Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Kolektivni ugovor za Dalmacijavino d.d. ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
18 11.02.2009 Kolektivni ugovor za Dalmacijavino d.d.

KOLEKTIVNI UGOVORI

411

Na temelju članka 194.L437694 Zakona o radu (»Narodne novine« br. 137/04 – pročišćeni tekst)

NEZAVISNI SINDIKAT DALMACIJAVINO, Obala kneza Domagoja 15, 21 000 Split, zastupan po predsjedniku Lukici Bucatu, u daljnjem tekstu: (Sindikat) i

DALMACIJAVINO d.d. Split, Obala kneza Domagoja 15, 21 000 Split, zastupano po predsjedniku uprave Ivanu Matkoviću (dalje u tekstu: Poslodavac)

sklopili su u Splitu 5. ožujka. 2008.

KOLEKTIVNI UGOVOR

za DALMACIJAVINO d.d

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Kolektivnim ugovorom (u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) uređuju se prava i obveze iz rada i na osnovi rada radnika i poslodavca u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Članak 2.

U smislu odredaba ovog Kolektivnog ugovora, radnik je svaka osoba koja na temelju ugovora o radu obavlja određene poslove na neodređeno vrijeme ili određeno vrijeme za Poslodavca s punim, nepunim i skraćenim radnim vremenom.

Članak 3.

Odredbe ovog Kolektivnog ugovora primjenjuju se na teritoriju Republike Hrvatske.

Odredbe ovog Kolektivnog ugovora primjenjuju se neposredno.

Ako bi općim aktom Poslodavca neko pravo radnika bilo utvrđeno u manjem opsegu od prava koja proizlaze iz ovog Kolektivnog ugovora primjenjuju se odredbe ovog Kolektivnog ugovora. Ako bi kolektivnim ugovorom djelatnosti ili grane neko pravo bilo predviđeno u većem opsegu od prava koja proizlaze iz ovog kolektivnog ugovora primjenjivat će se neposredno odredba tog granskog Kolektivnog ugovora.

II. ZDRAVLJE, SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU

Članak 4.

Poslodavac je dužan pribaviti i održavati postrojenja, uređaje i alate, mjesto rada i pristup mjestu rada na način koji osigurava zaštitu zdravlja i život radnika.

Članak 5.

Poslodavac ima obvezu svakom radniku osigurati odgovarajuće osposobljavanje za siguran rad i sigurnost na radu, posebno u obliku obavijesti i naputaka koji se odnose na njegovo radno mjesto i posao i to: prije početka rada, ako radnika premješta na drugo radno mjesto, ako se uvodi nova radna oprema ili se mijenja postojeća te ako se uvodi nova tehnologija.

Osposobljavanje se obavlja u radno vrijeme i na teret Poslodavca.

Povjerenik radnika za zaštitu na radu

Članak 6.

Povjerenik radnika za zaštitu na radu djeluje na način utvrđen Zakonom o zaštiti na radu i ovim ugovorom.

Izbor i imenovanje povjerenika, obavlja se sukladno odredbama članka 69. Zakona o zaštiti na radu.

O povjerenicima zaštite na radu imenovanim od strane Sindikata, Sindikat je dužan obavijestiti poslodavca.

Poslodavac mora omogućiti povjereniku za zaštitu na radu prisustvovanje sjednici Odbora za zaštitu na radu.

Članak 7.

Poslodavac je dužan povjereniku osigurati uvjete za nesmetano obnašanje dužnosti, davati mu sve potrebne obavijesti i omogućiti mu uvid u sve propise i isprave.

Povjerenik koji postupa sukladno svojim ovlastima utvrđenim Zakonom o zaštiti na radu, zaštićen je od postupaka Poslodavca.

Članak 8.

U odnosu na provođenje mjera zaštite na radu, povjerenik radnika za zaštitu na radu ima pravo:

– biti obaviješten o svim promjenama koje utječu na sigurnost i zdravlje radnika,

– primati primjedbe radnika na primjenu propisa i provedbu mjera zaštite na radu,

– biti nazočan kod inspecijskih pregleda i obavještavati inspektora o svojim zapažanjima i zapažanjima radnika čiji je povjerenik,

– pozvati inspektora rada kada ocijeni da su ugroženi životi i zdravlje radnika, a Posloavac to propušta ili odbija učiniti,

– obrazovati se za obavljanje poslova povjerenika, stalno proširivati i unapređivati znanje, pratiti i prikupljati informacije značajne za rad,

– stavljati prigovore na inspecijski nalaz i mišljenje,

– svojim djelovanjem poticati ostale radnike na rad na siguran način.

III. RADNO VRIJEME. ODMORI I DOPUSTI

Radno vrijeme

Članak 9.

Puno radno vrijeme radnika, uključujući i dnevni odmor u trajanju od 30 minuta iznosi 40 sati tjedno.

Radni tjedan je raspoređen u pet radnih dana osim na poslovima koji iziskuju kontinuirani rad.

Članak 10.

Svako odstupanje od 40-satnog radnog tjedna, a koje nije preraspodjela radnog vremena, predstavlja prekovremeni rad koji može iznositi najviše 10 sati tjedno.

Godišnji odmor

Članak 11.

Pravo na plaćeni godišnji odmor određuje se u trajanju od najmanje 18 radnih dana u svakoj kalendarskoj godini.

Malodobni radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 24 radna dana.

Članak 12.

U dane godišnjeg odmora ne uračunavaju se subote, blagdani i neradni dani određeni zakonom.

Članak 13.

Ukupno trajanje godišnjeg odmora utvrđuje se za svakog radnika tako da se najkraćem trajanju godišnjeg odmora određenog Zakonom o radu pribrajaju dani godišnjeg odmora utvrđeni prema osnovama propisanim ovim ugovorom.

Uvećani godišnji odmor utvrđuje se prema osnovama i mjerilima:

a/ Težina i složenost rada

rad uz strojeve u podrumu, na cisternama (rezervoarima)

4 dana

rad u laboratoriju, rad pod utjecajem otrovnih isparavanja

3 dana

rad na otvorenom (skladišno-transportni radnici)

3 dana

vozači viljuškara, kamiona

3 dana

radnici u punionici, u sirupani, u vinogradu

3 dana

mehaničar i električar

2 dana

povremeni noćni rad (najmanje 182 sata noću)

1 dan

rad pod utjecajem otrovnih isparavanja (aranžerski poslovi)

1 dan

rad pod utjecajem otrovnih isparavanja (radnik na fotokopirnom aparatu, ličilac)

2 dana

radnici u mehaničkoj radionici, drvodjelci, mehanografi i daktilografi

2 dana

radnici koji rade noću tijekom cijele godine (čuvar-portir, vatrogasac-čuvar, kontrolor, šef FFTZ)

3 dana

b/ Radni staž u zemlji i inozemstvu

od 2 – 5 godina

2 dana

od 5 – 10 godina

4 dana

od 10 – 15 godina

6 dana

od 15 – 20 godina

8 dana

od 20 – 25 godina

10 dana

od 25 na više

12 dana

c/ Socijalni uvjeti

jedan od roditelja djeteta s utvrđenim invaliditetom

3 dana

invalid rada preko 60%

3 dana

samohrani roditelj s djetetom mlađim od 10 godina

3 dana

jedan od roditelja djeteta sa smetnjama u psihofizičkom razvoju

3 dana

b/ Poslovi, odnosno radni zadaci

za radnike raspoređene na poslove, odnosno radne zadatke za koje se traži VII. i VIII. stupanj složenosti

4 dana

za radnike raspoređene na poslove, odnosno radne zadatke za koje se traži V. i VI. stupanj složenosti

3 dana

za radnike raspoređene na poslove, odnosno radne zadatke za koje se traži III. i IV. stupanj složenosti

2 dana

Povećanje plaće za godišnji odmor (regres)

Članak 14.

Radnik ima pravo na jednokratno izvanredno povećanje plaće u iznosu od 2.000,00 kn godišnje netto.

Povećanje plaće za blagdane

Članak 15.

Poslodavac će jednom godišnje svakom radniku osigurati robni bon u iznosu od 500,00 kn.

U povodu božićnih blagdana radnicima se isplaćuje novčani (ili robni bon) u iznosu od 900,00 kn.

Poslodavac će iznose iz stavka 1. i stavka 2. osigurati sezonskim radnicima 50 % navedenih iznosa, ukoliko u trenutku isplate budu zaposleni

Navedeni iznosi iz st. 2. isplaćivati će se:

– Za Uskrsnicu ukoliko je radnik u protekloj godini radio 6 mjeseci ili ukoliko je u

prije isplate Uskrsnice radio 6 mjeseci.

– Za Božićnicu ukoliko je radnik u tekućoj godini radio 6 mjeseci.

Plaćeni dopust

Članak 16.

Radnik ima pravo na odsutnost s rada, do najviše sedam radnih dana, tijekom jedne kalendarske godine uz naknadu plaće za:

– sklapanje braka 3 radna dana

– rođenje djeteta 2 radna dana

– smrt supružnika, djeteta ili roditelja 4 radna dana

– smrt članova uže obitelji 2 radna dana

– selidbu u istom mjestu 2 radna dana

– selidbu u drugo mjesto 3 radna dana

– elementarne nepogode 3 radna dana

– dobrovoljno davanje krvi 2 radna dana

– teške bolesti člana uže obitelji 2 radna dana.

Pod užom obitelji iz st. 1 toč. 4. ovog članka podrazumjevaju se suprug, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi supruzi, braća i sestre, pastorčadi i posvojenici, djeca bez roditelja uzeta na uzdržavanje, očuh i maćeha, tast i punica, posvojitelj i osoba koju je radnik dužan po zakonu uzdržavati, te osoba koja s radnikom živi u izvanbračnoj zajednici.

IV. PLAĆE, DADACI I NAKNADE PLAĆE

Članak 17.

Osnovna plaća radnika za puno radno vrijeme na određenim poslovima na kojima radnik radi predstavlja umnožak broja bodova iz njegovog potpisanog ugovora o radu i vrijednosti boda od 0,4128 bruto.

Najniža plaća za puno radno vrijeme ne može biti manja od 40% prosječne bruto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko tijekom važenja ovog Kolektivnog ugovora dođe do povećanja vrijednosti boda, primjenjivat će se nova vrijednost boda do potpisivanja novog Kolektivnog ugovora.

Iznimno, kada radnik obavlja po nalogu ili uputi Poslodavca, poslove radnog mjesta s većom osnovnom plaćom od one utvrđene ugovorom o radu, ostvaruje pravo na tu veću plaću.

U slučaju kada radnik obavlja po nalogu ili uputi Poslodavca poslove radnog mjesta s manjom osnovnom plaćom od one utvrđene ugovorom o radu, zadržava svoju plaću.

Članak 18.

Poslodavac je dužan radniku isplatiti plaću koja se sastoji od:

– osnovne plaće utvrđene po osnovi složenosti i odgovornosti poslova radnog mjesta na kojem zaposlenik radi,

– povećanje plaće po osnovi ostvarenih rezultata radnika (stimulativni dio plaće)

– povećanje plaće po osnovi radnog staža i to:

• 0,7 % za svaku godinu navršenog rada u Društvu

• 0,5 % za svaku godinu navršenog rada izvan Društva

– rada u posebnim situacijama (dodaci na plaću)

– radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme kada ne radi, a u slučajevima koji su određeni ovim Kolektivnim ugovorom i Zakonom o radu.

Članak 19.

Osnovna plaća radnika povećava se u sljedećim slučajevima:

za prekovremeni rad

50%

za rad nedjeljom, na dane blagdana i neradne dane, kada je zakonom predviđeno da se ne radi

50%

za rad noću

40%

dvokratni rad s prekidima u tijeku dana duljim od jednog sata

10%

rad u drugoj smjeni (puno dnevno radno vrijeme u drugoj smjeni).

5%

Ako je prisutno više uvjeta istodobno, dodatci se kumuliraju.

Članak 20.

Kod utvrđene povrede na radu, u slučaju bolovanja dužeg od 42 dana, poslodavac se obvezuje isplatiti razliku plaće od primanja koje maksimalno isplaćuje HZZO do iznosa pune neto plaće radnika kojem je evidentirana povreda na radu.

Povećanje plaća

Članak 21.

Poslodavac se obvezuje osigurati povećanje plaća od 1. 1. 2008. g. za 10%, odnosno povećanje vrijednosti boda od 10%

Korekcija plaće iz stavka 1. usklađivat će se tromjesečno sa realizacijom na kraju svakog kvartala u odnosu na isti u prošloj godini.

Plaće se isplaćuju do 20. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Troškovi prijevoza na posao

Članak 22.

Poslodavac je dužan radniku nadoknaditi troškove prijevoza na posao i s posla u visini stvarnih troškova prijevoza javnim prometom.

Uporaba privatnog automobila u službene svrhe

Članak 23.

Ukoliko se radniku odobri korištenje privatnog automobila u službene svrhe, naknadit će mu se troškovi u visini maksimalnog neoporezivog iznosa utvrđenog od strane Ministarstva financija.

Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Članak 24.

Za vrijeme provedeno na službenom putovanju u zemlji po nalogu ovlaštene osobe, radniku pripada dnevnica od 170,00 kn, odnosno u visnini maksimalno neoporezivog iznosa utvrđenog od strane Ministarstva financija.

Članak 25.

Za vrijeme provedeno na službenom putovanju u inozemstvu, radniku pripada dnevnica do iznosa propisanog za korisnike državnog proračuna.

Solidarne pomoći

Članak 26.

Radnik ili njegova obitelj ima pravo na pomoć u sljedećim slučajevima:

– smrt zaposlenika u visini od 7.500,00 kn

– smrti člana uže obitelji u visini od 3.000,00 kn,

odnosno u visini maksimalno neoporezivog iznosa propisanog od strane Ministarstva financija.

Pod užom obitelji iz st. 1. t. 2. ovog članka podrazumijevaju se supruzi, roditelji, djeca, pastorčad i posvojenici, brat i sestra, očuh i maćeha, te osoba koja s radnikom živi u izvanbračnoj zajednici.

U slučaju smrti radnika Društva – njegovi zakonski nasljednici imaju pravo na naknadu po polici osiguranja života sklopljenog sa osiguravajućim društvom ukoliko je pokojnik obuhvaćen policom osiguranja, u visini osigurane svote po odbitku poreza i prireza po propisima o porezu na dohodak.

U slučaju smrti trenutno zaposlenog radnika poslodavac ima obvezu osigurati prijevoz /autobus/ u svrhu organizacije sprovoda, a na zahtjev rodbine umrlog, tj. ako za to postoji potreba.

Članak 27.

Zbog bolovanja dužeg od 90 dana radnik ima pravo na potporu u visini od 500,00 kn jednokratno.

Za svako daljnje bolovanje duže od 90 dana radnik ima pravo na novu novčanu potporu u visini od 500, 00 kn, a maksimalno 2.000,00 kn godišnje.

Zbog porodiljnog dopusta radnici nemaju pravo na naknadu iz st. 1. ovog članka.

Jubilarne nagrade

Članak 28.

Radnik ima pravo na jubilarnu nagradu za ukupni radni staž navršen kod istog poslodavca, nakon:

– 10 godina radnog staža 1.500,00 kn

– 15 godina radnog staža 2.000,00 kn

– 20 godina radnog staža 2.500,00 kn

– 25 godina radnog staža 3.000,00 kn

– 30 godina radnog staža 3.500,00 kn

– 35 godina radnog staža 4.000,00 kn

– 40 godina radnog staža 5.000,00 kn,

minimalno u visini dopuštenih neoporezivih iznosa propisanog od strane Ministarstva financija

Poklon djeci

Članak 29.

Poslodavac će jednom godišnje radnikovom djetetu do 15 godina starosti osigurati dar u visini minimalno neoporezivog iznosa propisanog od strane Ministarstva financija.

Djeci umrlih radnika Društva Poslodavac će osigurati stipendije od 50 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti (na dan isplate srednji tečaj NBH) svaki mjesec za vrijeme redovitog pohađanja škole zaključno do završetka redovnog školovanja, a u okviru trajanja ovog Kolektivnog ugovora.

Poslodavac se obvezuje isplatiti potporu za novorođeno dijete zaposlenika u visini do maksimalno neoporezivog iznosa propisanog od strane Ministarstva financija od dana primjene ovog Kolektivnog ugovora, odnosno od 1. 1. 2008.

Promjena iznosa naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina

Članak 30.

Ukoliko tijekom važenja ovog ugovora Ministarstvo financija izmijeni neoporezive iznose naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina utvrđenih Pravilnikom o porezu na dohodak, primjenjivat će se maksimalni iznos utvrđen tim propisom.

V. OTPREMNINE

Članak 31.

Poslodavac koji u razdoblju od 90 dana namjerava otkazati najmanje 20 ugovora o radu dužan je izraditi program zbrinjavanja viška radnika.

Pri izradi programa iz st. 1. ovog članka poslodavac dužan na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom savjetovati se s Radničkim vijećem i nadležnom službom zapošljavanja, pravovremeno im dostaviti u pisanom obliku odgovarajuće podatke, uključujući i razloge za namjeravane otkaze, o broju i vrsti radnika koji će vjerojatno biti obuhvaćeni, te o roku u kojem namjerava otkazati ugovore o radu.

Ako ima za to važne gospodarske ili socijalne razloge nadležna služba zapošljavanja, odnosno Radničko vijeće, može odgoditi primjenu programa iz st. 1. ovog članka u cijelosti ili pojedinim njenim dijelovima za najduže tri mjeseca.

Otpremnina zbog poslovnog i osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu zaposlenika

Članak 32.

U slučaju poslovno i osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu radniku pripada otpreminina u visini jedne prosječne plaće (bruto) isplaćene radniku u posljednja 3 mjeseca za svaku godinu rada u Društvu, s tim da najniža isplata bude u visini bruto prosječne plaće svih radnika Društva u posljednja tri mjeseca za svaku godinu rada u Društvu.

Utvrđena otpremnina iz st. 1. ovog članka može se uz pristanak i dogovor s radnikom isplatiti u ratama kako slijedi:

– 30% otpremnine u roku od 60 dana od dana potpisivanja ugovora o otpremnini

– ostatak u roku od 18 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o otpremnini.

Sindikat će dati suglasnost na svaki pojedinačni ugovor o otpremnini.

Otpremnina za umirovljenje

Članak 33.

Kad radnik stekne uvjete i ostvari pravo na mirovinu, pripada mu pravo na otpremninu od 8.000,00 kuna, odnosno u visini maksimalno neoporezivog iznosa propisanog od strane Ministarstva financija.

VI. KOLEKTIVNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dodatno kolektivno osiguranje

Članak 34.

Poslodavac je obvezan na teret troškova poslovanja osigurati sve radnike za slučaj ozljede na radu, profesionalnog oboljenja, smrti uzrokovane nesrećom na radu kao i smrti uzrokovane bolešću.

Poslodavac će o sklopljenom ugovoru o osiguranju izvijestiti Sindikat.

Dopunsko zdravstveno osiguranje

Članak 35.

Poslodavac je obvezan na teret troškova poslovanja osigurati radnicima dopunsko zdrastveno osiguranje.

Poslodavac će o sklopljenom ugovoru o osiguranju izvijestiti Sindikat.

VII. OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA

Članak 36.

Zaštita prava radnika

Radnik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo iz radnog odnosa može u roku od 15 dana od dana dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava zahtijevati od Društva ostvarenje tog prava.

Zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa podnosi se Upravi Društva.

Ako Uprava Društva u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva ne udovolji tom zahtjevu, radnik može u daljnjem roku od 15 dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom.

Članak 37.

Arbitraža za radne sporove

Radnik može dati prijedlog ovlaštenoj osobi Društva, da njegov zahtjev za zaštitu prava riješi Arbitraža za radne sporove (dalje: Arbitraža).

Sukladno članku 135. Zakona o radu Uprava društva i Sindikat donose rješenje o osnivanju arbitražne komisije u sastavu od pet članova od kojih dva člana imenuje Sindikat, a dva Društvo, a petog člana biraju sporazumno.

VIII. MATERIJALNA ODGOVORNOST RADNIKA, ODNOSNO DRUŠTVA

Članak 38.

Radnik koji na radu, odnosno u svezi s radom, namjerno ili zbog krajnje nepažnje uzrokuje štetu Društvu, dužan je naknaditi štetu.

Ako štetu uzrokuje više radnika, svaki od njih je posebno odgovoran za dio štete, koji je uzrokovao. Ako se ne može za svakog radnika utvrditi dio štete, koju je uzrokovao, smatra se da su svi radnici podjednako odgovorni i naknađuju štetu u jednakim dijelovima.

Ako je više radnika uzrokovalo štetu kaznenim djelom s umišljajem, za štetu odgovaraju solidarno.

Članak 39.

Postojanje štete i okolnosti pod kojima je ona nastala, njenu visinu kao i tko je štetu učinio, utvrđuje arbitraža.

Članak 40.

Ako Društvo naknadi štetu, koju je radnik na radu ili u svezi s radom uzrokovao trećoj osobi, radnik je dužan iznos isplaćene štete naknaditi Društvu, ako je štetu uzrokovao namjerno ili iz krajnje nepažnje.

Članak 41.

Ako radnik pretrpi štetu na radu ili u svezi s radom, Društvo je dužno radniku naknaditi štetu po općim načelima o odgovornosti za štetu.

Radnik ima pravo i na naknadu štete koju mu je Društvo uzrokovalo povredom njegovih prava iz radnog odnosa.

Skrivljeno ponašanje radnika

Članak 42.

Ukoliko radnik dobije opomenu s mogućnosti otkaza ugovora o radu ista zastarijeva nakon dvije godine.

IX. UVJETI ZA RAD SINDIKATA

Članak 43.

Poslodavac će primiti i saslušati Sindikalnog povjerenika, odnosno predstavnika Sindikata, kad on to traži ili po dogovoru.

Poslodavac će Sindikalnom povjereniku omogućiti rad radi ostvarenja prava na zaštitu i promicanje prava i interesa članova Sindikata odnosno svih radnika kad u Društvu ne postoji Radničko vijeće.

Stavove i prijedloge Sindikata Poslodavac će razmotriti i o njima se izjasniti.

Članak 44.

Temeljem članka 153. Zakona o radu poslodavac može samo uz prethodnu

Suglasnost Radničkog vijeća donijeti odluku o otkazu radniku starijem od

– 58 godina života (muškarac),

– 53 godine života (žena),

– radniku kod kojeg postoji smanjena radna sposobnost ili neposredna opasnost od invalidnosti.

suglasnost iz st. 1. ovog članka potrebna je i u ostalim slučajevima predviđenim Zakonom.

Članak 45.

Poslodavac će za potrebe Sindikata osigurati najmanje sljedeće:

• odgovarajući uredski prostor za rad i održavanje sastanka,

• telefon, faks i korištenje informacijskog sustava Društva za rad Sindikata u mjeri u kojoj je to nužno za ostvarenje sindikalne funkcije,

• obračun i naplatu sindikalne članarine.

Troškove edukacije sindikalnih povjerenika snosit će poslodavac.

X. PRIDRŽAVANJE ODREDBI UGOVORA

1. Ponašanje ugovornih strana

Članak 46.

Ugovorne strane dužne su se zalagati za poštivanje odredbi ovog Kolektivnog ugovora i za njegovu pravilnu primjenu.

Ugovorne strane dužne su se suzdržavati od svakog djelovanja koje bi bilo u suprotnosti s odredbama Kolektivnog ugovora, sprječavalo ili otežavalo njegovu provedbu.

Članak 47.

Nezavisini sindikat Dalmacijavina odriče se organiziranja štrajkova za vrijeme trajanja ovog ugovora pod uvjetom da se Poslodavac pridržava ovog ugovora i izvršava njegove odredbe.

Ako zbog navedenog u st. 1. dođe do pokretanja štrajka troškove nastale u periodu trajanja štrajka snosi poslodavac.

Ako poslodavac izvrši svoje obveze zbog kojih je štrajk najavljen 48 sati prije nastupa štrajka troškove nastale u periodu trajanja štrajka snosi Sindikat.

2. Sklapanje novog Kolektivnog ugovora

Članak 48.

Postupak za sklapanje novog Kolektivnog ugovora pokreće se na zahtjev bilo koje ugovorne strane najkasnije trideset dana prije isteka roka važenja ovog ugovora.

U slučaju da se druga ugovorna strana ne izjasni o prijedlogu u roku od 30 dana, strana predlagateljica može pokrenuti postupak mirenja.

Članak 49.

Smatra se da je ovaj ugovor sklopljen kad ga potpišu ovlašteni predstavnici potpisnika.

Ovaj se ugovor primjenjuje od 1. 1. 2008. g. i primjenjivat će se u trajanju od 3 godine.

Ovaj kolektivni ugovor primjenjivat će se do potpisivanja novog a najduže 1 godinu dana.

Članak 50.

Ugovorne strane – potpisnici ovog Kolektivnog ugovora obvezuju se u prvom tromjesečju svake naredne godine za vrijeme trajanja ovog Kolektivnog ugovora pregovarati o člancima vezanim za materijalna prava radnika, a odluke će se donositi potpisivanjem aneksa Kolektivnog ugovora.

Ukoliko u roku navedenom u prethodnom stavku ne dođe do potpisivanja aneksa Kolektivnog ugovora poslodavac se obvezuje u cilju očuvanja realne vrijednosti plaća, usklađivati plaću s kretanjem porasta troškova života.

Usklađivanje će se provoditi povećanjem vrijednosti boda za jednu polovinu zbroja pokazatelja povećanja troškova života i visine bruto društvenog proizvoda u navedenom razdoblju.

Pokazatelje ukupno ostvarenog rasta troškova života i visine bruto domaćeg proizvoda čine postoci izvedeni iz broja mjesečnih indeksa troškova života i visine bruto domaćeg proizvoda koje objavljuje Državni zavod za statistiku za razdoblje za koje se provodi usklađivanje.

Članak 51.

Ovaj se ugovor registrira u Ministarstvu gospodarstva rada i poduzetništva i objavljuje se u Narodnim novinama.

Članak 52.

Ovaj ugovor sklapa se u 6 istovjetnih primjeraka od kojih dva zadržava poslodavac, a četiri Sindikat.

Nezavisni sindikat Dalmacijavino Dalmacijavino d.d. Split
Predsjednik Predsjednik Uprave
Lukica Bucat, v. r. mr. sc. Ivan Matković, v. r.

zatvori
Kolektivni ugovor za Dalmacijavino d.d.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !