Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Godišnji obračun Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
84 19.6.2004 Godišnji obračun Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu

HRVATSKI SABOR

1643

Na temelju članka 128.L105553 stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03), Hrvatski sabor na sjednici 4. lipnja 2004., donio je

GODIŠNJI OBRAČUN

DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2004. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2003. godinuL105555 (»Narodne novine«, broj 154/2002. i 147/2003.) ostvaren je kako slijedi:

A.     RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
 

PLAN ZA

IZVRŠENJE ZA

INDEKS

 

2003.

2003.

 

PRIHODI POSLOVANJA

75.076.967.800

74.677.473.749.52

99.5

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

206.992.000

242.585.734.70

117.2

RASHODI POSLOVANJA

75.906.875.916

77.187.124.217.18

101.7

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.086.967.206

1.943.352.518.91

93.1

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-2.709.883.322

-4.210.417.251.87

155.4

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
 

PLAN ZA

IZVRŠENJE ZA

INDEKS

 

2003.

2003.

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

12.052.718.545

12.802.311.319.03

106.2

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

9.342.835.223

8.591.894.067.16

92.0

NETO FINANCIRANJE

2.709.883.322

4.210.417.251.87

155.4

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0.00

 
 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2003. godinu, kako slijedi:

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

 

Sku-

Pod-

Odje-

Naziv prihoda

Plan za

Ostvarenje u

Indeks

pina

skupina

ljak

 

2003.

2003.

 

6

  

PRIHODI

75.076.967.800

74.677.473.749.52

99.5

61

  

Prihodi od poreza

44.563.263.000

44.963.430.936.71

100.9

 

611

 

Porez i prirez na dohodak

3.252.473.000

3.114.580.752.17

95.8

 

612

 

Porez na dobit

2.843.178.000

3.074.466.373.66

108.1

 

613

 

Porezi na imovinu

318.587.000

289.925.987.80

91.0

 

614

 

Porezi na robu i usluge

36.079.315.000

36.651.147.696.00

101.6

  

6141

Porez na dodanu vrijednost

27.324.849.000

28.129.299.937.01

102.9

  

6142

Porez na promet

702.801.000

670.854.684.59

95.5

  

6143

Trošarine

8.051.665.000

7.850.993.074.40

97.5

   

Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila,

   
   

plovila i zrakoplove

741.294.000

899.047.128.77

121.3

   

Poseban porez na naftne derivate

3.545.618.000

3.345.887.620.84

94.4

   

Poseban porez na alkohol

268.813.000

234.125.009.33

87.1

   

Poseban porez na pivo

757.678.000

746.254.946.91

98.5

   

Poseban porez na bezalkoholna pića

118.747.000

131.376.517.84

110.6

   

Poseban porez na duhanske prerađevine

2.471.358.000

2.349.409.713.45

95.1

   

Poseban porez na kavu

130.593.000

125.343.683.24

96.0

   

Poseban porez na luksuzne proizvode

17.564.000

19.548.454.02

111.3

 

615

 

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

2.066.710.000

1.810.866.268.57

87.6

  

6151

Carine i carinske pristojbe

2.066.710.000

1.810.866.268.57

87.6

   

Carine na uvoz robe i usluga

1.777.370.600

1.511.946.792.78

85.1

   

Carinske pristojbe

289.339.400

298.919.475.79

103.3

 

616

 

Ostali prihodi od poreza

3.000.000

22.443.858.51

748.1

   

Ostali neraspoređeni prihodi

3.000.000

22.443.858.51

748.1

62

  

Doprinosi (socijalni)

27.666.985.000

27.416.930.564.40

99.1

 

621

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

12.604.845.000

12.323.677.890.16

97.8

 

622

 

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

13.799.983.000

13.849.135.822.57

100.4

 

623

 

Doprinosi za zapošljavanje

1.262.157.000

1.244.116.851.67

98.6

64

  

Prihodi od imovine

983.059.700

421.183.255.48

42.8

 

641

 

Prihodi od financijske imovine

640.980.600

130.837.922.85

20.4

  

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

1.000.000

22.709.990.59

2.271.0

  

6416

Prihodi od dividendi

243.792.600

108.122.877.71

44.4

   

Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru

243.792.600

108.122.877.71

44.4

  

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih

   
   

institucija po posebnim propisima

396.188.000

5.054.55

0.0

   

Prihod od dobiti Hrvatske narodne banke

355.164.200

0.00

0.0

   

Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru

41.023.800

5.054.55

0.0

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

342.079.100

290.345.332.63

84.9

  

6421

Naknade za koncesije

316.760.000

257.473.922.68

81.3

  

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

25.319.100

32.871.409.95

129.8

       

65

  

Prihodi od prodaje roba i usluga

823.818.800

1.112.817.767.13

135.1

 

651

 

Administrativne (upravne) pristojbe

654.082.700

501.850.600.39

76.7

  

6511

Državne upravne i sudske pristojbe

654.082.700

501.850.600.39

76.7

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

169.736.100

610.967.166.74

360.0

  

6521

Prihodi državne uprave

169.736.100

610.967.166.74

360.0

66

  

Ostali prihodi

1.039.841.300

763.111.225.80

73.4

 

661

 

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem

   
   

poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

662.295.000

455.943.670.12

68.8

  

6611

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti

652.295.000

455.126.694.02

69.8

  

6613

Prihodi od vlastite djelatnosti uplaćeni u proračun

10.000.000

816.976.10

8.2

 

662

 

Kazne

377.546.300

307.167.555.68

81.4

  

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

Sku-

Pod-

Odje-

Naziv prihoda

Plan za

Ostvarenje u

Indeks

pina

skupina

ljak

 

2003.

2003.

 

7

  

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

206.992.000

242.585.734.70

117.2

71

  

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

3.000.000

18.758.954.66

625.3

 

711

 

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

3.000.000

18.758.954.66

625.3

  

7111

Zemljište

3.000.000

18.758.954.66

625.3

72

  

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

203.992.000

223.826.780.04

109.7

 

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

200.000.000

223.596.800.65

111.8

  

7211

Stambeni objekti

180.000.000

198.774.942.51

110.4

  

7212

Poslovni objekti

20.000.000

24.821.858.14

124.1

 

723

 

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

3.992.000

229.979.39

5.8

     

RASHODI POSLOVANJA

Raz-

Sku-

Pod-

Odje-

Naziv rashoda

Plan za

Izvršeno u

Indeks

red

pina

skupina

ljak

 

2003.

2003.

 

3

   

Rashodi poslovanja

75.906.875.916

77.187.124.217.18

101.7

 

31

  

Rashodi za zaposlene

15.800.296.558

15.884.918.417.66

100.5

  

311

 

Plaće

12.305.998.729

12.294.819.709.05

99.9

   

3111

Plaće za redovan rad

12.200.321.584

12.189.264.847.69

99.9

   

3112

Plaće u naravi

154.778

112.899.14

72.9

   

3113

Plaće za prekovremeni rad

16.695.474

16.619.821.51

99.5

   

3114

Plaće za posebne uvjete rada

88.826.893

88.822.140.71

100.0

  

312

 

Ostali rashodi za zaposlene

1.087.603.849

1.185.703.452.39

109.0

   

3121

Ostali rashodi za zaposlene

1.087.603.849

1.185.703.452.39

109.0

  

313

 

Doprinosi na plaće

2.406.693.980

2.404.395.256.22

99.9

   

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

472.600.894

472.599.390.45

100.0

   

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

1.741.124.381

1.739.069.447.74

99.9

   

3133

Doprinosi za zapošljavanje

192.968.705

192.726.418.03

99.9

 

32

  

Materijalni rashodi

4.547.186.838

4.424.004.072.02

97.3

  

321

 

Naknade troškova zaposlenima

719.516.232

711.601.016.95

98.9

   

3211

Službena putovanja

122.485.952

120.359.876.46

98.3

   

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

553.220.242

551.168.807.15

99.6

   

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

43.810.038

40.072.333.34

91.5

  

322

 

Rashodi za materijal i energiju

1.284.822.471

1.274.902.020.18

99.2

   

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

314.540.437

312.834.072.26

99.5

   

3222

Materijal i sirovine

205.579.090

203.874.844.23

99.2

   

3223

Energija

338.024.283

332.376.479.35

98.3

   

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

114.665.867

114.278.018.69

99.7

   

3225

Sitni inventar i auto gume

20.467.441

19.993.252.65

97.7

   

3226

Vojna oprema

291.545.353

291.545.353.00

100.0

  

323

 

Rashodi za usluge

2.275.911.799

2.180.843.646.20

95.8

   

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

349.364.530

344.630.584.63

98.6

   

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

423.151.464

411.000.235.47

97.1

   

3233

Usluge promidžbe i informiranja

95.431.150

94.443.452.75

99.0

   

3234

Komunalne usluge

150.911.683

149.010.212.15

98.7

   

3235

Zakupnine i najamnine

115.964.065

114.074.939.90

98.4

   

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

103.205.959

102.893.412.00

99.7

   

3237

Intelektualne i osobne usluge

498.980.770

476.983.477.12

95.6

   

3238

Računalne usluge

206.427.461

202.389.163.45

98.0

   

3239

Ostale usluge

332.474.717

285.418.168.73

85.8

  

329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

266.936.336

256.657.388.69

96.1

   

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava

   
    

i slično

63.632.005

62.821.025.24

98.7

   

3292

Premije osiguranja

54.773.483

49.079.294.04

89.6

   

3293

Reprezentacija

27.414.856

26.388.896.52

96.3

   

3294

Članarine

47.752.236

43.184.156.37

90.4

   

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

73.363.756

75.184.016.52

102.5

 

34

  

Financijski rashodi

3.788.943.765

3.936.172.366.72

103.9

  

341

 

Kamate za izdane vrijednosne papire

2.698.680.106

2.689.430.509.85

99.7

   

3411

Kamate za izdane trezorske zapise

190.000.000

183.857.383.67

96.8

   

3413

Kamate za izdane obveznice

2.508.680.106

2.505.573.126.18

99.9

  

342

 

Kamate za primljene zajmove

750.125.124

897.898.349.24

119.7

   

3421

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti,

   
    

inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

271.297.028

343.367.041.53

126.6

   

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih

   
    

institucija u javnom sektoru

73.818.999

95.850.911.43

129.8

   

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih

   
    

institucija izvan javnog sektora

405.009.097

458.680.396.28

113.3

  

343

 

Ostali financijski rashodi

340.138.535

348.843.507.63

102.6

   

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

238.073.979

238.586.139.74

100.2

   

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

371.520

209.775.35

56.5

   

3433

Zatezne kamate

3.240.557

3.062.228.40

94.5

   

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

98.452.479

106.985.364.14

108.7

 

35

  

Subvencije

3.990.434.110

3.983.712.439.28

99.8

  

351

 

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.468.128.075

1.465.062.288.00

99.8

   

3511

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u

   
    

javnom sektoru

3.000.000

3.000.000.00

100.0

   

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.465.128.075

1.462.062.288.00

99.8

  

352

 

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i

   
    

srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

2.522.306.035

2.518.650.151.28

99.9

   

3521

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama

   
    

izvan javnog sektora

259.500.000

258.759.204.36

99.7

   

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

595.337.769

592.443.221.87

99.5

   

3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim

   
    

poduzetnicima

1.667.468.266

1.667.447.725.05

100.0

 

36

  

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

4.081.972.380

4.126.355.984.82

101.1

  

361

 

Pomoći inozemnim vladama

45.000.000

43.917.989.11

97.6

   

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

45.000.000

43.917.989.11

97.6

  

363

 

Pomoći unutar opće države

4.036.972.380

4.082.437.995.71

101.1

   

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

3.432.432.180

3.507.504.511.75

102.2

   

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

604.540.200

574.933.483.96

95.1

 

37

  

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

   
    

i druge naknade

39.992.155.138

41.143.070.517.81

102.9

  

371

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

33.071.248.754

34.262.089.308.37

103.6

   

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

22.437.449.800

23.271.678.876.21

103.7

   

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

10.633.798.954

10.990.410.432.16

103.4

  

372

 

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6.920.906.384

6.880.981.209.44

99.4

   

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

6.754.908.166

6.715.001.022.94

99.4

   

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

165.998.218

165.980.186.50

100.0

 

38

  

Ostali rashodi

3.705.887.127

3.688.890.418.87

99.5

  

381

 

Tekuće donacije

1.369.534.181

1.408.282.796.57

102.8

   

3811

Tekuće donacije u novcu

1.369.534.181

1.408.282.796.57

102.8

  

382

 

Kapitalne donacije

859.836.750

838.638.166.62

97.5

   

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

544.633.940

525.258.571.62

96.4

   

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

315.202.810

313.379.595.00

99.4

  

383

 

Kazne, penali i naknade štete

409.023.231

408.662.130.28

99.9

   

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

407.001.100

406.639.999.28

99.9

   

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

2.022.131

2.022.131.00

100.0

  

385

 

Izvanredni rashodi

381.753.222

356.567.726.74

93.4

   

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

376.419.799

352.287.342.87

93.6

   

3859

Ostali izvanredni rashodi

5.333.423

4.280.383.87

80.3

  

386

 

Kapitalne pomoći

685.739.743

676.739.598.66

98.7

   

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama

   
    

i trgovačkim društvima u javnom sektoru

462.232.567

454.332.649.45

98.3

   

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama

   
    

i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

203.237.176

202.267.970.64

99.5

   

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i

   
    

srednjim poduzetnicima

20.270.000

20.138.978.57

99.4

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-

Sku-

Pod-

Odje-

Naziv rashoda

Plan za

Izvršeno u

Indeks

red

pina

skupina

ljak

 

2003.

2003.

 

4

   

Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)

2.086.967.206

1.943.352.518.91

93.1

 

41

  

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

40.860.513

30.513.924.06

74.7

  

411

 

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

7.500.000

397.905.00

5.3

   

4111

Zemljište

7.500.000

397.905.00

5.3

  

412

 

Nematerijalna imovina

33.360.513

30.116.019.06

90.3

   

4123

Licence

16.172.180

14.348.931.18

88.7

   

4124

Ostala prava

870.000

870.000.00

100.0

   

4126

Ostala nematerijalna imovina

16.318.333

14.897.087.88

91.3

 

42

  

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.932.714.629

1.804.139.063.94

93.3

  

421

 

Građevinski objekti

1.284.959.615

1.219.309.462.87

94.9

   

4211

Stambeni objekti

463.789.998

463.754.403.49

100.0

   

4212

Poslovni objekti

818.793.317

753.192.748.17

92.0

   

4213

Ceste, željeznice i slični građevinski objekti

76.300

76.250.00

99.9

   

4214

Ostali građevinski objekti

2.300.000

2.286.061.21

99.4

  

422

 

Postrojenja i oprema

503.503.233

450.314.869.43

89.4

   

4221

Uredska oprema i namještaj

234.424.061

198.895.735.93

84.8

   

4222

Komunikacijska oprema

14.566.078

11.704.210.84

80.4

   

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

74.971.585

68.991.184.52

92.0

   

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

121.250.155

119.452.936.57

98.5

   

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

7.734.000

7.570.466.37

97.9

   

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

50.557.354

43.700.335.20

86.4

  

423

 

Prijevozna sredstva

45.506.117

43.589.992.26

95.8

   

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

19.346.117

18.548.596.30

95.9

   

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

26.160.000

25.041.395.96

95.7

  

424

 

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

11.949.000

11.947.364.05

100.0

   

4241

Knjige u knjižnicama

11.949.000

11.947.364.05

100.0

  

426

 

Nematerijalna proizvedena imovina

86.796.664

78.977.375.33

91.0

   

4262

Ulaganja u računalne programe

82.996.664

76.315.440.69

92.0

   

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

2.150.000

1.011.934.64

47.1

   

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

1.650.000

1.650.000.00

100.0

 

43

  

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih

5.320.000

5.303.271.00

99.7

    

pohranjenih vrijednosti

   
  

431

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

5.320.000

5.303.271.00

99.7

   

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

5.320.000

5.303.271.00

99.7

 

45

  

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

108.072.064

103.396.259.91

95.7

  

451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

95.922.832

92.420.737.98

96.3

   

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

95.922.832

92.420.737.98

96.3

  

452

 

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

10.649.232

10.238.382.61

96.1

   

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

10.649.232

10.238.382.61

96.1

  

453

 

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.500.000

737.139.32

49.1

   

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.500.000

737.139.32

49.1

  

B.     RAČUN FINANCIRANJA

 

Raz- Sku- Pod- Odje- Plan za Izvršeno u Indeks
red pina skupina ljak 2003. 2003.

NETO FINANCIRANJE 2.709.883.322 4.210.417.251,87 155,4

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 12.052.718.545 12.802.311.319.03 106.2

Promjena u stanju depozita državnog proračuna * -1.146.530.262.35

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 640.000.000 1.182.814.631.63 184.8

816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim
društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
izvan javnog sektora 640.000.000 1.182.814.631.63 184.8

8161 Od toga: naplata starih potraživanja 370.000.000 422.337.644.41 114.1

82 Primici od prodaje vrijednosnih papira 7.162.489.026 6.992.012.674.95 97.6

821 Trezorski zapisi 0 810.013.080.18

8211 Trezorski zapisi - tuzemni 0 810.013.080.18

822 Obveznice 7.162.489.026 6.181.999.594.77 86.3

8221 Obveznice – tuzemne 3.104.851.406 2.130.890.544.77 68.6

8222 Obveznice – inozemne 4.057.637.620 4.051.109.050.00 99.8

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 3.250.000.000 3.354.967.752.74 103.2

832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih
društava u javnom sektoru 3.250.000.000 3.354.967.752.74 103.2

8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom
sektoru 3.250.000.000 3.354.967.752.74 103.2

84 Primici od zaduživanja 1.000.229.519 2.419.046.522.06 241.8

841 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada
i međunarodnih financijskih organizacija 720.229.519 1.308.206.371.22 181.6

8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija 720.229.519 1.308.206.371.22 181.6

Zajmovi Svjetske banke

Zajam za Projekt obnove i zaštite obalnih šuma 20.194.418 14.350.973.16 71.1

Zajam za Projekt razvoja službi za potporu obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava 1.200.000 2.499.791.61 208.3

Zajam za Projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim
i zakonodavnim promjenama privatnog sektora
(Tehnička pomoć II) 17.845.000 4.387.355.10 24.6

Zajam za Projekt osuvremenjavanja i restrukturiranja željeznica 85.000.000 138.463.591.58 162.9

Zajam za Projekt obnove dijela područja (Istočne Slavonije,
Baranje i Zapadnog Srijema) u sastavu Osječko-baranjske i
Vukovarsko-srijemske županije 68.327.385 36.770.756.83 53.8

Zajam za Projekt ulaganja u mirovinski sektor 79.505.700 3.229.203.07 4.1

Zajam za Projekt strukturne prilagodbe 0 644.218.000.00

Zajam za Projekt zdravstvenog sustava 25.248.081 29.776.419.95 117.9

Zajam za Projekt tehničke pomoći pri provedbi stečajnog
postupka 8.500.000 1.773.327.31 20.9

Zajam za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra 10.338.812 8.253.287.66 79.8

Zajam za Projekt olakšavanja trgovine i transporta u
jugoistočnoj Europi 72.917.800 38.617.765.16 53.0

Ukupno Svjetska banka 389.077.196 922.340.471.43 237.1

Zajmovi Europske banke za obnovu i razvoj

Zajam za Projekt obnove željezničkih lokomotiva 35.000.000 72.216.958.40 206.3

Ukupno Europska banka za obnovu i razvoj 35.000.000 72.216.958.40 206.3

Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe

Zajam za Projekt obnove zdravstvene infrastrukture (II) 39.947.341 129.666.454.42 324.6

Zajam za Projekt obnove škola u Istočnoj Slavoniji 3.689.928.23

Zajam za Projekt obnove škola (II) 8.200.000 0.00 0.0

Zajam za Projekt obnove franjevačkog samostana Male braće
u Dubrovniku 2.842.752 0.00 0.0

Zajam za Projekt povratka prognanika i izbjeglica u
Republici Hrvatskoj 10.670.000 0.00 0.0

Zajam za Projekt povratka prognanika i izbjeglica u
Republici Hrvatskoj (II) 144.750.000 115.935.795.73 80.1

Zajam za Projekt obnove škola (III) 26.830.000 20.333.106.73 75.8

Zajam za Projekt obnove otoka ili područja od posebne
državne skrbi (IV) 3.580.000 0.00 0.0

Zajam za Projekt obnove i modernizacije ŠNZ »Andrija
Štampar«, Zagreb, i MCZZM, Dubrovnik 9.332.230 6.479.436.28 69.4

Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe 246.152.323 276.104.721.39 112.2

Zajmovi Europske investicijske banke

Zajam za Projekt obnove infrastrukture i modernizacije sustava
signalizacije i telekomunikacije na dijelovima
Vc. Pan-europskog koridora 50.000.000 37.544.220.00 75.1

Ukupno Europska investicijska banka 50.000.000 37.544.220.00 75.1

842 8421 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija
u javnom sektoru 280.000.000 156.518.699.25 55.9

844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija
izvan javnog sektora 954.321.451.59

8441 Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora 889.322.725.09

8442 Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih
institucija

Zajam KfW banke za osuvremenjivanje i izgradnju pruga i
čvorišta za međunarodni promet 64.998.726.50

*Stanje novčanih sredstava 1.1.2003. 604.388.344.76

Stanje novčanih sredstava 31.12.2003. 1.750.918.607.11

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA 9.342.835.223 8.591.894.067.16 92.0

51 Izdaci za dane zajmove 1.567.677.418 1.576.177.432.75 100.5

511 Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti,
inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama 5.920.000 5.914.066.96 99.9

5111 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 5.920.000 5.914.066.96 99.9

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama,
građanima i kućanstvima 369.757.418 325.376.618.51 88.0

5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i
kućanstvima u tuzemstvu 369.757.418 325.376.618.51 88.0

513 Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim
institucijama u javnom sektoru 2.000.000 2.000.000.00 100.0

5131 Dani zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama
u javnom sektoru 2.000.000 2.000.000 100.0

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom
sektoru 790.000.000 851.367.150.22 107.8

5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 790.000.000 851.367.150.22 107.8

516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima,
malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora 400.000.000 391.519.597.06 97.9

5161 Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i
srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora 400.000.000 391.519.597.06 97.9

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 501.020.000 494.946.115.40 98.8

531 Dionice i udjeli u glavnici banaka i ost. financ. institucija
u javnom sektoru 410.000.000 410.000.000.00 100.0

5311 Dionice i udjeli u glavnici banaka i ost. financ. institucija
u javnom sektoru 410.000.000 410.000.000 100.0

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom
sektoru 75.020.000 75.020.000.00 100.0

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom
sektoru 75.020.000 75.020.000.00 100.0

533 Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora 16.000.000 9.926.115.40 62.0

5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih
financijskih institucija 16.000.000 9.926.115.40 62.0

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 5.000.334.055 4.215.677.470.38 84.3

541 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti,
inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija 968.384.694 778.497.324.61 80.4

5412 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada 311.199.894 329.967.885.06 106.0

5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih
organizacija 657.184.800 448.529.439.55 68.3

542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru 142.635.235 422.802.129.81 296.4

5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i
ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 142.635.235 422.802.129.81 296.4

544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora 3.865.470.508 3.014.378.015.96 78.0

5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i
ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 2.152.254.913 1.418.540.036.79 65.9

5442 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i
ostalih financijskih institucija 1.713.215.595 1.595.837.979.17 93.1

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava,
obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog
sektora 23.843.618 0.00 0.0

5452 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih
društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva 23.843.618 0.00 0.0

55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 2.273.803.750 2.305.093.048.63 101.4

552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 2.273.803.750 2.305.093.048.63 101.4

5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 2.273.803.750 2.305.093.048.63 101.4

   

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2003. GODINU – PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA (EKONOMSKA KLASIFIKACIJA)

PLAN I IZVRŠENJE PO RAZDJELIMA I GLAVAMA

   

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2003. GODINU – PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA

PLAN I IZVRŠENJE PO AKTIVNOSTIMA

  

KONSOLIDIRANO OSTVARENJE PRIHODA I RASHODA DRŽAVNOG PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA ZA 2003. GODINU

–        u kunama –

–       

Plan za Ostvarenje Indeks % od BDP % od BDP
2003. 2003. (2/BDP ´03) (3/BDP ´03)
1 2 3 4 5 6

I. UKUPNI PRIHODI I POTPORE 81.353.615.250 81.066.696.484 99.65 43.04 42.88

Državni proračun 75.283.959.800 74.920.059.484 99.52 39.82 39.63

Izvanproračunski fondovi 6.069.655.450 6.146.637.000 101.27 3.21 3.25

1. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 70.000.200 108.737.000 155.34 0.04 0.06

2. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 864.807.000 826.147.000 95.53 0.46 0.44

3. Hrvatski zavod za zapošljavanje 20.000.000 17.867.000 89.34 0.01 0.01

4. Hrvatske vode 1.082.929.250 1.150.667.000 106.26 0.57 0.61

5. Hrvatske autoceste 1.788.269.000 1.932.427.000 108.06 0.95 1.02

6. Hrvatske ceste 1.356.000.000 1.380.931.000 101.84 0.72 0.73

7. Državna agencija za osiguranje štednih
uloga i sanaciju banaka 825.500.000 584.489.000 70.80 0.44 0.31

8. Hrvatski fond za privatizaciju 62.150.000 145.372.000 233.91 0.03 0.08

II. UKUPNI RASHODI 88.312.961.978 88.786.514.736 100.54 46.72 46.97

Državni proračun 75.888.127.122 76.634.732.736 100.98 40.14 40.54

Izvanproračunski fondovi 12.424.834.856 12.151.782.000 97.80 6.57 6.43

1. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 2.222.154.200 1.871.851.000 84.24 1.18 0.99

2. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 1.152.616.000 919.341.000 79.76 0.61 0.49

3. Hrvatski zavod za zapošljavanje 149.450.000 149.448.000 100.00 0.08 0.08

4. Hrvatske vode 1.397.082.250 1.718.110.000 122.98 0.74 0.91

5. Hrvatske autoceste 5.408.606.000 5.605.623.000 103.64 2.86 2.97

6. Hrvatske ceste 1.508.000.000 1.578.122.000 104.65 0.80 0.83

7. Državna agencija za osiguranje štednih
uloga i sanaciju banaka 526.606.000 253.824.000 48.20 0.28 0.13

8. Hrvatski fond za privatizaciju 60.320.406 55.463.000 91.95 0.03 0.03

III. UKUPNI MANJAK/VIŠAK -6.959.346.728 -7.719.818.252 110.93 -3.68 -4.08

Državni proračun -604.167.322 -1.714.673.252 283.81 -0.32 -0.91

Izvanproračunski fondovi -6.355.179.406 -6.005.145.000 94.49 -3.36 -3.18

1. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje -2.152.154.000 -1.763.114.000 81.92 -1.14 -0.93

2. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje -287.809.000 -93.194.000 32.38 -0.15 -0.05

3. Hrvatski zavod za zapošljavanje -129.450.000 -131.581.000 101.65 -0.07 -0.07

4. Hrvatske vode -314.153.000 -567.443.000 180.63 -0.17 -0.30

5. Hrvatske autoceste -3.620.337.000 -3.673.196.000 101.46 -1.92 -1.94

6. Hrvatske ceste -152.000.000 -197.191.000 129.73 -0.08 -0.10

7. Državna agencija za osiguranje štednih
uloga i sanaciju banaka 298.894.000 330.665.000 110.63 0.16 0.17

8. Hrvatski fond za privatizaciju 1.829.594 89.909.000 0.00 0.05

Postotak od BDP -3.68 -4.08

 

TRANSAKCIJE ELIMINIRANE U KONSOLIDACIJI SREDIŠNJE DRŽAVE

– u kunama –

 

Plan za Ostvarenje Indeks % od BDP % od BDP
2003. 2003. (2/BDP ´03) (3/BDP ´03)
1 2 3 4 5 6

I. Transakcije eliminirane iz prihoda 2.030.716.000 2.495.744.000 122.90 1.07 1.32

1. Državni proračun 0.00 0.00

2. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 1.392.154.000 1.741.865.000 125.12 0.74 0.92

3. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 287.809.000 287.791.000 99.99 0.15 0.15

4. Hrvatski zavod za zapošljavanje 72.000.000 72.000.000 100.00 0.04 0.04

5. Hrvatske vode 278.753.000 394.088.000 141.38 0.15 0.21

II. Transakcije eliminirane iz rashoda 2.030.716.000 2.495.744.000 122.90 1.07 1.32

1. Državni proračun 2.030.716.000 2.495.744.000 122.90 1.07 1.32

BDP 189.040.170.251 189.040.170.251

  

Klasa: 400-06/04-01/04

Zagreb, 4. lipnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

 
zatvori
Godišnji obračun Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !