX/02, XX/02, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
24 13.3.2002 Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu poslova zatvorenika, te naknadi za rad i nagrade

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

548

Na temelju članka 80.L79579 stavka 5. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01. i 67/01.), ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK

O RADU I STRUKOVNOJ IZOBRAZBI, POPISU I OPISU POSLOVA ZATVORENIKA, TE NAKNADI ZA RAD I NAGRADI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način obavljanja rada i strukovne izobrazbe zatvorenika u kaznionicama i zatvorima, skupina poslova koje mogu obavljati zatvorenici, koeficijent složenosti pojedine skupine poslova, način obračuna i isplate naknade za rad i nagrade te korištenje sredstava ostvarenih obavljanjem rada i strukovne izobrazbe.

Članak 2.

Zatvoreniku se rad omogućava u kaznionici, odnosno zatvoru, ili kod drugog poslodavca izvan kaznionice, odnosno zatvora, u skladu s njegovim zdravstvenim sposobnostima i stečenim znanjima.

Članak 3.

Poslovi na kojima rade zatvorenici u kaznionici, odnosno zatvoru jesu: proizvodnja raznovrsnih predmeta od različitih materijala, proizvodnja poljoprivrednih proizvoda, pružanje obrtničko-zanatskih usluga, obavljanje fizičkih, intelektualnih i pomoćno-tehničkih poslova.

Rad se obavlja na način koji je utvrđen prema tehnološkom standardu za pojedinu vrstu rada.

Rad se obavlja za vlastite potrebe kaznionice, odnosno zatvora, potrebe ostalih kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda, Centra za izobrazbu, Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav i ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa te za prodaju na slobodnom tržištu.

Cijena proizvoda i usluga ostvarena radom zatvorenika iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se u visini stvarnih troškova osim u slučaju prodaje na slobodnom tržištu kad se utvrđuje prema tržišnim kretanjima.

Članak 4.

Mjere zaštite na radu provode se prema općim propisima.

Članak 5.

Financijsko poslovanje u svezi s radom i strukovnom izobrazbom zatvorenika vodi se prema propisima kojima je uređeno računovodstvo proračunskih korisnika.

II. ORGANIZACIJA RADA I STRUKOVNE IZOBRAZBE

Članak 6.

Rad i strukovna izobrazba organizira se u vrstama i opsegu koje odgovaraju potrebama zatvorenika i mogućnostima kaznionice, odnosno zatvora.

Članak 7.

Poslovi koje može obavljati zatvorenik razvrstavaju se u šest skupina s pripadajućim koeficijentima složenosti, i to:

1. Jednostavna zanimanja koeficijent 0,50

2. Rukovatelji strojevima, vozilima i
sastavljači proizvoda koeficijent 0,60

3. Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj
proizvodnji koeficijent 0,70

4. Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski
radnici i ribari koeficijent 0,80

5. Uslužna i trgovačka zanimanja, uredski
i šalterski poslovi koeficijent 0,90

6. Složena zanimanja – stupanj stručnosti
VKV, VŠS ili VSS koeficijent 1,00

Članak 8.

Upravitelj kaznionice, odnosno zatvora uz prethodnu suglasnost ravnatelja Uprave za zatvorski sustav utvrđuje popis i opis poslova zatvorenika.

Poslovi zatvorenika razvrstavaju se unutar skupina iz članka 7.#clanak7 ovoga Pravilnika, a na temelju ustroja Nacionalne klasifikacije zanimanjaL79581 (»Narodne novine«, broj 111/98.).

Vrijeme potrebno za osposobljavanje zatvorenika utvrđuje se za svaki posao, a ne može biti kraće od jednog mjeseca niti dulje od dva mjeseca.

U opisu poslova koji se prema općim propisima normiraju, utvrdit će se norma za zatvorenika u jednom satu, koja ne može biti veća od najniže norme utvrđene općim propisom.

Članak 9.

Zatvorenika se raspoređuje na rad uz njegov pisani pristanak na raspoložive poslove u kaznionici, odnosno zatvoru ili kod drugog poslodavca izvan kaznionice, odnosno zatvora, u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, sposobnostima, izobrazbi i interesu te potrebi kaznionice, odnosno zatvora.

Upravitelj kaznionice, odnosno zatvora pisanom odlukom zatvorenika raspoređuje na rad.

Članak 10.

Strukovni učitelj bilježi zapažanja i mišljenja u svezi s radom zatvorenika, koja se unose u osobnik.

Članak 11.

Izvješće o radu zatvorenika dostavlja se dva puta godišnje, do 15. srpnja za prethodno polugodište odnosno do 31. siječnja za prethodnu godinu Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav na obrascu IOR, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

III. NAKNADA ZA RAD I NAGRADA

Članak 12.

Naknada za rad zatvorenika obračunava se i isplaćuje jedan put mjesečno, na početku mjeseca za protekli mjesec. Na dan isplate zatvoreniku se uručuje obračunski list naknade za rad uz potpis zatvorenika.

Obračunski list sastoji se od najmanje tri primjerka, a sadržava: naziv posla koji obavlja zatvorenik, koeficijent pripadajuće skupine poslova, broj sati rada zatvorenika za redovni rad, prekovremeni rad, smjenski rad, noćni rad, rad na neradne dane i blagdane, vrijednost naknade za rad u jednom satu, ukupni iznos naknade, iznos naknade s kojom zatvorenik slobodno raspolaže i iznos obvezne ušteđevine položen u banku ili štedionicu.

Iznimno, prigodom premještaja zatvorenika u drugu kaznionicu ili zatvor, prekida izdržavanja kazne, uvjetnog otpusta ili otpusta zatvorenika na slobodu, naknada za rad obračunava se prvi sljedeći radni dan nakon prestanka rada zatvorenika, a zatvoreniku se uručuje najkasnije s danom napuštanja kaznionice, odnosno zatvora.

Članak 13.

Visina naknade za rad utvrđuje se množenjem osnovice za izračun naknade za rad i koeficijenta pripadajuće skupine poslova iz članka 7.#clanak7 ovoga Pravilnika za puni mjesečni fond sati rada, osim u slučaju rada kod poslodavca izvan kaznionice odnosno zatvora u kom slučaju se naknada za rad utvrđuje sukladno članku 84. točka 5. Zakona o izvršavanju kazne zatvora.

Puni mjesečni fond sati rada određuje se prema općem propisu.

Radi mogućeg izračuna naknade za rad kad je rad obavljen u manjem ili većem opsegu od punog mjesečnog fonda sati, utvrđuje se vrijednost naknade za rad u jednom satu za svaku skupinu poslova iz članka 7.#clanak7 ovoga Pravilnika.

Naknada za prekovremeni rad, rad na neradne dane i blagdane, smjenski i noćni rad uvećava se prema općem propisu važećem za državne službenike i namještenike.

Evidenciju o vremenu koje zatvorenik provodi na radu vodi strukovni učitelj.

Članak 14.

Za vrijeme osposobljavanja, zatvorenik ima pravo na naknadu za rad obračunatu na temelju koeficijenta 0,50.

Članak 15.

Rad zatvorenika ocjenjuje mjesečno strukovni učitelj koji o tome izvješćuje stručni tim. Na prijedlog stručnog tima, upravitelj kaznionice, odnosno zatvora najmanje jedan put u šest mjeseci utvrđuje popis zatvorenika koji su ostvarili uvjete za novčanu nagradu te određuje visinu nagrade.

Nagrada za rad zatvorenika ne može iznositi više od 20% od naknade za rad zatvorenika za puni fond sati u redovnom radnom vremenu.

IV. KORIŠTENJE SREDSTAVA OSTVARENIH RADOM ZATVORENIKA

Članak 16.

Financijska sredstva ostvarena radom zatvorenika koriste se za pokriće izdataka nastalih obavljanjem rada i isplatu naknada za rad i nagrada zatvorenicima.

Ostatak prihoda nakon podmirenja izdataka iz stavka 1. ovoga članka koristi se za:

1. poboljšanje uvjeta života i rada zatvorenika u kaznionicama, odnosno zatvorima,

2. tehnološko unaprjeđenje rada,

3. tekuće izdatke,

4. kapitalne izdatke.

Članak 17.

Za poboljšanje uvjeta života i rada zatvorenika koristi se najmanje 20% sredstava iz članka 16.#clanak16 stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Za korištenje sredstava iz članka 16.#clanak16 stavka 2. ovoga Pravilnika, kaznionica, odnosno zatvor dužna je pribaviti prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

Članak 19.

Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih radom zatvorenika dostavlja se tromjesečno do 15. u mjesecu za prethodno razdoblje od tri, šest i devet mjeseci Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav na obrascu IKS, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Godišnje izvješće o korištenju financijskih sredstava ostvarenih radom zatvorenika dostavlja se na obrascu iz stavka 1. ovoga članka za razdoblje od dvanaest mjeseci u kalendarskoj godini do 31. siječnja za prethodnu godinu.

Središnji ured uprave za zatvorski sustav razmatra godišnje izvješće o korištenju financijskih sredstava ostvarenih radom zatvorenika i ministru nadležnom za poslove pravosuđa predlaže davanje konačne suglasnosti.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na organizaciju rada, naknade za rad i nagrade te korištenje financijskih sredstava ostvarenih radom zatvorenika primjenjuju se i na rad pritvorenika.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti: Pravilnik o organizaciji proizvodnih i uslužnih djelatnosti u kazneno-popravnim ustanovama koje nemaju privredne jediniceL79582 (»Narodne novine«, broj 2/78.) i Pravilnik o naknadama za rad osuđenih osobaL79583 (»Narodne novine«, broj 36/75.) u odnosu na rad zatvorenika na izdržavanju kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku te na rad pritvorenika.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/23
Urbroj: 514-08-02-1
Zagreb, 26. veljače 2002.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.
zatvori
Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu poslova zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !