Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Državni proračun Republike Hrvatske za 2006. godinu ("Narodne novine", br. XX/05, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
148 16.12.2005 Državni proračun Republike Hrvatske za 2006. godinu

HRVATSKI SABOR

            2843

Na temelju članka 88.L284606 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 2006. godinu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2005. godine.

Broj: 01-081-05-3555/2

Zagreb, 5. prosinca 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 
 

Plan za 2006.

PRIHODI POSLOVANJA

93.995.547.750

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

552.782.100

RASHODI POSLOVANJA

95.368.326.348

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.541.978.902

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-3.361.975.400

 

B. RAČUNA FINANCIRANJA

  

 

Plan za 2006.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

15.138.858.757

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

11.776.883.357

NETO FINANCIRANJE

3.361.975.400

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2006., kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred

Skupina

Podskupina

Odjeljak

Naziv prihoda

Plan za 2006.

6

PRIHODI

93.995.547.750

61

Prihodi od poreza

52.989.016.533

611

Porez i prirez na dohodak

3.448.620.327

612

Porez na dobit

4.008.037.261

613

Porezi na imovinu

399.803.027

614

Porezi na robu i usluge

43.589.921.387

6141

Porez na dodanu vrijednost

33.993.846.085

6142

Porez na promet

918.288.203

6143

Trošarine

8.677.787.099

Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

1.162.339.999

Poseban porez na naftne derivate

3.525.198.568

Poseban porez na alkohol

244.643.422

Poseban porez na pivo

723.305.605

Poseban porez na bezalkoholna pića

167.559.826

Poseban porez na duhanske prerađevine

2.654.480.920

Poseban porez na kavu

177.910.785

Poseban porez na luksuzne proizvode

22.347.974

615

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

1.532.634.531

6151

Carine i carinske pristojbe

1.532.634.531

Carine na uvoz robe i usluga

1.279.642.734

Carinske pristojbe

252.991.797

616

Ostali prihodi od poreza

10.000.000

Ostali neraspoređeni prihodi

10.000.000

62

Doprinosi (socijalni)

33.627.039.073

621

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

15.174.998.000

622

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

16.930.000.000

623

Doprinosi za zapošljavanje

1.522.041.073

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

577.373.057

631

Pomoći od inozemnih vlada

23.383.609

6311

Tekuće pomoći od inozemnih vlada

23.268.134

6312

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada

115.475

632

Pomoći od međunarodnih organizacija

545.796.601

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

301.221.374

6322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

244.575.227

633

Pomoći iz proračuna

692.848

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

115.475

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

577.373

634

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

7.500.000

6342

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

7.500.000

64

Prihodi od imovine

4.575.922.639

641

Prihodi od financijske imovine

1.170.531.934

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

57.624.161

6416

Prihodi od dividendi

170.174.044

Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru

170.174.044

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

600.000.000

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru

600.000.000

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

342.733.729

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

342.733.729

642

Prihodi od nefinancijske imovine

3.405.390.705

6421

Naknade za koncesije

350.000.000

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

39.470.756

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

55.919.949

6424

Naknada za ceste

2.960.000.000

65

Prihodi od prodaje roba i usluga

1.332.070.387

651

Administrativne (upravne) pristojbe

588.010.504

6511

Državne upravne i sudske pristojbe

588.010.504

652

Prihodi po posebnim propisima

744.059.883

6521

Prihodi državne uprave

330.839.883

6526

Ostali nespomenuti prihodi

413.220.000

66

Ostali prihodi

894.126.061

661

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

452.848.093

6611

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti

379.350.848

6612

Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti

73.497.245

662

Kazne

414.418.052

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan javne države

26.859.916

6631

Tekuće donacije

26.137.384

6632

Kapitalne donacije

722.532

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

552.782.100

71

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

19.400.000

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

19.400.000

7111

Zemljište

19.400.000

72

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

224.875.100

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

224.637.300

7211

Stambeni objekti

200.062.587

7212

Poslovni objekti

24.574.713

723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

237.800

74

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

308.507.000

741

Prihodi od prodaje zaliha

308.507.000

7411

Strateške zalihe

308.507.000

 

RASHODI POSLOVANJA

Razred

Skupina

Podskupina

Odjeljak

Naziv prihoda

Plan za 2006.

3

Rashodi poslovanja

95.368.326.348

31

Rashodi za zaposlene

17.285.487.966

311

Plaće

13.799.257.825

3111

Plaće za redovan rad

13.626.358.223

3112

Plaće u naravi

23.021.760

3113

Plaće za prekovremeni rad

65.865.470

3114

Plaće za posebne uvjete rada

84.012.372

312

Ostali rashodi za zaposlene

798.426.141

3121

Ostali rashodi za zaposlene

798.426.141

313

Doprinosi na plaće

2.687.804.000

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

351.683.627

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

2.098.553.674

3133

Doprinosi za zapošljavanje

237.566.699

32

Materijalni rashodi

6.541.731.566

321

Naknade troškova zaposlenima

1.023.027.723

3211

Službena putovanja

243.389.847

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

671.041.980

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

108.595.896

322

Rashodi za materijal i energiju

1.641.805.790

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

384.363.989

3222

Materijal i sirovine

206.247.765

3223

Energija

467.618.270

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

158.885.969

3225

Sitni inventar i autogume

31.183.041

3226

Vojna oprema

393.506.756

323

Rashodi za usluge

3.471.973.074

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

548.927.173

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

503.329.441

3233

Usluge promidžbe i informiranja

80.470.832

3234

Komunalne usluge

227.816.177

3235

Zakupnine i najamnine

264.419.332

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

113.613.932

3237

Intelektualne i osobne usluge

847.215.058

3238

Računalne usluge

399.737.490

3239

Ostale usluge

486.443.639

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

404.924.979

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

82.610.698

3292

Premije osiguranja

71.196.002

3293

Reprezentacija

41.753.627

3294

Članarine

62.451.466

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

146.913.186

34

Financijski rashodi

5.019.124.371

341

Kamate za izdane vrijednosne papire

3.522.565.372

3411

Kamate za izdane trezorske zapise

617.500.000

3413

Kamate za izdane obveznice

2.905.065.372

342

Kamate za primljene zajmove

1.044.422.970

3421

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

349.985.591

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

112.928.934

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

577.758.445

3424

Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava

250.000

3425

Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove

3.500.000

343

Ostali financijski rashodi

452.136.029

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

254.732.721

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

808.074

3433

Zatezne kamate

6.576.938

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

190.018.296

35

Subvencije

5.297.469.684

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.047.275.525

3511

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

20.000.000

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.027.275.525

352

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

3.250.194.159

3521

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

369.472.570

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

732.927.170

3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

2.147.794.419

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

6.451.891.629

361

Pomoći inozemnim vladama

78.550.000

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

48.550.000

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

30.000.000

362

Pomoći međunarodnim organizacijama

57.360.000

3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

57.360.000

363

Pomoći unutar opće države

6.315.981.629

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

5.308.922.789

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

1.007.058.840

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

49.487.897.001

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

36.451.500.000

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

23.872.600.000

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

12.578.900.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13.036.397.001

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

12.850.411.913

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

185.985.088

38

Ostali rashodi

5.284.724.131

381

Tekuće donacije

1.686.692.363

3811

Tekuće donacije u novcu

1.686.692.363

382

Kapitalne donacije

1.443.477.062

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

575.477.062

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

868.000.000

383

Kazne, penali i naknade štete

75.373.500

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

21.990.500

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

53.383.000

385

Izvanredni rashodi

330.575.000

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

322.053.000

3859

Ostali izvanredni rashodi

8.522.000

386

Kapitalne pomoći

1.748.606.206

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.425.301.206

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim
financijskim institucijama i trgovačkim
društvima izvan javnog sektora

301.805.000

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

21.500.000

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2.541.978.902

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

66.197.234

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

7.150.000

4111

Zemljište

7.150.000

412

Nematerijalna imovina

59.047.234

4121

Patenti

36.000

4123

Licence

44.395.886

4124

Ostala prava

12.995.348

4126

Ostala nematerijalna imovina

1.620.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.246.786.081

421

Građevinski objekti

1.200.983.648

4211

Stambeni objekti

337.200.000

4212

Poslovni objekti

857.483.648

4214

Ostali građevinski objekti

6.300.000

422

Postrojenja i oprema

760.617.617

4221

Uredska oprema i namještaj

237.014.246

4222

Komunikacijska oprema

32.978.230

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

177.094.293

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

194.049.078

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

29.988.339

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

89.493.431

423

Prijevozna sredstva

46.161.331

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

30.086.331

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

16.075.000

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

21.428.000

4241

Knjige u knjižnicama

21.224.000

4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

204.000

425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

150.000

4251

Višegodišnji nasadi

100.000

4252

Osnovno stado

50.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

217.445.485

4262

Ulaganja u računalne programe

202.125.485

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

15.115.000

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

205.000

43

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

7.018.000

431

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

7.018.000

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

7.018.000

44

Strateške zalihe

34.897.680

441

Strateške zalihe

34.897.680

4411

Strateške zalihe

34.897.680

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

187.079.907

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

175.054.105

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

175.054.105

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

10.070.802

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

10.070.802

453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.705.000

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.705.000

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

250.000

4541

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

250.000

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred

Skupina

Podskupina

Odjeljak

Naziv prihoda

Plan za 2006.

NETO FINANCIRANJE

3.361.975.400

8

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

15.138.858.757

81

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

323.256.000

812

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

23.256.000

8121

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

23.256.000

816

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

300.000.000

8161

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

300.000.000

82

Primici od prodaje vrijednosnih papira

7.339.723.240

821

Trezorski zapisi (neto)

1.500.000.000

8211

Trezorski zapisi – tuzemni

1.500.000.000

822

Obveznice

5.839.723.240

8221

Obveznice – tuzemne

5.839.723.240

83

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

4.250.000.000

832

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

4.250.000.000

8321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

4.250.000.000

84

Primici od zaduživanja

3.225.879.517

841

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

1.898.283.936

8413

Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija

1.898.283.936

842

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)

500.000.000

8421

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)

500.000.000

844

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

827.595.581

8441

Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (neto)

500.000.000

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

327.595.581

5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

11.776.883.357

51

Izdaci za dane zajmove

965.732.000

511

Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama

4.000.000

5111

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

4.000.000

512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

238.763.000

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

238.763.000

514

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

294.344.000

5141

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

294.344.000

516

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

428.625.000

5161

Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

428.625.000

53

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

248.467.500

531

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

215.000.000

5311

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

215.000.000

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2.000.000

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2.000.000

533

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

16.767.500

5332

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

16.767.500

534

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

14.700.000

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

14.700.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

6.346.848.374

541

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

1.134.022.107

5412

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada

428.968.345

5413

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

705.053.762

542

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

902.284.604

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

902.284.604

544

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

4.299.441.663

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

3.057.411.450

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

1.242.030.213

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

11.100.000

5451

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

800.000

5452

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva

10.300.000

55

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

4.215.835.483

552

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

4.215.835.483

5521

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

565.835.483

5522

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

3.650.000.000

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 97.910.305.250 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 11.776.883.357 kuna raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Tabela

(pdf. format)

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 400-06/05-01/07

Zagreb, 29. studenoga 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
zatvori
Državni proračun Republike Hrvatske za 2006. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !