Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Kriteriji za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina ("Narodne novine", br. XX/09, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
129 28.10.2009 Kriteriji za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

3179

Na temelju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjinaL479473 (»Narodne novine« 155/02) članka 35. stavak 4. i članka 36. stavak 8., Savjet za nacionalne manjine na svojoj sjednici održanoj 23. listopada 2009. godine donio je

KRITERIJE

ZA UTVRĐIVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME NEVLADINIH UDRUGA I USTANOVA NACIONALNIH MANJINA

Ovim kriterijima utvrđuju se pravila i pretpostavke koje nevladine udruge i ustanove nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu udruge i ustanove) trebaju ispunjavati pri zahtjevu za dodjelu financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Pri utvrđivanju financijske potpore za programe udruga i ustanova primjenjivat će se opći i posebni kriteriji i to:

OPĆI KRITERIJI

1. Poticati i pružati financijsku potporu za ostvarivanje kulturnih i informativno-izdavačkih programa udruga i ustanova, koje artikuliraju većinu djelatnosti manjinskih zajednica, te izražavaju potrebu za očuvanjem etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta, a istovremeno znače doprinos kulturnom, društvenom i gospodarskom razvitku Republike Hrvatske, te njihovoj integraciji u hrvatsko društvo, vodeći računa o broju pripadnika nacionalnih manjina, broju članova udruga i ustanova koje okupljaju, dužini djelovanja, te dosadašnjem radu.

2. Održavati i podizati dostignutu razinu ostvarivanja etničkih prava koja su značajna za pripadnike nacionalnih manjina;

3. Poklanjati posebnu pozornost kulturnom amaterizmu i ustanovama kulture zbog njihove važnosti u očuvanju etničkog identiteta;

4. Podupirati programe koji doprinose unapređivanju tolerancije i uspostavljanju multietničkog i multikulturalnog povjerenja;

5. Provoditi zaključke i odredbe ugovora i sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina kojih je potpisnik Republika Hrvatska.

POSEBNI KRITERIJI

1. Zahtjev za dodjelu financijske potpore mogu uputiti udruge i ustanove koje su upisane u Registar udruga i registar ustanova Republike Hrvatske, te aktivno djeluju u Republici Hrvatskoj, najmanje 24 mjeseca prije podnošenja zahtijeva, a u čijem sastavu ima najmanje 20 članova deklariranih pripadnika nacionalne manjine.

2. Financijska potpora utvrđivat će se prema predloženim programima udruga i ustanova, vodeći računa o broju pripadnika nacionalnih manjina koje okupljaju, razgranatosti kulturnih društava i drugih udruga – članica na lokalnoj razini, te dužini kontinuiranog djelovanja.

3. Predloženi programi udruga i ustanova analizirat će se i ocjenjivati prema dosadašnjim ukupnim rezultatima udruga i ustanova, kvalificiranosti nositelja programa, stvorenim pretpostavkama za realizaciju programa i značenju programa za pripadnike nacionalnih manjina na određenom prostoru /mjesto, grad, općina, županija/.

Udruge i ustanove koje po prvi puta podnose zahtjev za financijsku pomoć uz prijavu prilažu dokaz o dosadašnjem djelovanju.

4. Prednost će imati udruge i ustanove, te njihovi programi koje okupljaju većinu pripadnika pojedine nacionalne manjine, odnosno one koje su kroz duže vrijeme ostvarivale značajne rezultate u očuvanju etničkog i kulturnog identiteta, poticale pripadnike svoje nacionalne manjine na tolerantno i usklađeno djelovanje unutar svoje nacionalne manjine, te vodile računa o ukupnoj racionalizaciji i štednji.

5. Prilikom ocjene predloženih programa, vodit će se računa o kvaliteti predloženog programa te njegovoj održivosti.

6. Udruge i ustanove koje su podnijele zahtjev za dodjelu financijske potpore moraju:

– promicati vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske.

– dostaviti odluke posljednje izborne skupštine o odgovornim osobama, te uvjerenja o nekažnjavanju odgovornih osoba;

– dostaviti izvješće o financijskom poslovanju za prethodnu poslovnu godinu, osim ako takvo izvješće nisu dostavile u redovnom izvještajnom postupku, (bilanca, skraćeni račun prihoda i rashoda za razdoblje od 1. 1. do 30. 9. tekuće godine);

– ovjerene obrasce iz FINA-e: PR-RAS-NPF i S-PR-RAS-NPF;

– OIB, registarski broj o upisu u registar udruga i registarski broj iz Registra neprofitnih organizacija u Ministarstvu financija.

7. Raspoređena sredstva za financijsku potporu programima doznačivat će se na temelju kontinuirane analize Savjeta za nacionalne manjine, pri čemu će se voditi računa da li se programi ostvaruju planiranom dinamikom.

8. Raspoređena sredstva usklađivat će se kontinuirano s ostvarivanjem programa. Udruge i ustanove su obvezne vratiti akontirana sredstva za programe koji nisu ostvareni, a u slučaju da se sredstva ne vrate daljnje financiranje te udruge i ustanove se obustavlja.

9. Programima koji su djelomično ostvareni, financijska će se potpora smanjiti razmjerno neizvršenom dijelu programa.

10. Udruge i ustanove su dužne vratiti sredstva ako u međuvremenu u potpunosti osiguraju sredstva iz drugih stavaka Državnog proračuna Republike Hrvatske za isti program, koji se financira putem Savjeta za nacionalne manjine.

11. Udruge i ustanove kojima je odobrena financijska potpora za programe, a koje odbiju dodijeljenu financijsku potporu, gube pravo financijsku potporu za sljedeće dvije godine.

12. Iznimno, Savjet za nacionalne manjine će voditi računa o specifičnim problemima pojedinih udruga i ustanova, te pri dodijeli financijske potpore uzeti u obzir ove specifičnosti.

13. U ocjenjivanju predloženih programa primjenjivat će se »Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udrugaL479474« (»Narodne novine« 16/07).

Ovim kriterijima uređuju se standardi za pojedine vrste troškova kod svih nacionalnih manjina za programe informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija i režijskih troškova.

U analizi prijedloga programa udruga i ustanova polazit će se od ovih kriterija za pojedine vrste programa:

I. INFORMIRANJE I IZDAVAŠTVO

1. Informiranje

Standardni oblici informiranja

– vrste predložene tiskovine (dnevne novine, tjednik, mjesečnik, dvomjesečnik, tromjesečnik, godišnjak);

– broj primjeraka i termini izlaska iz tiska;

– format, broj stranica, vrsta fotografija;

– sadržaj tiskovine s najmanje 2/3 autorskih priloga;

– redakcija – glavni urednik, njegove novinarske i opće stručne kvalifikacije, stalni suradnici, radni prostor, dopisništva;

– specifikacija troškova – prihodi i rashodi

– prodajna cijena, način distribucije, razmjena;

– ISSN broj.

Režijski troškovi priznavat će se do 20% od odobrenog iznosa.

Neće se financirati tiskovine čiji prilozi iz drugih tiskovina prelaze 1/3 ukupnog opsega tiskovine.

Neće se financirati one tiskovine koje u impresumu nemaju navedeno da su financirane iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, putem Savjeta za nacionalne manjine.

2. Izdavaštvo

Standardni oblici izdavaštva

– sadržaj – tema – autor s kratkom biografijom;

– broj primjeraka i termini izlaska iz tiska; za nakladu;

– format, broj stranica, vrsta korica, broj i vrsta fotografija;

– jedna recenzija afirmiranog autora iz oblasti koja je tema knjige;

– specifikacija rashoda i prihoda;

– prodajna cijena, način distribucije, razmjena;

– ISBN broj i CIP zapis.

Režijski troškovi priznavat će se do 20% od odobrenog iznosa.

Neće se financirati one tiskovine koje u impresumu nemaju navedeno da su financirane iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, putem Savjeta za nacionalne manjine.

II. KULTURNI AMATERIZAM

Standardni oblici kulturnog amaterizma nacionalnih manjina su:

– folklorne, plesne, zborne, glazbene, kazališne, likovne skupine s najmanje 10 aktivnih članova, te 5 javnih nastupa u kalendarskoj godini

Za svaku od navedenih skupina pri prijavi programa navodi se planirani repertoar, dinamika nastupa, te voditelja skupine sa priloženim stručnim kvalifikacijama.

Režijski troškovi priznavat će se do 20% od odobrenog iznosa.

Neće se financirati programi kulturnog amaterizma u školskim i izvanškolskim aktivnostima s učenicima.

Neće se financirati programi kulturnog amaterizma za koje ne postoji javna obavijest organizatora (plakat, obavijest, pozivnica, radijska, televizijska ili internet obavijest) i da su financirani iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine.

III. KULTURNE MANIFESTACIJE

Standardni oblici kulturnih manifestacija su:

– smotre, festivali, obilježavanje obljetnica, susreti, stručni skupovi, izložbe, sajmovi knjiga i slični oblici manifestacija jedne ili više nacionalnih manjina na mjesnoj, općinskoj, gradskoj, regionalnoj i državnoj razini;

Prijedlog programa manifestacije mora sadržavati:

– program ili katalog, mjesto održavanja, predviđeni broj sudionika

– specifikaciju troškova.

Režijski troškovi priznavat će se do 20% od odobrenog iznosa.

Neće se financirati putni troškovi sudionika iz inozemstva.

Neće se financirati one kulturne manifestacija za koje ne postoji javna obavijest organizatora (plakat, obavijest, pozivnica, radijska, televizijska ili internet obavijest) i da su financirane iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine.

IV. OPĆI REŽIJSKI TROŠKOVI

Opći režijski troškovi su oni troškovi koji se odnose na redovita poslovanja udruga i ustanova (najamnina, održavanje radnog prostora, naknada, uredski troškovi, službena putovanja i ostali materijalni rashodi) i priznavat će se do 20% od ukupno odobrenog iznosa iz točke I. – III. ovih Kriterija.

V.

Savjet za nacionalne manjine pri donošenju Odluke o rasporedu sredstava za udruge i ustanove može formirati posebnu stručnu radnu skupinu od stručnjaka u područjima navedenim pod I., II. i III. ovih Kriterija za dodatnu ocjenu i uvid u stvarno stanje predloženih programa.

VI. PROGRAMI KOJI PROIZLAZE IZ BILATERALNIH SPORAZUMA I UGOVORA

1. Financirat će se programi koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora kojih je Republika Hrvatska potpisnik, a ne financiraju se iz drugih izvora. Programi će se financirati samo u slučaju da se odnose na cjelokupnu nacionalnu manjinu, odnosno ako su od izuzetnog značaja za cjelokupnu nacionalnu manjinu. Jedan od kriterija za ocjenu prihvatljivosti programa je njegov doprinos poticanju suradnje i zajedništvu između udruga, ustanova i drugih institucija pripadnika odnosne nacionalne manjine.

Poticat će se financiranje programa uspostave međuetničkog povjerenja posebice na područjima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Iz ovih sredstava neće se sukladno Zakonu o političkim strankama financirati političke i djelatnosti pojedinca i grupa iz pojedinih udruga, odnosno čitavih udruga na izborima i sličnim aktivnostima.

VII. PROGRAMI STVARANJA PRETPOSTAVKI ZA OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Financirat će se programi usuglašeni s državnim tijelima, jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave te s vijećima nacionalnih manjina, predstavnicima nacionalnih manjina i njihovim koordinacijama. Ovim se stvaraju materijalne pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, kroz pomoć u održavanju ili izgradnji domova kulture, nabavci potrebne opreme i stvaranju prostornih i drugih uvjeta za djelovanje udruga i ustanova.

VIII. SUDJELOVANJE UDRUGA NACIONALNIH MANJINA U ZAJEDNIČKIM PROGRAMIMA KOJE ORGANIZIRA SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

Udrugama i ustanovama nacionalnih manjina može se odobriti potpora za sudjelovanje na seminarima koji će se organizirati u cilju promicanja novih zakonskih i drugih propisa te primjene standarda iz međunarodnih dokumenata.

IX.

Danom stupanja na snagu ovih Kriterija, prestaje važiti Kriterij za utvrđivanje financijske pomoći za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjinaL672179 (»Narodne novine« br. 15/2006.)

X.

Ovi kriteriji stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 016-02/09-03/69
Urbroj: 50438-09-01
Zagreb, 23. listopada 2009.

Predsjednik Savjeta
Aleksandar Tolnauer, v. r.

zatvori
Kriteriji za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !