Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Izvješće o uočenim pojavama neustavnosti u normativnom uređenju parkiranja na području jedinica lokalne samoprave ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 03.01.2009 Izvješće o uočenim pojavama neustavnosti u normativnom uređenju parkiranja na području jedinica lokalne samoprave

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

84

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, predsjednica Suda, te suci Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Mario Kos, Davor Krapac, Ivan Matija, Željko Potočnjak, Agata Račan, Aldo Radolović, Duška Šarin i Nevenka Šernhorst, na temelju ovlasti praćenja ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti te izvješćivanja Hrvatskoga sabora o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti, propisane člankom 128.L428888 alinejom 5. Ustava Republike Hrvatske i člankom 104.L428889 Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), na sjednici održanoj 10. prosinca 2008. godine, utvrdio je

IZVJEŠĆE

O UOČENIM POJAVAMA NEUSTAVNOSTI U NORMATIVNOM UREĐENJU PARKIRANJA NA PODRUČJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

1. Ustavni sud zaprimio je preko dvadeset prijedloga za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom različitih općih akata (odluka i pravilnika) više jedinica lokalne samouprave (Grada Biograda na moru, Grada Dubrovnika, Grada Krka, Grada Omiša, Grada Osijeka, Grada Pule, Grada Rijeke, Grada Rovinja, Grada Splita, Grada Varaždina, Grada Zagreba) kojima se uređuje promet na njihovom području u dijelu koji se odnosi na parkirališne površine i način parkiranja, zabranu parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja.

Ustavni sud donio je 10. prosinca 2008. odluku i rješenje broj: U-II-355/2007 i U-II-3924/2007, kojom je ukinuo više odredbi Pravilnika o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Osijeku. U tijeku su postupci u kojima se razmatra osnovanost prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti općih akata u području parkiranja i ostalih navedenih jedinica lokalne samouprave.

2. U točki 5. obrazloženja odluke i rješenja broj: U-II-355/2007 i U-II-3924/2007, Ustavni sud dao je pregled zakonodavstva mjerodavnog za uređenje prometa na području jedinica lokalne samouprave u dijelu koji se odnosi na parkirališne površine i način parkiranja, zabranu parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja: Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviL428891 (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05. i 109/07.), Zakona o komunalnom gospodarstvuL428892 (»Narodne novine« broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.), Zakona o sigurnosti prometa na cestamaL428893 (»Narodne novine« broj 67/08.) i Zakona o obveznim odnosimaL428894 (»Narodne novine« broj 35/05. i 41/08.).

Navedena odluka i rješenje Ustavnog suda broj: U-II-355/2007 i U-II-3924/2007 od 10. prosinca 2008. dostavlja se u privitku ovog izvješća.

3. Ispitujući mjerodavne odredbe navedenih zakona Ustavni je sud primijetio da ni u jednom od tih zakona nisu propisana nikakva bliža objektivna mjerila koja bi davala jedinicama lokalne samouprave zakonodavni okvir za uređenje parkiranja na njihovim područjima.

Nadalje, Ustavni je sud primijetio da se zbog konkurencije dvaju zakona (Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o komunalnom gospodarstvu) prepušta jedinicama lokalne samouprave da same odlučuju hoće li poslove parkiranja odrediti komunalnom djelatnošću ili ne, pa dolazi do uređenja tog pitanja prema dva različita pravna sustava.

Konačno, zbog nedorečenog zakonskog uređenja, u jedinicama lokalne samouprave uočene su pojave nametanja građanima dvostruke obveze plaćanja kazni za istu povredu ugovora o korištenju parkirališnog mjesta.

4. Razmatranjem prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti općih akata u području parkiranja više jedinica lokalne samouprave i ispitivanjem sadržaja mjerodavnih zakona kojima se uređuje to pitanje, Ustavni je sud došao do zaključka da postojeća zakonska nedorečenost (podnormiranost) u tom pravnom području, uz istodobnu konkurenciju više mjerodavnih zakona koje primjenjuju jedinice lokalne samouprave, dovodi do pojave neustavnosti koja se očituje u narušavanju jedinstvenosti njegova uređenja na nacionalnoj razini.

Pojedina rješenja koja na temelju tog nedorečenog i međusobno konkurentnog zakonodavstva prihvaćaju jedinice lokalne samouprave u svojim općim aktima dovode i do pojave neustavnosti koja se očituje u nametanju građanima ustavnopravno neprihvatljivih obveza i tereta (v. odluku i rješenje Ustavnog suda broj: U-II-355/2007 i U-II-3924/2007 od 10. prosinca 2008.).

5. Članak 134. stavak 3. (prva rečenica) Ustava Republike Hrvatske glasi:

Poslovi lokalnog i područnog (regionalnog) djelokruga uređuju se zakonom.

Svi zakoni, pa tako i zakoni kojima se uređuju poslovi lokalnog i područnog (regionalnog) djelokruga, moraju zadovoljavati zahtjeve koje pred njih postavlja vladavina prava, najviša vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske koja je temelj za tumačenje Ustava (članak 3. Ustava).

To u prvom redu znači da zakoni moraju zadovoljavati zahtjeve dostupnosti, jasnoće, preciznosti, izvjesnosti i predvidljivosti te ne smiju omogućavati samovolju u postupanju javnih vlasti. Zahtjeve koje zakoni moraju ispunjavati da bi bili usklađeni s načelom vladavine prava Ustavni sud je naznačio u točkama 10. i 11. obrazloženja odluke i rješenja broj: U-I-659/1994 i dr. od 11. listopada 2000. (»Narodne novine« broj 107/00.).

Ustavni sud ocjenjuje da uočene pojave neustavnosti u prometu na području jedinica lokalne samouprave u dijelu koji se odnosi na parkirališne površine i način parkiranja, zabranu parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja zahtijevaju preciznije, jasnije i predvidljivije zakonsko uređenje kako bi se postigla unutarnja pravna dosljednost (konzistentnost) objektivnog pravnog poretka u tom pravnom području. Ono je nužno i za zaštitu građana od nametanja im ustavnopravno neprihvatljivih obveza i tereta pri korištenju javnih parkirališnih površina.

6. Sukladno članku 128. alineji 5. Ustava Republike Hrvatske i članku 104. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Ustavni sud o uočenim pojavama neustavnosti izvješćuje Hrvatski sabor.

Broj: U-X-5105/2008

Zagreb, 10. prosinca 2008.

Predsjednica
dr. sc. Jasna Omejec, v. r.

zatvori
Izvješće o uočenim pojavama neustavnosti u normativnom uređenju parkiranja na području jedinica lokalne samoprave
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !