Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Državni proračun Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu ("Narodne novine", br. XX/10, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
140 14.12.2010 Državni proračun Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu

HRVATSKI SABOR

3568

Na temelju članka 89.L620147 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. studenoga 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/126

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 26. studenoga 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2011. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2012. i 2013. godinu obuhvaćaju:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Proračun za 2011.

Projekcija proračuna za 2012.

Projekcija proračuna za 2013.

PRIHODI POSLOVANJA

107.074.216.187

113.827.286.261

118.771.046.852

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

351.270.025

311.470.025

323.570.025

RASHODI POSLOVANJA

120.235.859.447

122.707.113.774

123.627.780.852

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.075.437.624

2.044.443.576

1.892.989.724

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-14.885.810.859

-10.612.801.064

-6.426.153.699

B. RAČUN FINANCIRANJA

Proračun za 2011.

Projekcija proračuna za 2012.

Projekcija proračuna za 2013.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

24.474.903.903

20.734.962.231

21.132.017.647

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

11.741.093.044

10.122.161.167

14.705.863.948

NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU FISKALNE GODINE

2.152.000.000

NETO FINANCIRANJE

14.885.810.859

10.612.801.064

6.426.153.699

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Državnom proračunu za 2011. godinu i projekcijama za 2012. i 2013. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

B. RAČUN FINANCIRANJA

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 122.311.297.071,00 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 11.741.093.044,00 kune raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

POSEBNI DIO

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 400-06/10-01/08
Zagreb, 23. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Državni proračun Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !