Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Državni proračun Republike Hrvatske za 2004. godinu – (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/04, XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
31 10.3.2004 Državni proračun Republike Hrvatske za 2004. godinu

HRVATSKI SABOR

831

Na temelju članka 88.L100546 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2004. GODINU

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 2004. godinu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 4. ožujka 2004. godine.

Broj: 01-081-04-789/2
Zagreb, 9. ožujka 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2004. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

A.     RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

 

PLAN

ZA 2004.

PRIHODI POSLOVANJA

79.445.380.278

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

244.275.077

 

RASHODI POSLOVANJA

81.258.640.693

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.151.501.599

 

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

–3.720.486.937

 
   

B. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

 
 

PLAN

ZA 2004.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

22.016.539.003

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

18.296.052.066

 

NETO FINANCIRANJE

3.720.486.937

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

 
  

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2004. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

 

Sku-
pina

Pod-
skupina

Odje-
ljak

Naziv prihoda

Plan za 2004.

6

  

PRIHODI

79.445.380.278

61

  

Prihodi od poreza

47.744.649.009

 

611

 

Porez i prirez na dohodak

2.958.852.235

 

612

 

Porez na dobit

3.390.381.739

 

613

 

Porezi na imovinu

307.128.699

 

614

 

Porezi na robu i usluge

39.483.141.159

  

6141

Porez na dodanu vrijednost

30.018.157.394

  

6142

Porez na promet

705.739.129

  

6143

Trošarine

8.759.244.636

   

Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

945.797.444

   

Poseban porez na naftne derivate

4.019.873.124

   

Poseban porez na alkohol

246.299.500

   

Poseban porez na pivo

785.060.260

   

Poseban porez na bezalkoholna pića

138.208.604

   

Poseban porez na duhanske prerađevine

2.471.579.320

   

Poseban porez na kavu

131.861.888

   

Poseban porez na luksuzne proizvode

20.564.496

 

615

 

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

1.585.145.177

  

6151

Carine i carinske pristojbe

1.585.145.177

   

Carine na uvoz robe i usluga

1.323.485.454

   

Carinske pristojbe

261.659.723

 

616

 

Ostali prihodi od poreza

20.000.000

   

Ostali neraspoređeni prihodi

20.000.000

62

  

Doprinosi (socijalni)

29.061.946.398

 

621

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

13.063.098.563

 

622

 

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

14.680.083.972

 

623

 

Doprinosi za zapošljavanje

1.318.763.863

63

  

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

50.000.000

 

632

 

Pomoći od međunarodnih organizacija

50.000.000

  

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

50.000.000

64

  

Prihodi od imovine

1.113.000.000

 

641

 

Prihodi od financijske imovine

665.000.000

  

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

15.000.000

  

6416

Prihodi od dividendi

640.000.000

   

Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru

640.000.000

  

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po

 
   

posebnim propisima

10.000.000

   

Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru

10.000.000

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

448.000.000

  

6421

Naknade za koncesije

420.000.000

  

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

10.000.000

  

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

18.000.000

65

  

Prihodi od prodaje roba i usluga

712.672.142

 

651

 

Administrativne (upravne) pristojbe

501.850.600

  

6511

Državne upravne i sudske pristojbe

501.850.600

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

210.821.542

  

6521

Prihodi državne uprave

120.821.542

  

6526

Ostali nespomenuti prihodi

90.000.000

66

  

Ostali prihodi

763.112.729

 

661

 

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na

 
   

tržištu (vlastiti prihodi)

455.945.173

  

6611

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti

408.192.967

  

6612

Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti

46.935.230

  

6613

Prihodi od vlastite djelatnosti uplaćeni u proračun

816.976

 

662

 

Kazne

307.167.556

 

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Sku-
pina

Pod-
skupina

Odje-
ljak

Naziv prihoda

Plan za 2004.

7

  

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

244.275.077

71

  

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

19.400.000

 

711

 

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

19.400.000

  

7111

Zemljište

19.400.000

72

  

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

224.875.077

 

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

224.637.277

  

7211

Stambeni objekti

199.697.925

  

7212

Poslovni objekti

24.939.352

 

723

 

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

237.800

   

RASHODI POSLOVANJA

 

Raz-
red

Sku-
pina

Pod-
skupina

Odje-
ljak

Naziv rashoda

Plan za 2004.

3

   

Rashodi poslovanja

81.258.640.693

 

31

  

Rashodi za zaposlene

15.925.700.072

  

311

 

Plaće

12.722.092.639

   

3111

Plaće za redovan rad

12.598.314.995

   

3112

Plaće u naravi

102.000

   

3113

Plaće za prekovremeni rad

49.116.637

   

3114

Plaće za posebne uvjete rada

74.559.007

  

312

 

Ostali rashodi za zaposlene

694.318.546

   

3121

Ostali rashodi za zaposlene

694.318.546

  

313

 

Doprinosi na plaće

2.509.288.887

   

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

323.917.673

   

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

1.969.553.584

   

3133

Doprinosi za zapošljavanje

215.817.630

 

32

  

Materijalni rashodi

5.089.339.226

  

321

 

Naknade troškova zaposlenima

792.889.426

   

3211

Službena putovanja

157.762.190

   

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

568.406.190

   

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

66.721.046

  

322

 

Rashodi za materijal i energiju

1.305.823.469

   

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

351.458.293

   

3222

Materijal i sirovine

195.160.847

   

3223

Energija

312.401.157

   

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

160.883.752

   

3225

Sitni inventar i auto gume

24.396.675

   

3226

Vojna oprema

261.522.745

  

323

 

Rashodi za usluge

2.618.501.153

   

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

354.158.074

   

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

387.108.516

   

3233

Usluge promidžbe i informiranja

56.204.249

   

3234

Komunalne usluge

200.472.178

   

3235

Zakupnine i najamnine

138.824.441

   

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

125.863.402

   

3237

Intelektualne i osobne usluge

774.893.353

   

3238

Računalne usluge

199.685.531

   

3239

Ostale usluge

381.291.409

  

329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

372.125.178

   

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

61.230.362

   

3292

Premije osiguranja

51.393.136

   

3293

Reprezentacija

31.115.822

   

3294

Članarine

48.171.192

   

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

180.214.666

 

34

  

Financijski rashodi

3.946.278.935

  

341

 

Kamate za izdane vrijednosne papire

2.788.108.000

    

Kamate za izdane trezorske zapise

246.000.000

    

Kamate za izdane obveznice

2.542.108.000

  

342

 

Kamate za primljene zajmove

810.853.970

    

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

287.603.000

    

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

41.345.283

    

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog
sektora

481.580.187

    

Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava

325.500

  

343

 

Ostali financijski rashodi

347.316.965

    

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

240.703.731

    

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

338.900

    

Zatezne kamate

3.329.131

    

Ostali nespomenuti financijski rashodi

102.945.203

 

35

  

Subvencije

3.842.041.203

  

351

 

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

980.487.000

    

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

20.000.000

    

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

960.487.000

  

352

 

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan
javnog sektora

2.861.554.203

   

3521

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

215.004.500

   

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

698.619.703

   

3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

1.947.930.000

 

36

  

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

3.490.376.553

  

361

 

Pomoći inozemnim vladama

75.000.000

   

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

45.000.000

   

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

30.000.000

  

362

 

Pomoći međunarodnim organizacijama

60.000.000

   

3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

60.000.000

  

363

 

Pomoći unutar opće države

3.355.376.553

   

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

2.367.957.223

   

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

987.419.330

 

37

  

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

44.653.879.729

  

371

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

33.373.444.103

   

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

21.120.129.000

   

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

12.253.315.103

  

372

 

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

11.280.435.66

   

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

11.107.519.918

   

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

172.915.708

 

38

  

Ostali rashodi

4.311.024.975

  

381

 

Tekuće donacije

1.368.054.368

   

3811

Tekuće donacije u novcu

1.368.054.368

  

382

 

Kapitalne donacije

1.202.821.124

   

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

429.402.690

   

3821

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

773.418.434

  

383

 

Kazne, penali i naknade štete

8.527.100

   

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

7.033.100

   

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

1.494.000

  

385

 

Izvanredni rashodi

324.379.383

   

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

318.086.911

   

3859

Ostali izvanredni rashodi

6.292.472

  

386

 

Kapitalne pomoći

1.407.243.000

   

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.171.428.000

   

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

222.210.000

   

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

13.605.000

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE


Raz-
red

Sku-
pina

Pod-
skupina

Odje-
ljak

Naziv rashoda

Plan za 2004.

 

4

   

Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)

2.151.501.599

 

41

  

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

45.772.146

  

411

 

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

16.060.000

   

4111

Zemljište

16.060.000

  

412

 

Nematerijalna imovina

29.712.146

   

4123

Licence

17.284.146

   

4124

Ostala prava

9.583.000

   

4126

Ostala nematerijalna imovina

2.845.000

 

42

  

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.961.777.802

  

421

 

Građevinski objekti

1.232.677.547

   

4211

Stambeni objekti

401.045.000

   

4212

Poslovni objekti

829.282.547

   

4214

Ostali građevinski objekti

2.350.000

  

422

 

Postrojenja i oprema

575.632.555

   

4221

Uredska oprema i namještaj

221.324.363

   

4222

Komunikacijska oprema

22.645.450

   

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

150.646.472

   

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

131.908.194

   

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

9.980.455

   

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

39.127.621

  

423

 

Prijevozna sredstva

38.116.171

   

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

20.515.171

   

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

17.601.000

  

424

 

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

32.047.250

   

4241

Knjige u knjižnicama

31.991.250

   

4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima)

56.000

  

425

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

50.000

   

4251

Višegodišnji nasadi

50.000

  

426

 

Nematerijalna proizvedena imovina

83.254.279

   

4262

Ulaganja u računalne programe

73.885.279

   

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

5.101.000

   

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

4.268.000

 

43

  

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

8.020.000

  

431

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

8.020.000

   

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

8.020.000

 

45

  

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

135.931.651

  

451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

123.756.585

   

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

123.756.585

  

452

 

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

10.082.566

   

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

10.082.566

  

453

 

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.813.500

   

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.813.500

  

454

 

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

279.000

   

4541

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

279.000

    

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Raz-
red

Sku-
pina

Pod-
skupina

Odje-
ljak

Naziv rashoda

Plan za 2004.

    

NETO FINANCIRANJE

3.720.486.937

8

   

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

22.016.539.003

    

Promjena u stanju depozita državnog proračuna

970.200.000

 

81

  

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

550.000.000

  

816

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i

 
    

srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

550.000.000

   

8161

Od toga: naplata starih potraživanja

300.000.000

 

82

  

Primici od prodaje vrijednosnih papira

15.689.630.302

  

821

 

Trezorski zapisi

1.900.000.000

   

8211

Trezorski zapisi - tuzemni

1.900.000.000

  

822

 

Obveznice

13.789.630.302

   

8221

Obveznice - tuzemne

8.039.630.302

   

8222

Obveznice - inozemne

5.750.000.000

 

83

  

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

1.350.000.000

  

832

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

1.350.000.000

   

8321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

1.350.000.000

 

84

  

Primici od zaduživanja

3.456.708.701

  

841

 

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih

 
    

organizacija

951.625.201

   

8413

Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija

951.625.201

    

Zajmovi Svjetske banke

 
    

Zajam za Projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim promjenama

 
    

privatnog sektora (Tehnička pomoć II)

24.215.348

    

Zajam za Projekt osuvremenjavanja i restrukturiranja željeznica

228.300.000

    

Zajam za Projekt obnove dijela područja (Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema)

 
    

u sastavu Osiječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

103.000.000

    

Zajam za Projekt ulaganja u mirovinski sektor

55.401.782

    

Zajam za Projekt zdravstvenog sustava

16.627.342

    

Zajam za Projekt tehničke pomoći pri provedbi stečajnog postupka

5.070.000

    

Zajam za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra

20.131.500

    

Zajam za Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi

46.235.347

    

Zajam za projekt znanosti i tehnologije

11.612.757

    

Ukupno Svjetska banka

510.594.076

    

Zajmovi Europske banke za obnovu i razvoj

 
    

Zajam za Projekt obnove željezničkih lokomotiva

12.000.000

    

Ukupno Europska banka za obnovu i razvoj

12.000.000

    

Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe

 
    

Zajam za Projekt obnove zdravstvene infrastrukture (II)

17.971.311

    

Zajam za Projekt obnove škola (II)

6.600.000

    

Zajam za Projekt obnove franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku

3.983.812

    

Zajam za Projekt povratka prognanika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj (II)

130.400.000

    

Zajam za Projekt obnove škola (III)

109.000.000

    

Zajam za Projekt obnove otoka ili područja od posebne državne skrbi (IV)

30.000.000

    

Zajam za Projekt obnove i modernizacije ŠNZ »Andrija Štampar«, Zagreb, i MCZZM, Dubrovnik

16.076.002

    

Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe

314.031.125

    

Zajmovi Europske investicijske banke

 
    

Zajam za Projekt obnove infrastrukture i modernizacije sustava signalizacije i telekomunikacije

 
    

na dijelovima Vc. Pan-europskog koridora

5.000.000

    

Obnova komunalne infrastrukture u područjima posebne državne skrbi

110.000.000

    

Ukupno Europska investicijska banka

115.000.000

  

842

8421

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

235.083.500

  

844

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

2.270.000.000

   

8441

Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

1.680.000.000

   

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

590.000.000

    

Zajam KfW banke za osuvremenjivanje i izgradnju pruga i čvorišta za međunarodni promet

590.000.000

5

   

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

18.296.052.066

 

51

  

Izdaci za dane zajmove

1.046.765.216

  

511

 

Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim

 
    

organizacijama

21.727.358

   

5111

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

21.727.358

  

512

 

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

354.137.858

   

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

354.137.858

  

514

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

313.700.000

   

5141

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

313.700.000

  

516

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem

 
    

poduzetništvu izvan javnog sektora

357.200.000

   

5161

Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu

 
    

izvan javnog sektora

357.200.000

 

53

  

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

448.500.000

  

531

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

335.000.000

   

5311

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

335.000.000

  

532

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

101.000.000

   

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

101.000.000

  

533

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

12.500.000

   

5332

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

12.500.000

 

54

  

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

8.618.168.850

  

541

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i

 
    

međunarodnih financijskih organizacija

801.187.000

   

5412

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada

382.530.000

   

5413

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

418.657.000

  

542

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u

 
    

javnom sektoru

1.634.675.748

   

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija

 
    

u javnom sektoru

1.634.675.748

  

544

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija

 
    

izvan javnog sektora

6.166.673.702

   

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija

 
    

izvan javnog sektora

4.497.161.725

   

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

1.669.511.977

  

545

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg

 
    

poduzetništva izvan javnog sektora

15.632.400

   

5451

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i

 
    

srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

632.400

   

5452

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i

 
    

srednjeg poduzetništva

15.000.000

 

55

  

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

8.182.618.000

  

552

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

8.182.618.000

   

5521

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

5.541.778.000

   

5522

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

2.640.840.000

 

II. POSEBNI DIO


Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 83.410,142.292 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 18.296,052.066 kune raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

 

POSEBNI DIO

 

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2004. GODINU PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni u Odluci o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2004. godine, sastavni su dio Proračuna.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/04-01/02
Zagreb, 4. ožujka 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

    
zatvori
Državni proračun Republike Hrvatske za 2004. godinu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !