Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Međunarodna konvencija o očuvanju atlantskih tuna i Protokola ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/01, XX/01)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 30.3.2001. Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna i Protokola

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

28

Na temelju članka 89.L114779 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE O OČUVANJU ATLANTSKIH TUNA I PROTOKOLA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna i Protokola, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 15. ožujka 2001.
Broj: 01-081-01-890/2
Zagreb, 21. ožujka 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

MEĐUNARODNA KONVENCIJA O OČUVANJU ATLANTSKIH TUNA
PREAMBULA

Vlade čiji su propisno ovlašteni predstavnici ovdje potpisani, uzimajući u obzir svoj zajednički interes za populaciju tuna i tunidnih vrsta ribe koje žive u Atlantskom oceanu, sa željom da surađuju na održanju populacije tih riba na razini koja bi dopuštala najveći mogući održivi ulov za hranu i u druge svrhe, odlučile su sklopiti Konvenciju o očuvanju resursa tuna i tunidnih vrsta ribe u Atlantskom oceanu radi ostvarenja toga cilja sporazumjele su se o sljedećem:

Članak I.

Područje na kojemu će se primjenjivati ova Konvencija, u daljnjem tekstu "konvencijsko područje", su sve vode Atlantskog oceana, uključujući periferna mora.

Članak II.

Ništa sadržano u ovoj Konvenciji neće se smatrati da utječe na prava, zahtjeve i stajališta bilo koje ugovorne stranke, u pogledu granica teritorijalnog mora ili protezanja jurisdikcije glede ribarstva, prema međunarodnom pravu.

Članak III.

1. Ugovorne stranke su sporazumne osnovati i podržavati povjerenstvo pod imenom Međunarodno povjerenstvo za očuvanje atlantskih tuna, u daljnjem tekstu "Povjerenstvo", koje će provoditi ciljeve određene ovom Konvencijom.
2. Svaku ugovornu stranku u Povjerenstvu će zastupati najviše tri predstavnika. Tim predstavnicima mogu pomagati stručnjaci i savjetnici.
3. Osim ako nije drugačije određeno ovom Konvencijom, Povjerenstvo će svoje odluke donositi većinom ugovornih stranaka, s tim da svaka ugovorna stranka ima jedan glas. Dvije trećine ugovornih stranaka činit će kvorum.
4. Povjerenstvo će održavati redovita zasjedanja jednom u dvije godine. Izvanredno se zasjedanje može sazvati u bilo koje vrijeme, na zahtjev većine ugovornih stranaka ili odlukom Vijeća kako je utemeljeno člankom V.
5. Na svom prvom zasjedanju, a kasnije na svakom redovitom zasjedanju, Povjerenstvo će među svojim članovima izabrati predsjednika, prvog potpredsjednika i drugog predsjednika, koji ne mogu biti reizabrani osim za još jedan mandat.
6. Zasjedanja Povjerenstva i sastanci njegovih tijela bit će javni, osim ako Povjerenstvo ne odluči drugačije.
7. Službeni jezici Povjerenstva bit će engleski, francuski i španjolski.
8. Povjerenstvo će biti ovlašteno usvojiti poslovnik i financijski pravilnik koji su potrebni da bi moglo vršiti svoje funkcije.
9. Povjerenstvo će svake dvije godine ugovornim strankama podnositi izvješće o svom radu i rezultatima te će također za njezin zahtjev izvještavati svaku ugovornu stranku o svakom slučaju koji je u vezi s ciljevima Konvencije.

Članak IV.

1. U svrhu ostvarivanja ciljeva ove Konvencije, Povjerenstvo je dužno izraditi studiju populacije tuna i tunidnih vrsta ribe (ribe koštunjače s iznimkom obitelji Trichiuridae i Gempylidae i roda Scomberidae) te takvih drugih vrsta riba koje se love tijekom tunolova u konvencijskom području, a koje nisu uključene u istraživanja neke druge organizacije koja se bavi ribarstvom. Takva studija treba uključiti istraživanje ribljeg bogatstva, biometrije i ekologije riba; oceanografije njihovog staništa te učinaka prirodnih i ljudskih čimbenika na njihovu brojnost. U provedbi navedenih zadaća, Povjerenstvo će, koliko je to moguće, rabiti tehničke i znanstvene usluge i podatke službenih tijela ugovornih stranaka i njihovih političkih razina, te će kada je to poželjno, rabiti raspoložive usluge i podatke bilo koje javne ili privatne ustanove, organizacije ili pojedinaca, te u granicama svog proračuna može poduzimati samostalna istraživanja u svrhu nadopune istraživačkog rada koji su obavile vlade, nacionalne ustanove ili druge međunarodne organizacije.
2. Izvršavanje odredbi iz stavka 1. ovog članka uključuje:
(a) prikupljanje i analizu statističkih podataka koji se odnose na tekuća stanja i trendove resursa tuna u konvencijskom području;
(b) izučavanje i procjenu podataka koji se odnose na mjere i metode osiguranja održanja populacije tuna i tunidnih vrsta ribe u konvencijskom području na razinama koje dopuštaju najveći mogući održivi ulov i učinkovito iskorištavanje tih riba na način koji je u skladu s tim ulovom;
(c) preporuka studija i istraživanja ugovornim strankama;
(d) tiskanje i distribucija izvješća o svojim nalazima te statističkim, biološkim i drugim znanstvenim podacima, u vezi s tunolovom u konvencijskom području.

Članak V.

1. U okviru Povjerenstva osniva se Vijeće koje sačinjavaju predsjednik i potpredsjednik Povjerenstva zajedno s predstavnicima ne manje od četiri i ne više od osam ugovornih stranaka. Ugovorne stranke predstavljene u Vijeću biraju se na svakom redovitom zasjedanju Povjerenstva. Međutim ako u bilo koje doba broj ugovornih stranaka pređe četrdeset, Povjerenstvo može u Vijeće izabrati još dvije ugovorne stranke. Ugovorne stranke čiji su državljani predsjednik i potpredsjednik Povjerenstva ne biraju se u Vijeće. Tijekom izbora u Vijeće, Povjerenstvo mora posvetiti dužnu pažnju zemljopisnim interesima, interesima izlova i prerade tune kao i o jednakom pravu ugovornih stranaka da budu predstavljene u Vijeću.
2. Vijeće izvršava dužnosti koje su mu određene ovom Konvencijom ili koje mu odredi Povjerenstvo. Vijeće se sastaje najmanje jednom u razdoblju između redovitih zasjedanja Povjerenstva. Između dva zasjedanja Povjerenstva, Vijeće treba donijeti odluke o zadaćama koje se trebaju izvršiti i izdati potrebne naputke izvršnom tajniku. Odluke Vijeća se donose u skladu s odredbama Povjerenstva.

Članak VI.

U svrhu ostvarivanja ciljeva ove Konvencije, Povjerenstvo može utemeljiti radna tijela na osnovu vrsta, skupina pojedinih vrsta ili zemljopisnih područja. Svako radno tijelo je u tom slučaju:
(a) odgovorno za nadgledanje vrste, skupine vrsta ili zemljopisnog područja unutar svog djelokruga te za prikupljanje znanstvenih drugih podataka koji se na njih odnosi;
(b) na temelju znanstvenih istraživanja može Povjerenstvu iznijeti prijedlog za zajedničko djelovanje država članica;
(c) može Povjerenstvu predlagati studije i istraživanja potrebna da bi se prikupili podaci u svezi s vrstama, skupinama vrsta ili zemljopisnim područjima, kao i usklađivanjem programa istraživanja ugovornih stranaka.

Članak VII.

Povjerenstvo imenuje izvršnog tajnika koji stoji na raspolaganju Povjerenstvu. U skladu s pravilima i postupkom koje odredi Povjerenstvo, izvršni tajnik ima ovlasti glede odabira i upravljanja osobljem Povjerenstva. On inter alia, sljedeće dužnosti koje mu Povjerenstvo može povjeriti:
(a) usklađuje programe istraživanja ugovornih stranaka;
(b) priprema nacrte proračuna koje razmatra Povjerenstvo;
(c) odobrava isplate sredstava u skladu s proračunom Povjerenstva;
(d) odgovara za fondove Povjerenstva;
(e) uspostavlja suradnju s organizacijama navedenim u članku XI. ove Konvencije;
(f) prikuplja podatke i analize podataka potrebnih za ostvarenje ciljeva Konvencije, posebno podataka koji se odnose na trenutni i najveći mogući održivi ulov tunja;
(g) priprema znanstvena, administrativna i druga izvješća Povjerenstva i njegovih pomoćnih tijela, koja Povjerenstvo prihvaća.

Članak VIII.

1. (a) Povjerenstvo može, na temelju znanstvenih dokaza, donijeti preporuke radi održanja populacija tuna i tunidnih vrsta ribe, koje se mogu loviti u konvencijskom području u količinama koje dopuštaju najveći mogući održivi ulov. Ugovorne stranke primjenjuju ove preporuke pod uvjetima utvrđenim u stavcima 2 i 3 ovog članka.
(b) Gore navedene preporuke donose se:
(i) na poticaj Povjerenstva, ako odgovarajuće radno tijelo nije osnovano ili uz suglasnost najmanje dvije trećine svih ugovornih stranaka ako je osnovano odgovarajuće radno tijelo;
(ii) na prijedlog odgovarajućeg radnog tijela, ako je takvo osnovano;
(iii) na prijedlog odgovarajućih radnih tijela ako se dotična preporuka odnosi na više od jednog zemljopisnog područja, vrste ili skupine vrsta.
2. Svaka preporuka donesena prema stavku 1. ovog članka stupa na snagu za sve ugovorne stranke šest mjeseci nakon što ih Povjerenstvo obavijesti o preporuci, osim kako je predviđeno u stavku 3. ovog članka.
3. (a) Ako bilo koja ugovorna stranka u slučaju preporuke donesena prema stavku 1. (b) (i) gore ili bilo koja ugovorna stranka članica radnog tijela mjerodavnog u slučaju preporuke donesene prema stavku 1. (b) (ii) gore, podnese Povjerenstvu prigovor na takvu preporuku u roku od šest mjeseci predviđen stavkom 2. gore, preporuka neće provesti učinak dodatnih 60 dana.
(b) Nakon toga, svaka druga ugovorna stranka može podnijeti prigovor prije isteka roka od dodatnih 60 dana ili u roku od 45 dana od dana nakon obavijesti o prigovoru druge ugovorne stranke unutar tih šezdeset dana, prema tome koji je datum kasniji.
(c) Preporuka će proizvesti učinak po završetku produženog roka ili rokova za prigovor, osim za one ugovorne stranke koje su iznijele prigovore.
(d) Međutim, ako je prigovor u skladu s gore navedenim točkama (a) i (b) podnijela samo jedna ili manje od jedne četvrtine država potpisnica, Povjerenstvo je dužno odmah izvijestiti državu ili države potpisnice koje su podnijele prigovor da se isti neće uvažiti.
(e) U slučaju iz stavka (d) država ili države potpisnice na koje se to odnosi imaju pravo na dodatni rok od 60 dana od dana navedene obavijesti, u kojemu mogu ponovo potvrditi svoj prigovor. Nakon isteka ovog roka, preporuka stupa na snagu za sve one države potpisnice koje na nju nisu uložile prigovor.
(f) Ako je više od jedne četvrtine ili manje od većine ugovornih stranaka uložilo prigovor, u skladu sa točkama (a) i (b) ovog stavka, preporuka će stupiti na snagu za ugovorene stranke koje nisu uložile prigovor.
(g) Ako je većina država potpisnica uložila prigovor, preporuka neće stupiti na snagu.
4. Svaka ugovorna stranka koja uloži prigovor na preporuku može u bilo koje doba taj prigovor povući, a preporuka će proizvesti učinak za tu ugovornu stranku odmah ako je preporuka već proizvela učinak ili u trenutku kada ona može proizvesti učinak prema uvjetima iz ovog članka.
5. Povjerenstvo će obavijestiti svaku ugovornu stranku nakon primitka svakog prigovora i svakog povlačenja prigovora, te o stupanju na snagu svake preporuke.

Članak IX.

1. Ugovorne stranke su suglasne da će poduzeti sve potrebne mjere radi osiguranja provedbe ove Konvencije. Svaka ugovorna stranka Povjerenstvu će dostaviti izvješće o svojim djelatnostima u te svrhe jednom u dvije godine ili u drugo doba na zahtjev Povjerenstva.
2. Ugovorne stranke su suglasne:
(a) na zahtjev Povjerenstva, dostaviti sve dostupne statističke, biološke i druge znanstvene podatke koji bi Povjerenstvu bili potrebni u svrhu ove Konvencije;
(b) da će, u slučaju da njihove službene ustanove ne mogu pribaviti i dostaviti navedene podatke, omogućiti Povjerenstvu da podatke pribavi na dobrovoljnoj osnovi izravno od tvrtki i ribara.
3. Ugovorne stranke će međusobno surađivati na usvajanju odgovarajućih učinkovitih mjera radi osiguranja primjene odredbi ove Konvencije, a posebno na uspostavi sustava međunarodne provedbe koji bi se primjenjivao u konvencijskom području, osim u teritorijalnom moru i drugim vodama, ako takve postoje, u kojima je država ovlaštena prema međunarodnom pravu, vršiti jurisdikciju glede ribarstva.

Članak X.

1. Nakon svakog redovitog zasjedanja Povjerenstvo usvaja dvogodišnji proračun za zajedničke troškove Povjerenstva.
2. Svaka ugovorna stranka će godišnje sudjelovati u proračunu Povjerenstva u sljedećim iznosima:
(a) 1.000 USD (tisuću američkih dolara) za članstvo u Povjerenstvu.
(b) 1.000 USD (tisuću američkih dolara) za svakog člana radnog tijela.
(c) Ako predviđeni dvogodišnji proračun za zajedničke troškove prekorači ukupni iznos doprinosa ugovornih stranaka prema točkama (a) i (b) ovog stavka, jednu trećinu iznosa takvog prekoračenja uplatit će ugovorne stranke u srazmjeru sa svojim doprinosom prema (a) i (b) ovog stavka. Povjerenstvo će odlučiti o preostale dvije trećine na temelju najnovijih podataka o:
(i) ukupnoj bruto težini ulova atlantskih tuna i tunidnih vrsta ribe i neto težini konzerviranih proizvoda takvih riba za svaku ugovornu stranku;
(ii) ukupnom iznosu (i) za sve ugovorne stranke.
Svaka ugovorna stranka će uplatiti svoj dio od preostale dvije trećine u istom omjeru u kojem njezina količina (i) iznosi u ukupnom broju (ii). O dijelu proračuna iz ove točke odlučuju sporazumno sve prisutne ugovorne stranke koje pristupe glasovanju.
3. Vijeće vrši reviziju drugog dijela dvogodišnjeg proračuna na svom redovitom zasjedanju između zasjedanja Povjerenstva te na temelju tekućeg i predviđenog razvoja može odrediti preraspodjelu iznosa proračuna Povjerenstva za drugu godinu u okviru ukupnog proračuna što ga je odobrilo Povjerenstvo.
4. Izvršni tajnik Povjerenstva dužan je obavijestiti svaku ugovornu stranku o njezinoj godišnjoj procjeni. Doprinosi će biti plativi prvog siječnja za godinu za koju je procjena izvršena. Doprinosi koji se ne uplate do prvog siječnja sljedeće godine računat će se kao dugovanja.
5. Doprinosi u dvogodišnji proračun uplaćuju se u valutama koje odredi Povjerenstvo.
6. Na svom prvom zasjedanju Povjerenstvo utvrđuje proračun za prvu godinu djelovanja Povjerenstva i za sljedeće dvogodišnje razdoblje. Proračuni se odmah dostavljaju ugovornim strankama zajedno s obavijestima o odnosnim procjenama za prvi godišnji doprinos.
7. Nakon toga, u roku ne manje od 60 dana prije redovitog zasjedanja Povjernstva koji prethodi dvogodišnjem razdoblju, izvršni tajnik će svakoj ugovornoj stranci dostaviti nacrt dvogodišnjeg proračuna zajedno s priloženim rasporedom predviđenih procjena.
8. Povjerenstvo može suspendirati pravo glasa ugovornoj stranci čija dugovanja dostignu ili premaše iznos dugovanja za dvije prethodne godine.
9. Povjerenstvo će osnovati Obrtni fond za financiranje djelatnosti Povjerenstva prije nego se prikupe godišnji prilozi, te za druge namjene koje odredi Povjerenstvo. Povjerenstvo određuje razinu Fonda, procjenom sredstava potrebnih za njegovo uspostavljanje i usvaja propise koji uređuju upotrebu Fonda.
10. Povjerenstvo će osigurati godišnju neovisnu reviziju računa Povjerenstva. U godinama kada nema redovitog zasjedanja Povjerenstva, Vijeće će pregledati i odobriti revizijske nalaze.
11. Povjerenstvo može prihvatiti i druge doprinose osim onih predviđenih u stavku 2. članka za obavljanje svog rada.

Članak XI.

1. Ugovorne stranke su suglasne da trebaju postojati radni odnosi između Povjerenstva i Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu. Radi ostvarenja tog cilja Povjerenstvo će započeti pregovore s Organizacijom za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda radi sklapanja sporazuma u skladu s člankom XIII. Statuta Organizacije. Takav sporazum treba, inter alia, ovlastiti glavnog direktora Organizacije za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda da imenuje predstavnika koji će sudjelovati na svim zasjedanjima Povjerenstva i njegovih pomoćnih tijela, ali bez prava glasa.
2. Ugovorne stranke su suglasne da treba postojati suradnja između Povjerenstva i drugih međunarodnih povjerenstava koja se bave pitanjima ribarstva i znanstvenim organizacijama koje mogu doprinijeti radu Povjerenstva. Povjerenstvo može sklopiti sporazume s takvim povjerenstvima i organizacijama.
3. Povjerenstvo može pozvati sve prikladne međunarodne organizacije i vlade koje su članice Ujedinjenih naroda ili bilo koje specijalizirane agencije Ujedinjenih naroda, a koje nisu članice Povjerenstva, da na zasjedanja Povjerenstva i njegovih pomoćnih tijela upute promatrača.

Članak XII.

1. Ova Konvencija bit će na snazi deset godina, pa i nakon toga, sve dok se većina ugovornih stranaka ne sporazumiju o njenom prestanku.
2. U bilo koje vrijeme nakon deset godina od stupanja na snagu ove Konvencije, svaka ugovorna stranka može se povući iz Konvencije trideset i prvog prosinca bilo koje godine uključivši i desetu godinu, i to pisanom obavijesti o povlačenju danom trideset i prvog prosinca ili prije tog datuma prethodne godine glavnom direktoru Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu.
3. Svaka druga ugovorna stranka može se nakon toga povući iz Konvencije s učinkom od istog trideset i prvog prosinca pisanom obavijesti o povlačenju glavnom direktoru Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu, danom ne kasnije od mjesec dana od dana primitka obavijesti od glavnog direktora Organizacije za hranu i poljoprivredu, o povlačenju neke članice, ali ne kasnije od prvog travnja te godine.

Članak XIII.

1. Svaka ugovorna stranka ili povjerenstvo može predložiti izmjene ove Konvencije. Glavni direktor Organizacije za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda proslijedit će ovjerenu presliku teksta svake predložene izmjene svim ugovornim strankama. Svaka izmjena koja ne uključuje nove obveze proizvodi učinak za sve ugovorne stranke tridesetog dana nakon što ju prihvati tri četvrtine ugovornih stranaka. Svaka izmjena koja uključuje nove obveze proizvodi učinak za sve ugovorne stranke koje su je prihvatile devedesetog dana nakon što ju prihvati tri četvrtine ugovornih stranaka, a nakon toga za svaku preostalu, ugovornu stranku nakon što ih prihvati. Svaka izmjena za koju jedna ili više ugovornih stranaka smatra da uključuje nove obveze proizvodi učinak u skladu s narečenim. Za Vladu koja Konvenciji pristupi nakon što predložena izmjena ove Konvencije bude otvorena za prihvat u skladu s odredbama ovog članka, obvezivat će Konvencija kako je dopunjena tom izmjenom, kada ta izmjena stupi na snagu.
2. Predložene izmjene bit će položene kod glavnog direktora Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu. Obavijesti o prihvatu izmjena bit će položene kod glavnog direktora Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu.

Članak XIV.

1. Ova Konvencija bit će otvorena za potpisivanje svakoj vladi članici Ujedinjenih naroda ili specijalizirane agencije Ujedinjenih naroda. Svaka vlada koja nije potpisala ovu Konvenciju može joj pristupiti u svako vrijeme.
2. Konvencija podliježe ratifikaciji, odobrenju ili pristupu od država potpisnica u skladu s njihovim ustavima. Isprave o ratifikaciji, odobrenju ili pristupu polažu se kod glavnog direktora Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu.
3. Ova Konvencija stupa na snagu nakon što sedam vlada položi isprave o ratifikaciji, odobrenju ili pristupu, a za svaku vladu koja nakon toga položi ispravu o ratifikaciji, odobrenju ili pristupu na dan tog polaganja.

Članak XV.

Glavni direktor Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu obavijestit će sve vlade navedene u stavku 1. članka XIV. o polaganju isprave o ratifikaciji, odobrenju ili pristupu, stupanju Konvencije na snagu, prijedlozima izmjena, obavijesti o praćenju izmjena, stupanju na snagu izmjena te obavijestima o istupanju.

Članak XVI.

Izvornik ove Konvencije položit će se kod glavnog direktora Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu koji će ovjerene preslike dostaviti vladama navedenim u stavku 1. članka XIV.
U potvrdu su toga, predstavnici propisno ovlašteni od svojih vlada, potpisali ovu Konvenciju. Sastavljeno u Rio de Janeiru 14. svibnja 1996. u jednom izvorniku na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna.

PROTOKOL

I. Članci XIV., XV. i XVI. Međunarodne konvencije za očuvanje atlantskih tuna izmijenjeni su kako slijedi:
Članak XIV.
1. Ova Konvencija bit će otvorena za potpisivanje vladi svake države članice Ujedinjenih naroda ili specijalizirane agencije Ujedinjenih naroda. Svaka vlada koja nije potpisala Konvenciju može joj pristupiti u svako doba.
2. Države potpisnice će ratificirati ili odobriti ovu Konvenciju u skladu sa svojim ustavima. Isprave ratifikacije, odobrenju ili pristupu položit će se kod glavnog direktora Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu.
3. Ova Konvencija će stupiti na snagu nakon što sedam vlada položi isprave o ratifikaciji, odobrenju ili pristupu, a za svaku sljedeću vladu koja nakon tog položi ispravu o ratifikaciji, odobrenju ili pristupu na dan tog polaganja, danom deponiranja.
4. Ova Konvencija bit će otvorena za potpisivanje ili pristup svakoj međuvladinoj organizaciji ekonomske integracije koju čine države koje su na nju prenijele nadležnost nad pitanjima koja su uređena ovom Konvencijom, uključujući i mogućnost sklapanja međunarodnih ugovora o tim pitanjima.
5. Nakon što položi svoj instrument formalnog potvrđivanja ili pristupa, svaka organizacija navedena u stavku 4. postat će ugovorna stranka s istim pravima i obvezama u pogledu odredaba Konvencije kao i druge ugovorne stranke. U tekstu Konvencije navođenje izraza "država" u članku IX., stavak 3. i izraza "vlada" u preambuli i članku XIII. stavku 1. tumačit će se na taj način.
6. Kada organizacija navedena u stavku 4. postane ugovornom strankom ove Konvencije, države članice te organizacije i one koje joj u budućnosti pristupe prestaju biti stranke Konvencije, one će dostaviti pismenu obavijest s tim učinkom glavnom direktoru Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu.

Članak XV.

Glavni direktor Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu obavijestit će sve vlade navedene u stavku 1. članka XIV. kao i sve organizacije navedene u stavku 4. istog članka o polaganju isprava o rafitikaciji, odobrenju, formalnoj potvrdi o pristupanju, stupanju na snagu ove Konvencije, prijedlozima izmjena, obavijestima o usvajanju izmjena, stupanju izmjena na snagu te obavijestima o istupanju.

Članak XVI.

Izvornik ove Konvencije položit će se kod glavnog direktora Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu, koji će njegove ovjerene kopije dostaviti vladama navedenim u stavku 1. članka XIV i organizacijama navedenim u stavku 4. istog članka.
II. Izvornik ovoga Protokola, čiji su engleski, francuski i španjolski tekst jednako vjerodostojni bit će položen kod glavnog direktora Organizacije za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda. On će biti otvoren za potpisivanje u Rimu do 10. rujna 1984. Ugovorne stranke Međunarodne konvencije o čuvanju atlantskih tuna koje do toga datuma nisu potpisale Protokol ipak mogu položiti svoje isprave o prihvatu u bilo koje doba. Glavni direktor Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu ovjerenu kopiju Protokola dostavit će svakoj ugovornoj stranci Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna.
III. Ovaj Protokol stupa na snagu nakon što kod glavnog direktora Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu budu položene isprave o odobrenju, ratifikaciji ili prihvatu svih ugovornih stranaka. U tom pogledu, odredbe iz posljednje rečenice stavka 1. članka XIII. Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna primjenjivat će se mutatis mutandis. Dan stupanja na snagu bit će trinaesti dan nakon polaganja posljednje isprave.
Sastavljeno u Parizu, 10. srpnja 1984.

Napomene

Ovaj Protokol proizvodi učinak u skladu s uvjetima članka III. gore nakon što kod glavnog direktora Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu budu položene isprave o odobrenju, ratifikaciji ili prihvatu svih ugovornih stranaka.

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONSERVATION OF ATLANTIC TUNAS
PREAMBLE

The Governments whose duly authorized representatives have subscribed hereto, considering their mutual interest in the populations of tuna and tuna-like fishes found in the Atlantic Ocean, and desiring to co-operate in maintaining the populations of these fishes at levels which will permit the maximum sustainable catch for food and other purposes, resolve to conclude a Convention for the conservation of the resources of tuna and tuna-like fishes of the Atlantic Ocean, and to that end agree as follows:

Article I

The area to which this Convention shall apply, hereinafter referred to as the "Convention area", shall be all waters of the Atlantic Ocean, including the adjacent Seas.

Article II

Nothing in this Convention shall be considered as affecting the rights, claims or views of any Contracting Party in regard to the limits of territorial waters of the extent of jurisdiction over fisheries under international law.

Article III

1. The Contracting Parties hereby agree to establish and maintain a Commission to be known as the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, hereinafter referred to as "the Commission", which shall carry out the objectives set forth in this Convention.
2. Each of the Contracting Parties shall be represented on the Commission by not more than three Delegates. Such Delegates may be assisted by experts and advisors.
3. Except as may otherwise be provided in this Convention, decisions of the Commission shall be taken by a majority of the Contracting Parties, each Contracting Party having one vote. Two-thirds of the Contracting Parties shall constitute a quorum.
4. The Commission shall hold a regular meeting once every two years. A special meeting may be called at any time at the request of a majority of the Contracting Parties or by decision of the Council as constituted in Article V.
5. At its first meeting, and thereafter at each regular meeting, the Commission shall elect from among its Members a Chairman, a first Vice-Chairman and a second Vice-Chairman who shall not be re-elected for more than one term.
6. The meetings of the Commission and its subsidiary bodies shall be public unless the Commission otherwise decides.
7. The official languages of the Commission shall be English, French and Spanish.
8. The Commission shall have authority to adopt such rules of procedure and financial regulations as are necessary to carry out its functions.
9. The Commission shall submit a report to the Contracting Parties every two years on its work and findings and shall also inform any Contracting Party, whenever requested, on any matter relating to the objectives of the Convention.

Article IV

1. In order to carry out the objectives of this Convention the Commission shall be responsible for the study of the populations of tuna and tuna-like fishes (the Scombriformes with the exception of the families Trichiuridae and Gempylidae and the genus Scomber) and such other species of fishes exploited in tuna fishing in the Convention area as are not under investigation by another international fishery organization. Such study shall include research on the abundance, biometry and ecology of the fishes; the oceanography of their environment; and the effects of natural and human factors upon their abundance. The Commission, in carrying out these responsibilities shall, insofar as feasible, utilise the technical and scientific services of, and information from, official agencies of the Contracting Parties and their political sub-divisions and may, when desirable, utilise the available services and information of any public or private institution, organization or individual, and may undertake within the limits of its budget independent research to supplement the research work being done by governments, national institutions or other international organizations.
2. The carrying out of the provisions in paragraph 1 of this Article shall include:
(a) collecting and analysing statistical information relating to the current conditions and trends of the tuna fishery resources of the Convention area;
(b) studying and appraising information concerning measures and methods to ensure maintenance of the populations of tuna and tuna-like fishes in the Convention area at levels which will permit the maximum sustainable catch and which will ensure the effective exploitation of these fishes in a manner consistent with this catch;
(c) recommending studies and investigations to the Contracting Parties;
(d) publishing and otherwise disseminating reports of its findings and statistical, biological and other scientific information relative to the tuna fisheries of the Convention area.

Article V

1. There is established within the Commission a Council which shall consist of the Chairman and the Vice-Chairmen of the Commission together with the representatives of not less than four and not more than three Contracting Parties. The Contracting Parties represented on the Council shall be elected at each regular meeting of the Commission. However, if at any time the number of the Contracting Parties exceeds forty, the Commission may elect an additional two Contracting Parties to be represented on the Council. The Contracting Parties of which the Chairman and Vice-Chairmen are nationals shall not be elected to the Council. In elections to the Council the Commission shall give due consideration to the geographic, tuna fishing and tuna processing interests of the Contracting Parties, as well as to the equal right of the Contracting Parties to be represented on the Council.
2. The Council shall perform such functions as are assigned to it by this Convention or are designated by the Commission, and shall meet at least once in the interim between regular meeting of the Commission. Between meetings of the Commission the Council shall make necesary decisions on the duties to be carried out by the staff and shall issue necessary instructions to the Executive Secretary. Decisions of the Council shall be made in accordance with rules to be established by the Commission.

Article VI

To carry out the objectives of this Convention the Commission may establish Panels on the basis of species, group of species, or of geographic areas. Each Panel in such case:
(a) shall be responsible for keeping under review the species, group of species, or geographic area under its purview, and for collecting scientific and other information relating thereto;
(b) may recommend to the Commission studies and investigations necessary for obtaining information relating to its species, group of species, or geographic area, as well as the co-ordination of programmes of investigation by the Contracting Parties.

Article VII

The Commission shall appoint an Executive Secretary who shall serve at the pleasure of the Commission. The Executive Secretary, subject to such rules and procedures as may be determined by the Commission, shall have authority with respect to the selection and administration of the staff of the Commission. He shall also perform, inter alia, the following functions as the Commission may prescribe:
(a) co-ordinating the programmes of investigation by the Contracting Parties;
(b) preparing budget estimates for review by the Commission;
(c) authorising the disbursement of funds in accordance with the Commissionžs budget;
(d) accounting for the funds of the Commission;
(e) arranging for co-operation with organizations referred to in Article XI of this Convention;
(f) preparing the collection and analysis of data necessary to accomplish the purposes of the Convention particularly those data relating to the current and maximum sustainable catch of tuna stocks;
(g) preparing for approval by the Commission scientific, administrative and other reports of the Commission and its subsidiary bodies.

Article VIII

1. (a) the Commission may, on the basis of scientific evidence, make recommendations designed to maintain the populations of tuna and tuna-like fishes that may be taken in the Convention area at levels which will permit the maximum sustainable catch. These recommendations shall be applicable to the Contracting Parties under the conditions laid down in paragraphs 2 and 3 of this Article.
(b) The recommendations referred to above shall be made:
(i) at the initiative of the Commission if an appropriate Panel has not been established or with the approval of at least two-thirds of all the Contracting Parties if an appropriate Panel has been established,
(ii) on the proposal of an appropriate Panel if such a Panel has been established,
(iii) on the proposal of the appropriate Panels if the recommendation in question relates to more than one geographic area, species or group of species.
2. Each recommendation made under paragraph 1 of this Article shall become effective for all Contracting Parties six months after the date of the notification from the Commission transmitting the recommendation to the Contracting Parties, except as provided in paragraph 3 of this Article.
3. (a) If any Contracting Party in the case of a recommendation made under paragraph 1 (b) (i) above, or any Contracting Party member of a Panel concerned in the case of a recommendation made under paragraph 1 (b) (ii) above, presents to the Commission an objection to such recommendation within the six months period provided for in paragraph 2 above, the recommendation shall not be come effective for an additional sixty days. (b) Thereupon any other Contracting Party may present an objection prior to the expiration of the additional sixty days period, or within forty-five days of the date of the notification of an objection made by another Contracting Party within such additional sixty days, whichever date shall be the later.
(c) The recommendation shall become effective at the end of the extended period or periods for objection, except for those Contracting Parties that have presented an objection.
(d) However, if a recommendation has met with an objection presented by only one or less than one-fourth of the Contracting Party, in accordance with sub-paragraphs (a) and (b) above, the Commission shall immediately notify the Contracting Party or Parties having presented such objection that it is to be considered as having no effect.
(e) In the case referred to in sub-paragraph (d) above the Contracting Party or Parties concerned shall have an additional period of sixty days from the date of said notification in which to reaffirm their objection. On the expiry of this period the recommendation shall become effective, except with respect to any Contracting Party having presented an objection and reaffirmed it within the delay provided for.
(f) If a recommendation has met with objection from more than one-fourth but less than the majority of the Contracting Parties, in accordance with sub-paragraphs (a) and (b) above, the recommendation shall become effective for the Contracting Parties that have not presented an objection thereto.
(g) if objections have been presented by a majority of the Contracting Parties the recommendation shall not become effective.
4. Any Contracting Party objecting to a recommendation may at any time withdraw that objection, and the recommendation shall become effective with respect to such Contracting Party immediately of the recommendation is already in effect, or at such time as it may become effective under the terms of this Article.
5. The Commission shall notify each Contracting Party immediately upon receipt of each objection and of each withdrawal of an objection, and of the entry into force of any recommendation.

Article IX

1. The Contracting Parties agree to take all action necessary to ensure the enforcement of this Convention. Each Contracting Party shall transmit to the Commission, biennially or at such other times as may be required by the Commission, a statement of the action taken by it for these purposes.
2. The Contracting Parties agree:
(a) to furnish, on the request of the Commission, any available statistical biological and other scientific information the Commission may need for the purposes of this Convention;
(b) when their official agencies are unable to obtain and furnish the said information, to all the Commission, through the Contracting Parties, to obtain it on a voluntary basis direct from companies and individual fishermen.
3. The Contracting Parties undertake to collaborate with each other with a view to the adoption of suitable effective measures to ensure the application of the provisions of this Convention and in particular to set up a system of international enforcement to be applied to the Convention area except the territorial sea and other waters, if any, in which a state is entlitled under international law to exercise jurisdiction over fisheries.

Article X

1. The Commission shall adopt a budget for the joint expenses of the Commission for the biennium following each regular meeting.
2. Each Contracting Party shall contribute annually to the budget of the Commission an amount equal to:
(a) U.S.$ 1,000 (one thousand United States dollars) for Commission membership.
(b) U.S.$ 1,000 (one thousand United States dollars) for each Panel membership.
(c) If the proposes budget for joint expenses for any biennium should exceed the whole amount of contributions to be made by the Contracting Parties under (a) and (b) of this paragraph, one-third of the amount of such excess shall be contributed by the Contracting Parties in proportion to their contributions made under (a) and (b) of this paragraph. For the remaining two-thirds the Commission shall determine one the basis of the latest available information:
(i) the total of the round weight of catch of Atlantic tuna and tuna-like fishes and the net weight of canned products of such fishes for each Contracting Party;
(ii) the total of (i) for all Contracting Parties.
Each Contracting Party shall contribute its share of the remaining two-thirds in the same ratio that its total in (i) bears to the total in (ii). That part of the budget referred to in this sub-paragraph shall be set by agreement of all the Contracting Parties present and voting.
3. The Council shall review the second half of the biennial budget at its regular meeting between Commission meetings and, on the basis of current and anticipated developments, may authorise reapportionment of amounts in the Commission budget for the second year within the total budget approved by the Commission.
4. The Executive Secretary of the Commission shall notify each Contracting Party of its yearly assessment. The contributions shall be payable on January first of the year for which the assessment was levied. Contributions not received before January first of the succeeding year shall be considered as in arrears.
5. Contributions to the biennial budget shall be payable in such currencies as the Commission may decide.
6. At its meeting the Commission shall approve a budget for the balance of the first year the Commission functions and for the following biennium. It shall immediately transmit to the Contracting Parties copies of these budgets together with notices of the respective assessments for the first annual contribution.
7. Thereafter, within a period not less than sixty days before the regular meering of the Commission which precedes the biennium, the Executive Secretary shall submit to each Contracting Party a draft biennial budget together with a schedule of proposed assessments.
8. The Commission may suspend the voting rights of any Contracting Party when its arrears of contributions equal or exceed the amount due from it for the two preceding years.
9. The Commission shall establish a Working Capital fund to finance operations of the Commission prior to receiving annual contributions, and for such other purposes as the Commission may determine. The Commission shall determine the level of the Fund, assess advances necessary for its establishment, and adopt regulations governing the use of the Fund.
10. The Commission shall arrange an annual independent audit of the Commissionžs accounts. The reports of such audits shall be reviewed and approved by the Commission, or by the Council in years when there is no regular Commission meeting.
11. The Commission may accept contributions, other than provided for in paragraph 2 of this Article, for the prosecution of its work.

Article XI

1. The Contracting Parties agree that there should be a working relationship between the Commission and the Food and Agriculture Organization of the United Nations. To this end the Commission shall enter into negotiations with the Food and Agriculture Organization of the United Nations with a view to concluding an agreement pursuant to Article XIII of the Organizationžs Constitution. Such agreement should provide, inter alia, for the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations to appoint a Representative who would participate in all meetings of the Commission and its subsidiary bodies, but without the right to vote.
2. The Contracting Parties agree that there should be co-operation between the Commission and other international fisheries commissions and scientific organizations which might contribute to the work of the Commission. The Commission may enter into agreements with such commissions and organizations.
3. The Commission may invite any appropriate international organization and any Government which is a member of the United Nations or of any Specialized Agency of the United Nations and which is not a member of the Commission, to send observers to meetings of the Commission and its subsidiary bodies.

Article XII

1. This Convention shall remain in force for ten years and thereafter until a majority of the Contracting Parties agree to terminate it.
2. At any time after ten years from the date of entry into force of this Convention, any Contracting Party may withdraw from the Convention on December thirty-first of any year including the tenth year by written notification of withdrawal given on or before December thirty-first of the preceding year to the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations.
3. Any other Contracting Party may thereupon withdraw from this Convention with effect from the same December thirty-first by giving written notification of withdrawal to the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations not later than one month from the date of receipt of information from the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations concerning any withdrawal, but not later than April first of that year.

Article XIII

1. Any Contracting Party or the Commission may propose amendments to this Convention. The Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations shall transmit a certified copy of the text of any proposed amendment to all the Contracting Parties. Any amendment not involving new obligations shall take effect for all Contracting Parties on the thirtieth day after its acceptance by three-fourths of the Contracting Parties. Any amendment involving new obligations shall take effect for each Contracting Party accepting the amendment on the ninetieth day after its acceptance by there-fourths of the Contracting Parties and thereafter for each remaining Contracting Party upon acceptance by it. Any amendment considered by one or more Contracting Parties to involve new obligations shall be deemed to involve new obligations and shall take effect accordingly. A government which becomes a Contracting Party after an amendment to this Convention has been opened for acceptance pursuant to the provisions of this Article shall be bound by the Convention as amended when the said amendment comes into force.
2. Proposed amendments shall be deposited with the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Notifications of acceptance of amendments shall be deposited with the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Article XIV

1. This Convention shall be open for signature by any Government which is a Member of the United Nations or of any Specialized Agency of the United Nations. Any such Government which does not sign this Convention may adhere to it at any time.
2. This Convention shall be subject to ratification or approval by signatory countries in accordance with their constitutions. Instruments of ratification, approval, or adherence shall be deposited with the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations.
3. This Convention shall enter into force upon the deposit of instruments of ratification, approval, or adherence by seven Governments and shall enter into force with respect to each Government which subsequently deposits an instrument of ratification, approval or adherence on the date of such deposit.

Article XV

The Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations shall inform all Governments referred to in paragraph 1 of Article XIV of deposits of instruments of ratification, approval or adherence, the entry into force of this Convention, proposal for amendments, notifications of acceptance of amendments, entry into force of amendments, and notifications of withdrawal.

Article XVI

The original of this Convention shall be deposited with the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations who shall send certified copies to the Governments referred to in paragraph 1 of Article XIV.
IN WITNESS WHEREOF the representatives duly authorized by their respective Governments have signed the present Convention. Done at Rio de Janeiro this fourteenth day of May 1966 in a single copy in the English, French and Spanish languages, each version being equally authoritative.

PROTOCOL

I. Articles XIV, XV and XVI and the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas are modified as follows:

Article XIV

1. This convention shall be open for signature by the government of any State which is a Member of the United Nations or of any Specialized Agency of the United Nations. Any such Government which does not sign this Convention may adhere to it at any time.
2. This convention shall be subject to ratification or approval by signatory countries in accordance with their constitutions. Instruments of ratification, approval, or adherence shall be deposited with the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations.
3. This Convention shall enter into force upon the deposit of instruments of ratification, approval, or adherence by seven Governments and shall enter into force with respect to each government which subsequently deposits an instrument of ratification, approval, or adherence on the date of such deposit.
4. This convention shall be open for signature or adherence by any inter-governmental economic integration organization constituted by States that have transferred to it competence over the matters governed by this Convention, including the competence to enter into treaties in respect of those matters.
5. Upon the deposit of its instrument of formal confirmation or adherence, any organization referred to in paragraph 4 shall be a contracting Party having of the same rights and obligations in respect of the provisions of the Convention as the other Contracting Parties. Reference in the text of the Convention to the term "State" in Article IX, paragraph 3, and to the term "government" in the Preamble and in Article XIII, paragraph 1, shall be interpreted in this manner.
6. When an organization referred to in paragraph 4 becomes a Contracting Party to this convention, the member states of that organization and those which adhere to it in the future shall cease to be parties to the Convention; they shall transmit a written notification to this effect to the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Article XV

The Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations shall inform all governments referred to in paragraph 1 of Article XIV and all the organizations referred to in paragraph 4 of the same Article of deposits of instruments of ratification, approval, formal confirmation on adherence, the entry into force of this Convention, proposals for amendments, notifications of acceptance of amendments, entry into force of amendments, and notifications of withdrawal.

Article XVI

The original of this Convention shall be deposited with the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations who shall send certified copies of it to the Governments referred to in paragraph 1 of Article XIV and to the organizations referred to in paragraph 4 of the same Article.
II. The original of this Protocol, the English, French and Spanish texts of which are equally authentic, shall be deposited with the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations. It shall be open to signature in Rome until September 10, 1984. The Contracting Parties to the International convention for the Conservation of Atlantic Tunas that have not signed the Protocol by that date may nevertheless deposit their instruments of acceptance at any time. The Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations shall send a certified copy of this Protocol to each of the Contracting Parties to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas.
III. This Protocol shall enter into force upon deposit with the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations of instruments of approval, ratification or acceptance of all Contracting Parties. In this regard, the provisions set out in the last sentence of paragraph 1 of Article XIII of the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas shall apply mutatis mutandis. The date of entry into force shall be the thirtieth day following the deposit of the last instrument.
Done at Paris, July 10, 1984.

Remarks

This Protocol enters into effect, according to the terms of Article III above, "upon deposit with the Director-General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations of instruments of approval, ratification or acceptance of all Contracting Parties".

Članak 3.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.
Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva imenovati članove Povjerenstva iz članka III. Konvencije o očuvanju atlantskih tuna.
Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Međunarodna konvencija i Protokol iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nisu na snazi, te će se podaci o njihovom stupanju na snagu objaviti, sukladno odredbi članka 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njihovog stupanja na snagu.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 018-05/01-01/02
Zagreb, 15. ožujka 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Međunarodna konvencija o očuvanju atlantskih tuna i Protokola
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !