Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Kolektivni ugovor za sustav Bilokalnik – (“Narodne novine”, br. XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
106 2.7.2003 Kolektivni ugovor za sustav Bilokalnik

KOLEKTIVNI UGOVORI

1392

Na temelju članka 185.L97796 i 187.L97797 Zakona o radu (»Narodne novine« br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01 i 82/01),

BILOKALNIK papirna, drvna i građevinska industrija d.d. Koprivnica, koju zastupa predsjednik uprave mr. Zdravko Dimač

BILOKALNIK – INDUSTRIJA PAPIRNE AMBALAŽE d.o.o. Koprivnica, koju zastupa uprava društva Zlatko Imbriovčan, dipl. ing. i Juraj Španiček, dipl. ing.

BILOKALNIK – DRVO d.o.o. Koprivnica, koje zastupa direktor mr. Stanko Radmanić

BILOKALNIK – IGMA industrija građevinskog materijala d.o.o. Koprivnica, koju zastupa direktor Alojzije Grgur, dipl. ing. građ.

RIVAPACK industrija papirne ambalaže d.o.o. Viškovo, koju zastupa direktor Anto Lagundžić

(svi zajedno svrstani pod pojam »poslodavac«, a svaki pojedinačno pod pojam »poslodavac u sustavu«)

i

SAMOSTALNI SINDIKAT DRVNE I PAPIRNE INDUSTRIJE HRVATSKE, kojeg zastupa predsjednik Franjo Janeš i glavni sindikalni povjerenik Juraj Koprek,

SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE, kojeg zastupa sindikalni povjerenik Marijan Indir,

NEZAVISNI SINDIKAT BILOKALNIK – HRVATSKA UDRUGA SINDIKATA, kojeg zastupa predsjednik Emanek Demeter

(svi zajedno dalje u tekstu pod pojmom »sindikati«)

nakon kolektivnih pregovora održanih u razdoblju od 1998. do 2003. godine, a okončanih 9. svibnja 2003. godine, u znak pristanka potpisuju 23. svibnja 2003. godine, u Koprivnici ovaj

KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA SUSTAV BILOKALNIK

I. PODRUČJE VAŽENJA

1. Teritorijalno važenje

Članak 1.

Ovaj Kolektivni ugovor važeći je na teritoriju na kojem poslodavac obavlja svoj predmet poslovanja.

2. Strukovno važenje

Članak 2.

Strukovno, ovaj kolektivni ugovor važi za sve djelatnosti koje obavlja poslodavac i za sve struke i poslove koji se obavljaju u okviru predmeta poslovanja poslodavca.

3. Važenje s obzirom na osobe

Članak 3.

Ovaj kolektivni ugovor obvezuje ugovorne strane, te sve radnike koji su u trenutku sklapanja ugovora bili ili su naknadno postali članovi sindikata.

Poslodavac je ovlašten proširiti primjenu pojedinih odredbi ili cjeline ovog kolektivnog ugovora i na radnike koji nisu članovi sindikata.

II. POSEBNI UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU

1. Zdravstvena sposobnost

Članak 4.

Ako je za obavljanje poslova utvrđenih ugovorom o radu uvjet zdravstvena sposobnost radnika, poslodavac je ovlašten o svom trošku uputiti radnika na provjeru zdravstvene sposobnosti.

Podvrgavanje provjeri zdravstvene sposobnosti radna je obveza radnika u radnom odnosu kod poslodavca.

2. Probni rad

Članak 5.

Probni rad može se ugovoriti u trajanju do devedeset dana, uključujući i otkazni rok u trajanju od deset dana.

III. OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

Članak 6.

Poslodavac može na svoj trošak uputiti radnika na stručno osposobljavanje, usavršavanje, specijalizaciju ili drugi oblik dopunskog obrazovanja (tečaj, seminar, savjetovanje i sl.), ako za to postoji potreba u procesu rada.

Obrazovanje iz prethodnog stavka je radna obveza radnika.

Poslodavac može odobriti radniku stipendiju ili naknadu dijela troškova ili troškova u cjelini obrazovanja uz rad radi stjecanja višeg stupnja stručne spreme ili radi prekvalifikacije ili dokvalifikacije ili specijalizacije ili stjecanja znanstvenog zvanja ili radi polaganja stručnog ispita, ako je takovo obrazovanje, odnosno kvalifikacija potrebna s obzirom na zahtjeve procesa rada i poslovanja.

Odnosi između poslodavca i radnika u vezi s oblicima obrazovanja iz stavka 3. ovog članka uređuju se dopunom ugovora o radu, pri čemu radnik preuzima obvezu na povrat poslodavcu učinjenih troškova za slučaj prekida školovanja ili neuspjeha u obrazovanju.

IV. ZAŠTITA ŽIVOTA I ZDRAVLJA RADNIKA

Članak 7.

Poslodavac je dužan primjenjivati propise s područja zaštite na radu i stalno raditi na unapređenju zaštite na radu, te organizirati rad na način koji osigurava zaštitu života i zdravlja radnika u skladu sa zakonom i prirodom posla koji se obavlja.

Poslodavac je obvezan poduzimati mjere nužne za sigurnost i zdravlje radnika, uključivo i mjere za sprečavanje rizika na radu, pružanje informacija i osposobljavanje radnika za rad na siguran način, te brigu za potrebnu organizaciju i sredstva.

Radi prilagođavanja tehničkom napretku, poslodavac je obvezan planirati tehnološki razvoj proizvodnog ili radnog procesa zamjenjujući ih neopasnim ili manje opasnim. Poslodavac je obvezan pri uvođenju novih tehnologija informirati radnike, odnosno povjerenika radnika za zaštitu na radu, o tehnološkim značajkama i mogućim utjecajima tih tehnologija na zdravlje i sigurnost radnika.

Članak 8.

Poslodavac je dužan organizirati interni nadzor za sigurnost i zaštitu zdravlja u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, a prava i obveze može prenijeti stručnoj ovlaštenoj fizičkoj ili pravnoj osobi, ili instituciji.

Poslodavac je dužan donijeti plan i program mjera zaštite na radu u skladu sa Zakonom.

Članak 9.

Povjerenik radnika za zaštitu na radu, odnosno sindikalni povjerenik ima pravo:

– sudjelovati u planiranju i promicanju uvjeta rada, uvođenju nove tehnologije kojom se mijenjaju uvjeti rada, uvođenju novih supstanci u radni i proizvodni proces;

– biti obaviješten o svim promjenama od utjecaja na sigurnost i zdravlje radnika;

– primati primjedbe radnika na primjenu propisa i provođenje mjera zaštite na radu;

– prisustvovati inspekcijskim pregledima i informirati inspektora o svojim zapažanjima i zapažanjima radnika čiji je povjerenik;

– pozvati inspektora kada ocijeni da su ugroženi život i zdravlje radnika, a poslodavac to propušta ili odbija poduzeti potrebne mjere;

– obrazovati se za obavljanje ovih poslova, stalno proširivati i promicati znanje, pratiti i prikupljati informacije od značenja za njihov rad;

– staviti prigovor na inspekcijski nalaz i mišljenje;

– svojom aktivnošću poticati ostale radnike na rad na siguran način;

– pristupati mjestima rada radi utvrđivanja uvjeta rada;

– obavljati i druge poslove u skladu sa zakonom.

Članak 10.

Radnik koji u slučaju ozbiljne, prijeteće opasnosti za život i zdravlje napusti svoje poslove ili opasno područje, ne smije biti doveden u lošiji položaj zbog svog postupka, i uživa zaštitu od bilo kakvih posljedica, osim ako je posebnim propisima ili pravilima struke dužan izložiti se opasnosti radi sprječavanja štete po živote i zdravlje ljudi i imovine.

U slučaju iz prethodnog stavka, radnik je o uočenoj ozbiljnoj opasnosti dužan obavijestiti neposrednog rukovoditelja, te povjerenika zaštite na radu, odnosno sindikalnog povjerenika.

Članak 11.

Radnik je dužan:

– prihvatiti osposobljavanje i provjeru znanja radi ostvarenja rada na siguran način, pridržavati se propisanih i priznatih mjera zaštite na radu i naputaka proizvođača sredstava rada, pristupiti pregledu na koji ga uputi poslodavac radi obavljanja poslova s posebnim uvjetima rada,

– raditi s dužnom pozornošću i na način koji ne ugrožava život ili zdravlje svoje i/ili drugih radnika, te sigurnost opreme i uređaja, a prije rasporeda na poslove s posebnim uvjetima rada i tijekom obavljanja tih poslova, obavijestiti liječnika o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga sprečava ili smeta u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život i zdravlje drugih radnika;

– upotrebljavati u ispravnom stanju sigurnosne uređaje i osobna zaštitna sredstva koja su mu povjerena na uporabu i rukovanje, a pri radu obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva;

– upozoriti neposrednog rukovoditelja na kvarove i/ili nedostatke na uređajima, osobnim i zaštitnim sredstvima, kao i na neredovite pojave pri radu i postupke drugih osoba koje mogu oštetiti ili uništiti određenu opremu ili ugroziti život i/ili zdravlje radnika, kao i o bilo kojem drugom nedostatku u sustavu zaštite na radu.

Članak 12.

Temeljne obveze poslodavca su:

– izraditi procjenu opasnosti i urediti i provoditi zaštitu na radu, osposobljavati ili organizirati provedbu osposobljavanja radnika za rad na siguran način, kao i osigurati osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu, odnosno sindikalnih povjerenika i članova odbora za zaštitu na radu, te obavještavati redovno radnike o zaštiti na radu;

– primijeniti pravila o poslovima s posebnim uvjetima rada, posebnim mjerama štititi mladež, žene i radnike s umanjenom radnom sposobnošću, te primjenjivati propise o korištenju objekata namijenjenih za rad, oruđa za rad i osobnih zaštitnih sredstava, kao i primjenjivati propise o radnim postupcima;

– primjenjivati pravila o postupanju s opasnim radnim tvarima, provoditi ispitivanje oruđa za rad s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu, te primjenjivati mjere zaštite na privremenim i zajedničkim radilištima;

– provoditi zaštitu od požara, te evakuaciju i spašavanje, organizirati pružanje prve pomoći i medicinske pomoći, provoditi zaštitu nepušača, surađivati s inspekcijom rada i voditi propisane evidencije i čuvati isprave.

Članak 13.

Strane u kolektivnom ugovoru suglasne su da se povjerenici radnika za zaštitu na radu imenuju od strane sindikata koji djeluje u društvu, razmjerno rezultatima izbora za radnička vijeća u sustavu.

V. ZAŠTITA PRIVATNOSTI RADNIKA

Članak 14.

Radnik je obvezan dostaviti ovlaštenoj osobi sve osobne podatke utvrđene propisima o evidencijama u oblasti rada, podatke bitne i potrebne za obračun poreza iz dohotka, podatke o školovanju i specijalističkim znanjima, podatke o zdravstvenom stanju i stupnju invalidnosti, podatke vezane uz zaštitu majčinstva, te druge podatke bitne za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa.

Radnik koji ne dostavi potrebne podatke ili ne prijavi promjenu podataka ili preda neistinite podatke snosi štetne posljedice takvog postupka.

Osobni podaci radnika i članova njegove obitelji smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama ako je to određeno zakonom ili drugim propisom, radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, odnosno prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja i radi ostvarivanja drugih prava i obveza radnika.

VI. RADNO VRIJEME

Članak 15.

Puno radno vrijeme iznosi četrdeset sati tjedno.

Članak 16.

Dnevno radno vrijeme traje u pravilu osam sati.

Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u pravilu pet radnih dana.

Odlukom poslodavca tjedno radno vrijeme rasporedit će se u šest radnih dana, ako to zahtijeva narav, vrsta ili organizacija rada.

Ako je prijeko potrebno da radnik radi u dane tjednog odmora, mora mu se osigurati tjedni odmor tijekom narednog tjedna.

Poslodavac može donijeti i odluku o preraspodjeli radnog vremena, u skladu sa zakonom, unutar tjedna, mjeseca ili godine, time da se vrijeme iznad ukupnog godišnjeg fonda sati računa kao prekovremeni rad. O preraspodjeli radnog vremena poslodavac je dužan izvijestiti radnike najmanje tjedan dana prije početka rada po preraspodjeli radnog vremena.

Odlukom o preraspodjeli radnog vremena utvrdit će se početak radnog vremena, trajanje dnevnog i tjednog radnog vremena u pojedinim vremenskim razdobljima i vrijeme u koje se zbog izvršene preraspodjele neće raditi što će se objaviti na oglasnoj ploči poslodavca. Ako radnik radi nepuno radno vrijeme, za preraspodjelu nepunog radnog vremena potreban je pristanak radnika.

Članak 17.

Početak i završetak radnog vremena, preraspodjela radnog vremena, vrijeme korištenja stanke, način izmjene smjena, duljina trajanja smjene, te poslovi koji zbog svoje prirode zahtijevaju različit raspored radnog vremena tijekom kalendarske godine, određuje se kod poslodavca u skladu sa zakonom i pravilnikom o radu uz provedbu postupka savjetovanja sa radničkim vijećem.

Poslodavac je ovlašten u skladu sa zakonom odrediti prekovremeni rad. Radnik je dužan postupiti po nalogu poslodavca odnosno ovlaštenika poslodavca, danom u skladu sa zakonom. Ako prekovremeni rad određenog radnika traje duže od četiri tjedna neprekidno ili više od dvanaest tjedana tijekom kalendarske godine, odnosno ako prekovremeni rad svih radnika kod poslodavca prelazi deset posto ukupnog radnog vremena u određenom mjesecu, o uvođenju prekovremenog rada mora se pribaviti suglasnost sindikata odnosno radničkog vijeća.

Poslodavac će na način uređen stavkom 1. ovog članka do kraja svibnja tekuće godine donositi plan korištenja godišnjih odmora radnika, a do kraja prosinca tekuće godine kalendar radnih dana za iduću godinu.

VII. DOPUSTI

1. Plaćeni dopust

Članak 18.

Radnik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) do sedam radnih dana tijekom kalendarske godine, u slučaju:

– sklapanja braka 3 radna dana

– rođenja djeteta 2 radna dana

– smrti supružnika, djeteta, roditelja i unuka 3 radna dana

– smrti roditelja supružnika, djedova i baka,

te braće i sestara 2 radna dana

– teške bolesti člana uže obitelji 3 radna dana

– otklanjanje šteta od elementarnih nepogoda 3 radna dana

– dragovoljnog darivanja krvi, za svako

darivanje uključivo i dan u koji je darivana krv 2 radna dana

Radnik može ostvariti više od sedam dana plaćenog dopusta u tijeku iste kalendarske godine u slučaju ponovljene potrebe korištenja plaćenog dopusta iz stavka 1. ovog članka.

Za vrijeme obrazovanja za potrebe radničkog vijeća ili sindikalnog rada radnik ima pravo na plaćeni dopust od 5 radnih dana godišnje prema programu osposobljavanja usvojenom na radničkom vijeću odnosno nadležnom tijelu sindikata.

VIII. SUSTAV PLAĆA

1. Općenite odredbe

Članak 19.

Radnik ima pravo na plaću za izvršeni rad.

Osnove i mjerila za utvrđivanje visine plaće vrijede jednako za muškarce i žene.

Radniku se zajedno s plaćom uručuje obračun plaće.

U slučaju nemogućnosti isplate plaće u naznačenom roku, radniku će se uručiti obračun plaće s napomenom da nije isplaćena.

Plaća se isplaćuje nakon izvršenog rada najviše u dva obroka, do kraja svakog mjeseca za prethodni mjesec.

U slučaju zakašnjenja isplate plaće radniku više od dva mjeseca, radnik je ovlašten prestati s ispunjavanjem svoje obveze osobnog obavljanja preuzetih poslova iz sklopljenih ugovora o radu uz pravo na naknadu plaće prema članku 29. ovog kolektivnog ugovora, ukoliko nije sa sindikatom kojeg je radnik član postignut drugačiji dogovor.

Članak 20.

Plaću radnika čine:

1. osnovna plaća

2. stalni mjesečni dodatak na osnovnu plaću u bruto iznosu od 3,46 kuna po satu rada ostvarenog u pojedinom mjesecu u skladu sa radnim kalendarom za određenu poslovnu godinu

3. dodaci na osnovnu plaću iz ovog kolektivnog ugovora

4. stimulativni dio plaće, čija se visina utvrđuje u skladu s ovim kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.

2. Osnovna plaća

Članak 21.

Osnovna plaća je umnožak osnovice osnovne plaće i pripadajućeg koeficijenta složenosti za određene poslove, utvrđenog temeljem Priloga I – Tarifni razredi i Priloga III. Pregled poslova prema složenosti i kategoriji uvjeta rada, koji je sastavni dio ovog kolektivnog ugovora.

Osnovna plaća i stalni mjesečni dodatak na osnovnu plaću pripadaju radniku pod uvjetom ostvarenja normalnog radnog učinka u punom radnom vremenu.

Članak 22.

Osnovica osnovne plaće iznosi 6,92 kuna bruto po satu ostvarenog u pojedinom mjesecu u skladu sa radnim kalendarom za određenu poslovnu godinu.

Potpisnici ovog kolektivnog ugovora mogu podnijeti prijedlog za korekciju osnovice osnovne plaće koji će druga strana razmotriti i ocijeniti njegovu opravdanost te se obvezuju okončati pregovore o novoj osnovici u roku od 90 dana od dana podnijetog prijedloga.

Kod određivanja nove osnovice osnovne plaće uzimat će se u obzir osobito porast troškova života, uvjeti gospodarenja i kretanja visine najniže plaće u Republici Hrvatskoj odnosno osnovice za obračun doprinosa iz plaće, a u slučaju povećanja troškova života za više od tri posto potpisnici ovog kolektivnog ugovora obvezuju se započeti pregovore o novoj osnovici u skladu s prethodnim stavkom. Kod povećanja najniže plaće u Republici Hrvatskoj odnosno osnovice za obračun doprinosa iz plaće potpisnici ovog kolektivnog ugovora obvezuju se okončati pregovore u roku od 30 dana od dana podnijetog prijedloga za korekciju osnovne plaće.

Članak 23.

Radna mjesta razvrstavaju se u najmanje deset grupa, a odnos između osnovne plaće najniže i najviše rangiranog radnog mjesta kreće se od 1,00 do 3,50 kako je to prikazano u Tarifnim razredima (stavak 1. članka 22. ovog kolektivnog ugovora).

Radnici sa sklopljenim posebnim ugovorima o vođenju poslova ili o obavljanju poslova izuzimaju se od primjene odredbe prethodnog stavka.

3. Dodaci na osnovnu plaću

Članak 24.

Radnik ima pravo na dodatak na osnovnu plaću temeljem:

– radnog staža za svaku godinu radnog staža upisanog u radnu knjižicu, navršenog u mjesecu za koji se plaća isplaćuje, 0,50% osnovne plaće

– izvršenog rada noću, između 23.00 i 7.00 sati narednog dana, 40% osnovne plaće

– izvršenog prekovremenog rada, 50% osnovne plaće

– izvršenog rada nedjeljom, 35% osnovne plaće

– izvršenog rada u dane blagdana i neradne dane određene zakonom, te na dan Uskrsa, 50% osnovne plaće

– izvršenog rada u četverosmjenskom rasporedu smjena, 10% osnovne plaće

– izvršenog rada u smjenskom radu, 5% osnovne plaće.

Dodaci na osnovnu plaću zbrajaju se.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, ako dan blagdana ili neradnog dana određenog zakonom pada u nedjelju, radnik koji u taj dan radi ima pravo na dodatak na osnovnu plaću u visini od 50% osnovne plaće.

4. Uvjeti rada

Članak 25.

Razvrstavanje radnih mjesta izvršeno temeljem složenosti poslova korigira se ako su uvjeti rada na tim poslovima teži od normalnih uvjeta rada uobičajenih za radno mjesto istog stupnja složenosti i to dodatnim koeficijentom složenosti radnog mjesta, ovisno o težini uvjeta.

Razvrstavanje uvjeta rada težih od normalnih ugovorne strane utvrđuju u Prilogu II ovom kolektivnom ugovoru, a koji je sastavni dio kolektivnog ugovora, na način da se razvrstavanje uvjeta rada izvšri u tri kategorije od I do III, kojima će pripadati posebni dodaci na osnovnu plaću za izvršene sate rada u tim uvjetima;

5. Utvrđivanje stimulativnog dijela plaće

Članak 26.

Kriterije i mjerila stimulativnog dijela plaće donosi poslodavac, uz prethodno pribavljeno mišljenje radničkog vijeća odnosno sindikata, polazeći od dostignute razine stimulativnog nagrađivanja u koncernu.

Kriterije i mjerila za uvećanje odnosno smanjenje dijela plaće temeljem ostvarenih rezultata rada putem ostvarenja postavljene norme odnosno drugog mjerila kojim se objektivno utvrđuje rezultat rada radnika poslodavac donosi uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikata potpisnika ovog kolektivnog ugovora.

Radnik mora biti unaprijed upoznat s kriterijima i mjerilima stimulativnog dijela plaće odnosno vrednovanja ostvarenih rezultata rada.

Na zahtjev poslodavca, sindikata ili radnika može se izvršiti stručna arbitraža normi ili drugih mjerila, a do okončanja arbitražnog postupka radnik ostvaruje stimulativni dio plaće po do sada važećim mjerilima.

6. Posebni uvjeti za isplatu plaća

Članak 27.

Pri promjeni radnog mjesta, bez krivnje radnika iz organizacijskih razloga u slučaju da je radniku ponuđena dopuna ugovora o radu ili novi ugovor o radu odnosno otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora u sastavu takove dopune obvezno se nalazi i uglavak o zaštiti plaće radnika, na način da zadržava povoljniju plaću za njega, ako radnik udovoljava jednom od navedenih uvjeta:

– navršenih najmanje 18 godina radnog staža u sastavu i ukupno 25 godina radnog staža, ili

– navršenih najmanje 20 godina radnog staža u sustavu.

Radnici koji su po ranije važećim općim aktima ostvarili pravo na zaštitu iz stavka 1. ovog članka zadržavaju to pravo sve do promjene radnog mjesta u smislu prethodnog stavka.

7. Naknada plaće

Članak 28.

Radnik ima pravo na naknadu plaće u visini plaće koju bi primio da je radio redovno radno vrijeme i ostvario normalan radni učinak u slučaju:

– korištenja godišnjeg odmora,

– plaćenog dopusta,

– državnog blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom,

– obrazovanja, prekvalifikacije, stručnog osposobljavanja ili školovanja, kada je upućen temeljem potreba i odluke poslodavca,

– obnašanja funkcije člana radničkog vijeća, u granicama utvrđenim zakonom i kolektivnim ugovorom,

– sindikalnih aktivnosti sindikalnog povjerenika kada ne radi poslove svog radnog mjesta u granicama utvrđenim zakonom i kolektivnim ugovorom,

– obrazovanja za sindikalne aktivnosti i za potrebe radničkih vijeća, te u drugim slučajevima odobrene opravdane nenazočnosti na radu.

Članak 29.

Radnik na teret poslodavca ostvaruje pravo na naknadu plaće u slučaju nenazočnosti na radu zbog bolovanja u trajanju kraćem od 42 dana, u visini utvrđenoj prema propisima zdravstvenog osiguranja.

Naknadu iz prethodnog stavka poslodavac će isplaćivati radnicima u vrijeme i na način kada isplaćuje i plaće radnicima u skladu s ovim kolektivnim ugovorom.

IX. OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA

1. Optremnina zbog odlaska u mirovinu

Članak 30.

Radniku kojemu ugovor o radu i radni odnos prestaje na temelju sporazuma ili na njegov zahtjev zbog odlaska u mirovinu odnosno zbog nastupa opće nesposobnosti za rad pa odlazi u mirovinu isplatit će se otpremnina u visini primitaka koji se ne smatraju plaćom prema poreznim propisima odnosno u visini porazno dopuštenih rashoda.

2. Nagrada za vjernost

Članak 31.

Poslodavac će radniku za navršenih deset, dvadeset, trideset i četrdeset godina radnog staža kod poslodavca isplatiti nagradu za vjernost u iznosu kako slijedi:

– za 10 godina radnog staža 800,00 kuna

– za 20 godina radnog staža 1.400,00 kuna

– za 30 godina radnog staža 2.000,00 kuna

– za 40 godina radnog staža 2.300,00 kuna.

Nagrada za vjernost isplaćuje se radniku zajedno s plaćom za mjesec u kojem je radnik ostvario uvjet za nagradu iz prethodnog stavka prema podatku koji je važio u vrijeme isplate nagrade, a može se isplatiti i u većem iznosu ovisno o materijalnim mogućnostima poslodavca najviše do iznosa porezno dopuštenih rashoda koji se mogu isplatiti besporezno.

3. Novčane potpore

Članak 32.

Obitelj radnika ima pravo na potporu u slučaju smrti radnika u visini od 5.000,00 kuna.

Radnik ima pravo na potporu:

– u slučaju smrti člana uže obitelji (supruga, srodnika po krvi u pravoj liniji i njihovih supruga, braće i sestara, pastorčadi i posvojenika, djece bez roditelja uzete na uzdržavanje, očuha i maćehe, posvojitelja i osoba koje je radnik dužan po zakonu uzdržavati te osobe koja s radnikom živi u vanbračnoj zajednici) u visini od 2.000,00 kuna,

– u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana neprekidno u visini od 1.400,00 kuna jednom godišnje na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Strane potpisnice ovog kolektivnog ugovora zajednički će usklađivati iznose iz prethodnih stavaka sukladno iznosima primitaka koji se ne smatraju plaćom prema poreznim propisima odnosno u visini porezno dopuštenih rashoda.

4. Ostalo

Članak 33.

Poslodavac će povodom božićnih blagdana radnikovom djetetu do 12 godina života, uz uvjet da je po radniku zdravstveno osigurano, osigurati prigodni poklon u vrijednosti najmanje 150,00 kuna odnosno ovisno o materijalnim mogućnostima poslodavca najviše do iznosa porezno dopuštenih rashoda koji se mogu isplatiti besporezno.

Članak 34.

Poslodavac će radniku isplatiti prigodnu nagradu i to: naknadu za godišnji odmor, uskrsnicu, božićnicu i slično u iznosu do 1.000,00 kuna godišnje.

Poslodavac će radniku isplatiti i dar u naravi u iznosu do 400,00 kuna godišnje.

Iznosi iz stavka 1. i 2. ovog članka povećavaju se u skladu s iznosom neoporezivog dohotka prema poreznim propisima.

Članak 35.

Radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na rad i s rada samo za dane provedene na radu.

Na području gdje postoji organiziran javni mjesni ili međumjesni prijevoz poslodavac će radniku na njegov zahtjev isplaćivati naknadu troškova prijevoza na rad i s rada u visini stvarnih i dokumentiranih troškova prijevoza javnim mjesnim odnosno međumjesnim prometom ukoliko radnik priloži mjesečnu ili pojedinačnu kartu odnosno drugom odgovarajućem dokumentu javnog mjesnog ili međumjesnog prijevoznika koji je za poslodavca najpogodniji na odgovarajućoj liniji.

Na području koje je od prebivališta ili boravišta radnika do mjesta rada udaljenije od 5 kilometara, a radnik ne priloži mjesečnu ili pojedinačnu kartu odnosno drugi odgovarajući dokument javnog mjesnog ili međumjesnog prijevoznika, poslodavac će radniku na njegov zahtjev isplaćivati naknadu troškova prijevoza na rad i s rada u visini 75% najpogodnije za poslodavca cijene mjesečne karte za vožnju autobusom, a prema cjeniku prijevoznika za određenu relaciju na kojoj radnik putuje, a koji cijenik će pribavljati poslodavac.

Na području gdje postoji organiziran javni mjesni ili međumjesni prijevoz ili gdje takav prijevoz nije organiziran, a koje je od prebivališta ili boravišta radnika do mjesta rada udaljeno od 0 do 5 kilometara, a radnik ne priloži mjesečnu ili pojedinačnu kartu odnosno drugi odgovarajući dokumenat javnog mjesnog ili međumjesnog prijevoznika, poslodavac će radniku na njegov zahtjev isplaćivati naknadu troškova prijevoza na rad i s rada u visini 50% najpogodnije za poslodavca cijene mjesečne karte za vožnju autobusom, a prema cjeniku prijevoznika za relaciju do 5 kilometara na kojoj radnik putuje, a koji cjenik će pribavljati poslodavac.

Članak 36.

Poslodavac će na teret troškova poslovanja provoditi kolektivno osiguranje radnika od uobičajenih rizika, uz plaćanje premije osiguranja primjerene njegovim materijalnim mogućnostima.

Članak 37.

Poslodavac može, ako za to ima materijalnih mogućnosti i izražen poslovni interes, podupirati kulturnu, umjetničku i športsku djelatnost radnika i njihovih udruga.

Poslodavac može, ako za to ima materijalnih mogućnosti i izražen poslovni ili kakav drugi interes, podupirati djelovanje udruga radnika u području humanitarnih djelatnosti, socijalnih djelatnosti, dragovoljnog vatrogastva i drugih srodnih područja.

Članak 38.

Poslodavac će omogućiti radnicima kupnju proizvoda iz njegovog proizvodnog ili prodajnog asortimana po primjerenim cijenama.

X. OTKAZ UGOVORA O RADU

Članak 39.

Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika dopušten je ako radnik povrijedi obveze iz radnog odnosa koje je preuzeo ugovorom o radu.

Otkaz uvjetovan ponašanjem radnika nije dopušten:

– zbog podnošenja žalbe ili tužbe, odnosno sudjelovanja u postupku protiv poslodavca zbog povrede zakona, drugog propisa, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili ugovora o radu,

– zbog obraćanja radnika nadležnim tijelima državne vlasti,

– zbog organiziranja ili sudjelovanja u štrajku organiziranom u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom odnosno pravilima sindikata,

– zbog iskazivanja političkog mišljenja, nacionalnog i vjerskog podrijetla,

– zbog sudjelovanja u sindikalnim aktivnostima tijekom rada ili izvan radnog vremena, u skladu sa statutom i pravilima sindikata, na način koji ne šteti djelotvornosti poslovanja poslodavca,

– zbog obnašanja dužnosti sindikalnog povjerenika.

Članak 40.

Upozorenje na skrivljeno ponašanje radnika (članak 110. stavak 1. Zakona o radu) briše se iz radne evidencije protekom roka od godine dana od dana njegovog uručenja radniku.

Članak 41.

Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu poslodavac ne može dati bez prethodne suglasnosti radničkog vijeća radniku za vrijeme obnašanja vojne službe, hrvatskom branitelju za vrijeme obnašanja vojne službe i tri mjeseca nakon prestanka službe, te radniku koji ima status invalida domovinskog rata i invalida rada. Ovo se ne odnosi na prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme istekom roka utvrđenog tim ugovorom.

XI. PRITUŽBE RADNIKA

Članak 42.

Radnik koji smatra, da je prema njemu nepravedno postupljeno od strane određenog radnika, suradnika ili poslodavca, može se na postupanje prema njemu žaliti nadređenom radniku ili poslodavcu, a može se za posredovanje obratiti i radničkom vijeću odnosno sindikalnom povjereniku.

XII. UVJETI ZA RAD SINDIKATA

1. Opći uvjeti

Članak 43.

Poslodavac se obvezuje osigurati provedbu svih prava iz područja sindikalnog organiziranja radnika utvrđenih Konvencijama Međunarodne organizacije rada, Zakonom o radu i drugim propisima koji su na snazi, Kolektivnim ugovorom za djelatnosti drvne i papirne industrije, Statutom Sindikata, sindikalnim pravilima i ovim Kolektivnim ugovorom te posebnim Sporazumom sklopljenim sa Sindikatom koji djeluju kod poslodavca.

Djelovanje sindikalnih povjerenika odnosno predstavnika Sindikata kod poslodavca ne smije biti spriječeno ili ometeno, ako je u skladu s konvencijama Međunarodne organizacije rada, Zakonom o radu i drugim zakonima, Kolektivnim ugovorom za djelatnosti drvne i papirne industrije, sindikalnim pravilima i ovim Kolektivnim ugovorom.

Sindikalni povjerenici koji djeluju kod poslodavca odnosno sindikalni predstavnici koji imaju pravo zastupati prava i interese članova sindikata kod poslodavca ostvaruju to svoje pravo u redovnim uvjetima na način koji ne šteti djelotvornosti poslovanja poslodavca.

Članak 44.

Sindikalni povjerenici kod poslodavca djeluju u skladu s odredbama Statuta Sindikata odnosno u skladu sa sindikalnim pravilima.

Sindikat je dužan odluku o izboru odnosno imenovanju sindikalnih povjerenika, odnosno sindikalnih predstavnika koji kod poslodavca imaju pravo štititi i promicati prava i interese članova Sindikata dostaviti poslodavcu.

Članak 45.

Poslodavac će primiti i saslušati sindikalnog povjerenika odnosno predstavnika Sindikata kada on to zatraži ili po dogovoru.

Poslodavac će sindikalnom povjereniku omogućiti rad radi ostvarivanja prava na zaštitu i promicanje prava i interesa članova Sindikata.

Stavove i prijedloge Sindikata odnosno sindikalnih povjerenika poslodavac će razmotriti i u njima se izjasniti.

2. Zaštita kolektivnih i pojedinačnih prava

Članak 46.

Poslodavac se obvezuje da će sindikalnom povjereniku odnosno sindikalnom predstavniku omogućiti djelovanje radi zaštite kolektivnih prava i interesa radnika i članova sindikata na način:

– da se kod uređenja pitanja plaća, organizacije rada i drugih pitanja važnih za radnike zaposlene kod poslodavca polazi od odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije ne umanjujući pri tome jednostranim odlukama dosegnutu razinu prava radnika i članova sindikata,

– da se kod donošenja Pravilnika o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada i druga pitanja važna za radnike članove sindikata zatraži mišljenje Sindikata i o njemu se očituje,

– da mu omogući pristup svim radnim mjestima u radno vrijeme, a van radnog vremena po prethodnoj najavi, te da mu omogući pravodobno i djelotvorno djelovanje i stavi mu na raspolaganje sve podatke i informacije koje će mu omogućiti takovo djelovanje kao i uvid u isprave važne za ostvarenje zaštite i promicanje prava i interesa članova sindikata, a posebice obračunske liste za isplatu plaća odnosno naknada, otpremnina i drugih materijalnih prava radnika te uvid u podatke o uplati poreza i doprinosa,

– da mu po istjeku određenog razdoblja (polugodišnje, godišnje) dostavi podatke o rezultatima poslovanja te o kretanjima plaća kao i omogući mu uvid u prijedloge poslovnih odluka kojima se utječe na gospodarski i socijalni položaj radnika i članova sindikata,

– da u dobroj vjeri pregovora sa pregovaračkim odborom Sindikata koji ima punomoć za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora radi uređenja prava i obveza stranaka koje mogu biti stranke kolektivnog ugovora po zakonu odnosno o sadržaju i pravnim pravilima kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa, pitanja radničkog vijeća, pitanja socijalnog osiguranja te druga pitanja iz radnih odnosa ili u svezi s radnim odnosom, ako je u obostranom interesu ocjenjeno da se ta pitanja kod poslodavca urede kolektivnim ugovorom.

Članak 47.

U odnosu na provođenje mjera zaštite na radu sindikalni povjerenik ima sljedeća prava i obveze:

– djelovati u interesu radnika i članova sindikata na području zaštite na radu,

– surađivati s radnicima u zaštiti njihovih prava i pratiti primjenu propisa i naređenih mjera zaštite u radnom okružju u kojem djeluje,

– sudjelovati u planiranju i promicanje uvjeta rada, uvođenju nove tehnologije kojom se mijenjaju uvjeti rada, uvođenju novih supstanci u radni i proizvodni proces;

– biti obaviješten o svim promjenama od utjecaja na sigurnost i zdravlje radnika;

– primati primjedbe radnika na primjenu propisa i provođenje mjera zaštite na radu;

– prisustvovati inspekcijskim pregledima i informirati inspektora o svojim zapažanjima i zapažanjima radnika čiji je povjerenik;

– pozvati inspektora kada ocjeni da su ugroženi život i zdravlje radnika, a poslodavac to propušta ili odbija poduzeti potrebne mjere;

– obrazovati se za obavljanje ovih poslova, stalno proširivati i promicati znanje, pratiti i prikupljati informacije od značenja za ovaj rad;

– staviti prigovor na inspekcijski nalaz i mišljenje;

– svojom aktivnošću poticati ostale radnike na rad na siguran način;

– pristupati mjestima rada radi utvrđivanja uvjeta rada;

– obavljati i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima iz oblasti zaštite na radu.

Članak 48.

Djelujući u interesu zaštite kolektivnih prava radnika i članova sindikata poslodavac i Sindikat obvezuju se nastale sporove rješavati mirnim putem.

Članak 49.

Radi osiguranja dosljedne provedbe Zakona o radu, drugih zakona i propisa, Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije, pravilnika o radu i drugih akata poslodavca, poslodavac se obvezuje:

– pravodobno izvijestiti sindikalnog povjerenika o svim odlukama kojima se mijenja radnopravni status radnika člana sindikata,

– pravodobno izvijestiti sindikalnog povjerenika o namjeravanom otkazivanju ugovora o radu i o razlozima koji poslodavca onemogućavaju da radniku ponudi novi ugovor o radu pod izmijenjenim uvjetima,

– dostaviti sindikalnom povjereniku preslik pisanog upozorenja radniku članu sindikata na kršenje radnih obveza i mogućnost otkaza ugovora o radu,

– omogućiti sindikalnom povjereniku izražavanje mišljenja i stajališta o zaštiti pojedinačnog prava članova sindikata i očitovati se o danom mišljenju,

– prihvatiti posredovanje sindikata u rješavanju pojedinačnog radnog spora,

– omogućiti sindikalnom povjereniku uvid u dokumentaciju o obračunu plaća odnosno naknada plaća radnicima, otpremnina i drugih materijalnih prava radnika članova sindikata kao i o uplati odgovarajućih poreza i doprinosa iz i na plaće,

– omogućiti sindikalnom povjereniku uvid u dokumentaciju koja se prikuplja, obrađuje, koristi i dostavlja trećim osobama o osobnim podacima radnika člana sindikata te pristup svim ostalim podacima važnim za ostvarenje i zaštitu pojedinačnog prava radnika člana sindikata.

3. Sindikalni povjerenici i predstavnici i uvjeti za rad sindikata

Članak 50.

Sindikat koji ima članove kod poslodavca može imenovati ili izabrati jednog ili više sindikalnih povjerenika odnosno predstavnika koji će ga zastupati kod tog poslodavca u skladu s ovlastima iz zakona i Statuta Sindikata.

O izboru odnosno imenovanju jednog ili više sindikalnih povjerenika odnosno predstavnika koji predstavljaju i zastupaju sindikat kod poslodavca, Sindikat je dužan pravodobno izvijestiti poslodavca.

Sindikati se obvezuju u roku od 30 dana od dana početka primjene ovog kolektivnog ugovora dostaviti poslodavcima u sustavu, te predstavniku svih poslodavaca za odnose sa sindikatima:

– podatke o jednom sindikalnom povjereniku zaposlenom kod poslodavca u sustavu, odnosno podatke o sindikalnim predstavnicima koji nisu zaposleni kod nekog od poslodavaca u sustavu ovlaštenom za zastupanje sindikata pred Upravom društva

– popis sindikalnih povjerenika zaposlenih kod poslodavaca u sustavu, odnosno sindikalnih predstavnika ovlaštenih za zastupanje sindikata pred poslodavcem u sustavu,

– popis sindikalnih povjerenika koji koriste povlasticu iz članka 53. stavak 5. Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije.

Članak 51.

Uprava poslodavca u sustavu zastupa poslodavca prema sindikatima, ako za to nije opunomoćila drugu osobu.

Uprava sustava zastupa sve poslodavce u sustavu prema sindikatima, osim ako za to nije ovlastila predstavnika svih poslodavaca za odnose sa sindikatima.

Članak 52.

Pravo na sindikalnu aktivnost s naknadom plaće koju bi primio da je radio sindikalni povjerenik ostvaruje u ovisnosti o broju članova sindikata kod poslodavca i to tako da za svakog člana sindikata ima pravo na dva sata aktivnosti s naknadom plaće tijekom kalendarske godine.

U slučaju da se poslodavac i sindikalni povjerenik sporazume o tome da će sindikalni povjerenik svoju dužnost obnašati profesionalno u punom radnom vremenu odnosno na drugi način posebnim sporazumom uredit će se uvjeti za obavljanje dužnosti sindikalnog povjerenika i visina plaće povjerenika koju će isplaćivati poslodavac.

Članak 53.

Sindikalni povjerenik je dužan čuvati poslovnu tajnu za koju sazna tijekom obnašanja svoje dužnosti pažnjom dobrog gospodarstvenika.

Članak 54.

Sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja te dužnosti i godinu dana nakon prestanka te dužnosti, a bez suglasnosti Sindikata nije moguće:

– otkazati ugovor o radu poslovno ili osobno uvjetovanim otkazom,

– otkazati ugovor o radu skrivljenim ponašanjem,

– otkazati ugovor o radu uz ponudu izmijenjenog ugovora,

– promjeniti sadržaj sklopljenog ugovora o radu,

– rasporediti ga na drugo radno mjesto,

– umanjiti mu plaću ili na drugi način staviti ga u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale radnike.

Članak 55.

Poslodavac će za potrebe sindikata osigurati:

– odgovarajući prostor za rad i održavanje sastanaka sindikata,

– mogućnost korištenja telefonske i telefaks linije,

– stručne, tehničke i administrativne usluge za rad sindikata u mjeri u kojoj je to nužno za ostvarivanje sindikalne funkcije,

– na zahtjev Sindikata i po primljenoj uputi Sindikata o načinu obračuna i uplate sindikalne članarine te uz prethodnu suglasnost člana sindikata datu Sindikatu prilikom učlanjivanja u sindikat koja važi do prestanka članstva u Sindikatu, a po posebnom popisu koji sačinjava sindikalni povjerenik, obračunavati sindikalnu članarinu prilikom svake isplate plaće i naknade plaće članu sindikata i ustegnutu članarinu doznačivati u korist naznačenih žiroračuna sindikata i sindikalne podružnice.

Sindikalnom povjereniku odnosno sindikalnom predstavniku koji nastupa u ime Sindikata omogućit će se isticanje sindikalnih obavijesti na oglasnoj ploči odnosno oglasnim mjestima poslodavca kao i obilježja Sindikata u odgovarajućim prilikama.

Sindikalni povjerenik odnosno sindikalni predstavnik ima pravo raspodjeljivati informativne biltene, sindikalne novine, publikacije, priopćenja, letke i druge obavijesti Sindikata među radnicima i članovima Sindikata kod poslodavca.

XIII. KOLEKTIVNI RADNI ODNOSI

1. Ponašanje ugovornih strana

Članak 56.

Strane u ovom kolektivnom ugovoru obvezuju se na međusobno korektno ponašanje, postupanje u dobroj vjeri, međusobno uvažavanje i spremnost na razrješenje sporova mirnim putem.

Strane u ovom kolektivnom ugovoru međusobno se obvezuju na suzdržavanje od postupaka koji bi vodili stvaranju sporova i nesporazuma, nepovjerenja i nepovoljnih radnih i međuljudskih odnosa.

2. Socijalni mir

Članak 57.

Strane u ovom kolektivnom ugovoru obvezuju se međusobno na poštivanje socijalnog mira uz uvjet da se sve odredbe kolektivnog ugovora poštuju u cijelosti.

Obveza na poštivanje socijalnog mira obuhvaća:

– na strani sindikata: uzdržavanje od štrajka i drugih zakonom i pravilima sindikata dopuštenih industrijskih akcija i pritisaka na poslodavca

– na strani poslodavca: uzdržavanje od lock-outa odnosno drugih industrijskih akcija poslodavca.

Obveza na poštivanje socijalnog mira započinje sljedećeg dana od dana potpisivanja ovog kolektivnog ugovora, a prestaje:

– sljedećeg dana od dana otkaza ili prestanka ovog kolektivnog ugovora,

– u odnosu na poslodavca u sustavu koji je otkazao ovaj kolektivni ugovor – sljedećeg dana od dana otkaza,

– sljedećeg dana od dana u koji je utvrđeno da je postupak mirenja okončan bez uspjeha.

3. Kolektivni radni spor

Članak 58.

Kolektivnim radnim sporom u smislu ovog kolektivnog ugovora smatra se spor koji se nije mogao riješiti tijekom pregovora o izmjenama ili dopunama ovog kolektivnog ugovora, odnosno o sklapanju novog kolektivnog ugovora odnosno o primjeni odnosno poštivanju odredaba ovog kolektivnog ugovora, a koji nije riješen ni nakon proteka roka utvrđenog protokolom o pregovorima, a koji se spor odnosi na pitanje koje bitno utječe na prava, gospodarski ili socijalni položaj radnika.

Strane u ovome kolektivnom ugovoru u pisanom obliku utvrđuju nastanak kolektivnog spora i njegov sadržaj i o tome obavješćuju Gospodarsko-socijalno vijeće ili županijski ured nadležan za poslove rada.

4. Mirenje

Članak 59.

Postupak mirenja provodi mirovno vijeće.

Mirovno vijeće osniva se u roku od pet dana od dana u koji je poslana obavijest iz članka 51. stavak 2. ovog kolektivnog ugovora.

Do objave liste članova mirovnog vijeća koju utvrđuje Gospodarsko-socijalno vijeće, trećeg člana mirovnog vijeća strane u sporu izabiru zajedno, iz reda pravnika.

Postupak mirenja mora se okončati u roku od pet dana od dana osnivanja mirovnog vijeća.

Članak 60.

Postupak mirenja sastoji se od podnošenja mirovnom vijeću pisanih stajališta svake strane u sporu o predmetu i sadržaju spora, te od odvojenog usmenog iskazivanja stajališta svake od strana pred mirovnim vijećem.

Na temelju primljenih pismenih stajališta i usmenih iskaza svake od strana, mirovno vijeće ponudit će stranama u sporu nacrt sporazuma o mirenju, o kojem u nazočnosti svih strana saziva i provodi raspravu.

Ako se sporazum o mirenju ne postigne, a mirovno vijeće procijeni da je postizanje sporazuma moguće, može u roku od tri dana stranama u sporu ponuditi prijedlog novog sporazuma o mirenju, o kojem se u daljnjem roku od dva dana u nazočnosti svih strana saziva i provodi rasprava.

Ako se ni nakon prijedloga mirovnog vijeća ne postigne sporazum, a strane u sporu ne postignu sporazum o tome da mirovno vijeće izradi novi prijedlog, mirovno vijeće će utvrditi i javno objaviti da je postupak mirenja završio bez uspjeha.

5. Praćenje primjene i tumačenje odredbi kolektivnog ugovora

Članak 61.

Strane u ovom kolektivnom ugovoru imenovat će po tri svoja predstavnika u Odbor za praćenje i primjene i tumačenje kolektivnog ugovora.

Svaka strana u Odbor iz prethodnog stavka imenuje kao svog predstavnika barem jednog diplomiranog pravnika.

Odbor iz stavka 1. ovog članka ovlašten je: pratiti primjenu svih odredbi kolektivnog ugovora, a naročito onih odredbi koje se odnose na prava radnika; davati autentična tumačenja odredbi ovog kolektivnog ugovora, obvezatna za sve strane u ovom kolektivnom ugovoru i radnike; davati autentična tumačenja u slučaju pojave kolizije između propisa više ili niže razine s odredbama ovog kolektivnog ugovora.

Odbor iz stavka 1. ovog članka sve odluke i tumačenja utvrđuje konsenzusom.

XIV. OTKAZ KOLEKTIVNOG UGOVORA

Članak 62.

U slučaju da jedna od strana krši obveze koje je preuzela ovim kolektivnim ugovorom, druga strana može ga otkazati.

Pisani otkaz s obrazloženjem razloga otkazivanja dostavlja se drugoj strani preporučenom pošiljkom.

Otkazni rok ne može biti kraći od tri mjeseca.

Nakon otkazivanja ovog kolektivnog ugovora, svaka strana može predložiti zaključivanje novog kolektivnog ugovora.

XV. IZMJENE I DOPUNE KOLEKTIVNOG UGOVORA

Članak 63.

Prijedlog za pokretanje kolektivnih pregovora o izmjenama i dopunama ovog kolektivnog ugovora ili o sklapanju novog kolektivnog ugovora podnosi se, u pismenom obliku, ovlaštenim predstavnicima druge strane u kolektivnom ugovoru, preporučenom pošiljkom.

Prijedlog treba sadržavati obrazloženje razloga za njegovo podnošenje, te prijedlog sadržaja odredbi čija se izmjena predlaže.

Strana kojoj je upućen prijedlog dužna se u pisanom obliku očitovati o prihvaćanju ili odbijanju početka kolektivnih pregovora u roku od 30 dana.

Članak 64.

Kolektivne pregovore vode pregovarački odbori sastavljeni u pravilu od po sedam članova.

Svaki pregovarački odbor u svom sastavu mora imati barem jednog diplomiranog pravnika.

Pregovarački odbori na prvoj sjednici utvrđuju protokol pregovora.

Članak 65.

Kolektivni pregovori vode se bez nazočnosti javnosti i traju dok se ne postigne sporazum o predmetu pregovora.

Svaka strana ima pravo prekinuti daljnje sudjelovanje u pregovorima, ako ocijeni da druga strana ne nastupa u dobroj vjeri.

Strana koja je prekinula svoje sudjelovanje u pregovorima dužna je pokrenuti postupak mirenja utvrđen ovim kolektivnim ugovorom.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 66.

Radniku s kojim poslodavac ima za iste poslove sklopljen jedan ili više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme, koji u neprekinutom razdoblju traje tri godine, poslodavac je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme, ako za radom tog radnika postoji potreba na istim poslovima.

Na radnike koji imaju sa Upravom sklopljen poseban ugovor o vođenju poslova ili o obavljanju poslova vrijede odredbe posebnog ugovora.

Članak 67.

Pod pojmom »radni staž u neprekidnom trajanju kod poslodavca« strane u ovom kolektivnom ugovoru podrazumijevaju ostvareni neprekidni rad kod istog ili različitih trgovačkih društava u sustavu, te rad uz prekid zbog prelaska iz jednog u drugo trgovačko društvo u sklopu sustava koji je bio kraći od osam dana.

Članak 68.

Ovaj kolektivni ugovor potpisuju u znak pristanka na sve njegove odredbe, uprave odnosno direktori svih poslodavaca u sustavu i predsjednik uprave sustava, te ovlašteni zastupnici sindikata.

Članak 69.

Ovaj kolektivni ugovor objavit će se na oglasnoj ploči poslodavca i u glasilu BILOKALNIK.

Članak 70.

Ovaj kolektivni ugovor sklopljen je na neodređeno vrijeme.

Ovaj kolektivni ugovor dostavit će se nadležnom državnom tijelu radi evidencije o sklopljenim kolektivnim ugovorima, u skladu sa zakonom.

Članak 71.

Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu danom potpisa, a primjenjivat će se od 1. lipnja 2003. godine.

Koprivnica, 23. svibnja 2003.

SINDIKATI: POSLODAVCI:

SAMOSTALNI SINDIKAT BILOKALNIK

DRVNE I PAPIRNE papirna, drvna i građevinska

INDUSTRIJE HRVATSKE industrija d.d. Koprivnica

Predsjednik Predsjednik Uprave

Franjo Janeš, v. r. mr. Zdravko Dimač, v. r.

Juraj Koprek, v. r.

SINDIKAT GRADITELJSTVA BILOKALNIK-INDUSTRIJA

HRVATSKE PAPIRNE AMBALAŽE d.o.o.

Sindikalni povjerenik Koprivnica

Marijan Indir, v. r. Uprava:

Zlatko Imbriovčan, dipl. ing., v. r.

Juraj Španiček, dipl. ing., v. r.

NEZAVISNI SINDIKAT BILOKALNIK-DRVO d.o.o.

BILOKALNIK Koprivnica

HRVATSKA UDRUGA SINDIKATA Direktor

Predsjednik mr. Stanko Radmanić, v. r.

Emanek Demeter, v. r. BILOKALNIK-IGMA industrija

građevinskog materijala d.o.o.

Koprivnica

Direktor

Alojzije Grgur, dipl. ing. građ., v. r.

RIVAPACK industrija papirne

ambalaže d.o.o. Viškovo

Direktor

Anto Lagundžić, v. r.

 

PRILOG I

TARIFNI RAZREDI

I. Grupa složenosti

Ova grupa složenosti podrazumijeva poslove kod kojih je pristutan jednostavan rutinski rad, koji ne zahtijeva posebno obrazovanje.

Za poslove ove grupe potreban je I stupanj stručne spreme odnosno NKV.

U ovu grupu složenosti spadaju: pomoćni poslovi održavanja, pomoćni poslovi u proizvodnji, pomoćni poslovi transporta.

NAJNIŽI KOEFICIJENT SLOŽENOSTI JE 1,00.

II. Grupa složenosti

Ova grupa složenosti podrazumijeva manje složene poslove i zadatke odnosno rad uz pomoć jednostavnijih sredstava za rad za koji su dovoljne pismene ili usmene upute.

Za poslove ove grupe potreban je II. stupanj stručne spreme odnosno PKV, NSS.

U ovu grupu složenosti spadaju: osnovni poslovi u proizvodnji i osnovni programski poslovi.

NAJNIŽI KOEFICIJENT SLOŽENOSTI JE 1,20.

III. Grupa složenosti

Ova grupa složenosti podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova.

Za poslove ove grupe potreban je III. ili IV. stupanj stručne spreme odnosno KV, SSS.

U ovu grupu složenosti spadaju: složeni proizvodni poslovi, složeni poslovi održavanja, složeni poslovi transporta i složeni programski poslovi na obradi informacija.

NAJNIŽI KOEFICIJENT SLOŽENOSTI JE 1,40.

IV. Grupa složenosti

Ova grupa složenosti podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za obavljanje kojih su potrebne konzultacije u njihovom izvršavanju.

Za poslove ove grupe potreban je IV. ili V. stupanj stručne spreme odnosno SSS, VKV.

U ovu grupu složenosti spadaju: najsloženiji proizvodni poslovi, najsloženiji poslovi održavanja, najsloženiji transportni poslovi i najsloženiji programski poslovi na obradi informacija.

NAJNIŽI KOEFICIJENT SLOŽENOSTI JE 1,60.

V. Grupa složenosti

Ova grupa složenosti podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka.

Za poslove ove grupe potreban je IV. ili V. stupanj stručne spreme odnosno VKV, SSS.

U ovu grupu složenosti spadaju: problemski poslovi i poslovi na organizaciji i koordinaciji rada drugih na nivou faze rada.

NAJNIŽI KOEFICIJENT SLOŽENOSTI JE 1,80.

VI. Grupa složenosti

Ova grupa složenosti podrazumijeva poslove i zadatke koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovom izvršavanju.

Za poslove ove grupe potreban je VI. ili VII/1 stupanj stručne spreme odnosno VŠS, VSS.

U ovu grupu složenosti spadaju: složeni problemski poslovi i složeni organizacijsko-koordinacijski poslovi na određenoj unaprijed definiranoj razini u podjeli vođenja i upravljanja proizvodnjom i poslovanjem.

NAJNIŽI KOEFICIJENT SLOŽENOSTI JE 2,10.

VII. Grupa složenosti

Ova grupa složenosti podrazumijeva poslove koji zahtijevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tog područja.

Za poslove ove grupe složenosti potreban je VI. ili VII/1 stupanj stručne spreme odnosno VŠS, VSS.

U ovu grupu složenosti spadaju: stručno-kreativni poslovi koji nemaju samostalnost u odlučivanju i organizacijsko-koordinacijski poslovi na određenoj unaprijed definiranoj razini u podjeli vođenja i upravljanja proizvodnjom i poslovanjem.

NAJNIŽI KOEFICIJENT SLOŽENOSTI JE 2,20

VIII. Grupa složenosti

Ova grupa složenosti podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost te projektiranje poslovanja i zadataka.

Za poslove ove grupe potreban je VII/1 stupanj stručne spreme odnosno VSS.

U ovu grupu složenosti spadaju: stručno-kreativni poslovi visokog stupnja samostalnosti u upravljanju projektima te organizacijsko-koordinirajući poslovi na određenoj unaprijed definiranoj razini u podjeli vođenja i upravljanja proizvodnjom i poslovanjem.

NAJNIŽI KOEFICIJENT SLOŽENOSTI JE 2,60.

IX. Grupa složenosti

Ova grupa složenosti podrazumjeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost te dodatna i specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslova.

Za poslove ove grupe potreban je VII/1 stupanj stručne spreme odnosno VSS.

U ovu grupu složenosti spadaju: stručno-kretivni poslovi potpune samostalnosti u kreaciji i upravljanju projektima te organizacijsko-koordinirajući poslovi na visokoj razini u podjeli vođenja i upravljanja proizvodnjom i poslovanjem.

NAJNIŽI KOEFICIJENT SLOŽENOSTI JE 2,80.

X. Grupa složenosti

Ova grupa složenosti podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke sa najvećim značenjem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove i zadatke, istraživački rad i sl.

Za poslove ove grupe potreban je VII/1 stupanj stručne spreme odnosno VSS.

U ovu grupu složenosti spadaju: najsloženiji i najkreativniji poslovi te organizacijsko-koordinirajući poslovi na nivou najviše razine upravljanja društvom.

NAJNIŽI KOEFICIJENT SLOŽENOSTI JE 3,20.

Razvrstanje poslova prema grupama složenosti izvršeno je u Prilogu III. ovog Kolektivnog ugovora.

Koprivnica, 23. svibnja 2003.

SINDIKATI: POSLODAVCI:

SAMOSTALNI SINDIKAT BILOKALNIK

DRVNE I PAPIRNE papirna, drvna i građevinska

INDUSTRIJE HRVATSKE industrija d.d. Koprivnica

Predsjednik Predsjednik Uprave

Franjo Janeš, v. r. mr. Zdravko Dimač, v. r.

Juraj Koprek, v. r.

SINDIKAT GRADITELJSTVA BILOKALNIK-INDUSTRIJA

HRVATSKE PAPIRNE AMBALAŽE d.o.o.

Sindikalni povjerenik Koprivnica

Marijan Indir, v. r. Uprava

NEZAVISNI SINDIKAT Zlatko Imbriovčan, dipl. ing., v. r.

BILOKALNIK Juraj Španiček, dipl. ing., v. r.

HRVATSKA UDRUGA BILOKALNIK-DRVO d.o.o.

SINDIKATA Koprivnica

Predsjednik Direktor

Emanek Demeter, v. r. Stanko Radmanić, v. r.

BILOKALNIK-IGMA

industrija građevinskog

materijala d.o.o.

Koprivnica

Direktor

Alojzije Grgur, dipl. ing. građ., v. r.

RIVAPACK industrija papirne

ambalaže d.o.o. Viškovo

Direktor

Anto Lagundžić, v. r.

PRILOG II

RAZVRSTAVANJE POSLOVA TEMELJEM UVJETA RADA – POSEBNO OTEŽANI UVJETI

I.

Pod pojmom posebno otežani uvjeti smatra se rad na svim radnim mjestima koja inače spadaju u kategoriju radnih mjesta sa posebnim uvjetima rada i za koje dodatno postoje takove nepogodnosti koje se primjenom osnovnih i posebnih mjera zaštite na radu ne mogu izbjeći.

Pod pojmom nepogodnosti smatra se rad u slijedećim uvjetima rada:

– rad u buci preko 90 dB, ili

– teški fizički rad što podrazumijeva manipulaciju tereta preko dozvoljenih granica (muškarci preko 25 kg, žene preko 15 kg) u kontinuitetu rada tijekom smjene ili rad u nefiziološkom položaju tijela, ili

– rad u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima: temperatura preko 30° C i zimskim uvjetima ispod 10° C; velika vlažnost; povećana brzina strujanja zraka (propuh), ili

– rad u uvjetima gdje su prisutni štetni plinovi, pare, prašine i dimovi iznad maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK), ili

– rad kod kojeg su prisutne vibracije preko dozvoljenih granica.

Razvrstavanje posebno otežanih uvjeta rada vrši se u tri kategorije – grupe poslova i to:

I. Grupa rad u otežanim uvjetima rada, a koja grupa sadrži radna mjesta kod kojih je prisutan jedan otežani uvjet. Osnovna plaća radnika povećava se za 3%.

II. Grupa rad u teškim uvjetima rada, a koja grupa sadrži radna mjesta kod kojih su prisutna dva otežana uvjeta. Osnovna plaća radnika povećava se za 4%.

III. Grupa rad u vrlo teškim uvjetima rada, a koja grupa sadrži radna mjesta kod kojih su prisutna tri ili više otežanih uvjeta. Osnovna plaća radnika povećava se za 6%.

II.

Obračun dodataka za posebno otežane uvjete rada obavlja se prema slijedećem:

– pravo na obračun dodataka imaju svi radnici koji rade u posebno otežanim uvjetima na poslovima razvrstanim u I., II. ili III. grupu, a koji rade efektivno i minimalno 3 sata u toku smjene,

– obračun plaće u kunama se veže isključivo na efektivne sate rada u smjeni u tim uvjetima,

– obračun dodataka se temelji na prosječnom koeficijentu složenosti poslova u proizvodnji od 1,70; osnovice osnovne plaće iz članka 23. ovog Kolektivnog ugovora; efektivnim satima rada u posebno otežanim uvjetima i grupama otežanih uvjeta rada.

– dodatak na osnovnu plaću radnika temeljem naprijed navedenih kriterija iznosi:

za I. Grupu – 3% = 0,35 kuna u bruto iznosu po satu efektivnog rada

za II. Grupu – 4% = 0,47 kuna u bruto iznosu po satu efektivnog rada

za III. Grupu – 6% = 0,71 kuna u bruto iznosu po satu efektivnog rada.

Razvrstavanje poslova prema posebno otežanim uvjetima rada u navedene Grupe uvjeta rada kod poslodavca izvršeno je u Prilogu III ovom Kolektivnom ugovoru.

Koprivnica, 23. svibnja 2003.

SINDIKATI: POSLODAVCI:

SAMOSTALNI SINDIKAT BILOKALNIK

DRVNE I PAPIRNE papirna, drvna i građevinska

INDUSTRIJE HRVATSKE industrija d.d. Koprivnica

Predsjednik Predsjednik Uprave

Franjo Janeš, v. r. mr. Zdravko Dimač, v. r.

Juraj Koprek, v. r.

SINDIKAT GRADITELJSTVA BILOKALNIK-INDUSTRIJA

HRVATSKE PAPIRNE AMBALAŽE d.o.o.

Sindikalni povjerenik Koprivnica

Marijan Indir, v. r. Uprava

NEZAVISNI SINDIKAT Zlatko Imbriovčan, dipl. ing., v. r.

BILOKALNIK Juraj Španiček, dipl. ing., v. r.

HRVATSKA UDRUGA BILOKALNIK-DRVO d.o.o.

SINDIKATA Koprivnica

Predsjednik Direktor

Emanek Demeter, v. r. Stanko Radmanić, v. r.

BILOKALNIK-IGMA

industrija građevinskog

materijala d.o.o.

Koprivnica

Direktor

Alojzije Grgur, dipl. ing. građ., v. r.

RIVAPACK industrija papirne

ambalaže d.o.o. Viškovo

Direktor

Anto Lagundžić, v. r.

PRILOG III

PREGLED POSLOVA PREMA SLOŽENOSTI I KATEGORIJI UVJETA RADA

RED. NAZIV POSLOVA KOEFICIJENT

BROJ SLOŽENOSTI

BILOKALNIK – INDUSTRIJA PAPIRNE AMBALAŽE d.o.o.

 1. Čistačica 1,00

 2. Pomoćni radnik 1,10

 3. Čistač kruga 1,10

 4. Opslužitelj strojeva 1,20

 5. Skladišni radnik 1,20

 6. Pom. administr. radnik 1,20

 7. Ulagač na zaklop. štanci 1,30

 8. Održavanje zelen. površ. 1,30

 9. Rukovatelj strojeva šivanja 1,40

10. Vozač viličara 1,40

11. Pomoćni kuhar 1,40

12. Fakturist 1,40

13. Izrada uzoraka 1,40

14. Telefonist 1,40

15. Rukovatelj str. dorade 1,50

16. Priprema ljepila 1,50

17. Pom. rukov. glave Velpapa 1,50

18. Rukov. autom. šivačice 1,50

19. Domaćica 1,50

20. Pomoćni skladištar 1,50

21. Vatrogasac 1,50

22. Ruk. ljep. 1 točka ljepljenja 1,50

23. Pomoćni ref. pripreme 1,50

24. Likvidator 1,50

25. Kalk. likvid. tehn. mater. 1,50

26. Predradnik evidentičar 1,60

27. Rukovaoc glave Velpapa 1,60

28. Administrator 1,60

29. Ruk. stroja za izr. vreća 1,60

30. Vozač 1,60

31. Disponent 1,60

32. Skladištar Veleprodaje 1,60

33. Vozač kamiona 1,60

34. Ruk. ljep. Wega – 1 točka 1,60

35. Konobar restorana 1,70

36. Tajnica Uprave 1,70

37. Skladištar 1,70

38. Strojobravar 1,70

39. Ref. kadrov poslova 1,70

40. Električar 1,70

41. Ruk. str. izr. vent. vreća 1,70

42. Skl. pom. i rep. mat. gor. i maziva 1,70

43. Automehaničar 1,70

44. Kovinoglodač 1,70

45. Stolar 1,70

46. Referent usklađivač 1,70

47. Laborant 1,70

48. Električar vikler 1,70

49. Kovinotokar 1,70

50. Strojar ATK 1,70

51. Izrad. pred. i izd. štampe 1,70

52. Skladištar alatničar 1,70

53. Autoelektričar 1,70

54. Bravar 1,70

55. Ref. tehn. dokumentacije 1,70

56. Održ. energ. postrojenja 1,70

57. Ref. ener. obračun naloga 1,70

58. Brusač 1,70

59. Podmazivač 1,70

60. Trgovac 1,70

61. Mesar prodavač 1,70

62. Kuhar restorana 1,70

63. Konobar 1,70

64. Ref. za fin. poslove 1,70

65. Laborant i izrada APR 1,70

66. Referent općih poslova 1,70

67. Referent platnog prometa 1,80

68. Knjigovođa bilancist 1,80

69. Obračunarac plaće 1,80

70. Referent financijske oper. 1,80

71. Podešivač Velpapa 1,80

72. Rukovatelj Slotera 1,80

73. Ruk. ljep. više točki ljepljenja 1,80

74. Ruk. str. za izradu kom. vrećica 1,80

75. Referent pripreme 1,80

76. Vod. operat. posl. i ser. vat. aparata 1,80

77. Zamjenik poslovođe 1,80

78. Izdavač alata 1,80

79. Izrađivač štanc. formi 1,80

80. Kuhar objekta 1,80

81. Zamjenik poslovođe restorana 1,80

82. Ruk. linije Bobst 1,80

83. Organizator održavanja 1,80

84. Org. održav. vozila transporta 1,80

85. Održavač kompresora 1,80

86. Predradnik bravarije 1,80

87. Predradnik elektroservisa 1,80

88. Predradnik strojne obrade 1,80

89. Ispitivač strojeva 1,80

90. Vod. plotera i izrada uzoraka 1,80

91. Organizator skladišta TPV 1,90

92. Referent prodaje 1,90

93. Org. osob. voz. i kam. vag. transp. 1,90

94. Referent nabave 1,90

95. Zamjenik poslovođe Diskonta 1,90

96. Referent plana i analize 1,90

97. Koord. proizv. i prodaje 1,90

98. Vod. za ekol. i održ. kruga 1,90

99. Referent marketinga 1,90

100. Tehn. elektroenergetike 2,00

101. Kadrovik 2,00

102. Tehn. elektroodržavanja 2,00

103. Tehm. energetike 2,00

104. Tehn. telekomunikacija 2,00

105. Tehn. elektronike 2,00

106. Stručnjak ZNR 2,00

107. Referent uvoza-izvoza 2,00

108. Kreator graf. područja 2,00

109. Kreator konstruktor 2,00

110. Vod. izrade štanc. formi 2,00

111. Poslovođa restorana 2,00

112. Operativni tehn. proizvodnje 2,00

113. Poslovođa proizvodnje 2,00

114. Smjenovođa Velpapa 2,10

115. Poslovođa smjenovođa 2,10

116. Poslovođa trgovine 2,10

117. Koordinator osiguranja 2,10

118. Posl. objekta Črna gora 2,10

119. Kombinator 2,10

120. Dizajner 2,10

121. Organizator operater 2,10

122. Referent deviz. poslovanja 2,10

123. Voditelj naplate 2,20

124. Vod. ener. operative 2,20

125. Viši referent nabave 2,20

126. Organizator skladišta 2,20

127. Glavni knjigovođa 2,20

128. Teh. za stroj. operativu 2,20

129. Teh. stroj. održavanja 2,20

130. Vod. održ. vozila transp. 2,20

131. Posl. Diskonta i Štacuna 2,20

132. Pravni referent 2,40

133. Vod. oper. obrade podataka 2,40

134. Voditelj ekspedita 2,40

135. Voditelj službe obrač. plaća 2,40

136. Organizator programer 2,40

137. Tehnolog 2,40

138. Tehn. ulaz. i izlaz. kontrole 2,40

139. Tehn. pripreme rada 2,40

140. Vod. operativ. za oprem. objekata 2,40

141. Tehnolog graf. područja 2,40

142. Voditelj službe PPZ 2,40

143. Org. vanj. trgov. poslova 2,60

144. Voditelj poslovnice 2,60

145. Tehnolog proizvodnje 2,60

146. Voditelj ekonom. poslova 2,60

147. Vod. str. obr. i brav. 2,60

148. Ruk. služ. prom. tehn. mat. 2,60

149. Socijalni radnik 2,80

150. Rukovoditelj logistike 2,80

151. Rukovoditelj ugostiteljstva 2,80

152. Rukovoditelj sl. transporta 2,80

153. Rukovoditelj Veleprodaje 2,90

154. Rukovoditelj Maloprodaje 2,90

155. Glavni tehnolog 3,00

156. Rukovoditelj službe SUK-a 3,00

157. Voditelj uvoza-izvoza 3,00

158. Samostalni projektant 3,00

159. Organizator računovodstva 3,00

160. Ruk. sl. zašt. na radu i isp. str. 3,10

161. Rukovoditelj financija 3,20

162. Voditelj projektnih timova 3,20

163. Ruk. tehn. pripreme 3,30

164. Zamj. kom. dir. za V.M. i Ugost. 3,30

165. Zamj. kom. dir. za domaće trž. 3,30

166. Ruk. Centralnog laboratorija 3,40

167. Projekt manager 3,40

168. Rukovoditelj informatike 3,40

BILOKALNIK – DRVO d.o.o.

1. Čistač prostora 1,00

2. Pomoćni radnik 1,10

3. Majstor IV grupe 1,20

4. Majstor III grupe 1,30

5. Vozač viličara 1,40

6. Zaštitar osoba i imovine 1,40

7. Poslužitelj drobilice 1,50

8. Sušioničar 1,50

9. Majstor II grupe 1,50

10. Administrator 1,60

11. Vozač pret. mehanizacije 1,60

12. Majstor I grupe 1,60

13. Brusač alata 1,70

14. Preuzimač građe i elemenata 1,70

15. Vodoinstalater 1,70

16. Strojar ATK 1,70

17. Obrač. i otprem. gotovih proizvoda 1,70

18. Strojobravar 1,70

19. Predradnik brusione 1,70

20. Normirac i analitičar vremena 1,70

21. Administrativni referent-trgovac 1,70

22. Poslovođa i skladištar gotovih proizvoda 1,70

23. Električar 1,70

24. Tajnica Uprave-knjigovođa 1,80

25. Obračunarac plaće 1,80

26. Knjigovođa bilancist 1,80

27. Referent operat. pripreme 1,80

28. Tehnolog materijala i lanser 1,80

29. Majstor specijalist 1,80

30. Vozač-nabavljač 1,80

31. Majstor specijalist u brusioni 1,80

32. Disponent 1,80

33. Poslovođa el. energ. instalacija 1,90

34. Konstruktor 1,90

35. Poslovođa energetskih instalacija 1,90

36. Kontrolor kvalitete-preuzimač 2,00

37. Poslovođa 2,00

38. Poslovođa skladištar 2,00

39. Poslovođa u maloprodaji 2,00

40. Voditelj naplate 2,20

41. Glavni knjigovođa 2,20

42. Samostalni referent deviznih poslova 2,20

43. Ref. prodaje građe i elemenata 2,40

44. Voditelj energetike 2,40

45. Sam. ref. vanjskotrgovinskog poslovanja 2,60

46. Voditelj prodaje 2,60

47. Vod. sklad. i nabave trupaca 2,70

48. Vod. prod. poluf. i proizv. Otpresaka 2,80

49. Voditelj proizvodnje paleta 2,80

50. Voditelj opremanja objekata 3,00

51. Tehnolog održavanja 3,10

52. Organizator upravljanja materijalom 3,10

53. Rukovoditelj tehničke pripreme 3,20

54. Voditelj održavanja 3,20

55. Rukovoditelj razvoja proizvoda 3,50

56. Vod. službe ZNR, osiguranja i ekologije 3,50

57. Voditelj općih i kadrovskih poslova 3,50

BILOKALNIK – IGMA d.o.o.

1. Čistač prostorija 1,00

2. Čistač 1,00

3. Pomoćni radnik 1,10

4. Poslužitelj stroja 1,20

5. Mornar na po. bageru 1,20

6. Izdavač šljunčanih proizv. 1,20

7. Servirka 1,30

8. Dostavljač 1,40

9. Strojar betonare 1,40

10. Vozač viličara 1,40

11. Rukovatelj viličara 1,40

12. Pomoćni skladištar 1,40

13. Rukovatelj stroja 1,50

14. Strojar 1,50

15. Ložač kružne peći 1,50

16. Ref. urudžbenog zapisnika 1,50

17. Domaćica 1,50

18. Ličilac 1,60

19. Tesar 1,60

20. Zidar 1,60

21. Vozač 1,60

22. Vozač dizaličar 1,60

23. Armirač 1,60

24. Dizaličar 1,60

25. Administrator 1,60

26. Disponent 1,60

27. Blagajnik 1,60

28. Laborant 1,70

29. Trgovac 1,70

30. Autoelektričar 1,70

31. Glodač 1,70

32. Rukovatelj postrojenja 1,70

33. Bravar 1,70

34. Električar 1,70

35. Mehaničar 1,70

36. Tokar 1,70

37. Rukovatelj građ. strojeva 1,70

38. Skladištar 1,70

39. Referent kadrovskih poslova 1,70

40. Tajnica Uprave 1,70

41. Referent otpreme 1,70

42. Trgovac 1,70

43. Knjigovođa bilancist 1,70

44. Referent financ. operative 1,70

45. Knjigovođa bilancist I 1,80

46. Kadrovik 1,80

47. Obračunarac 1,80

48. Rukovatelj pl. bagera 1,80

49. Referent financ. operative I 1,80

50. Referent osiguranja 1,80

51. Poslovođa 2,00

52. Poslovođa trgovine 2,10

53. Poslovođa građev. operative 2,10

54. Komercijalni referent 2,10

55. Pravni referent 2,10

56. Voditelj financ. poslova 2,20

57. Organizator održavanja 2,20

58. Poslovođa radilišta 2,20

59. Tehnolog održavanja 2,20

60. Glavni knjigovođa 2,20

61. Voditelj nabave 2,40

62. Voditelj prodaje 2,60

63. Tehnolog pripreme eksploat. 2,60

64. Tehnolog pripreme proizvod. 2,60

65. Tehnolog građ. pripreme 2,60

66. Tehnolog kontrole kvalitete 2,60

67. Tehnolog razvoja 2,60

68. Voditelj ekonomskih poslova 2,60

69. Voditelj elektro servisa 2,60

70. Voditelj proizvodnje 2,60

71. Voditelj MIS-a 2,60

72. Voditelj održavanja 2,80

73. Voditelj poslova ZNR 2,80

74. Vod. općih i pravnih poslova 2,80

75. Voditelj građev. operative 2,80

76. Rukovoditelj građevinarstva 3,00

77. Pravnik 3,20

78. Tehnički rukovoditelj eksploata. 3,30

79. Projekt Manager 3,30

80. Rukovoditelj službe računovodstva 3,50

81. Rukov. tehničko-tehnološke službe 3,50

82. Rukovoditelj ekonomskih poslova 3,50

RIVAPACK d.o.o.

1. Čistačica 1,00

2. Pomoćni radnik 1,20

3. Pomoćni radnik u plastici 1,40

4. Opslužitelj strojeva i kart. i pap. 1,40

5. Opslužitelj strojeva plastike 1,55

6. Vozač viličara 1,75

7. Rukovoditelj stroja III 1,85

8. Materijalni robni knjigovođa 2,00

9. Kontrolor kvalitete i ref. ZNR 2,00

10. Trgovac 2,00

11. Rukovoditelj strojeva II 2,10

12. Rukovoditelj strojeva I 2,35

13. Mehaničar 2,35

14. Komercijalni referent 2,50

15. Komercijalni i administrativni ref. 2,50

16. Poslovođa trgovine 2,50

17. Poslovođa 3,00

18. Rukovoditelj komercijale 3,20

19. Ruk. računovodstva i financija 3,20

20. Tehnički direktor 3,40

BILOKALNIK d.d.

1. Čistač prostorija 1,00

2. Referent za dionice 1,70

3. Novinar 1,70

4. Poslovna tajnica 1,70

5. Referent platnog prometa 1,80

6. Tajnica predsjednika Uprave 1,90

7. Vozač predsjednika Uprave 1,90

8. Koordinator posl. za zašt. i obranu 3,40

9. Kontrolor 3,40

10. Koordinator za energetiku 3,50

RED. NAZIV POSLOVA KATEGORIJA

BROJ UVJETA RADA

BILOKALNIK–INDUSTRIJA PAPIRNE AMBALAŽE d.o.o.

1. Podešivač Welpapa II

2. Ruk. glave Welpapa II

3. Pom. ruk. glave Welpapa II

4. Opslužitelj stroja–izlagačica II

5. Rukovatelj Slotera I

6. Ulagač-izlagač na Sloteru I

7. Rukov. linije Bobst I

8. Ulagač-izlagač linije Bobst I

9. Ruk. strojeva za ljepljenje i šivanje I

10. Opslužitelj strojeva za ljepljenje i šivanje I

11. Rukovatelj strojeva dorade (svi strojevi) I

12. Opslužitelj strojeva – pom. ruk. strojeva

dorade (svi) I

13. Pomoćni radnik na doradi I

14. Vozač viličara (kod Welpapa) I

15. Vozač viličara na utovaru i istovaru I

16. Transportni radnik na utovaru i istovaru I

17. Strojar ATK I

18. Vatrogasac I

19. Kompresorist I

20. Održavač zelenih površina I

21. Održavač kriga I

22. Perač-podmazivač I

BILOKALNIK–DRVO d.o.o.

1. Rukovatelj gatera II

2. Rukovatelj brente II

3. Rukovatelj poprečnom pilom II

4. Korač piljenica III

5. Pom. korača piljenica i premeteč III

6. Vozač viličara u pilani I

7. Vozač autodizalice I

8. Rukovatelj uzdužnom pilom III

9. Pom. rukovatelja uzdužnom pilom III

10. Rukovatelj automatskim cirkularom I

11. Pom. na strojevima dorade I

12. Vezač elemenata II

13. Sortirer na okretnom stroju I

14. Vozač viličara u doradi I

15. Ruk. stroja Gabiani-formatizer III

16. Pom. ruk. stroja Gabiani-formatizer III

17. Ruk. stroja Maka I

18. Pom. ruk. stroja Maka I

19. Skladišni radnik u TV I

20. Ruk. četverostrane blanjalice I

21. Pom. ruk. četverostrane blanjalice I

22. Ruk. stroja za izradu dovratnika I

23. Pom. ruk. stroja za izradu dovratnika I

24. Ruk. stroja za izradu otvora I

25. Pom. ruk. stroja za izradu otvora I

26. Ruk. mehaničkom kružnom pilom I

27. Pom. ruk. mehaničkom kružnom pilom I

28. Ruk. hidrauličnom pilom I

29. Pom. ruk. hidrauličnom pilom I

30. Ruk. cink freze I

31. Pom. ruk. cink freze I

32. Ruk. sauter linije I

33. Pom. ruk. sauter linije I

34. Ruk. dvostranom furnirkom I

35. Pom. rukov. dvostranom furnirkomI

36. Ruk. linije lakiranja III

37. Ulagač-izlagač na liniji lakiranja III

38. Vozač viličara u tvornici vrata I

39. Popravak vratnih krila I

40. Uzorkaš I

41. Preša III

42. Zaštitar I

43. Sastav rama I

44. Furnirske škare I

45. Spajači furnira I

46. Poslužitelj sječke II

BILOKALNIK – IGMA d.o.o.

1. Ruk. plovnog bagera II

2. Rukovatelj postrojenja u Šljunčari II

3. Mornar na plovnom bageru II

4. Ruk. građev. strojevima (separacija,

drobilica) II

5. Pom. radnici na građev. Strojevima II

6. Bravar u Šljunčari I

7. Mehaničar u Šljunčari I

8. Električar u Šljunčari I

9. Ruk. postroj. za proizv. svježeg betona II

10. Strojar za proizvod. svježeg betona II

11. Ruk. postrojenja za proizv. betonskih cijev iII

12. Strojar za proizvod. betonskih cijevi II

13. Ruk. postrojenja za proizvod. Galanterije III

14. Strojar za proizvodnju galanterije III

15. Poslužitelj stroja u Betonari II

16. Pom. radnik uz ruk. postrojenja u Betonari II

17. Vozač viličara u Betonari I

18. Mehaničar u Betonari I

19. Električar u Betonari I

20. Ruk. postrojenja u Ciglani II

21. Vozač viličara (kod peći) u Ciglani II

22. Ložač kružne peći II

23. Pomoćni radnici u Ciglani III

24. Poslužitelj stroja u Ciglani II

25. Vozač viličara u Ciglani I

26. Bravar u Ciglani I

27. Električar u Ciglani I

28. Mehaničar u Ciglani I

29. Vozač kamiona I

30. Pomoćni radnici u trgovini I

31. Vozač viličara i autodizalice I

BILOKALNIK–DRVO d.o.o.

1. Rukovatelj gatera II

2. Rukovatelj brente II

3. Rukovatelj poprečnom pilom II

4. Korač piljenica III

5. Pom. korača piljenica i premeteč III

6. Vozač viličara u pilani I

7. Vozač autodizalice I

8. Rukovatelj uzdužnom pilom III

9. Pom. rukovatelja uzdužnom pilom III

10. Rukovatelj automatskim cirkularom I

11. Pom. na strojevima dorade I

12. Vezač elemenata II

13. Sortirer na okretnom stroju I

14. Vozač viličara u doradi I

15. Ruk. stroja Gabiani-formatizer III

16. Pom. ruk. stroja Gabiani-formatizer III

17. Ruk. stroja Maka I

18. Pom. ruk. stroja Maka I

19. Skladišni radnik u TV I

20. Ruk. četverostrane blanjalice I

21. Pom. ruk. četverostrane blanjalice I

22. Ruk. stroja za izradu dovratnika I

23. Pom. ruk. stroja za izradu dovratnika I

24. Ruk. stroja za izradu otvora I

25. Pom. ruk. stroja za izradu otvora I

26. Ruk. mehaničkom kružnom pilom I

27. Pom. ruk. mehaničkom kružnom pilom I

28. Ruk. hidrauličnom pilom I

29. Pom. ruk. hidrauličnom pilom I

30. Ruk. cink freze I

31. Pom. ruk. cink freze I

32. Ruk. sauter linije I

33. Pom. ruk. sauter linije I

34. Ruk. dvostranom furnirkom I

35. Pom. rukov. dvostranom furnirkom I

36. Ruk. linije lakiranja III

37. Ulagač-izlagač na liniji lakiranja III

38. Vozač viličara u Tvornici vrata I

39. Popravak vratnih krila I

40. Uzorkaš I

41. Preša III

42. Zaštitar I

43. Sastav rama I

44. Furnirske škare I

45. Spajači furnira I

46. Poslužitelj sječke II

BILOKALNIK – IGMA d.o.o.

1. Ruk. plovnog bagera II

2. Rukovatelj postrojenja u Šljunčari II

3. Mornar na plovnom bageru II

4. Ruk. građev. strojevima (separacija,

drobilica) II

5. Pom. radnici na građev. strojevima II

6. Bravar u Šljunčari I

7. Mehaničar u Šljunčari I

8. Električar u Šljunčari I

9. Ruk. postroj. za proizv. svježeg betona II

10. Strojar za proizvod. svježeg betona II

11. Ruk. postrojenja za proizv. betonskih cijevi II

12. Strojar za proizvod. betonskih cijevi II

13. Ruk. postrojenja za proizvod. galanterije III

14. Strojar za proizvodnju galanterije III

15. Poslužitelj stroja u Betonari II

16. Pom. radnik uz ruk. postrojenja u Betonari II

17. Vozač viličara u Betonari I

18. Mehaničar u Betonari I

19. Električar u Betonari I

20. Ruk. postrojenja u Ciglani II

21. Vozač viličara (kod peći) u Ciglani II

22. Ložač kružne peći II

23. Pomoćni radnici u Ciglani III

24. Poslužitelj stroja u Ciglani II

25. Vozač viličara u Ciglani I

26. Bravar u Ciglani I

27. Električar u Ciglani I

28. Mehaničar u Ciglani I

29. Vozač kamiona I

30. Pomoćni radnici u trgovini I

31. Vozač viličara i autodizalice I

RIVAPACK d.o.o.

1. Pomoćni radnik u plastici I

2. Opslužitelj strojeva plastike I

3. Mehaničar u plastici I

4. Poslovođa u plastici I

SINDIKATI: POSLODAVCI:

SAMOSTALNI SINDIKAT BILOKALNIK

DRVNE I PAPIRNE papirna, drvna i građevinska

INDUSTRIJE HRVATSKE industrija d.d. Koprivnica

Predsjednik Predsjednik Uprave

Franjo Janeš, v. r. mr. Zdravko Dimač, v. r.

Juraj Koprek, v. r.

SINDIKAT GRADITELJSTVA BILOKALNIK-INDUSTRIJA

HRVATSKE PAPIRNE AMBALAŽE d.o.o.

Sindikalni povjerenik Koprivnica

Marijan Indir, v. r. Uprava

NEZAVISNI SINDIKAT Zlatko Imbriovčan, dipl. ing., v. r.

BILOKALNIK Juraj Španiček, dipl. ing., v. r.

HRVATSKA UDRUGA BILOKALNIK-DRVO d.o.o.

SINDIKATA Koprivnica

Predsjednik Direktor

Emanek Demeter, v. r. Stanko Radmanić, v. r.

BILOKALNIK-IGMA

industrija građevinskog

materijala d.o.o.

Koprivnica

Direktor

Alojzije Grgur, dipl. ing. građ., v. r.

RIVAPACK industrija papirne

ambalaže d.o.o. Viškovo

Direktor

Anto Lagundžić, v. r.

zatvori
Kolektivni ugovor za sustav Bilokalnik –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !