Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Financijski plan Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 06.04.2009 Financijski plan Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

969

FINANCIJSKI PLAN

HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2009. GODINU

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (u daljnjem tekstu: Zakon), a uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, dobivenu na sjednici održanoj 22. siječnja 2009. godine, (klasa: 344-03/08-02/03, urbroj: 5030116-09-3), Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije na sjednici održanoj 6. veljače 2009. godine donijelo je Financijski plan Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu.

Plan potrebnih novčanih sredstava za financiranje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu

Planirani ukupni rashodi HAKOM ZA 2009. godinu

101.727.570,49 kn

Uvećani za troškove investicija

28.499.140,00 kn

Umanjeni za rashode koji ne utječu na novčani odliv

 

– amortizacija

-894.914,00 kn

Umanjeni za rashode koji se financiraju iz Salda fonda prethodnih godina

 

– kapitalne donacije

-39.361.737,52 kn

Potrebna novčana sredstva

89.970.058,97 kn

Plan prihoda Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu

Područje elektroničkih komunikacija

Prihodi od naknada od frekvencija

47.266.371,33 kn

Prihodi od adresa i brojeva

5.065.243,64 kn

Prihodi od bruto prihoda operatera

37.638.444,00 kn

UKUPNO

89.970.058,97 kn

Područje poštanskih i kurirskih usluga

Prihodi iz državnog proračuna

3.800.000,00 kn

UKUPNO

93.770.058,97 kn

Plan rashoda Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu

Razred/
Skupina

Podskupina

Odjeljak

NAZIV

Područje
elektroničkih
komunikacija

41

  

Rashodi za zaposlene

36.019.384,62

 

411

 

Plaće

29.952.000,00

  

4111

Plaće za redovan rad

29.952.000,00

  

4112

Plaće u naravi

0,00

  

4113

Plaće za prekovremeni rad

0,00

  

4114

Plaće za posebne uvjete rada

0,00

 

412

 

Ostali rashodi za zaposlene

559.384,62

  

4121

Ostali rashodi za zaposlene

559.384,62

 

413

 

Doprinosi na plaće

5.508.000,00

  

4131

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

4.773.600,00

  

4132

Doprinosi za zapošljavanje

734.400,00

42

  

Materijalni rashodi

25.161.478,08

 

421

 

Naknade troškova zaposlenima

4.478.734,74

  

4211

Službena putovanja

1.761.145,33

  

4212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

745.597,34

  

4213

Stručno usavršavanje zaposlenika

1.971.992,07

 

422

 

Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično

118.340,00

  

4221

Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično

118.340,00

 

423

 

Naknade troškova volonterima

0,00

  

4231

Naknade troškova volonterima

0,00

 

424

 

Rashodi za materijal i energiju

1.985.004,53

  

4241

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

967.774,44

  

4242

Materijal i sirovine

0,00

  

4243

Energija

737.059,99

  

4244

Sitni inventar i auto gume

280.170,09

 

425

 

Rashodi za usluge

16.953.086,81

  

4251

Usluge telefona, pošte i prijevoza

2.431.310,67

  

4252

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.374.000,00

  

4253

Usluge promidžbe i informiranja

530.000,00

  

4254

Komunalne usluge

365.878,85

  

4255

Zakupnine i najamnine

7.551.484,19

  

4256

Zdravstvene i veterinarske usluge

375.000,00

  

4257

Intelektualne i osobne usluge

2.500.000,00

  

4258

Računalne usluge

149.087,31

  

4259

Ostale usluge

676.325,80

 

429

 

Ostali nespomenuti rashodi

1.626.312,00

  

4291

Premije osiguranja

1.143.734,95

  

4292

Reprezentacija

149.593,56

  

4293

Članarine

240.933,55

  

4294

Ostali nespomenuti rashodi

92.049,94

43

  

Rashodi amortizacije

894.914,00

 

431

 

Amortizacija

894.914,00

  

4311

Amortizacija

894.914,00

44

  

Financijski rashodi

158.056,28

 

441

 

Kamate za izdane vrijednosne papire

0,00

  

4411

Kamate za izdane mjenice

0,00

 

442

 

Kamate za primljene kredite i zajmove

0,00

  

4421

Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora

0,00

  

4422

Kamate za primljene robe i ostale zajmove

0,00

  

4423

Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove

0,00

 

443

 

Ostali financijski rashodi

158.056,28

  

4431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

76.311,13

  

4432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

15.312,65

  

4433

Zatezne kamate

0,00

  

4434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

66.432,50

45

  

Donacije

39.493.737,52

 

451

 

Tekuće donacije

132.000,00

  

4511

Tekuće donacije

132.000,00

  

4512

Stipendije

0,00

 

452

 

Kapitalne donacije

39.361.737,52

  

4521

Kapitalne donacije

39.361.737,52

46

  

Ostali rashodi

0,00

 

461

 

Kazne, penali i naknade štete

0,00

  

4611

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

0,00

  

4612

Penali, ležarine i drugo

0,00

  

4613

Naknade šteta zaposlenicima

0,00

  

4614

Ugovorne kazne i ostale naknade šteta

0,00

 

462

 

Ostali nespomenuti rashodi

0,00

  

4621

Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine

0,00

  

4622

Otpisana potraživanja

0,00

  

4623

Ostali nespomenuti rashodi

0,00

   

UKUPNO

101.727.570,49

Investicijski plan Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu

OPIS INVESTICIJE

Područje elektroničkih komunikacija

I. Građevinski objekti

6.465.000,00

A) Izgradnja HAKOM središta i KMP

 

6.465.000,00

 

Nabava poslovnog prostora za sjedište Agencije

1.000.000,00

 

Izgradnja HAKOM središta Rijeka

1.315.000,00

Izgradnja KMP Veliki Bokolj

2.100.000,00

 

KMP Istra/Podravina

50.000,00

 

Izgradnja KMS Osijek (prethodni radovi)

2.000.000,00

II. Mjerna i računalna oprema

8.759.640,00

A) Nabava mjerne opreme za KMP i HAKOM središta

 

8.135.000,00

Osuvremenjivanje mjernog sustava

8.000.000,00

YAGI UMTS antene

15.000,00

ANTENA HL013

40.000,00

SET PRIJELAZA

40.000,00

HF USMJERENE ANTENE S DRŽAČIMA

40.000,00

B) Nabava računalne opreme

624.640,00

III. Namještaj

 

500.000,00

IV. Ulaganja u računalne programe

4.474.500,00

V. Prijevozna sredstva

400.000,00

VI. Izrada stručnih studija

7.860.000,00

VII. Ostala oprema

40.000,00

UKUPNO

28.499.140,00

Obrazloženje plana rashoda Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu

Financijski plan Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija) za 2009. godinu sastoji se od Plana rashoda Agencije za područje elektroničkih komunikacija, Plana prihoda Agencije i Plana potrebnih novčanih sredstava za financiranje Agencije. Plan prihoda Agencije izrađen je temeljem Pravilnika o izračunu i visini naknada te načinu plaćanja za sredstva iz kojih se financira Agencija.

Temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama sredstva za obavljanje poslova Agencije osiguravaju se posebno za područje elektroničkih komunikacija i posebno za područje poštanske i kurirske djelatnosti.

Financijski plan Agencije izrađen je prema novom konceptu koji je propisan Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija. Rashodi su planirani uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja sukladno novom računskom (kontnom) planu. Napušten je dosadašnji sustav iskazivanja ukupnog troška nabave imovine u trenutku stjecanja, a uvodi se obračun amortizacije kao vremenski razmjernog troška uporabe dugotrajne imovine. Zbog toga je planiran i iznos potrebnih novčanih sredstava za financiranje Agencije (cash flow).

Rashodi Agencije za 2009. godinu planirani su na osnovi realno očekivanih rashoda u 2009. godini. U 2008. godini stupio je na snagu Zakon kojim se proširuju djelokrug i nadležnost Agencije. U nadležnost Agencije propisano je i područje poštanskih usluga.

U rashodima za zaposlene planirani su rashodi za plaće i doprinose zaposlenih, dakle bruto izdatci za plaće.

Tijekom 2008. godine povećao se broj zaposlenika Agencije. Dana 1. siječnja 2008. godine Agencija je imala 120 zaposlenika, a do kraja 2008. godine ima 143 zaposlenika. Masa plaća u procjeni za 2009. godinu, u usporedbi s 2008. godinom, povećana je zbog:

– Planiranog zapošljavanja 18 novih zaposlenika stručne službe u 2009. godini od kojih je većina za potrebe obavljanja najsloženijih poslova u regulatornom području, upravljanju raidiofrekvencijskim spektrom, zaštiti korisnika, te području elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme.

Od 18 novih zaposlenika planira se zapošljavanje: 15 zaposlenika s VSS, 1 s VSS/VŠS i 2 zaposlenika sa SSS. Zapošljavanje će se obavljati prema trenutnim potrebama u pojedinim Odjelima Agencije, kako bi Agencija mogla što kvalitetnije obavljati poslove iz svog djelokruga rada, u razdoblju od siječnja do prosinca 2009. godine, a u skladu s Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta Agencije.

– Napredovanja zaposlenika stručne službe koji rade na najsloženijim poslovima iz djelokruga rada Agencije. Prednici današnje Agencije su većinom zapošljavali vrlo mlad visokoobrazovan kadar koji je radom u Agenciji postao visokostručan, stekao iskustvo te ispunjava uvjete za napredovanje sukladno Pravilniku o sistematizaciji ranih mjesta Agencije. Smatramo da Agencija mora voditi računa o očuvanju stručnog kadra kroz sustav nagrađivanja kako bi sačuvala ključne zaposlenike stručne službe te ih motivirala za daljnji uspješan rad i ostanak u Agenciji.

– Zapošljavanja tri člana Vijeća Agencije. Očekujemo da će Hrvatski sabor imenovati još tri člana Vijeća Agencije sukladno Zakonu.

Materijalni rashodi sastoje se od naknada troškova zaposlenima, naknada članovima stručnih timova, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge i ostalih nespomenutih rashoda. Naknade troškova zaposlenima planirane su na razini procjene 2008. godine i uvećane za povećanje broja zaposlenika. Na poziciji stručnog usavršavanja zaposlenika planirana je prvenstveno organizacija radnih skupina i usavršavanje zaposlenika. Planirane organizacije radnih skupina u 2008. godini obrazložene su u Godišnjem programu rada i razvoja Agencije (regulatorne radionice, organizacija WGSE sastanka). Sukladno vlastitom stavu, te također prema mišljenju i preporukama konzultanata iz CARDS projekta, Agencija ulaže u znanje i usavršavanje svojih zaposlenika za znanja koja su potrebna za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije. Smatramo da je ovo jedan od bitnih uvjeta razvoja Agencije kao regulatora. Planirano je odobrenje za školovanje zaposlenika na visokim školama i poslijediplomskom studiju. Ostali planirani iznos odnosi se na tečajeve, seminare, konferencije i kongrese. Naknade članovima stručnih timova obuhvaćaju naknade troškova članovima u povjerenstvima, odnosno naknadu za rad Vijeća korisnika telekomunikacijskih usluga. Ove naknade planirane su za samo prva dva mjeseca 2009. godine zbog prestanka rada Vijeća korisnika telekomunikacijskih usluga sukladno prijelaznim odredbama Zakona.

Rashodi za materijal i energiju planirani su na nivou procjene 2008. godine i uvećani za troškove koji će nastati preseljenjem dijela Agencije. Zbog povećanja djelokruga rada Agencije, odnosno spajanja sa stručnom službom Vijeća za poštanske usluge, potreban je adekvatan poslovni prostor.

Rashodi za usluge uvećani su na isti način i iz istih razloga kao i materijalni rashodi. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaćaju rashode za održavanje opreme Agencije (oprema za kontrolu radiofrekvencijskog spektra) i rashode za održavanje softverskih alata. Izdatci za usluge informiranja i promidžbe povećani su zbog planiranog povećanja obujma poslova službe za odnose s javnošću i opredjeljenja Agencije da svoj rad učini što otvorenijim javnosti. Izdatci za usluge najma poslovnog prostora planirani su na osnovi sklopljenih ugovora za najam svih unajmljenih poslovnih i drugih prostora Agencije. Izdaci su planirani za cijelu godinu. Usluge najma opreme planirane su sukladno sklopljenim ugovorima o najmu opreme i automobila i povećane za godišnju cijenu najma tri automobila za potrebe Agencije.

Za 2009. godinu, kao i u 2008. godinu planirana su sredstva za sistematske preglede zaposlenika Agencije u svrhu preventivnog poboljšanja zdravlja, poboljšanja radne sposobnosti, a poglavito zbog ranog otkrivanja bolesti gdje u većini slučajeva pruža mogućnost brzog i uspješnog liječenja. Ulaganje u sistematske preglede zaposlenika Agencije gledano u budućnost pridonosi uz navedeno i smanjivanje financijskih izdataka.

U intelektualnim i osobnim uslugama planirane su: konzultantske usluge za uvođenje ISO 9001 sustava upravljanja kvalitetom, konzultantske (tehničke i idejne) usluge, savjetodavne usluge u vezi izračuna cijene najma slobodne izgrađene elektroničko komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, usluge stručnog prijevoda dokumentacija i druge intelektualne usluge.

Planirani izdatci za premije osiguranja obuhvaćaju osiguranje motornih vozila, nekretnina, opreme i zaposlenika. Zaposlenici Agencije osigurani su od posljedica nesretnog slučaja (visok stupanj rizika pri kontrolnim mjerenjima, tehničkim pregledima, ispitivanjima opreme). Na stavci ostali nespomenuti rashodi planiran je i trošak u svrhu poboljšanja psihofizičkih i radnih sposobnosti radnika Agencije.

Sukladno novom računovodstvenom konceptu računovodstva neprofitnih organizacija planiran je i iznos amortizacije kao vremenski razmjernog troška uporabe dugotrajne imovine.

U skupini 45, podskupini 452, odjeljak 4521 planirane su kapitalne donacije. Kapitalne donacije određene su temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske. To su rashodi koji se financiraju iz salda fonda prethodnih godina. Novčana sredstva za financiranje ovih rashoda već postoje (salda fonda iz prethodnih godina) ali će rashodi nastati u 2009. godini, te se prikazuju u okviru skupine 45.

U planu potrebnih novčanih sredstava za financiranje Agencije planirana su potrebna novčana sredstva za 2009. godinu, odnosno planirani ukupni rashodi uvećani su za troškove investicija, koji su u ukupnim troškovima prikazani samo u iznosu amortizacije, te umanjeni za amortizaciju koja ne utječe na novčani odliv i umanjeni za kapitalne donacije koje će se financirati iz salda fonda prethodnih godina.

Obrazloženje Investicijskog plana Agencije za 2009. godinu

I. GRAĐEVINSKI OBJEKTI

Za nabavu prostora za smještaj sjedišta Agencije planirana su sredstva za početak otplate kredita.

Izgradnja HAKOM središta

Agencija je pokrenula projekt zaokruživanja sustava kontrolno-mjernih središta (KMS) i kontrolno-mjernih postaja (KMP). U sljedećim godinama planiramo preseliti dio HAKOM središta iz unajmljenih objekata u objekte koji će biti u vlasništvu Agencije.

HAKOM središte u Rijeci planiramo preseliti na susjednu zemljišnu česticu u vlasništvu Republike Hrvatske (na kojoj su već izgrađeni stupovi za mjerne antene) izgradnjom novog objekta. Ove godine je provedena parcelacija sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli, otkupljena je novoformirana čestica od općine Kostrena (zbog pristupa javnoj površini čestice na kojoj bi se gradio objekt) te je potpisan ugovor o pravu građenja na državnom zemljištu s Republikom Hrvatskom. Time je dokumentacija za izdavanje građevinske dozvole potpuna te očekujemo izdavanje iste. Nakon dobivanja građevinske dozvole i njene pravomoćnosti, što očekujemo u prvom kvartalu 2009. godine, bit će raspisan natječaj za izvođača radova i nadzor gradnje. Nadamo se da bi gradnja mogla započeti već na proljeće te bi u ljetnim mjesecima novi objekt mogao biti spreman za opremanje namještajem, preseljenje mjerne opreme i njeno umjeravanje.

HAKOM središte u Osijeku planiramo preseliti na novu lokaciju u poslovni objekt koji će biti sagrađen na Tenjskoj cesti izvan središta Osijeka. Inicijalni razgovori s investitorom objekta su obavljeni te je investitor u projekt objekta uključio antenske stupove za naše mjerne antene kao i prilagodbu prostora našim potrebama, što je značajna prednost. Prema izjavi investitora ishođena je lokacijska dozvola te u 2009. godini investitor očekuje ishođenje građevinske dozvole. Po izdavanju građevinske dozvole i njenoj pravomoćnosti, Agencija će moći sklopiti predugovor o kupoprodaji nekretnine, a gradnja bi trebala trajati otprilike šest mjeseci nakon čega bi mjerno središte bilo preseljeno u novi objekt. Prethodno će biti potrebno opremiti objekt namještajem te preseliti i umjeriti mjernu opremu. Završetak preseljenja izgledan je krajem 2009. godine.

Izgradnja kontrolno-mjernih postaja

Kontrolno-mjerna postaja (KMP) Veliki Bokolj na Pašmanu je u fazi realizacije. Ishođena je pravomoćna građevinska dozvola te nakon dobivanja konačne elektroenergetske suglasnosti planiramo raspisivanje natječaja za izvođača radova i nadzor gradnje. Završetak gradnje planiramo u 2009 godini, a punu operativnost ove daljinski upravljane kontrolno-mjerne postaje planiramo u 2010. godini.

Prema prioritetu planiramo izgraditi i tri kontrolno-mjerne postaje za područje Zagreba, Istre i Podravine. Trenutno smo u razgovorima s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe oko korištenja prijamnog objekta na Japetiću za smještaj mjerne opreme, dok se za Istru i Podravinu treba pronaći pogodne lokacije na kojima je moguće realizirati objekte za daljinsku kontrolu radiofrekvencijskog spektra.

II. MJERNA OPREMA

Osuvremenjivanje mjernog sustava

Kontrolno mjerni sustav je ustrojen s opremom koja je stara 12 godina i često je neadekvatna s aspekta digitalnih komunikacija koje preuzimaju primat u radijskim komunikacijama. Softver, koji integrira sustav, također je nabavljen prije 12 godina i nije nadograđivan ili osuvremenjivan. Stoga Agencija u 2009. godini planira pokrenuti projekt osuvremenjivanja koji bi uključio prelazak s verzije softvera Argus 3.6 na verziju Argus 5.3 (napominjemo da zbog potpuno drugačije programske arhitekture ove verzije nisu kompatibilne) kao i integraciju novih uređaja. Projekt je dio IPA 2007 programa pristupne pomoći Europske Unije čija je ukupna vrijednost 3,5 milijuna EUR. Agencija će snositi 25% troškova projekta.

Nabava YAGI UMTS antena

Zbog potrebe terenskih mjerenja u službi zaštite UMTS radiofrekvencijskog spektra od smetnji, planirana je nabava 4 YAGI UMTS antene.

Antena HL013

Agencija planira zamjenu jedne dotrajale Rohde&Schwarz HL023 antene, koja je dio mjernog sustava.

Set prijelaza

Za potrebe mjerenja Agencija planira dodatni set prijelaza koji će se koristiti sukladno potrebama sva 4 mjerna središta.

HF usmjerene antene s držačima

Za potrebe terenskih mjerenja niskih frekvencija potrebno je nabaviti prijenosne antene za sva četiri mjerna središta.

III. IZRADA STRUČNIH STUDIJA

Projekt »e-Agencija«

Osnovni cilj projekta e-Agencija je povećanje kapaciteta Agencije kroz informatizaciju procesa i usluga povećanjem produktivnosti i učinkovitosti, te širenjem i olakšavanjem pristupa regulatornim uslugama Agencije.

Svrha projekta je modernizirati Agenciju koristeći informacijsku i komunikacijsku tehnologiju koja će osigurati pravovremene i kvalitetne informacije svim zainteresiranim na tržištu elektroničkih komunikacija.

Osnovu e-Agencije čini tzv. »Back Office« koji u svojoj slojevitoj arhitekturi sadrži IT infrastrukturu (lokalna mreža, serveri, klijenti i primarni softver), Sustav upravljanja dokumentima, DMS, Sustav upravljanja ljudskim potencijalima, HRM i Sustav upravljanja resursima, ERP. Implementacija »Back Office« je u tijeku a rok završetka je kraj 2009. godine.

U 2009. i 2010. godini Agencija će se usredotočiti na implementaciju e-Agencije ili tzv. »Front Office« koji se sastoji od modernog, snažnog Portala/Weba uključujući brojne elektroničke, internet temeljene aplikacije kao što su e-konzultacije, e-žalbe, e-prenosivost, e-dozvole, e-tržište, e-natječaj, e-aukcije, e-savjeti, e-cijena, e-ponuda itd.

S implementacijom e-Agencije Agencija podržava integraciju Hrvatske u jedinstveno Europsko tržište elektroničkih komunikacija i nadolazeće pan-Europske e-Vlada usluge.

Projekt »Pogled u budućnost«

Agencija će u 2009. godini pokrenuti multidisciplinarni projekt »Pogled u budućnost« s ciljem predviđanja bliske budućnosti i pripreme Agencije za tu budućnost. Dominantne teme projekta su budući razvoj tehnologije, nova regulatorna pitanja koja otvara nova tehnologija, njihov utjecaj na razvoj tržišta elektroničkih komunikacija te ekonomski i pravni aspekti proaktivne, neutralne i transparentne regulacije tržišta, poticajne mjere za investicije i inovacije te pravedne uvjete tržišnog natjecanja.

Agencija na tom projektu planira okupiti stručnjake Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Pravnog fakulteta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Projekt »Troškovni modeli«

Nabava studije za izradu troškovnih modela operatora sa značajnijom tržišnom snagom za usluge međupovezivanja i pristupa u nepokretnoj mreži, usluge međupovezivanja u pokretnoj mreži i univerzalne usluge. Svrha projekta je u potpunosti dokumentirati troškovne modele koji će Agenciji pružiti informacije o troškovima koji su temelj za izračun cijena iz Standardnih ponuda operatora pokretnih i nepokretnih mreža i za izračun neto troška univerzalne usluge.

Napomena

Sredstva za obavljanje regulatornih i drugih poslova Agencije vezano za područje poštanskih i kurirskih usluga, osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske na temelju Godišnjeg plana Agencije u skladu sa Zakonom o pošti.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2009. -2011. godine

A821015 HAKOM – potpora za regulatorne poslove u području poštanskih i kurirskih usluga

IZV

FP

KTO

NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA

NAZIV PROGRAMA

Proračun 2008. nakon rebalansa

Ukupan proračun regulatornog tijela za obavljanje regulatornih i drugih poslova u području poštanskih i kurirskih usluga za 2008. godinu

Prijedlog plana za 2009.

Prijedlog plana za 2010.

Prijedlog plana za 2011.

Uprava elektroničkih telekomunikacija i pošte

A821015

HAKOM-potpora za regulatorne poslove u području poštanskih i kurirskih usluga

P 1215 Praćenje i razvoj sustava pošte i poštanskog prometa-C02

Poštanski promet

1.400.000

3.969.251

3.800.000

4.000.000

4.200.000

11

0133

3811

Tekuće donacije u novcu

1.340.000

3.700.000

3.885.000

4.085.000

11

0133

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

60.000

100.000

115.000

115.000

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2009. – 2011.GODINU

A 821015 HAKOM- potpora za regulatorne poslove u području poštanskih i kurirskih usluga

1. UVOD

Vijeće za poštanske usluge (u daljnjem tekstu: Vijeće) osnovano je temeljem Zakona o pošti iz 2003. godine kao samostalno i neovisno regulatorno tijelo s javnim ovlastima za područje poštanske djelatnosti u Republici Hrvatskoj, s ciljem reguliranja funkcioniranja poštanskog prometa i obavljanja poštanskih i kurirskih usluga, kako bi univerzalne poštanske usluge bile dostupne svim građanima Republike Hrvatske pod istim uvjetima, kao i radi osiguranja ravnopravnih tržišnih uvjeta svih davatelja poštanskih i kurirskih usluga, te zaštite interesa korisnika poštanskih i kurirskih usluga.

Uspostava regulatornog tijela, pravno odvojenog i operativno neovisnog od davatelja poštanskih i kurirskih usluga, jedan je od osnovnih elemenata regulatornog okvira ustanovljenog Poštanskim direktivama Europske unije.

Zakonom o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« 73/08) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pošti (»Narodne novine« 63/08), koji su na snazi od 1. srpnja 2008. godine, Vijeće je prestalo s radom te se pripojilo Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija), (Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, Tt-08/8727-2 od 7. srpnja 2008. godine).

Aktivnosti regulatornog tijela za obavljanje regulatornih i drugih poslova u području poštanskih i kurirskih usluga i dalje će se financirati iz državnog proračuna Republike Hrvatske (članak 28., Zakona o pošti), pa će se sredstva za rad osigurati kroz aktivnost A821015 HAKOM – potpora za regulatorne poslove u području poštanskih i kurirskih usluga unutar Uprave elektroničkih komunikacija i pošte, pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

2. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA RASHODA I IZDATAKA

3811 Tekuće donacije u novcu 3.700.000 kuna

Obrazloženje:

Agencija obavlja regulatorne i druge poslove u području poštanskih i kurirskih usluga u skladu s Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pošti i Zakonom o elektroničkim komunikacijama. Agencija vodi zasebno računovodstvo za područje elektroničkih komunikacija i područje poštanskih usluga.

Poseban zadatak regulatornih tijela predstavlja ispunjavanje obveza koje proizlaze iz Zakona o pošti i Poštanskih direktiva, osobito kroz uspostavu postupaka nadzora i reguliranja tržišta, sa ciljem osiguranja daljnjeg pružanja univerzalnih poštanskih usluga određene kvalitete pod jednakim uvjetima po pristupačnim cijenama, na cijelom teritoriju država članica Europske unije.

Novom direktivom naglašen je značaj i jačanje uloge nacionalnog regulatornog tijela na tržištu poštanskih i kurirskih usluga.

Također Strategija razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2013 godine i Akcijski plan provedbe Strategije predstavlja niz aktivnosti i mjera, koje će nacionalno regulatorno tijelo i ostali dionici provoditi do kraja 2013. godine, u svrhu ispunjavanja strateških ciljeva definiranih strategijom i daljnje liberalizacije tržišta poštanskih usluga.

Rashodi za tekuće donacije u novcu planirani su u iznosu od 3.700.000,00 kuna što je u odnosu na 2008. godinu (3.535.000,00 kuna – A570298 Rad Vijeća za poštanske usluge 2.195.000,00 kn – proračun 2008. godine nakon rebalansa i A821015 HAPEK – potpora za regulatorne poslove u području poštanskih usluga 1.340.000,00 kuna – proračun 2008. godine nakon rebalansa) više za 165.000,00 kuna odnosno povećanje od 4,67%.

Sredstva će se koristiti za plaće za redovan rad zaposlenih i ostalih rashoda vezanih za zaposlene, materijalne rashode, rashode za usluge, članarine i ostalo.

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

100.000 kuna

Obrazloženje:

Rashode za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna što je u odnosu na 2008. godinu (65.000,00 kuna – K587026 Nabava opreme za rad Vijeća za poštanske usluge 5.000,00 kuna – proračun 2008. godine nakon rebalansa i A821015 HAPEK – potpora za regulatorne poslove u području poštanskih usluga 60.000,00 kuna) više za 35.000,00 kuna odnosno povećanje od 53,85%.

Sredstva će se koristiti za primjenu naprednijih tehnoloških rješenja u radu te poboljšanja uvjeta rada radnika.

3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Proces postupnog otvaranja tržišta poštanskih usluga u Europskoj uniji ušao je u posljednju fazu, obzirom da je kao rok za potpunu liberalizaciju tržišta poštanskih usluga predviđen kraj 2010. odnosno 2012. godine. Svrha nove Poštanske direktive, usvojene 2008. godine, je stvoriti jedinstveno tržište ukidanjem dosad zajamčenih ekskluzivnih prava odnosno monopola javnih operatora, osigurati svim korisnicima zemalja Europske unije zajedničku zadovoljavajuću razinu univerzalnih usluga te uspostaviti usklađene principe reguliranja u uvjetima liberaliziranog tržišta, s ciljem otklanjanja prepreka funkcioniranja jedinstvenog tržišta, gdje je uloga regulatornog tijela posebno naglašena.

Iako još nisu usvojeni opći akti Agencije potrebni za određivanje točnog broja i strukture zaposlenih za obavljanje regulatornih poslova na tržištu poštanskih i kurirskih usluga, planiramo minimalno povećanje sredstava, obzirom na jačanje regulatornih ovlasti Agencije, kao i obveze predviđene »Strategijom razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj« odnosno Akcijskim planom provedbe navedene Strategije. Također planiramo u 2009. godini nastaviti rad na dosadašnjim projektima, kao i započinjanje novih projekata. Uz navedeno, radi ostvarivanja određenih regulatornih zadataka (primjerice, određivanje načina razdvajanja poslovnih aktivnosti javnog operatora), planiramo angažiranje jedne ili više vanjskih institucija, koje posjeduju specifična znanja i iskustva potrebna u provedbi istih ili sličnih projekata.

Klasa: 001-01/08-03/00001

Urbroj: 376-04-09-07

Zagreb, 6. veljače 2009.

Predsjednik Vijeća Agencije
Gašper Gaćina, dipl. ing. el., v. r.

zatvori
Financijski plan Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !