Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007. do 2013.) ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/08, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 14.5.2008. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007. do 2013.)

HRVATSKI SABOR

48

Na temelju članka 88.L393575 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU PODRŠKE POLITIKAMA ZA PRIMJENU INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA (ICT PSP) OKVIRNOG PROGRAMA ZA KONKURENTNOST I INOVACIJE (2007. DO 2013.)

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007. do 2013.), kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. ožujka 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/19
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 20. ožujka 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU PODRŠKE POLITIKAMA ZA PRIMJENU INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA (ICT PSP) OKVIRNOG PROGRAMA ZA KONKURENTNOST I INOVACIJE (2007. DO 2013.)

Članak 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007. do 2013.), sklopljen u Bruxellesu 17. listopada 2007. i u Zagrebu 25. listopada 2007., u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Memoranduma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU PODRŠKE POLITIKAMA ZA PRIMJENU INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA (ICT PSP) OKVIRNOG PROGRAMA ZA KONKURENTNOST I INOVACIJE (2007. DO 2013.)

REPUBLIKA HRVATSKA, u daljnjem tekstu: »Hrvatska«, s jedne strane, i
KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA, u daljnjem tekstu: »Komisija«, u ime Europske zajednice, s druge strane,
u daljnjem tekstu zajednički: »stranke«,
Budući da:
(1) Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice, koji je potpisan 22. studenoga 2004. te stupio na snagu 22. kolovoza 2005. (u daljnjem tekstu: »Okvirni sporazum«), utvrđuje opća načela za sudjelovanje Republike Hrvatske u programima Zajednice, ostavljajući Komisiji i hrvatskim nadležnim tijelima da utvrde posebne odredbe i uvjete sudjelovanja u svakom pojedinom programu, uključujući financijski doprinos.
(2) Sukladno članku 1. točki 2) Okvirnog sporazuma, Hrvatska ima pravo sudjelovati u programima Zajednice osnovanim ili obnovljenim nakon stupanja na snagu Sporazuma koji sadrže odredbu koja predviđa sudjelovanje Hrvatske.
(3) Okvirni program za konkurentnost i inovacije usvojen je 24. listopada 2006. godine Odlukom 1639/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007. do 2013.).
(4) Sukladno članku 4.#clanak4 ove Odluke, Okvirni program otvoren je za sudjelovanje:
(a) država članica Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) koje su ujedno i članice Europskoga gospodarskog prostora (EEA), sukladno ciljevima i odredbama navedenim u Sporazumu o EEA;
(b) država pristupnica i država kandidatkinja koje uživaju pogodnosti pretpristupne strategije, u skladu s općim ciljevima te općim odredbama i uvjetima sudjelovanja tih država u programima Zajednice utvrđenim u relevantnim okvirnim sporazumima i odlukama Vijeća za pridruživanje;
(c) država zapadnog Balkana, sukladno odredbama koje će se definirati s tim državama slijedom sklapanja okvirnih sporazuma o njihovom sudjelovanju u programima Zajednice;
(d) ostalim trećim državama, sukladno sporazumima i postupcima,
SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.
PROGRAM

Hrvatska će sudjelovati u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP), u daljnjem tekstu: »Program«, Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije u skladu s odredbama Okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Hrvatske u programima Zajednice, pod odredbama i uvjetima iz ovog Memoranduma o razumijevanju.

Članak 2.
ODREDBE I UVJETI VEZANI UZ SUDJELOVANJE
U PROGRAMU

1. Hrvatska će sudjelovati u aktivnostima Programa u skladu s ciljevima, kriterijima, postupcima i rokovima navedenim u Odluci 1639/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006. godine i njegovim provedbenim mjerama.
2. Odredbe i uvjeti koji se primjenjuju na podnošenje zahtjeva, analizu i odabir prijava od strane institucija, organizacija i pojedinaca iz Hrvatske koji mogu sudjelovati u Programu bit će jednake kao i za institucije, organizacije i pojedince iz država članica Europske unije koji mogu sudjelovati u Programu.
3. Za sudjelovanje u Programu, Hrvatska će svake godine uplaćivati financijski doprinos u Opći proračun Europske unije u skladu s dolje navedenim člankom 3. i Dodatkom I. Memoranduma o razumijevanju. Hrvatski doprinos za sudjelovanje i provedbu Programa pridodat će se iznosu koji se svake godine u Općem proračunu Europske unije izdvaja radi ispunjavanja financijskih obveza proizišlih iz različitih oblika mjera potrebnih za provedbu, upravljanje i izvršavanje Programa.
4. Jedan od službenih jezika Zajednice bit će korišten za postupke vezane uz zahtjeve, ugovore i izvještaje te ostale administrativne aspekte Programa.

Članak 3.
FINANCIJSKI DOPRINOS

Pravila koja uređuju izračun i plaćanje financijskog doprinosa Hrvatske sadržana su u Dodatku I.
Dio toga financijskog doprinosa može se financirati odgovarajućim instrumentima vanjske pomoći Zajednice ako Hrvatska to zatraži.

Članak 4.
IZVJEŠTAVANJE I OCJENJIVANJE

Ne dovodeći u pitanje nadležnosti Komisije i Revizorskog suda Europskih zajednica u odnosu na nadzor i ocjenjivanje Programa, sudjelovanje Hrvatske u Programu neprekidno će se nadzirati na osnovi partnerstva koje uključuje Komisiju i Hrvatsku.
Hrvatska će Komisiji podnositi mjerodavna izvješća te sudjelovati i u drugim konkretnim aktivnostima koje Zajednica organizira u tom kontekstu.
Sukladno Uredbi Vijeća (EZ, Euratom) 1605/2002 od 25. lipnja 2002. godine o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica, i Uredbi Komisije (EZ, Euratom) 2342/2002 od 23. prosinca 2002. godine koja postavlja detaljna pravila provedbe Uredbe Vijeća 1605/2002 kao i ostalim pravilima navedenim u ovom Memorandumu o razumijevanju, ugovori sklopljeni s korisnicima programa s poslovnim nastanom u Hrvatskoj omogućit će, u bilo koje vrijeme, financijske i druge revizije, na temelju dokumenata i na licu mjesta, od strane nadležnih Komisijinih predstavnika ili drugih osoba ovlaštenih od strane Komisije.
Predstavnici Komisije i druge osobe ovlaštene od strane Komisije imat će odgovarajući pristup dokumentima i svim informacijama potrebnim za obavljanje takvih revizija, uključujući i informacije u elektroničkom obliku. Pravo pristupa bit će izričito istaknuto u ugovorima sklopljenim za provedbu instrumenata iz ovog Memoranduma. Revizorski sud Europskih zajednica imat će ista prava kao i Komisija.

Članak 5.
ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Memorandum o razumijevanju primjenjuje se tijekom trajanja Programa. Ako Europska zajednica odluči o produženju trajanja Programa bez njegovih značajnih promjena, ovaj Memorandum će, sukladno tome, automatski biti produžen u slučaju da ga nijedna od stranaka ne otkaže u roku od mjesec dana po odluci o produženju.
Stranke mogu okončati Memorandum o razumijevanju bilo kada tijekom trajanja Programa, pisanom obaviješću o namjeri prestanka sudjelovanja u Programu. Pod uvjetima dolje navedenih odredbi, okončanje će stupiti na snagu tri kalendarska mjeseca od datuma pisane obavijesti.
Prestanak i/ili okončanje Memoranduma o razumijevanju neće utjecati na projekte ili aktivnosti koje su u tijeku, niti će utjecati na provedbu ugovornih odredbi koje se odnose na te projekte i aktivnosti ugovorene prije nego je prestanak i/ili okončanje stupilo na snagu.
Dodaci čine sastavni dio ovog Memoranduma o razumijevanju.
Ovaj Memorandum o razumijevanju može se izmijeniti ili dopuniti samo u pisanom obliku uz pristanak obiju stranaka.
Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu na datum primitka pisane obavijesti diplomatskim putem u kojoj Republika Hrvatska izvješćuje Komisiju da su ispunjeni njezini unutarnji pravni uvjeti za njegovo stupanje na snagu.
Ovaj Memorandum sastavljen je u dva izvornika, na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.
 

Sastavljeno u Zagrebu
25. listopada 2007.

ZA REPUBLIKU HRVATSKU,

 

g. Miroslav Kovačić

Državni tajnik Središnjeg
državnog ureda za e-Hrvatsku Vlade Republike Hrvatske

Sastavljeno u Bruxellesu
17. listopada 2007.

ZA KOMISIJU, U IME
EUROPSKE ZAJEDNICE,

gđa Viviane Reding

Članica Komisije
zadužena za informacijsko
društvo i medije

 DODATAK I.

Odredbe financijskog doprinosa Hrvatske za Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija
(ICT PSP) Okvirnog programa za
konkurentnost i inovacije (CIP)

I. IZRAČUNAVANJE FINANCIJSKOG DOPRINOSA HRVATSKE

1. Financijski doprinos Hrvatske Općem proračunu Europske unije za sudjelovanje u ICT PSP bit će određen godišnje proporcionalno, i kao dodatak, iznosu dostupnom te godine u općem proračunu Europske unije za izdvajanja potrebna za provedbu, upravljanje i funkcioniranje Programa.
2. Doprinos Hrvatske izračunat će se na temelju formule koja proizlazi iz faktora proporcionalnosti određenog u skladu sa stavkom 3. pomnoženog s vrijednostima prijelaznih faza sukladno stavku 4.
3. Faktor proporcionalnosti koji određuje doprinos Hrvatske dobit će se kroz sljedeću formulu: HR BDP/(EU27 BDP + HR BDP) određujući omjer između bruto domaćeg proizvoda Hrvatske po tržišnim cijenama (HR BDP), i zbrojenih bruto domaćih proizvoda, po tržišnim cijenama, država članica Europske unije i Hrvatske (EU27 BDP + HR BDP). Taj omjer izračunat će se na temelju zadnjih statističkih podataka Statističkog ureda Europskih zajednica (Eurostata), dostupnih u vrijeme objave preliminarnog nacrta proračuna Europske unije.
4. Primjena stopa prijelaznih faza:
– 65 % u 2007. godini
– 70 % u 2008. godini
– 75 % u 2009. godini
– 80 % u 2010. godini
– 85 % u 2011. godini
– 90 % u 2012. godini i
– 95 % u 2013. godini.
5. Financijski doprinos Hrvatske Općem proračunu Europske unije za sudjelovanje u Programu iznosit će:
107.360 EUR za 2007. godinu.
Indikativni iznosi za sljedeće godine:
– 106.193 EUR za 2008. godinu
– 232.640 EUR za 2009. godinu
– 269.979 EUR za 2010. godinu
– 311.407 EUR za 2011. godinu
– 373.276 EUR za 2012. godinu
– 433.504 EUR za 2013. godinu.
6. Komisija će Hrvatskoj priopćiti čim je moguće, po stupanju na snagu ovog Memoranduma o razumijevanju, sljedeće informacije zajedno s odgovarajućim popratnim materijalima:
– Iznose izdvajanja u računu rashoda preliminarnog nacrta proračuna Europskih zajednica koji odgovara ICT PSP;
– Procijenjene iznose doprinosa koji proizlaze iz preliminarnog nacrta proračuna koji odgovaraju sudjelovanju Hrvatske u ICT PSP sukladno stavcima 1., 2., 3. i 4.
7. Nakon što je opći proračun konačno usvojen, Komisija će Hrvatskoj priopćiti, u računu rashoda koji odgovaraju sudjelovanju Hrvatske, konačne iznose navedene u točki 6. prve alineje.
8. Financijski doprinos Hrvatske pokrit će troškove vezane uz upravljanje, provedbu i izvršavanje projekata, uključujući aktivnosti najbolje prakse, tematske mreže i ostale provedbene mjere predviđene Programom.
9. Putne troškove i dnevnice hrvatskih predstavnika i stručnjaka koji će sudjelovati kao promatrači u radu Odbora iz članka 46. stavka 1. točke (b) Odluke 1639/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006. godine kojim je osnovan Okvirni program za konkurentnost i inovacije, (ICT Upravni odbor) ili drugim sastancima vezanim za provedbu Programa, Komisija će nadoknaditi po istoj osnovi i sukladno trenutačno važećim postupcima za predstavnike država članica Europske unije.
10. Financijska uredba koja se primjenjuje na Opći proračun Europske unije primjenjivat će se na upravljanje doprinosom Republike Hrvatske.

II. PLAĆANJE FINANCIJSKOG DOPRINOSA HRVATSKE

1. Nakon stupanja na snagu Memoranduma o razumijevanju i na početku svake sljedeće proračunske godine, Komisija će Hrvatskoj poslati poziv za prikupljanje sredstava čiji će iznos biti iskazan u eurima i odgovarat će doprinosima iz ovoga Memoranduma.
2. Taj se doprinos plaća u eurima na bankovni račun Komisije.
3. Hrvatska će platiti svoj godišnji doprinos sukladno pozivu za prikupljanje sredstava najkasnije tri mjeseca od primitka poziva. Svako zakašnjenje Hrvatske u plaćanju doprinosa imat će za posljedicu plaćanje zateznih kamata na iznos dugovanja od dana dospijeća. Kamatna stopa za dospjele iznose koji nisu plaćeni na dan dospijeća jest ona stopa koju primjenjuje Europska središnja banka za svoje glavne poslove refinanciranja, kao što je objavljeno u C seriji Službenog lista Europskih zajednica, na snazi prvog kalendarskog dana u mjesecu u kojemu pada dan dospijeća, uvećana za 3,5 postotna boda.
U slučaju da je kašnjenje u plaćanju doprinosa takvo da bi u znatnoj mjeri moglo ugroziti učinkovitu provedbu i upravljanje Programom u cjelini ili njegovim dijelom te ako plaćanje ne uslijedi tijekom 20 radnih dana nakon što Komisija Hrvatskoj pošalje službenu opomenu, sudjelovanje Hrvatske u Programu za tu godinu bit će suspendirano, ne dovodeći u pitanje obveze Zajednice iz ugovora ili sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava koji su već sklopljeni za provedbu projekata ili aktivnosti u okviru Programa.

DODATAK II.
FINANCIJSKA KONTROLA, POVRAT SREDSTAVA I OSTALE MJERE PROTIV PRIJEVARE
I. KONTROLE I MJERE PROTIV PRIJEVARE
OD STRANE ZAJEDNICE

1. Sukladno financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije, kao i ostalim propisima koji su navedeni u ovom Memorandumu o razumijevanju, ugovori zaključeni s korisnicima Programa s poslovnim nastanom u Hrvatskoj pružit će osnove za provođenje financijskih i drugih revizija u bilo koje vrijeme u prostorima korisnika i njihovih podizvođača od strane predstavnika Komisije ili drugih osoba ovlaštenih od strane Komisije.
2. Predstavnici Komisije i druge osobe ovlaštene od strane Komisije imaju odgovarajući pristup prostorima, poslovima i dokumentima, kao i svim informacijama potrebnim za obavljanje takvih revizija, uključujući i informacije u elektroničkom obliku. To pravo pristupa potrebno je izričito navesti u ugovorima sklopljenim za provedbu instrumenata navedenih u ovom Memorandumu. Revizorski sud Europskih zajednica imat će ista prava kao i Komisija.
3. U okviru ovoga Memoranduma o razumijevanju, Komisija/OLAF (Europski ured za sprječavanje prijevara), ovlaštena je obavljati provjere i inspekcije na licu mjesta na državnom području Hrvatske, u skladu s postupovnim odredbama Uredbe Vijeća (Euratom, EZ) 2185/96 od 11. studenoga 1996. godine.
Gore navedene provjere i inspekcije pripremaju se i provode u bliskoj suradnji s nadležnim tijelima koje određuje Hrvatska, a koja će pravodobno biti obaviještena o predmetu, svrsi i pravnoj osnovi provjera i inspekcija, kako bi u tome mogla pružiti svu potrebnu pomoć.
Ako hrvatska tijela na koja se to odnosi to žele, provjere i inspekcije na licu mjesta mogu se provoditi zajedno s njima.
Ukoliko se sudionici u programima suprotstave provjeri ili inspekciji na licu mjesta, hrvatska tijela, u skladu s nacionalnim propisima, dužna su inspektorima Komisije/OLAF-a, pružiti potrebnu pomoć kako bi im se omogućilo da izvrše svoju dužnost, odnosno da obave provjeru ili inspekciju na licu mjesta.
Komisija/ OLAF, dužna je što prije izvijestiti nadležna hrvatska tijela o svakoj činjenici ili sumnji glede neke nepravilnosti uočene tijekom provjere ili inspekcije na licu mjesta. U svakom slučaju, Komisija/OLAF, dužna je izvijestiti spomenuto tijelo o rezultatu takvih provjera i inspekcija.

II. INFORMACIJE I KONZULTACIJE

1. Kako bi se ovaj Dodatak primijenio na odgovarajući način, nadležna tijela Hrvatske i Zajednice redovito će razmjenjivati informacije i, na zahtjev jedne od stranaka, održavati konzultacije.
2. Nadležna tijela Republike Hrvatske bez odgode će obavještavati Komisiju o svakom saznanju o nepravilnosti ili sumnji na nepravilnost oko sklapanja i provedbe ugovora sklopljenih u provedbi instrumenata navedenih u ovom Memorandumu o razumijevanju.

III. UPRAVNE MJERE I KAZNE

Ne dovodeći u pitanje primjenu hrvatskog kaznenog prava, Komisija može nametnuti administrativne mjere i kazne u skladu s Financijskom uredbom koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije.

IV. POVRAT SREDSTAVA

Odluke koje Komisija donosi u okviru ovog Memoranduma, a koje nameću novčane obveze osobama, a ne samo državama, bit će ovršne u Hrvatskoj. Ovrhu tih odluka uređuju pravila građanskog postupka na snazi u državi u kojoj se provode. Ovršni nalog bit će sastavni dio odluke bez ikakve druge formalnosti osim provjere vjerodostojnosti te odluke od strane nacionalnog tijela određenog od strane Vlade Republike Hrvatske u tu svrhu. Vlada Republike Hrvatske izvijestit će Komisiju o tom tijelu. Po izvršenju spomenutih formalnosti prema zahtjevu Komisije, Komisija može pristupiti ovrsi u skladu s nacionalnim pravom na način da predmet neposredno predoči nadležnom tijelu. Zakonitost odluke Komisije podliježe kontroli Suda Europskih zajednica.
Sudske odluke koje donosi Sud Europskih zajednica prema odredbi o arbitraži sadržanoj u okviru ovog Memoranduma o razumijevanju primjenjuju se pod jednakim uvjetima.

V. NEPOSREDNA KOMUNIKACIJA

Komisija će komunicirati direktno sa sudionicima Programa s poslovnim nastanom u Hrvatskoj i njihovim podizvođačima. Oni mogu dostaviti direktno Komisiji sve relevantne informacije i dokumente koje su dužni dostaviti na temelju instrumenata iz ovog Memoranduma i ugovora sklopljenih za njihovu provedbu.

Članak 3.

Financijske obveze koje će nastati za Republiku Hrvatsku na temelju Memoranduma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, planirat će se sukladno odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za 2008. i sljedećih pet godina.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je Središnjeg državnog ureda za e Hrvatsku.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Memorandum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 650-02/08-01/01
Zagreb, 14. ožujka 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga Sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007. do 2013.)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !