Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Drugom programu aktivnosti Zajednice u području zdravstva (2008. – 2013.) ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 25.03.2009 Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Drugom programu aktivnosti zajednice u području zdravstva (2008. - 2013.)

HRVATSKI SABOR

22

Na temelju članka 88.L439669 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U DRUGOM PROGRAMU AKTIVNOSTI ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA (2008. – 2013.)

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Drugom programu aktivnosti Zajednice u području zdravstva (2008. – 2013.), kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. veljače 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/22

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 27. veljače 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U DRUGOM PROGRAMU AKTIVNOSTI ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA (2008. – 2013.)

Članak 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Drugom programu aktivnosti Zajednice u području zdravstva (2008. – 2013.), potpisan u Bruxellesu 30. rujna 2008. u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Memoranduma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U DRUGOM PROGRAMU AKTIVNOSTI ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA (2008. – 2013.)

REPUBLIKA HRVATSKA, u daljnjem tekstu: »Hrvatska«,

s jedne strane, te

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA, u daljnjem tekstu: »Komisija«, u ime Europske zajednice, s druge strane,

Budući da:

(1) Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice[1], potpisan 22. studenog 2004. (u daljnjem tekstu: »Okvirni sporazum«) uspostavlja opća načela za sudjelovanje Hrvatske u programima Zajednice, ostavivši Komisiji i nadležnim tijelima Hrvatske određivanje posebnih odredaba i uvjeta, uključivši financijski doprinos Hrvatske, vezano uz navedeno sudjelovanje u svakom pojedinom programu,

(2) u skladu s člankom 1(2) Okvirnog sporazuma, Hrvatska može sudjelovati u programima Zajednice uspostavljenim ili obnovljenim nakon stupanja na snagu Sporazuma koji sadrži uvodnu klauzulu kojom se omogućuje sudjelovanje Hrvatske,

(3) je Odlukom br. 1350/2007/EZ Europskog parlamenta i Europskog vijeća od 23. listopada 2007.[2] uspostavljen Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva (2008. – 2013.).

U skladu s člankom 11(b) gore navedene Odluke, Program je otvoren za sudjelovanje trećih zemalja, napose zemalja na koje se primjenjuje Europska politika prema susjednim zemljama, zemalja koje se prijavljuju za članstvo, koje su kandidati ili su u procesu pristupanja Europskoj uniji, te zemalja zapadnog Balkana uključenih u proces stabilizacije i pridruživanja, u skladu s uvjetima navedenim u odgovarajućim dvostranim i mnogostranim sporazumima kojima se uspostavljaju opća načela njihova sudjelovanja u programima Zajednice.

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

PROGRAM

Hrvatska će sudjelovati u Drugom programu aktivnosti Zajednice u području zdravstva (2008. – 2013.), u daljnjem tekstu: »Program«, u skladu s uvjetima navedenim u Okvirnom sporazumu i pod odredbama i uvjetima na koje se odnosi članak 2. ovog Memoranduma o razumijevanju.

Članak 2.

ODREDBE I UVJETI KOJI SE ODNOSE NA SUDJELOVANJE U PROGRAMU

1. Hrvatska će sudjelovati u aktivnostima Programa u skladu s ciljevima, kriterijima, postupcima i rokovima određenim u Odluci br. 1350/2007/EZ Europskog parlamenta i Europskog vijeća od 23. listopada 2007. i pod odredbama i uvjetima navedenim u dodacima I. i II. ovom Memorandumu o razumijevanju.

2. Odredbe i uvjeti primjenjivi na podnošenje, ocjenu i odabir zahtjeva od strane ovlaštenih institucija, organizacija i pojedinaca u Hrvatskoj bit će isti kao i oni koji se primjenjuju na ovlaštene institucije, organizacije i pojedince iz zemalja članica Europske unije.

3. Za sudjelovanje u Programu Hrvatska će svake godine uplatiti financijski doprinos u Opći proračun Europske unije u skladu s donjim člankom 3. Financijski doprinos Hrvatske za njezino sudjelovanje i provedbu Programa dodat će se iznosu predviđenom za svaku godinu u Općem proračunu Europske unije za raspodjelu preuzetih obveza kako bi se ispunile financijske obveze nastale iz različitih mjera neophodnih za izvršenje, upravljanje i provedbu Programa.

4. Jedan od službenih jezika Zajednice koristit će se za postupke vezano uz zahtjeve, ugovore i izvješća, kao i za ostale administrativne aspekte Programa.

Članak 3.

FINANCIJSKI DOPRINOS

Pravila koja se odnose na financijski doprinos Hrvatske navedena su u Dodatku I.

Dio financijskoga doprinosa može se financirati kroz relevantni instrument vanjske pomoći Zajednice, ako to Hrvatska zatraži[3].

Članak 4.

IZVJEŠTAVANJE I OCJENJIVANJE

Ne dovodeći u pitanje odgovornosti Komisije i Revizorskog suda Europskih zajednica vezano uz nadzor i ocjenjivanje programa, sudjelovanje Hrvatske u programu neprekidno će se nadzirati na osnovi partnerstva koje uključuje Komisiju i Hrvatsku. Hrvatska će Komisiji podnijeti mjerodavna izvješća i sudjelovati u ostalim aktivnostima koje Zajednica odredi u tom kontekstu.

U skladu s Uredbama (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002.[4] i (EZ, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002.[5] i ostalim pravilima na koje se odnosi Dodatak II. ovoga Memoranduma o razumijevanju, ugovori sklopljeni s korisnicima programa koji su osnovani u Hrvatskoj omogućit će provedbu financijske i druge revizije, na temelju dokumentacije i na licu mjesta, koju u svakom trenutku mogu izvršiti predstavnici Komisije ili druge osobe koje za to Komisija ovlasti.

Predstavnici Komisije i druge osobe koje Komisija ovlasti imat će odgovarajući pristup dokumentima i svim informacijama koje su im potrebne za provedbu revizije, uključivši i dokumentaciju u elektroničkom obliku. Ovo pravo na pristup informacijama mora se izričito navesti u ugovorima koji se sklapaju radi provedbe instrumenata na koje se odnosi ovaj Memorandum. Europski revizorski sud ima ista prava kao i Komisija.

Članak 5.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Memorandum o razumijevanju primjenjuje se tijekom trajanja Programa. Unatoč tome, ukoliko Europska zajednica odluči produžiti trajanje ili usvojiti novi program kao nastavak Programa bez značajnih izmjena Programa, ovaj Memorandum će se u skladu s time automatski produžiti ako ga niti jedna od stranaka ne otkaže u roku od mjesec dana nakon donošenja odluke o produženju.

Projekti i aktivnosti u tijeku u vrijeme okončanja nastavit će se sve do dovršenja prema uvjetima navedenima u ovom Memorandumu o razumijevanju, kao i ugovornim odredbama koji će se primjenjivati na ove projekte i aktivnosti i odredbama Dodatka II.

Dodaci čine sastavni dio ovoga Memoranduma o razumijevanju.

Ovaj Memorandum o razumijevanju može se izmijeniti i dopuniti samo u pisanom obliku uz suglasnost stranaka.

Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu na datum primitka pisane obavijesti diplomatskim putem kojim Hrvatska izvješćuje Komisiju da su ispunjeni njezini unutarnji pravni uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. rujna 2008. u dva izvornika na engleskom jeziku

ZA REPUBLIKU HRVATSKU

ZA KOMISIJU, U IME
EUROPSKE ZAJEDNICE

Branko Baričević, v. r.
izvanredni i opunomoćeni
veleposlanik, šef Misije Republike Hrvatske pri Europskim
zajednicama

Robert Madelin, v. r.
direktor Opće uprave za zdravstvo i zaštitu potrošača

DODATAK I.

PRAVILA KOJA UREĐUJU FINANCIJSKI DOPRINOS HRVATSKE ZA DRUGI PROGRAM AKTIVNOSTI ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA (2008. – 2013.)

1. IZRAČUN FINANCIJSKOG DOPRINOSA HRVATSKE

1. Financijski doprinos koji Hrvatska treba platiti u Opći proračun Europske unije za sudjelovanje u Drugom programu aktivnosti Zajednice u području zdravstva (2008. – 2013.) iznosi 138 646 eura godišnje.

2. Doprinos Hrvatske izračunat je korištenjem omjera između bruto domaćeg proizvoda Hrvatske po tržišnim cijenama u 2006. godini i zbroja bruto domaćih proizvoda zemalja članica Europske unije i Hrvatske po tržišnim cijenama u istoj godini.

(BDP po tržišnim cijenama za Hrvatsku)/(BDP po tržišnim cijenama za EU 27 + Hrvatska) = faktor proporcionalnosti

(Faktor proporcionalnosti) x (alokacija u 2008. godini za Program u općem proračunu EU) = hrvatski godišnji doprinos Programu

Ovaj omjer je izračunat na temelju najnovijih statističkih podataka Ureda za statistiku Europskih zajednica (Eurostat), koji se odnose na 2006. godinu, koji su bili dostupni u trenutku objavljivanja preliminarnog nacrta proračuna Europske

unije.

3. Doprinos Hrvatske pokrivat će troškove vezane uz pripremanje, izvedivost, razvoj i izvršenje projekata od zajedničkog interesa, kao i za razvoj i provedbu horizontalnih mjera kako je predviđeno u Programu.

4. Putni troškovi i troškovi dnevnica predstavnika i stručnjaka iz Hrvatske nastali prilikom njihovog sudjelovanja kao promatrača u radu Odbora, koji se spominje u članku 10. Odluke br. 1350/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. godine kojom se uspostavlja Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva (2008. – 2013.), odnosno na drugim sastancima koji su vezani za provedbu Programa, bit će pokriveni od strane Komisija na istom temelju i u skladu s postupcima koji se primjenjuju za predstavnike država članica Europske unije.

5. Financijska uredba koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije primjenjuje se i na upravljanje hrvatskim doprinosom.

2. PLAĆANJE FINANCIJSKOG DOPRINOSA HRVATSKE

1. Nakon stupanja na snagu Memoranduma o razumijevanju, kao i na početku svake sljedeće proračunske godine, Komisija šalje Hrvatskoj poziv da doznači sredstva izražena u eurima, a koja odgovaraju njezinom doprinosu troškovima obuhvaćenim ovim Memorandumom o razumijevanju.

2. Taj se doprinos plaća u eurima na eurobankovni račun Komisije.

3. Hrvatska će uplatiti svoj doprinos godišnjim troškovima u skladu s pozivom za osiguranje sredstava najkasnije tri mjeseca od datuma upućivanja poziva za osiguranje sredstava. Svako kašnjenje uplate doprinosa imat će za posljedicu plaćanje zateznih kamata na iznos dugovanja od datuma dospijeća. Kamatna stopa jest stopa koju primjenjuje Europska središnja banka na svoje glavne poslove refinanciranja, kako je objavljeno u seriji C Službenog glasila Europske unije, a koji stupa na snagu prvog kalendarskog dana u mjesecu u kojem pada datum dospijeća, uvećana za 3,5 postotnih poena. U slučaju da Hrvatska kasni u plaćanju doprinosa, Komisija ima i mogućnost obustave plaćanja hrvatskim korisnicima.

U slučaju da je kašnjenje u plaćanju doprinosa takvo da može značajno ugroziti učinkovitost provedbe i upravljanja dijelom Programa ili cijelim Programom, i ako plaćanje ne bude izvršeno u roku od 20 radnih dana nakon što je Komisija poslala službenu opomenu Hrvatskoj, sudjelovanje Hrvatske u Programu za tu godinu bit će obustavljeno, ne dovodeći u pitanje obveze Zajednice prema ugovorima koji su već sklopljeni radi provedbe odabranih posrednih aktivnosti.

DODATAK II.

FINANCIJSKA KONTROLA, POVRAT SREDSTAVA I OSTALE MJERE PROTIV PRIJEVARA

1. KONTROLE I MJERE ZAJEDNICE PROTIV PRIJEVARA

1. Sukladno financijskim uredbama koje se primjenjuju na opći proračun Europske unije, te u skladu s ostalim pravilima na koja se odnosi ovaj Memorandum o razumijevanju, ugovori sklopljeni s korisnicima Programa iz Hrvatske omogućit će provedbu financijskih ili drugih revizija koje provode zastupnici Komisije ili druge osobe ovlaštene od strane Komisije za njihovo provođenje i to u bilo koje vrijeme u prostorijama korisnika i njihovih podizvođača.

2. Zastupnici Komisije i druge osobe koje je ovlastila Komisija moraju imati odgovarajući pristup prostorima, poslovima i dokumentima, kao i svim informacijama, potrebnim za provođenje takvih revizija, uključujući i one u elektroničkom obliku. Ovo pravo na pristup izričito se navodi u ugovorima sklopljenim radi provedbe instrumenata navedenih u ovom Memorandumu. Revizorski sud Europskih zajednica ima ista prava kao i Komisija.

3. U okviru ovog Memoranduma, Komisija/OLAF (Europski ured za borbu protiv prijevara) ovlašten je za provođenje provjera i inspekcijskog nadzora na licu mjesta na državnom području Hrvatske, sukladno proceduralnim odredbama Uredbe Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996.

Ove provjere i inspekcijski nadzori pripremaju se i provode u bliskoj suradnji s hrvatskim nadležnim tijelima ovlaštenima od strane hrvatskih vlasti, a koja trebaju biti pravodobno obaviještena o predmetu, svrsi i pravnom temelju tih provjera i inspekcijskih nadzora, kako bi mogla pružiti svu potrebnu pomoć.

Ako hrvatska tijela na koja se to odnosi to žele, provjere i inspekcijski nadzori na licu mjesta mogu se provesti zajedno s njima.

Ako sudionici programa odbiju izvršavanje provjere ili inspekcijskog nadzora na licu mjesta, hrvatska tijela, djelujući sukladno nacionalnim propisima, pružit će Komisijinim/OLAF-ovim inspektorima potrebnu pomoć u izvršavanju dužnosti pri provođenju provjera ili inspekcijskog nadzora na licu mjesta.

Komisija/OLAF obavijestit će hrvatska tijela što je prije moguće o bilo kakvim nepravilnostima ili sumnji na nepravilnosti koje su se pojavile tijekom provjere ili inspekcijskog nadzora na licu mjesta. U svakom slučaju Komisija/OLAF dužna je obavijestiti gore spomenuto tijelo o rezultatima provjera i inspekcijskih nadzora.

2. INFORMACIJE I KONZULTACIJE

1. U svrhu pravilne provedbe ovoga Dodatka, nadležna tijela u Hrvatskoj i u Zajednici trebaju redovito izmjenjivati informacije i, na zahtjev jedne od stranaka, održavati konzultacije.

2. Nadležna hrvatska tijela bez odgađanja obavještavaju Komisiju o svakoj činjenici ili sumnji na nepravilnost o kojima imaju saznanje vezano uz sklapanje i provedbu ugovora sklopljenih u provedbi instrumenata navedenih u ovome Memorandumu.

3. UPRAVNE MJERE I KAZNE

Ne dovodeći u pitanje primjenu kaznenog zakona Hrvatske, Komisija može primijeniti upravne mjere i kazne u skladu s financijskim propisima koji su primjenjivi na opći proračun Europske unije.

4. POVRAT SREDSTAVA

Odluke Komisije donesene u duhu ovog Memoranduma koje nameću novčane obveze i osobama koje nisu države bit će ovršne u Hrvatskoj. Ovrha će se provoditi u skladu s pravilima građanskog postupka na snazi u državi na čijem se državnom području provodi. Državno tijelo koje u tu svrhu odredi Vlada Republike Hrvatske i o kojem će se obavijestiti Komisiju, odluci prilaže rješenje o ovrsi bez drugih formalnosti osim potvrde o vjerodostojnosti odluke. Po izvršenju ovih formalnosti na zahtjev Komisije, Komisija može pristupiti ovrsi u skladu s nacionalnim zakonodavstvom podnošenjem predmeta neposredno nadležnom tijelu. Zakonitost odluke Komisije podliježe kontroli Suda Europskih zajednica.

Sudske odluke koje donosi Sud Europskih zajednica sukladno arbitražnoj klauzuli sadržanoj u ugovoru sklopljenim u okviru ovog Memoranduma bit će ovršne pod istim uvjetima.

5. NEPOSREDNA KOMUNIKACIJA

Komisija će komunicirati izravno sa sudionicima programa i s njihovim podizvođačima. Oni mogu izravno dostaviti Komisiji sve potrebne informacije i dokumentaciju koje su dužni dostaviti na temelju instrumenata iz ovog Memoranduma i ugovora sklopljenih radi njihove provedbe.

Članak 3.

Financijske obveze koje će nastati za Republiku Hrvatsku na temelju Memoranduma iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, planirat će se sukladno odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna Republike Hrvatske.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zdravstva.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Memorandum iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti naknadno, u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/09-01/01

Zagreb, 20. veljače 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

[1]1 SL L 192, 22.7.2005., str. 15, 16, 82

[2]2 SL L 301, 20.11.2007., str. 3

[3]3 Ukupni iznos podrške iz vanjske pomoći Zajednice navest će se u Memorandumu o financiranju godišnjeg nacionalnog programa vezano uz navedenu podršku (posebni predpristupni fondovi)

[4]SL L 248, 16.9.2002., str. 1 Pravilnik sa zadnjim dopunama Pravilnika (EZ) br. 1525/2007. (OJ L 343, 27.12.2007. str. 9)

[5]5 SL L 357, 31.12.2002., str. 1 Pravilnik sa zadnjim dopunama Pravilnika (EZ, Euratom) br. 478/2007 (OJ L 111, 28.4.2007., str. 13)

HRVATSKI SABOR

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE SECOND PROGRAMME OF COMMUNITY ACTION IN THE FIELD OF HEALTH (2008 – 2013)

THE REPUBLIC OF CROATIA, hereinafter referred to as «Croatia», of the one part, and

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, hereinafter referred to as «the Commission», on behalf of the European Community, of the other part,

Whereas:

(1) the Framework Agreement between the Republic of Croatia and the European Community on the General Principles for the participation of the Republic of Croatia in Community Programmes[1], signed on 22 November 2004, (hereinafter referred to as the «Framework Agreement») establishes the general principles for the participation of Croatia in Community programmes, leaving the Commission and the competent authorities of Croatia to determine the specific terms and conditions, including Croatia»s financial contribution, with regard to such participation in each particular programme.

(2) Pursuant to Article 1(2) of the Framework Agreement, Croatia is allowed to participate in Community Programmes established or renewed after the entry into force of the Agreement containing an opening clause providing for the participation of Croatia.

(3) The second Programme of Community action in the field of Health (2008-2013) was established by Decision No 1350/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007[2].

Pursuant to article 11(b) of the above-mentioned Decision, the Programme is open to the participation of third countries, in particular countries to which the European Neighbourhood Policy applies, countries that are applying for, are candidates for, or are acceding to, membership of the European Union, and the western Balkan countries included in the stabilisation and association process, in accordance with the conditions laid down in the respective bilateral or multilateral agreements establishing the general principles for their participation in Community programmes.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

PROGRAMME

Croatia shall participate in the second Programme of Community action in the field of health (2008-2013), hereinafter called «the Programme», in accordance with the conditions laid down in the Framework Agreement and under the terms and conditions referred to in Article 2 of this Memorandum of Understanding.

Article 2

TERMS AND CONDITIONS WITH RESPECT TO PARTICIPATION IN THE PROGRAMME

1. Croatia shall participate in the activities of the Programme in conformity with the objectives, criteria, procedures and deadlines as defined in Decision No 1350/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 and under the terms and conditions set out in Annexes I and II to this Memorandum of Understanding.

2. The terms and conditions applicable to the submission, assessment and selection of applications by eligible institutions, organisations and individuals of Croatia shall be the same as those applicable to eligible institutions, organisations and individuals of the Member States of the European Union.

3. To participate in the Programme, Croatia shall pay every year a financial contribution to the General Budget of the European Union in accordance with Article 3 below. The financial contribution of Croatia in respect of its participation and implementation of the Programme shall be added to the amount earmarked each year in the General Budget of the European Union for commitment appropriations to meet the financial obligations arising out the various measures necessary for the execution, management and operation of the Programme.

4. One of the official languages of the Community shall be used for procedures related to requests, contracts and reports, as well as for other administrative aspects of the Programme.

Article 3

FINANCIAL CONTRIBUTION

The rules governing the financial contribution of Croatia are set out in Annex I.

Part of that financial contribution may be financed under the relevant Community external aid instrument, if Croatia so requests[3].

Article 4

REPORTING AND EVALUATION

Without prejudice to the responsibilities of the Commission and the Court of Auditors of the European Communities in relation to the monitoring and evaluation of the Programme, the participation of Croatia in the Programme shall be continuously monitored on a partnership basis involving the Commission and Croatia. Croatia shall submit to the Commission relevant reports and take part in other specific activities provided for by the Community in that context.

In accordance with Regulations (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002[4] and (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 2002[5] and with other rules referred to in Annex II to this Memorandum of Understanding, the contracts concluded with beneficiaries of the programmes established in Croatia shall provide for financial or other audits, on the basis of documents and on the spot, to be conducted at any time by Commission agents or by other persons mandated by the Commission.

Commission agents and other persons mandated by the Commission shall have appropriate access to documents and to all the information required in order to carry out such audits, including in electronic form. This right of access shall be stated explicitly in the contracts concluded to implement the instruments referred to in this Memorandum. The European Court of Auditors shall have the same rights as the Commission.

Article 5

FINAL PROVISIONS

This Memorandum of Understanding shall apply for the duration of the Programme. Nevertheless, should the European Community decide to extend the duration or adopt a new follow-up programme without any substantial change to the Programme, this Memorandum shall also be extended correspondingly and automatically if no Party denounces it within one month following the extension decision.

Projects and activities in progress at the time of termination shall continue until their completion under the conditions laid down in this Memorandum of Understanding as well as the contractual arrangements applying to these projects and activities and the provisions of Annex II.

The annexes form an integral part of this Memorandum of Understanding.

This Memorandum of Understanding may only be amended in writing by common consent of the Parties.

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of the receipt of the written notification through diplomatic channels by which Croatia notifies the Commission that its internal legal requirements for its entry into force have been fulfilled.

Done at Brussels on 30 September 2008 in two originals in English language

FOR THE REPUBLIC OF
CROATIA

FOR THE COMMISSION ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY

Branko Baričević, v. r.
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Head of Mission of the Republic of Croatia to The European Communities

Robert Madelin, v. r.
Director General for Health and Consumers

ANNEX I

RULES GOVERNING THE FINANCIAL CONTRIBUTION OF CROATIA TO THE SECOND PROGRAMME OF COMMUNITY ACTION IN THE FIELD OF HEALTH (2008-2013)

1. CALCULATION OF CROATIA,S FINANCIAL CONTRIBUTION

1. The financial contribution to be paid by Croatia to the General Budget of the European Union to participate in the second programme of Community action in the field of health (2008-2013) is EUR 138 646 per year.

2. Croatia»s contribution is determined by establishing the ratio between the gross domestic product of Croatia at market prices in 2006 and the sum of the gross domestic products, at market prices of the same year, of the Member States of the European Union and Croatia:

(GDP at market prices for Croatia)/(GDP at market prices for EU 27 + Croatia) = proportionality factor

(Proportionality factor) x (2008 allocation for the Programme in the general budget of EU) = Croatian annual contribution to the Programme

This ratio is calculated on the basis of the latest statistical data pertaining to 2006 from the Statistical Office of the European Communities (Eurostat), available at the time of publication of the preliminary draft budget of the European Union.

3. Croatia's contribution shall cover costs related to the preparation, feasibility, development and execution of the projects of common interest, as well as for the development and implementation of horizontal measures as provided for in the Programme.

4. Travel costs and subsistence costs incurred by representatives and experts of Croatia in order to take part as observers in the work of the Committee referred to in Article 10 of Decision N°1350/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 establishing the second Programme of Community action in the field of Health (2008-2013), or other meetings related to the implementation of the Programme, shall be reimbursed by the Commission on the same basis as and in accordance with the procedures currently in force for representatives of the Member States of the European Union.

5. The Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Union shall apply to the management of the contribution of Croatia.

2. PAYMENT OF CROATIA,S FINANCIAL CONTRIBUTION

1. When this Memorandum of Understanding enters into force, and at the beginning of each subsequent budgetary year, the Commission shall send a call for funds to Croatia expressed in euros, corresponding to its contribution to the costs covered by this Memorandum of Understanding.

2. That contribution shall be paid in euros to a euro-denominated bank account of the Commission.

3. Croatia shall pay its contribution to the annual costs in accordance with the call for funds no later than three months after the date of the call. Any delay in the payment of the contribution shall give rise to the payment of default interest by Croatia on the outstanding amount from the due date. The interest rate shall be the rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Communities, in force on the first calendar day of the month in which the due date falls, increased by 3.5 percentage points. In the case of a delay in the payment of the contribution by Croatia, the Commission may also suspend payment to Croatian beneficiaries.

If the delay in the payment of the contribution is such that it may significantly jeopardise the effective implementation and management of all or part of the Programme, and in the absence of payment 20 working days after a formal letter of reminder has been sent by the Commission to Croatia, the participation of Croatia in the Programme for the relevant year shall be suspended, without prejudice to the Community's obligations under contracts already concluded for the implementation of selected indirect actions.

ANNEX II

FINANCIAL CONTROL, RECOVERY AND OTHER ANTI-FRAUD MEASURES

1. CONTROLS AND ANTI-FRAUD MEASURES OF THE COMMUNITY

1. In accordance with the financial regulation applicable to the general budget of the European Union, and with the other rules referred to in this Memorandum of Understanding, the contracts concluded with Programme beneficiaries established in Croatia shall provide for financial or other audits to be conducted at any time on the premises of the beneficiaries and of their subcontractors by Commission agents or by other persons mandated by the Commission.

2. Commission agents and other persons mandated by the Commission shall have appropriate access to sites, works and documents and to all the information required in order to carry out such audits, including in electronic form. This right of access shall be stated explicitly in the contracts concluded to implement the instruments referred to in this Memorandum. The European Court of Auditors shall have the same rights as the Commission.

3. For the purposes of this Memorandum, the Commission/OLAF (the European Anti-Fraud Office) shall be authorised to carry out on-the-spot checks and inspections on the territory of Croatia, in accordance with the procedural provisions of Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996.

These checks and inspections shall be prepared and conducted in close collaboration with the competent authorities of Croatia designated by the authorities of Croatia, which shall be notified in good time of the object, purpose and legal basis of the checks and inspections, so that they can provide all the requisite help.

If the authorities of Croatia concerned so wish, the on-the-spot checks and inspections may be carried out jointly with them.

Where the participants in the Programme resist an on-the-spot check or inspection, the authorities of Croatia, acting in accordance with national rules, shall give Commission/OLAF inspectors such assistance as they need to allow them to discharge their duty in carrying out an on-the-spot check or inspection.

The Commission/OLAF shall report as soon as possible to the authorities of Croatia any fact or suspicion relating to an irregularity which has come to its notice in the course of an on-the-spot check or inspection. In any event the Commission/OLAF shall be required to inform the above-mentioned authority of the result of such checks and inspections.

2. INFORMATION AND CONSULTATION

1. For the proper implementation of this Annex, the competent authorities of Croatia and the Community authorities shall regularly exchange information and, at the request of one of the Parties, shall conduct consultations.

2. The competent authorities of Croatia shall inform the Commission without delay of any fact or suspicion which has come to their notice relating to an irregularity in connection with the conclusion and implementation of the contracts concluded to implement the instruments referred to in this Memorandum.

3. ADMINISTRATIVE MEASURES AND PENALTIES

Without prejudice to the application of the criminal law of Croatia, administrative measures and penalties may be imposed by the Commission in accordance with the financial regulation applicable to the general budget of the European Union.

4. RECOVERY

Decisions taken by the Commission in connection with this Memorandum which impose a pecuniary obligation on persons other than States shall be enforceable in Croatia. Enforcement shall be governed by the rules of civil procedure in force in the State in the territory of which it is carried out. The enforcement order shall be appended to the decision, without any formality other than verification of the authenticity of the decision by the national authority designated by the Government of Croatia for this purpose and notified to the Commission. When these formalities have been completed on application by the Commission, the latter may proceed to enforcement in accordance with national law by bringing the matter directly before the competent authority. The legality of the Commission decision shall be subject to control by the Court of Justice of the European Communities.

Judgments delivered by the Court of Justice of the European Communities pursuant to an arbitration clause in a contract coming under this Memorandum shall be enforceable on the same terms.

5. DIRECT COMMUNICATION

The Commission shall communicate directly with the participants in the programme and with their subcontractors. The latter may submit directly to the Commission all relevant information and documentation which they are required to submit on the basis of the instruments referred to in this Memorandum and of the contracts concluded to implement them.

[1]1 OJ L 192, 22.7.2005, pp. 15, 16, 82;

[2]OJ L 301, 20.11.2007, p. 3

[3]3 The total amount of assistance from Community external aid will be indicated in the Financing Memorandum on the Annual National Programme regarding this assistance (specific pre-accesion funds).

[4]4 OJ L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 1525/2007 (OJ L 343, 27.12.2007, p. 9).

[5]5 OJ L 357, 31.12.2002, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC, Euroatom) No 478/2007 (OJ L 111, 28.4.2007, p.13)

zatvori
Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Drugom programu aktivnosti Zajednice u području zdravstva (2008. – 2013.)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !