Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Međunarodna konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 21.05.2010 Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine

HRVATSKI SABOR

45

Na temelju članka 88.L506020 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE O NADZORU I UPRAVLJANJU BRODSKIM BALASTNIM VODAMA I TALOZIMA IZ 2004. GODINE

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru upravljanja brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. travnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/40

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 5. svibnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE O NADZORU I UPRAVLJANJU BRODSKIM BALASTNIM VODAMA I TALOZIMA IZ 2004. GODINE

Članak 1.

Potvrđuje se Međunarodna konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine, sastavljena u Londonu 13. veljače 2004., u izvorniku na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Konvencije iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

MEĐUNARODNA KONVENCIJA O NADZORU I UPRAVLJANJU BRODSKIM BALASTNIM VODAMA I TALOZIMA IZ 2004. GODINE

STRANKE OVE KONVENCIJE,

POZIVAJUĆI SE NA članak 196. stavak 1. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS) iz 1982. godine, u kojem se navodi da »države poduzimaju sve mjere potrebne za sprečavanje, smanjivanje i nadziranje onečišćenja morskog okoliša uzrokovanog upotrebom tehnologije pod njihovom jurisdikcijom ili nadzorom, ili namjernim ili slučajnim unošenjem u pojedine dijelove morskog okoliša stranih ili novih vrsta koje tu mogu prouzročiti značajne i štetne promjene«,

UZIMAJUĆI U OBZIR ciljeve Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD) iz 1992. godine te da prijenos i unos štetnih vodenih organizama i patogena putem brodskih balastnih voda prijeti očuvanju i održivom korištenju biološke raznolikosti, kao i odluku IV/5 Konferencije stranaka (COP 4) CBD-a iz 1998. vezanu uz očuvanje i održivo korištenje morskih i obalnih ekosustava te odluku VI/23 Konferencije stranaka (COP 6) CBD-a iz 2002. o stranim vrstama koje ugrožavaju ekosustave, staništa ili vrste, uključujući vodeća načela o invazivnim vrstama,

UZIMAJUĆI TAKOĐER U OBZIR da je Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju (UNCED) iz 1992. godine zatražila da Međunarodna pomorska organizacija (Organizacija) razmotri usvajanje odgovarajućih propisa o ispuštanju balastnih voda,

IMAJUĆI NA UMU preventivni pristup izložen u Načelu br. 15 Deklaracije iz Rija o okolišu i razvoju te naveden u Rezoluciji MEPC.67(37), koji je 15. rujna 1995. usvojilo Vijeće Organizacije zaduženo za zaštitu pomorskog okoliša,

TAKOĐER IMAJUĆI NA UMU da Svjetski sastanak na vrhu za održivi razvoj iz 2002. u stavku 34. (b) svojega Plana provedbe poziva na djelovanje na svim razinama kako bi se ubrzao razvoj mjera za rješavanje problema invazivnih stranih vrsta u balastnim vodama,

SHVAĆAJUĆI da je nekontrolirano ispuštanje brodskih balastnih voda i taloga dovelo do prijenosa štetnih vodenih organizama i patogena, uzrokujući štetu ili stradanje okoliša, ljudskoga zdravlja, imovine i sredstava,

PRIZNAJUĆI važnost koju Organizacija pridaje tom pitanju putem Rezolucija Vijeća A.774 (18) iz 1993. i A.868 (20) iz 1997. usvojenih u svrhu rješavanja problema prijenosa štetnih vodenih organizama i patogena,

PRIZNAJUĆI NADALJE da su neke države poduzele vlastite mjere radi sprječavanja, smanjivanja i konačnog otklanjanja rizika unosa štetnih vodenih organizama i patogena putem brodova koji uplovljavaju u njihove luke te da ovo pitanje, koje je od svjetskoga značaja, zahtijeva poduzimanje postupaka na temelju globalno važećih propisa te smjernica za njihovu učinkovitu provedbu i jedinstveno tumačenje,

ŽELEĆI i dalje razvijati sigurnije i učinkovitije mogućnosti upravljanja balastnim vodama koje će rezultirati stalnim sprječavanjem, smanjivanjem i konačnim zaustavljanjem prijenosa štetnih vodenih organizama i patogena,

ODLUČNE u sprječavanju, smanjivanju i konačnom otklanjanju rizika za okoliš, ljudsko zdravlje, imovinu i sredstva, koji nastaju prijenosom štetnih vodenih organizama i patogena, putem nadzora i upravljanja brodskim balastnim vodama i talozima, kao i u izbjegavanju neželjenih popratnih pojava tog nadzora te poticanju razvoja pripadajućih znanja i tehnologija,

SMATRAJUĆI DA se ovi ciljevi mogu najučinkovitije postići donošenjem Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima,

SPORAZUMJELE SU SE kako slijedi:

Članak 1.

DEFINICIJE

U svrhu ove Konvencije, osim ako je izričito drukčije navedeno:

1. »Nadležna uprava« znači vlada države pod čijom se nadležnošću nalazi brod. S obzirom na brod koji ima pravo vijati zastavu bilo koje države, nadležna uprava je vlada te države. S obzirom na plutajuće platforme uključene u istraživanje i iskorištavanje morskog dna i njegovoga podzemlja uz obalu nad kojom priobalna država ima suverena prava u svrhu istraživanja i iskorištavanja njegovih prirodnih bogatstava, uključujući plovne skladišne jedinice (FSU) i plovne jedinice za proizvodnju, skladištenje i prekrcaj (FPSO), nadležna uprava je vlada predmetne obalne države.

2. »Balastne vode« znači vode sa svojim suspendiranim tvarima ukrcanima na brod radi kontrole uzdužnog nagiba broda, poprečnog nagiba broda, gaza, stabilnosti ili pritiska broda.

3. »Upravljanje balastnim vodama« znači mehanički, fizički, kemijski i biološki postupak, ili kombinacija tih postupaka, kojim se uklanja, čini bezopasnim ili izbjegava uzimanje ili ispuštanje štetnih vodenih organizama i patogena u balastne vode i taloge.

4. »Svjedodžba« znači Međunarodna svjedodžba za upravljanje balastnim vodama.

5. »Vijeće« znači Vijeće Organizacije zaduženo za zaštitu pomorskog okoliša.

6. »Konvencija« znači Međunarodna konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima.

7. »Bruto-tonaža« znači bruto-tonaža izračunata u skladu s odredbama o baždarenju navedenima u Dodatku I Međunarodnoj konvenciji o baždarenju brodova iz 1969. godine ili bilo kojoj kasnijoj Konvenciji.

8. »Štetni vodeni organizmi i patogeni« znači vodeni organizmi ili patogeni koji, ako se unesu u mora, uključujući i ušća, ili u slatkovodne tokove, mogu ugroziti okoliš, ljudsko zdravlje, imovinu ili sredstva, narušiti biološku raznolikost ili ometati zakonito korištenje takvih područja.

9. »Organizacija« znači Međunarodna pomorska organizacija (IMO).

10. »Glavni tajnik« znači glavni tajnik Organizacije.

11. »Talozi« znači tvari nataložene u balastnim vodama unutar broda.

12. »Brod« znači bilo koje plovilo koje plovi u vodenom okolišu, a uključuje podmornice, plovne objekte, plutajuće platforme, plovne skladišne jedinice (FSU) te plovne jedinice za proizvodnju, skladištenje i prekrcaj (FPSO).

Članak 2.

OPĆE OBVEZE

1. Stranke se obvezuju na potpuno provođenje odredaba ove Konvencije i njezinog Dodatka kako bi se spriječio, smanjio i konačno zaustavio prijenos štetnih vodenih organizama i patogena putem nadzora i upravljanja brodskim balastnim vodama i talozima.

2. Dodatak je sastavni dio ove Konvencije. Ako nije izričito drukčije navedeno, upućivanje na ovu Konvenciju ujedno je i upućivanje na njezin Dodatak.

3. Ništa se u ovoj Konvenciji ne smije tumačiti kao sprječavanje bilo koje stranke da poduzima, pojedinačno ili zajednički s drugim strankama, oštrije mjere sprječavanja, smanjivanja ili zaustavljanja prijenosa štetnih vodenih organizama i patogena putem nadzora i upravljanja brodskim balastnim vodama i talozima, u skladu s međunarodnim pravom.

4. Stranke se obvezuju na suradnju u svrhu učinkovitog usvajanja, usklađivanja i provedbe ove Konvencije.

5. Stranke se obvezuju na poticanje stalnog razvoja upravljanja balastnim vodama i standarda za sprječavanje, smanjivanje i konačno zaustavljanje prijenosa štetnih vodenih organizama i patogena putem kontrole i upravljanja brodskim balastnim vodama i talozima.

6. Stranke koje djeluju u skladu s ovom Konvencijom nastoje ne narušiti ili ugroziti svoj okoliš, ljudsko zdravlje, imovinu ili sredstva u njihovim ili drugim državama.

7. Stranke osiguravaju da postupci upravljanja balastnim vodama, koji se primjenjuju u skladu s ovom Konvencijom, neće prouzročiti veću štetu od one koju sprječavaju, a koja se odražava na okoliš, ljudsko zdravlje, imovinu ili sredstva njihovih ili drugih država.

8. Stranke potiču brodove s pravom vijanja njihove zastave, na koje se primjenjuje ova Konvencija, da u najvećoj mogućoj mjeri izbjegavaju uzimanje balastnih voda s potencijalno štetnim vodenim organizmima i patogenima, kao i taloga koji mogu sadržavati takve organizme, uključujući poticanje odgovarajuće primjene preporuka koje je razvila Organizacija.

9. Stranke se obvezuju na suradnju pod okriljem Organizacije u cilju rješavanja prijetnji i rizika koji se odnose na osjetljive, ranjive ili ugrožene morske ekosustave i biološku raznolikost u područjima izvan granica nacionalne jurisdikcije, a s obzirom na upravljanje balastnim vodama.

Članak 3.

PRIMJENA

1. Izuzevši ako je izričito drukčije određeno ovom Konvencijom, ova se Konvencija primjenjuje na:

(a) brodove koji imaju pravo vijati zastavu neke od stranaka ove Konvencije; i

(b) brodove koji nemaju pravo vijati zastavu neke od stranaka ove Konvencije, ali koji se nalaze pod nadležnošću neke od stranaka ove Konvencije.

2. Ova se Konvencija ne primjenjuje na:

(a) brodove koji nisu namijenjeni ili izgrađeni za prijevoz balastnih voda;

(b) brodove stranke koji plove isključivo u vodama pod jurisdikcijom te stranke, osim ako ta stranka utvrdi da bi ispuštanje balastnih voda iz takvih brodova narušilo ili ugrozilo okoliš, ljudsko zdravlje, imovinu ili sredstva njihove ili drugih država;

(c) brodove stranke koji plove isključivo u vodama pod jurisdikcijom druge stranke, podložne odobrenju takvog izuzeća od potonje stranke. Nijedna stranka ne smije izdati takvo odobrenje ako će time narušiti ili ugroziti okoliš, ljudsko zdravlje, imovinu ili sredstva svoje, susjedne ili drugih država. Svaka stranka koja ne izda takvo odobrenje dužna je izvijestiti nadležnu upravu zainteresiranog broda da se ova Konvencija primjenjuje na takav brod;

(d) brodove koji plove isključivo u vodama pod jurisdikcijom jedne stranke i na otvorenom moru, izuzev brodova koji nemaju odobrenje na temelju podstavka (c), osim ako takva stranka utvrdi da bi ispuštanje balastnih voda iz takvih brodova narušilo ili ugrozilo okoliš, ljudsko zdravlje, imovinu ili sredstva njihove, okolnih ili drugih država;

(e) bilo koji ratni brod, pomoćni ratni brod ili drugi brod u vlasništvu ili pod upravom neke države koji se privremeno koristi isključivo za netrgovačke vladine djelatnosti. Međutim, svaka je stranka dužna osigurati, usvajanjem odgovarajućih mjera koje ne narušavaju operacije ili operativne mogućnosti takvih brodova koji su u njihovom posjedu ili pod njihovim upravljanjem, da takvi brodovi djeluju u skladu s ovom Konvencijom, pod uvjetom da je to razumno i provedivo; i

(f) stalne balastne vode u zapečaćenim spremnicima na brodovima, koje ne podliježu ispuštanju.

3. U odnosu na brodove nestranaka ove Konvencije, stranke primjenjuju zahtjeve ove Konvencije na način kojim se osigurava da se na takve brodove ne primjenjuje nikakav povlašteni tretman.

Članak 4.

KONTROLA PRIJENOSA ŠTETNIH VODENIH ORGANIZAMA I PATOGENA PUTEM BRODSKIH BALASTNIH VODA I TALOGA

1. Svaka stranka zahtijeva da brodovi na koje se primjenjuje ova Konvencija i koji imaju pravo vijati njihovu zastavu ili plove pod njihovom nadležnošću udovoljavaju zahtjevima utvrđenim u ovoj Konvenciji, uključujući primjenjive standarde i zahtjeve iz Dodatka, te se obvezuju na poduzimanje učinkovitih mjera kako bi osigurale da ti brodovi udovoljavaju tim zahtjevima.

2. Svaka stranka je dužna, vodeći pažnju o svojim određenim uvjetima i mogućnostima, razvijati nacionalne politike, strategije ili programe za upravljanje balastnim vodama u svojim lukama i vodama pod svojom jurisdikcijom, u skladu s postizanjem i promicanjem ciljeva ove Konvencije.

Članak 5.

POSTROJENJA ZA PRIHVAT TALOGA

1. Svaka stranka je dužna osigurati da se, u lukama i terminalima koje je sama odredila, a u kojima se obavlja čišćenje ili popravak balastnih tankova, nalaze odgovarajuća postrojenja za prihvat taloga, uzimajući u obzir Smjernice koje je razvila Organizacija. Rad takvih postrojenja za prihvat ne smije uzrokovati nepotrebna kašnjenja brodova te mora osigurati sigurno uklanjanje takvih taloga prilikom kojega se ne narušavaju niti ugrožavaju okoliš, ljudsko zdravlje, imovina ili sredstva njihove ili drugih država.

2. Svaka je stranka dužna obavijestiti Organizaciju, u cilju prosljeđivanja te obavijesti drugim zainteresiranim strankama, o svim slučajevima u kojima postoji mogućnost da su postrojenja navedena pod stavkom 1. nezadovoljavajuća.

Članak 6.

ZNANSTVENO I TEHNIČKO ISTRAŽIVANJE TE PRAĆENJE STANJA

1. Stranke se obvezuju, pojedinačno ili zajednički, na sljedeće:

(a) promicanje i omogućavanje znanstvenih i tehničkih istraživanja o upravljanju balastnim vodama; i

(b) praćenje učinaka upravljanja balastnim vodama na vodenim područjima pod njihovom jurisdikcijom.

Takva istraživanja i praćenja stanja trebaju uključivati promatranje, mjerenje, uzorkovanje, procjenu i analizu učinkovitosti te nepoželjnih posljedica bilo koje tehnologije ili metodologije, kao i bilo kojih nepoželjnih posljedica uzrokovanih organizmima i patogenima za koje je utvrđeno da su prenijeti brodskim balastnim vodama.

2. Svaka je stranka dužna, u svrhu promicanja ciljeva ove Konvencije, poticati dostupnost odgovarajućih podataka drugim strankama koje ih potražuju, a koji se odnose na:

(a) znanstvene i tehnološke programe i tehničke mjere poduzete s obzirom na upravljanje balastnim vodama; i

(b) učinkovitost upravljanja balastnim vodama izvedenu iz bilo kojeg programa praćenja i procjene stanja.

Članak 7.

PREGLED I IZDAVANJE SVJEDODŽBI

1. Svaka je stranka dužna osigurati da brodovi, koji viju njezinu zastavu ili se nalaze pod njezinom nadležnošću te podliježu pregledu i izdavanju svjedodžbe, budu pregledani te da im se izda svjedodžba u skladu s pravilima navedenima u Dodatku.

2. Stranka koja provodi mjere na temelju članka 2.3 i Odjeljka C Dodatka ne zahtijeva dodatni pregled i izdavanje svjedodžbe brodu druge stranke, niti je nadležna uprava broda obvezna pregledati i izdati svjedodžbu za dodatne mjere koje je nametnula druga stranka. Provjera takvih dodatnih mjera odgovornost je stranke koja te mjere provodi te ne smije uzrokovati nepotrebno kašnjenje broda.

Članak 8.

KRŠENJA

1. Zabranjuje se svako kršenje zahtjeva ove Konvencije, a sankcije se uspostavljaju na temelju zakona nadležne uprave predmetnog broda, bez obzira na to gdje se kršenje dogodilo. Ako je nadležna uprava obaviještena o takvom kršenju, dužna je istražiti predmet te može od stranke od koje je primila obavijest zahtijevati dodatne dokaze navodnog kršenja. Ako nadležna uprava smatra da je raspoloživ dovoljan broj dokaza koji omogućuju pokretanje postupka s obzirom na navodno kršenje, dužna je potaknuti hitno pokretanje postupka, u skladu s njezinim zakonima. Nadležna je uprava dužna odmah obavijestiti stranku koja je prijavila navodno kršenje, kao i Organizaciju, o bilo kojem poduzetom postupku. Ako nadležna uprava ne poduzme nikakav postupak u roku od godinu dana nakon dobivanja predmetne informacije, dužna je o tome obavijestiti stranku koja je prijavila navodno kršenje.

2. Zabranjeno je svako kršenje zahtjeva ove Konvencije unutar područja pod jurisdikcijom bilo koje stranke, a sankcije se uspostavljaju zakonodavstvom iste stranke. Kada god se dogodi takvo kršenje, predmetna je stranka dužna:

(a) potaknuti poduzimanje postupaka u skladu sa svojim zakonodavstvom; ili

(b) dostaviti nadležnoj upravi broda informacije i dokaze koje posjeduje, a koji govore o prijavljenom kršenju.

3. Sankcije predviđene zakonodavstvom stranke, u skladu s ovim člankom, moraju biti dovoljno oštre kako bi odvraćale od kršenja ove Konvencije na bilo kojem području.

Članak 9.

INSPEKCIJA BRODOVA

1. Brod na koji se primjenjuje ova Konvencija, u bilo kojoj luci ili odobalnom terminalu druge stranke, može podlijegati inspekciji koju vrše službenici valjano ovlašteni od te stranke, kako bi se utvrdila usklađenost broda s ovom Konvencijom. Izuzevši kako je propisano u stavku 2. ovoga članka, svaka takva inspekcija ograničena je na sljedeće:

(a) provjerava postojanje važeće svjedodžbe na brodu, koja se, ako je valjana, prihvaća; i

(b) vrši inspekciju dnevnika balastnih voda, i/ili

(c) uzima uzorke brodskih balastnih voda, u skladu sa smjernicama koje je razvila Organizacija. Međutim, vrijeme potrebno za analizu uzoraka neće uzrokovati neopravdano kašnjenje rada, kretanja ili isplovljavanja broda.

2. Ako se na brodu ne nalazi važeća svjedodžba ili ako postoje jasni razlozi za pretpostavku da:

(a) stanje broda ili njegove opreme u osnovi ne odgovara pojedinostima svjedodžbe; ili

(b) kapetan ili posada nisu upoznati s ključnim brodskim postupcima vezanima uz upravljanje balastnim vodama, ili nisu proveli takve postupke;

smije se izvršiti detaljna inspekcija.

3. U uvjetima navedenima u stavku 2. ovoga članka, stranka koja provodi inspekciju dužna je poduzeti mjere kojima se osigurava da brod ne ispušta balastne vode sve dok to ne bude mogao činiti bez prijetnje za okoliš, ljudsko zdravlje, imovinu ili sredstva.

Članak 10.

OTKRIVANJE KRŠENJA I NADZOR BRODOVA

1. Stranke se obvezuju na suradnju pri otkrivanju kršenja te provedbi odredaba ove Konvencije.

2. Ako se otkrije da je brod prekršio ovu Konvenciju, stranka čiju je zastavu brod ovlašten vijati i/ili stranka u čijoj luci ili odobalnom terminalu brod obavlja rad, može, uz bilo koje sankcije opisane u članku 8. ili bilo koje postupke opisane u članku 9, poduzeti korake kako bi upozorila, zadržala ili uskratila brodu pravo korištenja njezinih luka. Stranka u čijoj luci ili odobalnom terminalu brod djeluje, međutim, može takvome brodu odobriti isplovljavanje iz luke ili odobalnog terminala u svrhu ispuštanja balastnih voda ili plovidbe do najbližeg odgovarajućeg remontnog brodogradilišta ili raspoloživog postrojenja za prihvat, pod uvjetom da takav postupak ne predstavlja prijetnju za okoliš, ljudsko zdravlje, imovinu ili sredstva.

3. Ako uzorkovanje opisano u članku 9.1(c) dovodi do rezultata, ili potkrepljuje informacije dobivene iz druge luke ili odobalnog terminala, kojima se potvrđuje da brod predstavlja prijetnju za okoliš, ljudsko zdravlje, imovinu ili sredstva, stranka u čijim vodama brod djeluje dužna je zabraniti takvome brodu ispuštanje balastnih voda sve do otklanjanja takve opasnosti.

4. Stranka također može izvršiti nadzor broda prilikom njegova uplovljavanja u luke ili odobalne terminale pod njezinom nadležnošću ako zaprimi zahtjev za istragom od bilo koje stranke, zajedno s dostatnim dokazima da brod djeluje ili je djelovao uz kršenje odredaba ove Konvencije. Izvješće o takvoj istrazi šalje se stranci koja ga je zatražila, kao i mjerodavnom tijelu nadležne uprave predmetnog broda, kako bi se mogao poduzeti odgovarajući postupak.

Članak 11.

OBAVIJEST O POSTUPCIMA NADZORA

1. Ako inspekcija izvršena na temelju članaka 9. ili 10. ukazuje na kršenje ove Konvencije, brod o tome mora biti obaviješten. Izvješće se prosljeđuje nadležnoj upravi, uključujući bilo kakve dokaze o kršenju Konvencije.

2. U slučaju poduzimanja bilo kojeg postupka na temelju članaka 9.3, 10.2 ili 10.3, službenik koji obavlja takav postupak dužan je odmah obavijestiti, u pisanom obliku, nadležnu upravu predmetnog broda, a ako to nije moguće, konzula ili diplomatskog predstavnika predmetnog broda, o svim okolnostima u okviru kojih se predmetni postupak smatrao nužnim. Nadalje, o tome mora biti obaviještena i priznata organizacija odgovorna za izdavanje svjedodžbi.

3. Nadležna uprava države luke dužna je, uz stranke spomenute u stavku 2., obavijestiti i sljedeću luku pristajanja o svim mjerodavnim informacijama o kršenju, ako nije u mogućnosti poduzeti postupke navedene u člancima 9.3, 10.2 ili 10.3 ili ako je brod dobio odobrenje za plovidbu do sljedeće luke pristajanja.

Članak 12.

NEPOTREBNO KAŠNJENJE BRODOVA

1. Potrebno je poduzeti sve moguće napore kako bi se izbjeglo nepotrebno zadržavanje ili kašnjenje broda, na temelju članaka 7.2, 8., 9. ili 10.

2. Ako je brod nepotrebno zadržan ili kasni na temelju članaka 7.2, 8., 9. ili 10. tada ostvaruje pravo na naknadu za bilo kakve nastale gubitke ili štetu.

Članak 13.

TEHNIČKA POMOĆ, SURADNJA I REGIONALNA SURADNJA

1. Stranke su dužne, izravno ili posredstvom Organizacije i drugih međunarodnih tijela, prema potrebi, s obzirom na nadzor i upravljanje brodskim balastnim vodama i talozima, osigurati podršku strankama koje zatraže tehničku pomoć:

(a) pri osposobljavanju osoblja;

(b) pri osiguravanju dostupnosti odgovarajućih tehnologija, opreme i postrojenja;

(c) pri pokretanju zajedničkih razvojnoistraživačkih programa; i

(d) pri poduzimanju drugih postupaka usmjerenih na učinkovitu provedbu ove Konvencije i vezanih uputa koje je za tu svrhu razvila Organizacija.

2. Stranke su dužne aktivno surađivati, podložno svojim nacionalnim zakonima, propisima i politikama, u prijenosu tehnologija vezanih uz nadzor i upravljanje brodskim balastnim vodama i talozima.

3. U svrhu promicanja ciljeva ove Konvencije, stranke sa zajedničkim interesima zaštite okoliša, ljudskoga zdravlja, imovine i sredstava na određenom zemljopisnom području, a posebice stranke koje graniče sa zatvorenim i poluzatvorenim morima, dužne su, uzimajući u obzir svojstvena regionalna obilježja, poticati regionalnu suradnju, uključujući i sklapanje regionalnih sporazuma u skladu s ovom Konvencijom. Stranke se obvezuju na suradnju sa strankama regionalnih sporazuma u cilju razvoja usklađenih postupaka.

Članak 14.

PRIOPĆAVANJE INFORMACIJA

1. Svaka je stranka dužna obavijestiti Organizaciju, a po potrebi i druge stranke, o sljedećim informacijama:

(a) bilo kojim zahtjevima i postupcima vezanima uz upravljanje balastnim vodama, uključujući svoje zakone, propise i smjernice za provedbu ove Konvencije;

(b) raspoloživosti i smještaju bilo kakvih prihvatnih postrojenja za ekološki sigurno odlaganje balastnih voda i taloga; i

(c) bilo kakvim informacijama zatraženima od broda koji nije u mogućnosti udovoljiti odredbama ove Konvencije iz razloga navedenih u pravilima A-3 i B-4 Dodatka.

2. Organizacija je dužna izvijestiti stranke o primitku svih priopćenja u skladu s postojećim člankom te svim strankama proslijediti bilo kakve informacije koje su joj dostavljene u skladu s podstavcima 1. (b) i (c) ovoga članka.

Članak 15.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Stranke svaki međusobni spor vezan uz tumačenje ili primjenu ove Konvencije rješavaju pregovorima, istragom, posredovanjem, mirenjem, arbitražom, sudskom nagodbom, posredstvom regionalnih agencija ili dogovora ili drugim mirnim sredstvima po vlastitom izboru.

Članak 16.

ODNOS PREMA MEĐUNARODNOM PRAVU I DRUGIM SPORAZUMIMA

Ništa u ovoj Konvenciji ne utječe na prava i obveze bilo koje države po običajnom međunarodnom pravu, sukladno Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora.

Članak 17.

POTPISIVANJE, RATIFIKACIJA, PRIHVAT, ODOBRENJE I PRISTUP

1. Ova Konvencija je otvorena bilo kojoj državi za potpisivanje u sjedištu Organizacije od 1. lipnja 2004. do 31. svibnja 2005., a nakon toga ostaje otvorena bilo kojoj državi za pristup.

2. Države mogu postati strankama ove Konvencije:

(a) potpisivanjem bez uvjeta ratifikacije, prihvata ili odobrenja; ili

(b) potpisivanjem uz uvjet ratifikacije, prihvata ili odobrenja, nakon čega slijedi ratifikacija, prihvat ili odobrenje; ili

(c) pristupom.

3. Ratifikacija, prihvat, odobrenje ili pristup vrše se polaganjem isprave s takvim učinkom kod glavnoga tajnika.

4. Ako se država sastoji od dviju ili više teritorijalnih jedinica u kojima se, u odnosu na predmet ove Konvencije, primjenjuju različiti pravni sustavi, ona može u trenutku potpisivanja, ratifikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa izjaviti da se ova Konvencija primjenjuje na sve njezine teritorijalne jedinice, samo na jednu ili na više njih te može tu izjavu u bilo kojem trenutku izmijeniti podnošenjem druge izjave.

5. Svaka takva izjava dostavlja se u pisanom obliku depozitaru, a mora izričito navoditi na koje se teritorijalne jedinice Konvencija primjenjuje.

Članak 18.

STUPANJE NA SNAGU

1. Ova Konvencija stupa na snagu dvanaest mjeseci od datuma kada ju je najmanje trideset država, čije trgovačke flote zajednički čine najmanje 35% bruto tonaže svjetske trgovačke flote, potpisalo bez rezerve ratifikacije, prihvata ili odobrenja, ili je položilo potrebnu ispravu o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, sukladno članku 17.

2. Za države koje polože ispravu o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu ovoj Konvenciji, nakon ispunjavanja uvjeta za stupanje na snagu ove Konvencije, ali prije datuma njezina stupanja na snagu, ratifikacija, prihvat, odobrenje ili pristup proizvodi učinak na dan stupanja na snagu ove Konvencije ili tri mjeseca nakon polaganja isprave, ovisno o tome koji datum nastupi kasnije.

3. Svaka isprava o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, položena nakon datuma stupanja na snagu ove Konvencije, proizvodi učinak tri mjeseca nakon datuma njezina polaganja.

4. Nakon datuma na koji se izmjene ili dopune ove Konvencije smatraju prihvaćenima, sukladno članku 19. svaka isprava o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu primjenjuje se na Konvenciju kako je izmijenjena i dopunjena.

Članak 19.

IZMJENE I DOPUNE

1. Ova se Konvencija može izmijeniti i dopuniti putem bilo kojeg postupka navedenog u sljedećim stavcima.

2. Izmjene i dopune nakon razmatranja unutar Organizacije:

(a) Bilo koja stranka može predložiti izmjene i dopune ove Konvencije. Predložene se izmjene i dopune podnose glavnom tajniku, koji ih zatim prosljeđuje strankama i članicama Organizacije najkasnije šest mjeseci prije njihova razmatranja.

(b) Izmjene i dopune predložene i proslijeđene kako je navedeno upućuju se na razmatranje Odboru. Neovisno o tome jesu li članice Organizacije ili ne, stranke imaju pravo sudjelovati u postupcima razmatranja i usvajanja izmjena i dopuna pred Odborom.

(c) Izmjene i dopune se usvajaju dvotrećinskom većinom stranaka koje su nazočne i glasuju na Odboru, pod uvjetom da je najmanje jedna trećina stranaka nazočna za vrijeme glasovanja.

(d) Izmjene i dopune usvojene u skladu s podstavkom (c) glavni tajnik priopćava strankama u svrhu njihova prihvaćanja.

(e) Izmjene i dopune smatraju se prihvaćenima ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(i) Izmjene i dopune nekog članka Konvencije smatraju se prihvaćenima na datum kada glavni tajnik zaprimi obavijesti dvije trećine stranaka o njihovu prihvaćanju predmetnih izmjena i dopuna.

(ii) Izmjene i dopune Dodatka smatraju se prihvaćenima nakon isteka dvanaest mjeseci od datuma njihova usvajanja ili drugog datuma koji je odredio Odbor. Međutim, ako do navedenog datuma više od jedne trećine stranaka obavijesti glavnog tajnika o svojem protivljenju izmjenama i dopunama, smatra se da predmetne izmjene i dopune nisu prihvaćene.

(f) Izmjene i dopune stupaju na snagu ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(i) Izmjene i dopune članaka ove Konvencije stupaju na snagu, za one stranke koje su izjavile da su ih prihvatile, šest mjeseci nakon datuma na koji se smatraju prihvaćenima sukladno podstavku (e)(i).

(ii) Izmjene i dopune Dodatka stupaju na snagu, u odnosu na sve stranke, šest mjeseci nakon datuma na koji se smatraju prihvaćenima, osim u odnosu na bilo koju stranku koja je:

(1) obavijestila o svojem protivljenju izmjenama i dopunama sukladno podstavku (e) (ii) i koja nije povukla takvo protivljenje ili

(2) obavijestila glavnog tajnika, prije stupanja na snagu takvih izmjena i dopuna, da će predmetne izmjene i dopune u odnosu na nju stupiti na snagu nakon naknadne obavijesti o njihovu prihvaćanju.

(g) (i) Stranka koja je poslala obavijest o svojem protivljenju, sukladno podstavku (f)(ii)(1), može naknadno priopćiti glavnom tajniku svoje prihvaćanje predmetnih izmjena i dopuna. Takve izmjene i dopune stupaju na snagu, u odnosu na tu stranku, šest mjeseci nakon datuma njezine obavijesti o prihvaćanju istih, ili na datum stupanja na snagu predmetnih izmjena i dopuna, ovisno o tome koji datum nastupi kasnije.

(ii) Ako stranka koja je dostavila obavijest, sukladno podstavku (f)(ii)(2) ili, priopćila glavnom tajniku o svojemu prihvaćanju izmjena i dopuna, te izmjene i dopune, u odnosu na tu stranku, stupaju na snagu šest mjeseci nakon datuma obavijesti o njihovu prihvaćanju, ili na datum stupanja na snagu predmetnih izmjena i dopuna, ovisno o tome koji datum nastupi kasnije.

3. Izmjene i dopune putem Konferencije:

(a) Na zahtjev stranke s kojim je suglasna najmanje jedna trećina ostalih stranka, Organizacija će sazvati Konferenciju radi razmatranja izmjena i dopuna ove Konvencije.

(b) Glavni tajnik će svim strankama priopćiti izmjene i dopune usvojene na Konferenciji dvotrećinskom većinom glasova prisutnih stranka koje su glasovale, u svrhu njihova prihvaćanja.

(c) Osim ako se na Konferenciji ne odluči drukčije, izmjene i dopune se smatraju prihvaćenima i stupaju na snagu sukladno postupku navedenom u stavcima 2. (e) i (f) ovoga članka.

4. Svaka stranka koja odbije prihvatiti određenu izmjenu i dopunu Dodatka ne smatra se strankom isključivo u odnosu na primjenu predmetne izmjene i dopune.

5. Svaka obavijest u okviru ovoga članka mora se u pisanom obliku dostaviti glavnom tajniku.

6. Glavni je tajnik dužan izvijestiti stranke i članice Organizacije o:

(a) svim izmjenama i dopunama koje stupe na snagu te o datumu njihova stupanja na snagu, općenito i u odnosu na svaku pojedinu stranku i

(b) svim obavijestima dostavljenima sukladno ovome članku.

Članak 20.

OTKAZ

1. Svaka stranka može u bilo kojem trenutku otkazati ovu Konvenciju, nakon isteka dvije godine od datuma na koji je Konvencija stupila na snagu za tu stranku.

2. Otkaz se daje dostavljanjem pisane obavijesti depozitaru te stupa na snagu godinu dana nakon primitka ili duljeg razdoblja koje može biti naznačeno u toj obavijesti.

Članak 21.

DEPOZITAR

1. Ova se Konvencija polaže kod glavnoga tajnika, koji ovjerene preslike iste dostavlja svim državama koje su potpisale Konvenciju ili pristupile istoj.

2. Osim obveza naznačenih u drugim dijelovima ove Konvencije, glavni tajnik će:

(a) sve države koje su potpisale ovu Konvenciju ili su joj pristupile obavijestiti o:

(i) svakom novom potpisu ili polaganju isprave o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupu, zajedno s datumima istih;

(ii) datumu stupanja na snagu ove Konvencije; i

(iii) polaganju bilo koje isprave o otkazu ove Konvencije, zajedno s datumom primitka isprave i datumom na koji otkaz stupa na snagu; i

(b) odmah po stupanju na snagu ove Konvencije, glavni tajnik će dostaviti njezin tekst Tajništvu Ujedinjenih naroda radi njezina registriranja i objavljivanja u skladu s člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda.

Članak 22.

JEZICI

Ova je Konvencija sastavljena u jednom izvorniku na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španjolskom jeziku, pri čemu je svaki tekst jednako vjerodostojan.

SASTAVLJENO U LONDONU, trinaestog dana mjeseca veljače, dvije tisuće i četvrte godine.

U POTVRDU TOGA, su niže potpisani, u tu svrhu propisno ovlašteni od svojih odnosnih vlada, potpisali ovu Konvenciju.

DODATAK

Pravila o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima

Odjeljak A
OPĆE ODREDBE

Pravilo A-1

Definicije

Za potrebe ovoga Dodatka:

1. »Datum godišnjice« označava dan i mjesec svake godine koji odgovaraju datumu isteka valjanosti Svjedodžbe.

2. »Kapacitet balastnih voda« označava ukupni volumetrički kapacitet svih spremnika, prostora ili odjeljaka na brodu koji služe za prijevoz, ukrcaj ili ispuštanje balastnih voda, uključujući bilo koje višenamjenske spremnike, prostore ili odjeljke izgrađene za prijevoz balastnih voda.

3. »Tvrtka« označava vlasnika broda ili bilo koju drugu organizaciju ili osobu, primjerice upravitelja ili unajmitelja broda, koja je preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koja je preuzimanjem takve odgovornosti pristala preuzeti sve zadatke i odgovornosti koje nameće Međunarodni pravilnik o upravljanju sigurnošću.*[1]

4. »Izgrađen«, u odnosu na brod, označava stupanj izgradnje u kojem je ostvareno sljedeće:

.1 kobilica je položena; ili

.2 počinje izgradnja točno određenog broda; ili

.3 započinje sklapanje najmanje 50 tona ili 1 posto procijenjene količine ukupnoga konstrukcijskog materijala, ovisno o tome što je manje; ili

.4 na brodu su izvršene veće preinake.

5. »Veća preinaka« označava preinaku broda:

.1 kojom se mijenja njegov opteretni kapacitet balastnih voda za 15 posto ili više, ili

.2 kojom se mijenja tip broda, ili

.3 koja je, prema mišljenju Nadležne uprave, namijenjena produljenju životnoga vijeka broda za deset ili više godina, ili

.4 koja, osim zamjene sastavnih dijelova, rezultira i drugim preinakama brodskoga sustava balastnih voda. Za potrebe ovoga Dodatka, većom se preinakom ne smatra preinaka broda izvršena s ciljem ispunjavanja odredaba iz Pravila D-1.

6. »Od najbližeg kopna« je izraz kojim se označava udaljenost od temeljne linije od koje je uspostavljeno teritorijalno more predmetnog teritorija, u skladu s međunarodnim pravom, izuzev što, za potrebe ove Konvencije, »od najbližeg kopna« na sjeveroistočnoj obali Australije znači od linije povučene iz točke na obali Australije na

11°00’ južne geografske širine, 142°08’ istočne geografske dužine

do točke 10°35’ južne geografske širine, 141 °55’ istočne geografske dužine

zatim do točke 10°00’ južne, 142°00’ istočne geografske dužine

zatim do točke 9°10’ južne geografske širine, 143°52’ istočne geografske dužine

zatim do točke 9°00’ južne geografske širine, 144°30’ istočne geografske dužine

zatim do točke 10°41’ južne geografske širine, 145°00’ istočne geografske dužine

zatim do točke 13°00’ južne geografske širine, 145°00’ istočne geografske dužine

zatim do točke 15°00’ južne geografske širine, 146°00’ istočne geografske dužine

zatim do točke 17°30’ južne geografske širine, 147°00’ istočne geografske dužine

zatim do točke 21°00’ južne geografske širine, ne 152°55’ istočne geografske dužine

zatim do točke 24°30’ južne geografske širine, 154°00’ istočne geografske dužine

zatim do točke na obali Australije na 24°42’ južne geografske širine, 153°15’ istočne geografske dužine.

7. »Aktivna tvar« označava tvar ili organizam, uključujući viruse ili gljivice, koji općenito ili specifično djeluju na štetne vodene organizme i patogene, ili protiv njih.

Pravilo A-2

Opća primjenjivost

Izuzevši ako je izričito drukčije naznačeno, ispuštanje balastnih voda obavlja se isključivo kroz postupke upravljanja balastnim vodama u skladu s odredbama ovoga Dodatka.

Pravilo A-3

Iznimke

Zahtjevi pravila B-3, ili bilo koje mjere koje je stranka usvojila na temelju članka 2.3 i Odjeljka C, ne primjenjuje se na:

1. uzimanje ili ispuštanje balastnih voda i taloga nužno u cilju osiguravanja sigurnosti broda u kriznim situacijama ili spašavanja života na moru; ili

2. slučajno ispuštanje balastnih voda ili unos balastnih voda i taloga uslijed oštećenja broda ili njegove opreme:

.1 pod uvjetom da su sve razumne mjere opreza poduzete prije i poslije pojave oštećenja ili otkrivanja oštećenja ili ispuštanja u svrhu sprečavanja ili smanjenja ispuštanja; i

.2 osim ako vlasnik, Tvrtka ili ovlaštena osoba namjerno ili nepažnjom uzrokuju oštećenje; ili

3. uzimanje i ispuštanje balastnih voda i taloga prilikom korištenja za potrebe izbjegavanja ili smanjivanje slučajeva onečišćenja iz broda; ili

4. uzimanje i kasnije ispuštanje u morima izvan teritorijalnih voda istih balastnih voda i taloga; ili

5. ispuštanje balastnih voda i taloga iz broda na istoj lokaciji na kojoj su nastale iste balastne vode i talozi te pod uvjetom da nije došlo do miješanja neobrađenih balastnih voda i taloga iz drugih područja. Ako je ipak došlo do miješanja, balastne vode uzete iz drugih područja podliježu propisima o upravljanju balastnim vodama u skladu s ovim Dodatkom.

Pravilo A-4

Izuzeća

1. Stranka ili stranke, u vodama unutar svojega područja nadležnosti, mogu odobriti izuzeća vezana uz bilo koji zahtjev za primjenom pravila B-3 ili C-1, uz izuzeća sadržana drugdje u ovoj Konvenciji, ali samo ako su:

.1 odobrena brodu ili brodovima na putovanju ili putovanjima između naznačenih luka ili mjesta; ili brodu koji plovi isključivo između naznačenih luka ili mjesta;

.2 važeća tijekom razdoblja od najdulje pet godina, uz vršenje revizije unutar tog razdoblja;

.3 odobrena za brodove koji ne miješaju balastne vode ili taloge, osim između luka ili mjesta naznačenih u stavku 1.1; i

.4 odobrena na temelju Smjernica o procjeni rizika koje je razvila Organizacija.

2. Izuzeća odobrena prema stavku 1. nisu važeća sve dok se ne pošalje priopćenje Organizaciji i dok se strankama ne proslijede odgovarajuće informacije.

3. Sva izuzeća odobrena na temelju ovoga pravila ne smiju narušavati ili ugrožavati okoliš, ljudsko zdravlje, imovinu ili sredstva okolnih ili drugih država. Bilo koja država za koju stranka utvrdi da može biti izložena štetnom utjecaju poziva se na savjetovanje, s ciljem rješavanja bilo kakvih utvrđenih problema.

4. Sva izuzeća odobrena na temelju ovoga pravila bilježe se u Dnevnik balastnih voda.

Pravilo A-5

Istovjetna usklađenost

Istovjetnu usklađenost s ovim Dodatkom rekreacijskih plovila korištenih isključivo za rekreaciju ili natjecanja ili plovila korištenih prvenstveno za traganje i spašavanje, ukupne duljine manje od 50 metara i s maksimalnim kapacitetom balastnih voda 8 kubičnih metara, određuje Nadležna uprava, uzimajući u obzir Smjernice koje je razvila Organizacija.

Odjeljak B
ZAHTJEVI UPRAVLJANJA I NADZORA NAD BRODOVIMA

Pravilo B-1

Plan upravljanja balastnim vodama

Na svakom se brodu mora nalaziti i primjenjivati Plan upravljanja balastnim vodama. Takav plan odobrava Nadležna uprava, uzimajući u obzir Smjernice koje je razvila Organizacija. Plan upravljanja balastnim vodama specifičan je za svaki brod te mora barem:

1. sadržavati detaljan opis sigurnosnih postupaka za brod i posadu s obzirom na upravljanje balastnim vodama, u skladu sa zahtjevima ove Konvencije;

2. pružati detaljan opis aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi provedbe zahtjeva upravljanja balastnim vodama i dodatnih postupaka upravljanja balastnim vodama, kako je izloženo u ovoj Konvenciji;

3. detaljno navoditi postupke za odlaganje taloga:

.1 u moru; i

.2 na obali;

4. uključivati postupke za koordinaciju brodskog upravljanja balastnim vodama, koje uključuje njihovo ispuštanje u more, s nadležnim tijelima države u čijim će se vodama takvo ispuštanje vršiti;

5. imenovati službenika na brodu nadležnog za pravilnu provedbu plana;

6. sadržavati zahtjeve za izvještavanjem s brodova predviđene na temelju ove Konvencije; i

7. biti pisane na radnom jeziku broda. Ako korišteni jezik nije engleski, francuski ili španjolski, potrebno je priložiti prijevod na jednome od navedenih jezika.

Pravilo B-2

Dnevnik balastnih voda

1. Na svakom se brodu mora nalaziti Dnevnik balastnih voda koji može biti elektronički sustav zapisivanja, ili koji može biti uključen u drugi dnevnik ili sustav te koji sadrži barem podatke navedene u Prilogu II.

2. Zapisi u Dnevniku balastnih voda čuvaju se na brodu tijekom razdoblja od najmanje dvije godine nakon unosa posljednjeg zapisa, a nakon toga se čuvaju u upravi Tvrtke tijekom razdoblja od najmanje tri godine.

3. U slučaju ispuštanja balastnih voda prema pravilima A-3,A-4 ili 6-3.6, ili u slučaju drugog slučajnog ili iznimnog ispuštanja balastnih voda koji nije na drugi način izuzet ovom Konvencijom, u Dnevnik balastnih voda unosi se zapis koji opisuje okolnosti i razloge ispuštanja balastnih voda.

4. Dnevnik balastnih voda mora biti dostupan na uvid u svakom razumnom trenutku, a u slučaju bespilotnog tegljenog broda može se nalaziti i na tegljaču.

5. Svaka operacija vezana uz balastne vode u potpunosti se bilježi, bez odlaganja, u Dnevnik balastnih voda. Svaki zapis potpisuje službenik nadležan za tu operaciju, a svaku ispisanu stranicu potpisuje zapovjednik broda. Zapisi u Dnevniku balastnih voda upisuju se na radnom jeziku broda. Ako taj jezik nije engleski, francuz ili španjolski, zapisi moraju biti prevedeni na jedan od navedenih jezika. Kada se koriste i zapisi na službenom nacionalnom jeziku države čiju zastavu brod ima pravo vijati, ti zapisi mjerodavni su u slučaju spora ili nepodudarnosti.

6. Službenici, koje je stranka za to valjano ovlastila, smiju vršiti kontrolu Dnevnika balastnih voda na bilo kojem brodu na koji se primjenjuje ovo pravilo, dok se brod nalazi u luci ili odobalnom terminalu, te smiju napraviti prijepis ili presliku bilo kojeg zapisa i zatražiti od kapetana potvrdu da su prijepis ili preslika vjerodostojni. Svaki tako potvrđen primjerak smatra se prihvatljivim u bilo kojem sudskom postupku, kao dokaz činjenica navedenih u zapisu. Kontrola Dnevnika balastnih voda i uzimanje ovjerene preslike ili prijepisa obavlja se na najbrži mogući način, bez uzrokovanja neopravdanog kašnjenja broda.

Pravilo B-3

Upravljanje balastnim vodama za brodove

1. Brod sagrađen prije 2009. godine:

.1 s kapacitetom balastnih voda od 1500 do 5000 kubičnih metara, uključivo, provodi upravljanje balastnim vodama koje zadovoljava barem standard opisan u pravilu D-1 ili pravilu D-2 do 2014. godine, nakon čega mora zadovoljavati barem standard opisan u pravilu D-2;

.2 s kapacitetom balastnih voda manjim od 1500 ili većim od 5000 kubičnih metara provodi upravljanje balastnim vodama koje zadovoljava barem standard opisan u pravilu D-1 ili pravilu D-2 do 2016. godine, nakon čega mora zadovoljavati barem standard opisan u pravilu D-2.

2. Brod na koji se primjenjuje stavak 1. mora udovoljavati uvjetima iz stavka 1. najkasnije do prvog međupregleda ili pregleda u svrhu produljenja valjanosti Svjedodžbe, ovisno koje se prije izvrši, nakon datuma godišnjice isporuke broda u godini usklađenosti sa standardom primjenjivim na brod.

3. Brod sagrađen 2009. ili kasnije, s kapacitetom balastnih voda manjim od 5000 kubičnih metara, provodi upravljanje balastnim vodama koje zadovoljava barem standard opisan u pravilu D-2.

4. Brod sagrađen 2009. ili kasnije, ali prije 2012., s kapacitetom balastnih voda od 5000 kubičnih metara ili više, provodi upravljanje balastnim vodama u skladu sa stavkom 1.2.

5. Brod sagrađen 2012. ili kasnije, s kapacitetom balastnih voda od 5000 kubičnih metara ili više, provodi upravljanje balastnim vodama koje zadovoljava barem standard opisan u pravilu D-2.

6. Zahtjevi iz ovoga pravila ne primjenjuju se na brodove koji ispuštaju balastne vode u prihvatna postrojenja pri čijoj su konstrukciji uzete u obzir Smjernice koje je Organizacija razvila za takva postrojenja.

7. Druge metode upravljanja balastnim vodama također se mogu prihvatiti kao alternative zahtjevima opisanima u stavcima 1. do 5, pod uvjetom da takve metode osiguravaju barem jednaku razinu zaštite okoliša, ljudskog zdravlja, imovine ili sredstava, te da ih u načelu odobrava Odbor.

Pravilo B-4

Izmjena balastnih voda

1. Brod koji vrši izmjenu balastnih voda radi zadovoljavanja standarda iz pravila D-1 mora:

.1 kada god je moguće, vršiti takvu izmjenu balastnih voda najmanje 200 morskih milja udaljen od najbližeg kopna i u vodi čija dubina iznosi najmanje 200 metara, uzimajući u obzir Smjernice koje je razvila Organizacija;

.2 u slučajevima kada brod ne može izvršiti izmjenu balastnih voda u skladu sa stavkom 1.1, takva se izmjena balastnih voda vrši uzimajući u obzir Smjernice opisane u stavku 1.1 te što je dalje moguće od najbližeg kopna, a u svakom slučaju barem 50 morskih milja od najbližeg kopna i u vodi čija je dubina najmanje 200 metara.

2. U pomorskim područjima u kojima dubina ili udaljenost od najbližeg kopna ne zadovoljavaju čimbenike opisane u stavcima 1.1 ili 1.2, država luke može odrediti područja, nakon savjetovanja s okolnim ili drugim državama, prema potrebi, u kojima brod može izvršiti izmjenu balastnih voda, uzimajući u obzir Smjernice opisane u stavku 1.1.

3. Od broda se ne smije tražiti da skrene sa svojeg predviđenog puta plovidbe niti da odgodi plovidbu u cilju ispunjavanja bilo kojeg zahtjeva iz stavka 1.

4. Od broda koji vrši izmjenu balastnih voda ne smije se zahtijevati ispunjavanje propisa iz stavaka 1. ili 2, prema potrebi, ako kapetan opravdano zaključi da bi takva izmjena ugrozila sigurnost ili stabilnost broda, njegove posade, ili njegovih putnika zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, osnivanja broda ili naprezanja, kvara na opremi, ili bilo kojeg drugog izvanrednog stanja.

5. Ako brod treba izvršiti izmjenu balastnih voda, no ne učini to u skladu s ovim pravilom, razlozi se upisuju u Dnevnik balastnih voda.

Pravilo B-5

Upravljanje talozima za brodove

1. Svi su brodovi dužni ukloniti i odbaciti taloge iz prostora namijenjenih prijevozu balastnih voda, u skladu s odredbama brodskog Plana upravljanja balastnim vodama.

2. Brodovi opisani u pravilima B-3.3 do B-3.5 trebaju, bez ugrožavanja sigurnosti i radne učinkovitosti, biti osnovani i sagrađeni tako da omogućuju smanjenje unosa i neželjenog zadržavanja taloga, olakšano uklanjanje taloga te siguran pristup radi uklanjanja taloga i uzimanja uzoraka, uvažavajući smjernice koje je razvila Organizacija. Brodovi opisani u pravilu B-3.1 trebaju, u najvećoj mogućoj mjeri, ispunjavati zahtjeve ovoga stavka.

Pravilo B-6

Dužnosti službenika i posade

U provedbi upravljanja balastnim vodama, službenici i posada moraju biti upoznati sa svojim dužnostima specifičnima za brod na kojem služe te moraju, u skladu sa svojim dužnostima, biti upoznati s brodskim Planom upravljanja balastnim vodama.

ODJELJAK C
POSEBNI ZAHTJEVI U ODREĐENIM PODRUČJIMA

Pravilo C-1

Dodatne mjere

1. Ako jedna od stranaka, pojedinačno ili zajednički s drugim strankama, utvrdi da su, pored mjera navedenih u Odlomku B, nužne dodatne mjere u cilju sprečavanja, smanjivanja ili zaustavljanja prijenosa štetnih vodenih organizama i patogena kroz brodske balastne vode i taloge, tada predmetna stranka, pojedinačno ili zajednički s drugim strankama, može, u skladu s međunarodnim pravom, zahtijevati da brodovi ispunjavaju određene standarde ili uvjete.

2. Prije uspostave standarda ili zahtjeva u okviru stavka 1., nužno je da se stranka ili stranke posavjetuju s okolnim ili drugim državama na koje mogu utjecati takvi standard ili zahtjevi.

3. Stranka ili stranke koje namjeravaju uvesti dodatne mjere u skladu sa stavkom 1. dužne su:

.1 uzeti u obzir Smjernice koje je razvila Organizacija.

.2 priopćiti Organizaciji svoju namjeru uvođenja dodatne mjere ili mjera najmanje 6 mjeseci, izuzevši u hitnim ili slučajevima epidemije, prije predviđenog datuma provedbe mjere ili mjera. Takvo priopćenje mora uključivati:

.1 precizne koordinate mjesta primjene dodatne mjere ili mjera;

.2 potrebu i razloge primjene dodatne mjere ili mjera, uključujući, kada god je moguće, očekivane prednosti;

.3 opis dodatne mjere ili mjera; i

.4 bilo kakve postupke koji bi mogli olakšati usklađenost brodova s dodatnom mjerom ili mjerama.

.3 u opsegu propisanom običajnim međunarodnim pravom, prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora, po potrebi, pribaviti odobrenje Organizacije.

4. Stranka ili stranke, prilikom uvođenja takvih dodatnih mjera, dužne su učiniti dostupnima sve odgovarajuće usluge koje mogu uključivati, ali nisu ograničene na, obavijesti pomorcima o područjima, raspoloživim i alternativnim pravcima ili lukama, u najvećoj mogućoj mjeri, kako bi se smanjilo opterećenje broda.

5. Bilo koje dodatne mjere usvojene od stranke ili stranka ne smiju ugroziti sigurnost i zaštitu broda te se ni u kojim okolnostima ne smiju kositi s bilo kojom drugom konvencijom koje se mora pridržavati predmetni brod.

6. Stranka ili stranke koje uvode dodatne mjere smiju odbaciti primjenu tih mjera tijekom određenog razdoblja ili u određenim okolnostima koje smatraju primjerenima.

Pravilo C-2

Upozorenja vezana uz uzimanje balastnih voda u pojedinim područjima i pripadajuće mjere država pripadnosti

1. Stranka se obvezuje obavijestiti pomorce o područjima pod svojom nadležnošću u kojima brodovi ne smiju uzimati balastne vode zbog poznatih okolnosti. Predmetna je stranka u takve obavijesti dužna uključiti precizne koordinate područja te, ako je moguće, navesti bilo koje alternativno područje prikladno za uzimanje balastnih voda. Upozorenja se mogu izdati za područja:

.1 za koja je poznato da sadržavaju izvorišta epidemija, zaraza ili populacija štetnih vodenih organizama i patogena (npr. otrovna cvjetanja algi) koji mogu biti od značaja prilikom uzimanja ili ispuštanja balastnih voda;

.2 koja se nalaze u blizini kanalizacijskih ispusta; ili

.3 na kojima su plimna ispiranja slaba ili razdoblja u kojima su struje plime i oseke zamućenije nego inače.

2. Osim obavještavanja pomoraca o područjima u skladu s odredbama stavka 1. stranka je dužna izvijestiti Organizaciju i bilo koju potencijalno ugroženu priobalnu državu o bilo kojim područjima navedenima u stavku 1. te o vremenskim razdobljima tijekom kojih takva upozorenja mogu biti na snazi. Obavijest Organizaciji i bilo kojoj potencijalno ugroženoj priobalnoj državi mora uključivati precizne koordinate područja te, ako je moguće, navoditi bilo koje alternativno područje prikladno za uzimanje balastnih voda. Obavijest mora uključivati savjet brodovima koji trebaju uzeti balastnu vodu u tom području, uz opis postupaka predviđenih za druge načine snabdijevanja. Predmetna je stranka također dužna izvijestiti pomorce, Organizaciju i bilo koju potencijalno ugroženu priobalnu državu o vremenu u kojem određeno upozorenje prestaje važiti.

Pravilo C-3

Priopćavanje informacija

Organizacija je dužna na bilo koji prikladan način omogućiti dostupnost informacija koje su joj priopćene na temelju pravila C-1 i C-2.

Odjeljak D
STANDARDI ZA UPRAVLJANJE BALASTNIM VODAMA

Pravilo D-1

Standard za izmjenu balastnih voda

1. Brodovi koji vrše izmjenu balastnih voda u skladu s ovim pravilom dužni su to činiti uz učinkovitost od najmanje 95 posto volumetričke izmjene balastnih voda.

2. S obzirom na brodove koji izmjenjuje balastne vode metodom pumpanja, ako je pumpanje izvršeno tri puta za volumetrički kapacitet svakog balastnog tanka, smatra se da je zadovoljen standard opisan u stavku 1. Ako je pumpanje izvršeno manje od tri puta, volumetrički se kapacitet može prihvatiti pod uvjetom da brod može dokazati da je ispunjeno najmanje 95 posto volumetričke izmjene.

Pravilo D-2

Standard za ispuštanje balastnih voda

1. Brodovi koji provode upravljanje balastnim vodama u skladu s ovim pravilom dužni su ispustiti manje od 10 održivih organizama po kubičnom metru, čije su minimalne dimenzije veće ili jednake 50 mikrometara, te manje od 10 održivih organizmima po mililitru, čije su minimalne dimenzije manje od 50 mikrometara, te čije su minimalne dimenzije veće od ili jednake 10 mikrometara; tako da ispuštanje indikativnih mikroba ne smije premašivati zadane koncentracije opisane u stavku 2.

2. Indikativni mikrobi, kao standard za ljudsko zdravlje, uključuju:

.1 Toksikogeni mikroorganizam Vibrio cholerae (O1 i O139) s manje od 1 jedinice koja stvara kolonije (cfu) na 100 mililitara ili manje od 1 cfu po 1 gramu (težina u vlažnom stanju) uzoraka zooplanktona;

.2 Escherichia coli, manje od 250 cfu na 100 millilitara;

.3 Crijevni enterokok, manje od 100 cfu na 100 millilitara.

Pravilo D-3

Zahtjevi za odobrenje sustava upravljanja balastnim vodama

1. Izuzevši kako je navedeno u stavku 2, sustave upravljanja balastnim vodama korištene u skladu s ovom Konvencijom mora odobriti Nadležna uprava, uzimajući u obzir Smjernice koje je razvila Organizacija.

2. Sustave upravljanja balastnim vodama koji koriste aktivne tvari ili pripravke koji sadržavaju jednu ili više aktivnih tvari radi usklađenosti s ovom Konvencijom odobrava Organizacija, na temelju postupka koji je sama razvila. Taj postupak mora opisivati postupke odobrenja i povlačenja odobrenja aktivnih tvari te predloženi način njihove primjene. Kod povlačenja odobrenja, korištenje odgovarajuće aktivne tvari ili više njih zabranjuje se na godinu dana nakon datuma takvog povlačenja.

3. Sustavi upravljanja balastnim vodama korišteni u skladu s ovom Konvencijom moraju biti sigurni s obzirom na brod, njegovu opremu i posadu.

Pravilo D-4

Prototipne tehnologije obrade vodenog balasta

1. Za svaki brod koji, prije nego što se na njega počne primjenjivati standard iz pravila D-2, sudjeluje u programu odobrenom od Nadležne uprave, s ciljem ispitivanja i procjene novih tehnologija obrade vodenog balasta, standard iz pravila D-2 neće se početi primjenjivati na taj brod dok ne prođe pet godina od datuma kada bi brod inače trebao biti usklađen s takvim standardom.

2. Za svaki brod koji, nakon datuma kada se na njega počne primjenjivati standard iz pravila D-2, sudjeluje u programu odobrenom od Nadležne uprave, uzimajući u obzir Smjernice koje je razvila Organizacija, s ciljem ispitivanja i procjene novih tehnologija obrade balastnih voda iz kojega mogu nastati tehnologije obrade sa standardom većim od onoga iz pravila D-2, standard iz pravila D-2 prestaje se primjenjivati na taj brod tijekom razdoblja od pet godina od datuma uvođenja takve tehnologije.

3. Pri uspostavi i provedbi bilo kojeg programa ispitivanja i procjene novih tehnologija obrade balastnih voda, stranke se obvezuju na sljedeće:

.1 uvažavanje Smjernica koje je razvila Organizacija, i

.2 dopuštanje sudjelovanja tek minimalnog broja brodova nužnog za učinkovito ispitivanje takvih tehnologija.

4. Tijekom razdoblja ispitivanja i procjene, sustav obrade mora se koristiti dosljedno i u skladu s predviđenim planom.

Pravilo D-5

Revizija standarda koju vrši organizacija

1. Na sastanku Odbora održanom najkasnije tri godine prije najranijeg datuma stupanja na snagu standarda navedenog u pravilu D-2, Odbor je dužan izvršiti reviziju kojom se utvrđuje raspoloživost odgovarajućih tehnologija u svrhu dostizanja tog standarda, procjenjuju kriteriji iz stavka 2, kao i društveno-gospodarske posljedice, posebice s obzirom na razvojne potrebe zemalja u razvoju, naročito malih otočnih država u razvoju. Odbor se također obvezuje na vršenje povremenih revizija, prema potrebi, s ciljem provjere primjenjivih zahtjeva za brodove opisanih u pravilu B-3.1, kao i bilo kojih drugih značajki upravljanja balastnim vodama spomenutih u ovom Dodatku, uključujući bilo koje Smjernice koje je razvila Organizacije.

2. Takve revizije odgovarajućih tehnologija također uzimaju u obzir:

.1 sigurnosne čimbenike vezane uz brod i posadu;

.2 ekološku prihvatljivost, tj., ne smiju stvarati veći utjecaj na okoliš od onoga koji otklanjaju;

.3 izvedivost, tj., usklađenost s osnivanjem i radom broda;

.4 isplativost, tj., ekonomičnost; i

.5 biološku učinkovitost u smislu uklanjanja ili onemogućavanja održivosti štetnih vodenih organizama i patogena u balastnim vodama.

3. Odbor može osnovati skupine za provođenje revizija opisanih u stavku 1. Odbor određuje sastav, referentne uvjete i svojstvena pitanja kojima se bave spomenute osnovane skupine. Takve skupine mogu razvijati i prosljeđivati strankama na razmatranje prijedloge izmjena i dopuna ovoga Dodatka. Isključivo stranke smiju sudjelovati u sastavljanju preporuka te izmjena i dopuna odluka Odbora.

4. Ako, na temelju revizija opisanih u ovome pravilu, stranke odluče usvojiti izmjene i dopune ovoga Dodatka, takve se izmjene i dopune usvajaju i stupaju na snagu u skladu s postupcima sadržanima u članku 19. ove Konvencije.

Odjeljak E
ZAHTJEVI ZA PREGLED I IZDAVANJE SVJEDODŽBI ZA UPRAVLJANJE BALASTNIM VODAMA

Pravilo E-1

Pregledi

1. Brodovi čija težina iznosi 400 bruto-tona i više, a na koje se primjenjuje ova Konvencija, isključujući plutajuće platforme, plovne skladišne jedinice (FSU) i plovne jedinice za proizvodnju, skladištenje i prekrcaj (FPSO), podliježu sljedećim pregledima:

.1 Početnom pregledu prije stavljanja broda u službu ili prije prvog izdavanja Svjedodžbe propisane pravilima E-2 ili E-3. Ovim se pregledom potvrđuje da su Plan upravljanja balastnim vodama, propisan pravilom B-1, te sve pripadajuće konstrukcije, oprema, sustavi, uređaji, izvedbe i materijali ili postupci, potpuno u skladu sa zahtjevima ove Konvencije.

.2 Pregledu radi produljenja valjanosti Svjedodžbe, u razmacima koje odredi nadležna uprava ali koji ne prelaze pet godina, izuzev ako se primjenjuju pravila E-5.2, E-5.5, E-5.6, ili E-5.7. Ovim se pregledom potvrđuje da su Plan upravljanja balastnim vodama, propisan pravilom B-1, te sve pripadajuće konstrukcije, oprema, sustavi, uređaji, izvedbe i materijali ili postupci, potpuno u skladu sa zahtjevima ove Konvencije.

.3 Međupregled u roku od tri mjeseca prije ili poslije druge godišnjice, ili u roku od tri mjeseca prije ili poslije treće godišnjice potpisivanja Svjedodžbe, koji se vrši umjesto jednog od godišnjih pregleda navedenih u stavku 1.4. Međupregledima se potvrđuje da su oprema, pripadajuće konstrukcije i postupci za upravljanje balastnim vodama potpuno u skladu s primjenjivim zahtjevima ovog Dodatka te da su u ispravnom stanju. Takvi se međupregledi potvrđuju Svjedodžbom izdanom na temelju pravila E-2 ili E-3.

.4 Godišnji pregled u roku od tri mjeseca prije ili poslije svakog datuma godišnjice, uključujući opću inspekciju konstrukcije, bilo kojeg dijela opreme, sustava, uređaja, izvedbe i materijala ili postupaka povezanih s Planom upravljanja balastnim vodama, na temelju pravila B-1, kako bi se osiguralo da su održavani u skladu sa stavkom 9. te da su i dalje prihvatljivi za službu kojoj je brod namijenjen. Takvi se godišnji pregledi potvrđuju Svjedodžbom izdanom na temelju pravila E-2 ili E-3.

.5 Dodatni pregled, bilo opći ili djelomični, u skladu s okolnostima, vrši se nakon promjene, zamjene ili značajnijega popravka konstrukcije, opreme, sustava, uređaja, izvedbe i materijala nužnih za postizanje potpune usklađenosti s ovom Konvencijom. Pregledom se mora utvrditi jesu li takva promjena, zamjena ili značajan popravak učinkovito izvršeni te je li brod usklađen sa zahtjevima ove Konvencije. Takvi se pregledi potvrđuju Svjedodžbom izdanom na temelju pravila E-2 ili E-3.

2. Nadležna uprava utvrđuje odgovarajuće mjere za brodove koji ne podliježu odredbama stavka 1. u cilju osiguravanja usklađenosti s važećim propisima ove Konvencije.

3. Preglede brodova u svrhu provedbe propisa ove Konvencije vrše službenici Nadležne uprave. Nadležna uprava može, međutim, povjeriti preglede ili nadzornicima imenovanima za tu svrhu ili priznatim organizacijama.

4. Nadležna uprava koja imenuje nadzornike ili priznaje organizacije za provedbu pregleda, kako je opisano u stavku 3, dužna je, kao minimum, ovlastiti takve imenovane nadzornike ili priznate organizacije da:

.1 zahtijevaju usklađenost broda koji pregledavaju s odredbama ove Konvencije; i

.2 provode preglede i inspekcije ako to zatraže odgovarajuća nadležna tijela države luke koja je stranka ove Konvencije.

5. Nadležna je uprava dužna izvijestiti Organizaciju o posebnim odgovornostima i uvjetima ovlasti dodijeljenih imenovanim nadzornicima ili priznatim organizacijama, kako bi te informacije bile proslijeđene strankama za potrebe informiranja njihovih službenika.

6. Ako Nadležna uprava, imenovani nadzornik ili priznata organizacija utvrde da brodsko upravljanje balastnim vodama nije u skladu s pojedinostima navedenima na Svjedodžbi propisanoj pravilima E-2 ili E-3, ili da brod nije u stanju nastaviti plovidbu bez opasnosti od nanošenja štete okolišu, ljudskom zdravlju, imovini ili sredstvima, tada su nadzornik ili organizacija dužni hitno osigurati poduzimanje popravne radnje radi usklađivanja broda sa Svjedodžbom. Nadzornik ili organizacija o tome se odmah izvještavaju, pazeći da se u tom slučaju Svjedodžba ne izda ili, ako je izdana, da se povuče, prema potrebi. Ako se brod nalazi u luci druge stranke, odgovarajuća nadležna tijela države luke moraju o tome biti hitno obaviještena. Kada službenik Nadležne uprave, imenovani nadzornik ili priznata organizacija o tome obavijeste odgovarajuća nadležna tijela države luke, vlada predmetne države luke dužna je pružiti tom službeniku, nadzorniku ili organizaciji svaku potrebnu pomoć pri vršenju obveza u okviru ovoga pravila, uključujući bilo koji postupak opisan u članku 9.

7. Kada god brod zadesi nesreća ili se otkrije nedostatak koji u velikoj mjeri utječe na sposobnost broda da upravlja balastnim vodama u skladu s ovom Konvencijom, vlasnik, brodar ili druga osoba odgovorna za brod dužni su o tome hitno obavijestiti Nadležnu upravu, priznatu organizaciju ili imenovanog nadzornika odgovornog za izdavanje odgovarajuće Svjedodžbe, koji će potaknuti pokretanje istrage kojom se utvrđuje potreba za pregledom propisanim u stavku 1. Ako se brod nalazi u luci druge stranke, vlasnik, brodar ili druga odgovorna osoba također su dužni hitno o tome izvijestiti odgovarajuća nadležna tijela države luke, a imenovani nadzornik ili priznata organizacija utvrđuju je li takvo izvješće poslano.

8. U svakom slučaju, predmetna nadležna uprava u cijelosti jamči potpunost i učinkovitost pregleda te osigurava nužne postupke za ispunjavanje ove obveze.

9. Stanje broda i njegove opreme, sustava i postupaka održava se takvim da zadovoljava propise ove Konvencije, kako bi se osiguralo da brod u svakom pogledu može nastaviti ploviti morem bez opasnosti od štete po okoliš, ljudsko zdravlje, imovinu ili sredstva.

10. Po obavljanju bilo kojeg pregleda broda iz stavka 1, nikakva se promjena ne provodi na konstrukciji, bilo kojem dijelu opreme, uređajima, sustavima ili materijalima povezanima s Planom upravljanja balastnim vodama propisanim pravilom B-1 i obuhvaćenim pregledom, bez sankcija upućenih od Nadležne uprave, izuzev ako je u pitanju izravna zamjene takve opreme ili uređaja.

Pravilo E-2

Izdavanje ili ovjera svjedodžbe

1. Nadležna je uprava dužna osigurati izdavanje Svjedodžbe brodu na koji se primjenjuje uredba E-1 nakon uspješnog završetka pregleda izvršenog u skladu s pravilom E-1. Svjedodžbu izdanu pod nadležnošću stranke dužne su priznati druge stranke te je za sve potrebe ove Konvencije smatrati jednako pravomoćnom kao i Svjedodžbe koje same izdaju.

2. Svjedodžbe izdaje ili ovjerava nadležna uprava ili bilo koja osoba ili organizacija koja je za to valjano ovlaštena. U svakom slučaju, nadležna uprava preuzima punu odgovornost za Svjedodžbu.

Pravilo E-3

Izdavanje ili ovjera svjedodžbe koju vrši druga stranka

1. Na zahtjev Nadležne uprave, druga stranka može zatražiti pregled broda nakon čega, ako je zadovoljena usklađenost s odredbama ove Konvencije, izdaje ili odobrava izdavanje Svjedodžbe brodu, te ako je potrebno, ovjerava ili odobrava ovjeru te Svjedodžbe na brodu, u skladu s ovim Dodatkom.

2. Primjerak Svjedodžbe te primjerak izvješća o pregledu hitno se prosljeđuju Nadležnoj upravi koja ih potražuje.

3. Tako izdana Svjedodžba mora sadržavati izjavu o tome da je izdana na zahtjev Nadležne uprave te ima jednaku pravovaljanost i priznatost kao i Svjedodžba koju izdaje Nadležna uprava.

4. Nikakva se Svjedodžba ne izdaje brodu koji ima pravo vijati zastavu države koja nije stranka ove Konvencije.

Pravilo E-4

Obrazac svjedodžbe

Svjedodžba se sastavlja na službenom jeziku stranke koja ga izdaje, prema obrascu izloženom u Prilogu I. Ako taj jezik nije engleski, francuski ili španjolski, tekst mora uključivati prijevod na jedan od tih jezika.

Pravilo E-5

Trajanje i valjanost svjedodžbe

1. Svjedodžba se izdaje za razdoblje koje određuje Nadležna uprava, no ono ne smije premašivati pet godina.

2. Pregled u svrhu produljenja valjanosti Svjedodžbe:

.1 Unatoč zahtjevima stavka 1, po završetku pregleda izvršenog u svrhu produljenja valjanosti Svjedodžbe tri mjeseca prije datuma isteka postojeće Svjedodžbe, nova Svjedodžba ima valjanost od datuma završetka pregleda u svrhu produljenja valjanosti Svjedodžbe do datuma koji ne smije premašivati pet godina od datuma isteka valjanosti postojeće Svjedodžbe.

.2 Po završetku pregleda u svrhu produljenja valjanosti Svjedodžbe nakon datuma isteka postojeće Svjedodžbe, nova Svjedodžba ima valjanost od datuma završetka pregleda u svrhu produljenja valjanosti Svjedodžbe do datuma koji ne smije premašivati pet godina od datuma isteka valjanosti postojeće Svjedodžbe.

.3 Ako je pregled u svrhu produljenja valjanosti Svjedodžbe izvršen više od tri mjeseca prije datuma isteka postojeće Svjedodžbe, nova Svjedodžba ima valjanost od datuma završetka pregleda u svrhu produljenja valjanosti Svjedodžbe do datuma koji ne smije premašivati pet godina od datuma završetka pregleda u svrhu produljenja valjanosti Svjedodžbe.

3. Ako je Svjedodžba izdana za razdoblje kraće od pet godina, nadležna uprava može produljiti razdoblje valjanosti Svjedodžbe nakon datuma isteka do maksimalnog razdoblja navedenog u stavku 1, pod uvjetom da su pregledi navedeni u pravilu E-1.1.3, primjenjivi ako je Svjedodžba izdana za razdoblje od pet godina, izvršeni na odgovarajući način.

4. Ako je pregled u svrhu produljenja valjanosti Svjedodžbe obavljen, a nova se Svjedodžba ne može izdati ili predati brodu prije datuma isteka postojeće Svjedodžbe, osoba ili organizacija koju je ovlastila nadležna uprava mogu prihvatiti postojeću Svjedodžbu, a takva se Svjedodžba prihvaća kao važeća za sljedeće razdoblje koje ne smije premašivati pet mjeseci od datuma isteka Svjedodžbe.

5. Ako se brod u vrijeme isteka valjanosti Svjedodžbe ne nalazi u luci u kojoj se treba izvršiti pregled, nadležna uprava može privremeno produljiti rok valjanosti Svjedodžbe, no to se privremeno produljenje odobrava isključivo kako bi se brodu omogućilo da dovrši svoje putovanje u luku u kojoj se treba izvršiti pregled, a zatim samo u slučajevima u kojima je to primjereno i razumno. Nijedno privremeno produljenje Svjedodžba ne smije biti dulje od tri mjeseca, a brod kojemu je odobreno takvo privremeno produljenje, po svojemu dolasku u luku u kojoj se treba izvršiti pregled, nema zahvaljujući takvom privremenom produljenju pravo napustiti luku bez nove Svjedodžbe. Po završetku pregleda u svrhu produljenja valjanosti Svjedodžbe, nova Svjedodžba ima valjanost do datuma koji ne smije premašivati razdoblje od pet godina od datuma isteka valjanosti postojeće Svjedodžbe prije izdavanja privremenog produljenja.

6. Svjedodžbu izdanu brodu koji plovi na kratkim putovanjima, a koja nije privremeno produljena sukladno prethodnim stavkama ovoga pravila, može privremeno produljiti nadležna uprava tijekom razdoblja počeka od najviše mjesec dana od datuma isteka valjanosti koji je na njoj naveden. Po završetku pregleda u svrhu produljenja valjanosti Svjedodžbe, nova Svjedodžba ima valjanost do datuma koji ne smije premašivati razdoblje od pet godina od datuma isteka valjanosti postojeće Svjedodžbe prije izdavanja privremenog produljenja.

7. U posebnim okolnostima, prema odluci Nadležne uprave, nova Svjedodžba ne treba biti datirana od datuma isteka valjanosti postojeće Svjedodžbe, prema zahtjevima stavaka 2.2, 5 ili 6 ovoga pravila. U takvim posebnim okolnostima, nova Svjedodžba ima valjanost do datuma koji ne smije premašivati pet godina od datuma završetka pregleda u svrhu produljenja valjanosti Svjedodžbe.

8. Ako je godišnji pregled obavljen prije razdoblja navedenog u pravilu E-1, tada:

.1 datum godišnjice naznačen na Svjedodžbi treba izmijeniti, uz ovjeru, u datum koji ne smije premašivati tri mjeseca nakon datuma dovršetka pregleda;

.2 sljedeći godišnji pregled ili međupregled propisan pravilom E-1 moraju se dovršiti u razmacima propisanima istim pravilom, koristeći novi datum godišnjice;

.3 datum isteka valjanosti može ostati nepromijenjen pod uvjetom da se izvrši jedan ili više godišnjih pregleda, prema potrebi, na način da se ne premaše najdulji razmaci između pregleda propisani pravilom E-1.

9. Svjedodžba izdana temeljem pravila E-2 ili E-3 prestaje važiti u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

.1 ako je došlo do izmjene, zamjene ili značajnoga popravka konstrukcije, opreme, sustava, uređaja, izvedbe i materijala koji moraju biti potpuno usklađeni s ovom Konvencijom, a Svjedodžba nije ovjerena u skladu s ovim Dodatkom;

.2 po prelasku broda na vijanje zastave druge države. Nova se Svjedodžba izdaje isključivo kada se stranka koja izdaje novu Svjedodžbu u potpunosti uvjeri da je brod u skladu sa zahtjevima pravila E-1. U slučaju prelaska na vijanje zastave druge stranke, ako se Svjedodžba potražuje u roku od tri mjeseca nakon prelaska na plovidbu pod drugom zastavom, stranka čiju je zastavu brod prethodno vijao dužna je, što je prije moguće, proslijediti Nadležnoj upravi primjerke Svjedodžbe broda prije prelaska te, ako postoje, primjerke odgovarajućih izvješća o pregledu;

.3 ako odgovarajući pregledi nisu dovršeni unutar razdoblja naznačenog u pravilu E-1.1; ili

.4 ako Svjedodžba nije ovjerena u skladu s pravilom E-1.1.

PRILOG I

Obrazac Međunarodne svjedodžbe o upravljanju balastnim vodama

MEĐUNARODNA SVJEDODŽBA O UPRAVLJANJU BALASTNIM VODAMA

Izdano prema odredbama Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima (u nastavku teksta: Konvencija) pod nadležnošću Vlade

...................................................................................................................

(puni naziv države)

od ..............................................................................................................

(puni naziv nadležne osobe ili organizacije ovlaštene u skladu s odredbama Konvencije)

Podaci o brodu*[2]

Ime broda ................................................................................................

Broj ili znak raspoznavanja ...................................................................

Luka upisa ...............................................................................................

Bruto-tonaža ............................................................................................

IMO broj[3] ..............................................................................................

Datum izgradnje .....................................................................................

Kapacitet spremnika balastnih voda (u kubičnim metrima) .............

Pojedinosti o korištenim metodama upravljanja balastnim vodama

Korištena metoda upravljanja balastnim vodama ...............................

Datum uvođenja (ako je primjenjivo) ..................................................

Ime proizvođača (ako je primjenjivo) ..................................................

Glavne metode upravljanja balastnim vodama koje se koriste na brodu su:

? u skladu s pravilom D-1

? u skladu s pravilom D-2 (opisati) ....................................................

? brod podliježe pravilu D-4

OVIM SE PUTEM POSVJEDOČUJE:

1 da je brod pregledan u skladu s pravilom E-1 Dodatka ove Konvencije; i

2 da je pregledom utvrđeno da je upravljanje balastnim vodama na brodu u skladu s Dodatkom Konvenciji.

Ova je svjedodžba valjana do dana ...................... te podliježe pregledima u skladu s pravilom E-1 iz Dodatka ovoj Konvenciji.

Datum dovršetka pregleda koji je temelj ove svjedodžbe piše se u obliku: dan/mjesec/godina

Izdano u ...................................................................................................

(Mjesto izdavanja svjedodžbe)

...................................................................................................................

(Datum izdavanja) (Potpis ovlaštene osobe koja je izdala svjedodžbu)

(Pečat ili žig odgovarajuće nadležne uprave)

OVJERA GODIŠNJEG PREGLEDA I MEĐUPREGLEDA

OVIM SE PUTEM POSVJEDOČUJE da je pregledom propisanim pravilom E-1 iz Dodatka Konvenciji utvrđeno da brod ispunjava odgovarajuće odredbe ove Konvencije:

Godišnji pregled Potpis .............................................

(Potpis valjano ovlaštene osobe)

Mjesto ...............................

Datum ...............................

(Pečat ili žig odgovarajuće nadležne uprave)

Godišnji pregled/Međupregled*[4]: Potpis .............................................

(Potpis valjano ovlaštene osobe)

Mjesto ...............................

Datum ...............................

(Pečat ili žig odgovarajuće nadležne uprave)

Godišnji pregled/Međupregled*: Potpis .............................................

(Potpis valjano ovlaštene osobe)

Mjesto ...............................

Datum ...............................

(Pečat ili žig odgovarajuće nadležne uprave)

Godišnji pregled: Potpis .............................................

(Potpis valjano ovlaštene osobe)

Mjesto ...............................

Datum ...............................

(Pečat ili žig odgovarajuće nadležne uprave)

GODIŠNJI PREGLED / MEĐUPREGLED U SKLADU S PRAVILOM E-5.8.3

OVIM SE PUTEM POSVJEDOČUJE da je, prilikom godišnjeg pregleda/međupregleda*[5] u skladu s pravilom E-5.8.3 iz Dodatka ovoj Konvenciji, utvrđeno da brod ispunjava odgovarajuće odredbe ove Konvencije:

Potpis .............................................

(Potpis valjano ovlaštene osobe)

Mjesto ...............................

Datum ...............................

(Pečat ili žig odgovarajuće nadležne uprave)

OVJERA ZA PRODULJENJE VALJANOSTI SVJEDODŽBE AKO JE VALJANOST KRAĆA OD PET GODINA UZ PRIMJENU PRAVILA E-5.3

Brod ispunjava odgovarajuće odredbe Konvencije, a ova se svjedodžba, u skladu s pravilom E-5.3 iz Dodatka Konvenciji, prihvaća kao valjana do ................................................................................................

Potpis .............................................

(Potpis valjano ovlaštene osobe)

Mjesto ...............................

Datum ...............................

(Pečat ili žig odgovarajuće nadležne uprave)

OVJERA NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA U SVRHU PRODULJENJA VALJANOSTI SVJEDODŽBE UZ PRIMJENU PRAVILA E-5.4

Brod ispunjava odgovarajuće odredbe Konvencije, a ova se svjedodžba, u skladu s pravilom E-5.4 iz Dodatka Konvenciji, prihvaća kao valjana do ................................................................................................

Potpis .............................................

(Potpis valjano ovlaštene osobe)

Mjesto ...............................

Datum ...............................

(Pečat ili žig odgovarajuće nadležne uprave)

OVJERA ZA PRODULJENJE VALJANOSTI SVJEDODŽBE DO DOLASKA U LUKU PREGLEDA ILI ZA RAZDOBLJE POČEKA UZ PRIMJENU PRAVILA E-5.5 ILI E-5.6

Ova se svjedodžba, u skladu s pravilima E-5.5 ili E-5.6[6]* iz Dodatka Konvenciji, prihvaća kao valjana do .....................................................

Potpis .............................................

(Potpis valjano ovlaštene osobe)

Mjesto ...............................

Datum ...............................

(Pečat ili žig odgovarajuće nadležne uprave)

OVJERA ZA PROMJENU DATUMA GODIŠNJICE UZ PRIMJENU PRAVILA E-5.8

U skladu s pravilom E-5.8 iz Dodatka Konvenciji, novi datum godišnjice je ......................................................................................................

Potpis .............................................

(Potpis valjano ovlaštene osobe)

Mjesto ...............................

Datum ...............................

(Pečat ili žig odgovarajuće nadležne uprave)

U skladu s pravilom E-5.8 iz Dodatka Konvenciji, novi datum godišnjice je ......................................................................................................

Potpis .............................................

(Potpis valjano ovlaštene osobe)

Mjesto ...............................

Datum ...............................

(Pečat ili žig odgovarajuće nadležne uprave)

PRILOG II.

Obrazac dnevnika balastnih voda

MEĐUNARODNA KONVENCIJA O NADZORU I UPRAVLJANJU BRODSKIM BALASTNIM VODAMA I TALOZIMA

Razdoblje od: .......................................... do: .........................................

Ime broda ................................................................................................

IMO broj ..................................................................................................

Bruto-tonaža ............................................................................................

Zastava .....................................................................................................

Kapacitet spremnika balastnih voda (u kubičnim metrima) .....................................................

Brod posjeduje Plan upravljanja balastnim vodama ?

Dijagram broda s označenim spremnicima balastnih voda:

1 Uvod

U skladu s pravilom B-2 iz Dodatka Međunarodnoj konvenciji o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima, obvezno je voditi dnevnik o svim radnjama vezanima uz balastne vode. To se također odnosi na ispuštanje balastnih voda u more te na postrojenja za prihvat.

2 Balastne vode i upravljanje balastnim vodama

»Balastne vode« su vode sa svojim suspendiranim tvarima ukrcanima na brod radi kontrole uzdužnog nagiba broda, poprečnog nagiba broda, gaza, stabilnosti ili pritiska broda. Upravljanje balastnim vodama u skladu je s odobrenim Planom upravljanja balastnim vodama, uzimajući u obzir Smjernice*[7] koje je razvila Organizacija.

3 Zabilježbe u Dnevnik balastnih voda

Zabilježbe u Dnevnik balastnih voda vrše se u sljedećim slučajevima:

3 .1 Prilikom uzimanja balastnih voda:

.1 Datum, vrijeme i lokacija luke ili postrojenja za prihvat (luka ili geografska širina/dužina) te dubina ako se uzimanje obavlja izvan luke.

.2 Procijenjena zapremina prihvata izražena u kubičnim metrima.

.3 Potpis službenika nadležnog za postupak.

3 .2 Svaki put kada balastne vode cirkuliraju ili se obrađuju za potrebe upravljanja balastnim vodama:

.1 Datum i vrijeme postupka.

.2 Procijenjena zapremina koja cirkulira ili se obrađuje (izražena u kubičnim metrima).

.3 Postoji li usklađenost s Planom upravljanja balastnim vodama.

.4 Potpis službenika nadležnog za postupak.

3 .3 Ako se balastne vode ispuštaju u more:

.1 Datum, vrijeme i lokacija luke ili postrojenja za prihvat (luka ili geografska širina/dužina).

.2 Procijenjena zapremina ispuštena u more i izražena u kubičnim metrima plus preostala zapremina izražena u kubičnim metrima.

.3 Je li odobreni Plan upravljanja balastnim vodama primijenjen prije ispuštanja.

.4 Potpis službenika nadležnog za postupak.

3 .4 Ako se balastne vode ispuštaju u postrojenja za prihvat:

.1 Datum, vrijeme i lokacija uzimanja balastnih voda.

.2 Datum, vrijeme i lokacija ispuštanja balastnih voda.

.3 Luka ili postrojenje.

.4 Procijenjena zapremina uzetih ili ispuštenih balastnih voda, izražena u kubičnim metrima.

.5 Je li odobreni Plan upravljanja balastnim vodama primijenjen prije ispuštanja.

.6 Potpis službenika nadležnog za postupak.

3 .5 Slučajno ili drugo izvanredno uzimanje ili ispuštanje balastnih voda:

.1 Datum i vrijeme događaja

.2 Luka ili položaj broda u vrijeme događaja

.3 Procijenjena zapremina ispuštenih balastnih voda

.4 Okolnosti uzimanja, ispuštanja, curenja ili gubitka balastnih voda, razlozi te opće napomene.

.5 Je li odobreni Plan upravljanja balastnim vodama primijenjen prije ispuštanja.

.6 Potpis službenika nadležnog za postupak

3 .6 Dodatni operativni postupci i opće napomene.

4 Zapremina balastnih voda

Zapreminu brodskih balastnih voda treba određivati u kubičnim metrima. Dnevnik balastnih voda sadrži velik broj referentnih podataka o procijenjenoj zapremini balastnih voda. Podrazumijeva se da točnost procjene zapremine balasta ovisi o tumačenju.

BILJEŠKA O POSTUPCIMA S BALASTNIM VODAMA

PRIMJER STRANICE DNEVNIKA BALASTNIH VODA

Ime broda ................................................................................................

Broj ili znak raspoznavanja ...................................................................

Datum

Stavka (broj)

Bilješka o postupcima/potpis nadležnih službenika

Potpis zapovjednika broda .......................................

[1]* Odnosi se na Međunarodni pravilnik o upravljanju sigurnošću koji je usvojila Organizacija rezolucijom A.741(18), kako je izmijenjen i dopunjen

[2]* Podaci o brodu mogu se upisati i vodoravno u kućice.

[3]† U skladu s planom IMO-a za dodjelu identifikacijskih brojeva brodovima (IMO Ship Identification Number Scheme) koji je Organizacija prihvatila Rezolucijom A.600(15)

[4]* Izbrisati nepotrebno

[5]* Izbrisati nepotrebno

[6]* Izbrisati nepotrebno

[7]* Odnosi se na Smjernice za nadzor i upravljanje brodskim balastnim vodama u cilju smanjenja prijenosa štetnih vodenih organizama i patogena, koje je Organizacija usvojila Rezolucijom A.868(20).

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS’ BALLAST WATER AND SEDIMENTS, 2004

THE PARTIES TO THIS CONVENTION,

RECALLING Article 196(1) of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), which provides that «States shall take all measures necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment resulting from the use of technologies under their jurisdiction or control, or the intentional or accidental introduction of species, alien or new, to a particular part of the marine environment, which may cause significant and harmful changes thereto,«

NOTING the objectives of the 1992 Convention on Biological Diversity (CBD) and that the transfer and introduction of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens via ships’ ballast water threatens the conservation and sustainable use of biological diversity as well as decision IV/5 of the 1998 Conference of the Parties (COP 4) to the CBD concerning the conservation and sustainable use of marine and coastal ecosystems, as well as decision VI/23 of the 2002 Conference of the Parties (COP 6) to the CBD on alien species that threaten ecosystems, habitats or species, including guiding principles on invasive species,

NOTING FURTHER that the 1992 United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) requested the International Maritime Organization (the Organization) to consider the adoption of appropriate rules on ballast water discharge,

MINDFUL of the precautionary approach set out in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development and referred to in resolution MEPC.67(37), adopted by the Organization’s Marine Environment Protection Committee on 15 September 1995,

ALSO MINDFUL that the 2002 World Summit on Sustainable Development, in paragraph 34(b) of its Plan of Implementation, calls for action at all levels to accelerate the development of measures to address invasive alien species in ballast water,

CONSCIOUS that the uncontrolled discharge of Ballast Water and Sediments from ships has led to the transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens, causing injury or damage to the environment, human health, property and resources,

RECOGNIZING the importance placed on this issue by the Organization through Assembly resolutions A.774(18) in 1993 and A.868(20) in 1997, adopted for the purpose of addressing the transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens,

RECOGNIZING FURTHER that several States have taken individual action with a view to prevent, minimize and ultimately eliminate the risks of introduction of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens through ships entering their ports, and also that this issue, being of worldwide concern, demands action based on globally applicable regulations together with guidelines for their effective implementation and uniform interpretation,

DESIRING to continue the development of safer and more effective Ballast Water Management options that will result in continued prevention, minimization and ultimate elimination of the transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens,

RESOLVED to prevent, minimize and ultimately eliminate the risks to the environment, human health, property and resources arising from the transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens through the control and management of ships’ Ballast Water and Sediments, as well as to avoid unwanted side-effects from that control and to encourage developments in related knowledge and technology,

CONSIDERING that these objectives may best be achieved by the conclusion of an International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

DEFINITIONS

For the purpose of this Convention, unless expressly provided otherwise:

1 «Administration» means the Government of the State under whose authority the ship is operating. With respect to a ship entitled to fly a flag of any State, the Administration is the Government of that State. With respect to floating platforms engaged in exploration and exploitation of the sea-bed and subsoil thereof adjacent to the coast over which the coastal State exercises sovereign rights for the purposes of exploration and exploitation of its natural resources, including Floating Storage Units (FSUs) and Floating Production Storage and Offloading Units (FPSOs), the Administration is the Government of the coastal State concerned.

2 «Ballast Water» means water with its suspended matter taken on board a ship to control trim, list, draught, stability or stresses of the ship.

3 «Ballast Water Management» means mechanical, physical, chemical, and biological processes, either singularly or in combination, to remove, render harmless, or avoid the uptake or discharge of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens within Ballast Water and Sediments.

4 «Certificate» means the International Ballast Water Management Certificate.

5 «Committee» means the Marine Environment Protection Committee of the Organization.

6 «Convention» means the International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments.

7 «Gross tonnage» means the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in Annex I to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 or any successor Convention.

8 «Harmful Aquatic Organisms and Pathogens» means aquatic organisms or pathogens which, if introduced into the sea including estuaries, or into fresh water courses, may create hazards to the environment, human health, property or resources, impair biological diversity or interfere with other legitimate uses of such areas.

9 «Organization» means the International Maritime Organization.

10 «Secretary-General» means the Secretary-General of the Organization.

11 «Sediments» means matter settled out of Ballast Water within a ship.

12 «Ship» means a vessel of any type whatsoever operating in the aquatic environment and includes submersibles, floating craft, floating platforms, FSUs and FPSOs.

Article 2

GENERAL OBLIGATIONS

1 Parties undertake to give full and complete effect to the provisions of this Convention and the Annex thereto in order to prevent, minimize and ultimately eliminate the transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens through the control and management of ships’ Ballast Water and Sediments.

2 The Annex forms an integral part of this Convention. Unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention constitutes at the same time a reference to the Annex.

3 Nothing in this Convention shall be interpreted as preventing a Party from taking, individually or jointly with other Parties, more stringent measures with respect to the prevention, reduction or elimination of the transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens through the control and management of ships’ Ballast Water and Sediments, consistent with international law.

4 Parties shall endeavour to co-operate for the purpose of effective implementation, compliance and enforcement of this Convention.

5 Parties undertake to encourage the continued development of Ballast Water Management and standards to prevent, minimize and ultimately eliminate the transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens through the control and management of ships’ Ballast Water and Sediments.

6 Parties taking action pursuant to this Convention shall endeavour not to impair or damage their environment, human health, property or resources, or those of other States.

7 Parties should ensure that Ballast Water Management practices used to comply with this Convention do not cause greater harm than they prevent to their environment, human health, property or resources, or those of other States.

8 Parties shall encourage ships entitled to fly their flag, and to which this Convention applies, to avoid, as far as practicable, the uptake of Ballast Water with potentially Harmful Aquatic Organisms and Pathogens, as well as Sediments that may contain such organisms, including promoting the adequate implementation of recommendations developed by the Organization.

9 Parties shall endeavour to co-operate under the auspices of the Organization to address threats and risks to sensitive, vulnerable or threatened marine ecosystems and biodiversity in areas beyond the limits of national jurisdiction in relation to Ballast Water Management.

Article 3

APPLICATION

1 Except as expressly provided otherwise in this Convention, this Convention shall apply to:

(a) ships entitled to fly the flag of a Party; and

(b) ships not entitled to fly the flag of a Party but which operate under the authority of a Party.

2 This Convention shall not apply to:

(a) ships not designed or constructed to carry Ballast Water;

(b) ships of a Party which only operate in waters under the jurisdiction of that Party, unless the Party determines that the discharge of Ballast Water from such ships would impair or damage their environment, human health, property or resources, or those of adjacent or other States;

(c) ships of a Party which only operate in waters under the jurisdiction of another Party, subject to the authorization of the latter Party for such exclusion. No Party shall grant such authorization if doing so would impair or damage their environment, human health, property or resources, or those of adjacent or other States. Any Party not granting such authorization shall notify the Administration of the ship concerned that this Convention applies to such ship;

(d) ships which only operate in waters under the jurisdiction of one Party and on the high seas, except for ships not granted an authorization pursuant to subparagraph (c), unless such Party determines that the discharge of Ballast Water from such ships would impair or damage their environment, human health, property or resources, or those of adjacent of other States;

(e) any warship, naval auxiliary or other ship owned or operated by a State and used, for the time being, only on government non-commercial service. However, each Party shall ensure, by the adoption of appropriate measures not impairing operations or operational capabilities of such ships owned or operated by it, that such ships act in a manner consistent, so far as is reasonable and practicable, with this Convention; and

(f) permanent Ballast Water in sealed tanks on ships, that is not subject to discharge.

3 With respect to ships of non-Parties to this Convention, Parties shall apply the requirements of this Convention as may be necessary to ensure that no more favourable treatment is given to such ships.

Article 4

CONTROL OF THE TRANSFER OF HARMFUL AQUATIC ORGANISMS AND PATHOGENS THROUGH SHIPS’ BALLAST WATER AND SEDIMENTS

1 Each Party shall require that ships to which this Convention applies and which are entitled to fly its flag or operating under its authority comply with the requirements set forth in this Convention, including the applicable standards and requirements in the Annex, and shall take effective measures to ensure that those ships comply with those requirements.

2 Each Party shall, with due regard to its particular conditions and capabilities, develop national policies, strategies or programmes for Ballast Water Management in its ports and waters under its jurisdiction that accord with, and promote the attainment of the objectives of this Convention.

Article 5

SEDIMENT RECEPTION FACILITIES

1 Each Party undertakes to ensure that, in ports and terminals designated by that Party where cleaning or repair of ballast tanks occurs, adequate facilities are provided for the reception of Sediments, taking into account the Guidelines developed by the Organization. Such reception facilities shall operate without causing undue delay to ships and shall provide for the safe disposal of such Sediments that does not impair or damage their environment, human health, property or resources or those of other States.

2 Each Party shall notify the Organization for transmission to the other Parties concerned of all cases where the facilities provided under paragraph 1 are alleged to be inadequate.

Article 6

SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH AND MONITORING

1 Parties shall endeavour, individually or jointly, to:

(a) promote and facilitate scientific and technical research on Ballast Water Management; and

(b) monitor the effects of Ballast Water Management in waters under their jurisdiction.

Such research and monitoring should include observation, measurement, sampling, evaluation and analysis of the effectiveness and adverse impacts of any technology or methodology as well as any adverse impacts caused by such organisms and pathogens that have been identified to have been transferred through ships’ Ballast Water.

2 Each Party shall, to further the objectives of this Convention, promote the availability of relevant information to other Parties who request it on:

(a) scientific and technology programmes and technical measures undertaken with respect to Ballast Water Management; and

(b) the effectiveness of Ballast Water Management deduced from any monitoring and assessment programmes.

Article 7

SURVEY AND CERTIFICATION

1 Each Party shall ensure that ships flying its flag or operating under its authority and subject to survey and certification are so surveyed and certified in accordance with the regulations in the Annex.

2 A Party implementing measures pursuant to Article 2.3 and Section C of the Annex shall not require additional survey and certification of a ship of another Party, nor shall the Administration of the ship be obligated to survey and certify additional measures imposed by another Party. Verification of such additional measures shall be the responsibility of the Party implementing such measures and shall not cause undue delay to the ship.

Article 8

VIOLATIONS

1 Any violation of the requirements of this Convention shall be prohibited and sanctions shall be established under the law of the Administration of the ship concerned, wherever the violation occurs. If the Administration is informed of such a violation, it shall investigate the matter and may request the reporting Party to furnish additional evidence of the alleged violation. If the Administration is satisfied that sufficient evidence is available to enable proceedings to be brought in respect of the alleged violation, it shall cause such proceedings to be taken as soon as possible, in accordance with its law. The Administration shall promptly inform the Party that reported the alleged violation, as well as the Organization, of any action taken. If the Administration has not taken any action within 1 year after receiving the information, it shall so inform the Party which reported the alleged violation.

2 Any violation of the requirements of this Convention within the jurisdiction of any Party shall be prohibited and sanctions shall be established under the law of that Party. Whenever such a violation occurs, that Party shall either:

(a) cause proceedings to be taken in accordance with its law; or

(b) furnish to the Administration of the ship such information and evidence as may be in its possession that a violation has occurred.

3 The sanctions provided for by the laws of a Party pursuant to this Article shall be adequate in severity to discourage violations of this Convention wherever they occur.

Article 9

INSPECTION OF SHIPS

1 A ship to which this Convention applies may, in any port or offshore terminal of another Party, be subject to inspection by officers duly authorized by that Party for the purpose of determining whether the ship is in compliance with this Convention. Except as provided in paragraph 2 of this Article, any such inspection is limited to:

(a) verifying that there is onboard a valid Certificate, which, if valid shall be accepted; and

(b) inspection of the Ballast Water record book, and/or

(c) a sampling of the ship’s Ballast Water, carried out in accordance with the guidelines to be developed by the Organization. However, the time required to analyse the samples shall not be used as a basis for unduly delaying the operation, movement or departure of the ship.

2 Where a ship does not carry a valid Certificate or there are clear grounds for believing that:

(a) the condition of the ship or its equipment does not correspond substantially with the particulars of the Certificate; or

(b) the master or the crew are not familiar with essential shipboard procedures relating to Ballast Water Management, or have not implemented such procedures;

a detailed inspection may be carried out.

3 In the circumstances given in paragraph 2 of this Article, the Party carrying out the inspection shall take such steps as will ensure that the ship shall not discharge Ballast Water until it can do so without presenting a threat of harm to the environment, human health, property or resources.

Article 10

DETECTION OF VIOLATIONS AND CONTROL OF SHIPS

1 Parties shall co-operate in the detection of violations and the enforcement of the provisions of this Convention.

2 If a ship is detected to have violated this Convention, the Party whose flag the ship is entitled to fly, and/or the Party in whose port or offshore terminal the ship is operating, may, in addition to any sanctions described in Article 8 or any action described in Article 9, take steps to warn, detain, or exclude the ship. The Party in whose port or offshore terminal the ship is operating, however, may grant such a ship permission to leave the port or offshore terminal for the purpose of discharging Ballast Water or proceeding to the nearest appropriate repair yard or reception facility available, provided doing so does not present a threat of harm to the environment, human health, property or resources.

3 If the sampling described in Article 9.1(c) leads to a result, or supports information received from another port or offshore terminal, indicating that the ship poses a threat to the environment, human health, property or resources, the Party in whose waters the ship is operating shall prohibit such ship from discharging Ballast Water until the threat is removed.

4 A Party may also inspect a ship when it enters the ports or offshore terminals under its jurisdiction, if a request for an investigation is received from any Party, together with sufficient evidence that a ship is operating or has operated in violation of a provision in this Convention. The report of such investigation shall be sent to the Party requesting it and to the competent authority of the Administration of the ship concerned so that appropriate action may be taken.

Article 11

NOTIFICATION OF CONTROL ACTIONS

1 If an inspection conducted pursuant to Article 9 or 10 indicates a violation of this Convention, the ship shall be notified. A report shall be forwarded to the Administration, including any evidence of the violation.

2 In the event that any action is taken pursuant to Article 9.3, 10.2 or 10.3, the officer carrying out such action shall forthwith inform, in writing, the Administration of the ship concerned, or if this is not possible, the consul or diplomatic representative of the ship concerned, of all the circumstances in which the action was deemed necessary. In addition, the recognized organization responsible for the issue of certificates shall be notified.

3 The port State authority concerned shall, in addition to parties mentioned in paragraph 2, notify the next port of call of all relevant information about the violation, if it is unable to take action as specified in Article 9.3, 10.2 or 10.3 or if the ship has been allowed to proceed to the next port of call.

Article 12

UNDUE DELAY TO SHIPS

1 All possible efforts shall be made to avoid a ship being unduly detained or delayed under Article 7.2, 8, 9 or 10.

2 When a ship is unduly detained or delayed under Article 7.2, 8, 9 or 10, it shall be entitled to compensation for any loss or damage suffered.

Article 13

TECHNICAL ASSISTANCE, CO-OPERATION AND REGIONAL CO-OPERATION

1 Parties undertake, directly or through the Organization and other international bodies, as appropriate, in respect of the control and management of ships’ Ballast Water and Sediments, to provide support for those Parties which request technical assistance:

(a) to train personnel;

(b) to ensure the availability of relevant technology, equipment and facilities;

(c) to initiate joint research and development programmes; and

(d) to undertake other action aimed at the effective implementation of this Convention and of guidance developed by the Organization related thereto.

2 Parties undertake to co-operate actively, subject to their national laws, regulations and policies, in the transfer of technology in respect of the control and management of ships’ Ballast Water and Sediments.

3 In order to further the objectives of this Convention, Parties with common interests to protect the environment, human health, property and resources in a given geographical area, in particular, those Parties bordering enclosed and semi-enclosed seas, shall endeavour, taking into account characteristic regional features, to enhance regional co-operation, including through the conclusion of regional agreements consistent with this Convention. Parties shall seek to co-operate with the Parties to regional agreements to develop harmonized procedures.

Article 14

COMMUNICATION OF INFORMATION

1 Each Party shall report to the Organization and, where appropriate, make available to other Parties the following information:

(a) any requirements and procedures relating to Ballast Water Management, including its laws, regulations, and guidelines for implementation of this Convention;

(b) the availability and location of any reception facilities for the environmentally safe disposal of Ballast Water and Sediments; and

(c) any requirements for information from a ship which is unable to comply with the provisions of this Convention for reasons specified in regulations A-3 and B-4 of the Annex.

2 The Organization shall notify Parties of the receipt of any communications under the present Article and circulate to all Parties any information communicated to it under subparagraphs 1(b) and (c) of this Article.

Article 15

DISPUTE SETTLEMENT

Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means of their own choice.

Article 16

RELATIONSHIP TO INTERNATIONAL LAW AND OTHER AGREEMENTS

Nothing in this Convention shall prejudice the rights and obligations of any State under customary international law as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea.

Article 17

SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL AND ACCESSION

1 This Convention shall be open for signature by any State at the Headquarters of the Organization from 1 June 2004 to 31 May 2005 and shall thereafter remain open for accession by any State.

2 States may become Parties to the Convention by:

(a) signature not subject to ratification, acceptance, or approval; or

(b) signature subject to ratification, acceptance, or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or

(c) accession.

3 Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General.

4 If a State comprises two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to matters dealt with in this Convention, it may at the time of signature, ratification, acceptance, approval, or accession declare that this Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify this declaration by submitting another declaration at any time.

5 Any such declaration shall be notified to the Depositary in writing and shall state expressly the territorial unit or units to which this Convention applies.

Article 18

ENTRY INTO FORCE

1 This Convention shall enter into force twelve months after the date on which not less than thirty States, the combined merchant fleets of which constitute not less than thirty-five percent of the gross tonnage of the world’s merchant shipping, have either signed it without reservation as to ratification, acceptance or approval, or have deposited the requisite instrument of ratification, acceptance, approval or accession in accordance with Article 17.

2 For States which have deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of this Convention after the requirements for entry into force thereof have been met, but prior to the date of entry in force, the ratification, acceptance, approval or accession shall take effect on the date of entry into force of this Convention or three months after the date of deposit of instrument, whichever is the later date.

3 Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the date on which this Convention enters into force shall take effect three months after the date of deposit.

4 After the date on which an amendment to this Convention is deemed to have been accepted under Article 19, any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited shall apply to this Convention as amended.

Article 19

AMENDMENTS

1 This Convention may be amended by either of the procedures specified in the following paragraphs.

2 Amendments after consideration within the Organization:

(a) Any Party may propose an amendment to this Convention. A proposed amendment shall be submitted to the Secretary-General, who shall then circulate it to the Parties and Members of the Organization at least six months prior to its consideration.

(b) An amendment proposed and circulated as above shall be referred to the Committee for consideration. Parties, whether or not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the Committee for consideration and adoption of the amendment.

(c) Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Parties present and voting in the Committee, on condition that at least one-third of the Parties shall be present at the time of voting.

(d) Amendments adopted in accordance with subparagraph (c) shall be communicated by the Secretary-General to the Parties for acceptance.

(e) An amendment shall be deemed to have been accepted in the following circumstances:

(i) An amendment to an article of this Convention shall be deemed to have been accepted on the date on which two-thirds of the Parties have notified the Secretary-General of their acceptance of it.

(ii) An amendment to the Annex shall be deemed to have been accepted at the end of twelve months after the date of adoption or such other date as determined by the Committee. However, if by that date more than one-third of the Parties notify the Secretary-General that they object to the amendment, it shall be deemed not to have been accepted.

(f) An amendment shall enter into force under the following conditions:

(i) An amendment to an article of this Convention shall enter into force for those Parties that have declared that they have accepted it six months after the date on which it is deemed to have been accepted in accordance with subparagraph (e)(i).

(ii) An amendment to the Annex shall enter into force with respect to all Parties six months after the date on which it is deemed to have been accepted, except for any Party that has:

(1) notified its objection to the amendment in accordance with subparagraph (e)(ii) and that has not withdrawn such objection; or

(2) notified the Secretary-General, prior to the entry into force of such amendment, that the amendment shall enter into force for it only after a subsequent notification of its acceptance.

(g) (i) A Party that has notified an objection under subparagraph (f)(ii)(1) may subsequently notify the Secretary-General that it accepts the amendment. Such amendment shall enter into force for such Party six months after the date of its notification of acceptance, or the date on which the amendment enters into force, whichever is the later date.

(ii) If a Party that has made a notification referred to in subparagraph (f)(ii)(2) notifies the Secretary-General of its acceptance with respect to an amendment, such amendment shall enter into force for such Party six months after the date of its notification of acceptance, or the date on which the amendment enters into force, whichever is the later date.

3 Amendment by a Conference:

(a) Upon the request of a Party concurred in by at least one-third of the Parties, the Organization shall convene a Conference of Parties to consider amendments to this Convention.

(b) An amendment adopted by such a Conference by a two-thirds majority of the Parties present and voting shall be communicated by the Secretary-General to all Parties for acceptance.

(c) Unless the Conference decides otherwise, the amendment shall be deemed to have been accepted and shall enter into force in accordance with the procedures specified in paragraphs 2(e) and (f) respectively.

4 Any Party that has declined to accept an amendment to the Annex shall be treated as a non-Party only for the purpose of application of that amendment.

5 Any notification under this Article shall be made in writing to the Secretary-General.

6 The Secretary-General shall inform the Parties and Members of the Organization of:

(a) any amendment that enters into force and the date of its entry into force generally and for each Party; and

(b) any notification made under this Article.

Article 20

DENUNCIATION

1 This Convention may be denounced by any Party at any time after the expiry of two years from the date on which this Convention enters into force for that Party.

2 Denunciation shall be effected by written notification to the Depositary, to take effect one year after receipt or such longer period as may be specified in that notification.

Article 21

DEPOSITARY

1 This Convention shall be deposited with the Secretary-General, who shall transmit certified copies of this Convention to all States which have signed this Convention or acceded thereto.

2 In addition to the functions specified elsewhere in this Convention, the Secretary-General shall:

(a) inform all States that have signed this Convention, or acceded thereto, of:

(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;

(ii) the date of entry into force of this Convention; and

(iii) the deposit of any instrument of denunciation from the Convention, together with the date on which it was received and the date on which the denunciation takes effect; and

(b) as soon as this Convention enters into force, transmit the text thereof to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 22

LANGUAGES

This Convention is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

DONE AT LONDON this thirteenth day of February, two thousand and four.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised by their respective Governments for that purpose, have signed this Convention.

ANNEX

Regulations for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments

Section A
GENERAL PROVISIONS

Regulation A-1

Definitions

For the purposes of this Annex:

1 «Anniversary date» means the day and the month of each year corresponding to the date of expiry of the Certificate.

2 «Ballast Water Capacity» means the total volumetric capacity of any tanks, spaces or compartments on a ship used for carrying, loading or discharging Ballast Water, including any multi-use tank, space or compartment designed to allow carriage of Ballast Water.

3 «Company» means the owner of the ship or any other organization or person such as the manager, or the bareboat charterer, who has assumed the responsibility for operation of the ship from the owner of the ship and who on assuming such responsibility has agreed to take over all the duties and responsibilities imposed by the International Safety Management Code*[1].

4 «Constructed» in respect of a ship means a stage of construction where:

.1 the keel is laid; or

.2 construction identifiable with the specific ship begins; or

.3 assembly of the ship has commenced comprising at least 50 tonnes or 1 percent of the estimated mass of all structural material, whichever is less; or

.4 the ship undergoes a major conversion.

5 »Major conversion» means a conversion of a ship:

.1 which changes its ballast water carrying capacity by 15 percent or greater, or

.2 which changes the ship type, or

.3 which, in the opinion of the Administration, is projected to prolong its life by ten years or more, or

.4 which results in modifications to its ballast water system other than component replacement-in-kind. Conversion of a ship to meet the provisions of regulation D-1 shall not be deemed to constitute a major conversion for the purpose of this Annex.

6 «From the nearest land» means from the baseline from which the territorial sea of the territory in question is established in accordance with international law except that, for the purposes of the Convention, «from the nearest land» off the north-eastern coast of Australia shall mean from a line drawn from a point on the coast of Australia in

latitude 11°00´ S, longitude 142°08´ E

to a point in latitude 10°35´ S, longitude 141°55´ E

thence to a point latitude 10°00´ S, longitude 142°00´ E

thence to a point latitude 9°10´ S, longitude 143°52´ E

thence to a point latitude 9°00´ S, longitude 144°30´ E

thence to a point latitude 10°41´ S, longitude 145°00´ E

thence to a point latitude 13°00´ S, longitude 145°00´ E

thence to a point latitude 15°00´ S, longitude 146°00´ E

thence to a point latitude 17°30´ S, longitude 147°00´ E

thence to a point latitude 21°00´ S, longitude 152°55´ E

thence to a point latitude 24°30´ S, longitude 154°00´ E

thence to a point on the coast of Australia

in latitude 24°42´ S, longitude 153°15´ E.

7 »Active Substance» means a substance or organism, including a virus or a fungus, that has a general or specific action on or against Harmful Aquatic Organisms and Pathogens.

Regulation A-2

General Applicability

Except where expressly provided otherwise, the discharge of Ballast Water shall only be conducted through Ballast Water Management in accordance with the provisions of this Annex.

Regulation A-3

Exceptions

The requirements of regulation B-3, or any measures adopted by a Party pursuant to Article 2.3 and Section C, shall not apply to:

1 the uptake or discharge of Ballast Water and Sediments necessary for the purpose of ensuring the safety of a ship in emergency situations or saving life at sea; or

2 the accidental discharge or ingress of Ballast Water and Sediments resulting from damage to a ship or its equipment:

.1 provided that all reasonable precautions have been taken before and after the occurrence of the damage or discovery of the damage or discharge for the purpose of preventing or minimizing the discharge; and

.2 unless the owner, Company or officer in charge wilfully or recklessly caused damage; or

3 the uptake and discharge of Ballast Water and Sediments when being used for the purpose of avoiding or minimizing pollution incidents from the ship; or

4 the uptake and subsequent discharge on the high seas of the same Ballast Water and Sediments; or

5 the discharge of Ballast Water and Sediments from a ship at the same location where the whole of that Ballast Water and those Sediments originated and provided that no mixing with unmanaged Ballast Water and Sediments from other areas has occurred. If mixing has occurred, the Ballast Water taken from other areas is subject to Ballast Water Management in accordance with this Annex.

Regulation A-4

Exemptions

1 A Party or Parties, in waters under their jurisdiction, may grant exemptions to any requirements to apply regulations B-3 or C-1, in addition to those exemptions contained elsewhere in this Convention, but only when they are:

.1 granted to a ship or ships on a voyage or voyages between specified ports or locations; or to a ship which operates exclusively between specified ports or locations;

.2 effective for a period of no more than five years subject to intermediate review;

.3 granted to ships that do not mix Ballast Water or Sediments other than between the ports or locations specified in paragraph 1.1; and

.4 granted based on the Guidelines on risk assessment developed by the Organization.

2 Exemptions granted pursuant to paragraph 1 shall not be effective until after communication to the Organization and circulation of relevant information to the Parties.

3 Any exemptions granted under this regulation shall not impair or damage the environment, human health, property or resources of adjacent or other States. Any State that the Party determines may be adversely affected shall be consulted, with a view to resolving any identified concerns.

4 Any exemptions granted under this regulation shall be recorded in the Ballast Water record book.

Regulation A-5

Equivalent compliance

Equivalent compliance with this Annex for pleasure craft used solely for recreation or competition or craft used primarily for search and rescue, less than 50 metres in length overall, and with a maximum Ballast Water capacity of 8 cubic metres, shall be determined by the Administration taking into account Guidelines developed by the Organization.

Section B
MANAGEMENT AND CONTROL REQUIREMENTS FOR SHIPS

Regulation B-1

Ballast Water Management Plan

Each ship shall have on board and implement a Ballast Water Management plan. Such a plan shall be approved by the Administration taking into account Guidelines developed by the Organization. The Ballast Water Management plan shall be specific to each ship and shall at least:

.1 detail safety procedures for the ship and the crew associated with Ballast Water Management as required by this Convention;

.2 provide a detailed description of the actions to be taken to implement the Ballast Water Management requirements and supplemental Ballast Water Management practices as set forth in this Convention;

.3 detail the procedures for the disposal of Sediments:

.1 at sea; and

.2 to shore;

.4 include the procedures for coordinating shipboard Ballast Water Management that involves discharge to the sea with the authorities of the State into whose waters such discharge will take place;

.5 designate the officer on board in charge of ensuring that the plan is properly implemented;

.6 contain the reporting requirements for ships provided for under this Convention; and

.7 be written in the working language of the ship. If the language used is not English, French or Spanish, a translation into one of these languages shall be included.

Regulation B-2

Ballast Water Record Book

1 Each ship shall have on board a Ballast Water record book that may be an electronic record system, or that may be integrated into another record book or system and, which shall at least contain the information specified in Appendix II.

2 Ballast Water record book entries shall be maintained on board the ship for a minimum period of two years after the last entry has been made and thereafter in the Company’s control for a minimum period of three years.

3 In the event of the discharge of Ballast Water pursuant to regulations A-3, A-4 or B-3.6 or in the event of other accidental or exceptional discharge of Ballast Water not otherwise exempted by this Convention, an entry shall be made in the Ballast Water record book describing the circumstances of, and the reason for, the discharge.

4 The Ballast Water record book shall be kept readily available for inspection at all reasonable times and, in the case of an unmanned ship under tow, may be kept on the towing ship.

5 Each operation concerning Ballast Water shall be fully recorded without delay in the Ballast Water record book. Each entry shall be signed by the officer in charge of the operation concerned and each completed page shall be signed by the master. The entries in the Ballast Water record book shall be in a working language of the ship. If that language is not English, French or Spanish the entries shall contain a translation into one of those languages. When entries in an official national language of the State whose flag the ship is entitled to fly are also used, these shall prevail in case of a dispute or discrepancy.

6 Officers duly authorized by a Party may inspect the Ballast Water record book on board any ship to which this regulation applies while the ship is in its port or offshore terminal, and may make a copy of any entry, and require the master to certify that the copy is a true copy. Any copy so certified shall be admissible in any judicial proceeding as evidence of the facts stated in the entry. The inspection of a Ballast Water record book and the taking of a certified copy shall be performed as expeditiously as possible without causing the ship to be unduly delayed.

Regulation B-3

Ballast Water Management for Ships

1 A ship constructed before 2009:

.1 with a Ballast Water Capacity of between 1,500 and 5,000 cubic metres, inclusive, shall conduct Ballast Water Management that at least meets the standard described in regulation D-1 or regulation D-2 until 2014, after which time it shall at least meet the standard described in regulation D-2;

.2 with a Ballast Water Capacity of less than 1,500 or greater than 5,000 cubic metres shall conduct Ballast Water Management that at least meets the standard described in regulation D-1 or regulation D-2 until 2016, after which time it shall at least meet the standard described in regulation D-2.

2 A ship to which paragraph 1 applies shall comply with paragraph 1 not later than the first intermediate or renewal survey, whichever occurs first, after the anniversary date of delivery of the ship in the year of compliance with the standard applicable to the ship.

3 A ship constructed in or after 2009 with a Ballast Water Capacity of less than 5,000 cubic metres shall conduct Ballast Water Management that at least meets the standard described in regulation D-2.

4 A ship constructed in or after 2009, but before 2012, with a Ballast Water Capacity of 5,000 cubic metres or more shall conduct Ballast Water Management in accordance with paragraph 1.2.

5 A ship constructed in or after 2012 with a Ballast Water Capacity of 5000 cubic metres or more shall conduct Ballast Water Management that at least meets the standard described in regulation D-2.

6 The requirements of this regulation do not apply to ships that discharge Ballast Water to a reception facility designed taking into account the Guidelines developed by the Organization for such facilities.

7 Other methods of Ballast Water Management may also be accepted as alternatives to the requirements described in paragraphs 1 to 5, provided that such methods ensure at least the same level of protection to the environment, human health, property or resources, and are approved in principle by the Committee.

Regulation B-4

Ballast Water Exchange

1 A ship conducting Ballast Water exchange to meet the standard in regulation D-1 shall:

.1 whenever possible, conduct such Ballast Water exchange at least 200 nautical miles from the nearest land and in water at least 200 metres in depth, taking into account the Guidelines developed by the Organization;

.2 in cases where the ship is unable to conduct Ballast Water exchange in accordance with paragraph 1.1, such Ballast Water exchange shall be conducted taking into account the Guidelines described in paragraph 1.1 and as far from the nearest land as possible, and in all cases at least 50 nautical miles from the nearest land and in water at least 200 metres in depth.

2 In sea areas where the distance from the nearest land or the depth does not meet the parameters described in paragraph 1.1 or 1.2, the port State may designate areas, in consultation with adjacent or other States, as appropriate, where a ship may conduct Ballast Water exchange, taking into account the Guidelines described in paragraph 1.1.

3 A ship shall not be required to deviate from its intended voyage, or delay the voyage, in order to comply with any particular requirement of paragraph 1.

4 A ship conducting Ballast Water exchange shall not be required to comply with paragraphs 1 or 2, as appropriate, if the master reasonably decides that such exchange would threaten the safety or stability of the ship, its crew, or its passengers because of adverse weather, ship design or stress, equipment failure, or any other extraordinary condition.

5 When a ship is required to conduct Ballast Water exchange and does not do so in accordance with this regulation, the reasons shall be entered in the Ballast Water record book.

Regulation B-5

Sediment Management for Ships

1 All ships shall remove and dispose of Sediments from spaces designated to carry Ballast Water in accordance with the provisions of the ship’s Ballast Water Management plan.

2 Ships described in regulation B-3.3 to B-3.5 should, without compromising safety or operational efficiency, be designed and constructed with a view to minimize the uptake and undesirable entrapment of Sediments, facilitate removal of Sediments, and provide safe access to allow for Sediment removal and sampling, taking into account guidelines developed by the Organization. Ships described in regulation B-3.1 should, to the extent practicable, comply with this paragraph.

Regulation B-6

Duties of Officers and Crew

Officers and crew shall be familiar with their duties in the implementation of Ballast Water Management particular to the ship on which they serve and shall, appropriate to their duties, be familiar with the ship’s Ballast Water Management plan.

Section C
SPECIAL REQUIREMENTS IN CERTAIN AREAS

Regulation C-1

Additional Measures

1 If a Party, individually or jointly with other Parties, determines that measures in addition to those in Section B are necessary to prevent, reduce, or eliminate the transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens through ships’ Ballast Water and Sediments, such Party or Parties may, consistent with international law, require ships to meet a specified standard or requirement.

2 Prior to establishing standards or requirements under paragraph 1, a Party or Parties should consult with adjacent or other States that may be affected by such standards or requirements.

3 A Party or Parties intending to introduce additional measures in accordance with paragraph 1 shall:

.1 take into account the Guidelines developed by the Organization.

.2 communicate their intention to establish additional measure(s) to the Organization at least 6 months, except in emergency or epidemic situations, prior to the projected date of implementation of the measure(s). Such communication shall include:

.1 the precise co-ordinates where additional measure(s) is/are applicable;

.2 the need and reasoning for the application of the additional measure(s), including, whenever possible, benefits;

.3 a description of the additional measure(s); and

.4 any arrangements that may be provided to facilitate ships’ compliance with the additional measure(s).

.3 to the extent required by customary international law as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea, as appropriate, obtain the approval of the Organization.

4 A Party or Parties, in introducing such additional measures, shall endeavour to make available all appropriate services, which may include but are not limited to notification to mariners of areas, available and alternative routes or ports, as far as practicable, in order to ease the burden on the ship.

5 Any additional measures adopted by a Party or Parties shall not compromise the safety and security of the ship and in any circumstances not conflict with any other convention with which the ship must comply.

6 A Party or Parties introducing additional measures may waive these measures for a period of time or in specific circumstances as they deem fit.

Regulation C-2

Warnings concerning ballast water uptake in certain areas and related flag State measures

1 A Party shall endeavour to notify mariners of areas under their jurisdiction where ships should not uptake Ballast Water due to known conditions. The Party shall include in such notices the precise coordinates of the area or areas, and, where possible, the location of any alternative area or areas for the uptake of Ballast Water. Warnings may be issued for areas:

.1 known to contain outbreaks, infestations, or populations of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens (e.g., toxic algal blooms) which are likely to be of relevance to Ballast Water uptake or discharge;

.2 near sewage outfalls; or

.3 where tidal flushing is poor or times during which a tidal stream is known to be more turbid.

2 In addition to notifying mariners of areas in accordance with the provisions of paragraph 1, a Party shall notify the Organization and any potentially affected coastal States of any areas identified in paragraph 1 and the time period such warning is likely to be in effect. The notice to the Organization and any potentially affected coastal States shall include the precise coordinates of the area or areas, and, where possible, the location of any alternative area or areas for the uptake of Ballast Water. The notice shall include advice to ships needing to uptake Ballast Water in the area, describing arrangements made for alternative supplies. The Party shall also notify mariners, the Organization, and any potentially affected coastal States when a given warning is no longer applicable.

Regulation C-3

Communication of information

The Organization shall make available, through any appropriate means, information communicated to it under regulations C-1 and C-2.

Section D
STANDARDS FOR BALLAST WATER MANAGEMENT

Regulation D-1

Ballast water exchange standard

1 Ships performing Ballast Water exchange in accordance with this regulation shall do so with an efficiency of at least 95 percent volumetric exchange of Ballast Water.

2 For ships exchanging Ballast Water by the pumping-through method, pumping through three times the volume of each Ballast Water tank shall be considered to meet the standard described in paragraph 1. Pumping through less than three times the volume may be accepted provided the ship can demonstrate that at least 95 percent volumetric exchange is met.

Regulation D-2

Ballast water performance standard

1 Ships conducting Ballast Water Management in accordance with this regulation shall discharge less than 10 viable organisms per cubic metre greater than or equal to 50 micrometres in minimum dimension and less than 10 viable organisms per millilitre less than 50 micrometres in minimum dimension and greater than or equal to 10 micrometres in minimum dimension; and discharge of the indicator microbes shall not exceed the specified concentrations described in paragraph 2.

2 Indicator microbes, as a human health standard, shall include:

.1 Toxicogenic Vibrio cholerae (O1 and O139) with less than 1 colony forming unit (cfu) per 100 millilitres or less than 1 cfu per 1 gram (wet weight) zooplankton samples;

.2 Escherichia coli less than 250 cfu per 100 millilitres;

.3 Intestinal Enterococci less than 100 cfu per 100 milliliters.

Regulation D-3

Approval requirements for ballast water management systems

1 Except as specified in paragraph 2, Ballast water management systems used to comply with this Convention must be approved by the Administration taking into account Guidelines developed by the Organization.

2 Ballast water management systems which make use of Active Substances or preparations containing one or more Active Substances to comply with this Convention shall be approved by the Organization, based on a procedure developed by the Organization. This procedure shall describe the approval and withdrawal of approval of Active Substances and their proposed manner of application. At withdrawal of approval, the use of the relevant Active Substance or Substances shall be prohibited within 1 year after the date of such withdrawal.

3 Ballast water management systems used to comply with this Convention must be safe in terms of the ship, its equipment and the crew.

Regulation D-4

Prototype ballast water treatment technologies

1 For any ship that, prior to the date that the standard in regulation D-2 would otherwise become effective for it, participates in a programme approved by the Administration to test and evaluate promising Ballast Water treatment technologies, the standard in regulation D-2 shall not apply to that ship until five years from the date on which the ship would otherwise be required to comply with such standard.

2 For any ship that, after the date on which the standard in regulation D-2 has become effective for it, participates in a programme approved by the Administration, taking into account Guidelines developed by the Organization, to test and evaluate promising Ballast Water technologies with the potential to result in treatment technologies achieving a standard higher than that in regulation D-2, the standard in regulation D-2 shall cease to apply to that ship for five years from the date of installation of such technology.

3 In establishing and carrying out any programme to test and evaluate promising Ballast Water technologies, Parties shall:

.1 take into account Guidelines developed by the Organization, and

.2 allow participation only by the minimum number of ships necessary to effectively test such technologies.

4 Throughout the test and evaluation period, the treatment system must be operated consistently and as designed.

Regulation D-5

Review of standards by the Organization

1 At a meeting of the Committee held no later than three years before the earliest effective date of the standard set forth in regulation D-2, the Committee shall undertake a review which includes a determination of whether appropriate technologies are available to achieve the standard, an assessment of the criteria in paragraph 2, and an assessment of the socio-economic effect(s) specifically in relation to the developmental needs of developing countries, particularly small island developing States. The Committee shall also undertake periodic reviews, as appropriate, to examine the applicable requirements for ships described in regulation B-3.1 as well as any other aspect of Ballast Water Management addressed in this Annex, including any Guidelines developed by the Organization.

2 Such reviews of appropriate technologies shall also take into account:

.1 safety considerations relating to the ship and the crew;

.2 environmental acceptability, i.e., not causing more or greater environmental impacts than they solve;

.3 practicability, i.e., compatibility with ship design and operations;

.4 cost effectiveness, i.e., economics; and

.5 biological effectiveness in terms of removing, or otherwise rendering not viable, Harmful Aquatic Organisms and Pathogens in Ballast Water.

3 The Committee may form a group or groups to conduct the review(s) described in paragraph 1. The Committee shall determine the composition, terms of reference and specific issues to be addressed by any such group formed. Such groups may develop and recommend proposals for amendment of this Annex for consideration by the Parties. Only Parties may participate in the formulation of recommendations and amendment decisions taken by the Committee.

4 If, based on the reviews described in this regulation, the Parties decide to adopt amendments to this Annex, such amendments shall be adopted and enter into force in accordance with the procedures contained in Article 19 of this Convention.

Section E
SURVEY AND CERTIFICATION REQUIREMENTS FOR BALLAST WATER MANAGEMENT

Regulation E-1

Surveys

1 Ships of 400 gross tonnage and above to which this Convention applies, excluding floating platforms, FSUs and FPSOs, shall be subject to surveys specified below:

.1 An initial survey before the ship is put in service or before the Certificate required under regulation E-2 or E-3 is issued for the first time. This survey shall verify that the Ballast Water Management plan required by regulation B-1 and any associated structure, equipment, systems, fitting, arrangements and material or processes comply fully with the requirements of this Convention.

.2 A renewal survey at intervals specified by the Administration, but not exceeding five years, except where regulation E-5.2, E-5.5, E-5.6, or E-5.7 is applicable. This survey shall verify that the Ballast Water Management plan required by regulation B-1 and any associated structure, equipment, systems, fitting, arrangements and material or processes comply fully with the applicable requirements of this Convention.

.3 An intermediate survey within three months before or after the second Anniversary date or within three months before or after the third Anniversary date of the Certificate, which shall take the place of one of the annual surveys specified in paragraph 1.4. The intermediate surveys shall ensure that the equipment, associated systems and processes for Ballast Water Management fully comply with the applicable requirements of this Annex and are in good working order. Such intermediate surveys shall be endorsed on the Certificate issued under regulation E-2 or E-3.

.4 An annual survey within three months before or after each Anniversary date, including a general inspection of the structure, any equipment, systems, fittings, arrangements and material or processes associated with the Ballast Water Management plan required by regulation B-1 to ensure that they have been maintained in accordance with paragraph 9 and remain satisfactory for the service for which the ship is intended. Such annual surveys shall be endorsed on the Certificate issued under regulation E-2 or E-3.

.5 An additional survey either general or partial, according to the circumstances, shall be made after a change, replacement, or significant repair of the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material necessary to achieve full compliance with this Convention. The survey shall be such as to ensure that any such change, replacement, or significant repair has been effectively made, so that the ship complies with the requirements of this Convention. Such surveys shall be endorsed on the Certificate issued under regulation E-2 or E-3.

2 The Administration shall establish appropriate measures for ships that are not subject to the provisions of paragraph 1 in order to ensure that the applicable provisions of this Convention are complied with.

3 Surveys of ships for the purpose of enforcement of the provisions of this Convention shall be carried out by officers of the Administration. The Administration may, however, entrust the surveys either to surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it.

4 An Administration nominating surveyors or recognizing organizations to conduct surveys, as described in paragraph 3 shall, as a minimum, empower such nominated surveyors or recognized organizations[2]* to:

.1 require a ship that they survey to comply with the provisions of this Convention; and*

.2 carry out surveys and inspections if requested by the appropriate authorities of a port State that is a Party.

5 The Administration shall notify the Organization of the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to the nominated surveyors or recognized organizations, for circulation to Parties for the information of their officers.

6 When the Administration, a nominated surveyor, or a recognized organization determines that the ship’s Ballast Water Management does not conform to the particulars of the Certificate required under regulation E-2 or E-3 or is such that the ship is not fit to proceed to sea without presenting a threat of harm to the environment, human health, property or resources such surveyor or organization shall immediately ensure that corrective action is taken to bring the ship into compliance. A surveyor or organization shall be notified immediately, and it shall ensure that the Certificate is not issued or is withdrawn as appropriate. If the ship is in the port of another Party, the appropriate authorities of the port State shall be notified immediately. When an officer of the Administration, a nominated surveyor, or a recognized organization has notified the appropriate authorities of the port State, the Government of the port State concerned shall give such officer, surveyor or organization any necessary assistance to carry out their obligations under this regulation, including any action described in Article 9.

7 Whenever an accident occurs to a ship or a defect is discovered which substantially affects the ability of the ship to conduct Ballast Water Management in accordance with this Convention, the owner, operator or other person in charge of the ship shall report at the earliest opportunity to the Administration, the recognized organization or the nominated surveyor responsible for issuing the relevant Certificate, who shall cause investigations to be initiated to determine whether a survey as required by paragraph 1 is necessary. If the ship is in a port of another Party, the owner, operator or other person in charge shall also report immediately to the appropriate authorities of the port State and the nominated surveyor or recognized organization shall ascertain that such report has been made.

8 In every case, the Administration concerned shall fully guarantee the completeness and efficiency of the survey and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this obligation.

9 The condition of the ship and its equipment, systems and processes shall be maintained to conform with the provisions of this Convention to ensure that the ship in all respects will remain fit to proceed to sea without presenting a threat of harm to the environment, human health, property or resources.

10 After any survey of the ship under paragraph 1 has been completed, no change shall be made in the structure, any equipment, fittings, arrangements or material associated with the Ballast Water Management plan required by regulation B-1 and covered by the survey without the sanction of the Administration, except the direct replacement of such equipment or fittings.

Regulation E-2

Issuance or endorsement of a Certificate

1 The Administration shall ensure that a ship to which regulation E-1 applies is issued a Certificate after successful completion of a survey conducted in accordance with regulation E-1. A Certificate issued under the authority of a Party shall be accepted by the other Parties and regarded for all purposes covered by this Convention as having the same validity as a Certificate issued by them.

2 Certificates shall be issued or endorsed either by the Administration or by any person or organization duly authorized by it. In every case, the Administration assumes full responsibility for the Certificate.

Regulation E-3

Issuance or endorsement of a Certificate by another Party

1 At the request of the Administration, another Party may cause a ship to be surveyed and, if satisfied that the provisions of this Convention are complied with, shall issue or authorize the issuance of a Certificate to the ship, and where appropriate, endorse or authorize the endorsement of that Certificate on the ship, in accordance with this Annex.

2 A copy of the Certificate and a copy of the survey report shall be transmitted as soon as possible to the requesting Administration.

3 A Certificate so issued shall contain a statement to the effect that it has been issued at the request of the Administration and it shall have the same force and receive the same recognition as a Certificate issued by the Administration.

4 No Certificate shall be issued to a ship entitled to fly the flag of a State which is not a Party.

Regulation E-4

Form of the Certificate

The Certificate shall be drawn up in the official language of the issuing Party, in the form set forth in Appendix I. If the language used is neither English, French nor Spanish, the text shall include a translation into one of these languages.

Regulation E-5

Duration and validity of the Certificate

1 A Certificate shall be issued for a period specified by the Administration that shall not exceed five years.

2 For renewal surveys:

.1 Notwithstanding the requirements of paragraph 1, when the renewal survey is completed within three months before the expiry date of the existing Certificate, the new Certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing Certificate.

.2 When the renewal survey is completed after the expiry date of the existing Certificate, the new Certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing Certificate.

.3 When the renewal survey is completed more than three months before the expiry date of the existing Certificate, the new Certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.

3 If a Certificate is issued for a period of less than five years, the Administration may extend the validity of the Certificate beyond the expiry date to the maximum period specified in paragraph 1, provided that the surveys referred to in regulation E-1.1.3 applicable when a Certificate is issued for a period of five years are carried out as appropriate.

4 If a renewal survey has been completed and a new Certificate cannot be issued or placed on board the ship before the expiry date of the existing Certificate, the person or organization authorized by the Administration may endorse the existing Certificate and such a Certificate shall be accepted as valid for a further period which shall not exceed five months from the expiry date.

5 If a ship at the time when the Certificate expires is not in a port in which it is to be surveyed, the Administration may extend the period of validity of the Certificate but this extension shall be granted only for the purpose of allowing the ship to complete its voyage to the port in which it is to be surveyed, and then only in cases where it appears proper and reasonable to do so. No Certificate shall be extended for a period longer than three months, and a ship to which such extension is granted shall not, on its arrival in the port in which it is to be surveyed, be entitled by virtue of such extension to leave that port without having a new Certificate. When the renewal survey is completed, the new Certificate shall be valid to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing Certificate before the extension was granted.

6 A Certificate issued to a ship engaged on short voyages which has not been extended under the foregoing provisions of this regulation may be extended by the Administration for a period of grace of up to one month from the date of expiry stated on it. When the renewal survey is completed, the new Certificate shall be valid to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing Certificate before the extension was granted.

7 In special circumstances, as determined by the Administration, a new Certificate need not be dated from the date of expiry of the existing Certificate as required by paragraph 2.2, 5 or 6 of this regulation. In these special circumstances, the new Certificate shall be valid to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.

8 If an annual survey is completed before the period specified in regulation E-1, then:

.1 the Anniversary date shown on the Certificate shall be amended by endorsement to a date which shall not be more than three months later than the date on which the survey was completed;

.2 the subsequent annual or intermediate survey required by regulation E-1 shall be completed at the intervals prescribed by that regulation using the new Anniversary date;

.3 the expiry date may remain unchanged provided one or more annual surveys, as appropriate, are carried out so that the maximum intervals between the surveys prescribed by regulation E-1 are not exceeded.

9 A Certificate issued under regulation E-2 or E-3 shall cease to be valid in any of the following cases:

.1 if the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material necessary to comply fully with this Convention is changed, replaced or significantly repaired and the Certificate is not endorsed in accordance with this Annex;

.2 upon transfer of the ship to the flag of another State. A new Certificate shall only be issued when the Party issuing the new Certificate is fully satisfied that the ship is in compliance with the requirements of regulation E-1. In the case of a transfer between Parties, if requested within three months after the transfer has taken place, the Party whose flag the ship was formerly entitled to fly shall, as soon as possible, transmit to the Administration copies of the Certificates carried by the ship before the transfer and, if available, copies of the relevant survey reports;

.3 if the relevant surveys are not completed within the periods specified under regulation E-1.1; or

.4 if the Certificate is not endorsed in accordance with regulation E-1.1.

APPENDIX I

Form of International Ballast Water Management Certificate

INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE

Issued under the provisions of the International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments (hereinafter referred to as «the Convention») under the authority of the Government of

...................................................................................................................

(full designation of the country)

by ..............................................................................................................

(full designation of the competent person or organization authorized under the provisions of the Convention)

Particulars of ship*[3]

Name of ship ...........................................................................................

Distinctive number or letters ................................................................

Port of registry ........................................................................................

Gross Tonnage .........................................................................................

IMO number[4] ........................................................................................

Date of Construction ..............................................................................

Ballast Water Capacity (in cubic metres) .............................................

Details of Ballast Water Management Method(s) Used

Method of Ballast Water Management used ........................................

Date installed (if applicable) .................................................................

Name of manufacturer (if applicable) ..................................................

The principal Ballast Water Management method(s) employed on this ship is/are:

? in accordance with regulation D-1

? in accordance with regulation D-2 (describe) ...............................

? the ship is subject to regulation D-4

THIS IS TO CERTIFY:

1 That the ship has been surveyed in accordance with regulation E-1 of the Annex to the Convention; and

2 That the survey shows that Ballast Water Management on the ship complies with the Annex to the Convention.

This certificate is valid until .................................... subject to surveys in accordance with regulation E-1 of the Annex to the Convention.

Completion date of the survey on which this certificate is based: dd/mm/yyyy

Issued at ...................................................................................................

(Place of issue of certificate)

...................................................................................................................

(Date of issue) (Signature of authorized official issuing the certificate)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEY(S)

THIS IS TO CERTIFY that a survey required by regulation E-1 of the Annex to the Convention the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention:

Annual survey: Signed.......................................................

(Signature of duly authorized official)

Place............................

Date.............................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/Intermediate survey*: Signed...................................

(Signature of duly authorized official)

Place............................

Date.............................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/Intermediate survey*: Signed...........................

(Signature of duly authorized official)

Place............................

Date.............................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual survey: Signed.......................................................

(Signature of duly authorized official)

Place............................

Date.............................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION E-5.8.3

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate[5]* survey in accordance with regulation E-5.8.3 of the Annex to the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention:

Signed.......................................................

(Signature of duly authorized official)

Place............................

Date.............................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5 YEARS WHERE REGULATION E-5.3 APPLIES

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation E-5.3 of the Annex to the Convention, be accepted as valid until .........................

Signed.......................................................

(Signature of duly authorized official)

Place............................

Date.............................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED AND REGULATION E-5.4 APPLIES

The ship complies with the relevant provisions of the Convention and this Certificate shall, in accordance with regulation E-5.4 of the Annex to the Convention, be accepted as valid until .........................

Signed.......................................................

(Signature of duly authorized official)

Place............................

Date.............................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE REGULATION E-5.5 OR E-5.6 APPLIES

This Certificate shall, in accordance with regulation E-5.5 or E-5.6[6]* of the Annex to the Convention, be accepted as valid until .............

Signed.......................................................

(Signature of duly authorized official)

Place............................

Date.............................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF ANNIVERSARY DATE WHERE REGULATION E-5.8 APPLIES

In accordance with regulation E-5.8 of the Annex to the Convention the new Anniversary date is ..................................................................

Signed.......................................................

(Signature of duly authorized official)

Place............................

Date.............................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

In accordance with regulation E-5.8 of the Annex to the Convention the new Anniversary date is ..................................................................

Signed.......................................................

(Signature of duly authorized official)

Place............................

Date.............................

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

APPENDIX II

Form of ballast water record book

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS’ BALLAST WATER AND SEDIMENTS

Period from: .................................... To: ................................................

Name of ship ...........................................................................................

IMO number ...........................................................................................

Gross tonnage ..........................................................................................

Flag ...........................................................................................................

Total ballast water capacity (in cubic metres) .....................................

The ship is provided with a ballast water management plan ?

Diagram of ship indicating ballast tanks:


1 Introduction

In accordance with regulation B-2 of the Annex to the International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, a record is to be kept of each Ballast Water operation. This includes discharges at sea and to reception facilities.

2 Ballast water and ballast water management

»Ballast Water» means water with its suspended matter taken on board a ship to control trim, list, draught, stability, or stresses of a ship. Management of Ballast Water shall be in accordance with an approved Ballast Water Management plan and taking into account Guidelines*[7] developed by the Organization.

3 Entries in the ballast water record book

Entries in the Ballast Water record book shall be made on each of the following occasions:

3 .1 When Ballast Water is taken on board:

.1 Date, time and location port or facility of uptake (port or lat/long), depth if outside port

.2 Estimated volume of uptake in cubic metres

.3 Signature of the officer in charge of the operation.

3 .2 Whenever Ballast Water is circulated or treated for Ballast Water Management purposes:

.1 Date and time of operation

.2 Estimated volume circulated or treated (in cubic metres)

.3 Whether conducted in accordance with the Ballast Water Management plan

.4 Signature of the officer in charge of the operation

3 .3 When Ballast Water is discharged into the sea:

.1 Date, time and location port or facility of discharge (port or lat/long)

.2 Estimated volume discharged in cubic metres plus remaining volume in cubic metres

.3 Whether approved Ballast Water Management plan had been implemented prior to discharge

.4 Signature of the officer in charge of the operation.

3 .4 When Ballast Water is discharged to a reception facility:

.1 Date, time, and location of uptake

.2 Date, time, and location of discharge

.3 Port or facility

.4 Estimated volume discharged or taken up, in cubic metres

.5 Whether approved Ballast Water Management plan had been implemented prior to discharge

.6 Signature of officer in charge of the operation

3 .5 Accidental or other exceptional uptake or discharges of Ballast Water:

.1 Date and time of occurrence

.2 Port or position of the ship at time of occurrence

.3 Estimated volume of Ballast Water discharged

.4 Circumstances of uptake, discharge, escape or loss, the reason therefore and general remarks.

.5 Whether approved Ballast Water Management plan had been implemented prior to discharge

.6 Signature of officer in charge of the operation

3 .6 Additional operational procedure and general remarks

4 Volume of Ballast Water

The volume of Ballast Water onboard should be estimated in cubic metres. The Ballast Water record book contains many references to estimated volume of Ballast Water. It is recognized that the accuracy of estimating volumes of ballast is left to interpretation.

RECORD OF BALLAST WATER OPERATIONS

SAMPLE BALLAST WATER RECORD BOOK PAGE

Name of Ship: ..........................................................................................

Distinctive number or letters ................................................................

Date

Item (number)

Record of operations/signature of officers in charge


Signature of master .......................................


[1]* Refer to the ISM Code adopted by the Organization by resolution A.741(18), as amended.

[2]* Refer to the guidelines adopted by the Organization by resolution A.739(18), as may be amended by the Organization, and the specifications adopted by the Organization by resolution A.789(19), as may be amended by the Organization.

[3]* Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.

[4]† IMO Ship Identification Number Scheme adopted by the Organization by resolution A.600(15).

[5]* Delete as appropriate

* Delete as appropriate

[6]* Delete as appropriate

[7]* Refer to the Guidelines for the control and management of ships’ ballast water to minimize the transfer of harmful aquatic organisms and pathogens adopted by the Organization by resolution A.868(20).

Članak 3.

Prilikom polaganja isprave o ratifikaciji međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, Republika Hrvatska priopćit će sljedeću izjavu:

»IZJAVA

Sukladno preporuci sadržanoj u Rezoluciji A.1005(25) Skupštine Međunarodne pomorske organizacije od 29. studenog 2007. o primjeni i tumačenju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine, Republika Hrvatska izjavljuje da brodovi na koje se odnosi Pravilo B-3.3 građeni u 2009. godini ne trebaju udovoljavati Pravilu D-2 do svog drugog godišnjeg pregleda, ali ne kasnije od 31. prosinca 2011.«.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove mora.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Konvencija iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njezinom stupanju na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-29/10-01/01

Zagreb, 30. travnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Međunarodna konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !