Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta ("Narodne novine", br. XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
14 01.02.2011 Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

282

Na temelju članka 38.L652267 Statuta Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta (»Narodne novine«, broj 20/2010) Opća sjednica svih članova Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta donijela je 9. prosinca 2010. godine

KODEKS

STRUKOVNE ETIKE OVLAŠTENIH INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Kodeksom strukovne etike ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta (u daljnjem tekstu: Kodeks) uređuju se načela i pravila ponašanja ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta (u daljnjem tekstu: ovlašteni inženjer) s ciljem očuvanja osobnog ugleda; ugleda struke; ugleda pravne osobe u kojoj je zaposlen i drugih njenih zaposlenika; te ugleda Komore.

(2) Ovlašteni inženjeri zaposleni u poslovnim subjektima pridržavaju se i odgovarajućih odredbi Kodeksa etike u poslovanjuL652269 (»Narodne novine«, broj 71/2005); a ovlašteni inženjeri zaposleni u državnim tijelima pridržavaju se i Etičkog kodeksa državnih službenikaL652270 (»Narodne novine«, broj 49/2006).

(3) Izrazi koji se u ovom Kodeksu rabe za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Načela ponašanja ovlaštenih inženjera jesu:

1. savjesnost i poštenje u obavljanju poslova;

2. zabrana prouzročenja štete drugima;

3. čuvanje ugleda, časti i dostojanstva drugih osoba;

4. čuvanje ugleda i dobrog glasa subjekta u kojem je zaposlen i subjekta za kojeg obavlja stručne poslove;

5. čuvanje poslovne tajne;

6. obavljanje poslova prema pravilima struke i običajima (pažnjom dobrog stručnjaka);

7. obavljanje poslova za koji je ovlašten.

Članak 3.

(1) Ovlašteni inženjer je dužan u osobnom životu i javnosti izbjegavati sve što bi moglo naškoditi njegovom ugledu, ugledu struke i ugledu Komore.

(2) Ovlašteni inženjer dužan je u radu postupati profesionalno; štititi interes poslovnog subjekta kod kojeg je zaposlen; a odnos prema drugim zaposlenicima, osobito drugim ovlaštenim inženjerima i inženjerima svoje struke zasnivati na uzajamnom poštovanju, povjerenju i suradnji.

Članak 4.

(1) Ovlašteni inženjer ne smije obavljati stručne poslove za koje nije ishodio odobrenje (licencu) za rad u odgovarajućem području tehnologije prometa i transporta.

(2) Ovlašteni inženjer ne smije obavljati samostalnu djelatnost ako nije ishodio odgovarajuće odobrenje (licencu).

(3) Ovlašteni inženjer ne smije obavljati ni stručne poslove za obavljanje kojeg je ovlašten ako je utvrđeno da ga obavlja nestručno, protivno propisima i pravilima struke ili zna da postoje zdravstvene zapreke da posao obavi stručno.

(4) Ovlašteni inženjer pojedinog strukovnog razreda ne smije sudjelovati u izradi, potpisivati projekte, studije, elaborate, planove, ekspertize, revizijska mišljenja i druge stručne dokumente iz drugog užeg područja istog strukovnog razreda.

(5) Ovlašteni inženjer ne smije potpisivati projekte, studije, elaborate, planove, ekspertize, revizijska mišljenja i druge stručne dokumente u izradi kojih nije sudjelovao.

(6) Ovlašteni inženjer je nakon prestanka rada dužan Komori vratiti iskaznicu i pečat ovlaštenog inženjera.

Članak 5.

(1) Ovlašteni inženjer dužan je čuvati poslovnu, službenu i državnu tajnu, koju je saznao u obavljanju svojih poslova. O dokumentima koji imaju oznaku poslovne, službene ili državne tajne smije izvijestiti samo za to nadležna državna tijela, a druge osobe samo ako ga čuvanja tajne oslobodi izdavatelj takovog dokumenta.

(2) Ovlašteni inženjer dužan je čuvati tuđa autorska prava, a u svojim stručnim poslovima navesti izvore kojima se koristio.

(3) Ako ovlašteni inženjer iznosi kritiku na tuđe stručne dokumente, kritika mora biti javna i obrazložena, i ne smije biti podcjenjivačka ili drugačije uvredljiva.

Članak 6.

(1) Ovlašteni inženjer koji smatra da je postupanjem drugog ovlaštenog inženjera učinjena povreda načela i pravila ponašanja utvrđenih ovim Kodeksom može podnijeti prijavu Upravnom odboru Komore koji će za svaki od ovakovih slučajeva imenovati etičko povjerenstvo od 5 članova, od kojih su trojica iz strukovnog područja čiji je član podnositelj prijave.

(2) Ovlašteni inženjer koji smatra da su postupanjem drugog ovlaštenog inženjera učinjene povrede načela i pravila strukovne etike utvrđenih ovim Kodeksom, za koje je Zakonom o Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta propisana stegovna odgovornost članova Komore, može pokrenuti stegovni postupak i/ili o tome obavijestiti tijela određena ovim Zakonom.

Članak 7.

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Skupštine Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta
prof. dr. sc Hrvoje Baričević, v. r.

zatvori
Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !