Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Izvješće o uočenoj pojavi propuštanja zakonskog uređenja ustrojstva i djelokruga Ureda predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
60 13.05.2010 Izvješće o uočenoj pojavi propuštanja zakonskog uređenja ustrojstva i djelokruga Ureda predsjednika Republike Hrvatske

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1958

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, predsjednica Suda, te suci Mato Arlović, Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Ivan Matija, Antun Palarić, Aldo Radolović, Duška Šarin i Nevenka Šernhorst, na temelju ovlasti praćenja ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti te izvješćivanja Hrvatskog sabora o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti, propisane člankom 128.L505638 alinejom 5. Ustava Republike Hrvatske i člankom 104.L505639 Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), na sjednici održanoj 12. svibnja 2010., utvrdio je

IZVJEŠĆE

O UOČENOJ POJAVI PROPUŠTANJA ZAKONSKOG UREĐENJA USTROJSTVA I DJELOKRUGA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

(druga rečenica članka 106. stavka 2. Ustava Republike HrvatskeL672162, »Narodne novine«, broj 113/00., 28/01.)

1. Ustavni sud zaprimio je tri prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Odluke o dopuni Odluke o Uredu predsjednika Republike HrvatskeL505643 (»Narodne novine«, broj 6/04.), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Uredu predsjednika Republike HrvatskeL505644 (»Narodne novine«, broj 54/05.) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Uredu predsjednika Republike HrvatskeL505645 (»Narodne novine«, broj 30/10.), koje su odluke donijeli predsjednici Republike Hrvatske tijekom više ustavnih mandata.

U prijedlozima je ukazano na postojanje, prije svega, formalne neustavnosti osporenih akata budući da, sukladno članku 106. Ustava Republike Hrvatske, ustrojstvo i djelokrug Ureda predsjednika Republike Hrvatske nije dopušteno uređivati odlukom niti je predsjednik Republike Hrvatske ovlašten na donošenje takve odluke.

I. PRAVNE OSNOVE ZA UREĐENJE UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

A. Ustavno razdoblje od 22. prosinca 1990. do 9. studenoga 2000.

2. Članak 106.L505646 Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90., 135/97., 8/98. – pročišćeni tekst) glasio je:

Članak 106.

Predsjedniku Republike u obavljanju njegovih ovlasti pomažu Predsjedničko vijeće i druga savjetodavna i pomoćna tijela kojima članove imenuje i razrješuje predsjednik Republike.

2.1. Na temelju navedene ustavne osnove, predsjednik Republike Hrvatske donio je Odluku o osnivanju Ureda predsjednika Republike HrvatskeL505648 19. siječnja 1991. (»Narodne novine«, broj 5/91.).

2.2. Nakon izbora za predsjednika Republike Hrvatske, održanih 24. siječnja 2000. (prvi krug) i 7. veljače 2000. (drugi krug), predsjednik Republike Hrvatske donio je 31. srpnja 2000., na temelju članka 106.L505649 Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90., 135/97., 8/98. – pročišćeni tekst), Odluku o Uredu predsjednika Republike Hrvatske.L672163 Odluka je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 80/00., a stupila je na snagu danom objave 9. kolovoza 2000.

Članak 1. Odluke glasi:

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se zadaće i osnove ustrojstva Ureda predsjednika Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) osnovanog Odlukom o osnivanju Ureda predsjednika Republike HrvatskeL505652 (»Narodne novine«, broj 5/91.).

B. Ustavno razdoblje od 9. studenoga 2000. do danas

3. Promjenom Ustava Republike HrvatskeL672164 (»Narodne novine«, broj 113/00.), koja je stupila na snagu 9. studenoga 2000., izmijenjen je članak 106. Ustava Republike Hrvatske. On glasi:

Članak 106.

Predsjedniku Republike u obavljanju njegovih dužnosti pomažu savjetodavna tijela. Članove tih tijela imenuje i razrješuje Predsjednik Republike. Nisu dopuštena imenovanja koja su u suprotnosti s načelom diobe vlasti.

Savjetodavni, stručni i drugi poslovi obavljaju se u Uredu Predsjednika Republike. Ustrojstvo i djelokrug Ureda uređuje se zakonom i pravilnikom.

3.1. U Ustavnom zakonu za provedbu Ustava Republike HrvatskeL505654 (»Narodne novine«, broj 28/01.), koji je stupio na snagu danom proglašenja 28. ožujka 2001., bilo je propisano:

Članak 3.

Zakoni kojima se omogućuje primjena odredaba Ustava koje se ne mogu neposredno primijeniti, donijet će se najkasnije u roku od dvije godine od dana proglašenja ovoga Ustavnog zakona.

a) Propuštanje zakonskog uređenja ustrojstva i djelokruga Ureda predsjednika Republike Hrvatske

4. Hrvatski sabor do danas nije donio zakon kojim bi se, na osnovi druge rečenice članka 106. stavka 2. Ustava Republike HrvatskeL672165 (»Narodne novine« broj 113/00., 28/01.), uredilo ustrojstvo i djelokrug Ureda predsjednika Republike Hrvatske.

Sukladno tome, predsjednik Republike Hrvatske do danas nije donio ni pravilnik iz druge rečenice članka 106. stavka 2. Ustava Republike HrvatskeL672166 (»Narodne novine«, broj 113/00., 28/01.), kojemu je svrha razraditi odredbe zakona o ustrojstvu i djelokrugu Ureda predsjednika Republike Hrvatske.

Sažeto, propuštanje zakonskog uređenja ustrojstva i djelokruga Ureda predsjednika Republike Hrvatske na temelju druge rečenice članka 106.L672169 stavka 2. Ustava Republike Hrvatske neprekidno traje dulje od sedam godina, računajući od isteka dvogodišnjeg roka za njegovo donošenje propisanog člankom 3. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike HrvatskeL672171 (»Narodne novine«, broj 28/01.).

b) Postupanje predsjednika Republike Hrvatske

5. Pozivom na članak 106. Ustava Republike HrvatskeL672168 (»Narodne novine«, broj 113/00., 28/01.), predsjednik Republike Hrvatske donio je 12. siječnja 2004. Odluku o dopuni Odluke o Uredu predsjednika Republike HrvatskeL672170 (»Narodne novine«, broj 80/00.). Odluka je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 6 od 16. siječnja 2004.

5.1. Pozivom na članak 106. Ustava Republike HrvatskeL672172 (»Narodne novine«, broj 113/00., 28/01.), predsjednik Republike Hrvatske donio je 19. travnja 2005. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Uredu predsjednika Republike HrvatskeL672173 (»Narodne novine«, broj 80/00. i 6/04.). Odluka je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 54 od 27. travnja 2005.

5.2. Pozivom na članak 106. Ustava Republike HrvatskeL672174 (»Narodne novine«, broj 113/00., 28/01.), predsjednik Republike Hrvatske donio je 2. ožujka 2010. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Uredu predsjednika Republike HrvatskeL672175 (»Narodne novine«, broj 80/00., 6/04. i 54/05). Odluka je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 30 od 5. ožujka 2010., a stupila je na snagu danom objave.

II. UTVRĐENJE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

6. U okviru ustrojstva državne vlasti određenog Ustavom Republike Hrvatske i ustavnog položaja predsjednika Republike Hrvatske nesporna je potreba ustrojavanja Ureda predsjednika Republike Hrvatske radi obavljanja savjetodavnih i općih poslova iz djelokruga njegova rada, odnosno obavljanja savjetodavnih, administrativnih, stručnih i drugih poslova u pripremi i skrbi oko pripreme i provođenja odluka i akata koje on donosi te u obavljanju drugih Ustavom i zakonima utvrđenih mu ovlasti i obveza.

Druga rečenica članka 106. stavka 2. UstavaL672167 (»Narodne novine«, broj 113/00., 28/01.) propisuje obvezu Hrvatskom saboru na donošenje zakona kojim će se urediti ustrojstvo i djelokrug Ureda predsjednika Republike Hrvatske.

U dosadašnjoj zakonodavnoj praksi Republike Hrvatske, međutim, taj zakon nikada nije donesen, a takvo stanje traje godinama.

7. Ustavni sud ne smatra potrebnim u ovom izvješću posebno razmatrati značenje propuštanja zakonodavnog tijela da postupi u skladu s ustavnom obvezom. U svjetlu osobitog ustavnog stanja nastalog dugogodišnjim nedonošenjem zakonskog akta dostatno je ukazati na zahtjev da svako djelovanje tijela državne vlasti mora biti uređeno pravnom normom, koji zahtjev proizlazi iz načela vladavine prava kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske utvrđene u članku 3. Ustava.

Budući da je u tijeku postupak promjene Ustava Republike Hrvatske, Ustavni sud ocjenjuje primjerenim, na temelju ovlasti propisanih člankom 128. alinejom 5. Ustava Republike Hrvatske i člankom 104. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, u ovom izvješću utvrditi navedeni problem i istaknuti nužnu potrebu njegova rješavanja.

Ustavni sud pri tome nije nadležan davati ocjenu o tome je li svrsishodnije izmijeniti članak 106. Ustava Republike Hrvatske ili po njemu postupiti. Ta je ocjena u isključivoj nadležnosti Hrvatskog sabora.

Ostajući u okvirima svoje nadležnosti, a vodeći se temeljnim obilježjima ustavnog uređenja najviših tijela državne vlasti u Republici Hrvatskoj i njihovim Ustavom utvrđenim položajem, Ustavni sud ograničava se na utvrđenje da je unutarnje ustrojstvo najvišeg tijela državne vlasti, u pravilu, ustavni rezervat samog tog tijela.

8. Neovisno o rješenju koje će Hrvatski sabor izabrati (eventualna promjena članka 106. Ustava ili postupanje po njemu), a koji je izbor u njegovoj isključivoj nadležnosti, Ustavni sud ovim izvješćem, Na temelju članka 128.L505669 alineje 5. Ustava Republike Hrvatske i članka 104. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, ističe potrebu bezodložnog rješenja uočenog problema.

9. Objava ovog izvješća u »Narodnim novinama« temelji se na članku 29. stavku 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-X-2270/2010
Zagreb, 12. svibnja 2010.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednica
dr. sc. Jasna Omejec, v. r.

zatvori
Izvješće o uočenoj pojavi propuštanja zakonskog uređenja ustrojstva i djelokruga Ureda predsjednika Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !