Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Godišnji obračun Državnog proračuna Repuiblike Hrvatske za 2006. godinu ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
70 6.7.2007 Godišnji obračun Državnog proračuna Repuiblike Hrvatske za 2006. godinu

HRVATSKI SABOR

2171

Na temelju članka 128.L345226 stavak 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03), Hrvatski sabor na sjednici 21. lipnja 2007. donio je

GODIŠNJI OBRAČUN

DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2006. godinuL345228 (»Narodne novine«, broj 148/2005. i 83/2006.) ostvaren je, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

PLAN 2006.

IZVRŠENJE 2006.

INDEKS

PRIHODI POSLOVANJA

94.894.623.167

95.235.557.283,07

100,4

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

552.782.100

352.690.366,28

63,8

RASHODI POSLOVANJA

96.327.737.177

95.949.950.923,25

99,6

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.081.867.411

1.908.482.450,34

91,7

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-2.962.199.321

-2.270.185.724,24

76,6

B. RAČUN FINANCIRANJA
 

 

PLAN 2006.

IZVRŠENJE 2006.

INDEKS

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

14.652.792.351

12.162.950.463,48

83,0

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

11.690.593.030

11.342.434.876,99

97,0

PROMJENA U STANJU DEPOZITA

 

-1.449.670.137,75

 

NETO FINANCIRANJE

2.962.199.321

2.270.185.724,24

76,6

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0,00

 
 

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2006. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

 

        NAZIV

PLAN 2006.

IZVRŠENJE 2006.

Indeks

6

 

PRIHODI POSLOVANJA

94.894.623.167,00

95.235.557.283,07

100,4

61

 

Prihodi od poreza

54.311.467.967,00

55.233.670.235,13

101,7

611

 

Porez i prirez na dohodak

3.323.991.502,00

3.459.649.361,44

104,1

612

 

Porez na dobit

4.592.847.269,00

5.055.965.678,29

110,1

613

 

Porezi na imovinu

431.835.215,00

482.330.871,69

111,7

614

 

Porezi na robu i usluge

44.399.426.585,00

44.647.268.354,35

100,6

 

6141

Porez na dodanu vrijednost

34.830.263.814,00

34.931.749.501,81

100,3

 

6142

Porez na promet

172.156.425,00

159.631.018,44

92,7

 

6143

Trošarine

8.579.801.058,00

8.665.754.808,14

101,0

 

 

Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

1.240.643.651,00

1.270.422.152,77

102,4

 

 

Poseban porez na naftne derivate

3.412.375.280,00

3.417.485.866,60

100,2

 

 

Poseban porez na alkohol

221.425.391,00

230.178.222,11

104,0

 

 

Poseban porez na pivo

728.517.759,00

716.167.126,60

98,3

 

 

Poseban porez na bezalkoholna pića

139.463.984,00

140.403.626,99

100,7

 

 

Poseban porez na duhanske prerađevine

2.658.036.043,00

2.710.348.396,81

102,0

 

 

Poseban porez na kavu

154.676.021,00

156.665.537,85

101,3

 

 

Poseban porez na luksuzne proizvode

24.662.929,00

24.083.878,41

97,7

 

6144

Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara

363.741.308,00

431.510.995,31

118,6

 

6146

Ostali porezi na robu i usluge

453.463.980,00

458.622.030,65

101,1

615

 

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

1.562.367.396,00

1.588.455.969,36

101,7

 

6151

Carine i carinske pristojbe

1.562.367.396,00

1.588.455.969,36

101,7

 

 

Carine na uvoz robe i usluga

1.345.510.801,00

1.374.467.401,98

102,2

 

 

Carinske pristojbe

216.856.595,00

213.988.567,38

98,7

616

 

Ostali prihodi od poreza

1.000.000,00

0,00

0,0

 

6163

Ostali neraspoređeni prihodi

1.000.000,00

0,00

0,0

62

 

Doprinosi (socijalni)

33.496.961.268,00

33.877.147.572,49

101,1

621

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

15.194.534.059,00

15.399.658.285,61

101,4

622

 

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

16.770.501.210,00

16.919.255.009,03

100,9

623

 

Doprinosi za zapošljavanje

1.531.925.999,00

1.558.234.277,85

101,7

63

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

530.005.333,00

229.881.187,94

43,4

631

 

Pomoći od inozemnih vlada

23.383.608,00

2.098.771,01

9,0

 

6311

Tekuće pomoći od inozemnih vlada

23.268.133,00

1.712.115,86

7,4

 

6312

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada

115.475,00

386.655,15

334,8

632

 

Pomoći od međunarodnih organizacija

498.428.877,00

192.385.395,99

38,6

 

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

275.074.389,00

115.907.761,62

42,1

 

6322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

223.354.488,00

76.477.634,37

34,2

633

 

Pomoći iz proračuna

692.848,00

33.897.020,94

4.892,4

 

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

115.475,00

4.175.315,00

 

 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

577.373,00

29.721.705,94

5.147,7

634

 

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

7.500.000,00

1.500.000,00

 

 

6342

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

7.500.000,00

1.500.000,00

 

64

 

Prihodi od imovine

4.440.384.913,00

3.798.486.276,71

85,5

641

 

Prihodi od financijske imovine

1.010.284.089,00

414.182.880,86

41,0

 

6411

Prihodi od kamata na dane zajmove

77.053.172,00

104.665.561,71

 

 

6412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

20.000.000,00

74.931,22

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

5.624.161,00

3.482.007,96

61,9

 

6414

Kamate na oročena sredstva

0,00

9.679,74

 

 

6415

Kamate na depozite po viđenju

0,00

2.294,12

 

 

6416

Prihodi od dividendi

421.880.491,00

17.835.071,66

4,2

 

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

259.366.313,00

286.670.625,18

110,5

 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

226.359.952,00

1.442.709,27

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

3.430.100.824,00

3.384.303.395,85

98,7

 

6421

Naknade za koncesije

310.950.136,00

302.267.832,81

97,2

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

40.694.102,00

39.576.376,56

97,3

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

118.456.586,00

143.505.012,95

121,1

 

6424

Naknada za ceste

2.960.000.000,00

2.898.954.173,53

 

65

 

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

1.391.567.388,00

1.310.464.113,57

94,2

651

 

Administrativne (upravne) pristojbe

862.252.867,00

848.450.809,86

98,4

 

6511

Državne upravne i sudske pristojbe

862.252.867,00

336.466.298,06

39,0

 

6513

Ostale upravne pristojbe

0,00

184.664.672,35

 

 

6514

Ostale pristojbe

0,00

327.319.839,45

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

529.314.521,00

462.013.303,71

87,3

 

6521

Prihodi državne uprave

151.594.521,00

242.626.528,71

160,1

 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

377.720.000,00

219.386.775,00

58,1

66

 

Ostali prihodi

724.236.298,00

785.907.897,23

108,5

661

 

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

308.635.637,00

387.554.938,54

125,6

 

6611

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti

249.138.392,00

322.296.516,26

129,4

 

6612

Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti

59.497.245,00

65.258.422,28

109,7

662

 

Kazne

392.381.120,00

391.615.580,09

99,8

663

 

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan javne države

23.219.541,00

6.737.378,60

29,0

 

6631

Tekuće donacije

22.497.009,00

5.727.438,40

25,5

 

6632

Kapitalne donacije

722.532,00

1.009.940,20

 
 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

NAZIV

PLAN 2006.

IZVRŠENJE 2006.

Indeks

7

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

552.782.100,00

352.690.366,28

63,8

71

 

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

19.400.000,00

21.753.786,56

112,1

711

 

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

19.400.000,00

21.753.786,56

112,1

 

7111

Zemljište

19.400.000,00

21.753.786,56

112,1

72

 

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

224.875.100,00

249.662.668,54

111,0

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

224.517.300,00

248.697.949,67

110,8

 

7211

Stambeni objekti

200.062.587,00

229.507.454,02

114,7

 

7212

Poslovni objekti

24.454.713,00

19.190.495,65

78,5

722

 

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

0,00

8.322,00

 

723

 

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

237.800,00

893.886,13

375,9

724

 

Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti

120.000,00

61.603,54

51,3

 

7241

Knjige u knjižnicama

120.000,00

61.603,54

51,3

725

 

Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada

0,00

907,20

 

 

7251

Višegodišnji nasadi

0,00

907,20

 

74

 

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

308.507.000,00

81.273.911,18

26,3

741

 

Prihodi od prodaje zaliha

308.507.000,00

81.273.911,18

26,3

 

7411

Strateške zalihe

308.507.000,00

81.273.911,18

26,3
 

RASHODI POSLOVANJA

 

NAZIV

PLAN 2006.

IZVRŠENJE 2006.

Indeks

3

 

RASHODI POSLOVANJA

96.327.737.177,00

95.949.950.923,25

99,61

31

 

Rashodi za zaposlene

17.354.674.933,00

17.312.319.877,78

99,76

311

 

Plaće

13.875.508.026,00

13.852.581.120,90

99,83

 

3111

Plaće za redovan rad

13.685.717.474,00

13.666.210.436,79

99,86

 

3112

Plaće u naravi

23.021.760,00

23.021.760,00

100,00

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

89.315.959,00

86.074.330,98

96,37

 

3114

Plaće za posebne uvjete rada

77.452.833,00

77.274.593,13

99,77

312

 

Ostali rashodi za zaposlene

765.776.658,00

752.921.235,65

98,32

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

765.776.658,00

752.921.235,65

98,32

313

 

Doprinosi na plaće

2.713.390.249,00

2.706.817.521,23

99,76

 

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

357.301.175,00

357.154.780,43

99,96

 

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

2.119.694.656,00

2.114.377.100,72

99,75

 

3133

Doprinosi za zapošljavanje

236.394.418,00

235.285.640,08

99,53

32

 

Materijalni rashodi

6.587.424.261,00

6.279.188.660,27

95,32

321

 

Naknade troškova zaposlenima

1.004.523.361,00

979.396.427,96

97,50

 

3211

Službena putovanja

235.949.502,00

225.325.600,17

95,50

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

700.436.081,00

697.460.535,82

99,58

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

68.137.778,00

56.610.291,97

83,08

322

 

Rashodi za materijal i energiju

1.641.133.002,00

1.626.788.080,15

99,13

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

377.289.767,00

369.529.098,94

97,94

 

3222

Materijal i sirovine

207.758.112,00

213.899.244,93

102,96

 

3223

Energija

506.305.115,00

496.697.724,87

98,10

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.

132.541.545,00

131.172.487,44

98,97

 

3225

Sitni inventar i auto gume

31.048.894,00

29.299.954,97

94,37

 

3226

Vojna oprema

386.189.569,00

386.189.569,00

100,00

323

 

Rashodi za usluge

3.471.133.358,00

3.232.271.085,72

93,12

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

566.476.980,00

559.148.267,05

98,71

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

500.959.639,00

482.069.278,33

96,23

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

76.023.657,00

70.635.003,44

92,91

 

3234

Komunalne usluge

239.149.184,00

229.155.700,99

95,82

 

3235

Zakupnine i najamnine

279.877.724,00

273.285.987,32

97,64

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

116.813.415,00

113.711.201,22

97,34

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

810.044.428,00

653.063.260,81

80,62

 

3238

Računalne usluge

383.946.142,00

376.172.383,53

97,98

 

3239

Ostale usluge

497.842.189,00

475.030.003,03

95,42

329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

470.634.540,00

440.733.066,44

93,65

 

3291

Naknade za rad predstavn.i izvršnih tijela, povjer.

67.784.637,00

62.941.002,66

92,85

 

3292

Premije osiguranja

66.380.048,00

64.029.797,93

96,46

 

3293

Reprezentacija

43.527.661,00

40.857.289,37

93,87

 

3294

Članarine

58.905.793,00

40.767.938,55

69,21

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

234.036.401,00

232.137.037,93

99,19

34

 

Financijski rashodi

4.998.612.752,00

5.254.960.398,61

105,13

341

 

Kamate za izdane vrijednosne papire

3.522.565.372,00

3.479.623.270,53

98,78

 

3411

Kamate za izdane trezorske zapise

617.500.000,00

558.919.608,83

90,51

 

3413

Kamate za izdane obveznice

2.905.065.372,00

2.920.703.661,70

100,54

342

 

Kamate za primljene zajmove

1.046.328.970,00

1.233.992.063,81

117,94

 

3421

Kam.prim zaj dr raz vl.ino vl.i međ.org.

348.485.591,00

396.592.977,90

113,80

 

3422

Kam.za primlj.zaj.od banaka i ost.finan.u javnom s

112.883.934,00

136.697.160,00

121,10

 

3423

Kam.za primlj.zaj.od banaka i ost.finan.izvan javn

580.077.445,00

695.977.398,80

119,98

 

3424

Kamate za primljene zajmove od ostalih trg.društava

282.000,00

124.527,11

44,16

 

3425

Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove

4.600.000,00

4.600.000,00

100,00

343

 

Ostali financijski rashodi

429.718.410,00

541.345.064,27

125,98

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

271.726.432,00

267.164.591,60

98,32

 

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

533.224,00

125.155.624,77

 

 

3433

Zatezne kamate

8.230.457,00

7.278.502,70

88,43

 

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

149.228.297,00

141.746.345,20

94,99

35

 

Subvencije

5.693.601.876,00

5.670.788.539,40

99,60

351

 

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.027.163.000,00

2.024.065.733,91

99,85

 

3511

Subvencije bankama i ostalim fin.instituc.u javnom

14.040.000,00

14.039.999,81

100,00

 

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.013.123.000,00

2.010.025.734,10

99,85

352

 

Subv. trgovačkim društvima, obrtn. mal. i sred. poduz.

3.666.438.876,00

3.646.722.805,49

99,46

 

3521

Subv.bankama i ostalim financ.instit.izvan javnog

379.970.569,00

371.602.183,61

97,80

 

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

776.082.406,00

775.457.817,81

99,92

 

3523

Subvencije poljopr.,obrtnicima, malim i srednjim poduz.

2.510.385.901,00

2.499.662.804,07

99,57

36

 

Pomoći dane u inoz. i unutar opće države

6.773.253.829,00

6.613.915.237,25

97,65

361

 

Pomoći inozemnim vladama

67.284.489,00

64.794.847,77

96,30

 

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

40.250.000,00

37.760.360,03

93,81

 

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

27.034.489,00

27.034.487,74

100,00

362

 

Pomoći međunarodnim organizacijama

50.860.000,00

50.539.912,83

99,37

 

3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

50.860.000,00

50.539.912,83

99,37

363

 

Pomoći unutar opće države

6.655.109.340,00

6.498.580.476,65

97,65

 

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

5.719.033.134,00

5.550.354.536,89

97,05

 

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

936.076.206,00

948.225.939,76

101,30

37

 

Naknade građ. i kuć. na tem. osig. i dr. nak

49.902.916.519,00

49.911.640.100,13

100,02

371

 

Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja

36.951.958.622,00

36.962.043.866,38

100,03

 

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

23.729.650.000,00

23.745.961.988,21

100,07

 

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

13.222.308.622,00

13.216.081.878,17

99,95

372

 

Ostale naknade građ. i kućan. iz proračuna

12.950.957.897,00

12.949.596.233,75

99,99

 

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

12.770.739.484,00

12.770.080.219,45

99,99

 

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

180.218.413,00

179.516.014,30

99,61

38

 

Ostali rashodi

5.017.253.007,00

4.907.138.109,81

97,81

381

 

Tekuće donacije

1.679.543.151,00

1.739.069.483,79

103,54

 

3811

Tekuće donacije u novcu

1.679.543.151,00

1.739.069.483,79

103,54

382

 

Kapitalne donacije

1.309.815.850,00

1.347.099.626,51

102,85

 

3821

Kapitalne donacije neprftinim organizac.

487.275.850,00

537.185.417,92

110,24

 

3822

Kapital.donacije građanima i kućanstvima

822.540.000,00

809.914.208,59

98,47

383

 

Kazne, penali i naknade štete

66.391.500,00

65.959.717,31

99,35

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

29.719.500,00

29.685.662,84

99,89

 

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

36.672.000,00

36.274.054,47

98,91

385

 

Izvanredni rashodi

330.126.300,00

328.941.932,33

99,64

 

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

322.053.000,00

321.165.455,84

99,72

 

3859

Ostali izvanredni rashodi

8.073.300,00

7.776.476,49

96,32

386

 

Kapitalne pomoći

1.631.376.206,00

1.426.067.349,87

87,42

 

3861

Kap. pom. bank, fin. inst, trg. dr. u javn. sek.

1.353.661.206,00

1.149.075.592,42

84,89

 

3862

Kap. pom. bank, fin. ins, trg. dr. van javn. sk.

273.735.000,00

273.127.791,45

99,78

 

3863

Kap. pom. poljop, obrt, malim i sred. poduzet.

3.980.000,00

3.863.966,00

97,08
 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

NAZIV

PLAN 2006.

IZVRŠENJE 2006.

Indeks

4

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.081.867.411,00

1.908.482.450,34

91,67

41

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

59.658.896,00

54.825.580,61

91,90

411

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

272.600,00

81.269,30

29,81

 

4111

Zemljište

272.600,00

81.269,30

29,81

412

 

Nematerijalna imovina

59.386.296,00

54.744.311,31

92,18

 

4121

Patenti

20.000,00

13.505,40

67,53

 

4123

Licence

46.540.797,00

44.766.872,93

96,19

 

4124

Ostala prava

11.574.999,00

8.811.272,98

76,12

 

4126

Ostala nematerijalna imovina

1.250.500,00

1.152.660,00

92,18

42

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.822.732.648,00

1.682.160.998,28

92,29

421

 

Građevinski objekti

955.153.054,00

924.507.358,99

96,79

 

4211

Stambeni objekti

351.500.000,00

346.921.222,00

98,70

 

4212

Poslovni objekti

597.823.054,00

572.692.311,06

95,80

 

4214

Ostali građevinski objekti

5.830.000,00

4.893.825,93

83,94

422

 

Postrojenja i oprema

663.077.632,00

601.393.605,14

90,70

 

4221

Uredska oprema i namještaj

222.048.794,00

180.926.739,92

81,48

 

4222

Komunikacijska oprema

38.042.104,00

42.384.426,76

111,41

 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

164.110.759,00

148.551.215,59

90,52

 

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

159.306.768,00

156.857.120,67

98,46

 

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

18.905.895,00

14.787.097,71

78,21

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

60.663.312,00

57.887.004,49

95,42

423

 

Prijevozna sredstva

42.926.399,00

40.880.685,98

95,23

 

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

30.096.399,00

28.083.246,26

93,31

 

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

12.830.000,00

12.797.439,72

99,75

424

 

Knjige, umj. djela i ost. izložbene vrijed.

8.453.200,00

8.367.030,55

98,98

 

4241

Knjige u knjižnicama

8.144.000,00

8.095.734,55

99,41

 

4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima)

309.200,00

271.296,00

87,74

425

 

Višegodišnje nasadi i osnovno stado

125.000,00

85.032,30

68,03

 

4251

Višegodišnje nasadi

100.000,00

60.036,94

60,04

 

4252

Osnovno stado

25.000,00

24.995,36

99,98

426

 

Nemat. proizvedena imovina

152.997.363,00

106.927.285,32

69,89

 

4262

Ulag.u račun. programe

143.380.363,00

103.588.942,32

72,25

 

4263

Umj.literar. i znanst. djela

9.617.000,00

3.338.343,00

34,71

43

 

Rashodi za nab. pl. met. i ost. pohr. vrijed.

6.018.000,00

7.825.795,00

130,04

431

 

Plemen. met. i ost. pohranjene vrijednosti

6.018.000,00

7.825.795,00

130,04

 

4312

Pohranjene knjig, umjet. djela i sl. vrijed

6.018.000,00

7.825.795,00

130,04

44

 

Strateške zalihe

23.152.796,00

1.047.924,97

4,53

441

 

Strateške zalihe

23.152.796,00

1.047.924,97

4,53

 

4411

Strateške zalihe

23.152.796,00

1.047.924,97

4,53

45

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

170.305.071,00

162.622.151,48

95,49

451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

161.160.714,00

155.487.436,19

96,48

 

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

161.160.714,00

155.487.436,19

96,48

452

 

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

8.260.725,00

6.822.196,69

82,59

 

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

8.260.725,00

6.822.196,69

82,59

453

 

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

803.632,00

232.894,08

28,98

 

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

803.632,00

232.894,08

28,98

454

 

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

80.000,00

79.624,52

99,53

 

4541

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

80.000,00

79.624,52

99,53
 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

NAZIV

PLAN 2006.

IZVRŠENJE 2006.

Indeks

 

 

NETO FINANCIRANJE

2.962.199.321

2.270.185.724,24

76,6

 

 

Promjena u stanju depozita državnog proračuna

 

-1.449.670.137,75

 

8

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE  I ZADUŽIVANJA

14.652.792.351

12.162.950.463,48

83,0

81

 

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

323.256.000

205.380.146,91

63,5

812

8121

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

23.256.000

34.029.896,59

146,3

816

8161

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

300.000.000

171.350.250,32

57,1

82

 

Primici od prodaje vrijednosnih papira

7.148.571.797

6.199.793.262,08

86,7

821

 

Trezorski zapisi (neto)

1.500.000.000

199.793.262,08

13,3

 

8211

Trezorski zapisi – tuzemni

1.500.000.000

199.793.262,08

13,3

822

 

Obveznice

5.648.571.797

6.000.000.000,00

106,2

 

8221

Obveznice – tuzemne

5.648.571.797

6.000.000.000,00

106,2

83

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

4.250.000.000

2.677.862.040,69

63,0

832

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

4.250.000.000

2.677.833.343,49

63,0

 

8321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

4.250.000.000

2.677.833.343,49

63,0

833

8331

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka izvan javnog sektora

 

23.777,68

 

834

8341

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

 

4.919,52

 

84

 

Primici od zaduživanja

2.930.964.554

3.079.915.013,80

105,1

841

 

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija

1.695.969.973

1.735.814.504,36

102,4

 

8413

Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija

1.695.969.973

1.735.814.504,36

102,4

842

8421

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)

500.000.000

733.936.111,21

146,8

844

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

734.994.581

610.164.398,23

83,0

 

8441

Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (neto)

500.000.000

482.714.684,07

96,5

 

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

234.994.581

127.449.714,16

54,2

 

 

Zajam KfW banke za osuvremenjivanje i izgradnju pruga i čvorišta za međunarodni promet

234.994.581

127.449.714,16

54,2

5

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

11.690.593.030

11.342.434.876,99

97,0

51

 

Izdaci za dane zajmove

880.947.000

1.037.700.698,23

117,8

511

 

Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama

4.000.000

4.000.000,00

100,0

 

5111

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

4.000.000

4.000.000,00

100,0

512

 

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

156.018.000

152.387.131,50

97,7

 

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

156.018.000

152.387.131,50

97,7

514

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

293.144.000

462.816.081,36

157,9

 

5141

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

293.144.000

462.816.081,36

157,9

516

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

427.785.000

418.497.485,37

97,8

 

5161

Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

427.785.000

418.497.485,37

97,8

53

 

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

248.267.500

248.037.593,71

99,9

531

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

215.000.000

215.000.000,00

100,0

 

5311

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

215.000.000

215.000.000,00

100,0

532

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2.000.000

2.000.000,00

100,0

 

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2.000.000

2.000.000,00

100,0

533

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

16.767.500

16.680.633,71

99,5

 

5332

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

16.767.500

16.680.633,71

99,5

534

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

14.500.000

14.356.960,00

99,0

 

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

14.500.000

14.356.960,00

99,0

54

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

6.522.307.021

6.025.057.005,72

92,4

541

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija

1.168.034.169

1.131.031.802,96

96,8

 

5412

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada

468.509.672

471.000.328,98

100,5

 

5413

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

699.524.497

660.031.473,98

94,4

542

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

900.337.827

632.938.240,05

70,3

 

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

900.337.827

632.938.240,05

70,3

544

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

4.442.735.025

4.250.714.809,68

95,7

 

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

3.242.573.246

3.065.957.230,92

94,6

 

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

1.200.161.779

1.184.757.578,76

98,7

545

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

11.200.000

10.372.153,03

92,6

 

5451

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

900.000

429.543,40

47,7

 

5452

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva

10.300.000

9.942.609,63

96,5

55

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

4.039.071.509

4.031.639.579,33

99,8

552

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

4.039.071.509

4.031.639.579,33

99,8

 

5521

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

558.291.009

550.859.079,33

98,7

 

5522

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

3.480.780.500

3.480.780.500,00

100,0
 

Izvršenje po aktivnostima

TABELA
(pdf. format)
 

Klasa: 400-06/07-01/01
Zagreb, 21. lipnja 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Godišnji obračun Državnog proračuna Repuiblike Hrvatske za 2006. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !