Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Kolektivni ugovor o radu na određeno vrijeme, sklopljen između Hrvatskog restauratorskog zavoda i Sindikata radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda – (“Narodne novine”, br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
18 27.2.2002 Kolektivni ugovor o radu na određeno vrijeme, sklopljen između Hrvatskog restauratorskog zavoda i Sindikata radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda

KOLEKTIVNI UGOVORI

456

HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD, Zagreb, Nike Grškovića 23 (dalje u tekstu: Poslodavac), kojeg zastupa ravnatelj Ferdinand Meder, prof.

i

SINDIKAT RADNIKA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA iz Zagreba, Grškovićeva 23 (dalje u tekstu: Sindikat), kojeg zastupa sindikalni povjerenik Teodora Kučinac, dipl. inž. arh.,

sklopili su u Zagrebu, dana 22. siječnja 2002. godine, u skladu s odredbama čl. 10.L79411 i čl. 187.L79412 Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 38/95, 54/95.–ispr., 65/95,–ispr., 17/01 i 82/01), ovaj

KOLEKTIVNI UGOVOR

O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

Članak 1.

Stranke ovog Kolektivnog ugovora ovim ugovorom uređuju proširenu mogućnost sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme.

Na sklapanje ovog Kolektivnog ugovora, stranke su se odlučile imajući u vidu sljedeće:

• da se za jedan dio radnika Poslodavca sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava za plaće Državne riznice, preko Ministarstva kulture, a

• da se za drugi dio radnika Poslodavca sredstva za plaće moraju osigurati iz programa zaštitnih radova na spomenicima kulture ili se sredstva za plaće moraju osigurati iz sredstava ostvarenih na tržištu restauriranja umjetnina, te da se ti radnici zapošljavaju na određeno vrijeme radi realizacije pojedinih programa rada.

Članak 2.

Stranke ovog Kolektivnog ugovora su suglasne da se proširene mogućnosti sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme odnose samo na radnike čije se plaće ne osiguravaju iz sredstava za plaće Državne riznice.

Članak 3.

Osim radnika navedenih u čl. 2. ovog Kolektivnog ugovora, odredbe ovog Kolektivnog ugovora odnosit će se i na radnike koji obavljaju administrativne, računovodstvene, kadrovske i druge slične poslove, koji su nužni radi urednog i zakonitog obavljanja poslova radnika iz čl. 2. ovog Kolektivnog ugovora, a čije se plaće ne osiguravaju iz sredstava za plaće Državne riznice.

Članak 4.

Za radnike Poslodavca čije se plaće osiguravaju iz sredstava za plaće Državne riznice, primjenjivat će se u pogledu rada na određeno vrijeme odredbe Zakona o radu i Pravilnika o radu Poslodavca.

Članak 5.

Poslodavac se obvezuje da će u svojim evidencijama posebno voditi radnike čije se plaće ne osiguravaju iz sredstava za plaće Državne riznice.

Članak 6.

Ugovori o radu radnika Poslodavca čije se plaće ne osiguravaju iz sredstava za plaće Državne riznice sklapaju se na određeno vrijeme.

Članak 7.

Ugovori o radu radnika iz čl. 6. ovog Kolektivnog ugovora mogu se sklapati na određeno vrijeme u svim slučajevima iz čl. 10. st. 1. Zakona o radu, a osobito dok traje privremena potreba Poslodavca za restauriranjem umjetnina na određenom projektu.

Članak 8.

Poslodavac je ovim kolektivnim ugovorom, a u skladu s čl. 10. st. 4. Zakona o radu, ovlašten s istim radnikom sklopiti jedan ili više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme na temelju kojih se radni odnos na istim poslovima zasniva na neprekinuto razdoblje duže od tri godine, tako da se ti ugovori mogu sklopiti bez vremenskog ograničenja.

Članak 9.

Ovaj Kolektivni ugovor primjenjuje se na radnike Poslodavca navedene u čl. 6. ovog Kolektivnog ugovora.

Na sva ostala pitanja iz radnih odnosa, na radnike iz čl. 6.#clanak6 ovog Ugovora primjenjuju se odredbe posebnog Pravilnika o radu Poslodavca: Pravilnik o radu za skupinu radnika za koje se sredstva za plaće ne osiguravaju iz sredstava za plaće Državnog proračuna.

Članak 10.

Stranke ovog Kolektivnog ugovora i osobe na koje se on primjenjuje dužne su u dobroj volji ispunjavati njegove odredbe.

Članak 11.

Kolektivni ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.

Članak 12.

Kolektivni ugovor može otkazati svaka ugovorna stranka. Ugovor se može otkazati ako se promijene okolnosti tako da se svim radnicima Poslodavca, bez obzira koje poslove obavljaju, plaće osiguravaju iz sredstava za plaće Državne riznice.

Članak 13.

Otkazni rok za otkaz Kolektivnog ugovora iznosi tri mjeseca i teče od dana kad je drugoj strani prispjela odluka o otkazu.

Odluka o otkazu Kolektivnog ugovora dostavlja se drugoj strani u pisanom obliku poštom preporučeno ili neposrednom predajom uz potvrdu primitka.

Članak 14.

Izmjene i dopune ovog Kolektivnog ugovora važit će samo ako su sklopljene u pisanom obliku.

Prijedlog izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora mora biti dostavljen drugoj strani u pisanom obliku.

Članak 15.

Kolektivni ugovor stupa na snagu i primjenjuje se od dana potpisa.

Članak 16.

Ovaj Kolektivni ugovor će radi njegove registracije dostaviti nadležnom tijelu Poslodavac, u roku od tri dana od dana sklapanja.

Članak 17.

Kolektivni ugovor će se objaviti na način predviđen zakonom. Postupak objave Kolektivnog ugovora i troškove njegove objave obavit će i snositi Poslodavac.

zatvori
Kolektivni ugovor o radu na određeno vrijeme, sklopljen između Hrvatskog restauratorskog zavoda i Sindikata radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !