Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Državni proračun Republike Hrvatske za 1995. godinu ("Narodne novine", br. XX/94)
označi tražene riječi printaj stranicu
98 31.12.1994 Državni proračun Republike Hrvatske za 1995. godinu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L31943 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1995. GODINU

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 1995. godinu, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 28. prosinca 1994. godine.

Broj: PA 4-121/94

Zagreb, 31. prosinca 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1995. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 1995. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

BILANCA PRIHODA I IZDATAKA

RAČUN FINANCIRANJA

UKUPNO PRORAČUN

PRIHODI

26,863,295,000

1,768,310,000

28,631,605,000

IZDACI

27,275,510,860

1.356,094,140

28,631,605,000

RAZLIKA
VIŠAK/MANJAK

-412,215,860

412,215,860

Članak 2.

U stalnu rezervu Republike Hrvatske izdvaja se 30,000,000 kuna

Članak 3.

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka za 1995. godinu, slijedi:

A. PRIHODI
                                        U KUNAMA
Grupa  PRIHODI                             SVOTA
    UKUPNI PRIHODI (I + II)                     26,863,295,000
I.   TEKUĆI PRIHODI (1+2)                      26,163,295,000
1    POREZNI PRIHODI                         25,183,295,000
100   POREZ NA DOBIT I DOHODAK                    ,897,000
    POREZI NA DOHODAK                        2,497,186,000
    POREZI NA DOBIT                         635,711,000
300   POREZI NA NEKRETNINE I PRAVA              97,154,000
    Porez na promet nekretnina                       97,154,000
350   TUZEMNI POREZI NA PROMET
    PROIZVODA I USLUGA                       18,351,051,000
    Porez na promet proizvoda i usluga                   13,496,048,000
    Trošarine                                4,855,003,000
    posebni porez na naftne derivate                    2,517,120,000
    posebni porez na duhanske prerađevine              1,920,194,000

Grupa PRIHODI                              SVOTA
    posebni porez na alkohol                        94,325,000
    posebni porez na pivo                          200,200,000
    posebni porez na bezalkoholna pića                   123,164,000
400   POREZI NA MEĐUNARODNU
    TRGOVINU I TRANSAKCIJE                 3,542,193,000
    carina                                 760,354,000
    posebne uvozne pristojbe                        2,768,777,000
    posebni porez na uvoz automobila                    11,062,000
    carinske upravne pristojbe                       2,000,000
450   OSTALI POREZI                          60,000,000
    sudske pristojbe                            60,000,000
2    NEPOREZNI PRIHODI                        980,000,000
500   PRIHODI OD PODUZETNIČKE AKTIVNOSTI
    I IMOVINE                                290,000,000
    višak prihoda nad rashodima Narodne banke
    Hrvatske                                220,000,000
    dio dobiti od javnih poduzeća                      70,000,000
550   UPRAVNE PRISTOJBE, NEINDUSTRIJSKA I
    POVREMENA TRGOVINA                       440,000,000
    upravne pristojbe                            40,000,000
    prihodi tijela državne uprave                      400,000,000
600   PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA              250,000,000
    novčane kazne                              150,000,000
    ostali prihodi                             100,000,000
II.   KAPITALNI PRIHODI                        700,000,000
800   OSTALI KAPITALNI PRIHODI                    700,000,000
    prihodi od prodaje poduzeća                       700,000,000

B. IZDACI
Grupa                                      SVOTA
    UKUPNI IZDACI (I+II)                      27,275,510,860
I.   TEKUĆI IZDACI                          23,199,925,788
100   IZDACI ZA DOBRA I USLUGE                    12,081,872,172
    Izdaci za zaposlene                           10,169.507,727
    Izdaci za materijal i usluge                      1,912,364,445
200   OSTALA DOBRA I USLUGE                  5,864,551,416
    Izdaci za kamate                            932,059,000
    Ostali izdaci za dobra i usluge                     4,914,492,416
300   TEKUĆI TRANSFERI                        3,563,482,200
400   SUBVENCIJE                           502,000,000
500   OSTALI TEKUĆI TRANSFERI                 1,206,020,000
II.   KAPITALNI IZDACI                            4,075.585.072
600   NABAVA STALNE KAPITALNE IMOVINE         1,903,756,672
700   KAPITALNI TRANSFERI                       2,171,828,400

C. ZADUŽIVANJE UMANJENO ZA OTPLATE
Grupa                                      SVOTA
I. ZADUŽIVANJE                             1,768,310,000
900   Državni dug                               1,768,310,000
    10 Tuzemni državni dug                     568,000,000
    030 Od poslovnih i depozitnih banaka
    15 Dugoročne obveznice i vrijednosni papiri               50,000,000
    55 Ostali nespomenuti zajmovi
    (nove obveznice za reprogramiranje
    glavnice po staroj deviznoj štednji)                  518,000,000
    20 Inozemni državni dug                     1,200,310,000
    010 Inozemni državni dug
    35 Dugoročni zajmovi                          1,200,310,000
    Kredit Svjetske banke za obnovu i
    razvoj                                 785,290,000
    Kredit Europske banke za obnovu i
    razvoj                                 341,020,000
    Kredit za dipl-konz. predst. (HYFO)
    banka                                  74,000,000
II. OTPLATE                                   1,356,094,140
    Otplata javnog duga                           1,356,094,140
    10 050Amortizacija tuzemnog duga                    1,149,232,000
    Javni dug - otplata glavnice po staroj
    štednji                                 518,000,000
    Zajam iz amortizacije                          75,000,000
    Obveznice za obnovu                           5,165,000
    Kredit kod Narodne banke iz 1993.                    223,517,000
    Kredit kod Narodne banke Hrvatske iz
    1992.                                  1,550,000
    Obveznice za restrukturiranje gospodarstva               326,000,000
    20 020Amortizacija inozemnog duga                    111,190,140
    Zajam za Hrvatske ceste - Svjetska banka
    za obnovu i razvoj                           109,248,000
    Zajam za Hrvatsku elektroprivredu                    1,942,140
    Otplata MMF                               95,672,000
ZADUŽIVANJE UMANJENO ZA OTPLATE (I.-II.)            412,215,860

II. POSEBNI DIO

Članak 4.
Izdaci Proračuna u svoti od 28,631,605,000 kuna raspoređuju se po nositeIjima, korisnicima i potanjim namjenama u Posebnom dijeIu Proračuna kako slijedi:

RAZDJEL
    010 SABOR REPUBLIE HRVATSKE
    Glava 05 Sabor Republike Hrvatske
    1. Izdaci za dobra i usluge
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1    010 Osnovne plaće                            18,085,258
2    020 Naknade                               635,000
3    030 Saborske plaće i naknade                      5.287,600
4    040 Doprinosi poslodavca                        3,420,002
                                        ______________
                                        27,427,860
    20 Izdaci za materijal i usluge
5    010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                5,000
6    020 Uredski materijal                          55,000
7    30 Izdaci za komunikacije                        130,000
8    40 Izdaci za informacije                        390,000
9    050 Izdaci za službena putovanja                    2,921,000
10   060 Izdaci osiguranja                          100,000
11   070 Izcaci za intelektualne usluge i izobrazbu         70,000
12   080 Izdaci za unajmljivanje                       700,000
                                        ______________
                                        4,371,000
    30 Održavanje
13   030 Zgrade                               60,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        31,858,860
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
14   010 Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge            20.000
15   050 Reprezentacija                           690,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          710,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       32,568,860
                                        ______________
    Glava 10 Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava
    100 Izdaci za dobra i usluge
    20 Izdaci za materijal i usluge
16   030 Izdaci za komunikacije                       10,000
17   040 Izdaci za informacije                        30,000
18   050 Izdaci za službena putovanja                    70,000
19   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         100,000
                                        ______________
                                        210,000
    30 Održavanje                              ______________
20   030 Zgrade                               10,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        220,000
    200 Ostala dobra i usluge                        _______________
    40 Financijski izdaci
21   050 Reprezentacija                           60,000
    80 Ostali izdaci
22   070 Ostali izdaci- troškovi rada Komisije                300,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          360,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       580,000
                                        _____________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 010 SABOR REPUBLIKE HRVATSKE       33,148,860
                                        ______________

RAZDJEL 015 PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
    Glava 05 Ured Predsjednika Republike Hrvatske
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
23   010 Osnovne plaće                            2,844,301
24   020 Naknade                               170,000
25   040 Doprinosi poslodavca                        534,646
                                        ______________
                                        3,548,947
    20 Izdaci za materijal i usluge
26   020 Uredski materijal                          600,000
27   030 Izdaci za komunikacije                       400,000
28   040 Izdaci za informacije                        260,000
29   050 Izdaci za službena putovanja                    1,800,000
30   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         180,000
31   080 Izdaci za unajmljivanje                       920,000
                                        ______________
                                        4,160,000
    30 Održavanje
32   030 Zgrade                               15,000
                                        ______________
                                        15,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                            7,723,947
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
33   010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
    usluge                                 10,000
34   050 Reprezentacija                           1,400.000
35   040 Ostali financijski izdaci-odličja i državni
    pokloni                             1,000,000
                                        ______________
                                        2,410,000
                                        ______________
    80 Ostali izdaci
36   070 Ostali nespomenuti izdaci                      80,000
                                        ______________
                                        80,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          2,490,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       10,213,947
                                        ______________
    Glava 10 Ured za nacionalnu sigurnost
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
37   010 Osnovne plaće                            2,001,313
38   020 Naknade                               58,600
39   040 Doprinosi poslodavca                        374,285
                                        ______________
                                        2,434,198
    20 Izdaci za materijal i usluge
40   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                66,000
41   020 Uredski materijal                          95,000
42   030 Izdaci za komunikacije                       183,000
43   040 Izdaci za informacije                        103,000
44   50 Izdaci za službena putovanja                 356,000
45   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         27,000
46   080 Izdaci za unajmljivanje                       3,000
                                        ______________
    30 Održavanje
47   010 Vozila                                   20,000
48   020 Oprema                               40,000
49   030 Zgrade                               83,000
                                        ______________
                                        143,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        3,410,198
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
50   010 Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge            3,000
51   050 Reprezentacija                           395,000
                                        ______________
                                        398,000
    80 Ostali izdaci
52   070 Ostali nespomenuti izdaci                      1,100,000
                                        ______________
                                        1,100,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          1,498,000
                                        ______________
    UKUPNI JAVNI IZDACI                       4,908,198
                                        ______________

UKUPNO RAZDJEL 015 PREDSJEDNIK REPUBLIKE            ______________
HRVATSKE                                    15,122,144
                                        ______________

RAZDJEL 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
    Glava 05 Vlada Republike Hrvatske
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
53   010 Osnovne plaće                            5,296,500
54   020 Naknade                               182,000
55   040 Doprinosi poslodavca                        994,039
                                        ______________
                                        6,472,539
    20 Izdaci za materijal i usluge
56   020 Uredski materijal                          81,000
57   030 Izdaci za komunikacije                       4,000
58   040 lzdaci za infornlacije                       100,000
59   050 Izdaci za službena putovanja                    930,000
60   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         136,000
61   080 Izdaci za unajmljivanje                       83,000
                                        __________
                                        1,334,000
    30 Održavanje
62   030 Zgrade                               50,000
                                        ______________
                                        50,000
                                                ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        7,856,539
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge        
    40 Financijski izdaci
63   010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
    usluge                                 10,000
64   050 Reprezentacija                           784,000
                                        ______________
                                        794,000
                                        ______________
    80 Ostali izdaci
    070 Ostali nespomenuti izdaci-nadoknade
65   zaslužnim osobama                            1,235,000
                                        ______________
                                        1,235,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          2,029,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       9,885,539
                                        ______________
    Glava 10 Ured za UNPROFOR i misiju EU
    20 Izdaci za materijal i usluge
66   020 Uredski materijal                          7,000
67   030 Izdaci za komunikacije                       30,000
68   040 Izdaci za informacije                        1,000
69   050 Izdaci za službena putovanja                    40,000
70   080 Izdaci za unajmljivanje                       22,000
                                        ______________
                                        100,000
    30 Održavanje                              500
                                        _____________
71   010 Vozila                               500
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        100,500
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
72   050 Reprezentacija                           12,000
                                        ______________
                                        12,000
    80 Ostali izdaci
73   070 Ostali nespomenuti izdaci-izdaci za
    odjel u Splitu                             55,000
                                        ______________
                                        55,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          67,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       167,500
                                        ______________
    Glava 15 Ured za granice
    100 Izdaci za dobra i usluge
    20 Izdaci za materijal i usluge
74   020 Uredski materijal                          12,000
75   040 Izdaci za informacije                        2,000
76   050 Izdaci za službena putovanja                    24,000
77   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         9,000
78   080 Izdaci za unajmljivanje                       6,000
                                        ______________
                                        53,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        53,000
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
79   050 Reprezentacija                           10,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          10,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI lZDACI                       63,000
                                        _____________

    Glava 20 Ured za projekt sukcesije
    100 Izdaci za dobra i usluge
    20 Izdaci za materijal i usluge
80   040 Izdaci za informacije                        1,000
81   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         170,000
82   080 Izdaci za unajmljivanje                       40,000
                                        ______________
                                        211,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        211,000
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
83   050 Reprezentacija                           9,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          9,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       220,000
                                        ______________
    Glava 25 Ured za etničke i nacionalne zajednice ili manjine
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
84   010 Osnovne plaće                            151,500
85   020 Naknade                               123,292
86   040 Doprinosi poslodavca                        22,758
                                        ______________
                                        297,550
    20 Izdaci za materijal i usluge
87   020 Uredski materijal                          2,000
88   040 Izdaci za informacije                        6,000
89   050 Izdaci za službena putovanja                    6,350
90   070 lzdaci za intelektualne usluge i izobrazbu             5,000
                                        ______________
                                        19,350
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        316,900
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
91   010 Izdaci platnog prometa i za bankarske usluge            6,000
92   050 Reprezentacija                           4,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          10,000
                                        ______________
    300 Tekući transferi
    30 Tekući transferi državnim institucijama
93   140 Transferi nacionalnim zajednicama i
    manjinama                                14,880,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       15,206,900
                                        ______________
    Glava 30 Ured za zakonodavstvo
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
94   010 Osnovne plaće                            672,443
95   020 Naknade                               47,000
96   040 Doprinosi poslodavca                        126,885
                                        ______________
                                        846,328
    20 Izdaci za materijal i usluge
97   020 Uredski materijal                          6,000
98   040 lzdaci za informacije                        9,000
99   050 Izdaci za službena putovanja                    15,000
                                        ______________
                                        30,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        876,328
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
100   010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
    usluge                                 4,000
101   050 Reprezentacija                           10,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          14,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNl IZDACI                       890,328
                                        ______________
    Glava 35 Ured za opće poslove Vlade i Sabora
    Republike Hrvatske
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
102   010 Osnovne plaće                            7,640,996
103   020 Naknade                               1,092,490
104   040 Doprinosi poslodavca                        1,358,394
                                        ______________
                                        10,091,880
    20 Izdaci za materijal i usluge
105   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                1,145,000
106   020 Uredski materijal                          2,080,000
107   030 Izdaci za komunikacije                       3,282,000
108   040 Izdaci za informacije                        1,218,000
109   050 Izdaci za službena putovanja                    160,000
110   060 Izdaci osiguranja                          600,000
111   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         223,000
112   080 Izdaci za unajmljivanje                       100,000
                                        ______________
                                        8,808,000
    30 Održavanje
113   010 Vozila                               1,437,000
114   020 Oprema                               775,000
115   030 Zgrade                               1,740,000
                                        ______________
                                        3,952,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        22,851,880
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
116   010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
    usluge                                 57,000
117   050 Reprezentacija                           50,000
                                        ______________
                                        107,000
    80 Ostali izdaci
    070 Ostali nespomenuti izdaci-izdaci za
118   zdravstvenu ambulantu                      350,000
                                        350,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          457,000
                                        ______________
    300 Tekući transferi
    10 Tekući transferi građanima, kućanstvu i
    nefinancijskim organizacijama
    120 Transferi udruženjima građana i političkim
119   organizacijama                             2,500,000
                                        ______________
                                        2,500,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          25,808,880
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu
120   010 Namještaj/uredski namještaj                 1,700,000
121   040 Telefoni/faksimili                         1,200,000
122   050 Kućni aparati                            800,000
123   100 Ostali namještaj i oprema                      1,850,000
                                        ______________
                                        5.550,000
    40 Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu
124   010 Osobni automobili                      4,685,000
                                        ______________
                                        4,685,000
    80 Izgradnja kapitalnih objekata
125   040 Izgradnja zgrada za javne institucije                5,400,000
126   050 Izgradnja građevinski objekti/strojevi/oprema            6,755,000
127   070 Građevinski radovi                     2,520,000
                                        ______________
                                        14,675,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     24,910,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       50,718,880
                                        ______________
    Glava 40 Državni protokol
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
128   010 Osnovne plaće                            458,480
129   020 Naknade                               233,000
130   040 Doprinosi poslodavca                        77,440
                                        ______________
                                        768.920
    20 Izdaci za materijal i usluge
131   020 Uredski materijal                          160,000
132   030 Izdaci za komunikacije                       20,000
133   040 Izdaci za informacije                        20,000
134   050 Izdaci za službena putovanja                    350,000
135   060 Izdaci osiguranja                          5,000
136   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         150,000
137   080 Izdaci za unajmljivanje                       140,000
                                        ______________
                                        845,000
    30 Održavanje
138   030 Zgrade                               50,000
                                        ______________
                                        50,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        1,663,920
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
139   010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
    usluge                                 1,000
140   050 Reprezentacija                           180,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          181,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       1,844,920
                                        _____________
    Glava 45 Ured za prognanike izbjeglice
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
141   010 Osnovne plaće                            2,230,730
142   020 Naknade                               88,774
143   040 Doprinosi poslodavca                        396,725
                                        ______________
                                        2,716,229
    20 Izdaci za materijal i usluge
144   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                125,642
145   020 Uredski materijal                          92,978
146   030 Izdaci za komunikacije                       258,000
147   050 Izdaci za službena putovanja                    186,415
148   080 Izdaci za unajmljivanje                       8,675
                                        ______________
                                        731,710
    30 Održavanje
149   010 Vozila                               137,925
150   020 Oprema                               100,118
151   030 Zgrade                               37,151
                                        ______________
                                        275,194
                                        ____________
    Izdaci za dobra i usluge                        3,723,132
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
152   010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
    usluge                                 123,378
153   050 Reprezentacija                           76,686
                    ______________
    Ostala dobra i usluge                          200,064
    300 Tekući transferi
    30 Tekući transferi državnim institucijama
    160 Ostali tekući transferi-Republički fond
    "Kralj Zvonimir" -skrb o prognanicima i
154   izbjeglicama                              1,320,000,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            1,320,000,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       1,323,926,196
                                        ______________
    Glava 50 Ured za odnose s javnošću
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
155   010 Osnovne plaće                            225,606
156   020 Naknade                               9,000
157   040 Doprinosi poslodavca                        41,953
                                        ______________
                                        276,559
    20 Izdaci za materijal i usluge
158   020 Uredski materijal                          2,400
159   030 Izdaci za komunikacije                       1,000
160   040 Izdaci za informacije                        57,000
161   050 Izdaci za službena putovanja                    15,000
162   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         2,000
163   080 Izdaci za unajmljivanje                       1,500
                                        ______________
                                        78,900
                                        ______________
    lzdaci za dobra i usluge                        355,459
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
164   usluge                                 1,100
165   050 Reprezentacija                           15,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          16,100
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       371,559
                                        ______________
    Glava 55 Ured za upravljanje imovinom
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
166   010 Osnovne plaće                            4,369,781
167   020 Naknade                               396,000
168   040 Doprinosi poslodavca                        800,459
                                        ______________
                                        5,566,240
    20 Izdaci za materijal i usluge
169   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                1,350,000
170   020 Uredski materijal                          436,000
171   030 Izdaci za komunikacije                       510,000
172   040 Izdaci za informacije                        30,000
173   050 Izdaci za službena putovanja                    300,000
174   060 Izdaci osiguranja                          60,000
175   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         400,000
176   080 Izdaci za unajmljivanje                       530,000
                                        ______________
                                        3,616,000
    30 Održavanje
177   010 Vozila                               235,000
178   020 Oprema                               400,000
179   030 Zgrade                               1,050,000
                                        ______________
                                        1,685,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        10,867,240
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
180   usluge                                 10,000
181   050 Reprezentacija                           780,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          790,000
    300 Tekući transferi
    30 Tekući transferi državnim institucijama
    160 Ostali tekući transferi-izdaci za javno
182   poduzeće Brijuni                            650,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            650,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          12,307,240
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    20 Zgrade
183   020 Poslovne zgrade                           6,000,000
                                        ______________
                                        6,000,000
    30 Uredski namještaj
184   100 Ostali namještaj i oprema                      2,590,000
                                        ______________
                                        2,590,000
    80 Izgradnja kapitalnih objekata
185   040 Izgradnja zgrada za javne institucije                11,710,000
                                        ______________
    Nabavka kapitalnih sredstava                      11,710,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     20,300,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       32,607,240
                                        ______________
    Glava 60 Hrvatska izvještajna novinska agencija
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
186   010 Osnovne plaće                            5,606,590
187   020 Naknade                               152,000
188   040 Doprinosi poslodavca                        1,044,019
                                        ______________
                                        6,802,609
    20 Izdaci za materijal i usluge
189   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                129,000
190   020 Uredski materijal                          360,000
191   030 Izdaci za komunikacije                       1,400,000
192   040 Izdaci za informacije                        1,500,000
193   050 Izdaci za službena putovanja                    277,000
194   060 Izdaci osiguranja                          67,000
195   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         737,000
196   080 Izdaci za unajmljivanje                       26,000
                                        ______________
                                        4,496,000
    30 Održavanje
197   010 Vozila                               78,000
198   020 Oprema                               230,000
199   030 Zgrade                               118,000
                                        ______________
                                        426,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        11,724,609
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
200   usluge                                 63,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          63,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       11,787,609
                                        ______________
    Glava 65 Ured za žrtve rata
    100 Izdaci za dobra i usluge
    20 Izdaci za materijal i usluge
201   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                15,659
202   020 Uredski materijal                          136,208
203   030 Izdaci za komunikacije                       46,046
204   040 Izdaci za informacije                        319,513
205   050 Izdaci za službena putovanja                    217,617
206   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         365,330
207   080 Izdaci za unajmljivanje                       15,500
                                        ______________
                                        1,115,873
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        1,115,873
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog promata i za bankarske
208   usluge                                 534
209   050 Reprezentacija                           15,000
                                        ______________
                                        15,534
    80 Ostali izdaci
    070 Ostali naspomenuti izdaci-troškovi rada
210   komisije za nestale i zatočene                     250,000
                                        ______________
                                        250,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          265,534
                                        ______________
    500 Ostali tekući transferi i potpore
    10 Ostali tekući transferi i potpore
211   060 Ostale potpore i transferi                     20,000
                                        ______________
    Ostali tekući izdaci                          20,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       1,401,407
                                        ______________
    Glava 70 Ured za ekonomiku i restrukturiranje
    javnih poduzeća
    20 Izdaci za materijal i usluge
212   020 Uredski materijal                          9,000
213   030 Izdaci za komunikacije                       20,000
214   040 Izdaci za informacije                        100,000
215   050 Izdaci za službena putovanja                    30,000
216   070 lzdaci za intelektualne usluge i izobrazbu             20,000
                                        ______________
                                        179,000
    30 Održavanje
217   020 Oprema                               1,000
                                        ______________
                                        1,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        180,000
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
218   050 Reprezentacija                           10,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          10,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       190,000
                                        ______________
    Glava 75 Hrvatska garancijska agencija
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
219   010 Osnovne plaće                            699,770
220   020 Naknade                               76,200
221   040 Doprinosi poslodavca                        102,910
                                        ______________
                                        878,880
    20 Izdaci za materijal i usluge
222   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                16,320
223   020 Uredski materijal                          29,620
224   030 Izdaci za komunikacije                       61,680
225   040 Izdaci za informacije                        21,700
226   050 Izdaci za službena putovanja                    63,540
227   060 Izdaci osiguranja                          2,960
228   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         17,985
229   080 Izdaci za unajmljivanje                       208,696
                                        ______________
                                        422.501
    30 Održavanje
230   020 Oprema                               23,250
231   030 Zgrade                               6,400
                                        ______________
                                        29,650
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        1,331,031
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
232   usluge                                 10,000
233   050 Reprezentacija                           10,000
                                        ______________
                                        20,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          20,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       1,351,031
                                        ______________
    Glava 80 Komisija za odnose s vjerskim zajednicama
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
234   010 Osnovne plaće                            88,862
235   020 Naknade                               3,500
236   040 Doprinosi poslodavca                        17,772
                                        ______________
                                        110,134
    20 Izdaci za materijal i usluge
237   020 Uredski materijal                          1,000
238   030 Izdaci za komunikacije                       4,000
239   050 Izdaci za službena putovanja                    52,000
                                        ______________
                                        57,000
                                        ______________
    30 Održavanje
240   020 Oprema                               10,000
241   030 Zgrade                               5,000
                                        ______________
                                        15,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        182,134
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
242   050 Reprezentacija                           38,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          38,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       220,134
                                        ______________
    Glava 85 Hrvatska informacijsko-dokumentacijska
    referalna agencija
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
243   010 Osnovne plaće                            2.042,755
244   020 Naknade                               72,000
245   040 Doprinosi poslodavca                        375,639
                                        ______________
                                        2,490,394
    20 Izdaci za materijal i usluge
246   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                40,000
247   020 Uredski materijal                          103,000
248   030 Izdaci za komunikacije                       147,000
249   040 Izdaci za informacije                        296,000
250   050 Izdaci za službena putovanja                    110,000
251   060 Izdaci osiguranja                          3,000
252   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         72,000
253   080 Izdaci za unajmljivanje                       88,000
                                        ______________
                                        859,000
    30 Održavanje
254   010 Vozila                               10,500
255   020 Oprema                               44,000
256   030 Zgrade                               27,000
                                        ______________
                                        81,500
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        3,430,894
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
257   usluge                                 4,000
258   050 Reprezentacija                           10,000
                                        ______________
                                        14,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          14,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       3,444,894
                                        ______________
    Glava 90 Operat. stožer i Komisija za suzbijanje
    zloupotrebe droge
    100 Izdaci za dobra i usluge
    20 Izdaci za materijal i usluge
259   020 Uredski materijal                          176,600
260   050 lzdaci za službena putovanja                    177,700
                                        ______________
                                        354,300
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        354,300
                                        ______________
    300 Tekući transferi
    30 Tekući transferi državnim institucijama
    160 Ostali tekući transferi-izdaci za rad
261   Nacionalnog centra za suzbijanje droge             400,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            400,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       754,300
                                        ______________
                                                ______________
    UKUPNO RAZDJEL 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE   1,455,048,437
                                        ______________

RAZDJEL 025 MINISTARSTVO FINANCIJA
    Glava 05 Ministarstvo financija
    100 lzdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
262   010 Osnovne plaće                            9,772,488
263   020 Naknade                               318,700
264   040 Doprinosi poslodavca                        1,140,251
    050 Naknade troškova zaposlenima -
265   Otpremnine zbog odlaska u mirovinu                   5,000,000
                                        ______________
                                        16,231,439
    20 Izdaci za materijal i usluge
266   010 lzdaci za energiju i komunalni izdaci                520,000
267   020 Uredski materijal                          956,000
268   030 lzdaci za komunikacije                       461,000
269   040 Izdaci za informacije                        118,000
270   050 lzdaci za službena putovanja                    1,051,000
    Izdaci za osiguranje                          30,115,000
271   060 - Izdaci osiguranja državne imovine i
    zaposlenih u državnoj upravi                      30,000,000
272   060 - lzdaci osiguranja Ministarstva financija             115,000
273   070 lzdaci za intelektualne usluge i izobrazbu             200,000
                                        ______________
                                        33,421,000
    30 Održavanje
274   010 Vozila                               134,100
275   020 Oprema                               153,000
276   030 Zgrade                               1,382,000
                                        ______________
                                        1,669,100
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        51,321,539
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
277   usluge                                 97.000
278   050 Reprezentacija                           327,000
    020 Kamate - tuzemne                      650,959,000
    030 Kamate inozemne                           280,000,000
279   020 Stara devizna štednja                        549,500,000
280   020 Obveznice za obnovu                     3,249,000
281   020 Zajam iz amortizacije                        1,000,000
282   020 Kredit I NBH                            2,960,000
283   020 Kredit II NBH                            200,000
284   020 Kamate za MMF                            12,000,000
285   020 Hrvatske ceste                           80,400,000
286   020 Elektroprivreda                           1,650,000
287   030 Pariški klub                            280,000,000
                                        ______________
                                        930,959,000
                                        ______________
                                        931,383,000
    80 Ostali izdaci
    070 Ostali nespomenuti izdaci                      80,889,214
288   070 - Tekuća rezerva proračuna                 80,853,214
289   070 - Ugovori o radu                          36,000
                                        ______________
                                        80,889,214
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          1,012,272,214
                                        ______________
    300 Tekući transferi
    10 Tekući transferi građanima, kućanstvu i
    nefinancijskim organizacijama
    130 Ostali transferi                          60,070,000
    - Sredstva pomoći, i interventna sredstva
    u otklanjanju posljedica od elementarnih
290   nepogoda                                60,000,000
    - Sredstva za rad Republičke komisije za
291   procjenu šteta od elementarnih nepogoda             70,000
                                        ______________
                                        60,070,000
    30 Tekući transferi državnim institucijama
    160 Ostali tekući transferi                       500,000
292   - Troškovi Komisije za procjenu rat. šteta               400,000
    - Troškovi Komisije za izdavanje vrijednos.
293   papira                                 40,000
    - Trošk. Direkcije za nadzor društava za
294   osiguranje                               60,000
                                        ______________
                                        500,000
    40 Tekući transferi drugim državnim razinama
            010 Županije:                      120,000,000
295   - krapinsko-zagorska                          2,000,000
296   - sisačko-moslavačka                          8,000,000
297   - karlovačka                              9,000,000
298   - koprivničko-križevačka                        2,000,000
299   - bjelovarsko-bilogorska                        5,000,000
300   - ličko-senjska                             11,000,000
301   - virovitičko-podravska                     4,000,000
302   - požeško-slavonska                           9,000,000
303   - brodsko-posavska                           9,000,000
304   - zadarsko-kninska                           10,000,000
305   - osječko-baranjska                           12,000,000
306   - šibenska                               6,000,000
307   - vukovarsko-srijemska                     12,000,000
308   - splitsko-dalmatinska                         6,000,000
309   - dubrovačko-neretvanska                        12,000,000
310   - međimurska                              3,000,000
                                        ______________
                                        120,000,000
                                        ______________
            040 Transferi ostalim državnim razinama -
311   Stalna rezerva Republike Hrvatske                    30,000,000
                                        ______________
                                        30,000,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            210,570,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          1,274,163,753
    700 Kapitalni transferi
    20 Kapitalni transferi u inozemstvo
    010 Kapitalni transferi međunarodnim
    organizacijama - Osnivački ulozi u
    međunarodnim financijskim
312   organizacijama                             26,000,000
                                        ______________
                                        26,000,000
    60 Kapitalni transferi financijskim institucijama
    i monetarnim vlastima
    030 Kapitalni transferi ostalim financijskim
    institucijama - Osnivački ulozi u domaćim
313   financijskim organizijama                        20,000,000
314   - Izdaci za sanaciju banaka                       350,000,000
                                        370,000,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     396,000,000
                                        ______________
    Ukupno tekući i kapitalni                            1,670,163,753
                                        ______________
    Otplata tuzemnog i inozemnog duga
    900 Državni dug
    10 Tuzemni državni dug
    050 Amortizacija tuzemnog duga
    Javni dug - otplata glavnice po staroj
315   štednji                                 518,000,000
316   Zajam iz amortizacije                          75,000,000
317   Obveznice za obnovu                           5,165,000
318   Kredit kod Narodne banke iz 1993.                    223,517,000
    Kredit kod Narodne banke Hrvatske iz
319   1992.                                  1,550,000
320   Obveznice za restrukturiranje gospodars.                326,000,000
                                        ______________
                                        1,149,232,000
    20 Inozemni državni dug
    020 Amortizacija inozemnog duga
321   Zajam za Hrvatske ceste - IBRD                 109,248,000
322   Zajam za Hrvatsku elektroprivredu                    1,942,140
                                        ______________
                                        111,190,140
323   020 Otplata - MMF                            95,672,000
                                        ______________
                                        95,672,000
                                        ______________
    Državni dug                               1,356,094,140
                                        ______________
    Otplata domaćeg i inozemnog duga                    1,356,094,140
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI UVEĆANI ZA OTPLATE     3,026,257,893
                                        ______________
    Glava 10 Carinska uprava
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
324   010 Osnovne plaće                            72,686,181
325   020 Naknade                               3,506,000
326   040 Doprinosi poslodavca                        13,286,510
                                        ______________
                                        89,478,691
    20 Izdaci za materijal i usluge
327   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                1,740,000
328   020 Uredski materijal                          2,433,000
329   030 Izdaci za komunikacije                       1,600,000
330   040 Izdaci za informacije                        74,000
331   050 Izdaci za službena putovanja                    1,190,000
332   060 Izdaci osiguranja                          393,000
333   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         500,000
334   080 Izdaci za unajmljivanje                       1,000,000
                                        ______________
                                        8,930,000
    30 Održavanje
335   010 Vozila                               648,000
336   020 Oprema                               150,000
337   030 Zgrade                               1,346,000
                                        ______________
                                        2,144,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        100,552,691
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
338   usluge                                 16,000
339   050 Reprezentacija                           39,000
                                        ______________
                                        55,000
    80 Ostali izdaci
    070 Ostali nespomenuti izdaci- Izdaci za
340   službenu odjeću                         1,500,000
                                        ______________
                                        1,500,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          1,555,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          102,107,691
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    80 Izgradnja kapitalnih objekata
341   030 Izgradnja graničnih prijelaza                    120,000,000
342   050 Nabava opreme i informatizacija                   15,000,000
                                        ______________
                                        135,000,000
                                        _____________
    Ukupno kapitalni izdaci                     135,000,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       237,107,691
                                        ______________
    Glava 15 Porezna uprava
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
343   010 Osnovne plaće                            95,514,645
344   020 Naknade                               5,000,000
345   040 Doprinosi poslodavca                        17,477,745
                                        ______________
                                        117,992,390
    20 Izdaci za materijal i usluge
346   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                7,500,000
347   020 Uredski materijal                          7,200,000
348   030 Izdaci za komunikacije                       17,400,000
349   040 Izdaci za informacije                        2,750,000
350   050 Izdaci za službena putovanja                    2,540,000
351   060 Izdaci osiguranja                          400,000
352   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         3,000,000
353   080 Izdaci za unajmljivanje                       700,000
                                        ______________
                                        41,490,000
    30 Održavanje
354   010 Vozila                               2,400,000
355   020 Oprema                               1,800,000
356   030 Zgrade                               2,400,000
                                        ______________
                                        6,600,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        166,082,390
                                        _____________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa iza bankarske
357   usluge                                 40,000
358   050 Reprezentacija                           50,000
                                        ______________
                                        90,000
    80 Ostali izdaci
    070 Ostali nespomenuti izdaci- Ugovori o
359   radu i procjeni nekretnina                       800,000
                                        ______________
                                        800,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          890,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          166,972,390
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    20 Zgrade
360   020 Poslovne zgrade područnih ureda               18,500,000
                                        ______________
                                        18,500,000
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
361   010 Namještaj/uredski namještaj                 2,000,000
362   020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 9,500,000
                                        ______________
                                        11,500,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     30,000,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       196,972,390
                                        ______________
    Glava 20 Financijska policija
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
363   010 Osnovne plaće                            35,247,662
364   020 Naknade                               1,475,000
365   040 Doprinosi poslodavca                        6,551,523
                                        ______________
                                        43,274,185
    20 Izdaci za materijal i usluge
366   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                2,006,000
367   020 Uredski materijal                          2,005,000
368   030 lzdaci za komunikacije                       1,278,000
369   040 Izdaci za informacije                        47,000
370   050 Izdaci za službena putovanja                    1,272,000
371   060 Izdaci osiguranja                          962,000
372   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         500,000
373   080 Izdaci za unajmljivanje                       62,000
                                        ______________
                                        8,132,000
    30 Održavanje
374   010 Vozila                               1,607,000
375   020 Oprema                               172,000
376   030 Zgrade                               1,670,000
                                        ______________
                                        3,449,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        54,855,185
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
377   usluge                                 17,000
378   050 Reprezentacija                           50,000
                                        _____________
                                        67,000
    80 Ostali izdaci
    070 Ostali nespomenuti izdaci- Odjeća za
379   financijsku policiju                          950,000
                                        ______________
                                        950,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          1,017,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          55,872,185
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    20 Zgrade
    030 Ostale nespomenute zgrade i objekti-
380   Postaje financijske policije                      10,000,000
                                        ______________
                                        10,000,000
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
381   010 Namještaj/uredski namještaj                 1,500,000
382   020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 1,700,000
                                        ______________
                                        3,200,000
    40 Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu
383   010 Osobni automobili                      300,000
384   030 Kombi                                300,000
                                        ______________
                                        600,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     13,800,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACl                       69,672,185
                                        _____________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 025 MINISTARSTVO FINANCIJA            3,530,010,159
                                        ______________

RAZDJEL 030 MINISTARSTVO OBRANE
    Glava 05 Ministarstvo obrane
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
385   010 Osnovne plaće                            2,945,520,000
386   020 Naknade                               851,640,000
387   040 Doprinosi poslodavca                        589,104,000
                                        ______________
                                        4,386,264,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        4,386,264,000
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    70 Obrana
388   060 Tekući izdaci                            4,095,236,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          4,095,236,000
                                        ______________
    300 Tekući transferi
    10 Tekući transferi građanima, kućanstvu i
    nefinancijskim organizacijama
389   020 Pomoć sudionicima domovinskog rata             400,000,000
    130 Ostali transferi-Potpore Udruzi hrvatskih
390   dragovoljaca domovinskog rata                  3,500,000
    130 Potpore ostalim udrugama                  15,000,000
    Potpore Udruzi hrvatskih invalida
391   domovinskog rata                            3,000,000
392   Potpore ostalim udrugama                        12,000,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            418,500,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       8,900,000,000
                                        _____________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 030 MINISTARSTVO OBRANE         8,900,000,000
                                        ______________
RAZDJEL 035 MINISTARSTVO RAZVITKA I OBNOVE
    Glava 05 Ministarstvo razvitka i obnove
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
393   010 Osnovne plaće                            2,945,800
394   020 Naknade                               343,000
395   040 Doprinosi poslodavca                        525,800
                                        ______________
                                        3,814,600
    20 Izdaci za materijal i usluge
396   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                180,000
397   020 Uredski materijal                          540,000
398   030 Izdaci za komunikacije                       520,000
399   040 Izdaci za informacije                        180,000
400   050 Izdaci za službena putovanja                    550,000
401   060 Izdaci osiguranja                          30,000
402   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         80,000
                                        ______________
                                        2,080,000
    30 Održavanje
403   010 Vozila                               200,000
404   020 Oprema                               40,000
405   030 Zgrade                               50,000
                                        ______________
                                        290,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        6,184,600
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
406   usluge                                 10,000
407   050 Reprezentacija                           50,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          60,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          6,244,600
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    90 Investicijsko održavanje
    090 Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih
408   objekata- Javne institucije i zgrade                  630,000
                                        ______________
                                        630,000
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
409   010 Namještaj/uredski namještaj                 1,230,000
410   020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 1,000,000
                                        ______________
                                        2,230,000
                                        ______________
    Nabavka kapitalnih sredstava                      2,860,000
    700 Kapitalni transferi
    80 Ostali kapitalni transferi
    010 Nacionalni razvojni projekti, projekti
    obnove ratom zahvaćenih područja,
    otoci
411   - Nacionalni razvojni projekti                     40,000,000
412   - Izdaci za obnovu                           410,000,000
413   - Izdaci za razvoj jadranskih otoka                   15,000,000
                                        ______________
                                        465,000,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     467,860,000
                                                ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       474,104,600
                                        ______________
    Glava 10 HKBO Zagreb
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    80 Izgradnja kapitalnih objekata
    080 Izgradnja ostalih kapitalnih objekata -
414   Izdaci za obnovu                            250,000,000
                                        ______________
                                        250,000,000
                                        ______________
    Nabavka kapitalnih sredstava                      250,000,000
                                        ______________
    700 Kapitalni transferi
    80 Ostali kapitalni transferi
    010 Ostali nespomenuti kapitalni transferi
415   - nabava opreme za HEP, IBRD                  56,050,000
416   - obnova infrastrukture HEP-a, IBRD               21,240,000
    - izgradnja i obnova vodnog sustava,
417   IBRD                                  64,900,000
    - nabava opreme za željezničku infrastrukturu,
418   IBRD                                  53,100,000
    - nabava stočnog fonda i opreme u
419   poljop, IBRD                              70,800,000
420   - obnova stambenih objekata, IBRD                    121,540,000
421   - obnova u UNPA zonama, IBRD                  11,800,000
                                        ______________
    Kapitalni transferi                           399,430,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       649,430,000
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 035 MlNISTARSTVO RAZVITKA I OBNOVE    1,123,534,600
                                        _____________
RAZDJEL 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
    Glava 05 Ministarstvo unutarnjih poslova
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
422   010 Osnovne plaće                            1,066,711,360
423   020 Naknade                               50,000,000
424   040 Doprinosi poslodavca                        333,286,800
                                        ______________
                                        1,449,998,160
    20 Izdaci za materijal i usluge
425   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                51,645,000
426   020 Uredski materijal                          35,000,000
427   030 Izdaci za komunikacije                       24,772,000
428   040 Izdaci za informacije                        11,060,000
429   050 Izdaci za službena putovanja                    7,900,000
430   060 Izdaci osiguranja                          10,000,000
431   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         4,000,000
432   080 Izdaci za unajmljivanje                       1,000,000
                                        ______________
                                        145,377,000
    30 Održavanje
433   010 Vozila                               60,000,000
434   020 Oprema                               47,000,000
435   030 Zgrade                               18,000,000
                                        ______________
                                        125,000,000
    40 Policija
    040 Ostali izdaci - Nabava za potrebe
436   policije                                    280,000,000
                                        ______________
                                        280,000,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        2,000,375,160
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
437   usluge                                 10,000,000
438   040 Ostali financijski izdaci                      18,400,000
                                        ______________
                                        28,400,000
    70 Izdaci javnog reda i sigurnosti - Policija
439   010 Odore                                200,000,000
440   020 Zaštitna odjeća                           4,696,000
            060 Ostali izdaci izravno vezani za javni
441   red i sigurnost                             139,541,000
442   060 Ostali izdaci-oprema                        100,277,000
                                        _____________
                                        444,514,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          472,914,000
    300 Tekući transferi
    10 Tekući transferi građanima, kućanstvu i
    nefinancijskim organizacijama
443   010 Transfer za pomoć obiteljima                    46,000,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            46,000,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          2,519,289,160
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    20 Zgrade
444   020 Poslovne zgrade                           111,178,000
445   030 Ostale poslovne zgrade                       50,120,000
                                        ______________
                                        161,298,000
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
446   010 Namještaj/uredski namještaj                 7,500,000
447   020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 25,000,000
448   040 Telefoni/faksimili                         2,000,000
                                        ______________
                                        34,500,000
    40 Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu
449   010 Osobni automobili                      5,500,000
                                        ______________
                                        5,500,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     201,298,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       2,720,587,160
                                        ______________
    Glava 10 Hrvatska vatrogasna zajednica
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
450   010 Osnovne plaće                            232,103
451   020 Naknade                               14,540
452   040 Doprinosi poslodavca                        42,619
                                        ______________
                                        289,262
    20 Izdaci za materijal i usluge
453   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                7,610
454   020 Uredski materijal                          28,100
455   030 Izdaci za komunikacije                       26,000
456   050 Izdaci za službena putovanja                    98,500
457   060 Izdaci osiguranja                          9,800
458   080 Izdaci za unajmljivanje                       2,500
                                        ______________
                                        172,510
    30 Održavanje
459   010 Vozila                               22,500
460   020 Oprema                               3,700
461   030 Zgrade                               19,600
                                        ______________
                                        45,800
                                        ______________
    lzdaci za dobra i usluge                        507,572
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
            010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
462   usluge                                 1,500
463   050 Reprezentacija                           6,000
                                        ______________
                                        7,500
    80 Ostali izdaci
464   070 Ostali nespomenuti izdaci                      5,000
                                        ______________
                                        5,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          12,500
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       520,072
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA   2,721,107,232
                                        ______________
RAZDJEL 045 MlNISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
    Glava 05 Ministarstvo vanjskih poslova
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
465   010 Osnovne plaće                            14,055,184
466   020 Naknade                               538,000
467   040 Doprinosi poslodavca                        2,548,777
                                        ______________
                                        17,141,961
    20 Izdaci za materijal i usluge
468   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                192,000
469   020 Uredski materijal                          3,340,000
470   030 Izdaci za komunikacije                       14,000,000
471   040 Izdaci za informacije                        200,000
472   050 Izdaci za službena putovanja                    8,000,000
473   060 Izdaci osiguranja                          100,000
474   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         4,000,000
475   080 Izdaci za unajmljivanje                       100,000
                                        ______________
                                        29,932,000
    30 Održavanje
476   010 Vozila                               273,000
477   020 Oprema                               1,000,000
478   030 Zgrade                               1,100,000
                                        ______________
                                        2,373,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        49,446,961
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
479   usluge                                 500,000
480   050 Reprezentacija                           1,000,000
                                        ______________
                                        1,500,000
    80 Ostali izdaci
481   070 Ostali nespomenuti izdaci                      200,000
                                        ______________
                                        200,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          1,700,000
                                        ______________
    300 Tekući transferi
    20 Tekući transferi u inozemstvo
    010 Transferi međunarodnim organizacijama-
    Članarine u međunarodnim i međuvladinim
482   organizacijama                             33,000,000
                                        ______________
                                        33,000,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            33,000,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          84,146,961
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
483   010 Namještaj/uredski namještaj                 600,000
484   020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 400,000
485   040 Telefoni/faksimili                         300,000
486   050 Kućni aparati                            300,000
                                        ______________
                                        1,600,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     1,600,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       85,746,961
                                        ______________
    Glava 10 Diplomatsko konzularna predstavništva
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
487   010 Osnovne plaće                            75,462,552
488   020 Naknade                               772,400
489   040 Doprinosi poslodavca                        14,080,000
                                        ______________
                                        90,314,952
    20 lzdaci za materijal i usluge
490   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                2,000,000
491   020 Uredski materijal                          10,000,000
492   030 Izdaci za komunikacije                       9,000,000
493   040 Izdaci za informacije                        600,000
494   050 Izdaci za službena putovanja                    6,600,000
495   060 Izdaci osiguranja                          2,000,000
496   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         6,000,000
497   080 Izdaci za unajmljivanje                       30,000,000
                                        ______________
                                        66,200,000
    30 Održavanje
498   010 Vozila                               2,700,000
499   020 Oprema                               3,800,000
500   030 Zgrade                               10,800,000
                                        ______________
                                        17,300,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        173,814,952
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    20 Školstvo
    050 Ostali izdaci izravno vezano na školstvo-
501   Specijalni odgoj                            1,000,000
                                        ______________
                                        1,000,000
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
502   usluge                                 500,000
503   050 Reprezentacija                           4,000,000
504   030 Kamate inozemne                           1,100,000
                                        ______________
                                        5,600,000

    80 Ostali izdaci
505   070 Ostali nespomenuti izdaci                      4,500,000
                                        ______________
                                        4,500,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          11,100,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          184,914,952
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    20 Zgrade
506   020 Poslovne zgrade (kredit HYPO banke)             74,000,000
                                        ______________
                                        74,000,000
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
507   010 Namještaj/uredski namještaj                 7,000,000
508   020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 330,000
509   040 Telefoni/faksimili                         190,000
510   050 Kućni aparati                            200,000
511   100 Ostali namještaj i oprema                      4,000,000
                                        ______________
                                        11,720,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     85,720,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       270,634,952
                                        ______________

                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 045 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA    356,381,913
                                        ______________

RAZDJEL 050 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
    Glava 05 Ministarstvo gospodarstva
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
512   010 Osnovne plaće                            8,475,606
513   020 Naknade                               350,000
514   040 Doprinosi poslodavca                        1,563,966
                                        ______________
                                        10,389,572
    20 Izdaci za materijal i usluge
515   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                105,000
516   020 Uredski materijal                          800,000
517   030 Izdaci za komunikacije                       480,000
518   040 Izdaci za informacije                        240,000
519   050 Izdaci za službena putovanja                    1,175,000
520   060 Izdaci osiguranja                          50,000
521   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         610,000
522   080 Izdaci za unajmljivanje                       145,000
                                        ______________
                                        3,605,000
    30 Održavanje
523   010 Vozila                               250,000
524   020 Oprema                               120,000
                                        ______________
                                        370,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        14,364,572
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
525   usluge                                 25,000
526   050 Reprezentacija                           50,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          75,000
    500 Ostali tekući transferi i potpore
    10 Ostali tekući transferi i potpore
    060 Ostale potpore i transferi-Troškovi
527   prestanka rada "Koksar", Bakar                 100,000,000
    Ostali tekući izdaci                          100,000,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          114,439,572
    700 Kapitalni transferi
    80 Ostali kapitalni transferi
    010 Ostali nespomenuti kapitalni transferi
528   - izgradnja brodova                           200,000,000
529   - obnova električne mreže HEP-a, EBRD              152,220,000
                                        ______________
    Kapitalni transferi                           352,220,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     352,220,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       466,659,572
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 050 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA      466,659,572
                                        ______________

RAZDJEL 055 MINISTARSTVO KULTURE
    Glava 05 Ministarstvo kulture
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
530   010 Osnovne plaće                            3,709,640
531   020 Naknade                               137,280
532   040 Doprinosi poslodavca                        681,656
                                        ______________
                                        4,528,656
    20 Izdaci za materijal i usluge
533   010 lzdaci za energiju i komunalni izdaci                93,600
534   020 Uredski materijal                          162,000
535   030 Izdaci za komunikacije                       132,000
536   040 Izdaci za informacije                        50,000
537   050 Izdaci za službena putovanja                    250,000
538   060 lzdaci osiguranja                          25,000
539   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         187,500
540   080 lzdaci za unajmljivanje                       50,000
                                        ______________
                                        950,100
    30 Održavanje
541   010 Vozila                               26,000
542   020 Oprema                               120,000
543   030 Zgrade                               60,000
                                        ______________
                                        206,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        5,684,756
                                        ______________
    300 Tekući transferi
    10 Tekući transferi građanima, kućanstvu i
    nefinancijskim organizacijama
    070 Transferi za akademske i studentske
544   nagrade                             200,000
545   130 Ostali transferi-Potpore udrugama građana          2,340,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            2,540,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          8,224,756
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       8,224,756
                                        ______________
    Glava 10 Republički fond za kulturu
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
546   010 Osnovne plaće                            25,487,073
547   020 Naknade                               1,200,000
548   040 Doprinosi poslodavca                        4,571,527
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        31,258,600
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    10 Ostali izdaci
    070 Ostali nespomenuti izdaci - Izdaci za
549   galerije, muzeje, arhive, knjižnice                   13,500,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          13,500,000
                                        ______________
    300 Tekući transferi
    20 Tekući transferi u inozemstvo
    040 Transferi za potrebe kulture -
550   Međunarodna kulturna suradnja                  8,000,000
                                        ______________
                                        8,000,000
    30 Tekući transferi državnim institucijama
    030 Transfer u zdravstveni fond - za
551   osiguranje samostalnih umjetnika                    2,850,000
    040 Transfer u mirovinski fond - za
552   osiguranje samostalnih umjetnika                    5,150,000
    160 Ostali tekući transferi - Program
553   kulturnog razvitka Republike                      67,000,000
                                        ______________
                                        75,000,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            83,000,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          127,758,600
    700 Kapitalni transferi
    30 Kapitalni transferi državnim institucijama
554   090 Zaštita sakralnih spomenika                 18,500,000
    100 Ostali kapitalni transferi državnim
    institucijama - Potpora za investicijsko
555   održavanje kulturnih ustanova                      8,00,000
                                        ______________
    Kapitalni transferi                           26,500,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     26,500,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       154,258,600
                                        ______________
    Glava 15 Hrvatska matica iseljenika
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
556   010 Osnovne plaće                            930,790
557   020 Naknade                               81,000
558   040 Doprinosi poslodavca                        169,051
                                        ______________
                                        1,180,841
    20 Izdaci za materijal i usluge
559   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                311,200
560   020 Uredski materijal                          50,800
561   030 Izdaci za komunikacije                       251,100
562   040 Izdaci za informacije                        4,300,000
563   050 Izdaci za službena putovanja                    151,700
564   060 Izdaci osiguranja                          9,500
565   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         10,000
                                        ______________
                                        5,084,300
    30 Održavanje
566   010 Vozila                               34,900
567   030 Zgrade                               275,500
                                        ______________
                                        310,400
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        6,575,541
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    10 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
568   usluge                                 17,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          17,000
    300 Tekući transferi
    40 Tekući transferi drugim državnim razinama
    040 - Transferi ostalim državnim razinama -
569   Potpore regionalnim maticama                  1,000,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            1,000,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          7,592,541
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACl                       7,592,541
                                        ______________
    Glava 20 Matica hrvatska
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
570   010 Osnovne plaće                            613,833
571   020 Naknade                               16,000
572   040 Doprinosi poslodavca                        115,164
                                        ______________
                                        744,997
    20 Izdaci za materijal i usluge
573   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                134,132
574   020 Uredski materijal                          138,911
575   030 Izdaci za komunikacije                       121,411
576   040 Izdaci za informacije                        1,715,500
577   050 Izdaci za službena putovanja                    246,823
578   060 Izdaci osiguranja                          3,660
579   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         1,044,886
                                        ______________
                                        3,405,323
    30 Održavanje
580   010 Vozila                               18,380
581   020 Oprema                               25,968
582   030 Zgrade                               141,080
                                        ______________
                                        185,428
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        4,335,748
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
583   usluge                                 2,250
584   050 Reprezentacija                           4,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          6,250
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          4,341,998
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       4,341,998
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 055 MINISTARSTVO KULTURE         174,417,895
                                        ______________

RAZDJEL 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
    Glava 05 Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 lzdaci za zaposlene
585   010 Osnovne plaće                            11,597,634
586   020 Naknade                               813,000
587   040 Doprinosi poslodavca                        2,161,760
                                        ______________
                                        14,572,394
    20 Izdaci za materijal i usluge
588   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                57,000
589   020 Uredski materijal                          448,000
590   030 Izdaci za komunikacije                       630,000
591   040 Izdaci za informacije                        200,000
592   050 Izdaci za službena putovanja                    1,622,000
593   060 Izdaci osiguranja                          25,000
594   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         230,000
595   080 Izdaci za unajmljivanje                       200,000
                                        ______________
                                        3,412,000
    30 Održavanje
596   010Vozila                                300,000
                                        ______________
                                        300,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        18,284,394
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    10 Poljoprivreda
    030 Izdaci za veterinarske usluge -
597   zdravstvena zaštita životinja                      3,600,000
                                        ______________
                                        3,600,000
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
598   usluge                                 27,000
599   050 Reprezentacija                           40,000
                                        ______________
                                        67,000
    80 Ostali izdaci
    040 Izdaci za stručne ispite - Naknade
600   za ispite                                40,000
                                        ______________
                                        40,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          3,707,000
                                        ______________
    300 Tekući transferi
    10 Tekući transferi građanima, kućanstvu i
    nefinancijskim organizacijama
601   120 Potpore udrugama građana                  70,000
                                        70,000
    20 Tekući transferi u inozemstvo
    010 Transferi međunarodnim organizacijama
602   (program - FAO)                         5,400,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            5,470,000
    400 Subvencije
    10 Poljoprivreda
    050 Ostale subvencije u poljoprivredi - Novčani
603   poticaji i naknade u poljoprivredi                   502,000,000
                                        ______________
    Subvencije                               502,000,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          529,461,394
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       529,461,394
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I
ŠUMARSTVA                                529,461,394
                                        ______________

RAZDJEL 065 MINISTARSTVO POMORSTVA PROMETA I VEZA
    Glava 05 Ministarstvo pomorstva, prometa i veza
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
604   010 Osnovne plaće                            8,504,358
605   020 Naknade                               500,000
606   040 Doprinosi poslodavca                        1,546,274
                                        ______________
                                        10,550,632
    20 Izdaci za materijal i usluge
607   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                3,334,000
608   020 Uredski materijal                          300,000
609   030 Izdaci za komunikacije                       1,620,000
610   050 Izdaci za službena putovanja                    1,409,000
611   060 Izdaci osiguranja                          120,000
612   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         139,000
                                        ______________
                                        6,922,000
    30 Održavanje
613   010 Vozila                               410,000
614   030 Zgrade                               1,728,000
                                        ______________
                                        2,138,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        19,610,632
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
615   usluge                                 12,000
616   050 Reprezentacija                           80,000
                                        ______________
                                        92,000
    80 Ostali izdaci
    070 Ostali izdaci - Akcije za sigurnost
617   prometa                             1,000,000
    070 Ostali izdaci - Troškovi vijeća za
618   telekomunikacije                            1,000,000
                                        ______________
                                        2,000,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          2,092,000
                                        ______________
    300 Tekući transferi
    20 Tekući transferi u inozemstvo
    050 Ostali tekući transferi u inozemstvu -
619   Obveze HRT prema austrijskoj pošti                   17,000,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            17,000,000
                                        ______________
    500 Ostali tekući transferi i potpore
    10 Ostali tekući transferi i potpore
    040 Transferi javnom poduzeću Hrvatske
    željeznice                               925,000,000
620   - transferi za plaće                          536,000,000
621   - transferi za kamate na kredit                     150,000,000
622   - transferi za otplatu glavnice na kredit                239,000,000
    050 Transferi za trajektne linije                    173,000,000
623   - transferi za Jadroliniju, Rijeka                   170,000,000
624   - transferi za Lošinjsku plovidbu, M. Lošinj              2,000,000
625   - transferi za Rapsku plovidbu, Rab                   1,000,000
                                        ______________
    Ostali tekući izdaci                          1,098,000,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          1,136,702,632
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
    100 Ostali namještaj i oprema - Oprema
626   za kontrolu radijskih frekvencija                    16,000,000
                                        ______________
                                        16,000,000
    70 Nematerijalna imovina u državnom
    vlasništvu - Studij izvodljivosti, priprema
    objekta i dizajn
    010 Osnivački izdaci - Projektiranje                  2,906,000
627   - Održavanje pomorskih prolaza                 1,400,000
    - Sufinanciranje sustava veza na
628   svjetionicima                              1,506,000
                                        ______________
                                        2,906,000
                                        ______________
    Nabavka kapitalnih sredstava                      18,906,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     18,906,000
                                        _____________
    UKUPNO JAVNl IZDACI                       1,155,608,632
                                        ______________
    Glava 10 Uprava sigurnosti unutarnje plovidbe
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
629   010 Osnovne plaće                            1,178,434
630   020 Naknade                               49,400
631   040 Doprinosi poslodavca                        214,144
                                        ______________
                                        1,441,978
    20 lzdaci za materijal i usluge
632   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                37,200
633   020 Uredski materijal                          111,000
634   030 Izdaci za komunikacije                       26,000
635   050 Izdaci za službena putovanja                    89,700
636   060 Izdaci osiguranja                          39,000
637   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         2,600
                                        ______________
                                        305,500
    30 Održavanje
638   010 Vozila                               74,100
639   020 Oprema                               11,000
640   030 Zgrade                               166,500
641   060 Kapetanije pristaništa                       248,400
                                        ______________
                                        500,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        2,247,478
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
642   usluge                                 2,300
643   050 Reprezentacija                           5,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          7,300
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          2,254,778
                                        ______________
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    40 Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu
644   070 Čamci                                2,000,000
                                        ______________
                                        2,000,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     2,000,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       4,254,778
                                        ______________
    Glava 15 Uprava kontrole leta
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
645   010 Osnovne plaće                            18,080,089
646   020 Naknade                               1,426,000
647   040 Doprinosi poslodavca                        3,327,730
                                        ______________
                                        22,833,819
    20 Izdaci za materijal i usluge
648   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                1,296,000
649   020 Uredski materijal                          400,000
650   030 Izdaci za komunikacije                       3,200,000
651   040 Izdaci za informacije                        30,000
652   050 Izdaci za službena putovanja                    460,000
653   060 Izdaci osiguranja                          656,000
654   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         27,000
655   080 Izdaci za unajmljivanje                       100,000
                                        ______________
                                        6,169,000
    30 Održavanje
656   010 Vozila                               253,000
657   020 Oprema                               1,670,000
658   030 Zgrade                               377,000
                                        ______________
                                        2,300,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        31,302,819
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
659   usluge                                 20,000
660   050 Reprezentacija                           30,000
                                        ______________
                                        50,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          50,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          31,352,819
                                        ______________
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
661   010 Namještaj/uredski namještaj                 183,000
662   020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 365,000
663   030 Sistemski softver                          183,000
664   040 Telefoni/faksimili                         18,000
                                        ______________
    40 Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu
665   010 Osobni automobili                      365,000
666   050 Terenska vozila                           365,000
                                        ______________
                                        730,000
    80 Izgradnja kapitalnih objekata
    080 Izgradnja ostalih kapitalnih objekata -
    Oprema za upravu kontrole Ieta -
667   kredit EBRD                               94,400,000
    050 lzgradnja građevinski objekti/strojevi/
668   oprema                             16,000,000
                                        ______________
                                        110,400,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     111,879,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       143,231,819
                                        ______________
    Glava 20 Lučke kapetanije
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
669   010 Osnovne plaće                            8,802,583
670   020 Naknade                               378,550
671   040 Doprinosi poslodavca                        1,576,139
                                        ______________
                                        10,757,272
    20 Izdaci za materijal i usluge
672   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                618,321
673   020 Uredski materijal                          185,000
674   030 Izdaci za komunikacije                       357,970
675   040 Izdaci za informacije                        19,500
676   050 Izdaci za službena putovanja                    150,000
677   060 Izdaci osiguranja                          287,882
678   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         5,000
679   080 Izdaci za unajmljivanje                       55,000
                                        ______________
                                        1,678,673
    30 Održavanje
680   010 Vozila                               353,788
681   020 Oprema                               307,500
682   030 Zgrade                               285,000
                                        ______________
                                        946,288
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        13,382,233
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa za bankarske
683   usluge                                 15,000
684   050 Reprezentacija                           15,000
                                        ______________
                                        30,000
    80 Ostali izdaci
    040 lzdaci za stručne ispite - Naknade
685   za ispite                                3,000
                                        ______________
                                        3.000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          33,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          13,415,233
                                        ______________
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    40 Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu
686   070 Čamci                                10,000,000
                                        ______________
                                        10,000,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     10,000,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       23,415,233
                                        ______________
    Glava 25 Hrvatske ceste
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
687   010 Osnovne plaće                            113,754,667
688   020 Naknade                               16,402,390
689   040 Doprinosi poslodavca                        20,533,333
                                        ______________
                                        150,690,390
    20 Izdaci za materijal i usluge
690   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                14,857,683
691   020 Uredski materijal                          673,408
692   030 Izdaci za komunikacije                       1,100,000
693   040 Izdaci za informacije                        150,000
694   050 Izdaci za službena putovanja                    1,601,330
695   060 Izdaci osiguranja                          4,771,900
696   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         649,209
697   080 lzdaci za unajmljivanje                       292,547
                                        ______________
                                        24,096,077
    30 Održavanje
698   010 Vozila                               17,514,500
699   020 Oprema                               7,190,000
700   030 Zgrade                               200,000
701   040 Ceste                                264,612,689
                                        ______________
                                        289,517,189
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        464,303,656
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 lzdaci platnog prometa i za bankarske
702   usluge                                 1,500,000
703   050 Reprezentacija                           20,000
                                        ______________
                                        1,520,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          1,520,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          465,823,656
                                        ______________
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    80 Izgradnja kapitalnih objekata
704   010 Izgradnja cesta, željeznica i mostova                503,000,000
                                        ______________
                                        503,000,000
                                        ______________
    Nabavka kapitalnih sredstava
    700 Kapitalni transferi
    80 Ostali kapitalni transferi
    010 Ostali kapitalni transferi - Izdaci za
    izgradnju cesta
705   EBRD - izdaci za izgradnju cesta                    94,400,000
    IBRD - Izdaci za izgradnju cesta                    310,930,000
706   - Izdaci za izgradnju cesta - IBRD                   246,030,000
707   - Izdaci za izgradnju cesta - IBRD                   64,900,000
                                        ______________
                                        405,330,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     908,330,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       1,374,153,656
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 065 MINISTARSTVO POMORSTVA PROMETA I VEZA
                                        2,700,664,118
                                        ______________

RAZDJEL 070 MINISTARSTVO PRIVATIZACIJE
    Glava 05 Ministarstvo privatizacije
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
708   010 Osnovne plaće                            2,945,800
709   040 Doprinosi poslodavca                        525,800
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        3,471,600
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       3,471,600
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 070 MINISTARSTVO PRIVATIZACIJE      3,471,600
                                        ______________

RAZDJEL 075 MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA
    Glava 05 Ministarstvo prostornog uređenja,
    graditeljstva i stanovanja
    100 lzdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
710   010 Osnovne plaće                            6,809,851
711   020 Naknade                               290,000
712   040 Doprinosi poslodavca                        1,254,258
                                        ______________
                                        8,354,109
    20 Izdaci za materijal i usluge
713   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                26,000
714   020 Uredski materijal                          102,000
715   030 Izdaci za komunikacije                       190,000
716   040 Izdaci za informacije                        80,000
717   050 Izdaci za službena putovanja                    230,000
718   060 Izdaci osiguranja                          15,000
719   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         200,000
720   080 Izdaci za unajmljivanje                       46,000
                                        ______________
                                        889,000
    30 Održavanje
721   010 Vozila                               80,000
722   020 Oprema                               165,000
723   030 Zgrade                               8,000,000
                                        ______________
                                        8,245,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        17,488,109
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    80 Ostali izdaci
    070 Ostali nespomenuti izdaci - Rušenje
724   protupravno izgrađenih objekata                 2,400,000
                                        ______________
                                        2,400,000
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
725   usluge                                 6,000
726   050 Reprezentacija                           25,000
                                        ______________
                                        31,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          2,431,000
    300 Tekući transferi
    30 Tekući transferi državnim institucijama
    160 Ostali tekući transferi - Prostorni
727   planovi, projekti i uređenje                      6,000,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            6,000,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          25,919,109
                                        ______________
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    20 Zgrade
    010 Ostale stambene zgrade i stanovi -
728   Stanovi za invalide domovinskog rata                  80,000,000
                                        ______________
                                        80,000,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     80,000,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       105,919,109
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 075 MINISTARSTVO PROSTORNOG
UREĐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA          105,919,109
                                        ______________

RAZDJEL 080 MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
    Glava 05 Ministarstvo prosvjete i športa
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
729   010 Osnovne plaće                            57,490,789
730   020 Naknade                               503,360
731   040 Doprinosi poslodavca                        11,275,130
                                        ______________
                                        69,269,279
    20 Izdaci za materijal i usluge
732   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                374,500
733   020 Uredski materijal                          260,000
734   030 Izdaci za komunikacije                       260,000
735   040 Izdaci za informacije                        100,000
736   050 Izdaci za službena putovanja                    402,000
737   060 Izdaci osiguranja                          20,000
738   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         75,000
739   080 Izdaci za unajmljivanje                       100,000
                                        ______________
                                        1,591,500
    30 Održavanje
740   010 Vozila                               26,000
741   020 Oprema                               160,000
742   030 Zgrade                               50,000
                                        ______________
                                        236,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        71,096,779
                                        ______________

    200 Ostala dobra i usluge
    20 Izdaci za školstvo
    020 Obrazovanje djece hrvatskih građana
743   u inozemstvu                              9,643,000
                                        ______________
                                        9,643,000
    40 Financijski izdaci
744   050 Reprezentacija                           60,000
                                        ______________
                                        60,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          9,703,000
                                        ______________
    300 Tekući transferi
    10 Tekući transferi građanima, kućanstvu i
    nefinancijskim organizacijama
    070 Transferi za akademske i studentske
745   nagrade                             800,000
    120 Transferi udruženjima građana - Potpore
746   udrugama građana                            345,000
                                        ______________
                                        1,145,000
    20 Tekući transferi u inozemstvo
    050 Ostali tekući transferi u inozemstvu -
747   Međunarodna prosvjetna suradnja                 525,000
                                        ______________
                                        525,000
                                        ______________
                                        1,670,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          82,469,779
                                        ______________
    700 Kapitalni transferi
    30 Kapitalni transferi državnim institucijama
    070 Kapitalni transferi školskim, sveučilišnim
    i staračkim domovima - Obnova
748   objekata u prosvjeti - IBRD                       12,980,000
                                        ______________
                                        12,980,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     12,980,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       95,449,779
                                        ______________
    Glava 10 Predškolski odgoj
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
749   010 Osnovne plaće                            2,914,178
750   020 Naknade                               140,000
751   040 Doprinosi poslodavca                        528,346
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        3,582,524
    200 Ostala dobra i usluge
    20 Izdaci za školstvo
    010 Izdaci za specijalni odgoj djece sa
752   teškoćama u razvoju                           2,000,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          2,000,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          5,582,524
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       5,582,524
                                        ______________
    Glava 15 Osnovnoškolsko obrazovanje
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
753   010 Osnovne plaće                            1,007,309,610
754   020 Naknade                               50,000,000
755   040 Doprinosi poslodavca                        179,849,826
                                        ______________
                                        1,237,159,436
    20 Izdaci za materijal i usluge
756   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                85,000,000
757   020 Uredski materijal                          15,000,000
758   030 Izdaci za komunikacije                       10,000,000
759   040 Izdaci za informacije                        12,000,000
760   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         3,000,000
161   080 Izdaci za unajmljivanje                       40,000,000
                                        ______________
                                        165,000,000
    30 Održavanje
762   030 Zgrade                               17,000,000
                                        ______________
                                        17,000,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        1,419,159,436
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    20 Školstvo
    030 Izdaci za programe u osnovnoškolskom
763   obrazovanju                               5,000,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          5,000,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          1,424,159,436
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    20 Građevinski objekti u državnom vlasništvu -
    Zgrade
764   020 Poslovne zgrade - Škole                       23,000,000
                                        ______________
                                        23,000,000
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
765   010 Namještaj/uredski namještaj                 2,000,000
766   020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 3,000,000
                                        ______________
                                        5,000,000
    80 Izgradnja kapitalnih objekata
767   080 Izgradnja ostalih kapitalnih objekata -
    Škole                                  15,000,000
                                        ______________
                                        15,000,000
    90 Investicijsko održavanje
    060 Investicijsko održavanje škola, bolnica i
768   domova - Škole                         12,000,000
                                        ______________
                                        12,000,000
                                        ______________
    Nabavka kapitalnih sredstava                      55,000,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     55,000,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       1,479,159,436
                                        ______________
    Glava 20 Srednješkolsko obrazovanje
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
769   010 Osnovne plaće                            526,654,940
770   020 Naknade                               25,000,000
771   040 Doprinosi poslodavca                        94,785,350
                                        ______________
                                        646,440,290
    20 Izdaci za materijal i usluge
772   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                27,000,000
773   020 Uredski materijal                          15,000,000
774   030 Izdaci za komunikacije                       8,000,000
775   040 Izdaci za informacije                        8,000,000
776   060 Izdaci osiguranja                          1,000,000
777   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         18,000,000
778   080 Izdaci za unajmljivanje                       2,000,000
                                        ______________
                                        79,000,000
    30 Održavanje
    030 Izdaci za tekuće održavanje zgrada -
779   Škole                                  18,000,000
                                        ______________
                                        18,000,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        743,440,290
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    20 Izdaci za školstvo
    040 Izdaci za programe u srednješkolskom
780   obrazovanju                               3,850,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          3,850,000
    300 Tekući transferi
    30 Tekući transferi državnim institucijama
    160 Ostali tekući transferi - Izdaci za
781   smještaj i prehranu učenika                       25,000,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            25,000,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          772,290,290
                                        ______________
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    20 Građevinski objekti u državnom vlasništvu -
    Zgrade
782   020 Poslovne zgrade - Škole                       19,056,000
                                        ______________
                                        19,056,000
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
783   010 Namještaj/uredski namještaj                 2,000,000
784   020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 4,000,000
                                        ______________
                                        6,000,000
    80 Izgradnja kapitalnih objekata
    080 Izgradnja ostalih kapitalnih objekata -
785   Škole                                  12,000,000
                                        ______________
                                        12,000,000
    90 lnvesticijsko održavanje
    060 Investicijsko održavanje škola, bolnica
786   i domova - Škole                            9,000,000
                                        ______________
                                        9,000,000
                                        ______________
    Nabavka kapitalnih sredstava                      46,056,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     46,056,000
                                        _____________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       818,346,290
                                        ______________
    Glava 25 Tehnička kultura
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
787   010 Osnovne plaće                            1,050,345
788   020 Naknade                               50,000
789   040 Doprinosi poslodavca                        191,695
                                        ______________
                                        1,292,040
    20 Izdaci za materijal i usluge
790   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                70,000
791   020 Uredski materijal                          38,000
792   030 Izdaci za komunikacije                       30,000
793   050 Izdaci za službena putovanja                    65,000
794   060 Izdaci osiguranja                          4,000
795   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         20,000
                                        ______________
                                        227,000
    30 Održavanje
796   010 Vozila                               10,000
797   020 Oprema                               5,000
798   030 Zgrade                               100,000
                                        ______________
                                        115,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        1,634,040
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    20 Izdaci za školstvo
    050 Ostali izdaci izravno vezano na školstvo -
799   Program tehničke kulture                        3,895,000
                                        ______________
                                        3,895,000
    40 Financijski izdaci
800   050 Reprezentacija                           6,000
                                        ______________
                                        6,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          3,901,000
    300 Tekući transferi
    20 Tekući transferi u inozemstvo
    050 Ostali tekući transferi u inozemstvu -
801   Međunarodna tehnička suradnja                  1,271,000
                                        ______________
                                        1,271,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            1,271,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          6,806,040
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       6,806,040
                                        ______________
    Glava 30 Šport i rekreacija
    100 lzdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
802   010 Osnovne plaće                            2,763,369
803   020 Naknade                               119,600
804   040 Doprinosi poslodavca                        508,321
                                        ______________
                                        3,391,290
    20 Izdaci za materijal i usluge
805   010 lzdaci za energiju i komunalni izdaci                250,000
806   020 Uredski materijal                          100,000
807   030 Izdaci za komunikacije                       200,000
808   040 Izdaci za informacije                        90,000
809   060 Izdaci osiguranja                          20,000
810   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         100,000
                                        ______________
                                        760,000
    30 Održavanje
811   010 Vozila                               30,000
812   020 Oprema                               30,000
                                        ______________
                                        60,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        4,211,290
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    20 Školstvo
    050 Ostali izdaci izravno vezano na školstvo -
813   Program u športu                            18,000,000
                                        ______________
                                        18,000,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          18,000,000
    300 Tekući transferi
    20 Tekući transferi u inozemstvo
    050 Ostali tekući transferi u inozemstvo -
814   Međunarodna suradnja u športu                  500,000
                                        ______________
                                        500,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            500,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          22,711,290
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       22,711,290
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 080 MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA   2,428,055,360
                                        ______________

RAZDJEL 085 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
    Glava 05 Ministarstvo rada i socijalne skrbi
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
815   010 Osnovne plaće                            33,520,142
816   020 Naknade                               1,606,500
817   040 Doprinosi poslodavca                        6,105,628
                                        ______________
                                        41,232,270
    20 Izdaci za materijal i usluge
818   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                1,230,000
819   020 Uredski materijal                          1,861,350
820   030 Izdaci za komunikacije                       3,651,200
821   040 Izdaci za informacije                        51,000
822   050 Izdaci za službena putovanja                    623,000
823   060 Izdaci osiguranja                          165,000
824   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         2,120,000
825   080 Izdaci za unajmljivanje                       660,000
                                        ______________
                                        10,361,550
    30 Održavanje
826   010 Vozila                               223,000
827   020 Oprema                               436,000
828   030 Zgrade                               862,000
                                        ______________
                                        1,521,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        53,114,820
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
829   usluge                                 100,000
830   050 Reprezentacija                           40,000
                                        ______________
                                        140,000
    80 Ostali izdaci
    040 Izdaci za stručne ispite - Naknade
831   za ispite                                31,000
                                        ______________
                                        31,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          171,000
    300 Tekući transferi
    10 Tekući transferi građanima, kućanstvu i
    nefinancijskim organizacijama
    020 Transferi za pomoć invalidima -
832   Zaštita vojnih i civilnih invalida rata                 165,000,000
    120 Transferi udruženjima građana - Potpore
    drugama građana                         5,765,000
    - Potpora Hrvatskom društvu političkih
833   zatvorenika                               3,700,000
834   - Potpore ostalim udrugama građana                   2,065,000
                                        ______________
                                        170,765,000
    40 Tekući transferi drugim državnim razinama
    040 Transferi ostalim državnim razinama -
835   Izdaci za minimalne plaće                        150,000,000
                                        150,000,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            320,765,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          374,050,820
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       374,050,820
                                        ______________
    Glava 10 Fond socijalne zaštite
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
836   010 Osnovne plaće                            213,953,656
837   020 Naknade                               14,910,000
838   040 Doprinosi poslodavca                        37,820,773
                                        ______________
                                        266,684,429
    20 Izdaci za materijal i usluge
839   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                25,320,000
840   020 Uredski materijal                          4,830,000
841   030 Izdaci za komunikacije                       3,730,000
842   040 Izdaci za informacije                        900,000
843   050 Izdaci za službena putovanja                    1,088,000
844   060 Izdaci osiguranja                          160,000
845   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         2,900,000
846   080 Izdaci za unajmljivanje                       800,000
                                        ______________
                                        39,728,000
    30 Održavanje
847   010 Vozila                               9,800,000
848   020 Oprema                               10,000,000
849   030 Zgrade                               16,700,000
                                        ______________
                                        36,500,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        342,912,429
                                        ______________

    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
850   usluge                                 200,000
851   050 Reprezentacija                           40,000
                                        ______________
                                        240,000
    80 Ostali izdaci
    070 Ostali nespomenuti izdaci - Izdaci za
852   prehranu umirovljenika                     30,000,000
                                        ______________
                                        30,000,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          30,240,000
                                        ______________
    300 Tekući transferi
    10 Tekući transferi građanima, kućanstvu i
    nefinancijskim organizacijama
    130 Ostali transferi - Sredstva za program
853   socijalne skrbi                             360,000,000
                                        ______________
                                        360,000,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          733,152,429
                                        ______________
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    80 lzgradnja kapitalnih objekata
854   040 Izgradnja zgrada za javne institucije                40,000,000
                                        ______________
                                        40,000,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     40,000,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       773,152,429
                                        ______________
    Glava 15 Hrvatski vojni invalidi domovinskog rata
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
855   010 Osnovne plaće                            550,858
856   020 Naknade                               193,400
857   040 Doprinosi poslodavca                        96,121
                                        ______________
                                        840,379
    20 Izdaci za materijal i usluge
858   010 lzdaci za energiju i komunalni izdaci                205,000
859   020 Uredski materijal                          146,000
860   030 Izdaci za komunikacije                       285,000
861   040 Izdaci za informacije                        270,000
862   050 Izdaci za službena putovanja                    495,000
863   060 Izdaci osiguranja                          5,000
864   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         45,000
865   080 Izdaci za unajmljivanje                       120,000
                                        ______________
                                        1,571,000
    30 Održavanje
866   010 Vozila                               95,000
867   020 Oprema                               210,000
                                        ______________
                                        305,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        2,716,379
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
868   usluge                                 20,000
869   050 Reprezentacija                           20,000
                                        ______________
                                        40,000
    80 Ostali izdaci
870   050 Izdaci za arhivski materijal                    10,000
                                        ______________
                                        10,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          50,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          2,766,379
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       2,766,379
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 085 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE
SKRBI                                      1,149,969,628
                                        ______________

RAZDJEL 090 MINISTARSTVO TURIZMA
    Glava 05 Ministarstvo turizma
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
871   010 Osnovne plaće                            1,912,742
872   020 Naknade                               119,000
873   040 Doprinosi poslodavca                        352,769
                                        ______________
                                        2,384,511
    20 Izdaci za malerijal i usluge
874   020 Uredski materijal                          250,000
875   030 Izdaci za komunikacije                       205,000
876   040 Izdaci za informacije                        190,000
877   050 Izdaci za službena putovanja                    700,000
878   060 Izdaci osiguranja                          35,000
879   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         128,000
880   080 Izdaci za unajmljivanje                       70,000
                                        ______________
                                        1,578,000
    30 Održavanje
881   010 Vozila                               200,000
882   020 Oprema                               16,500
883   030 Zgrade                               39,000
                                        ______________
                                        255,500
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        4,218,011
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
884   usluge                                 20,000
885   050 Reprezentacija                           20,000
                                        ______________
                                            40,000
    80 Ostali izdaci
    060 Izdaci pribavljanja stručnog mišljenja i
886   intelektualnih usluga                          90,000
    070 Ostali nespomenuti izdaci - Turistička
887   promidžba                                60,000,000
                                        ______________
                                        60,090,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          60,130,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          64,348,011
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       64,348,011
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 090 MINISTARSTVO TURIZMA         64,348,011
                                        ______________

RAZDJEL 095 MINISTARSTVO UPRAVE
    Glava 05 Ministarstvo uprave
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 lzdaci za zaposlene
888   010 Osnovne plaće                            2,287,411
889   020 Naknade                               150,000
890   040 Doprinosi poslodavca                        426,436
                                        ______________
                                        2,863,847
    20 Izdaci za materijal i usluge
891   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                500,000
892   020 Uredski materijal                          800,000
893   030 Izdaci za komunikacije                       320,000
894   040 Izdaci za informacije                        150,000
895   050 Izdaci za službena putovanja                    212,000
896   060 Izdaci osiguranja                          40,000
897   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         256,000
898   080 Izdaci za unajmljivanje                       20,000
                                        ______________
                                        2,298,000
    30 Održavanje
899   010 Vozila                               620,000
900   020 Oprema                               800,000
                                        ______________
                                        1,420,000
    20 Izdaci za materijal i usluge županijskih ureda
901   010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                14,416,418
902   020 Uredski materijal                          22,726,332
903   030 Izdaci za komunikacije                       12,308,605
904   040 Izdaci za informacije                        2,021,968
905   050 Izdaci za službena putovanja                    4,869,213
906   060 Izdaci osiguranja                          2,763,483
907   070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         1,363,654
908   080 Izdaci za unajmljivanje                       2,894,298
                                        _____________
                                        63,363,971
    30 Održavanje županijskih ureda
909   010 Vozila                               7,048,635
910   020 Oprema                               3,962,390
911   030 Zgrade                               10,568,646
912   040 Ceste                                50,000
                                        ______________
                                        21,629,671
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        91,575,489
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 lzdaci platnog prometa i za bankarske
913   usluge                                 5,000
914   050 Reprezentacija                           15,000
                                        ______________
                                        20,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          20,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          91,595,489
                                        ______________
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
    020 Kompjutori, pisaći strojevi - Kupnja
915   kompjutorske opreme                           20,000,000
                                        ______________
                                        20,000,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     20,000,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       111,595,489
                                        ______________

    Glava 10 Županija požeško-slavonska - županijski ured
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
916   010 Osnovne plaće                            7,522,750
917   020 Naknade                               505,317
918   040 Doprinosi poslodavca                        1,334,228
                                        ______________
                                        9,362,295
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        9,362,295
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
919   usluge                                 78,236
                                        ______________
                                        78,236
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          78,236
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          9,440,531

    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
920   010 Namještaj/uredski namještaj                 180,000
921   020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 55,500
922   030 Sistemski softver                          37,000
923   040 Telefoni/faksimili                         31,000
924   050 Kućni aparati                            7,000
925   100 Ostali namještaj i oprema                      71,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     381,500
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       9,822,031
                                        ______________

    Glava 12 Županija krapinsko-zagorska - županijski ured
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
926   010 Osnovne plaće                            10,567,588
927   020 Naknade                               771,500
928   040 Doprinosi poslodavca                        1,898,024
                                        ______________
                                        13,237,112
                                        ______________
    lzdaci za dobra i usluge                        13,237,112
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
929   usluge                                 3,000
930   050 Reprezentacija                           7,000
                                        ______________
                                        10,000
                    ______________
    Ostala dobra i usluge                          10,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          13,247,112

    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
            vlasništvu
931   010 Namještaj/uredski namještaj                 250,000
932   020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 400,000
933   040 Telefoni/faksimili                         40,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     690,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       13,937,112
                                        ______________

    Glava 14 Županija šibenska - županijski ured
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
934   010 Osnovne plaće                            8,306,944
935   020 Naknade                               250,000
936   040 Doprinosi poslodavca                        1,506,491
                                        ______________
                                        10,063,435
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        10,063,435
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
937   usluge                                 5,000
938   050 Reprezentacija                           6,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          11,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          10,074,435

    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
939   010 Namještaj/uredski namještaj                 90,000
940   020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 50,000
941   040 Telefoni/faksimili                         41,000
                                        ______________
                                        181,000
                                        ______________
                                        181,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     181,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       10,255,435
                                        ______________
    Glava 16 Županija brodsko-posavska - županijski ured
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
942   010 Osnovne plaće                            10,237,108
943   020 Naknade                               1,346,170
944   140 Doprinosi poslodavca                        1,629,095
                                        ______________
                                        13,212,373
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        13,212,373
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
945   usluge                                 3,388
946   050 Reprezentacija                           8,000
                                        ______________
                                        11,388
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          11,388
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          13,223,761

    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    20 Građevinski objekti u državnom vlasništvu
947   020 Poslovne zgrade                           1,924,000
                                        ______________
                                        1,924,000
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
948   010 Namještaj/uredski namještaj                 384,000
949   020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 444,000
950   030 Sistemski softver                          111,000
951   040 Telefoni/faksimili                         71,225
                                        ______________
                                        1,010,225
    80 Izgradnja kapitalnih objekata
    080 Izgradnja ostalih kapitalnih objekata -
952   Električne i telefonske instalacije                   11,100
                                        ______________
                                        11,100
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     2,945,325
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       16,169,086
                                        ______________

    Glava 18 Županija varaždinska - županijski ured
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
953   010 Osnovne plaće                            10,097,029
954   020 Naknade                               1,140,000
955   040 Doprinosi poslodavca                        1,790,606
                                        ______________
                                        13,027,635
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        13,027,635
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
956   uslugce                             3,000
957   050 Reprezentacija                           6,000
                                        ______________
                                        9,000
                                        _____________
    Ostala dobra i usluge                          9,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          13,036,635

    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
958   010 Namještaj/uredski namještaj                 50,000
959   020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 300,000
960   030 Sistemski softver                          35,000
961   040 Telefoni/faksimili                         40,000
                                        ______________
                                        425,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     425,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       13,461,635
                                        ______________

    Glava 20 Županija međimurska - županijski ured
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
962   010 Osnovne plaće                            5,382,590
963   020 Naknade                               247,000
964   040 Doprinosi poslodavca                        988,518
                                        ______________
                                        6,618,108
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        6,618,108
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
965   usluge                                 2,200
966   050 Reprezentacija                           7,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          9,200
                                        ______________
    Ukupno tekući  izdaci                         6,627,308

    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
967   010 Namještaj/uredski namještaj                 50,000
968   020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 80,000
969   030 Sistemski softver                          50,000
                                        ______________
                                        180,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     180,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       6,807,308
                                        ______________

    Glava 22 Županija koprivničko-križevačka    - županijski ured
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
970   010 Osnovne plaće                            8,047,306
971   020 Naknade                               629,575
972   040 Doprinosi poslodavca                        1,450,952
                                        ______________
                                        10,127,833
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        10,127,833
                                        ______________
    200 Ostala dobra i i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
973   usluge                                 6,156
974   050 Reprezentacija                           6,000
                                        ______________
                                        12,156
    80 Ostali izdaci
975   070 Ostali nespomenuti izdaci                      28,550
                                        ______________
                                        28,550
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          40,706
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          10,168,539
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    20 Građevinski objekti u državnom vlasništvu
976   030 Ostale poslovne zgrade                       2,300,000
                                        ______________
                                        2,300,000
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
977   010 Namještaj/uredski namještaj                 250,700
978   020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 203,200
979   030 Sistemski softver                          96,100
980   040 Telefoni/faksimili                         38,600
                                        ______________
                                        588,600
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     2,888,600
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       13,057,139
    Glava 24 Županija osječko-baranjska - županijski ured
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
981   010 Osnovne plaće                            15,073,846
982   020 Naknade                               595,025
983   040 Doprinosi poslodavca                        2,775,821
                                        ______________
                                        18,434,692
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        18,434,692
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
984   usluge                                 6,930
985   050 Reprezentacija                           607
                                        _____________
    Ostala dobra i usluge                          7,537
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          18,442,229
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    20 Građevinski objekti u državnom vlasništvu
986   030 Ostale poslovne zgrade                       690,000
                                        ______________
                                        690,000
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
            vlasništvu
987   010 Namještaj/uredski namještaj                 220,000
988   020 Komkpjuteri/pisaći strojevi                 165,000
989   040 Telefoni/faksimili                         12,000
990   100 Ostala oprema                            133,200
                                        ______________
                                        530,200
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     1,220,200
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       19,662,429

    Glava 26 Županija sisačko-moslavačka - županijski ured
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
991   010 Osnovne plaće                            11,546,953
992   020 Naknade                               712,300
993   040 Doprinosi poslodavca                        2,140,667
                                        ______________
                                        14,399,920
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        14,399,920
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 lzdaci platnog prometa za bankarske
994   usluge                                 4,000
995   050 Reprezentacija                           6,000
                                        ______________
                                        10,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          10,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       14,409,920
                                        ______________

    Glava 28 Županija karlovačka - županijski ured
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
996   010 Osnovne plaće                            9,561,412
997   020 Naknade                               768,972
998   040 Doprinosi poslodavca                        1,755,827
                                        ______________
                                        12,086,211
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        12,086,211
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
999   usluge                                 2,603
1000  050 Reprezentacija                           10,000
                                        ______________
                                        12,603
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          12,603
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          12,098,814
                                        ______________
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
1001  100 Ostala oprema                            1,395,000
                                        ______________
                                        1,395,000
    90 Investicijsko održavanje
    090 Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih
1002  objekata - javne institucije i zgrade                  1,906,139
                                        ______________
                                        1,906,139
                                        _____________
    Ukupno kapitalni izdaci                     3,301,139
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       15,399,953
                                        ______________

    Glava 30 Županija zadarsko-kninska - županijski ured
    100 lzdaci za dobra i usluge
    10 lzdaci za zaposlene
1003  010 Osnovne plaće                            8,341,700
1004  020 Naknade                               319,271
1005  040 Doprinosi poslodavca                        1,488,820
                                        ______________
                                        10,149,791
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        10,149,791
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
1006  050 Reprezentacija                           18,000
                                        ______________
                                        18,000
    80 Ostali izdaci
    040 Izdaci za stručne ispite - Naknade
1007  za ispite                                18,400
1008  050 lzdaci za arhivski materijal                    33,120
                                        ______________
                                        51,520
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          69,520
                                        ______________
    300 Tekući transferi
    10 Tekući transferi građanima, kućanstvu i
    nefinancijskim organizacijama
1009  010 Transferi za pomoć obiteljima                    55,200
    060 Transferi za pomoć u slučaju
1010  nepogoda                                368,000

1011  120 Transferi udruženjima građana                    165,000
                                        ______________
                                        588,200
    30 Tekući transferi državnim institucijama
1012  160 Ostali tekući transferi                       3,068,000
                                        ______________
                                        3,068,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            3,656,200
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          13,875,511
                                        ______________

    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
1013  010 Namještaj/uredski namještaj                 920,000
1014  020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 165,600
1015  030 Sistemski softver                          55,200
1016  040 Telefoni/faksimili                         36,800
1017  100 Ostali namještaj i oprema                      1,127,588
                                        ______________
                                        2,305,188
    40 Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu
1018  010 Osobni automobili                      120,000
1019  040 Kamioni                               368,000
1020  070 Čamci                                220,800
                                        ______________
                                        708,800
    80 lzgradnja kapitalnih objekata
1021  010 Izgradnja cesta, željeznica i mostova                4,500,000
                                        ______________
                                        4,500,000
                                        ______________
    Nabavka kapitalnih sredstava                      7,513,988
                                        ______________
    700 Kapitalni transferi
    10 Kapitalni transferi građanima, kućanstvima i
    nefinancijskim organizacijama
    090 Ostali kapitalni transferi nefinancijskim
    organizacijama - Potpore udrugama
1022  građana                             18,400
                                        ______________
                                        18,400
                                        ______________
    Kapitalni transferi                           18,400
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     7,532,388
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       21,407,898
                                        ______________
    Glava 32 Županija bjelovarsko-bilogorska - županijski ured
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1023  010 Osnovne plaće                            8,861,699
1024  020 Naknade                               853,500
1025  040 Doprinosi poslodavca                        1,677,300
                                        ______________
                                        11,392,499
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        11,392,499
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1026  usluge                                 10,100
1027  050 Reprezentacija                           5,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          15,100
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          11,407,599
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
1028  010 Namještaj/uredski namještaj                 400,000
1029  020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 100,000
1030  040 Telefoni/faksimili                         150,000
                                        ______________
                                        650,000
    Ukupno kapitalni izdaci                     650,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       12,057,599
                                        ______________

    Glava 34 Županija primorsko-goranska - županijski ured
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1031  010 Osnovne plaće                            21,378,995
1032  020 Naknade                               1,011,953
1033  040 Doprinosi poslodavca                        3,981,005
                                        ______________
                                        26,371,953
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        26,371,953
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1034  usluge                                 4,000
1035  050 Reprezentacija                           5,000
                                        ______________
                                        9,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          9,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          26,380,953
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
1036  010 Namještaj/uredski namještaj                 60,000
1037  020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 50,000
1038  030 Sistemski softver                          25,000
                                        ______________
                                        135,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     135,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI lZDACl                       26,515,953
                                        ______________

    Glava 36 Županija virovitičko-podravska - županijski ured
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1039  010 Osnovne plaće                            6,779,007
1040  020 Naknade                               575,310
1041  040 Doprinosi poslodavca                        1,218,606
                                        ______________
                                        8,572,923
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        8,572,923
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1042  usluge                                 3,000
1043  050 Reprezentacija                           5,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          8,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          8,580,923
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
1044  010 Namještaj/uredski namještaj                 60,000
1045  020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 100,000
1046  030 Sistemski softver                          25,000
1047  040 Telefoni/faksimili                         32,470
                                        ______________
                                        217,470
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     217,470
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       8,798,393
                                        ______________

    Glava 38 Županija dubrovačko-neretvanska - županijski ured
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1048  010 Osnovne plaće                            12,741,067
1049  020 Naknade                               472,000
1050  040 Doprinosi poslodavca                        2,306,213
                                        ______________
                                        15,519,280
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        15,519,280
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1051  usluge                                 5,000
1052  050 Reprezentacija                           8,000
                                        ______________
                                        13,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          13,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          15,532,280
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
1053  010 Namještaj/uredski namještaj                 1,110,000
1054  020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 740,000
1055  030 Sistemski softver                          150,000
1056  040 Telefoni/faksimili                         100,000
1057  100 Ostala oprema                            100,000
                                        ______________
                                        2,200,000
    40 Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu
1058  050 Terenska vozila                           200,000
                                        ______________
                                        200,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     2,400,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       17,932,280
                                        ______________

    Glava 40 Županija zagrebačka - županijski ured
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1059  010 Osnovne plaće                            9,924,171
1060  020 Naknade                               1,068,000
1061  040 Doprinosi poslodavca                        1,832,418
                                        ______________
                                        12,824,589
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        12,824,589
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1062  usluge                                 3,500
1063  050 Reprezentacija                           6,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          9,500
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          12,834,089
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
1064  010 Namještaj/uredski namještaj                 600,000
1065  020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 150,000
1066  030 Sistemski softver                          50,000
1067  040 Telefoni/faksimili                         40,000
    100 Ostali namještaj i oprema - Telefonske
1068  linije                                 70,000
                                        ______________
                                        910,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     910,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       13,744,089
                                        ______________

    Glava 42 Županija vukovarsko-srijemska - županijski ured
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1069  010 Osnovne plaće                            9,830,684
1070  020 Naknade                               350,000
1071  040 Doprinosi poslodavca                        1,769,544
                                        ______________
                                        11,950,228
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        11,950,228
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1072  usluge                                 7,000
1073  050 Reprezentacija                           8,000
                                        ______________
                                        15,000
    60 Izdaci za zdravstvo
1074  020 Izdaci za cijepljenje                        20,000
1075  090 Ostali izdaci izravno vezani na zdravstvo              60,000
                                        ______________
                                        80,000
    70 Izdaci javnog reda i sigurnosti
1076  020 Izdaci za zaštitnu odjeću                      100,000
    060 Ostali izdaci izravno vezani za javni red
1077  i sigurnost                               200,000
                                        ______________
                                        300,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          395,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          12,345,228
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
1078  010 Namještaj/uredski namještaj                 1,500,000
1079  020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 350,000
1080  040 Telefoni/faksimili                         700,000
1081  100 Ostali namještaj i oprema                      300,000
                                        ______________
                                        2,850,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     2,850,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       15,195,228
                                        ______________

    Glava 44 Županija istarska - županijski ured
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1082  010 Osnovne plaće                            12,984,062
1083  020 Naknade                               2,200,000
1084  040 Doprinosi poslodavca                        2,596,812
                                        ______________
                                        17,780,874
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        17,780,874
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
1085  050 Reprezentacija                           8,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          8,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          17,788,874
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
1086  010 Namještaj/uredski namještaj                 180,200
1087  020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 346,750
1088  030 Sistemski softver                          73,000
1089  040 Telefoni/faksimili                         146,000
                                        ______________
                                        745,950
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     745,950
                                        _____________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       18,534,824
                                        ______________

    Glava 46 Županija ličko-senjska - županijski ured
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1090  010 Osnovne plaće                            7,889,556
1091  020 Naknade                               670,000
1092  040 Doprinosi poslodavca                        1,433,591
                                        ______________
                                        9,993,147
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        9,993,147
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1093  usluge                                 10,000
1094  050 Reprezentacija                           8,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          18,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          10,011,147
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
1095  010 Namještaj/uredski namještaj                 800,000
1096  020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 150,000
1097  030 Sistemski softver                          20,000
1098  040 Telefoni/faksimili                         50,000
                                        ______________
    Nabavka kapitalnih sredstava                      1,020,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     1,020,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       11,031,147
                                        ______________

    Glava 48 Županija splitsko-dalmatinska - županijski ured
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1099  010 Osnovne plaće                            27,795,265
1100  020 Naknade                               1,660,000
1101  040 Doprinosi poslodavca                        4,960,652
                                        ______________
                                        34,415,917
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        34,415,917
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1102  usluge                                 10,000
1103  050 Reprezentacija                           8,000
                                        ______________
                                        18,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          18,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          34,433,917
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
1104  100 Ostali namještaj i oprema                      400,000
                                        ______________
    Nabavka kapitalnih sredstava                      400,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     400,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       34,833,917
                                        ______________

    Glava 52 Inspekcijska tijela državne uprave Varaždin
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1105  010 Osnovne plaće                            289,787
1106  020 Naknade                               40,403
1107  040 Doprinosi poslodavca                        50,508
                                        ______________
                                        380,698
    20 Izdaci za materijal i usluge
1108  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                82,000
1109  020 Uredski materijal                          11,300
1110  030 Izdaci za komunikacije                       20,000
1111  040 Izdaci za informacije                        5,150
1112  050 Izdaci za službena putovanja                    11,300
1113  060 lzdaci osiguranja                          4,160
                                        ______________
                                        133,910
    30 Održavanje
1114  010 Vozila                               22,380
1115  020 Oprema                               3,800
1116  030 Zgrade                               9,000
                                        ______________
                                        35,180
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        549,788
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1117  usluge                                 2,200
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          2,200
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       551,988
                                        ______________

    Glava 54 Inspekcijska tijela državne uprave Gospić
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1118  010 Osnovne plaće                            127,979
1119  020 Naknade                               15,385
1120  040 Doprinosi poslodavca                        22,439
                                        ______________
                                        165,803
    20 Izdaci za materijal i usluge
1121  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                16,500
1122  020 Uredski materijal                          2,500
1123  030 Izdaci za komunikacije                       6,400
1124  050 Izdaci za službena putovanja                    4,900
                                        ______________
                                        30,300
    30 Održavanje
1125  020 Oprema                               1,012
1126  030 Zgrade                               3,900
                                        ______________
                                        4,912
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        201,015
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1127  usluge                                 550
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          550
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       201,565
                                        ______________

    Glava 56 Inspekcijska tijela državne uprave Osijek
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1128  010 Osnovne plaće                            383,926
1129  020 Naknade                               26,514
1130  040 Doprinosi poslodavca                        66,636
                                        ______________
                                        477,076
    20 Izdaci za materijal i usluge
1131  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                149,657
1132  020 Uredski materijal                          20,983
1133  030 Izdaci za komunikacije                       52,411
1134  040 Izdaci za informacije                        3,941
1135  050 Izdaci za službena putovanja                    13,486
1136  060 Izdaci osiguranja                          10,000
                                        ______________
                                        250,478
    30 Održavanje
1137  010 Vozila                               16,163
1138  020 Oprema                               10,435
1139  030 Zgrade                               42,500
                                        ______________
                                        69,098
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        796,652
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1140  usluge                                 1,497
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          1,497
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          798,149
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       798,149
                                        ______________

    Glava 58 Inspekcijska tijela državne uprave Rijeka
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1141  010 Osnovne plaće                            460,851
1142  020 Naknade                               32,000
1143  040 Doprinosi poslodavca                        79,479
                                        ______________
                                        572,330
    20 Izdaci za materijal i usluge
1144  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                16,904
1145  020 Uredski materijal                          48,666
1146  030 Izdaci za komunikacije                       121,810
1147  050 Izdaci za službena putovanja                    5,600
1148  060 Izdaci osiguranja                          3,850
1149  080 Izdaci za unajmljivanje                       95,000
                                        ______________
                                        371,830
    30 Održavanje
1150  010 Vozila                               9,960
1151  020 Oprema                               10,300
                                        ______________
                                        20,260
                                        ______________
    lzdaci za dobra i usluge                        964,420
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1152  usluge                                 3,600
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          3,600
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       968,020
                                        ______________

    Glava 60 Inspekcijska tijela državne uprave Karlovac
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1153  010 Osnovne plaće                            181,426
1154  020 Naknade                               12,124
1155  040 Doprinosi poslodavca                        31,855
                                        ______________
                                        225,405
    20 Izdaci za materijal i usluge
1156  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                31,000
1157  020 Uredski materijal                          5,800
1158  030 Izdaci za komunikacije                       18,600
1159  050 Izdaci za službena putovanja                    1,400
                                        ______________
                                        56,800
    30 Održavanje
1160  020 Oprema                               4,200
1161  030 Zgrade                               3,200
                                        ______________
                                        7,400
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        289,605
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1162  usluge                                 1,300
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          1,300
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       290,905
                                        ______________

    Glava 62 Inspekcijska tijela državne uprave Sisak
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1163  010 Osnovne plaće                            182,224
1164  020 Naknade                               18,034
1165  040 Doprinosi poslodavca                        32,014
                                        ______________
                                        232,272
    20 Izdaci za materijal i usluge
1166  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                10,500
1167  020 Uredski materijal                          16,350
1168  030 Izdaci za komunikacije                       15,786
1169  050 Izdaci za službena putovanja                    4,500
1170  060 Izdaci osiguranja                          6,200
                                        ______________
                                        53,336
    30 Održavanje
1171  010 Vozila                               12,600
                                        ______________
                                        12,600
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        298,208
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1172  usluge                                 500
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          500
                                        ______________
    UKUPNI JAVNI IZDACI                       298,708
                                        ______________

    Glava 64 Inspekcijska tijela državne uprave Bjelovar
    100 lzdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1173  010 Osnovne plaće                            179,524
1174  020 Naknade                               9,268
1175  040 Doprinosi poslodavca                        31,474
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       220,266
                                        ______________

    Glava 66 Inspekcijska tijela državne uprave Split
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1176  010 Osnovne plaće i nadnice                       412,326
1177  020 Naknade, plaće i nadnice                      23,832
1178  040 Doprinosi poslodavca                        71,069
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       507,227
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 095 MINISTARSTVO UPRAVE         428,465,694
                                        ______________

RAZDJEL 100 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
    Glava 05 Ministarstvo zdravstva
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1179  010 Osnovne plaće                            3,160,211
1180  020 Naknade                               136,700
1181  040 Doprinosi poslodavca                        578,521
                                        ______________
                                        3,875,432
    20 Izdaci za materijal i usluge
1182  020 Uredski materijal                          255,100
1183  030 Izdaci za komunikacije                       273,000
1184  040 Izdaci za informacije                        345,700
1185  050 Izdaci za službena putovanja                    391,600
1186  060 Izdaci osiguranja                          12,000
1187  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         96,800
                                        ______________
                                        1,374,200
    30 Održavanje
1188  010 Vozila                               156,000
                                        ______________
                                        156,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        5,405,632
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
1189  010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1189  usluge                                 8,700
1190  050 Reprezentacija                           8,000
                                        ______________
                                        16,700
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          16,700
                                        ______________
    300 Tekući transferi
    
    10 Tekući transferi građanima, kućanstvu i
    nefinancijskim organizacijama
    010 Transferi za pomoć obiteljima                    40,000,000
1191  -Oprema za novorođenu djecu                   30,000,000
    - Izdaci za zdravstveno prosvjećivanje -
1192  AIDS                                  10,000,000
1193  040 Transferi za porodiljski dopust                   200,000,000
1194  120 Transferi udruženjima građana                    180,000
                                        ______________
                                        240,180,000
    30 Tekući transferi državnim institucijama
    160 Ostali tekući transferi - Izdaci za
    zdravstvene zavode, inspekcije i liječenje
1195  po posebnim propisima                      20,440,000
                                        ______________
                                        20,440,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            260,620,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          266,042,332
                    
    700 Kapitalni transferi
    20 Kapitalni transferi u inozemstvo
    050 Ostali kapitalni transferi - Izgradnja
1196  bolnice u Novoj Bili                          7,400,000
                                        ______________
                                        7,400,000
    30 Kapitalni transferi državnim institucijama
    020 Kapitalni transferi zdravstvenim
    institucijama - Obnova objekata primarne
1197  zdravstvene zaštite (IBRD)                       61,950,000
                                        ______________
                                        61,950,000
    80 Ostali kapitalni transferi
    010 Ostali nespomenuti kapitalni transferi -
    Obnova ratom razrušenih objekata
1198  zdravstva                                40,000,000
                                        ______________
                                        40,000,000
                                        ______________
    Kapitalni transferi                           109,350,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     109,350,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       375,392,332
                                        ______________

    Glava 10 Crveni križ
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1199  010 Osnovne plaće                            554,733
1200  020 Naknade                               25,000
1201  040 Doprinosi poslodavca                        101,443
                                        ______________
                                        681,176
    20 Izdaci za materijal i usluge
1202  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                51,631
1203  020 Uredski materijal                          105,400
1204  030 Izdaci za komunikacije                       38,425
1205  040 Izdaci za informacije                        173,500
1206  050 Izdaci za službena putovanja                    371,000
1207  060 Izdaci osiguranja                          75,000
1208  070 lzdaci za intelektualne usluge i izobrazbu             59,835
1209  080 Izdaci za unajmljivanje                       353,869
                                        ______________
                                        1,228,660
    30 Održavanje
1210  010 Vozila                               84,024
1211  020 Oprema                               50,000
1212  030 Zgrade                               9,688
                                        ______________
                                        143,712
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        2,053,548
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1213  usluge                                 3,290
1214  050 Reprezentacija                           6,000
                                        ______________
                                        9,290
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          9,290
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       2,062,838
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 100 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA        377,455,169
                                        ______________

RAZDJEL 105 MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
    Glava 05 Ministarstvo znanosti i tehnologije
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1215  010 Osnovne plaće                            4,153,609
1216  020 Naknade                               552,170
1217  040 Doprinosi poslodavca                        2,240,722
                                        ______________
                                        6,946,501
    20 Izdaci za materijal i usluge
1218  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                255,000
1219  020 Uredski materijal                          455,000
1220  030 Izdaci za komunikacije                       460,000
1221  040 Izdaci za informacije                        175,000
1222  050 Izdaci za službena putovanja                    105,000
1223  060 Izdaci osiguranja                          100,000
1224  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         150,000
1225  080 Izdaci za unajmljivanje                       420,000
                                        ______________
                                        2,120,000
    30 Održavanje
1226  010 Vozila                               370,000
1227  030 Zgrade                               420,000
                                        ______________
                                        790,000
                                        _____________
                                        9,856,501
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1228  usluge                                 8,000
1229  050 Reprezentacija                           40,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          48,000
                                        ______________

    300 Tekući transferi
    10 Tekući transferi građanima, kućanstvu i
    nefinancijskim organizacijama
    070 Transferi za akademske i studentske
1230  nagrade                             518,000
                                        ______________
                                        518,000
    30 Tekući transferi državnim institucijama
    160 Ostali tekući transferi                       1,200,000
1231  - Program rada geološke službe                 500,000
1232  - Program rada seizmološke službe                    700,000
                                        ______________
                                        1,200,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            1,718,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          11,622,501
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       11,622,501
                                        ______________

    Glava 10 Visoka naobrazba
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1233  010 Osnovne plaće                            349,799,660
1234  020 Naknade                               29,952,000
1235  040 Doprinosi poslodavca                        69,959,932
                                        ______________
                                        449,711,592
    20 Izdaci za materijal i usluge
1236  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                24,000,000
1237  020 Uredski materijal                          20,800,000
1238  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         10,000,000
1239  080 Izdaci za unajmljivanje                       22,500,000
                                        ______________
                                        77,300,000
                                        ______________
    30 Održavanje
1240  030 Zgrade                               12,000,000
                                        ______________
                                        12,000,000
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1241  usluge                                 300,000
1242  050 Reprezentacija                           400,000
                                        ______________
                                        700,000
                                        _____________
    Izdaci za dobra i usluge                        539,711,592
    300 Tekući transferi
    30 Tekući transferi državnim institucijama
    080 Transferi sveučilišnim domovima - Izdaci
1243  za smještaj i prehranu studenata                    154,000,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            154,000,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          693,711,592
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    80 Izgradnja kapitalnih objekata
    080 Izgradnja ostalih kapitalnih objekata -
1244  Škole                                  10,000,000
                                        ______________
    Nabavka kapitalnih sredstava                      10,000,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     10,000,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       703,711,592
                                        ______________

    Glava 15 Znanstveno - istraživačka djelatnost
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1245  010 Osnovne plaće                            62,494,385
1246  020 Naknade                               5,306,400
1247  040 Doprinosi poslodavca                        12,498,877
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        80,299,662
                                        ______________
    300 Tekući transferi
    30 Tekući transferi državnim institucijama
    160 Ostali transferi - Znanstveno-istraživački
    programi                                260,000,000
1248  - Materijalni troškovi projekata                    125,000,000
1249  - Međunarodna znanstvena suradnja                    8,000,000
1250  - Stipendije i studijski boravci u inozemstvu              7,000,000
    - Aktivno sudjelovanje na međunarodnim
1251  skupovima                                3,700,000
1252  - Znanstvena oprema                           18,500,000
1253  - Izdavačka djelatnost                         10,000,000
1254  - Znanstveni inozemni časopisi                 12,950,000
1255  - Znanstveni kadrovi                          50,000,000
1256  - Informatika                              20,000,000
1257  - Pomoć znanstvenim ustanovama                 3,700,000
1258  - Ostali troškovi                            1,150,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            260,000,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          340,299,662
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    80 Izgradnja kapitalnih objekata
1259  040 Izgradnja zgrada za javne institucije                40,000,000
                                        ______________
    Nabavka kapitalnih sredstava                      40,000,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     40,000,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       380,299,662
                                        ______________

    Glava 20 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1260  010 Osnovne plaće                            8,335,906
1261  020 Naknade                               395,000
1262  040 Doprinosi poslodavca                        1,707,208
                                        ______________
                                        10,438,114
    20 Izdaci za materijal i usluge
1263  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                1,049,840
1264  020 Uredski materijal                          234,000
1265  030 Izdaci za komunikacije                       432,360
1266  040 Izdaci za informacije                        589,200
1267  050 lzdaci za službena putovanja                    183,500
1268  060 Izdaci osiguranja                          65,000
1269  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         79,500
1270  080 Izdaci za unajmljivanje                       124,100
                                        ______________
                                        2,757,500
    30 Održavanje
1271  010 Vozila                               67,600
1272  030 Zgrade                               2,033,160
                                        ______________
                                        2,100,760
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        15,296,374
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1273  usluge                                 55,250
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          55,250
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       15,351,624
                                        ______________

    Glava 25 Nacionalna i sveučilišna biblioteka
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1274  010 Osnovne plaće                            7,519,036
1275  020 Naknade                               432,550
1276  040 Doprinosi poslodavca                        1,354,278
                                        ______________
                                        9,305,864
    20 Izdaci za materijal i usluge
1277  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                777,000
1278  020 Uredski materijal                          305,000
1279  030 lzdaci za komunikacije                       620,000
1280  040 Izdaci za informacije                        369,000
1281  050 Izdaci za službena putovanja                    24,000
1282  060 lzdaci osiguranja                          180,000
1283  080 Izdaci za unajmljivanje                       10,000
                                        ______________
                                        2,285,000
    30 Održavanje
1284  010 Vozila                               40,000
1285  020 Oprema                               150,000
1286  030 Zgrade                               400,000
                                        ______________
                                        590,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        12,180,864
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1287  usluge                                 2,000
1288  050 Reprezentacija                           5,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          7,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          12,187,864
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    80 Izgradnja kapitalnih objekata
    040 Izgradnja zgrada za javne institucije -
    Izgradnja Nacionalne i sveučilišne
1289  biblioteke                               85,000,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     85,000,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       97,187,864
                                        ______________

    Glava 30 Leksikografski zavod "M. Krleža"
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1290  010 Osnovne plaće                            8,805,203
1291  020 Naknade                               304,800
1292  040 Doprinosi poslodavca                        1,617,213
                                        ______________
                                        10,727,216
    20 Izdaci za materijal i usluge
1293  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                308,000
1294  020 Uredski materijal                          60,000
1295  030 Izdaci za komunikacije                       335,000
1296  040 Izdaci za informacije                        3,527,000
1297  050 Izdaci za službena putovanja                    51,000
1298  060 Izdaci osiguranja                          6,000
1299  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         150,000
1300  080 Izdaci za unajmljivanje                       100,000
                                        ______________
                                        4,537,000
    30 Održavanje
1301  010 Vozila                               15,000
1302  020 Oprema                               450,000
                                        ______________
                                        465,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        15,729,216
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
1303  050 Reprezentacija                           7,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          7,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          15,736,216
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       15,736,216
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 105 MINISTARSTVO ZNANOSTI I
TEHNOLOGIJE                               1,223,909,459
                                        ______________
RAZDJEL 110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
    Glava 05 Ministarstvo pravosuđa
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1304  010 Osnovne plaće                            6,481,496
1305  020 Naknade                               197,000
1306  040 Doprinosi poslodavca                        1,202,526
                                        ______________
                                        7,881,022
    20 Izdaci za materijal i usluge
1307  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                130,000
1308  020 Uredski materijal                          1,280,000
1309  030 Izdaci za komunikacije                       429,000
1310  040 Izdaci za informacije                        95,000
1311  050 Izdaci za službena putovanja                    422,000
1312  060 Izdaci osiguranja                          150,000
1313  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         214,000
                                        ______________
                                        2,720,000
    30 Održavanje
1314  010 Vozila                               611,000
1315  020 Oprema                               141,000
1316  030 Zgrade                               1,600,000
                                        ______________
                                        2,352,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        12,953,022
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1317  usluge                                 20,000
1318  050 Reprezentacija                           80,000
                                        ______________
                                        100,000
    80 Ostali izdaci
    070 Ostali nespomenuti izdaci                      1,354,000
1319  - Troškovi Državnog sudbenog vijeća               900,000
1320  - Medunarođna pravna pomoć                   100,000
1321  - Stručno usavršavanje                     300,000
1322  - Komasacijska komisija                     24,000
1323  - Civilna zaštita                            30,000
                                        1,354,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          1,454,000
                                        ______________
    300 Tekući transferi
    10 Tekući transferi građanima, kućanstvu i
    nefinancijskim organizacijama
    080 Transferi za kompenzacije zatvorenim
1324  osobama                             202,000
                                        ______________
                                        202,000
    30 Tekući transferi državnim institucijama
    150 Transferi za sudsku medicinu - Zavod
1325  za sudsku medicinu                           2,000,000
                                        ______________
                                        2,000,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            2,202,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          16,609,022
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    20 Građevinski objekti u državnom vlasništvu -
    Zgrade
1326  030 Ostale poslovne zgrade                       45,000,000
                                        ______________
                                        45,000,000
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
1327  100 Ostali namještaj i oprema                      10,400,000
                                        ______________
                                        10,400,000
                                        ______________
                                        55,400,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     55,400,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       72,009,022
                                        ______________

    Glava 10 Uprava za izvršenje prekršajnih i kaznenih sankcija
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1328  010 Osnovne plaće                            72,148,998
1329  020 Naknade                               2,664,700
1330  040 Doprinosi poslodavca                        13,154,997
                                        ______________
                                        87,968,695
    20 Izdaci za materijal i usluge
1331  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                1,357,000
1332  020 Uredski materijal                          720,000
1333  030 Izdaci za komunikacije                       800,000
1334  040 Izdaci za informacije                        80,000
1335  050 Izdaci za službena putovanja                    280,000
1336  060 lzdaci osiguranja                          500,000
1337  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         95,000
1338  080 Izdaci za unajmljivanje                       36,000
                                        ______________
                                        3,868,000
    30 Održavanje
1339  010 Vozila                               1,900,000
1340  020 Oprema                               705,000
1341  030 Zgrade                               1,800,000
                                        ______________
                                        4,405,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        96,241,695
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1342  usluge                                 30,000
1343  050 Reprezentacija                           300,000
                                        ______________
                                        330,000
    80 Ostali izdaci
    070 Ostali nespomenuti izdaci - Izdaci za
    uzdržavanje zatvorenih osoba                      30,000,000
1344  - Troškovi osoba lišenih slobode                    23,000,000
1345  - Troškovi pravosudne policije                 7,000,000
                                        ______________
                                        30,000,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          30,330,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       126,571,695
                                        ______________

    Glava 15 Vrhovni sud
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 lzdaci za zaposlene
1346  010 Osnovne plaće                            3,484,846
1347  020 Naknade                               92,800
1348  040 Doprinosi poslodavca                        652,617
                                        ______________
                                        4,230,263
    20 Izdaci za materijal i usluge
1349  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                200,000
1350  020 Uredski materijal                          300,000
1351  030 Izdaci za komunikacije                       150,000
1352  050 Izdaci za službena putovanja                    29,840
1353  060 Izdaci osiguranja                          100,000
1354  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         5,743
                                        ______________
                                        785,583
    30 Održavanje
1355  010 Vozila                               49,407
1356  020 Oprema                               250,000
1357  030 Zgrade                               150,000
                                        ______________
                                        449,407
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        5,465,253
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1358  usluge                                 1,544
1359  050 Reprezentacija                           20,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          21,544
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          5,486,797
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       5,486,797
                                        ______________

    Glava 20 Visoki trgovački sud
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1360  010 Osnovne plaće                            1,624,023
1361  020 Naknade                               42,000
1362  040 Doprinosi poslodavca                        305,163
                                        ______________
                                        1,971,186
    20 Izdaci za materijal i usluge
1363  020 Uredski materijal                          161,000
1364  030 Izdaci za komunikacije                       53,000
1365  040 Izdaci za informacije                        150,000
1366  050 Izdaci za službena putovanja                    93,000
1367  060 Izdaci osiguranja                          30,000
1368  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         42,000
                                        ______________
                                        529,000
    30 Održavanje
1369  010 Vozila                               96,000
1370  020 Oprema                               250,000
                                        ______________
                                        346,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        2,846,186
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1371  usluge                                 2,000
1372  050 Reprezentacija                           18,000
                                        ______________
                                        20,000
    80 Ostali izdaci
1373  070 Ostali nespomenuti izdaci                      23,000
                                        ______________
                                        23,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          43,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       2,889,186
                                        ______________

    Glava 25 Upravni sud
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1374  010 Osnovne plaće                            2,908,832
1375  020 Naknade                               104,000
1376  040 Doprinosi poslodavca                        540,582
                                        ______________
                                        3,553,414
    20 Izdaci za materijal i usluge
1377  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                11,953
1378  020 Uredski materijal                          228,000
1379  030 Izdaci za komunikacije                       154,050
1380  040 Izdaci za informacije                        40,000
1381  050 Izdaci za službena putovanja                    6,000
1382  060 Izdaci osiguranja                          10,371
1383  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         7,500
1384  080 Izdaci za unajmljivanje                       8,760
                                        ______________
                                        466,634
    30 Održavanje
1385  010 Vozila                               11,580
1386  020 Oprema                               115,000
1387  030 Zgrade                               182,000
                                        ______________
                                        308,580
                                        ______________
                                        4,328,628
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1388  usluge                                 2,000
1389  050 Reprezentacija                           18,000
                                        ______________
                                        20,000
    80 Ostali izdaci
1390  070 Ostali nespomenuti izdaci                      376
                                        ______________
                                        376
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          20,376
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          4,349,004
                                        _____________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       4,349,004
                                        ______________

    Glava 30 Državno odvjetništvo
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1391  010 Osnovne plaće                            1,584,187
1392  020 Naknade                               243,000
1393  040 Doprinosi poslodavca                        297,196
                                        ______________
                                        2,124,383
    20 Izdaci za materijal i usluge
1394  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                188,000
1395  020 Uredski materijal                          111,000
1396  030 Izdaci za komunikacije                       127,000
1397  040 Izdaci za informacije                        4,000
1398  050 Izdaci za službena putovanja                    47,000
1399  060 Izdaci osiguranja                          14,000
1400  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         13,000
                                        ______________
                                        504,000
    30 Održavanje
1401  010 Vozila                               50,000
1402  020 Oprema                               29,000
1403  030 Zgrade                               17,000
                                        ______________
                                        96,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        2,724,383
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1404  usluge                                 1,000
1405  050 Reprezentacija                           9,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          10,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       2,734,383
                                        ______________

    Glava 35 Javno pravobraniteljstvo
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1406  010 Osnovne plaće                            1,577,209
1407  020 Naknade                               51,700
1408  040 Doprinosi poslodavca                        290,732
                                        ______________
                                        1,919,641
    20 Izdaci za materijal i usluge
1409  020 Uredski materijal                          122,643
1410  030 Izdaci za komunikacije                       100,035
1411  040 Izdaci za informacije                        11,338
1412  050 Izdaci za službena putovanja                    43,983
1413  060 Izdaci osiguranja                          6,306
1414  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         17,385
1415  080 Izdaci za unajmljivanje                       360,006
                                        ______________
                                        661,696
    30 Održavanje
1416  010 Vozila                               27,303
1417  020 Oprema                               33,326
1418  030 Zgrade                               194,620
                                        ______________
                                        255,249
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        2,836,586
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1419  usluge                                 1,935
1420  050 Reprezentacija                           20,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          21,935
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          2,858,521
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACl                       2,858,521
                    
    Glava 40 Republičko vijeće za prekršaje
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1421  010 Osnovne plaće                            1,225,053
1422  020 Naknade                               35,800
1423  040 Doprinosi poslodavca                        227,903
                                        ______________
                                        1,488,756
1424  20 lzdaci za materijal i usluge
1425  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                61,000
1426  020 Uredski materijal                          113,000
1427  030 Izdaci za komunikacije                       50,000
1428  040 lzdaci za informacije                        25,000
1429  050 Izdaci za službena putovanja                    100,000
1430  060 lzdaci osiguranja                          22,000
1431  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         5,000
1432  080 Izdaci za unajmljivanje                       402,000
                                        ______________
                                        778,000
    30 Održavanje
1433  010 Vozila                               36,000
1434  020 Oprema                               15,000
1435  030 Zgrade                               106,000
                                        ______________
                                        157,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        2,423,756
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1436  usluge                                 1,000
1437  050 Reprezentacija                           9,000
                                        ______________
                                        10,000
    80 Ostali izdaci
1438  070 Ostali nespomenuti izdaci                      5,000
                                        5,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          15,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       2,438,756
                                        ______________

    Glava 45 Županijski sudovi
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1439  010 Osnovne plaće                            32,745,546
1440  020 Naknade                               984,100
1441  040 Doprinosi poslodavca                        6,078,345
                                        ______________
                                        39,807,991
    20 Izdaci za materijal i usluge
1442  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                2,377,000
1443  020 Uredski materijal                          2,080,000
1444  030 Izdaci za komunikacije                       1,724,000
1445  040 Izdaci za informacije                        132,000
1446  050 Izdaci za službena putovanja                    523,000
1447  060 Izdaci osiguranja                          150,000
1448  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         4,842,000
                                        ______________
                                        11,828,000
    30 Održavanje
1449  010 Vozila                               812,000
1450  020 Oprema                               405,000
1451  030 Zgrade                               629,000
                                        ______________
                                        1,846,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        53,481,991
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1452  usluge                                 9,000
1453  050 Reprezentacija                           140,000
                                        ______________
                                        149,000
    80 Ostali izdaci
1454  070 Ostali nespomenuti izdaci                      3,895,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          4,044,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       57,525,991
                                        ______________

    Glava 50 Trgovački sudovi
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1455  010 Osnovne plaće                            15,230,830
1456  020 Naknade                               585,400
1457  040 Doprinosi poslodavca                        2,766,115
                                        ______________
                                        18,582,345
    20 Izdaci za materijal i usluge
1458  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                1,123,000
1459  020Uredski materijal                          2,706,000
1460  030 Izdaci za komunikacije                       4,420,000
1461  040 Izdaci za informacije                        702,000
1462  050 Izdaci za služena putovanja                 150,000
1463  060 Izdaci osiguranja                          150,000
1464  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         169,000
1465  080 Izdaci za unajmljivanje                       250,000
                                        ______________
                                        9,670,000
    30 Održavanje
1466  010 Vozila                               251,000
1467  020 Oprema                               440,000
1468  030 Zgrade                               425,000
                                        ______________
                                        1,116,000
                                        ______________
                                        29,368,345
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1469  usluge                                 1,000
1470  050 Reprezentacija                           30,000
                                        ______________
                                        31,000
    80 Ostali izdaci
1471  070 Ostali nespomenuti izdaci                      254,000
                                        ______________
                                        254,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          285,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          29,653,345
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACl                       29,653,345
                                        ______________

    Glava 5 Okružna državna odvjetništva
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1472  010 Osnovne plaće                            9,661,823
1473  020 Naknade                               307,300
1474  040 Doprinosi poslodavca                        8,926,847
                                        ______________
                                        18,895,970
    20 Izdaci za materijal i usluge
1475  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                803,000
1476  020 Uredski materijal                          773,000
1477  030 Izdaci za komunikacije                       494,000
1478  040 Izdaci za informacije                        137,000
1479  050 Izdaci za službena putovanja                    189,000
1480  060 Izdaci osiguranja                          120,000
1481  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         55,000
1482  080 Izdaci za unajmljivanje                       101,000
                                        ______________
                                        2,672,000
    30 Održavanje
1483  010 Vozila                               270,000
1484  020 Oprema                               113,000
1485  030 Zgrade                               189,000
                                        ______________
                                        572,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        22,139,970
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1486  usluge                                 5,000
1487  050 Reprezentacija                           45,000
                                        ______________
                                        50,000
    80 Ostali izdaci
1488  070 Ostali nespomenuti izdaci                      30,000
                                        _____________
                                        30,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          80,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       22,219,970
                                        ______________

    Glava 65 Općinski sudovi
    100 lzdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1489  010 Osnovne plaće                            108,870,759
1490  020 Naknade                               4,416,900
1491  040 Doprinosi poslodavca                        19,661,096
                                        ______________
                                        132,948,755
    20 Izdaci za materijal i usluge
1492  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                7,277,000
1493  020 Uredski materijal                          9,756,000
1494  030 Izdaci za komunikacije                       12,828,000
1495  040 Izdaci za informacije                        594,000
1496  050 Izdaci za službena putovanja                    1,017,000
1497  060 Izdaci osiguranja                          1,000,000
1498  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         6,497,000
1499  080 Izdaci za unajmljivanje                       260,000
                                        ______________
                                        39,229,000
    30 Održavanje
1500  010 Vozila                               1,396,000
1501  020 Oprema                               1,597,000
1502  030 Zgrade                               1,758,000
                                        ______________
                                        4,751,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        176,928,755
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1503  usluge                                 50,000
1504  050 Reprezentacija                           350,000
                                        ______________
                                        400,000
    80 Ostali izdaci
1505  070 Ostali nespomenuti izdaci                      3,200,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          3,600,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       180,528,755
                                        ______________
    Glava 70 Općinska državna odvjetništva
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1506  010 Osnovne plaće                            17,718,276
1507  020 Naknade                               601,300
1508  040 Doprinosi poslodavca                        3,256,001
                                        ______________
                                        21,575,577
    20 Izdaci za materijal i usluge
1509  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                993,000
1510  020 Uredski materijal                          1,222,000
1511  030 Izdaci za komunikacije                       601,000
1512  040 Izdaci za informacije                        177,000
1513  050 Izdaci za službena putovanja                    305,000
1514  060 Izdaci osiguranja                          80,000
1515  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         169,000
1516  080 Izdaci za unajmljivanje                       122,000
                                        ______________
                                        3,669,000
    30 Održavanje
1517  010 Vozila                               168,000
1518  020 Oprema                               211,000
1519  030 Zgrade                               199,000
                                        ______________
                                        578,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        25,822,577
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1520  usluge                                 20,000
1521  050 Reprezentacija                           86,000
                                        ______________
                                        106,000
    80 Ostali izdaci
1522  070 Ostali nespomenuti izdaci                      80,000
                                        ______________
                                        80,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          186,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       26,008,577
                                        ______________

    Glava 75 Suci za prekršaje
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1523  010 Osnovne plaće                            23,774,434
1524  020 Naknade                               2,054,000
1525  040 Doprinosi poslodavca                        4,754,887
                                        ______________
                                        30,583,321
    20 Izdaci za materijal i usluge
1526  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                1,184,000
1527  020 Uredski materijal                          3,516,000
1528  030 Izdaci za komunikacije                       3,000,000
1529  040 Izdaci za informacije                        97,000
1530  050 Izdaci za službena putovanja                    297,000
1531  060 Izdaci osiguranja                          70,000
1532  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         530,000
1533  080 Izdaci za unajmljivanje                       388,000
                    _                    _____________
                                        9,082,000
    30 Održavanje
1534  010 Vozila                               110,000
1535  020 Oprema                               555,000
1536  030 Zgrade                               313,000
                                        ______________
                                        978,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        40,643,321
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1537  usluge                                 20,000
1538  050 Reprezentacija                           109,000
                                        ______________
                                        129,000
    80 Ostali izdaci
1539  070 Ostali nespomenuti izdaci                      91,000
                                        ______________
                                        91,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          220,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       40,863,321
                                        ______________

    Glava 80 Općinska javna pravobraniteljstva
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1540  010 Osnovne plaće                            6,835,111
1541  020 Naknade                               300,000
1542  040 Doprinosi poslodavca                        1,367,022
                                        ______________
                                        8,502,133
    20 Izdaci za materijal i usluge
1543  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                375,000
1544  020 Uredski materijal                          955,000
1545  030 Izdaci za komunikacije                       387,000
1546  040 Izdaci za informacije                        98,000
1547  050 Izdaci za službena putovanja                    361,000
1548  060 Izdaci osiguranja                          20,000
1549  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         69,000
1550  080 Izdaci za unajmljivanje                       146,000
                                        ______________
                                        2,411,000
    30 Održavanje
1551  010 Vozila                               110,000
1552  020 Oprema                               64,000
1553  030 Zgrade                               177,000
                                        ______________
                                        351,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        11,264,133
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1554  usluge                                 14,000
1555  050 Reprezentacija                           60,000
                                        ______________
                                        74,000
    80 Ostali izdaci
1556  070 Ostali nespomenuti izdaci                      16,000
                                        ______________
                                        16,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          90,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       11,354,133
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA        587,491,456
                                        ______________

RAZDJEL 115 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
    Glava 05 Ustavni sud Republike Hrvatske
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1557  010 Osnovne plaće                            2,121,113
1558  020 Naknade                               85,000
1559  040 Doprinosi poslodavca                        398,245
                                        ______________
                                        2,604,358
    20 Izdaci za materijal i usluge
1560  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                150,000
1561  020 Uredski materijal                          300,000
1562  030 Izdaci za komunikacije                       100,000
1563  050 Izdaci za službena putovanja                    370,000
1564  060 Izdaci osiguranja                          70,000
                                        ______________
                                        990,000
    30 Održavanje
1565  010 Vozila                               100,000
1566  030 Zgrade                               1,000,000
                                        ______________
                                        1,100,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        4,694,358
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 lzdaci platnog prometa i za bankarske
1567  usluge                                 3,000
1568  050 Reprezentacija                           50,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          53,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          4,747,358
                                        ______________
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
1569  010 Namještaj/uredski namještaj                 2,200,000
                                        ______________
                                        2,200,000
    40 Prijevozna sredstva u državnom vlasništv
1570  010 Osobni automobili                      200,000
                                        ______________
                                        200,000
                                        ______________
    Nabavka kapitalnih sredstava                      2,400,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       7,147,358
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 115 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE    7,147,358
                                        ______________

RAZDJEL 120 URED PUČKOGA PRAVOBRANITELJA
    Glava 05 Ured pučkoga pravobranitelja
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1571  010 Osnovne plaće                            890,087
1572  020 Naknade                               31,200
1573  040 Doprinosi poslodavca                        170,414
                                        ______________
                                        1,091,701
    20 Izdaci za materijal i usluge
1574  020 Uredski materijal                          55,000
1575  030 Izdaci za komunikacije                       36,000
1576  040 Izdaci za informacije                        155,000
1577  050 Izdaci za službena putovanja                    190,000
1578  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         10,000
                                        ______________
                                        446,000
    30 Održavanje
1579  010 Vozila                               75,000
                                        ______________
                                        75,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        1,612,701
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1580  usluge                                 1,500
1581  050 Reprezentacija                           2,500
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          4,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       1,616,701
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 120 URED PUČKOGA PRAVOBRANITELJA 1,616,701
                                        ______________

RAZDJEL 125 DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE
    Glava 05 Državna uprava za vode
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1582  010 Osnovne plaće                            1,080,963
1583  020 Naknade                               35,000
1584  040 Doprinosi poslodavca                        200,352
                                        ______________
                                        1,316,315
    20 Izdaci za materijal i usluge
1585  020 Uredski materijal                          94,000
1586  030 Izdaci za komunikacije                       105,000
1587  040 lzdaci za informacije                        75,000
1588  050 Izdaci za službena putovanja                    590,000
1589  060 Izdaci osiguranja                          33,000
1590  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         76,000
1591  080 Izdaci za unajmljivanje                       445,000
                                        ______________
                                        1,418,000
    30 Održavanje
1592  010 Vozila                               123,500
1593  020 Oprema                               25,000
                                        ______________
                                        148,500
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        2,882,815
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    30 Okoliš
1594  040 Ispitivanja vode                          622,000
                                        ______________
                                        622,000
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1595  usluge                                 3,000
1596  050 Reprezentacija                           5,000
                                        ______________
                                        8,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                         630,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          3,512,815
    700 Kapitalni transferi
    30 Kapitalni transferi državnim institucijama
    100 Ostali kapitalni transferi državnim
    institucijama - Pripremni radovi za
1597  izgradnju kanala Dunav - Sava                  4,000,000
                                        ______________
                                        4,000,000
                                        ______________
    Nabavka kapitalnih sredstava                      4,000,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     4,000,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       7,512,815
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 125 DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE        7,512,815
                                        ______________

RAZDJEL 130 DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
    Glava 05 Državna uprava za zaštitu okoliša
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1598  010 Osnovne plaće                            2,659,740
1599  020 Naknade                               162,000
1600  040 Doprinosi poslodavca                        488,863
                                        ______________
                                        3,310,603
    20 Izdaci za materijal i usluge
1601  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                90,000
1602  020 Uredski materijal                          249,000
1603  030 Izdaci za komunikacije                       260,000
1604  040 Izdaci za informacije                        370,000
1605  050 Izdaci za službena putovanja                    360,000
1606  060 Izdaci osiguranja                          20,000
1607  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         890,000
1608  080 Izdaci za unajmljivanje                       127,000
                                    ______________
                                            2,366,000
    30 Održavanje
1609  010 Vozila                               75,000
1610  020 Oprema                               51,000
                                        ______________
                                        126,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        5,802,603
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    30 Izdaci za očuvanje čovjekove okoline
    070 Ostali nespomenuti izdaci - Program
    zaštite okoliša RH i zaštita Jadranskog
    mora
    - Program zaštite okoliša Republike
1611  Hrvatske                                1,000,000
1612  - Program zaštite Jadrana                        700,000
    - Intervencije kod iznenadnog
1613  zagađivanja Jadrana                           1,500,000
                                        ______________
                                        3,200,000
    40 Financijski izdaci
1614  050 Reprezentacija                           5,000
                                        ______________
                                        5,000
    80 Ostali izdaci
    060 Izdaci pribavljanja stručnjačkog mišljenja
1615  i intelektualnih usluga                         15,000
                                        ______________
                                        15,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          3,220,000
                                        ______________
    300 Tekući transferi
    20 Tekući transferi u inozemstvo
    050 Ostali tekući transferi u inozemstvo -
1616  Međunarodna suradnja u zaštiti okoliša             350,000
                                        ______________
                                        350,000
    30 Tekući transferi državnim institucijama
1617  160 Ostali tekući transferi - Aktivnosti u UNEP-u            220,000
                                        ______________
                                        220,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            570,000
                                        ______________

Ukupno tekući izdaci                              9,592,603
                                        ______________
    UKUPNO JAVNl IZDACI                       9,592,603
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 130 DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU
OKOLIŠA                                 9,592,603
                                        ______________

RAZDJEL 135 DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OBITELJI, MATERlNSTVA I MLADEŽI
    Glava 05 Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1618  010 Osnovne plaće                            616,025
1619  020 Naknade                               14,500
1620  040 Doprinosi poslodavca                        116,869
                                        ______________
                                        747,394
    300 Tekući transferi
    10 Tekući transferi građanima, kućanstvima i
    nefinancijskim organizacijama
1621  010 Transferi za pomoć obiteljima                    1,000,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI lZDACI                       1,747,394
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 135 DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OBITELJI,
MATERINSTVA I MLADEŽI                      1,747,394
                                        ______________

RAZDJEL 140 DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKl ZAVOD
    Glava 05 Državni hidrometeorološki zavod
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1622  010 Osnovne plaće                            12,847,483
1623  020 Naknade                               799,386
1624  040 Doprinosi poslodavca                        2,301,483
                                        ______________
                                        15,948,352
    20 Izdaci za materijal i usluge
1625  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                529,294
1626  020 Uredski materijal                          498,381
1627  030 Izdaci za komunikacije                       699,500
1628  040 lzdaci za informacije                        53,500
1629  050 Izdaci za službena putovanja                    914,988
1630  060 Izdaci osiguranja                          167,332
1631  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         50,000
                                        ______________
                                        2,912,995
    30 Održavanje
1632  010 Vozila                               436,500
1633  020 Oprema                               286,500
1634  030 Zgrade                               283,000
                                        ______________
                                        1,006,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        19,867,347
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    30 Izdaci za očuvanje čovjekove okoline
1635  010 Izdaci za meterološki materijal                   400,000
1636  020 lzdaci za hidrološka mjerenja                    300,000
    070 Ostali nespomenuti izdaci - Izdaci za
1637  protugradni sustav       8,000,000
                                        ______________
                                        8,700,000
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1638  usluge                                 50,000
1639  050 Reprezentacija                           4,823
                                        ______________
                                        54,823
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          8,754,823
                                        ______________
                                        28,622,170
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
1640  020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 60,000
    100 Ostali namještaj i oprema - Izdaci za
1641  radiosondni uređaj i prizemni generator             720,000
                                        ______________
    Nabavka kapitalnih sredstava                      780,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     780,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       29,402,170
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 140 DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI
ZAVOD                                  29,402,170
                                        ______________

RAZDJEL 145 DRŽAVNI ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE
    Glava 05 Državni zavod za makroekonomske analize i prognoze
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1642  010 Osnovne plaće                            1,700,925
1643  020 Naknade                               83,000
1644  040 Doprinosi poslodavca                        309,139
                                        ______________
                                        2,093,064
    20 Izdaci za materijal i usluge
1645  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                75,200
1646  020 Uredski materijal                          67,000
1647  030 Izdaci za komunikacije                       104,000
1648  040 Izdaci za informacije                        2,000
1649  050 Izdaci za službena putovanja                    44,100
1650  060 Izdaci osiguranja                          17,400
1651  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         41,400
                                        ______________
                                        351,100
    30 Održavanje
1652  010 Vozila                               37,400
1653  020 Oprema                               71,700
1654  030 Zgrade                               13,300
                                        ______________
                                        122,400
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        2,566,564
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1655  usluge                                 6,000
1656  050 Reprezentacija                           3,900
                                        ______________
                                        9,900
    80 Ostali izdaci
1657  040 Izdaci za stručne ispite - Naknade za ispite            5,200
1658  070 Ostali nespomenuti izdaci                      2,000
                                        ______________
                                        7,200
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          17,100
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          2,583,664
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
1659  010 Namještaj/uredski namještaj                 7,300
1660  020 Kompjuteri/pisaći strojevi                 36,000
1661  040 Telefoni/faksimili                         25,500
1662  100 Ostali namještaj i oprema                      23,700
                                        _____________
    Nabavka kapitalnih sredstava                      92,500
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     92,500
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       2,676,164
                                        ______________
                                        ______________
RAZDJEL 145 DRŽAVNI ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE
ANALIZE                                 2,676,164
                                        ______________

RAZDJEL 150 DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
    Glava 05 Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 lzdaci za zaposlene
1663  010 Osnovne plaće                            3,450,614
1664  020 Naknade                               288,000
1665  040 Doprinosi poslodavca                        631,831
                                        ______________
                                        4,370,445
    20 Izdaci za materijal i usluge
1666  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                156,000
1667  020 Uredski materijal                          385,000
1668  030 Izdaci za komunikacije                       395,000
1669  040 Izdaci za informacije                        540,000
1670  050 Izdaci za službena putovanja                    600,000
1671  060 Izdaci osiguranja                          30,000
1672  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         167,000
1673  080 Izdaci za unajmljivanje                       440,000
                                        ______________
                                        2,713,000
    30 Održavanje
1674  010 Vozila                               71,000
1675  020 Oprema                               239,000
1676  030 Zgrade                               175,000
                                        ______________
                                        485,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        7,568,445
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1677  usluge                                 5,000
1678  050 Reprezentacija                           5,000
                                        ______________
                                        10,000
    80 Ostali izdaci
1679  040 Izdaci za stručne ispite - Naknade za ispite            10,000
    060 Izdaci pribavljanja stručnjačkog mišljenja i
1680  intelektualnih usluga                          30,000
    070 Ostali nespomenuti izdaci - Projekt sustava
1681  normizacije                               3,000,000
                                        ______________
                                        3,040,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          3,050,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          10,618,445
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    90 Investicijsko održavanje
    080 Investicijsko održavanje građevinskih
1682  objekata, strojeva i opreme                       500,000
                                        ______________
    Nabavka kapitalnih sredstava                      500,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     500,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       11,118,445
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 150 DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU
I MJERITELJSTVO                             11,118,445
                                        ______________

RAZDJEL 155 DRŽAVNI ZAVOD ZA PATENTE
    Glava 05 Državni zavod za patente
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1683  010 Osnovne plaće                            1,550,245
1684  020 Naknade                               119,053
1685  040 Doprinosi poslodavca                        281,537
                                        ______________
                                        1,950,835
    20 Izdaci za materijal i usluge
1686  020 Uredski materijal                          246,000
1687  030 Izdaci za komunikacije                       136,000
1688  040 lzdaci za informacije                        228,000
1689  050 Izdaci za službena putovanja                    440,705
1690  060 Izdaci osiguranja                          32,000
1691  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         185,000
                                        ______________
                                        1,267,705
    30 Održavanje
1692  010 Vozila                               40,000
1693  020 Oprema                               75,000
                                        ______________
                                        115,000
                                        ______________
    lzdaci za dobra i usluge                        3,333,540
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1694  usluge                                 8,000
1695  050 Reprezentacija                           4,000
                                        ______________
                                        12,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          12,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       3,345,540
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 155 DRŽAVNI ZAVOD ZA PATENTE       3,345,540
                                        ______________

RAZDJEL 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
    Glava 05 Državni zavod za statistiku
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1696  010 Osnovne plaće                            10,941,075
1697  020 Naknade                               433,100
1698  040 Doprinosi poslodavca                        1,981,028
                                        ______________
                                        13,355,203
    20 Izdaci za materijal i usluge
1699  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                407,657
1700  020 Uredski materijal                          542,000
1701  030 Izdaci za komunikacije                       357,000
1702  040 Izdaci za informacije                        1,420,000
1703  050 lzdaci za službena putovanja                    632,000
1704  060 Izdaci osiguranja                          57,100
1705  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         225,000
1706  080 Izdaci za unajmljivanje                       1,000,000
                                        ______________
                                        4,640,757
    30 Održavanje
1707  010 Vozila                               95,300
1708  020 Oprema                               275,000
1709  030 Zgrade                               165,000
                                        ______________
                                        535,300
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        18,531,260
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1710  usluge                                 5,000
1711  050 Reprezentacija                           5,000
                                        ______________
                                        10,000
    50 Izdaci za statistička istraživanja
    030 Izdaci za izradu planova statističkih
1712  istraživanja                              3,600,000
                                        ______________
                                        3,600,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          3,610,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          22,141,260
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
1713  030 Sistemski softver                          4,200,000
    100 Ostali namještaj i oprema - Nabava
1714  opreme - dogradnja računala                       6,500,000
                                        ______________
    Nabavka kapitalnih sredstava                      10,700,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     10,700,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       32,841,260
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU32,841,260
                                        ______________

RAZDJEL 165 DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE
    Glava 05 Državna prava za zaštitu kulturne i prirodne baštine
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1715  010 Osnovne plaće                            15,744,784
1716  020 Naknade                               618,500
1717  040 Doprinosi poslodavca                        2,853,066
                                        ______________
                                        19,216,350
    20 Izdaci za materijal i usluge
1718  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci484,823
1719  020 Uredski materijal                          500,000
1720  030 Izdaci za komunikacije                       200,000
1721  040 Izdaci za informacije                        291,416
1722  050 Izdaci za službena putovanja                    200,000
1723  060 Izdaci osiguranja                          10,000
1724  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         50,000
1725  080 Izdaci za unajmljivanje                       300,000
                                        ______________
                                        2,036,239
    30 Održavanje
1726  010 Vozila                               50,000
1727  020 Oprema                               85,008
1728  030 Zgrade                               100,000
    060 Izdaci na nacionalne parkove i parkove
1729  prirode                                 12,000,000
                                        ______________
                                        12,235,008
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        33,487,597
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1730  usluge                                 10,000
                                        ______________
                                        10,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          10,000
                                        ______________
    300 Tekući transferi
    30 Tekući transferi državnim institucijama
1731  100 Transferi za zaštitu kulturnih spomenika              9,000,000
                                        ______________
    Tekući transferi                            9,000,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          42,497,597
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    90 Investicijsko održavanje
    070 Investicijsko održavanje spomenika,
    graničnih prijelaza, parkova i nacionalnih
    parkova - Spomenici                           10,000,000
    - Program obnove ugrožene spomeničke
1732  cjeline Dubrovnika                           8,000,000
1733  - Obnova spomeničke cjeline osječke Tvrđe                2,000,000
    090 Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih
    objekata - Očuvanje posebno zaštićenih
1734  objekata prirode                            2,500,000
                                        ______________
                                        12,500,000
                                        ______________
    Nabavka kapitalnih sredstava                      12,500,000
                                        ______________
    700 Kapitalni transferi
    30 Kapitalni transferi državnim institucijama
    090 Kapitalni transferi za zaštitu kulturnih
1735  spomenika - restauratorska djelatnost                  1,000,000
                                        ______________
    Kapitalni transferi                           1,000,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     13,500,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       55,997,597
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 165 DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU
KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE                   55,997,597
                                        ______________

RAZDJEL 170 DRŽAVNO RAVNATELJSTVO ZA ROBNE REZERVE
    Glava 05 Državno ravnateljstvo za robne rezerve
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1736  010 Osnovne plaće                            1,173,158
1737  020 Naknade                               42,400
1738  040 Doprinosi poslodavca                        214,357
                                        ______________
                                        1,429,915
    20 Izdaci za materijal i usluge
1739  020 Uredski materijal                          114,500
1740  030 Izdaci za komunikacije                       74,000
1741  040 Izdaci za informacije                        82,800
1742  050 Izdaci za službena putovanja                    108,000
1743  060 Izdaci osiguranja                          120,000
1744  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         7,000
                                        ______________
                                        506,300
    30 Održavanje
1745  010 Vozila                               196,200
1746  020 Oprema                               144,000
1747  030 Zgrade                               70,000
                                        ______________
                                        410,200
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        2,346,415
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1748  usluge                                 10,000
1749  050 Reprezentacija                           8,000
                                        ______________
                                        18,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          18,000
                                        ______________
    500 Ostali tekući transferi i potpore
    10 Ostali tekući transferi i potpore
1750  010 Transferi u robne rezerve  8,000,000
                                        ______________
    Ostali tekući izdaci                          8,000,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       10,364,415
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 170 DRŽAVNO RAVNATELJSTVO
ZA ROBNE REZERVE                            10,364,415
                                        ______________

RAZDJEL 175 DRŽAVNI HIDROGRAFSKI INSTITUT
    Glava 05 Državni hidrografski institut
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1751  010 Osnovne plaće                            2,290,976
1752  020 Naknade                               70,290
1753  040 Doprinosi poslodavca                        414,476
                                        ______________
                                        2,775,742
    20 Izdaci za materijal i usluge
1754  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                120,000
1755  020 Uredski materijal                          20,000
1756  030 lzdaci za komunikacije                       84,000
1757  040 Izdaci za informacije                        42,000
1758  050 Izdaci za službena putovanja                    151,200
1759  060 Izdaci osiguranja                          70,000
1760  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         20,000
1761  080 lzdaci za unajmljivanje                       16,000
                                        ______________
                                        523,200
    30 Održavanje
1762  010 Vozila                               25,000
1763  020 Oprema                               90,000
1764  070 Institucije                             170,300
                                        ______________
                                        285,300
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        3,584,242
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1765  usluge                                 4,000
1766  050 Reprezentacija                           5,000
                                        ______________
                                        9,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          9,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          3,593,242
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       3,593,242
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 175 DRŽAVNI HIDROGRAFSKI INSTITUT    3,593,242
                                        ______________

RAZDJEL 180 DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
    Glava 05 Državna geodetska uprava
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 lzdaci za zaposlene
1767  010 Osnovne plaće                            3,064,915
1768  020 Naknade                               82,000
1769  040 Doprinosi poslodavca                        574,334
                                        ______________
                                        3,721,249
    20 Izdaci za materijal i usluge
1770  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                2,384,000
1771  020 Uredski materijal                          3,150,000
1772  030 Izdaci za komunikacije                       1,450,000
1773  040 Izdaci za informacije                        350,000
1774  050 Izdaci za službena putovanja                    1,900,000
1775  060 Izdaci osiguranja                          500,000
1776  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         440,000
1777  080 Izdaci za unajmljivanje                       600,000
                                        ______________
                                        10,774,000
    30 Održavanje
1778  010 Vozila                               507,000
1779  020 Oprema                               284,000
1780  030 Zgrade                               200,000
                                        ______________
                                        991,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        15,486,249
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1781  usluge                                 8,000
1782  050 Reprezentacija                           7,000
                                        ______________
                                        15,000
    80 Ostali izdaci
    070 Ostali nespomenuti izdaci - Program
1783  održavanja geodetskog sustava                  22,000,000
                                        ______________
                                        22,000,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          22,015,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          37,501,249
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       37,501,249
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 180 DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA       37,501,249
                                        ______________

RAZDJEL 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
    Glava 05 Državni ured za reviziju
    100 Izdaci za dobra i usluge
    10 Izdaci za zaposlene
1784  010 Osnovne plaće                            20,814,441
1785  020 Naknade                               2,700,000
1786  040 Doprinosi poslodavca                        4,276,800
                                        ______________
                                        27,791,241
    20 Izdaci za materijal i usluge
1787  010 Izdaci za energiju i komunalni izdaci                370,000
1788  020 Uredski materijal                          685,000
1789  030 Izdaci za komunikacije                       1,000,000
1790  040 Izdaci za informacije                        1,500,000
1791  050 Izdaci za službena putovanja                    1,800,000
1792  060 Izdaci osiguranja                          100,000
1793  070 Izdaci za intelektualne usluge i izobrazbu         280,000
1794  080 Izdaci za unajmljivanje                       600,000
                                        ______________
                                        6,335,000
    30 Održavanje
1795  010 Vozila                               460,000
1796  020 Oprema                               120,000
1797  030 Zgrade                               1,500,000
                                        ______________
                                        2,080,000
                                        ______________
    Izdaci za dobra i usluge                        36,206,241
                                        ______________
    200 Ostala dobra i usluge
    40 Financijski izdaci
    010 Izdaci platnog prometa i za bankarske
1798  usluge                                 300,000
                                        ______________
                                        300,000
    80 Ostali izdaci
    040 Izdaci za stručne ispite - Naknade za
1799  ispite                                 800,000
    060 Izdaci za pribavljanje stručnjačkog
1800  mišljenja i intelektualnih usluga                    200,000
                                        ______________
                                        1,000,000
                                        ______________
    Ostala dobra i usluge                          1,300,000
                                        ______________
    Ukupno tekući izdaci                          37,506,241
    600 Nabavka kapitalnih sredstava
    20 Građevinski objekti u državnom vlasništvu -
    Zgrade
    030 Ostale poslovne zgrade - Objekti
1801  područnih ureda                         2,000,000
                                        ______________
                                        2,000,000
    30 Uredski namještaj i oprema u državnom
    vlasništvu
1802  100 Ostali namještaj i oprema  2,000,000
                                        ______________
                                        2,000,000
    40 Prijevozna sredstva u državnom vlasništvu
1803  010 Osobni automobili                      1,000,000
                                        ______________
                                        1,000,000
                                        ______________
    Nabavka kapitalnih sredstava                      5,000,000
                                        ______________
    Ukupno kapitalni izdaci                     5,000,000
                                        ______________
    UKUPNO JAVNI IZDACI                       42,506,241
                                        ______________
                                        ______________
UKUPNO RAZDJEL 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU       42,506,241
                                        ______________
                                        ______________
SVEUKUPNO JAVNI IZDACI PRORAČUNA                28,631,605,000
                                        ______________

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBEČlanak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1995. godine.

Klasa: 400-06/94-01/02

Zagreb, 28. prosinca 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.

zatvori
Državni proračun Republike Hrvatske za 1995. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !