Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u »Mehanizmu Zajednice za civilnu zaštitu» ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 19.08.2009 Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u "Mehanizmu Zajednice za civilnu zaštitu"

HRVATSKI SABOR

83

Na temelju članka 88.L470338 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U »MEHANIZMU ZAJEDNICE ZA CIVILNU ZAŠTITU«

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u »Mehanizmu Zajednice za civilnu zaštitu», koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. srpnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/131

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 9. srpnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I
EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U »MEHANIZMU ZAJEDNICE ZA CIVILNU ZAŠTITU«

Članak 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u »Mehanizmu Zajednice za civilnu zaštitu«, potpisan u Zagrebu, 17. prosinca 2008. i u Bruxellesu 16. siječnja 2009., u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Memoranduma o razumijevanju iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U »MEHANIZMU ZAJEDNICE ZA CIVILNU ZAŠTITU«

REPUBLIKA HRVATSKA, u daljnjem tekstu: »Hrvatska« s jedne strane, i

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA, u daljnjem tekstu: »Komisija«, u ime Europske zajednice s druge strane,

u daljnjem tekstu zajednički: »stranke«

Budući da:

(1) Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice, koji je potpisan 22. studenoga 2004. godine[1], a stupio je na snagu 22. kolovoza 2005. godine (u daljnjem tekstu: »Okvirni sporazum«), ostavlja Komisiji i nadležnim hrvatskim tijelima da utvrde posebne odredbe i uvjete, uključujući financijski doprinos, o sudjelovanju u svakom pojedinom programu,

(2) je »Financijski instrument civilne zaštite« uspostavljen Odlukom Vijeća 2007/162 EZ, Euratom od 5. ožujka 2007. godine[2], a Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u »Financijskom instrumentu civilne zaštite« potpisan 20. rujna 2007., stupio na snagu 26. svibnja 2008., i

(3) Odluka Vijeća kojom se osniva Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu (izmjene) usvojenom 8. studenoga 2007. (2007/779 EZ, Euratom)[3] propisuje da u Mehanizmu mogu sudjelovati države kandidatkinje,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.
PROGRAM

Hrvatska sudjeluje u Mehanizmu Zajednice za civilnu zaštitu u skladu s uvjetima utvrđenim Okvirnim sporazumom te odredbama i uvjetima iz članka 2. - 4. ovoga Memoranduma o razumijevanju.

Članak 2.
ODREDBE I UVJETI VEZANI UZ SUDJELOVANJE U PROGRAMU

Hrvatska sudjeluje u aktivnostima Mehanizma Zajednice za civilnu zaštitu u skladu s ciljevima, kriterijima, postupcima i rokovima iz odluke Vijeća 2007/779 EZ, Euratom. Aktivnosti koje se provode u skladu sa sigurnosnim odredbama Europske komisije predviđenima odlukom Vijeća 2001/264 EZ[4] isključuju se iz opsega ovoga Memoranduma o razumijevanju.

Odredbe i uvjeti koji su primjenjivi na sudjelovanje u programima obuke (uključujući zajedničke tečajeve i vježbe te sustav razmjene), radionicama, seminarima i pilot projektima, procjeni i/ili koordinaciji timova i stručnjaka, pristup uslugama Centra za monitoring i informiranje (MIC) i Zajedničkom komunikacijsko-informacijskom sustavu u izvanrednim situacijama (CECIS), potpori u dobivanju pristupa opremi i prijevoznim sredstvima, uključujući pružanje dodatnih prijevoznih sredstava potrebnih za osiguravanje brzog reagiranja u izvanrednim situacijama većih razmjera, kao i drugim aktivnostima koje u okviru Mehanizma poduzimaju kvalificirane institucije, organizacije i pojedinci iz Hrvatske, iste su kao i one koje su primjenjive na kvalificirane institucije, organizacije i pojedince država članica Europske unije.

Sudjelovanje Hrvatske u Mehanizmu Zajednice za civilnu zaštitu pokriva se financijskim doprinosom Hrvatske u Opći proračun Europske unije pod uvjetima predviđenima u Memorandumu o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u »Financijskom instrumentu civilne zaštite« potpisanome 20. rujna 2007. i njegovima prilozima.

Jedan od službenih jezika Zajednice bit će korišten za postupke vezane uz sudjelovanje Hrvatske u Mehanizmu, kao i za administrativne aspekte vezane uz provedbu ovoga Memoranduma o razumijevanju.

Članak 3.

IZVJEŠTAVANJE I OCJENJIVANJE

Ne dovodeći u pitanje odgovornosti Komisije i Revizorskog suda Europskih zajednica vezano za nadzor i ocjenjivanje primjene Odluke Vijeća kojom se osniva Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu, sudjelovanje Hrvatske u Mehanizmu neprekidno će se nadzirati na osnovi partnerstva koje uključuje Komisiju i Hrvatsku. Hrvatska će Komisiji podnositi mjerodavna izvješća te sudjelovati u drugim konkretnim aktivnostima koje Zajednica organizira u tom kontekstu.

Članak 4.
ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Memorandum o razumijevanju primjenjuje se za vrijeme trajanja Odluke Vijeća kojom se osniva Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu.

Ovaj Memorandum o razumijevanju može se izmijeniti i dopuniti samo uz pisani dogovor obiju stranaka.

Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu datumom primitka pisane obavijesti diplomatskim putem kojim Republika Hrvatska izvješćuje Komisiju da su ispunjeni njezinim unutarnjim zakonodavstvom predviđeni uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

Sastavljeno u Zagrebu
17. prosinca 2008.

Za Republiku Hrvatsku

g. Damir Trut, v. r.

ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Sastavljeno u Bruxellesu
16. siječnja 2009.

Za Europsku komisiju,

u ime Europske zajednice

g. Karl Falkenberg, v. r.

ravnatelj Opće uprave za okoliš

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite i spašavanja.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Memorandum o razumijevanju iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-01/09-01/01

Zagreb: 3. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

[1]SL L 192, 22. 7. 2005., str. 16.

[2]SL L 71, 10. 3. 2007., str. 9.

[3]SL L 314, 1. 12. 2007., str. 9.

[4]SL 101, 11. 4. 2001., str. 1.

HRVATSKI SABOR

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE «COMMUNITY CIVIL PROTECTION MECHANISM»

THE REPUBLIC OF CROATIA, hereinafter referred to as «Croatia» of the one part, and

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, hereinafter referred to as «the Commission«, on behalf of the European Community of the other part,

hereinafter referred as the «Parties»

Whereas:

(1) The Framework Agreement between the Republic of Croatia and the European Community on the general principles for the participation of the Republic of Croatia in Community programmes was signed on 22 November 2004[1] and entered into force on 22 August 2005 (hereinafter referred «the Framework Agreement»), leaving the Commission and the competent authorities of Croatia to determine specific terms and conditions, including the financial contribution, with regard to such participation in each particular programme,

(2) The «Civil Protection Financial Instrument» was established by Council Decision 2007/162 EC, Euratom of 5 March 2007[2] and the Memorandum of Understanding between the European Community and the Republic of Croatia on the participation of the Republic of Croatia in the «Civil Protection Financial Instrument» was signed on 20 September 2007 and entered into force on 26 May 2008, and

(3) The Council Decision establishing a Community Civil Protection Mechanism (recast) adopted on 8 November 2007 (2007/779 EC, Euratom)[3] provides that participation in the Mechanism shall be open to candidate countries,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1
PROGRAMME

Croatia shall participate in the Community Civil Protection Mechanism, in accordance with the conditions laid down in the Framework Agreement and under the terms and conditions defined in Articles 2-4 of this Memorandum of Understanding.

Article 2
TERMS AND CONDITIONS WITH RESPECT TO PARTICIPATION IN THE PROGRAMME

Croatia shall participate in the activities of the Community Civil Protection Mechanism in conformity with the objectives, criteria, procedures and deadlines defined in Council Decision 2007/779 EC, Euratom. Activities carried out under the European Commission security provisions foreseen under Council decision 2001/264 EC[4] adopting the security regulation are excluded from the scope of this Memorandum of Understanding.

The terms and conditions applicable to the participation in training programmes (including joint courses and exercises and an exchange system), workshops, seminars and pilot projects, assessment and/or coordination teams and experts, access to services of the Monitoring and Information Centre (MIC) and to the Common Emergency Communication and Information System (CECIS), support in obtaining access to equipment and transport resources, including the provision of additional transport resources necessary for ensuring rapid response to major emergencies, as well as other activities undertaken in the framework of the Mechanism by eligible institutions, organisations and individuals of Croatia shall be the same as those applicable to eligible institutions, organisations and individuals of the Member States of the European Union.

Croatia’s participation in the Community Civil Protection Mechanism shall be covered through Croatia’s financial contribution to the General Budget of the European Union under conditions foreseen in the Memorandum of Understanding between the European Community and the Republic of Croatia on the participation of the Republic of Croatia in the «Civil Protection Financial Instrument» signed on 20 September 2007 and its Annexes.

One of the official languages of the Community shall be used for the procedures related to the participation of Croatia in the Mechanism, as well as for administrative aspects related to the implementation of this Memorandum of Understanding.

Article 3
REPORTING AND EVALUATION

Without prejudice to the responsibilities of the Commission and the Court of Auditors of the European Communities in relation to the monitoring and evaluation of the application of Council Decision establishing a Community Civil Protection Mechanism, the participation of Croatia in the Mechanism shall be continuously monitored on a partnership basis involving the Commission and Croatia. Croatia shall submit to the Commission relevant reports and take part in other specific activities provided for by the Community in that respect.

Article 4
FINAL PROVISIONS

This Memorandum of Understanding shall apply for the duration of the Council Decision establishing a Community Civil Protection Mechanism.

This Memorandum of Understanding may only be amended by a written agreement of both Parties.

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of receipt of the written notification through diplomatic channels by which the Republic of Croatia notifies the Commission that its internal legal requirements for its entry into force have been fulfilled.

Done at Zagreb
on 17 December 2008

For the Republic of Croatia

Mr Damir Trut

Director of National Protection and Rescue Directorate

Done at Bruxelles
on 16 January 2009

For the European Commission, on behalf of the European Community

Mr Karl Falkenberg

Director General of Environment Directorate General

[1]OJ L 192, 22. 7. 2005, p. 16.

[2] OJ L 71, 10. 3. 2007, p. 9.

[3]OJ L 314, 1. 12. 2007, p. 9.

[4] OJ 101, 11. 4. 2001, p. 1.

zatvori
Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u »Mehanizmu Zajednice za civilnu zaštitu»
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !