Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Državni proračun Republike Hrvatske za 2000. godinu – (“Narodne novine”, br. 128/99, XX/00, XX/00, XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 25.3.2000 Državni proračun Republike Hrvatske za 2000. godinu

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

681

Na temelju članka 89.L67055 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2000. GODINU

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 2000. godinu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 23. ožujka 2000.

Broj: 01-081-00-591/2
Zagreb, 25. ožujka 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2000. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2000. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

BILANCE PRIHODA I IZDATAKA

PLAN ZA 2000.
UKUPNI PRIHODI

47.030.109.723

NETO FINANCIRANJE

1.269.890.277

UKUPNI PRIHODI I NETO
FINANCIRANJE

48.300.000.000

UKUPNI IZDACI

48.300.000.000

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK

0

RAČUN FINANCIRANJA

PLAN ZA 2000.
PRIMICI FINANCIRANJA

7.907.946.377

IZDACI FINANCIRANJA

6.638.056.100

NETO FINANCIRANJE

1.269.890.277

VIŠAK/MANJAK

-1.269.890.277

Članak 2.

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2000. godinu, kako slijedi:

A. PRIHODI

_________________________________________________________________________
SKU-  POD-      I Z D A C I             SVOTA
PINA  SKUP.
_________________________________________________________________________
1    2            3               4     
_________________________________________________________________________        

            UKUPNI PRIHODI (I+II)      47.030.109.723
I.           TEKUĆI PRIHODI (1+2)      38.563.499.000
1.           PRIHODI OD POREZA        36.619.785.000
000           POREZ I PRIREZ 
            NA DOHODAK            3.368.364.000
    10       Porez i prirez na dohodak    3.368.364.000
005           POREZ NA DOBIT          2.015.342.000
    10       Porez na dobit          2.015.342.000
015           POREZ NA PROMET 
            NEKRETNINA             260.604.000
    40       Povremeni porezi na imovinu    260.604.000
            Porez na promet nekretnina     260.604.000
020           POREZ NA DODANU 
            VRIJEDNOST, POSEBNI 
            POREZI I POREZI NA 
            PROMET I POTROŠNJU       27.113.374.000
    10       Porez na dodanu vrijednost   19.934.500.000
    20       Posebni porezi (trošarine)    6.978.874.000
            Poseban porez na naftne derivate 3.773.445.000
            Poseban porez na alkohol      174.465.000
            Poseban porez na pivo       285.824.000
            Poseban porez na bezalkoholna 
            pića                89.038.000
            Poseban porez na duhanske 
            prerađevine           2.384.479.000
            Poseban porez na kavu        81.213.000
            Poseban porez na osobne 
            automobile, ostala motorna vozila, 
            plovila i zrakoplove        180.410.000
            Poseban porez na luksuzne 
            proizvode              10.000.000
    30       Porez na promet          200.000.000
025           CARINE I CARINSKE 
            PRISTOJBE            3.859.101.000
    10       Carine i carinske pristojbe   3.859.101.000
030           OSTALI POREZI I DOPRINOSI      3.000.000
    10       Ostali neraspoređeni porezi     3.000.000
2.           NEPOREZNI PRIHODI        1.943.714.000
035           PRIHODI OD PODUZETNIČKIH 
            AKTIVNOSTI I IMOVINE        674.279.000
    10       Naknada za koncesije        139.487.000
    20       Prihodi od nefinancijskih javnih 
            institucija i javnih financijskih 
            institucija            498.792.000
            Prihodi od viška prihoda 
            nad rashodima HNB         100.000.000
            Prihodi od dobiti po posebnim 
            propisima             348.792.000
            Prihodi od dividendi        50.000.000
    30       Prihodi od kamata i tečajnih 
            razlika               1.000.000
    40       Ostali prihodi od poduzetničkih 
            aktivnosti i imovine        35.000.000
040           UPRAVNE PRISTOJBE, 
            NEGOSPODARSTVENA I 
            POPRATNA TRGOVINA         625.806.000
    10       Državne upravne i sudske 
            pristojbe             625.806.000
            Državne upravne pristojbe 
            (u gotovom novcu)         112.332.000
            Sudske pristojbe (u gotovom novcu) 391.817.000
    20       Ostale upravne pristojbe      121.657.000
045           PRIHODI PO POSEBNIM 
            PROPISIMA             636.581.000
    10       Novčane kazne           318.081.000
    20       Prihodi državne uprave       78.500.000
    50       Naknade za ceste          240.000.000
050           PRIHODI OD VLASTITE 
            DJELATNOSTI             7.048.000
    60       Prihodi od vlastite djelatnosti 
            uplaćeni u proračun/ministarstvu   7.048.000
II.           KAPITALNI PRIHODI        8.466.610.723
055           PRIHODI OD PRODAJE 
            IMOVINE (KAPITALA)        8.466.610.723
    10       Prihod od prodaje zemljišta      600.000
    20       Prihodi od prodaje građevinskih 
            objekata u državnom vlasništvu   260.000.000
            Prihodi od prodaje stanova 
            na kojima postoji stanarsko pravo 120.000.000
            Prihodi od prodaje vojnih stanova 140.000.000
    60       Ostali kapitalni prihodi od 
            prodaje imovine           6.010.723
    70       Prihodi od privatizacije/prodaja 
            udjela u poduzeću        8.200.000.000

B. IZDACI

_________________________________________________________________________
SKU-  POD-      I Z D A C I             SVOTA
PINA  SKUP.
_________________________________________________________________________
1    2            3               4     
_________________________________________________________________________        
    
        UKUPNI IZDACI (I DO IV)         48.300.000.000
I.       TEKUĆI IZDACI              42.442.487.968
100       IZDACI POSLOVANJA            16.790.896.511
    10   Izdaci za zaposlene           15.127.620.718
    20   Izdaci za materijal, energiju, 
        komunalne i ostale usluge za 
        redovne potrebe             1.094.304.568
    30   Izdaci za tekuće održavanje        562.970.265
    40   Izdaci za materijal i usluge 
        za obavljanje vlastite proizvodne 
        i uslužne djelatnosti            6.000.960
200       FINANCIJSKI I OSTALI 
        VANJSKI IZDACI              5.113.778.409
    10   Izdaci u poljoprivredi i šumarstvu     48.539.011
    20   Izdaci za školstvo             73.755.580
    25   Izdaci za geodetski prostorni sustav    26.433.000
    30   Izdaci za očuvanje prirode i okoliša    20.375.862
    40   Financijski izdaci            2.790.086.384
    50   Izdaci za statistička istraživanja      6.510.874
    60   Izdaci za zdravstvo             15.174.748
    65   Izdaci za obranu             1.428.198.156
    70   Izdaci za javni red i sigurnost      201.609.000
    75   Izdaci vezani za sigurnost 
        kopnenog, pomorskog i zračnog 
        prometa                   4.119.000
    80   Ostali nespomenuti izdaci         498.976.794
300       TEKUĆI PRIJENOSI I POTPORE 
        PRORAČUNIMA I PRORA-
        ČUNSKIM KORISNICIMA           5.143.744.642
    10   Tekući prijenosi sredstava 
        državnim institucijama          1.206.562.464
    20   Tekući prijenosi sredstava između 
        pojedinih državnih razina         288.724.200
    30   Tekući prijenosi sredstava između 
        korisnika državnog proračuna 
        unutar nadležnog 
        ministarstva/razdjela            27.481.312
    40   Tekući prijenosi sredstava na 
        istoj državnoj razini između 
        ministarstava/razdjela          3.603.031.666
    50   Ostali tekući prijenosi sredstava 
        proračunskim korisnicima          17.945.000
310       TEKUĆI PRIJENOSI I 
        POTPORE IZVANPRORA-
        ČUNSKIM KORISNICIMA           11.309.145.910
    10   Tekući prijenosi sredstava 
        građanima, kućanstvima i 
        nefinancijskim organizacijama      3.728.945.612
    20   Prijenos sredstava neprofitnim 
        organizacijama               638.162.685
    30   Tekući prijenosi sredstava 
        financijskim institucijama i 
        monetarnim vlastima              800.000
    40   Tekući prijenosi sredstava 
        izvanproračunskim fondovima       6.925.744.935
    60   Ostale tekuće potpore i prijenosi 
        sredstava izvanproračunskim 
        korisnicima                15.492.678
320       TEKUĆI PRIJENOSI 
        SREDSTAVA U INOZEMSTVO          454.876.887
    10   Tekući prijenosi sredstava u 
        inozemstvo                454.876.887
400       SUBVENCIJE               1.676.292.878
    10   Subvencije u poljoprivredi       1.380.074.162
    20   Ostale subvencije             296.218.716
500       OSTALI TEKUĆI PRIJENOSI I 
        POTPORE                 1.953.752.731
    10   Tekući prijenosi sredstava i 
        potpore poduzećima           1.953.752.731
II.       KAPITALNI IZDACI            5.267.717.961
600       IZDACI ZA NABAVU, 
        IZGRADNJU I INVESTICIJSKO 
        ODRŽAVANJE KAPITALNIH 
        SREDSTAVA                3.626.745.026
    10   Zemljišta i šume u državnom 
        vlasništvu                179.794.000
    20   Građevinski objekti u državnom 
        vlasništvu                535.242.869
    30   Uredski namještaj i oprema u 
        državnom vlasništvu            224.891.806
    40   Prijevozna sredstva u državnom 
        vlasništvu                 24.985.000
    60   Ostala materijalna imovina u 
        državnom vlasništvu             7.334.950
    70   Nematerijalna imovina u 
        državnom vlasništvu            356.933.694
    75   Nabava zaliha                 692.110
    80   Gradnja kapitalnih objekata       1.979.429.062
    90   Investicijsko održavanje         317.441.535
700       KAPITALNI PRIJENOSI 
        PRORAČUNIMA I PRORA-
        ČUNSKIM KORISNICIMA            401.507.189
    20   Kapitalni prijenosi između 
        pojedinih državnih razina         53.150.000
    30   Kapitalni prijenosi na istoj 
        državnoj razini unutar nadležnog 
        ministarstva/razdjela           45.000.000
    40   Kapitalni prijenosi između 
        korisnika proračuna između 
        nadležnog ministarstva/razdjela      22.785.000
    50   Ostali kapitalni prijenosi 
        proračunskim korisnicima         280.572.189
710       KAPITALNI PRIJENOSI 
        IZVANPRORAČUNSKIM 
        KORISNICIMA               1.235.347.394
    10   Kapitalni prijenosi poduzećima      441.949.000
    20   Kapitalni prijenosi građanima i 
        kućanstvima                75.174.394
    30   Kapitalni prijenosi neprofitnim 
        organizacijama               7.360.000
    40   Kapitalni prijenosi financijskim 
        institucijama i monetarnim vlastima    18.000,000
    50   Kapitalni prijenosi sredstava 
        izvanproračunskim fondovima         2.560.000
    60   Ostali kapitalni prijenosi 
        izvanproračunskim korisnicima       690.304.000
720       KAPITALNI PRIJENOSI 
        SREDSTAVA U INOZEMSTVO           4.118.352
    10   Kapitalni prijenosi sredstava u 
        inozemstvo                 4.118.352
III.      DANI DRŽAVNI ZAJMOVI I 
        UDIO U GLAVNICI              989.794.071
800       DANI DRŽAVNI ZAJMOVI I 
        UDIO U GLAVNICI              989.794.071
    10   Dani tuzemni zajmovi           766.498.406
    30   Udio u glavnici              223.295.665
IV.       OTPLATA (POVRAT) DANIH 
        DRŽAVNIH ZAJMOVA             -400.000.000
810       OTPLATA (POVRAT) DANIH 
        DRŽAVNIH ZAJMOVA             -400.000.000
    10   Povrat danih tuzemnih zajmova      -400.000.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

_________________________________________________________________________
SKU-  POD-      I Z D A C I             SVOTA
PINA  SKUP.
_________________________________________________________________________
1    2            3               4     
_________________________________________________________________________        
        DRŽAVNI DUG 
        (ZADUŽIVANJE UMANJENO 
        ZA OTPLATE)               1.269.890.277
I.       PRIMICI OD ZADUŽIVANJA         7.907.946.377
070   20   Primici od inozemnog zaduživanja
        Dugoročni zajmovi
        Zajmovi Svjetske banke
        Zajam za obnovu (II) - Prometna 
        infrastruktura i razminiranje      173.344.721
        Zajam za ceste              60.800.000
        Zajam za prilagodbu financijskog 
        sektora i poduzeća (EFSAL)        316.000.000
        Zajam za obnovu i zaštitu 
        obalnih šuma               41.237.980
        Zajam za privatni sektor poljoprivrede  37.144.000
        Zajam za tehničku pomoć          1.500.000
        Zajam za tehničku pomoć (II)       10.900.000
        Zajam za modernizaciju 
        Hrvatskih željeznica           118.100.000
        Zajam za obnovu Istočne Slavonije, 
        Baranje i Zap. Srijema          66.808.000
        Zajam za mrežu socijalne skrbi (SSN)   150.000.000
        Projekt hrvatskog sustava zdravstva    55.727.247
        Zajam za tehničku pomoć pri 
        provedbi stečajnog postupka        7.750.000
        Zajam za tehničku pomoć za 
        modernizaciju katastra           3.925.000
        Ukupno Svjetska banka         1.043.236.948
        Zajmovi Europske banke za 
        obnovu i razvoj
        Oprema za kontrolu zračnog 
        prometa                  11.200.000
        Zajam za projekt veletržnica       20.515.625
        Zajam za modernizaciju 
        Hrvatskih željeznica           29.000.000
        Ukupno Europska banka za 
        obnovu i razvoj              60.715.625
        Zajmovi Razvojne banke 
        Vijeća Europe
        Zajam za obnovu zdravstvene 
        infrastrukture u Istočnoj Slavoniji    52.808.869
        Zajam za obnovu škola u 
        Istočnoj Slavoniji            26.751.875
        Zajam za obnovu zdravstvene 
        infrastrukture              17.355.284
        Zajam za obnovu škola           25.000.000
        Zajam za obnovu franjevačkog 
        samostana Male braće u Dubrovniku     3.680.000
        Ukupno Razvojna banka 
        Vijeća Europe              125.596.028
        Dugoročno inozemno zaduživanje 
        (euro-obveznice, zajmovi)       6.528.397.776
        Kratkoročno tuzemno zaduživanje     150.000.000
        Ukupno ostalo zaduživanje       6.678.397.776
        Ukupno 20               7.907.946.377
II.       OTPLATE                6.638.056.100
900   10   Otplata tuzemnog duga
        Otplata glavnice po staroj 
        deviznoj štednji            1.068.000.000
        Otplata glavnice na velike 
        obveznice serije I            118.680.000
        Otplata glavnice na velike 
        obveznice serije A II           42.500.000
        Otplata glavnice na obveznice 
        PBZ III                  37.380.000
        Otplata glavnice na obveznice 
        PBZ IV dem                163.780.000
        Otplata glavnice - DAB obveznice 
        za sanaciju Riječke i Splitske banke   104.700.000
        Otplata glavnice na DAB 
        obveznice II (PBZ dem)          17.800.000
        Otplata glavnice na DAB 
        obveznice III (PBZ kn)          38.740.000
        Otplata glavnice na DAB     
        obveznice IV (PBZ k5)           24.580.000
        Otplata glavnice na kredite za 
        stanoobnovu                40.987.672
        Ostale tuzemne otplate glavnice      37.012.328
        Otplata glavnice na tuzemne 
        kredite za Hrvatske ceste         19.000.000
        Otplata glavnice na obveznice 
        za sanaciju Dubrovačke banke       208.000.000
        - DAB V-a DUB               56.000.000
        - DAB V-b DUB              152.000.000
        Otplata glavnice na obveznice 
        DAB VI CRB                560.000.000
        Otplata glavnice po osiguranoj štednji  420.000.000
        Ukupno 10               2.901.160.000
900   20   Otplata inozemnog duga
        Otplata glavnice na kredite 
        Hrvatskih cesta (IBRD, EIB, EBRD)    143.100.000
        Otplata glavnice na kredite 
        Pariškog kluba              210.000.000
        Otplata glavnice na kredite 
        Londonskog kluba             592.000.000
        Otplata glavnice na kredit 
        HYPO banke                 9.900.000
        Otplata glavnice na kredit za 
        Istarski vodovod             24.000.000
        Otplata glavnice na kredite 
        komercijalnih banaka          2.150.000.000
        Otplata glavnice na Zajam za 
        kontrolu zračnog prometa (EBRD)      19.750.000
        Otplata glavnice na Projekt 
        hitne obnove               54.450.000
        Otplata glavnice na kredite 
        za 1/2CanadairR-e             28.652.000
        Otplata glavnice na kredit 
        za Challenger               20.422.000
        otplata glavnice na kredit 
        za pamuk (I)                4.380.000
        Otplata glavnice na kredit za ulje     2.480.000
        Otplata glavnice na kredite 
        Croatia Airlines-a            250.000.000
        Otplata glavnice na kredite 
        Hrvatskih željeznica           220.800.000
        Otplata glavnice na kredite za 
        zgrade veleposlanstava RH u 
        Berlinu i Budimpešti            5.180.000
        Otplata glavnice na kredite za 
        zgrade veleposlanstava RH u 
        Washingtonu, Ljubljani i Tokiju      1.782.100
        Ukupno 20               3.736.896.100

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izdaci u Proračunu u svoti od 48.300.000.000 kuna i izdaci financiranja od 6.638.056.100 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

(Radi lakšeg učitavanja podijeljen na 2 dijela:)

I. dio

II. dio

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Kapitalna ulaganja i kapitalni projekti s pripadnim tekućim izdacima sastavni su dio Proračuna.

Članak 5.

Prihodi i izdaci utvrđeni Odlukom o privremenom financiranju javnih izdataka Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2000. ("Narodne novine", broj 128/99.) sastavni su dio Proračuna.

Članak 6.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 400-06/00-01/01
Zagreb, 23. ožujka 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.

KAPITALNA ULAGANJA I KAPITALNI PROJEKTI S PRIPADNIM 
TEKUĆIM IZDACIMA ZA 2000. GODINU


______________________________________________________________________________________________________________

Pozicija Računski plan Naziv pozicije                               Plan
                                                  2000
_____________________________________________________________________________________________________________

Razdjel: 010      HRVATSKI DRŽAVNI SABOR 
     Glava: 05   Hrvatski državni sabor 

V    250946 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE SABORA I OPREMANJE   
100253 600-30-010   Uredski namještaj                             200.000
100261 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                     300.000
100270 600-30-030   Sistemski programi                            200.000
100288 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                         800.000
    600-60-030   Ostala nespomenuta materijalna imovina                   15.000
100296         -Knjige u knjižnici                            15.000    
100323 600-75-020   Zalihe sitnog inventara                         15.000
100331 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                4.000.000
        Ukupno za projekt                                5.530.000    
Ukupno za glavu 05   Hrvatski državni sabor                         5.530.000
    Glava: 10   Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava    
R  302507   OPREMA ZA ANTROPOLOŠKA ISTRAŽIVANJA   
131087 600-30-070   Oprema za znanstveni rad                          90.000
131095 600-40-050   Terenska vozila                              60.000
        Ukupno za projekt                                 150.000    
 Ukupno za glavu 10  Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava             150.000
Ukupno za razdjel 010  HRVATSKI DRŽAVNI SABOR                         5.680.000
Razdjel: 016      URED ZA NACIONALNU SIGURNOST  
    Glava: 05   Ured za nacionalnu sigurnost  
V  250979   IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA   
100833 600-20-010   Stambene zgrade i stanovi                         150.000
100841 600-20-020   Poslovne zgrade                              810.000
100850 600-20-030   Ostale poslovne zgrade                          270.000
100868 600-30-010   Uredski namještaj                             300.000
100876 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                     570.000
100884 600-30-030   Sistemski programi                             60.000
100892 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                         150.000
100905 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                         300.000
100913 600-70-020   Izdaci za istraživanje i razvoj                     3.000.000
        Ukupno za projekt                                5.610.000    
 Ukupno za glavu 05  Ured za nacionalnu sigurnost                      5.610.000
Ukupno za razdjel 016  URED ZA NACIONALNU SIGURNOST                      5.610.000
Razdjel: 017      USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
    Glava: 05   Ustavni sud Republike Hrvatske 
V  251192   IZGRADNJA RASPRAVNE DVORANE SUDA, NAMJEŠTAJ I OPREMA, INFORMACIJSKA OPREMA, BIBLIOTEKA 
101140 600-30-010   Uredski namještaj                             15.000
131100 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                     63.600
        Ukupno za projekt                                 78.600    
 Ukupno za glavu  05 Ustavni sud Republike Hrvatske                       78.600
Ukupno za razdjel 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE                       78.600
Razdjel: 018      AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 
    Glava: 05   Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 
V  251666   IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA   
101391 600-30-010   Uredski namještaj                             10.798
101406 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                     17.880
101414 600-30-030   Sistemski programi                             17.333
101422 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                           768
101439 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                          6.118
101447 600-70-020   Izdaci za istraživanje i razvoj                      21.887
        Ukupno za projekt                                 74.784    
 Ukupno za glavu  05 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja                  74.784
Ukupno za razdjel 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA                  74.784
Razdjel: 020      VLADA REPUBLIKE HRVATSKE    
    Glava: 35   Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog državnog sabora 
R  250995   INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMA    
102584 600-30-010   Uredski namještaj                             30.000
102592 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                     90.000
102605 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                         350.000
102613 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                         180.000
102621 600-75-020   Zalihe sitnog inventara                         60.000
102630 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                1.000.000
        Ukupno za projekt                                1.710.000    
 Ukupno za glavu 35  Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog državnog sabora         1.710.000
    Glava: 55   Ured za rezidencijalne potrebe 
R  300247   PREDSJEDNIČKI DVORI   
103198 600-30-010   Uredski namještaj                             100.000
134411 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                         50.000
103202 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                         300.000
103219 600-75-020   Zalihe sitnog inventara                         20.000
103227 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                 500.000
        Ukupno za projekt                                 970.000    
 Ukupno za glavu  55  Ured za rezidencijalne potrebe                      970.000
Ukupno za razdjel 020  VLADA REPUBLIKE HRVATSKE                        2.680.000
Razdjel: 025      MINISTARSTVO FINANCIJA 
    Glava: 05   Ministarstvo financija 
R  107548   OPREMANJE KONTROLNIH TOČAKA PREMA BOSNI I HERCEGOVINI  
131222 600-10-010   Zemljište                                 500.000
103729 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               210.000
103745 600-80-030   Gradnja spomenika, graničnih prijelaza, parkova prirode i
            nacionalnih parkova                           8.300.000
        Ukupno za projekt                                9.010.000    
R  108135   POMORSKI, ŽELJEZNIČKI I ZRAČNI GRANIČNI PRIJELAZI    
103729 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                75.000
103745 600-80-030   Gradnja spomenika, graničnih prijelaza, parkova prirode i
            nacionalnih parkova                            500.000
        Ukupno za projekt                                 575.000    
R  113290   PROJEKT SUSTAVA DRŽAVNA RIZNICA - IMPLEMENTACIJA    
103729 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom              3.685.700
        Ukupno za projekt                                3.685.700    
R  253008   GRANIČNI PRIJELAZI PREMA SLOVENIJI   
131222 600-10-010   Zemljište                                2.600.000
        Ukupno za projekt                                2.600.000    
R  253016   GRANIČNI PRIJELAZI PREMA SR JUGOSLAVIJI 
103745 600-80-030   Gradnja spomenika, graničnih prijelaza, parkova prirode i
            nacionalnih parkova                            250.000
        Ukupno za projekt                                 250.000    
R  253049   PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA   
103729 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               630.000
        Ukupno za projekt                                 630.000    
V  253057   IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA   
103704 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                     200.000
103712 600-30-030   Sistemski programi                            200.000
        Ukupno za projekt                                 400.000    
R  260216   TROŠKOVI PROVEDBE PROJEKTA RAZVOJA TRŽIŠTA KAPITALA U REPUBLICI HRVATSKOJ    
103729 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom              1.800.000
        Ukupno za projekt                                1.800.000    
R  272671   UČEŠĆE RH U ZAJMU ZA TEHNIČKU POMOĆ II 
103729 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom              1.350.000
        Ukupno za projekt                                1.350.000    
R  302084   GRANIČNI PRIJELAZI PREMA CRNOJ GORI   
131222 600-10-010   Zemljište                                 50.000
103729 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                50.000
103745 600-80-030   Gradnja spomenika, graničnih prijelaza, parkova prirode i
            nacionalnih parkova                            700.000
        Ukupno za projekt                                 800.000    
Ukupno za glavu 05   Ministarstvo financija                         21.100.700
    Glava: 06   Ministarstvo financija - ostali izdaci države  
R  272702   ZAJAM ZA TEHNIČKU POMOĆ (IBRD) 
    600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom              1.500.000
131521 -Zajam za tehničku pomoć (IBRD)                             1.500.000    
        Ukupno za projekt                                1.500.000    
R  272719   ZAJAM ZA TEHNIČKU POMOĆ II (IBRD)    
    600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom              10.900.000
105312 -Zajam za tehničku pomoć II (IBRD)                           10.900.000   
        Ukupno za projekt                                10.900.000   
Ukupno za glavu 06   Ministarstvo financija - ostali izdaci države              12.400.000
    Glava: 10   Carinska uprava 
R  106643   INFORMACIJSKI SUSTAV CARINSKE UPRAVE  
105851 600-80-050   Gradnja ostalih građevnih objekata/strojeva/opreme           1.890.000
        Ukupno za projekt                                1.890.000    
Ukupno za glavu 10   Carinska uprava                             1.890.000
    Glava: 15   Porezna uprava 
R  270143   ULAGANJA U POSLOVNE ZGRADE   
106104 600-20-020   Poslovne zgrade                             1.938.688
        Ukupno za projekt                                1.938.688    
V  270151   UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA   
106112 600-30-010   Uredski namještaj                             160.920
        Ukupno za projekt                                 160.920    
V  270160   KOMPJUTERI, PISAĆI STROJEVI I DR.    
106129 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                     675.000
        Ukupno za projekt                                 675.000    
V  270178   TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA    
106137 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                         20.115
        Ukupno za projekt                                 20.115    
V  270186   OSTALI NAMJEŠTAJ I OPREMA    
106145 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                         10.058
        Ukupno za projekt                                 10.058    
V  270209   SITAN INVENTAR 
106153 600-75-020   Zalihe sitnog inventara                         130.748
        Ukupno za projekt                                 130.748    
V  270217   INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA    
106161 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                 230.175
        Ukupno za projekt                                 230.175    
Ukupno za glavu 15   Porezna uprava                             3.165.704
    Glava: 20   Financijska policija  
R  250034   KUPNJA ZGRADE, NAMJEŠTAJ, KOMPJUTERI I OPREMA  
106387 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                    1.500.000
        Ukupno za projekt                                1.500.000    
 Ukupno za glavu  20  Financijska policija                          1.500.000
Ukupno za razdjel 025  MINISTARSTVO FINANCIJA                         40.056.404
Razdjel: 030      MINISTARSTVO OBRANE   
    Glava: 05   Ministarstvo obrane   
R  273029   STAMBENE ZGRADE I STANOVI    
106910 600-20-010   Stambene zgrade i stanovi                        23.467.500
        Ukupno za projekt                                23.467.500   
Ukupno za glavu  05  Ministarstvo obrane                           23.467.500
Ukupno za razdjel 030  MINISTARSTVO OBRANE                           23.467.500
Razdjel: 035      MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE, OBNOVU I GRADITELJSTVO  
    Glava: 05   Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo  
R  102592        JADRANSKA AUTOCESTA:GRANICA SLOVENIJA - DUBROVNIK   
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                   145.150.000
132127 "-Dionica Tunel ""Sveti Rok"""                             145.150.000   
        Ukupno za projekt                                145.150.000   
R  102605   ISTARSKI IPSILON - OBVEZE PREMA KONCESIONARIMA 
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                   230.000.000
132160 -Istarski ipsilon - obveze prema koncesionarima (BINA Istra)              230.000.000   
        Ukupno za projekt                                230.000.000   
R  107087   "DOVOĐENJE U FUNKCIJU VODOOPSKRBNIH SUSTAVA NA PODRUČJIMA
        OSLOBOĐENIM AKCIJAMA ""BLJESAK"" I ""OLUJA"""  
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    5.000.000
        Ukupno za projekt                                 5.000.000   
R  107134   PROČIŠČAVANJE OTPADNIH VODA KARLOVCA S DUGOM RESOM - NASTAVAK RADOVA  
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    1.000.000
        Ukupno za projekt                                 1.000.000   
R  107142   ZAŠTITA RIJEKE CETINE KAO IZVORIŠTA VODE-NASTAVAK RADOVA    
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    2.000.000
        Ukupno za projekt                                 2.000.000   
R  107159   ZAŠTITA OD POPLAVA GRADA KARLOVCA-IZGRADNJA DIJELA SUSTAVA - NASTAVAK RADOVA  
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    3.000.000
        Ukupno za projekt                                 3.000.000   
R  107175   RAZVOJ VODOOPSKRBNIH SUSTAVA JADRANSKIH OTOKA  
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    6.000.000
        Ukupno za projekt                                 6.000.000   
R  107191   IZGRADNJA REGIONALNOG VODOVODA SREDNJE LIKE -NASTAVAK RADOVA  
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    1.000.000
        Ukupno za projekt                                 1.000.000   
R  112883   ZAŠTITA OD POPLAVA U DOLINI NERETVE, REKONSTRUKCIJA OBALOUTVRDA RIJEKE NERETVE 
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    2.000.000
        Ukupno za projekt                                 2.000.000   
R  112906   VODOOPSKRBA POGRANIČNOG PODRUČJA PREMA REPUBLICI SLOVENIJI (ŽUMBERAK, ČABAR,
        ŽUPANIJA VARAŽDINSKA,ZAGORSKA I MEĐIMURSKA)   
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    6.000.000
        Ukupno za projekt                                 6.000.000   
R  114750   "REGIONALNI VODOVOD ""HRVATSKO ZAGORJE """   
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    2.000.000
        Ukupno za projekt                                 2.000.000   
R  250083   REGIONALNI VODOVOD ISTOČNE SLAVONIJE  
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                   10.000.000
        Ukupno za projekt                                10.000.000   
R  250122   PROJEKTI OBNOVE STAMBENIH JEDINICA   
    600-80-060   Obnova obiteljskih kuća                         530.000.000
108696 -Projekti obnove stambenih jedinica                           530.000.000   
        Ukupno za projekt                                530.000.000   
R  250147   IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA   
108629 600-30-010   Uredski namještaj                              55.000
108637 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                      150.000
108645 600-30-030   Sistemski programi                             100.000
108653 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                          70.000
        Ukupno za projekt                                  375.000   
R  250286   "REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV""GORSKI KOTAR"""    
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    3.000.000
        Ukupno za projekt                                 3.000.000   
R  250384   "KANAL ""DUNAV-SAVA"" , PRIPREMNI RADOVI"    
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    1.000.000
        Ukupno za projekt                                 1.000.000   
V  252976   IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA   
108629 600-30-010   Uredski namještaj                              40.000
108637 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                      110.000
108645 600-30-030   Sistemski programi                              95.000
        Ukupno za projekt                                  245.000   
R  260595   OBNOVA ŠKOLSKIH OBJEKATA U HRVATSKOM PODUNAVLJU (ZAJAM CEB - VIJEĆE EUROPE)   
    600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                26.751.875
108731 -Obnova školskih objekata u Hrvatskom Podunavlju (zajam CEB-Vijeće Europe)        26.751.875   
        Ukupno za projekt                                26.751.875   
R  260835   OBNOVA INFRASTUKTURE U RATOM STRADALIM NASELJIMA I POGRANIČNIM PODRUČJIMA    
    600-80-070   Gradnja ostalih kapitalnih objekata                   39.600.000
108707 -Obnova infrastrukture u ratom stradalim naseljima                    36.000.000   
108715 -Izgradnja cestovne infrastrukture u pograničnim područjima                3.600.000   
        Ukupno za projekt                                39.600.000   
R  261522   IZGRADNJA VODOZAHVATA I URE?AJA ZA KONDICIONIRANJE VODE NA PLATOU LOZOVAC    
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    2.000.000
        Ukupno za projekt                                 2.000.000   
R  261563   "REZERVOARI ZA FUNKCIONIRANJE REGIONALNOG VODOVODA ""JOSIP JOVIĆ"""   
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    2.000.000
        Ukupno za projekt                                 2.000.000   
R  261598   AUTOCESTA BREGANA - ZAGREB, PODDIONICE BREGANA - JANKOMIR-BECHTEL    
    600-10-010   Zemljište                                15.000.000
131999 "-Autocesta Bregana - Zagreb , poddionice Bregana - Jankomir - ""BECHTEL"""       15.000.000   
    600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               10.000.000
132063 "-Autocesta Bregana - Zagreb, poddionice Bregana - Jankomir- ""BECHTEL"""        10.000.000   
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                   113.000.000
132135 "-Autocesta Bregana - Zagreb , poddionice Bregana - Jankomir - ""BECHTEL"""       113.000.000   
        Ukupno za projekt                                138.000.000   
R  261627   "DOVRŠETAK RADOVA NA IZGRADNJI VODOOPSKRBNOG SUSTAVA "" IMOTSKE KRAJINE"""   
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    2.000.000
        Ukupno za projekt                                 2.000.000   
R  261686   IZGRADNJA MAGISTRALNIH CJEVOVODA OPĆINE PISAROVINA - DOVRŠETAK RADOVA  
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    1.500.000
        Ukupno za projekt                                 1.500.000   
R  261733   VODOOPSKRBNI SUSTAV LIPIK - PAKRAC   
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    3.000.000
        Ukupno za projekt                                 3.000.000   
R  261741   MELIORACIJSKO UREĐENJE I GOSPODARSKO KORIŠTENJE POLJA RASTOK I VRGORSKOG POLJA 
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    1.000.000
        Ukupno za projekt                                 1.000.000   
R  270581   VODOOPSKRBA ŽUPANIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE   
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    2.000.000
        Ukupno za projekt                                 2.000.000   
R  270590   VODOOPSKRBA ŽUPANIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE   
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    2.000.000
        Ukupno za projekt                                 2.000.000   
R  270661   "REGIONALNI VODOVOD ""MOSLAVINA"""   
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    2.000.000
        Ukupno za projekt                                 2.000.000   
R  270715   GLAVNI KOLEKTOR OTPADNIH VODA GRADA ŠIBENIKA  
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    1.500.000
        Ukupno za projekt                                 1.500.000   
R  270766   GLAVNI KOLEKTORI OTPADNIH VODA GRADA METKOVIĆA 
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    1.500.000
        Ukupno za projekt                                 1.500.000   
R  271017   OBNOVA POTRESOM STRADALIH OBITELJSKIH KUĆA U ŽUPANIJI DUBROVAČKO - NERETVANSKOJ
        ( PROJEKT- OBNOVA STONA )    
    600-80-060   Obnova obiteljskih kuća                         20.000.000
108688 -Obnova potresom stradalih obiteljskih kuća u Županiji dubrovačko-neretvanskoj
        (projekt obnova Stona)                              20.000.000   
        Ukupno za projekt                                20.000.000   
R  271025   IZGRADNJA,KUPNJA I ADAPTACIJA KUĆA I STANOVA ZA INVALIDE DOMOVINSKOG RATA    
    600-20-010   Stambene zgrade i stanovi                        160.500.000
108612 -Izgradnja kupnja i adaptacija kuća i stanova za invalide Domovinskog rata       160.500.000   
        Ukupno za projekt                                160.500.000   
R  271252   OBNOVA ŠKOLSKIH OBJEKATA U HRVATSKOM PODUNAVLJU (ZAJAM CEB - VIJEĆE EUROPE)
        - SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA    
    600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                42.000.000
108740 -Obnova školskih objekata u Hrvatskom Podunavlju (zajam CEB-Vijeće Europe) - sredstva
        iz Državnog proračuna                              42.000.000   
        Ukupno za projekt                                42.000.000   
R  300038   REGIONALNI KANALSKI SUSTAV KLEK-NEUM-PELJEŠAC  
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    2.000.000
        Ukupno za projekt                                 2.000.000   
R  300183   AUTOCESTA ZAGREB-LIPOVAC, PODDIONICA VELIKA KOPANICA-ŽUPANJA  
    600-10-010   Zemljište                                19.500.000
131982 -Dionica Velika Kopanica - Županja                            19.500.000   
    600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               6.500.000
132055 -Dionica Velika Kopanica - Županja                            6.500.000   
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                   100.000.000
132143 -Dionica Velika Kopanica - Županja                           100.000.000   
        Ukupno za projekt                                126.000.000   
R  300280   VODOSPROVODNIK KOŽINO-PETRČANE 
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    1.000.000
        Ukupno za projekt                                 1.000.000   
R  300319   RJEŠENJE PROMETNE VEZE KOPNA I OTOKA ČIOVO KOD GRADA TROGIRA  
    600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                950.000
108670 -Tehnička dokumentacija za rješenje prometne veze kopna i otoka Čiovo            950.000   
        Ukupno za projekt                                  950.000   
R  300845   IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA SISAČKE DONJE POSAVINE 
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    2.500.000
        Ukupno za projekt                                 2.500.000   
R  300896   VODOOPSKRBA JUŽNOG DIJELA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    2.000.000
        Ukupno za projekt                                 2.000.000   
R  301364   ZAGORSKA AUTOCESTA ZAGREB - MACELJ - OBVEZE PREMA KONCESIONARIMA    
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                   13.200.000
132178 -Zagorska autocesta Zagreb - Macelj - obveze prema koncesionarima            13.200.000   
        Ukupno za projekt                                13.200.000   
R  301397   PRIGORSKO-MEĐIMURSKA AUTOCESTA ZAGREB-GORIČAN - OBVEZE PREMA KONCESIONARIMA   
    600-10-010   Zemljište                                15.000.000
132047 -Prigorsko - međimurska autocesta Zagreb - Goričan - obveze prema koncesionarima     15.000.000   
    600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               20.000.000
132119 -Prigorsko - međimurska autocesta Zagreb - Goričan - obveze prema koncesionarima     20.000.000   
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                   253.000.000
132194 -Prigorsko - međimurska autocesta Zagreb - Goričan - obveze prema koncesionarima    253.000.000   
        Ukupno za projekt                                288.000.000   
R  301401   PRIMORSKO-GORANSKA AUTOCESTA ZAGREB-RIJEKA - OBVEZE PREMA KONCESIONARIMA    
    600-10-010   Zemljište                                57.339.000
132039 -Primorsko - goranska autocesta Zagreb - Rijeka - obveze prema koncesionarima      57.339.000   
    600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               24.907.000
132102 -Primorsko - goranska autocesta Zagreb - Rijeka - obveze prema koncesionarima      24.907.000   
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                   68.288.000
132186 -Primorsko - goranska autocesta Zagreb - Rijeka - obveze prema koncesionarima      68.288.000   
        Ukupno za projekt                                150.534.000   
R  301900   VODOOPSKRBNI SUSTAV: VRGORAC - KOZICA - RAŠĆANE - ŽUPA 
134526 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                    5.000.000
        Ukupno za projekt                                 5.000.000   
R  302092   AUTOCESTA ZAGREB-LIPOVAC, PODDIONICA SLAVONSKI BROD-VELIKA KOPANICA   
    600-10-010   Zemljište                                  500.000
132006 -Poddionica Slavonski Brod-Velika Kopanica                         500.000   
    600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                500.000
132071 -Poddionica Slavonski Brod-Velika Kopanica                         500.000   
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                   29.000.000
132151 -Poddionica Slavonski Brod-Velika Kopanica                        29.000.000   
        Ukupno za projekt                                30.000.000   
R  302113   AUTOCESTA ZAGREB-SPLIT, DIONICA TUNEL SV. ROK- MASLENICA- SPLIT 
    600-10-010   Zemljište                                30.300.000
134446 -Dionica tunel Sv. Rok- Maslenica- Split                         30.300.000   
    600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               63.360.000
134495 -Dionica tunel Sv. Rok - Maslenica- Split                        63.360.000   
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                   14.000.000
134518 -Dionica tunel Sv. Rok- Maslenica-Split                         14.000.000   
        Ukupno za projekt                                107.660.000   
R  303261   STANOVI ZA SOCIJALNE SKUPINE GRA?ANA  
    600-20-010   Stambene zgrade i stanovi                        18.000.000
134462 -Stanovi za socijalne skupine građana                          18.000.000   
        Ukupno za projekt                                18.000.000   
R  303270   IZGRADNJA OTOČNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE    
    600-20-040   Ostali građevni objekti                         50.000.000
134479 -Izgradnja otočne komunalne infrastrukture                        50.000.000   
        Ukupno za projekt                                50.000.000   
R  303307   PROJEKT OBNOVE ŠKOLA (ZAJAM CEB-a II)  
    600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                25.000.000
132209 -Projekt obnove škola (zajam CEB-a II)                          25.000.000   
        Ukupno za projekt                                25.000.000   
R  303315   UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-a ZA OBNOVU ŠKOLA (II)  
    600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                80.000.000
132217 -Učešće RH u Zajmu CEB-a za obnovu škola (II)                      80.000.000   
        Ukupno za projekt                                80.000.000   
R  303487   BOSILJEVO - TUNEL SVETI ROK   
    600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               50.000.000
135764 -Dionica Bosiljevo-Tunel Sv. Rok                             50.000.000   
        Ukupno za projekt                                50.000.000   
R  303639   DOVRŠETAK RADOVA NA SANACIJI KLIZIŠTA D 205 KOD KLANJCA I POPRAVAK OŠTEĆENIH
        OBILAZNIH CESTA 
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                    3.000.000
135772 -Dovršetak radova na sanaciji klizišta D 205 kod Klanjca i popravak oštećenih
            obilaznih cesta                              3.000.000   
        Ukupno za projekt                                 3.000.000   
Ukupno za glavu 05   Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo          2.349.965.875
    Glava: 10   Ured za prognanike i izbjeglice 
V  270532   UREDSKI MAMJEŠTAJ    
108934 600-30-010   Uredski namještaj                              50.000
        Ukupno za projekt                                  50.000   
Ukupno za glavu 10   Ured za prognanike i izbjeglice                       50.000
    Glava: 15   Agencija za posredovanje u prometu određenim nekretninama    
R  260337   IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA   
109130 600-30-010   Uredski namještaj                              22.260
132268 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                      7.500
132276 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                          3.000
132284 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                          3.000
        Ukupno za projekt                                  35.760   
R  260345   KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH,TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM
        FIZIČKIM OSOBAMA    
109121 600-20-010   Stambene zgrade i stanovi                        50.000.000
        Ukupno za projekt                                50.000.000   
Ukupno za glavu 15   Agencija za posredovanje u prometu određenim nekretninama        50.035.760
Ukupno za razdjel    035   MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE, OBNOVU I GRADITELJSTVO      2.400.051.635
Razdjel:    040   MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 
    Glava: 05   Ministarstvo unutarnjih poslova 
R  260056   STAMBENE I POSLOVNE ZGRADE MUP-A RH   
109470 600-80-070   Gradnja ostalih kapitalnih objekata                   21.343.000
        Ukupno za projekt                                21.343.000   
R  260089   VLADIN PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA  
    600-40-100   Zrakoplovi                               14.320.000
132292 -Pričuvni dijelovi po programu M - plus                         14.320.000   
    600-70-020   Izdaci za istraživanje i razvoj                     55.000.000
109453 -Vladin program u provedbi posebnih mjera za zaštitu od požara             55.000.000   
        Ukupno za projekt                                69.320.000   
R  260281   NAMJEŠTAJ I OPREMA   
109381 600-30-010   Uredski namještaj                             141.000
109390 600-30-030   Sistemski programi                           12.128.000
109404 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                        4.788.000
109412 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                         121.000
        Ukupno za projekt                                17.178.000   
R  270557   INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE  
109488 600-90-090   Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata          20.632.000
        Ukupno za projekt                                20.632.000   
Ukupno za glavu 05   Ministarstvo unutarnjih poslova                     128.473.000
    Glava: 10   Hrvatska vatrogasna zajednica  
R  260177   IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA   
132321 600-30-010   Uredski namještaj                              36.000
109695 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                  15.000
        Ukupno za projekt                                  51.000   
R  270549   CENTAR ZA OBUKU VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE FAŽANA    
109700 600-90-030   Investicijsko održavanje ostalih zgrada                   45.000
        Ukupno za projekt                                  45.000   
Ukupno za glavu  10  Hrvatska vatrogasna zajednica                        96.000
Ukupno za razdjel 040  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA                     128.569.000
Razdjel:    045   MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA  
    Glava:  05   Ministarstvo vanjskih poslova  
R  232535   UREŽENJE POSLOVNOG PROSTORA MVP-a    
109927 600-20-020   Poslovne zgrade                              400.000
132372 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                         100.000
        Ukupno za projekt                                 500.000   
R  301846   NADOGRADNJA INFORMATIČKE OPREME 
109935 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                     250.000
        Ukupno za projekt                                 250.000   
R  301854   PROJEKT INFORMATIČKE OBRADE DOKUMENATA 
109943 600-30-030   Sistemski programi                             400.000
        Ukupno za projekt                                 400.000   
Ukupno za glavu 05   Ministarstvo vanjskih poslova                      1.150.000
    Glava: 10   Diplomatsko konzularna predstavništva  
R  301862   OPREMANJE NOVIH PROSTORA VELEPOSLANSTAVA RH U BERLINU I BUDIMPEŠTI   
132397 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    600.000
        Ukupno za projekt                                 600.000   
Ukupno za glavu 10   Diplomatsko konzularna predstavništva                   600.000
Ukupno za razdjel    045   MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA                  1.750.000
Razdjel:    046   MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA  
    Glava: 05   Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata  
V  272655   IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA   
110621 600-30-010   Uredski namještaj                              45.000
110630 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                     388.854
110648 600-30-030   Sistemski programi                             388.854
110656 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                         100.000
110664 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                         100.000
        Ukupno za projekt                                1.022.708   
Ukupno za glavu 05   Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata          1.022.708
Ukupno za razdjel    046   MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA      1.022.708
Razdjel:    047   MINISTARSTVO ZA EUROPSKE INTEGRACIJE  
    Glava: 05   Ministarstvo za europske integracije  
U  303411   IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA   
134825 600-30-010   Uredski namještaj                             900.000
134833 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                    1.666.320
134850 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               6.000.000
        Ukupno za projekt                                8.566.320   
Ukupno za glavu  05  Ministarstvo za europske integracije                   8.566.320
Ukupno za razdjel 047  MINISTARSTVO ZA EUROPSKE INTEGRACIJE                   8.566.320
Razdjel:     050  MINISTARSTVO GOSPODARSTVA    
    Glava:   10  Ravnateljstvo za robne zalihe  
R  251289   INFORMATIČKO POVEZIVANJE MINISTARSTVO GOSPODARSTVA - RAVNATELJSTVO ZA
        ROBNE ZALIHE SA SKLADIŠTIMA   
111243 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                      55.875
        Ukupno za projekt                                  55.875   
Ukupno za glavu  10  Ravnateljstvo za robne zalihe                        55.875
Ukupno za razdjel050  MINISTARSTVO GOSPODARSTVA                          55.875
Razdjel:    051   MINISTARSTVO ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO   
    Glava: 05   Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo   
R  105579   OBRTNI REGISTAR REPUBLIKE HRVATSKE   
135123 600-30-010   Uredski namještaj                              11.000
135131 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                     200.000
135140 600-30-030   Sistemski programi                             200.000
135158 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                520.000
        Ukupno za projekt                                 931.000   
R  251377   PRIMJENA MODELA ZA PRAĆENJE MALOG PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA  
135158 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                300.000
        Ukupno za projekt                                 300.000   
R  251385   OSPOSOBLJAVANJE KATEGORIJA SAVJETNIKA ZA PODUZETNIŠTVO I DJELOVANJE MREŽE SAVJETNIKA  
135131 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                      50.000
135158 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               1.650.000
        Ukupno za projekt                                1.700.000   
R  251393   KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA   
135158 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               4.500.000
        Ukupno za projekt                                4.500.000   
R  251504   PROMIDŽBA PRIVATNOG PODUZETNIŠTVA I POTICANJE PODUZETNIČKE KLIME    
135158 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               2.000.000
        Ukupno za projekt                                2.000.000   
Ukupno za glavu  05  Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo            9.431.000
Ukupno za razdjel051  MINISTARSTVO ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO            9.431.000
Razdjel:    055   MINISTARSTVO KULTURE  
    Glava: 05   Ministarstvo kulture  
V  270612   OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA  
111430 600-30-010   Uredski namještaj                             800.000
        Ukupno za projekt                                 800.000   
V  270629   INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA   
111456 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                 1.150.000
        Ukupno za projekt                                1.150.000   
Ukupno za glavu 05   Ministarstvo kulture                           1.950.000
    Glava: 15   Hrvatska matica iseljenika   
R  250171   DOGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE HRVATSKE MATICE ISELJENIKA TRG S.RADIĆA 3, ZAGREB 
111807 600-80-070   Gradnja ostalih kapitalnih objekata                    480.000
        Ukupno za projekt                                 480.000   
Ukupno za glavu  15  Hrvatska matica iseljenika                         480.000
Ukupno za razdjel 055  MINISTARSTVO KULTURE                           2.430.000
Razdjel:     060  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA 
    Glava:   05  Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva 
V  270653   IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA   
112408 600-30-010   Uredski namještaj                              84.506
112416 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                      99.500
112424 600-30-030   Sistemski programi                             366.371
112432 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                          29.028
112449 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                          7.650
    Ukupno za projekt                                     587.055   
R  300327   IZGRADNJA I ADAPTACIJA HLADNJAČA ZA VOĆE I POVRĆE    
132524 600-80-050   Gradnja ostalih građevnih objekata/strojeva/opreme            5.000.000
        Ukupno za projekt                                 5.000.000   
Ukupno za glavu  05  Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva                  5.587.055
Ukupno za razdjel 060  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA                  5.587.055
Razdjel: 065  MINISTARSTVO POMORSTVA PROMETA I VEZA  
    Glava:   05  Ministarstvo pomorstva, prometa i veza 
R  103278   OPREMA LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA - SIGURNOST PLOVIDBE 
113110 600-40-070   Brodovi, brodice i čamci                         5.185.000
113136 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                200.000
113185 600-90-090   Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata            250.000
        Ukupno za projekt                                 5.635.000   
R  108887   IZGRADNJA REGIONALNIH ZRAČNIH LUKA: HVAR, KORČULA, LASTOVO, VIS, BRAČ, MALI
        LOŠINJ I LUČKO 
113136 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               3.770.000
        Ukupno za projekt                                 3.770.000   
R  114223   OSTALA OPREMA SIGURNOSTI PLOVIDBE LUČKIH KAPETANIJA (RADIO UREĐAJI,
        VOZILA I DRUGO) 
113101 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                          560.000
        Ukupno za projekt                                  560.000   
R  250737   OBNOVA - IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE KAPETANIJE PRISTANIŠTA SLAVONSKI BROD    
113064 600-20-020   Poslovne zgrade                              1.500.000
113101 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                          750.000
        Ukupno za projekt                                 2.250.000   
R  250753   OBNOVA - IZGRADNJA OBJEKATA SIGURNOSTI UNUTARNJE PLOVIDBE    
113169 600-80-070   Gradnja ostalih kapitalnih objekata                    7.000.000
        Ukupno za projekt                                 7.000.000   
R  250796   IZGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA POMORSKOG PROMETA   
113072 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                     1.200.000
113089 600-30-030   Sistemski programi                            2.700.000
113097 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                          80.000
113136 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                120.000
        Ukupno za projekt                                 4.100.000       
R  260843   ZRAČNA LUKA VARAŽDIN  
113152 600-80-020   Gradnja zračnih, pomorskih i riječnih luka i lučica             300.000
        Ukupno za projekt                                  300.000   
R  271156   INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 
113177 600-90-025   Investicijsko održavanje uredske opreme i prijevoznih sredstava       15.000
        Ukupno za projekt                                  15.000   
V  271189   NABAVKA NOVIH ČAMACA ZA POTREBE INSPEKCIJSKE SLUŽBE KAPETANIJA: SISAK,
        SLAVONSKI BROD, OSIJEK I VUKOVAR    
113110 600-40-070   Brodovi, brodice i čamci                         2.600.000
        Ukupno za projekt                                 2.600.000   
R  271201   GRADNJA ZRAČNE LUKE KORČULA   
113136 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               1.000.000
113152 600-80-020   Gradnja zračnih, pomorskih i riječnih luka i lučica            9.000.000
        Ukupno za projekt                                10.000.000   
R  271210   STRATEGIJA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ    
113136 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                 30.000
        Ukupno za projekt                                  30.000   
R  300214   STRATEGIJA RAZVITKA RIJEČNOG PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ   
113136 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                 21.000
        Ukupno za projekt                                  21.000   
R  301766   "STUDIJA ""PROMETNO POVEZIVANJE BALTIČKIH I SREDNJOEUROPSKIH ZEMALJA S JADRANOM"""   
113128 600-70-020   Izdaci za istraživanje i razvoj                       150.000
        Ukupno za projekt                                  150.000   
R  302654   IZGRADNJA I OPREMANJE SUSTAVA KONTROLNO-MJERNIH POSTAJA 
113064 600-20-020   Poslovne zgrade                              2.380.000
113072 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                      120.000
113089 600-30-030   Sistemski programi                              90.000
135238 600-30-050   Laboratorij, mjerni i kontrolni uređaji                  3.697.076
113136 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                450.000
        Ukupno za projekt                                 6.737.076   
Ukupno za glavu 05   Ministarstvo pomorstva, prometa i veza                  43.168.076
    Glava: 25   Uprava za ceste 
R  106207   ISTRAŽIVANJA, IZRADA STUDIJA I PROJEKATA    
    600-10-010   Zemljište                                10.405.000
113755 -Istraživanja, izrada studija i projekata                        10.405.000   
        Ukupno za projekt                                10.405.000   
R  261872   IZGRADNJA OBILAZNICE GRADA BJELOVARA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE BRZE
        CESTE VRBOVEC - SVETA HELENA - BJELOVAR 
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                    3.000.000
113968 -Izgradnja obilaznice grada Bjelovara                           3.000.000   
        Ukupno za projekt                                 3.000.000   
R  261889   CESTA SPLIT - ZAGREB  
    600-10-010   Zemljište                                 8.000.000
132854 -Cesta Split-Zagreb                                    8.000.000   
    600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               5.500.000
132895 -Cesta Split-Zagreb                                    5.500.000   
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                   22.500.000
132942 -Cesta Split-Zagreb                                   22.500.000   
    600-90-040   Investicijsko održavanje cesta, željeznica i mostova           9.000.000
114081 -Cesta Split - Zagreb                                   9.000.000   
        Ukupno za projekt                                45.000.000   
R  261897   ZAPADNA OBILAZNICA GRADA OSIJEKA - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA   
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                   10.000.000
135908 -Zapadna obilaznica Osijeka                               10.000.000   
        Ukupno za projekt                                10.000.000   
R  261910   CESTA ŠIBENIK - DRNIŠ - KNIN - REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA  
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                    5.000.000
113976 -Cesta Šibenik - Drniš - Knin - rekonstrukcija i modernizacija              5.000.000   
        Ukupno za projekt                                 5.000.000   
R  300191   JADRANSKA MAGISTRALA  
    600-10-010   Zemljište                                15.000.000
113739 "-Most ""Dubrovnik"""                                  15.000.000   
    600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               1.000.000
135844 -Jadranska magistrala                                   1.000.000   
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                   34.000.000
132975 -Jadranska magistrala                                  34.000.000   
        Ukupno za projekt                                50.000.000   
R  300206   OTOČKI PROGRAM 
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                    5.000.000
132983 -Otočki program                                      5.000.000   
        Ukupno za projekt                                 5.000.000   
R  300302   REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D-8 KROZ ZADAR   
    600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               9.090.000
113835 -Rekonstrukcija državne ceste D-8 kroz Zadar                       9.090.000   
        Ukupno za projekt                                 9.090.000   
R  300343   IZGRADNJA MOSTA PREKO DRAVE KOD BELIŠĆA 
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                     150.000
132967 -Obveza za otplatu robnog kredita izvođačima radova                     150.000   
        Ukupno za projekt                                  150.000   
R  300360   IZGRADNJA ZAPADNE VEZNE CESTE U SLAVONSKOM BRODU    
    600-10-010   Zemljište                                 2.000.000
135810 -Izgradnja zapadne vezne ceste u Slavonskom Brodu                     2.000.000   
    600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               1.600.000
132918 -Izgradna zapadne vezne ceste u Slavonskom Brodu                     1.600.000   
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                   11.400.000
113992 -Izgradnja zapadne vezne ceste u Slavonskom Brodu                    11.400.000   
        Ukupno za projekt                                15.000.000   
R  300450   REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE D-415 - DIONICA KOŠARNI DO - TRPANJ    
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                    2.500.000
114032 -Rekonstrukcija državne ceste D-415 - dionica Košarni do - Trpanj             2.500.000   
        Ukupno za projekt                                 2.500.000   
R  301820   ULAZ U LUKU PLOČE    
    600-10-010   Zemljište                                  600.000
132862 -Ulaz u luku Ploče                                     600.000   
    600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                300.000
132900 -Ulaz u luku Ploče                                     300.000   
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                     690.000
132959 -Ulaz u luku Ploče                                     690.000   
    600-80-020   Gradnja zračnih, pomorskih i riječnih luka i lučica             810.000
132991 -Ulaz u luku Ploče                                     810.000   
        Ukupno za projekt                                 2.400.000   
R  302540   CESTA GORICA-POVLJANA  
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                    8.000.000
135885 -Gorica-Povljana                                     8.000.000   
        Ukupno za projekt                                 8.000.000   
R  302582   CESTA ŠMRIKA-KRIŽIŠĆE  
    600-90-040   Investicijsko održavanje cesta, željeznica i mostova           5.000.000
135973 -Šmrika-Križišće                                     5.000.000   
        Ukupno za projekt                                 5.000.000   
R  302638   POGRANIČNI PROGRAM (ČABAR - ZAMOST - GAŠPARCI - HRVATSKO)    
    600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               1.000.000
135836 -Pogranični program (Čabar-Zamost-Gašparci-Hrvatsko)                   1.000.000   
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                    9.000.000
135893 -Pogranični program (Čabar-Zamost-Gašparci-Hrvatsko)                   9.000.000   
        Ukupno za projekt                                10.000.000   
R  303028   PONTE PORTONE - NOVIGRAD - UČKA - KRŠAN 
    600-10-010   Zemljište                                 3.000.000
135828 -Ponte Portone - Novigrad - Učka - Kršan                         3.000.000   
    600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               1.500.000
135262 -Ponte Portone - Novigrad - Učka - Kršan                         1.500.000   
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                   15.500.000
135916 -Ponte Portone - Novigrad - Učka - Kršan                         15.500.000   
        Ukupno za projekt                                20.000.000   
R  303559   SANACIJA PORUŠENIH MOSTOVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI   
    600-90-040   Investicijsko održavanje cesta, željeznica i mostova           6.000.000
135965 -Sanacija porušenih mostova u Vukovarsko-srijemskoj županiji               6.000.000   
        Ukupno za projekt                                 6.000.000   
R  303567   IZGRADNJA OBILAZNICE NOVI MAROF 
    600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               3.000.000
135852 -Izgradnja obilaznice Novi Marof                             3.000.000   
        Ukupno za projekt                                 3.000.000   
R  303575   RJEŠAVANJE PROMETNOG PROBLEMA NA PODRUČJU KARLOVCA   
    600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               5.000.000
135869 -Rješavanje prometnog problema na području Karlovca                    5.000.000   
        Ukupno za projekt                                 5.000.000   
R  303583   PELJEŠKA CESTA 
    600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               3.000.000
135877 -Pelješka cesta                                      3.000.000   
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                   10.000.000
135924 -Pelješka cesta                                     10.000.000   
        Ukupno za projekt                                13.000.000   
R  303591   SPOJNA CESTA, PRIVREDNA ZONA - BAKAR  
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                   12.000.000
135932 -Spojna cesta, privredna zona - Bakar                          12.000.000   
        Ukupno za projekt                                12.000.000   
R  303606   BRZA CESTA VRBOVEC - SVETA HELENA    
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                   57.000.000
135949 -Brza cesta Vrbovec - Sveta Helena                            57.000.000   
        Ukupno za projekt                                57.000.000   
R  303622   PRILAZ MOSTU U HRVATSKOJ KOSTAJNICI   
    600-80-010   Gradnja cesta, željeznica i mostova                    6.000.000
135957 -Prilaz mostu u Hrvatskoj Kostajnici                           6.000.000   
        Ukupno za projekt                                 6.000.000   
 Ukupno za glavu  25  Uprava za ceste                             302.545.000
Ukupno za razdjel 065  MINISTARSTVO POMORSTVA PROMETA I VEZA                  345.713.076
Razdjel:    075   MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA   
    Glava: 05   Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja   
R  114231   VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA - VELIKI PROSTORNO INFRASTRUKTURNI SUSTAVI    
114506 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                 90.000
        Ukupno za projekt                                  90.000   
R  114240   MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE  
114434 600-30-010   Uredski namještaj                              45.000
114442 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                      150.000
114459 600-30-030   Sistemski programi                              30.000
114467 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                          60.000
133201 600-30-050   Laboratorij, mjerni i kontrolni uređaji                   30.000
114475 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                          15.000
114514 600-75-020   Zalihe sitnog inventara                           9.000
        Ukupno za projekt                                  339.000   
V  250536   NABAVKA BRODOVA-ČISTAĆA SUKLADNO PLANU INTERVENCIJA KOD IZNENADNOG ONEČIŠĆENJA
        MORA U RH ( NN8/97)   
133210 600-40-070   Brodovi, brodice i čamci                         2.820.000
        Ukupno za projekt                                 2.820.000   
R  250866   SANACIJA OBJEKATA GRADITELJSKE BAŠTINE STRADALIH U POTRESU GLEDE MEHANIKE
        OTPORNOSTI I STABILNOSTI    
114506 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                300.000
114522 600-80-050   Gradnja ostalih građevnih objekata/strojeva/opreme             300.000
        Ukupno za projekt                                  600.000   
R  250882   USKLAĐIVANJE HRVATSKE TEHNIČKE REGULATIVE SA SMJERNICAMA EU   
114483 600-70-020   Izdaci za istraživanje i razvoj                       300.000
114506 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                300.000
        Ukupno za projekt                                  600.000   
R  250903   NACIONALNI PROGRAM KVALITETE GRAĐENJA - I FAZA - PROGRAM SANACIJE 
        BESPRAVNE GRADNJE    
114483 600-70-020   Izdaci za istraživanje i razvoj                       210.000
        Ukupno za projekt                                  210.000   
R  250920   USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA I FORMIRANJE BAZE PODATAKA ZA GOSPODARENJE
        I UPRAVLJANJE PROSTOROM REPUBLIKE HRVATSKE   
114459 600-30-030   Sistemski programi                              60.000
114483 600-70-020   Izdaci za istraživanje i razvoj                       150.000
114491 600-70-030   Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava     150.000
114506 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                480.000
        Ukupno za projekt                                  840.000   
R  260642   PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU  
114483 600-70-020   Izdaci za istraživanje i razvoj                       150.000
114506 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                150.000
        Ukupno za projekt                                  300.000   
R  270292   SANACIJA OSJEČKE TVRĐE 
114506 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                150.000
114522 600-80-050   Gradnja ostalih građevnih objekata/strojeva/opreme             150.000
        Ukupno za projekt                                  300.000   
R  270330   PROJEKT HRVATSKI GRADOVI - USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA I FORMIRANJE BAZA
        PODATAKA ZA PLANIRANJE I URE?ENJE PROSTORA GRADOVA I VAŽNIJIH NASELJA RH    
114483 600-70-020   Izdaci za istraživanje i razvoj                       120.000
114506 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                240.000
        Ukupno za projekt                                  360.000   
R  270348   IZRADA PROSTORNOG PLANA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE  
114506 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                 43.500
        Ukupno za projekt                                  43.500   
R  272526   RAZVOJ I USKLAĐIVANJE PROSTORNOG UREĐENJA U RH SA SMJERNICAMA EU - IZRADA
        STANDARDA I NORMATIVA ZA PLANIRANJE NASELJA I ŠIREG PROSTORA IZVAN NASELJA   
114483 600-70-020   Izdaci za istraživanje i razvoj                       75.000
114506 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                 75.000
        Ukupno za projekt                                  150.000   
R  303403   PROJEKT-RURALNI PROSTOR 
114483 600-70-020   Izdaci za istraživanje i razvoj                       60.000
114506 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                180.000
        Ukupno za projekt                                  240.000   
 Ukupno za glavu  05  Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja            6.892.500
Ukupno za razdjel 075  MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA            6.892.500
Razdjel: 080      MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA 
    Glava: 05   Ministarstvo prosvjete i športa 
V  251738   IZRAVNO KAPITALNO ULAGANJE   
114848 600-30-010   Uredski namještaj                              100.000
114856 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                      750.000
114864 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                          50.000
114889 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                          100.000
114897 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  150.000
        Ukupno za projekt                                 1.150.000   
 Ukupno za glavu 05  Ministarstvo prosvjete i športa                      1.150.000
    Glava: 10   Predškolski odgoj    
R  261936   IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA, GOSPIĆ    
114910 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     10.000
        Ukupno za projekt                                  10.000   
R  261944   IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA, LIČKI OSIK  
114910 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     10.000
        Ukupno za projekt                                  10.000   
R  300628   DJEČJI VRTIĆ,ORAHOVICA 
114910 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     150.000
        Ukupno za projekt                                  150.000   
R  300870   DJEČJI VRTIĆ, METKOVIĆ 
114910 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     315.000
        Ukupno za projekt                                  315.000   
R  300888   DJEČJI VRTIĆ, LASTOVO  
114910 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     350.000
        Ukupno za projekt                                  350.000   
R  303647   DJEČJI VRTIĆ, KLANA   
114910 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     200.000
        Ukupno za projekt                                  200.000   
 Ukupno za glavu 10   Predškolski odgoj                             1.035.000
    Glava: 15   Osnovnoškolsko obrazovanje   
R  109687   OŠ SVETA NEDELJA ZAVRŠETAK OBJEKTA - DOM ZA POTREBE ŠKOLE    
115167 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  115.000
        Ukupno za projekt                                  115.000   
R  109742   OŠ GRABRIK, KARLOVAC - ŠPORTSKA DVORANA 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    2.700.000
        Ukupno za projekt                                 2.700.000   
R  109943   OŠ KRALJ TOMISLAV, NAŠICE - IZGRADNJA NOVE ŠKOLE    
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    3.200.000
        Ukupno za projekt                                 3.200.000   
R  110040   OŠ ZELENKA,MAKARSKA - ZAVRŠETAK IZGRADNJE    
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     918.000
        Ukupno za projekt                                  918.000   
R  110162   INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE    
115167 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                22.440.628
        Ukupno za projekt                                22.440.628   
R  110187   OPREMANJE    
115126 600-30-010   Uredski namještaj                             8.598.349
136058 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                         1.000.000
        Ukupno za projekt                                 9.598.349   
R  110283   NABAVKA OBVEZNE LEKTIRE 
115142 600-60-030   Ostala nespomenuta materijalna imovina                  2.000.000
        Ukupno za projekt                                 2.000.000   
R  114598   OŠ NOVO BRESTJE - IZGRADNJA ŠKOLE    
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     475.858
        Ukupno za projekt                                  475.858   
R  114768   "OŠ ""I.B.MAŽURANIĆ"", VIROVITICA ZAVRŠETAK IZGRADNJE ŠPORTSKE DVORANE"    
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.711.952
        Ukupno za projekt                                 1.711.952   
R  252013   OŠ VIDOVEC - IZGRADNJA ŠKOLE  
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.629.725
        Ukupno za projekt                                 1.629.725   
R  252056   "OŠ ""A.N.GOSTOVINSKI"", KOPRIVNICA, REKA IZGRADNJA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE REKA" 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    2.195.000
        Ukupno za projekt                                 2.195.000   
R  252072   "OŠ ""GRIGOR VITEZ"", KRIŽEVCI - PODRUČNA ŠKOLA SVETI PETAR ČVRSTEC"  
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    2.612.825
        Ukupno za projekt                                 2.612.825   
R  252290   OŠ BIBINJE - IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     200.000
        Ukupno za projekt                                  200.000   
R  252538   OŠ BARBAN - DOGRADNJA ŠKOLE   
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     200.000
        Ukupno za projekt                                  200.000   
R  252546   OŠ PAZIN - SVETI PETAR U ŠUMI DOGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.700.000
        Ukupno za projekt                                 1.700.000   
R  252562   OŠ MOKOŠICA - IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE    
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.200.000
        Ukupno za projekt                                 1.200.000   
R  252755   INFORMATIZACIJA 
115134 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                     4.500.000
        Ukupno za projekt                                 4.500.000   
R  252909   OŠ BIOGRAD - IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE    
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.800.477
        Ukupno za projekt                                 1.800.477   
R  260659   OŠ KRIŽEVCI, VELIKI RAVEN - IZGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE VELIKI RAVEN    
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    3.382.511
        Ukupno za projekt                                 3.382.511   
R  260691   OŠ NEVIĐANE - NEVIĐANE 
115167 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                 2.178.718
        Ukupno za projekt                                 2.178.718   
R  260755   OŠ VRBOVEC-NASTAVAK IZGRADNJE ŠPORTSKE DVORANE 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     200.000
        Ukupno za projekt                                  200.000   
R  260763   OŠ M.pl.KATANČIĆA,VALPOVO-NASTAVAK IZGRADNJE GRADSKE I ŠKOLSKE DVORANE 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     565.000
        Ukupno za projekt                                  565.000   
R  260917   ZAVRŠETAK IZGRADNJE ŠPORTSKE DVORANE U PAKRACU 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     200.000
        Ukupno za projekt                                  200.000   
R  260925   PRVA OŠ BJELOVAR - DOGRADNJA OBJEKTA  
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    5.700.000
        Ukupno za projekt                                 5.700.000   
R  260933   OŠ LIPIK, SANACIJA ZGRADE I IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE U LIPIKU 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     200.000
        Ukupno za projekt                                  200.000   
R  260941   IV OŠ VARAŽDIN -DOVRŠETAK IZGRADNJE ŠPORTSKE DVORANE I OPREMANJE    
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     150.000
        Ukupno za projekt                                  150.000   
R  260968   "ZAVRŠETAK IZGRADNJE ŠKOLE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ""IVAN ŠTARK"", OSIJEK"    
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.200.000
        Ukupno za projekt                                 1.200.000   
R  260976   IZGRADNJA GRADSKE I NASTAVNOŠPORTSKE DVORANE U ĐAKOVU  
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     700.000
        Ukupno za projekt                                  700.000   
R  260984   OŠ KNIN II - SANACIJA OBJEKTA  
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     864.380
        Ukupno za projekt                                  864.380   
R  260992   OŠ BUDAŠEVO - TOPOLOVAC - GUŠĆE - IZGRADNJA ŠKOLE    
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    2.200.000
        Ukupno za projekt                                 2.200.000   
R  261016   OŠ SELNICA - IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.200.000
        Ukupno za projekt                                 1.200.000       
R  261032   OŠ VIDICI, ŠIBENIK - DOVRŠENJE IZGRADNJE ŠPORTSKE DVORANE    
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     10.998
        Ukupno za projekt                                  10.998   
R  261073   OŠ LOVREČ, LOVREČ - REKONSTRUKCIJA ŠKOLE I ŠPORTSKE DVORANE   
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     297.042
        Ukupno za projekt                                  297.042   
R  261081   OŠ LUPOGLAV, PODRUČNA ŠKOLA LANIŠĆE - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA  
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     25.490
        Ukupno za projekt                                  25.490   
R  261104   OŠ KAŠTELIR - LABINCI - REKONSTRUKCIJA OBJEKATA 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    2.200.000
        Ukupno za projekt                                 2.200.000   
R  261112   OŠ ZMIJAVCI- IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     200.000
        Ukupno za projekt                                  200.000   
R  261145   OŠ PUŠĆA - IZGRADNJA NOVE ŠKOLE 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    2.000.000
        Ukupno za projekt                                 2.000.000   
R  261161   OŠ ĐURE PREJCA, DESINIĆ-ZAVRŠETAK ŠPORTSKE DVORANE   
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     232.904
        Ukupno za projekt                                  232.904   
R  261170   OŠ SRAČINEC - DOVRŠETAK IZGRADNJE ŠPORTSKE DVORANE I OPREMANJE 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     335.120
        Ukupno za projekt                                  335.120   
R  261188   OŠ IVANA MAŽURANIĆA, SIBINJ - ZAVRŠETAK IZGRADNJE I OPREMANJE  
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.200.000
        Ukupno za projekt                                 1.200.000   
R  261196   OŠ VLADIMIRA NAZORA, ADŽAMOVCI- ZAVRŠETAK IZGRADNJE I OPREMANJE 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.300.000
        Ukupno za projekt                                 1.300.000   
R  261207   OŠ FILIPOVIĆA, VELIKA KOPANICA-IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE    
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.062.572
        Ukupno za projekt                                 1.062.572   
R  261215   OŠ PREKO, OTOK UGLJAN  
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    3.200.000
        Ukupno za projekt                                 3.200.000   
R  261223   DOGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE OŠ ŽAKANJE, U KAMANJU 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     377.326
        Ukupno za projekt                                  377.326   
R  261266   OŠ VLADIMIRA NAZORA, DUGA RESA-BELAVIĆI - ZAVRŠETAK IZGRADNJE I OPREMANJE    
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                      1.000
        Ukupno za projekt                                   1.000   
R  261299   PRVA OŠ OGULIN,PŠ DESMERICE - ZAVRŠETAK IZGRADNJE I OPREMANJE  
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     173.000
        Ukupno za projekt                                  173.000   
R  261952   "OSNOVNA ŠKOLA ""STJEPAN RADIĆ"" , IMOTSKI"   
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     200.000
        Ukupno za projekt                                  200.000   
R  262087   OŠ BOŽJAKOVINA - ZAVRŠETAK I OPREMANJE ŠPORTSKE DVORANE 
115167 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                 2.000.000
        Ukupno za projekt                                 2.000.000   
R  270731   OŠ F.HORVATA KIŠA, LOBOR - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE  
115167 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  11.000
        Ukupno za projekt                                  11.000   
R  270774   OŠ NOVSKA, NOVSKA - OBNOVA KOTLOVNICE  
115167 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  55.379
        Ukupno za projekt                                  55.379   
R  270782   OŠ P.ZRINSKOG, JALŽABET - DOGRADNJA ŠKOLE    
115167 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                 2.722.694
        Ukupno za projekt                                 2.722.694   
R  270811   OŠ ROVIŠĆE, ROVIŠĆE - DOGRADNJA ŠKOLE I IZGRADNJA DVORANE    
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.740.720
        Ukupno za projekt                                 1.740.720   
R  270820   OŠ PEĆINE, RIJEKA, PŠ KOSTRENA - IZGRADNJA ŠKOLE    
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.200.000
        Ukupno za projekt                                 1.200.000   
R  270934   OŠ M.SREDIŠĆE, M.SREDIŠĆE - IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    2.000.000
        Ukupno za projekt                                 2.000.000   
R  270942   OŠ N.TESLE, ZAGREB - OBNOVA KOTLOVNICE 
115167 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  460.000
        Ukupno za projekt                                  460.000   
R  270959   OŠ MARKUŠEVAC, ZAGREB - SANACIJA KANALIZACIJE  
115167 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  35.000
        Ukupno za projekt                                  35.000   
R  272534   OŠ Đ.DEŽELIĆ, IVANIĆ GRAD - REKONSTRUKCIJA GRIJANJA   
115167 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                 1.500.000
        Ukupno za projekt                                 1.500.000   
R  300378   OŠ VUGROVEC-KAŠINA, VUGROVEC - PRIKLJUČAK NA VODOVOD I KANALIZACIJU  
115167 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  15.000
        Ukupno za projekt                                  15.000   
R  300417   OŠ I.GRANĐE,SOBLINEC- PRIKLJUČAK NA VODOVOD I KANALIZACIJU   
115167 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  15.000
        Ukupno za projekt                                  15.000   
R  300441   OŠ A.G.MATOŠA, ZAGREB-SANACIJA KROVIŠTA 
115167 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  15.000
        Ukupno za projekt                                  15.000   
R  300476   OŠ I. MEŠTROVIĆA, ZAGREB-REKONSTRUKCIJA GRIJANJA    
115167 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  10.000
        Ukupno za projekt                                  10.000   
R  300484   OŠ I.FILIPOVIĆA,ZAGREB 
115167 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  450.000
        Ukupno za projekt                                  450.000   
R  300521   O.Š. A. MIHANOVIĆA, DRNIŠ - REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA   
115167 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  55.730
        Ukupno za projekt                                  55.730   
R  300530   O.Š. RETKOVCI, RETKOVCI - SANACIJA ŠKOLE    
115167 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  278.000
        Ukupno za projekt                                  278.000   
R  300548   O.Š. PUČIŠĆA, PUČIŠĆA - IZGRADNJA ŠKOLE 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     10.000
        Ukupno za projekt                                  10.000   
R  300589   O.Š. A. MIHANOVIĆA, N. KAPELA - IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE   
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     200.000
        Ukupno za projekt                                  200.000   
R  300597   O.Š. STANKOVCI, STANKOVCI - SANACIJA P.Š. RADAŠINOVCI  
115167 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  495.000
        Ukupno za projekt                                  495.000   
R  300644   "OŠ ""RAB"" - IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE, RAB" 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    2.800.000
        Ukupno za projekt                                 2.800.000   
R  300652   OŠ VIŠNJICA - VIŠNJICA - IZGRADNJA ŠKOLE    
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.700.000
        Ukupno za projekt                                 1.700.000   
R  300669   OŠ VRGORAC, VRGORAC   
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     984.700
        Ukupno za projekt                                  984.700   
R  300677   O.Š. RUGVICA, P.Š. JALŽEVEC NARTSKI   
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     15.000
        Ukupno za projekt                                  15.000   
R  300685   OŠ A.N. GOSTOVINSKI , KOPRIVNICA, PŠ ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU, KRIŽEVCI    
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     10.000
        Ukupno za projekt                                  10.000   
R  300693   OŠ BOSILJEVO - SANACIJA ZGRADE 
115167 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                 1.987.698
        Ukupno za projekt                                 1.987.698   
R  300724   OŠ KALNIK, KALNIK - DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ŠKOLE  
115167 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                 3.946.120
        Ukupno za projekt                                 3.946.120   
R  300931   OŠ VLADIMIRA NAZORA,KRIŽEVCI-ADAPTACIJA ŠKOLE  
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     20.000
        Ukupno za projekt                                  20.000   
R  302156   OŠ J. PUNITOVAČKI - ZAVRŠETAK IZGRADNJE    
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.350.000
        Ukupno za projekt                                 1.350.000   
R  302210   OŠ J.KOZARCA, SLATINA, PŠ D.MELJANI   
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     850.000
        Ukupno za projekt                                  850.000   
R  302228   OŠ SUHOPOLJE, PŠ CABUNA 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.447.119
        Ukupno za projekt                                 1.447.119   
R  302236   OŠ D.BAZJE, PŠ TURANOVAC    
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     650.968
        Ukupno za projekt                                  650.968       
R  302332   OŠ OREBIĆ - SANACIJA PŠ KUĆIŠTE 
115167 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                 1.400.000
        Ukupno za projekt                                 1.400.000   
R  303655   OŠ I SŠ KARLOVAČKE ŽUPANIJE - SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŠKOLSKIH
        ŠPORTSKIH TERENA    
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     210.575
        Ukupno za projekt                                  210.575   
R  303663   OŠ NEDELIŠĆE - DUG ZA OTKUP ŠKOLSKE DVORANE   
136040 600-20-020   Poslovne zgrade                               650.000
        Ukupno za projekt                                  650.000   
R  303698   OŠ MOLVE - ZAVRŠETAK ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE  
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     800.000
        Ukupno za projekt                                  800.000   
R  303702   OŠ MURTERSKI ŠKOJI - ZAVRŠETAK IZGRADNJE ŠKOLE 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    2.000.000
        Ukupno za projekt                                 2.000.000   
R  303719   OŠ I.LOVRIĆA, SINJ - NASTAVAK IZGRADNJE 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    2.000.000
        Ukupno za projekt                                 2.000.000   
R  303727   OŠ ZLATAR BISTRICA - NASTAVAK GRADNJE ŠPORTSKE DVORANE 
115159 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.500.000
        Ukupno za projekt                                 1.500.000   
 Ukupno za glavu 15   Osnovnoškolsko obrazovanje                       128.344.578
    Glava: 20   Srednjoškolsko obrazovanje   
R  109734   SŠ TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC - ZAVRŠETAK I OPREMANJE ŠKOLE 
115394 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                          73.000
        Ukupno za projekt                                  73.000   
R  109927   SŠ GIMNAZIJA POŽEGA - IZGRADNJA ZGRADE 
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.800.000
        Ukupno za projekt                                 1.800.000   
R  109951   SŠ NOVA GRADIŠKA - IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE  
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     100.000
        Ukupno za projekt                                  100.000   
R  110031   SŠ EKONOMSKO TRGOVAČKA ŠKOLA VINKOVCI  
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    4.100.000
        Ukupno za projekt                                 4.100.000   
R  110082   SŠ PULA - IZGRADNJA OBJEKTA   
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    9.181.462
        Ukupno za projekt                                 9.181.462   
R  110179   INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE    
115425 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                 9.013.128
        Ukupno za projekt                                 9.013.128   
R  110195   OPREMANJE    
115378 600-30-010   Uredski namještaj                             3.798.777
115394 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                         1.000.000
        Ukupno za projekt                                 4.798.777   
R  110291   NABAVKA OBVEZNE LEKTIRE 
115409 600-60-030   Ostala nespomenuta materijalna imovina                  1.250.000
        Ukupno za projekt                                 1.250.000   
R  110314   INFORMATIZACIJA 
115386 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                      500.000
        Ukupno za projekt                                  500.000   
R  110322   SŠ IMOTSKI - ZAVRŠETAK ŠPORTSKE DVORANE 
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.100.000
        Ukupno za projekt                                 1.100.000   
R  251875   SŠ ZAPREŠIĆ - IZGRADNJA NOVE ŠKOLE   
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    2.000.000
        Ukupno za projekt                                 2.000.000   
R  251883   SŠ DUGO SELO - IZGRADNJA NOVE ŠKOLE   
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     600.000
        Ukupno za projekt                                  600.000   
R  251922   SŠ NOVSKA - ZAVRŠETAK IZGRADNJE ŠPORTSKE DVORANE    
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    3.210.000
        Ukupno za projekt                                 3.210.000   
R  252304   SŠ TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR ZADAR - NASTAVAK IZGRADNJE  
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     160.000
        Ukupno za projekt                                  160.000   
R  252878   SŠ GOSPIĆ - IZGRADNJA GRADSKE ŠPORTSKE DVORANE 
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     100.000
        Ukupno za projekt                                  100.000   
R  252925   SŠ GIMNAZIJA DUBROVNIK - SANACIJA    
115425 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                 1.000.000
        Ukupno za projekt                                 1.000.000   
R  260780   GIMNAZIJA-KRAPINA-DOGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKA DVORANA  
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     712.538
        Ukupno za projekt                                  712.538   
R  260798   SŠ PREGRADA-IZGRADNJA ZGRADE  
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.100.000
        Ukupno za projekt                                 1.100.000   
R  260802   SŠ METKOVIĆ-NASTAVAK IZGRADNJE ZGRADE  
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     100.000
        Ukupno za projekt                                  100.000   
R  261362   SŠ HVAR, PODRUČNI ODJEL JELSA - IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE   
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.100.000
        Ukupno za projekt                                 1.100.000   
R  261387   IZGRADNJE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE U OSIJEKU   
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     100.000
        Ukupno za projekt                                  100.000   
R  261395   GLAZBENA ŠKOLA, VARAŽDIN    
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     100.000
        Ukupno za projekt                                  100.000   
R  261400   ŠPORTSKA DVORANA, NOVALJA    
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     100.000
        Ukupno za projekt                                  100.000   
R  261418   ŠPORTSKA DVORANA, OTOČAC    
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.100.000
        Ukupno za projekt                                 1.100.000   
R  261426   GIMNAZIJA ZABOK - IZGRADNJA NOVE ŠKOLE 
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     15.000
        Ukupno za projekt                                  15.000   
R  261434   SŠ ZLATAR - OTKUP OBJEKTA I ADAPTACIJA 
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    3.660.000
    Ukupno za projekt                                     3.660.000   
R  261459   IZGRADNJA GIMNAZIJE U KUTINI  
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     100.000
        Ukupno za projekt                                  100.000   
R  261830   GIMNAZIJA, VIROVITICA  
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     625.000
        Ukupno za projekt                                  625.000   
R  271293   SŠ OROSLAVLJE, OROSLAVLJE - DOGRADNJA KOTLOVNICE     
115425 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                 1.061.012
        Ukupno za projekt                                 1.061.012   
R  271308   SŠ TEHNIČKA ŠKOLA, KARLOVAC - OPREMANJE ŠKOLE  
115394 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                          464.000
        Ukupno za projekt                                  464.000   
R  271316   SŠ MEDICINSKA ŠKOLA, KARLOVAC - DOGRADNJA POLIVALENTNE UČIONICE I KNJIŽNICE   
115425 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  83.000
        Ukupno za projekt                                  83.000   
R  271324   SŠ BAKAR, BAKAR - IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE  
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     100.000
        Ukupno za projekt                                  100.000   
R  271412   SŠ EKONOMSKA I TRGOVAČKA, DUBROVNIK - REKONSTRUKCIJA ZGRADE   
115425 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                 3.000.000
        Ukupno za projekt                                 3.000.000   
R  271429   SŠ KORČULA, KORČULA - REKONSTRUKCIJA ŠKOLE   
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     500.000
        Ukupno za projekt                                  500.000   
R  272559   SŠ ELEKTROSTROJARSKA SREDNJA ŠKOLA, VARAŽDIN - UREĐENJE KROVIŠTA I POTKROVLJA  
115425 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                 1.100.000
        Ukupno za projekt                                 1.100.000   
R  300492   SŠ GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA, ZAGREB 
115425 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  322.000
        Ukupno za projekt                                  322.000   
R  300505   SŠ DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA,ZAGREB  
115425 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  10.000
        Ukupno za projekt                                  10.000   
R  300564   S.Š. GIMNAZIJA ŽUPANJA, ŽUPANJA - IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE  
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    2.015.000
        Ukupno za projekt                                 2.015.000   
R  300572   S.Š. OBRTNO TEHNIČKA, SPLIT - REKONSTRUKCIJA ŠKOLE   
115425 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  100.000
        Ukupno za projekt                                  100.000   
R  300601   S.Š. BENKOVAC, BENKOVAC - IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE  
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     10.000
        Ukupno za projekt                                  10.000   
R  300610   S.Š. TEKSTILNA ŠKOLA, OSIJEK - ZAVRŠETAK ŠPORTSKE DVORANE    
115425 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  515.022
        Ukupno za projekt                                  515.022   
R  300708   INDUSTRIJSKA OBRTNA ŠKOLA, SISAK - SANACIJA ŠPORTSKE DVORANE  
115425 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  10.000
        Ukupno za projekt                                  10.000   
R  300716   SŠ KEMIJSKA TEHNIČKA ŠKOLA, KARLOVAC - REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA 
115425 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                   7.633
        Ukupno za projekt                                   7.633   
R  300732   SŠ PRELOG, PRELOG - REKONSTRUKCIJA ZGRADE    
115425 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  223.773
        Ukupno za projekt                                  223.773   
R  300773   IZGRADNJA ZGRADE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA, ZAGREB   
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     10.000
        Ukupno za projekt                                  10.000   
R  300790   KAMENO - KLESARSKA ŠKOLA, PUČIŠĆA, BRAČ 
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.250.000
        Ukupno za projekt                                 1.250.000   
R  302244   SŠ PITOMAČA - ZAVRŠETAK REKONSTRUKCIJE ŠKOLE  
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     450.000
        Ukupno za projekt                                  450.000   
R  303680   TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR - ZAVRŠETAK IIZGRADNJE ŠPORTSKE DVORANE 
115417 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.600.000
        Ukupno za projekt                                 1.600.000   
 Ukupno za glavu    20   Srednjoškolsko obrazovanje                    60.630.345
    Glava: 25   Tehnička kultura    
V  271033   INVESTICIJSKO ULAGANJE - POSLOVNE ZGRADE    
115636 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                  150.000
        Ukupno za projekt                                  150.000   
V  271041   INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STROJEVA I OPREME   
115644 600-90-080   Investicijsko održavanje strojeva i opreme                  20.000
        Ukupno za projekt                                  20.000   
 Ukupno za glavu 25   Tehnička kultura                              170.000
    Glava: 30   Školski šport i Hrvatski olimpijski odbor    
R  300923   IZGRADNJA ZATVORENOG PLIVAČKOG BAZENA U ZADRU  
135318 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     15.000
        Ukupno za projekt                                  15.000   
 Ukupno za glavu  30  Školski šport i Hrvatski olimpijski odbor                  15.000
Ukupno za razdjel 080  MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA                     191.344.923
Razdjel: 085  MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI   
    Glava: 05   Ministarstvo rada i socijalne skrbi   
V  110380   KUPNJA FOTOKOPIRNOG STROJA I UREDSKOG NAMJEŠTAJA    
133293 600-30-010   Uredski namještaj                              207.000
        Ukupno za projekt                                  207.000   
R  114400   CENTAR ZA SMJEŠTAJ I REHABILITACIJU VINKOVCI  
116119 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                 40.000
116127 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.960.000
        Ukupno za projekt                                 2.000.000   
R  114418   DOM UMIROVLJENIKA GOSPIĆ    
116119 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                 30.000
116127 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.470.000
        Ukupno za projekt                                 1.500.000   
R  114467   INFORMATIZACIJA RADA I SOCIJALNE SKRBI 
115837 100-20-070   Izdaci za izobrazbu kadrova                         60.000
115870 100-30-030   Izdaci za tekuće održavanje zgrada                     120.000
136074 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                     5.000.000
133308 600-30-030   Sistemski programi                              80.000
133324 600-70-030   Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava     250.000
116119 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               3.513.763
133332 600-90-080   Investicijsko održavanje strojeva i opreme                1.000.000
        Ukupno za projekt                                10.023.763   
R  114483   OBNOVA ZAVODA ZA SOCIJALNO-ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZEMUNIK 
116119 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                 18.000
116127 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     882.000
        Ukupno za projekt                                  900.000   
R  234938   "SANACIJA KROVA I REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA DOMA UMIROVLJENIKA ""SPLIT"" 
        - OBJEKAT VUKOVARSKA"  
133316 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                          30.000
116119 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                 25.500
116127 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.270.500
        Ukupno za projekt                                 1.326.000   
R  260554   DOM UMIROVLJENIKA OKLAJ 
116119 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                 33.600
116127 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.646.400
        Ukupno za projekt                                 1.680.000   
R  261049   IZGRADNJA DRUGE FAZE DOMA UMIROVLJENIKA, KOPRIVNICA   
116119 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                 40.000
116127 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    1.960.000
        Ukupno za projekt                                 2.000.000   
R  301549   IZGRADNJA DOMA UMIROVLJENIKA BLATO   
116119 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                 20.000
116127 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     980.000
        Ukupno za projekt                                 1.000.000   
R  302718   IZGRADNJA CENTRA ZA SMJEŠTAJ I REHABILITACIJU RIJEKA  
116119 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                 20.000
116127 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     980.000
        Ukupno za projekt                                 1.000.000   
R  302726   "ADAPTACIJA I SANACIJA OBJEKTA TERAPIJSKE ZAJEDNICE ""PULAC"", RIJEKA" 
116119 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                600.000
        Ukupno za projekt                                  600.000   
R  303671   DOGRADNJA VILE MARIE - CENTAR ZA BRIGU O STARIJIM OSOBAMA IZ PULE    
116127 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                     200.000
        Ukupno za projekt                                  200.000   
 Ukupno za glavu  05  Ministarstvo rada i socijalne skrbi                   22.436.763
Ukupno za razdjel 085  MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI                   22.436.763
Razdjel:  090 MINISTARSTVO TURIZMA  
    Glava: 05   Ministarstvo turizma  
R  114196   RAZVOJNA STRATEGIJA HRVATSKOG TURIZMA  
116389 600-70-020   Izdaci za istraživanje i razvoj                       60.000
    Ukupno za projekt                                      60.000   
V  251703   IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA   
116348 600-30-010   Uredski namještaj                              3.000
116356 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                      30.000
116364 600-30-030   Sistemski programi                              9.000
116372 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                          6.000
    Ukupno za projekt                                      48.000   
 Ukupno za glavu  05  Ministarstvo turizma                            108.000
Ukupno za razdjel 090  MINISTARSTVO TURIZMA                            108.000
Razdjel: 100  MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 
    Glava: 05   Ministarstvo zdravstva 
R  100028   IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE OPĆE BOLNICE GOSPIĆ    
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                              332.000
        Ukupno za projekt                                 332.000   
R  100036   IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE OPĆE BOLNICE PAKRAC    
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                               65.000
        Ukupno za projekt                                  65.000   
R  100044   IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE OPĆE BOLNICE DUBROVNIK  
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                             2.229.000
121273 600-30-060   Medicinska oprema                            2.104.000
        Ukupno za projekt                                4.333.000   
R  100069   IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE SPECIJALNE BOLNICE LIPIK 
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                             4.067.000
        Ukupno za projekt                                4.067.000   
R  100077   IZGRADNJA I OPREMANJE KLINIČKO BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA 
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                             5.969.000
121290 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                31.000
        Ukupno za projekt                                6.000.000   
R  100093   IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE OPĆE BOLNICE SISAK    
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                              505.000
        Ukupno za projekt                                 505.000   
R  100116   IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE MINI BOLNICE METKOVIĆ   
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                               66.500
        Ukupno za projekt                                  66.500   
R  100173   IZGRADNJA I OBNOVA DOMA ZDRAVLJA TOPUSKO    
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                               8.200
        Ukupno za projekt                                  8.200   
R  100204   IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA SLUNJ    
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                              430.000
        Ukupno za projekt                                 430.000   
R  100229   REKONSTRUKCIJA KLINIČKE BOLNICE MERKUR 
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                               68.500
        Ukupno za projekt                                  68.500   
R  108194   IZGRADNJA,OBNOVA I OPREMANJE KBC ZAGREB 
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                             3.781.000
121290 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               2.057.000
        Ukupno za projekt                                5.838.000   
R  108209   IZGRADNJA I OBNOVA KLINIČKE BOLNICE SPLIT    
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                              471.500
121273 600-30-060   Medicinska oprema                            6.829.000
        Ukupno za projekt                                7.300.500   
R  108217   OBNOVA KLINIČKE BOLNICE DUBRAVA 
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                             1.385.000
        Ukupno za projekt                                1.385.000   
R  108276   OBNOVA DOMA ZDRAVLJA DRNIŠ   
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                             2.447.000
        Ukupno za projekt                                2.447.000   
R  111938   MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 
121249 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                     392.700
121257 600-30-030   Sistemski programi                             66.300
121281 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                         510.000
        Ukupno za projekt                                 969.000   
R  114686   OPĆA BOLNICA ZADAR   
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                             6.000.000
        Ukupno za projekt                                6.000.000   
R  114694   LJEČILIŠTE TOPUSKO       
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                              683.000
        Ukupno za projekt                                 683.000   
R  114830   IZGRADNJA,OBNOVA I OPREMANJE OPĆE BOLNICE VARAŽDIN   
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                              413.000
        Ukupno za projekt                                 413.000   
R  231786   POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA OTOCIMA   
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                             25.381.000
121273 600-30-060   Medicinska oprema                            3.404.000
        Ukupno za projekt                                28.785.000   
R  231948   IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE ISTOČNE SLAVONIJE (ZAJAM CEB-a, VIJEĆE EUROPE)  
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                             31.576.249
121273 600-30-060   Medicinska oprema                            21.232.620
        Ukupno za projekt                                52.808.869   
R  231956   IZGRADNJA I OBNOVA KLINIKE ZA ORTOPEDIJU, LOVRAN    
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                               8.200
        Ukupno za projekt                                  8.200   
R  232004   IZGRADNJA, OBNOVA I OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA KORENICA  
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                              663.000
        Ukupno za projekt                                 663.000   
R  253145   OPĆA BOLNICA ZABOK   
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                               31.000
121290 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                15.300
        Ukupno za projekt                                  46.300   
R  260722   IZGRADNJA OBNOVA I OPREMANJE OPĆE BOLNICE ŠIBENIK    
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                             1.892.000
        Ukupno za projekt                                1.892.000   
R  300765   DOM ZDRAVLJA OTOČAC, BRINJE   
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                             4.559.000
        Ukupno za projekt                                4.559.000   
R  301508   OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE U ISTOČNOJ SLAVONIJI SREDSTVA IZ DRŽAVNOG
        PRORAČUNA ZA ( ZAJAM CEB-a )  
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                             56.862.832
121273 600-30-060   Medicinska oprema                            38.235.920
        Ukupno za projekt                                95.098.752   
R  301774   PROJEKT HRVATSKOG SUSTAVA ZDRAVSTVA (IBRD)   
121273 600-30-060   Medicinska oprema                            26.388.967
121290 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               20.445.351
121304 600-80-050   Gradnja ostalih građevnih objekata/strojeva/opreme            8.892.929
        Ukupno za projekt                                55.727.247   
R  301782   UČEŠĆE REPUBLIKE HRVATSKE U POVLAČENJU ZAJMA IBRD ZA PROJEKT HRVATSKOG
        SUSTAVA ZDRAVSTVA    
121273 600-30-060   Medicinska oprema                             7.795.301
121290 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               2.480.893
121304 600-80-050   Gradnja ostalih građevnih objekata/strojeva/opreme            2.626.971
        Ukupno za projekt                                12.903.165   
R  301803   OPĆA BOLNICA SLAVONSKI BROD   
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                              7.573.000
        Ukupno za projekt                                 7.573.000   
R  301811   DOM ZDRAVLJA KNIN    
121290 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                500.000
        Ukupno za projekt                                  500.000   
R  301934   DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ   
121290 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                 99.000
        Ukupno za projekt                                  99.000   
R  302041   KREDIT VE-CEB  
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                             13.924.542
121273 600-30-060   Medicinska oprema                             3.430.742
        Ukupno za projekt                                17.355.284   
R  302050   KREDIT VE-DP  
121232 600-20-020   Poslovne zgrade                             25.075.458
121273 600-30-060   Medicinska oprema                             6.178.116
        Ukupno za projekt                                31.253.574   
 Ukupno za glavu  05  Ministarstvo zdravstva                         350.183.091
Ukupno za razdjel 100  MINISTARSTVO ZDRAVSTVA                         350.183.091
Razdjel: 105  MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE   
    Glava: 05   Ministarstvo znanosti i tehnologije   
R  100534   MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHOLOGIJE - UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA    
133390 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                     375.000
133404 600-30-030   Sistemski programi                             347.500
121819 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                          10.320
121827 600-90-090   Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata            45.000
        Ukupno za projekt                                 777.820   
R  303500   MEĐUNARODNO SREDIŠTE HRVATSKIH SVEUČILIŠTA - DUBROVNIK 
121827 600-90-090   Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata            200.000
        Ukupno za projekt                                 200.000   
 Ukupno za glavu    05   Ministarstvo znanosti i tehnologije                977.820
    Glava: 10   Visoka naobrazba    
R  108151   ŠUMARSKI FAKULTET, ZAGREB    
121992 600-80-050   Gradnja ostalih građevnih objekata/strojeva/opreme            450.000
        Ukupno za projekt                                 450.000   
V  235658   VELEUČILIŠTE U DUBROVNIKU-IZGRADNJA VELEUČILIŠNE ZGRADE 
121984 600-20-020   Poslovne zgrade                              700.000
        Ukupno za projekt                                 700.000   
V  235699   EKONOMSKI FAKULTET, SPLIT    
121984 600-20-020   Poslovne zgrade                             2.500.000
        Ukupno za projekt                                2.500.000   
V  235703   ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, OSIJEK-DOGRADNJA FAKULTETA  
121984 600-20-020   Poslovne zgrade                             2.000.000
        Ukupno za projekt                                2.000.000   
R  235711   PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK-ADAPTACIJA PROSTORA I OBJEKTA U KUHAČEVOJ    
121984 600-20-020   Poslovne zgrade                              450.000
        Ukupno za projekt                                 450.000   
V  235738   STUDENTSKI DOMOVI    
121984 600-20-020   Poslovne zgrade                              100.000
        Ukupno za projekt                                 100.000   
R  235787   AGRONOMSKI FAKULTET, ZAGREB-IZGRADNJA NOVE ZGRADE FAKULTETA   
121992 600-80-050   Gradnja ostalih građevnih objekata/strojeva/opreme           3.500.000
        Ukupno za projekt                                3.500.000   
R  270356   FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET, ZAGREB    
121992 600-80-050   Gradnja ostalih građevnih objekata/strojeva/opreme           1.500.000
        Ukupno za projekt                                1.500.000   
R  302316   NABAVA OPREME I NAMJEŠTAJA LABORATORIJA I INFORMATIZACIJA VISOKE NAOBRAZBE   
133488 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                     750.000
        Ukupno za projekt                                 750.000   
R  302357   IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA U SUSTAVU SVEUČILIŠTA, VELEUČILIŠTA I
        VISOKIH UČILIŠTA    
122008 600-90-090   Investicijsko održavanje ostalih kapitalnih objekata            150.000
        Ukupno za projekt                                 150.000   
R  302429   STUDENTSKI CENTAR SPINUT, SPLIT 
121992 600-80-050   Gradnja ostalih građevnih objekata/strojeva/opreme           3.000.000
        Ukupno za projekt                                3.000.000   
 Ukupno za glavu 10   Visoka naobrazba                            15.100.000
    Glava: 15   Znanstveno-istraživačka djelatnost   
R  100663   PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, ZAGREB IZGRADNJA OBJEKTA KEMIJE I
        ZAJEDNIČKOG OBJEKTA KEMIJE I BIOLOGIJE U HORVATOVCU   
122073 600-20-020   Poslovne zgrade                             8.450.000
        Ukupno za projekt                                8.450.000   
R  235971   ADAPTACIJA I IZGRADNJA SUSTAVA GRIJANJA I VENTILACIJE  
122081 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                  375.000
        Ukupno za projekt                                 375.000   
R  236021   INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSTALIH KAPITALNIH OBJEKATA  
122081 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                 3.000.000
        Ukupno za projekt                                3.000.000   
R  261506   POLJOPRIVREDNI INSTITUT, OSIJEK 
133574 600-80-070   Gradnja ostalih kapitalnih objekata                   3.000.000
        Ukupno za projekt                                3.000.000   
R  270452   EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA    
122073 600-20-020   Poslovne zgrade                             3.600.000
        Ukupno za projekt                                3.600.000   
R  270469   FILOZOFSKI FAKULTET - ZADAR   
122073 600-20-020   Poslovne zgrade                             2.390.000
        Ukupno za projekt                                2.390.000   
R  270493   PROJEKTIRANJE OBJEKATA U ZNANOSTI I VISOKOJ NAOBRAZBI  
133566 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                100.000
        Ukupno za projekt                                 100.000   
R  270516   FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE - ADAPTACIJA ZGRADE FAKULTETA    
122081 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                  750.000
        Ukupno za projekt                                 750.000   
R  270645   FILOZOFSKI FAKULTET -HUMANISTIČKO DRUŠTVENE ZNANOSTI  ZAGREB  
122073 600-20-020   Poslovne zgrade                               75.000
        Ukupno za projekt                                  75.000   
R  300966   STANOVI ZA ZNANSTVENE NOVAKE U NASELJU BOROVJE U ZAGREBU    
133574 600-80-070   Gradnja ostalih kapitalnih objekata                    700.000
        Ukupno za projekt                                 700.000   
R  302324   GRAĐEVINSKI FAKULTET SPLIT   
122073 600-20-020   Poslovne zgrade                              450.000
        Ukupno za projekt                                 450.000   
R  302349   SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU 
122081 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                 3.700.000
        Ukupno za projekt                                3.700.000   
R  302365   TEHNOLOŠKI CENTAR SPLIT 
122073 600-20-020   Poslovne zgrade                              750.000
        Ukupno za projekt                                 750.000   
R  302381   INFORMATIZACIJA OBJEKATA ZNANOSTI I VISKOKE NAOBRAZBE-HRVATSKA 
133558 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                     750.000
        Ukupno za projekt                                 750.000   
R  302412   INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ, ZAGREB 
133574 600-80-070   Gradnja ostalih kapitalnih objekata                    300.000
        Ukupno za projekt                                 300.000   
R  302445   STANOVI ZA SVEUČILIŠTE U SPLITU 
133574 600-80-070   Gradnja ostalih kapitalnih objekata                    150.000
        Ukupno za projekt                                 150.000   
R  302453   FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, ZAGREB  
122081 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                 2.500.000
        Ukupno za projekt                                2.500.000   
R  302461   TEKSTILNO TEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB  
122081 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                  300.000
        Ukupno za projekt                                 300.000   
R  302470   RUDARSKO GEOLOŠKO NAFTNI FAKULTET I PREHRAMBENO BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB 
122081 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                  75.000
        Ukupno za projekt                                  75.000   
R  302488   ARHITEKTONSKI FAKULTET, ZAGREB 
122081 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                  150.000
        Ukupno za projekt                                 150.000   
 Ukupno za glavu 15  Znanstveno-istraživačka djelatnost                   31.565.000
    Glava: 20   Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti    
R  113361   ZGRADA HAZU,ZAGREB ZRINSKI TRG 11-OBNOVA PROČELJA - ZAVRŠETAK RADOVA  
122338 600-90-070   Investicijsko održavanje spomenika, graničnih prijelaza, parkova i
            nacionalnih parkova                           1.600.000
        Ukupno za projekt                                1.600.000   
R  270372   PROJEKT KOMUNIKACIJSKOG POVEZIVANJA LOKACIJA HAZU-A KROZ INTEGRIRANE GOVORNE
        INFORMATIČKE MREŽE-NABAVA TELEFONSKE CENTRALE  
122320 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                         195.000
        Ukupno za projekt                                 195.000   
R  270410   GRAĐEVINA ZADAR, OBALA KNEZA TRPIMIRA 8  OBNOVA PROČELJA - ZAVRŠETAK RADOVA  
122338 600-90-070   Investicijsko održavanje spomenika, graničnih prijelaza, parkova i
            nacionalnih parkova                            600.000
        Ukupno za projekt                                 600.000   
 Ukupno za glavu 20  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti                 2.395.000
    Glava: 25   Nacionalna i sveučilišna knjižnica   
R  60889    NOVA ZGRADA NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE 
122598 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                      45.000
122602 600-30-030   Sistemski programi                              7.500
133638 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                         150.000
122619 600-60-030   Ostala nespomenuta materijalna imovina                   975.000
133646 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  6.000
133654 600-90-080   Investicijsko održavanje strojeva i opreme                 300.000
        Ukupno za projekt                                1.483.500   
 Ukupno za glavu 25  Nacionalna i sveučilišna knjižnica                    1.483.500
    Glava: 30   "Leksikografski zavod ""Miroslav Krleža"""   
V  61468    IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA   
122864 600-20-020   Poslovne zgrade                               44.700
122872 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                      51.000
133695 600-60-030   Ostala nespomenuta materijalna imovina                   24.150
        Ukupno za projekt                                 119.850   
 Ukupno za glavu 30   "Leksikografski zavod ""Miroslav Krleža"""                 119.850
    Glava: 35   Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNet  
R  100526   CARNet ODRŽAVANJE I RAZVOJ HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE - CARNet   
123118 600-30-010   Uredski namještaj                              45.000
123126 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                    1.650.000
133734 600-30-030   Sistemski programi                             300.000
133742 600-70-020   Izdaci za istraživanje i razvoj                       67.500
133759 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                72.000
133767 600-90-080   Investicijsko održavanje strojeva i opreme                 678.450
        Ukupno za projekt                                2.812.950    
R  302269   HRVATSKE ŠKOLE NA INTERNETU   
123126 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                      7.500
133734 600-30-030   Sistemski programi                              7.500
133759 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                15.000
        Ukupno za projekt                                  30.000   
R  302277   SIGURNOST RAČUNALNIH SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ HR-CERT   
123126 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                      79.800
133759 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                56.700
        Ukupno za projekt                                 136.500   
R  302285   UKLJUČIVANJE HRVATSKE AKADEMSKE ZAJEDNICE U PROJEKT PAN-EUROPSKE ISTRAŽIVAČKE
        I OBRAZOVNE MREŽE TEN-155    
123126 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                      63.750
133759 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                45.000
        Ukupno za projekt                                 108.750   
 Ukupno za glavu 35   Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNet               3.088.200
    Glava: 40   Informatizacija državne uprave 
R  236072   ELEKTRONIČKO POSLOVANJE DRŽAVNE RIZNICE I TIJELA DRŽAVNE UPRAVE 
123191 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                     225.379
123206 600-30-030   Sistemski programi                             75.000
        Ukupno za projekt                                 300.379   
R  236097   RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE  
123206 600-30-030   Sistemski programi                             150.000
        Ukupno za projekt                                 150.000   
 Ukupno za glavu  40  Informatizacija državne uprave                       450.379
Ukupno za razdjel 105  MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE                   55.179.749
Razdjel:    110   MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE   
    Glava: 05   Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave   
R  100972   KAZNENI ZAVOD U GLINI - KRUŽNI ZID   
123572 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                250.000
133863 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                   5.000.000
        Ukupno za projekt                                5.250.000   
R  101037   ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU   
123572 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                30.000
123589 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                 1.930.000
        Ukupno za projekt                                1.960.000   
R  101174   ŽUPANIJSKI SUD U ZLATARU    
123572 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                 5.000
133863 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                    500.000
        Ukupno za projekt                                 505.000   
R  101359   DEPOZITI PO UGOVORIMA IZ 1996., 1997. i 1998. GODINE  
133847 600-70-040   Financijska imovina                            460.000
        Ukupno za projekt                                 460.000   
R  106024   INFORMATIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE I ŽUPANIJSKIH UREDA   
123343 100-30-020   Izdaci za tekuće održavanje namještaja i druge opreme           100.000
123548 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                    1.318.000
123556 600-30-030   Sistemski programi                             500.000
133814 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                          9.000
123564 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                         100.000
123572 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                20.000
133855 600-75-020   Zalihe sitnog inventara                          1.000
123589 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                  50.000
        Ukupno za projekt                                2.098.000   
R  108143   INFORMATIZACIJA ŽUPANIJSKIH UREDA    
123343 100-30-020   Izdaci za tekuće održavanje namještaja i druge opreme           190.000
123548 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                     450.000
123556 600-30-030   Sistemski programi                             279.000
133814 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                          20.000
123564 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                          90.000
123572 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                 9.000
        Ukupno za projekt                                1.038.000   
R  108612   HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA SUDOVA I IZVRŠENJA SANKCIJA   
123521 600-20-020   Poslovne zgrade                              700.000
123572 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                100.000
123589 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                 2.425.000
        Ukupno za projekt                                3.225.000   
R  233929   INFORMATIZACIJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA   
123319 100-20-070   Izdaci za izobrazbu kadrova                        200.000
123343 100-30-020   Izdaci za tekuće održavanje namještaja i druge opreme           100.000
123394 200-80-060   Izdaci za pribavljanje stručnog mišljenja i za intelektualne usluge   1.300.000
123548 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                    2.500.000
123556 600-30-030   Sistemski programi                            2.500.000
133814 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                         200.000
123564 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                         200.000
123572 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                100.000
123589 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                  476.000
        Ukupno za projekt                                7.576.000   
R  233937   UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU, PRIJEVOZNA SREDSTVA U
        DRŽAVNOM VLASNIŠTVU   
123530 600-30-010   Uredski namještaj                            1.900.000
133814 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                        1.800.000
133822 600-30-060   Medicinska oprema                             100.000
123564 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                        2.900.000
        Ukupno za projekt                                6.700.000   
R  260030   UREŽENJE I OPREMANJE ŽUPANIJSKIH UREDA 
123530 600-30-010   Uredski namještaj                            1.000.000
123564 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                         300.000
123572 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                200.000
123589 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                 4.000.000
        Ukupno za projekt                                5.500.000   
R  260827   OPĆINSKI SUD U ZAGREBU-GRUNTOVNICA   
133863 600-80-040   Gradnja zgrada za javne institucije                   2.300.000
        Ukupno za projekt                                2.300.000   
R  262020   DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO RH, MINISTARSTVO - VINOGRADSKA 25 
123521 600-20-020   Poslovne zgrade                             6.500.000
        Ukupno za projekt                                6.500.000   
R  301080   OPĆINSKI SUD U ZAGREBU 
123530 600-30-010   Uredski namještaj                            1.000.000
123572 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                50.000
123589 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                 3.000.000
        Ukupno za projekt                                4.050.000   
R  301135   INFORMATIZACIJA PRAVOSUĐA    
123319 100-20-070   Izdaci za izobrazbu kadrova                         50.000
123343 100-30-020   Izdaci za tekuće održavanje namještaja i druge opreme          1.500.000
123394 200-80-060   Izdaci za pribavljanje stručnog mišljenja i za intelektualne usluge    200.000
123548 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                    2.800.000
123556 600-30-030   Sistemski programi                            2.000.000
133814 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                         300.000
123564 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                         600.000
123572 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                100.000
133855 600-75-020   Zalihe sitnog inventara                         200.000
123589 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                  700.000
        Ukupno za projekt                                8.450.000   
R  301143   INFORMATIZACIJA TRGOVAČKIH SUDOVA - REGISTAR  
123548 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                    2.000.000
123556 600-30-030   Sistemski programi                             250.000
133814 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                          80.000
123564 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                         257.000
123589 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                  150.000
        Ukupno za projekt                                2.737.000   
R  302919   KAZNENI ZAVOD LEPOGLAVA - KRUŽNI ZID  
123572 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                200.000
123589 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                 3.300.000
        Ukupno za projekt                                3.500.000   
R  302935   TRGOVAČKI SUD U ŠIBENIKU OPĆINSKI SUD U ŠIBENIKU    
123530 600-30-010   Uredski namještaj                             700.000
123572 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                100.000
123589 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                 2.800.000
        Ukupno za projekt                                3.600.000   
R  302943   TRGOVAČKI SUD U SISKU  
123530 600-30-010   Uredski namještaj                             800.000
        Ukupno za projekt                                 800.000   
R  303340   ZAJAM ZA TEHNIČKU POMOĆ PRI PROVEDBI STEČAJNOG POSTUPKA (IBRD) 
123572 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               7.750.000
        Ukupno za projekt                                7.750.000   
R  303358   UČEŠĆE RH U PROVEDBI ZAJMA ZA TEHNIČKU POMOĆ PRI PROVEDBI STEČAJNOG
        POSTUPKA (IBRD) 
123572 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               1.500.000
        Ukupno za projekt                                1.500.000   
R  303366   ZAJAM ZA TEHNIČKU POMOĆ ZA MODERNIZACIJU KATASTRA (IBRD)    
123572 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               3.925.000
        Ukupno za projekt                                3.925.000   
R  303374   UČEŠĆE RH U PROVEDBI ZAJMA ZA TEHNIČKU POMOĆ ZA MODERNIZACIJU KATASTRA 
123572 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom               1.500.000
        Ukupno za projekt                                1.500.000   
R  303479   OPĆINSKI SUD U SINJU  
123572 600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                50.000
123589 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                 3.000.000
        Ukupno za projekt                                3.050.000   
 Ukupno za glavu  05  Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave           83.974.000
Ukupno za razdjel 110  MINISTARSTVO PRAVOSU?A, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE           83.974.000
Razdjel: 125  DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE 
    Glava: 05   Državna uprava za vode 
V  300958   UČEŠĆE RH U POVLAČENJU ZAJMA ZA OBNOVU ISTOČNE SLAVONIJE, BARANJE I
        ZAPADNOG SRIJEMA (IBRD) 
126913 710-10-050   Kapitalni prijenosi za vodoprivredu                   31.694.000
        Ukupno za projekt                                31.694.000   
 Ukupno za glavu  05  Državna uprava za vode                         31.694.000
Ukupno za razdjel 125  DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE                         31.694.000
Razdjel: 135  DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OBITELJI, MATERINSTVA I MLADEŽI    
    Glava: 05   Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži    
V  232300   IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA   
127617 600-30-010   Uredski namještaj                              45.000
127625 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                      60.000
127633 600-30-030   Sistemski programi                             75.000
127641 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                          30.000
127650 600-60-030   Ostala nespomenuta materijalna imovina                   60.000
127668 600-75-020   Zalihe sitnog inventara                          15.000
127676 600-90-060   Investicijsko održavanje poslovnih zgrada                  90.000
        Ukupno za projekt                                 375.000   
 Ukupno za glavu  05  Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži          375.000
Ukupno za razdjel 135  DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OBITELJI, MATERINSTVA I MLADEŽI          375.000
Razdjel: 150  DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO  
    Glava: 05   Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo  
V  232391   UMJERAVANJE DRŽAVNIH ETALONA S MEĐUNARODNIM ETALONIMA  
128146 600-30-050   Laboratorij, mjerni i kontrolni uređaji                  650.000
        Ukupno za projekt                                 650.000   
 Ukupno za glavu  05  Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo                650.000
Ukupno za razdjel 150  DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO                650.000
Razdjel: 160  DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU   
    Glava: 05   Državni zavod za statistiku   
R  250616   KOMPJUTORI , PISAĆI STROJEVI I DR. ( SUSTAV DISKOVA, OPREMA ZA UMREŽENJE
        RAČUNALA, PC OPREMA)  
128630 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                     286.400
        Ukupno za projekt                                 286.400   
R  250624   SISTEMSKI SOFTWARE   
128648 600-30-030   Sistemski programi                             635.700
        Ukupno za projekt                                 635.700   
V  250657   TELEFONSKE CENTRALE S PRIPADAJUĆIM INSTALACIJAMA I APARATIMA  
128656 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                          10.500
        Ukupno za projekt                                  10.500   
R  250704   INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STROJEVA I OPREME ( TISKARSKI STROJEVI I OPREMA)    
128672 600-90-080   Investicijsko održavanje strojeva i opreme                 15.000
        Ukupno za projekt                                  15.000   
R  270119   OSTALI NAMJEŠTAJ I OPREMA (STROJ ZA DIGITALNI TISAK)  
128664 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                          50.000
        Ukupno za projekt                                  50.000   
 Ukupno za glavu  05  Državni zavod za statistiku                        997.600
Ukupno za razdjel 160  DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU                        997.600
Razdjel:  175     HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT 
    Glava: 05   Hrvatski hidrografski institut 
R  114145   PROJEKT IZRADE NAVIGACIJSKIH KARATA, PLANOVA I PUBLIKACIJA U IZDANJU DRŽAVNOG
        HIDROGRAFSKOG INSTITUTA RH   
134212 600-30-030   Sistemski programi                             15.000
128769 600-30-070   Oprema za znanstveni rad                          14.700
128777 600-70-020   Izdaci za istraživanje i razvoj                       30.000
        Ukupno za projekt                                  59.700   
 Ukupno za glavu  05  Hrvatski hidrografski institut                       59.700
Ukupno za razdjel 175  HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT                       59.700
Razdjel: 180  DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA    
    Glava: 05   Državna geodetska uprava    
R  114153   RESTRUKTURIRANJE I REPROGRAMIRANJE GEODETSKO-PROSTORNOG SUSTAVA RH   
129034 600-30-010   Uredski namještaj                             100.000
129042 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                    2.000.000
129059 600-30-030   Sistemski programi                            1.000.000
129067 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                         100.000
        Ukupno za projekt                                3.200.000   
R  114161   SLUŽBENI TOPOGRAFSKO-KARTOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV RH    
129075 600-30-050   Laboratorij, mjerni i kontrolni uređaji                   58.500
129091 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                          80.000
129114 600-75-020   Zalihe sitnog inventara                          30.000
        Ukupno za projekt                                 168.500   
V  251607   IZMJERA, OZNAČAVANJE, OBNOVA I ODRŽAVANJE DRŽAVNE GRANICE    
129122 600-90-070   Investicijsko održavanje spomenika, graničnih prijelaza,
            parkova i nacionalnih parkova                       550.000
        Ukupno za projekt                                 550.000   
R  251615   DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA  
    600-60-030   Ostala nespomenuta materijalna imovina                  3.000.000
134245 -Državna službena kartografija                              3.000.000   
        Ukupno za projekt                                3.000.000   
R  303446   DRŽAVNI PROGRAM UREĐENJA POSJEDOVNE I VLASNIČKOPRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA   
    600-70-050   Priprema, planiranje i upravljanje projektom                555.000
134253 -Državni program uređenja posjedovne i vlasničkopravne evidencije na otocima        555.000   
        Ukupno za projekt                                 555.000   
 Ukupno za glavu  05  Državna geodetska uprava                         7.473.500
Ukupno za razdjel 180  DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA                         7.473.500
Razdjel: 185  DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU    
    Glava: 05   Državni ured za reviziju    
V  106627   ULAGANJE U OPREMANJE PODRUČNIH UREDA ZA REVIZIJU    
129350 600-30-010   Uredski namještaj                              15.000
129384 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                          12.000
129392 600-75-020   Zalihe sitnog inventara                          45.000
129405 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                  75.000
        Ukupno za projekt                                 147.000   
 Ukupno za glavu  05  Državni ured za reviziju                          147.000
Ukupno za razdjel 185  DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU                          147.000
Razdjel: 205  HRVATSKA AGENCIJA ZA PROMICANJE ULAGANJA    
    Glava: 05   Hrvatska agencija za promicanje ulaganja    
R  252802   IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA   
129840 600-30-010   Uredski namještaj                               421
129858 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                      1.097
129866 600-30-030   Sistemski programi                             11.391
129874 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                          5.072
129899 600-75-020   Zalihe sitnog inventara                          2.712
        Ukupno za projekt                                  20.693   
 Ukupno za glavu  05  Hrvatska agencija za promicanje ulaganja                  20.693
Ukupno za razdjel 205  HRVATSKA AGENCIJA ZA PROMICANJE ULAGANJA                  20.693
Razdjel: 215  HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA 
    Glava: 05   Hrvatska izvještajna novinska agencija 
R  270276   ADAPTACIJA PODRUMA MARULIĆEV TRG 16   
130129 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                  150.000
        Ukupno za projekt                                 150.000   
 Ukupno za glavu  05  Hrvatska izvještajna novinska agencija                   150.000
Ukupno za razdjel 215  HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA                   150.000
Razdjel:  225 DRŽAVNI INSPEKTORAT   
    Glava: 05   Državni inspektorat   
V  261784   ULAGANJA U NAMJEŠTAJ I OPREMU  
130580 600-30-010   Uredski namještaj                             986.400
130598 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                    1.368.000
130602 600-30-030   Sistemski programi                             756.000
130619 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                         360.000
130635 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                         252.000
134315 600-75-010   Zalihe materijala                              72.000
134323 600-75-020   Zalihe sitnog inventara                          90.000
134331 600-90-020   Investicijsko održavanje uredskih zgrada                  600.000
134340 600-90-025   Investicijsko održavanje uredske opreme i prijevoznih sredstava      150.000
        Ukupno za projekt                                4.634.400   
 Ukupno za glavu  05  Državni inspektorat                           4.634.400
Ukupno za razdjel 225  DRŽAVNI INSPEKTORAT                           4.634.400
Razdjel: 230  KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA    
    Glava: 05   Komisija za odnose s vjerskim zajednicama    
V  251051   IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA   
130792 600-30-010   Uredski namještaj                              1.800
        Ukupno za projekt                                  1.800   
 Ukupno za glavu  05  Komisija za odnose s vjerskim zajednicama                  1.800
Ukupno za razdjel 230  KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA                  1.800
Razdjel:  235 HRVATSKA INFORMATIVNO-DOKUMENTARNA REFERALNA AGENCIJA  
    Glava: 05   Hrvatska informativno-dokumentarna referalna agencija  
V  250018   OBAVLJANJE OSNOVNIH ZADAĆA I OSNOVNE DJELATNOSTI HIDRA-e    
134399 600-30-010   Uredski namještaj                              3.000
131011 600-30-020   Kompjutori, pisaći strojevi i dr.                      61.200
131020 600-30-030   Sistemski programi                             13.500
131038 600-30-040   Telekomunikacijska oprema                          1.200
131046 600-30-080   Ostali namještaj i oprema                          1.500
131054 600-60-030   Ostala nespomenuta materijalna imovina                   10.800
131062 600-75-020   Zalihe sitnog inventara                          1.650
131079 600-90-025   Investicijsko održavanje uredske opreme i prijevoznih sredstava      10.500
        Ukupno za projekt                                 103.350   
R  302662   USKLAĐIVANJE SADRŽAJNE OBRADE INFORMACIJSKIH IZVORA U INFORMACIJSKIM
        SLUŽBAMA DRŽAVNIH TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE   
130805 100-10-010   Bruto plaće i nadnice                            45.428
130813 100-10-040   Doprinosi poslodavca (doprinosi na plaće)                  9.539
130848 100-20-020   Uredski materijal                              9.737
130872 100-20-040   Izdaci za informiranje                           46.429
130985 200-80-060   Izdaci za pribavljanje stručnog mišljenja i za intelektualne usluge     40.587
131020 600-30-030   Sistemski programi                              9.000
        Ukupno za projekt                                 160.720   
 Ukupno za glavu  05  Hrvatska informativno-dokumentarna referalna agencija           264.070
Ukupno za razdjel 235  HRVATSKA INFORMATIVNO-DOKUMENTARNA REFERALNA AGENCIJA           264.070

zatvori
Državni proračun Republike Hrvatske za 2000. godinu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !