Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu »Marco Polo II« ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 27.02.2009 Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu »Marco Polo II«

HRVATSKI SABOR

3

Na temelju članka 88.L438519 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU »MARCO POLO II«

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu »Marco Polo II«, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. veljače 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/09

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 18. veljače 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU »MARCO POLO II«

Članak 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu »Marco Polo II«, potpisan u Bruxellesu 1. listopada 2008. u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Memoranduma o razumijevanju iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU »MARCO POLO II«[1]

REPUBLIKA HRVATSKA, u daljnjem tekstu: »Hrvatska«, s jedne strane, i

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA, u daljnjem tekstu: »Komisija«, u ime Europske zajednice, s druge strane,

Budući da:

(1) Okvirni sporazum od 22. studenoga 2004. između Europske zajednice i Republike Hrvatske[2] utvrđuje opća načela sudjelovanja Hrvatske u programima Zajednice, prepuštajući Komisiji i nadležnim tijelima Republike Hrvatske da odrede posebne odredbe i uvjete, uključujući financijski doprinos, vezano za takvo sudjelovanje u svakom pojedinom programu.

(2) Drugi Program Marco Polo za dodjelu financijske pomoći Zajednice radi poboljšanja ekološke djelotvornosti sustava prijevoza tereta (»Marco Polo II«) je utemeljen Uredbom (EZ) br. 1692/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006.[3]

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

PROGRAM

Hrvatska sudjeluje u Drugom programu Marco Polo za dodjelu financijske pomoći Zajednice radi poboljšanja ekološke djelotvornosti sustava prijevoza tereta (u daljnjem tekstu: »Program«) u skladu s uvjetima utvrđenima u Okvirnom sporazumu između Europske zajednice i Republike Hrvatske o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice od 22. studenoga 2004. i pod uvjetima iz članaka 2. do 4. ovoga Memoranduma o razumijevanju.

Članak 2.

ODREDBE I UVJETI ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU

(1) Hrvatska sudjeluje u aktivnostima Programa u skladu s ciljevima, kriterijima, postupcima i rokovima određenima u Uredbi (EZ) br. 1692/2006 prema sljedećim uvjetima/rasporedom:

– od trećeg poziva za prikupljanje ponuda 2009. g., sudjelovanje u Programu »Marco Polo II«, predviđeno člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1692/2006, dopušta se pod uvjetom da ovaj Memorandum stupi na snagu prije završnog roka za prikupljanje ponuda iz trećeg poziva.

(2) Odredbe i uvjeti koji se primjenjuju na podnošenje, ocjenu i odabir prijava odgovarajućih poduzeća iz Hrvatske jednaki su onima koji se primjenjuju na odgovarajuća poduzeća iz država članica Europske unije.

(3) Za sudjelovanje u Programu Hrvatska svake godine uplaćuje financijski doprinos u Opći proračun Europske unije u skladu sa člankom 3. u nastavku.

(4) Financijski doprinos Hrvatske koji se odnosi na njezino sudjelovanje i provedbu Programa dodaje se iznosu koji se svake godine u Općem proračunu Europske unije namjenjuje izdvajanju za obveze pokrivanja financijskih zaduženja koja proizlaze iz različitih mjera neophodnih za provedbu, upravljanje i funkcioniranje Programa.

(5) Jedan od službenih jezika Zajednice koristi se u postupcima vezanima za zahtjeve, ugovore i izvješća, kao i za ostale administrativne aspekte Programa.

Članak 3.

FINANCIJSKI DOPRINOS

Pravila koja uređuju financijski doprinos Hrvatske sadržana su u Dodatku I.

Dio financijskog doprinosa može se pokriti iz odgovarajućeg instrumenta vanjske pomoći Zajednice, ako Hrvatska tako zatraži.

Članak 4.

IZVJEŠĆIVANJE I OCJENJIVANJE

Ne dovodeći u pitanje odgovornosti Komisije i Revizorskog suda Europskih zajednica vezano uz nadgledanje i ocjenu Programa, sudjelovanje Hrvatske u Programu kontinuirano se prati na osnovi partnerstva koje uključuje Komisiju i Hrvatsku. Hrvatska Komisiji podnosi odgovarajuća izvješća te sudjeluje u ostalim specifičnim aktivnostima koje Zajednica predviđa u tom kontekstu.

Pravila vezana za financijsku kontrolu, povrat sredstava i ostale mjere protiv prijevare sadržana su u Dodatku II.

Članak 5.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Memorandum o razumijevanju primjenjuje se tijekom trajanja Programa. Ipak, odluči li Europska zajednica produljiti trajanje bez znatnih promjena unutar Programa, ovaj se Memorandum također odgovarajuće i automatski produžuje ako ga nijedna stranka ne otkaže u roku od jednog mjeseca od odluke o produženju.

Projekti i aktivnosti koje su u tijeku u trenutku prestanka Memoranduma nastavljaju se do njihovog završetka pod uvjetima utvrđenima u ovom Memorandumu o razumijevanju, kao i ugovornim uređenjima koja se primjenjuju na te projekte i aktivnosti te odredbama Dodatka II.

Prilozi čine sastavni dio ovoga Memoranduma o razumijevanju.

Ovaj Memorandum o razumijevanju može biti izmijenjen i dopunjen samo pisanim putem i zajedničkim pristankom stranaka.

Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu datumom primitka pisane obavijesti diplomatskim putem, kojom Hrvatska obavještava Komisiju da su ispunjeni njezini unutarnji pravni uvjeti za njegovo stupanje na snagu.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. listopada 2008.

ZA REPUBLIKU HRVATSKU,

Branko Baričević, v. r.

izvanredni i opunomoćeni veleposlanik,

šef Misije Republike Hrvatske

pri Europskim zajednicama

ZA KOMISIJU, U IME
EUROPSKE ZAJEDNICE

Antonio Tajani, v. r.

potpredsjednik Europske komisije

DODATAK I

PRAVILA VEZANA ZA FINANCIJSKI DOPRINOS HRVATSKE U DRUGOM PROGRAMU MARCO POLO ZA DODJELU FINANCIJSKE POMOĆI ZAJEDNICE RADI POBOLJŠANJA EKOLOŠKE DJELOTVORNOSTI SUSTAVA PRIJEVOZA TERETA (»MARCO POLO II«)

1. Odredbe o financijskom doprinosu u skladu su s omjerom nacionalnog bruto-proizvoda hrvatske s nacionalnim bruto-proizvodom EU-27 država. Sukladno tome, ukupni financijski doprinos koji Hrvatska treba uplatiti u Opći proračun Europske unije radi sudjelovanja u Programu od 2009. do 2013. godine iznosit će 988.000 EUR s indikativnom godišnjom podjelom od 183.000 EUR za 2009. godinu, 189.000 EUR za 2010. godinu, 195.000 EUR za 2011. godinu, 206.000 EUR za 2012. godinu i 215.000 EUR za 2013. godinu.

2. Doprinos Hrvatske pokriva troškove vezane uz pripremu, izvedivost, razvoj i provedbu projekata od zajedničkog interesa, kao i za razvoj i provedbu horizontalnih mjera predviđenih Programom.

3. Troškovi života i putovanja predstavnika i stručnjaka iz Hrvatske u svrhu sudjelovanja u ulozi promatrača u radu odbora iz članka 10. Uredbe (EZ) br. 1692/2006., odnosno drugih sastanaka vezanih za provedbu Programa, Komisija nadoknađuje istoj na osnovi i u skladu s postupcima koji su trenutačno na snazi za predstavnike država članica Europske unije.

4. Financijska uredba koja se primjenjuje na Opći proračun Europske unije primjenjuje se na upravljanje financijskim doprinosima Hrvatske.

5. Kad ovaj Memorandum o razumijevanju stupi na snagu, kao i na početku svake sljedeće proračunske godine, Komisija će Hrvatskoj poslati poziv za prikupljanje sredstava čiji iznos odgovara doprinosu Hrvatske u troškovima obuhvaćenima ovim Memorandumom o razumijevanju.

6. Isti se doprinos plaća u eurima, na bankovni račun Komisije koji se vodi u eurima.

7. Hrvatska plaća svoj doprinos za godišnje troškove u skladu s pozivom za prikupljanje sredstava, najkasnije tri mjeseca nakon datuma poziva. Svako kašnjenje u plaćanju doprinosa za Hrvatsku prouzrokuje plaćanje kamata radi zakašnjenja na preostali iznos od datuma dospijeća. Kamatna stopa jest stopa koju Europska središnja banka primjenjuje na svoje glavne operacije refinanciranja, a koja je objavljena u seriji C Službenog lista Europskih zajednica i na snazi je prvoga kalendarskog dana mjeseca u kojemu pada datum dospijeća, uvećana za 3,5 postotna boda. U slučaju da je kašnjenje u plaćanju doprinosa takvo da bi u znatnoj mjeri moglo ugroziti provedbu i upravljanje Programom te ako plaćanje ne uslijedi tijekom 20 radnih dana nakon što Komisija Hrvatskoj pošalje službenu požurnicu, sudjelovanje Hrvatske u Programu bit će suspendirano za dotičnu godinu.

DODATAK II

FINANCIJSKA KONTROLA, POVRAT SREDSTAVA I OSTALE MJERE PROTIV PRIJEVARE

I. KONTROLE I MJERE PROTIV PRIJEVARE U ZAJEDNICI

1. U skladu s financijskim odredbama primjenjivim na Opći proračun Europske unije kao i s ostalim pravilima iz ovoga Memoranduma o razumijevanju, ugovori sklopljeni s korisnicima Programa osnovanima u Hrvatskoj predviđaju da agenti Komisije, odnosno druge osobe koje Komisija za to ovlasti, obavljaju financijsku ili drugu reviziju u bilo koje vrijeme u prostorima korisnika i njihovih podizvođača.

2. Agenti Komisije i druge osobe koje je Komisija ovlastila imaju odgovarajući pristup prostorijama, poslovima i dokumentima, kao i svim informacijama potrebnima radi obavljanja takvih revizija, uključujući i informacije u elektroničkom obliku. Ovo se pravo pristupa izričito navodi u ugovorima sklopljenima s ciljem provedbe instrumenata iz ovoga Memoranduma. Europski Revizorski sud ima jednaka prava kao i Komisija.

3. U okviru ovoga Memoranduma, Komisija, odnosno OLAF (Europski ured za borbu protiv prijevara) ovlašteni su obavljati provjere na licu mjesta i inspekcije na državnom području Hrvatske, u skladu s postupovnim odredbama Uredbe Vijeća (Euratom, EZ)br. 2185/96 od 11. studenoga 1996.

– Te provjere i inspekcije pripremaju se i provode u uskoj suradnji s nadležnim tijelima Hrvatske koja su imenovale vlasti Hrvatske, a koja će na vrijeme biti obaviještena o cilju, svrsi i pravnoj osnovi provjera i inspekcija, kako bi mogla pružiti svu potrebnu pomoć.

– Ako tijela Hrvatske tako zahtijevaju, provjere i inspekcije na licu mjesta mogu se provoditi zajedno s njima.

– Ako se sudionici Programa odupiru provođenju provjera ili inspekcija na licu mjesta, tijela Hrvatske će, postupajući u skladu s nacionalnim pravilima, pružiti svu pomoć inspektorima Komisije, odnosno OLAF-a koja im je potrebna kako bi izvršili svoju dužnost provjeravanja, odnosno inspekcije na licu mjesta.

– Komisija, odnosno OLAF obavještava što je prije moguće hrvatske vlasti o bilo kakvoj činjenici ili sumnji vezanoj za nepravilnost koju su opazili tijekom provjere, odnosno inspekcije na licu mjesta. U svakom slučaju, Komisija, odnosno OLAF obvezni su obavijestiti gore spomenuto tijelo o rezultatu takvih provjera i inspekcija.

II. INFORMACIJE I KONZULTACIJE

1. Kako bi se ovaj Dodatak proveo na odgovarajući način, nadležna tijela Hrvatske i Zajednice redovito razmjenjuju informacije i, na zahtjev jedne od stranaka, održavaju konzultacije.

2. Nadležna hrvatska tijela obavještavaju Komisiju bez odgode o svakoj činjenici, odnosno sumnji koju su primijetili vezano za nepravilnost oko sklapanja i provedbe ugovora sklopljenih radi primjene instrumenata iz ovoga Memoranduma.

III. ADMINISTRATIVNE MJERE I KAZNE

Ne dovodeći u pitanje primjenu hrvatskoga kaznenog zakonodavstva, Komisija može nametnuti administrativne mjere i kazne u skladu s financijskim odredbama primjenjivim na Opći proračun Europske unije.

IV. POVRAT

Odluke koje Komisija donese u okviru ovog Memoranduma, a koje nameću novčane obveze osobama, a ne samo državama, bit će ovršne u Hrvatskoj. Ovrhu tih odluka uređuju pravila građanskog postupka na snazi u državi na čijem državnom području se provode. Ovršni nalog bit će sastavni dio odluke bez ikakve druge formalnosti osim provjere vjerodostojnosti te odluke od strane nacionalnog tijela određenog od strane Vlade Republike Hrvatske u tu svrhu, a o kojem je upoznata Komisija. Po izvršenju spomenutih formalnosti prema zahtjevu Komisije, Komisija može pristupiti ovrsi u skladu s nacionalnim pravom na način da predmet neposredno predoči nadležnom tijelu. Zakonitost odluke Komisije podliježe kontroli Suda Europskih zajednica.

Sudske odluke koje donosi Sud Europskih zajednica prema odredbi o arbitraži sadržanoj u ugovoru sklopljenom u okviru ovog Memoranduma o razumijevanju primjenjuju se pod jednakim uvjetima.

V. IZRAVNA RAZMJENA INFORMACIJA

Komisija razmjenjuje informacije izravno sa sudionicima Programa »Marco Polo II« u Hrvatskoj i s njihovim podizvođačima. Oni izravno mogu dostaviti Komisiji sve potrebne informacije i dokumentaciju koje su dužni dostaviti na temelju instrumenata sadržanih u ovom Memorandumu i ugovora sklopljenih u cilju njihove primjene

[1]Uredba (EZ) br. 1692/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006. koja utemeljuje drugi Program Marco Polo za dodjelu financijske pomoći Zajednice radi poboljšanja ekološke djelotvornosti sustava prijevoza tereta (Marco Polo II) i ukida Uredbu (EZ) br. 1382/2003, SL L 328, 24.11.2006, str. 1.

[2]SL L 192, 22.7.2005, str. 15.

[3]SL L 328, 24.11.2006, str. 1.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE MARCO POLO II PROGRAMME[1]

THE REPUBLIC OF CROATIA, hereinafter referred to as Croatia, of the one part, and

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, hereinafter referred to as »the Commission«, on behalf of the European Community, of the other part,

Whereas:

(1) The Framework Agreement of 22 November 2004 between the European Community and the Republic of Croatia[2] establishes the general principles for the participation of the Republic of Croatia in Community programmes, leaving the Commission and the competent authorities of Croatia to determine the specific terms and conditions, including financial contribution, with regard to such participation in each particular programme,

(2) The second Marco Polo Programme for the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system (Marco Polo II) was established by Regulation (EC) No1692/2006 of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006.[3]

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

PROGRAMME

Croatia shall participate in the second Marco Polo Programme for the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system, (hereinafter called «the Programme»), in accordance with the conditions laid down in the Framework Agreement of 22 November 2004 between the European Community and the Republic of Croatia on the general principles for the participation of the Republic of Croatia in Community programmes, and under the terms and conditions referred to in Articles 2-4 of this Memorandum of Understanding.

Article 2

TERMS AND CONDITIONS WITH RESPECT TO PARTICIPATION IN THE PROGRAMME

(1) Croatia shall participate in the activities of the Programme in conformity with the objectives, criteria, procedures and deadlines as defined in Regulation (EC) No 1692/2006, and according to the following conditions/timetable:

– as from the third call for proposals 2009, participation in the Marco Polo II Programme, foreseen in Article 3 of Regulation (EC) No 1692/2006, will be allowed provided that this Memorandum has entered into force before the deadline of the third call.

(2) The terms and conditions applicable to the submission, assessment and selection of applications by eligible undertakings of Croatia shall be the same as those applicable to eligible undertakings of the Member States of the European Union.

(3) To participate in the Programme, Croatia shall pay every year a financial contribution to the General Budget of the European Union in accordance with Article 3 below.

(4) The financial contribution of Croatia in respect of its participation and implementation of the Programme shall be added to the amount earmarked each year in the General Budget of the European Union for commitment appropriations to meet the financial obligations arising out of different forms of measures necessary for the execution, management and operation of the Programme.

(5) One of the official languages of the Community shall be used for the procedures related to requests, contracts and reports, as well as for other administrative aspects of the Programme.

Article 3

FINANCIAL CONTRIBUTION

The rules governing the financial contribution of Croatia are set out in Annex I.

Part of that financial contribution may be financed under the relevant Community external aid instrument, if Croatia so requests.

Article 4

REPORTING AND EVALUATION

Without prejudice to the responsibilities of the Commission and the Court of Auditors of the European Communities in relation to the monitoring and evaluation of the Programme, the participation of Croatia in the Programme shall be continuously monitored on a partnership basis involving the Commission and Croatia. Croatia shall submit to the Commission relevant reports and take part in other specific activities provided for by the Community in that context.

The rules concerning financial control, recovery and other antifraud measures are laid down in Annex II.

Article 5

FINAL PROVISIONS

This Memorandum of Understanding shall apply for the duration of the Programme. Nevertheless, should the European Community decide to extend the duration without any substantial change within the Programme/s, this Memorandum would also be extended correspondingly and automatically if no Party denounces it within one month following the extension decision.

Projects and activities in progress at the time of termination shall continue until their completion under the conditions laid down in this Memorandum of Understanding, as well as the contractual arrangements applying to these projects and activities and the provisions of Annex II.

The annexes form an integral part of this Memorandum of Understanding.

This Memorandum of Understanding may only be amended in writing by common consent of the parties.

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of the receipt of the written notification through diplomatic channels by which Croatia notifies the Commission that its internal legal requirements for its entry into force have been fulfilled.

Done at Bruxelles, on 1 October 2008.

FOR THE REPUBLIC OF
CROATIA,

Branko Baričević

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Head of Mission of the Republic of Croatia to the European Communities

FOR THE COMMISSION,
ON BEHALF OF THE
EUROPEAN COMMUNITY,

Antonio Tajani

Vice-President of the
European Commission

ANNEX I

RULES GOVERNING THE FINANCIAL CONTRIBUTION OF CROATIA TO THE SECOND MARCO POLO PROGRAMME FOR THE GRANTING OF COMMUNITY FINANCIAL ASSISTANCE TO IMPROVE THE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF THE FREIGHT TRANSPORT SYSTEM (MARCO POLO II)

1. The budgetary provisions are in proportion to the ratio of the GDP of Croatia in comparison with EU-27. Consequently, the total financial contribution to be paid by Croatia to the General Budget of the European Union to participate in the Programme from 2009 to 2013 shall be EUR 988.000 with an indicative annual breakdown of EUR 183.000 for the year 2009, EUR 189.000 for the year 2010, EUR 195.000 for the year 2011, EUR 206.000 for the year 2012 and EUR 215.000 for the year 2013.

2. The contribution of Croatia shall cover costs related to the preparation, feasibility, development and execution of the projects of common interest, as well as for the development and implementation of horizontal measures as foreseen in the Programme.

3. Travel costs and subsistence costs incurred by representatives and experts of Croatia for the purposes of taking part as observers in the work of the committee referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 1692/2006 or other meetings related to the implementation of the Programme shall be reimbursed by the Commission on the same basis as and in accordance with the procedures currently in force for representatives of the Member States of the European Union.

4. The Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Union shall apply to the management of the contribution of Croatia.

5. When this Memorandum of Understanding takes effect and at the beginning of each subsequent budgetary year, the Commission shall send to Croatia a call for funds corresponding to its contribution of the costs covered by this Memorandum of Understanding.

6. That contribution shall be paid in Euro to a Euro denominated bank account of the Commission.

7. Croatia shall pay its contribution to the annual costs in accordance with the call for funds request no later than three months after the date of the call. Any delay in the payment of the contribution shall give rise to the payment of default interest by Croatia on the outstanding amount from the due date. The interest rate shall be the rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Union, in force on the first calendar day of the month in which the due date falls, increased by 3.5 percentage points. In case the delay in the payment of the contribution is such that it may significantly jeopardise the implementation and management of the programme, and in the absence of payment 20 working days after a formal letter of reminder has been sent by the Commission to Croatia, participation of Croatia in the programme for the concerned year will be suspended.

ANNEX II

FINANCIAL CONTROL, RECOVERY AND OTHER ANTIFRAUD MEASURES

I. CONTROLS AND ANTIFRAUD MEASURES BY THE COMMUNITY

1. In accordance with the financial regulation applicable to the general budget of the European Union and with the other rules referred to in this Memorandum of Understanding, the contracts concluded with beneficiaries of the programmes established in Croatia shall provide for financial or other audits to be conducted at any time on the premises of the beneficiaries and of their subcontractors by Commission agents or by other persons mandated by the Commission.

2. Commission agents and other persons mandated by the Commission shall have appropriate access to sites, works and documents and to all the information required in order to carry out such audits, including in electronic form. This right of access shall be stated explicitly in the contracts concluded to implement the instruments referred to in this Memorandum. The European Court of Auditors shall have the same rights as the Commission.

3. Within the framework of this Memorandum, the Commission/OLAF (the European Anti Fraud Office) shall be authorised to carry out on-the-spot checks and inspections on Croatian territory, in accordance with the procedural provisions of Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996.

– These checks and inspections shall be prepared and conducted in close collaboration with the competent Croatian authorities designated by the Croatian authorities, which shall be notified in good time of the object, purpose and legal basis of the checks and inspections, so that they can provide all the requisite help.

– If the Croatian authorities concerned so wish, the on-the-spot checks and inspections may be carried out jointly with them.

– Where the participants in the programmes resist an on-the-spot check or inspection, the Croatian authorities, acting in accordance with national rules, shall give Commission/OLAF inspectors such assistance as they need to allow them to discharge their duty in carrying out an on-the-spot check or inspection.

– Commission/OLAF shall report as soon as possible to the Croatian authorities any fact or suspicion relating to an irregularity which has come to its notice in the course of the on-the-spot check or inspection. In any event Commission/OLAF shall be required to inform the above-mentioned authority of the result of such checks and inspections.

II. INFORMATION AND CONSULTATION

1. For the purposes of proper implementation of this Annex, the competent Croatian and Community authorities shall regularly exchange information and, at the request of one of the Parties, shall conduct consultations.

2. The competent Croatian authorities shall inform the Commission without delay of any fact or suspicion which has come to their notice relating to an irregularity in connection with the conclusion and implementation of the contracts concluded in application of the instruments referred to in this Memorandum.

III. ADMINISTRATIVE MEASURES AND PENALTIES

Without prejudice to application of Croatian criminal law, administrative measures and penalties may be imposed by the Commission in accordance with the financial regulation applicable to the general budget of the European Union.

IV. RECOVERY

Decisions taken by the Commission within the scope of this Memorandum which impose a pecuniary obligation on persons other than States shall be enforceable in Croatia. The enforcement shall be governed by the rules of civil procedure in force in the State in the territory of which it is carried out. The order for its enforcement shall be appended to the decision, without other formality than verification of the authenticity of the decision, by the national authority which the government of Croatia shall designate for this purpose and shall make known to the Commission. When these formalities have been completed on application by the Commission, the latter may proceed to enforcement in accordance with the national law, by bringing the matter directly before the competent authority. The legality of the Commission decision shall be subject to control by the Court of Justice of the European Communities.

Judgments given by the Court of Justice of the European Communities pursuant to an arbitration clause in a contract within the scope of this Memorandum shall be enforceable on the same terms.

V. DIRECT COMMUNICATION

The Commission shall communicate directly with the participants in the Marco Polo II Programme established in Croatia and with their subcontractors. They may submit directly to the Commission all relevant information and documentation which they are required to submit on the basis of the instruments referred to in this Memorandum and of the contracts concluded to implement them.

Članak 3.

Sredstva za financijske obveze koje je Republika Hrvatska preuzela Memorandumom o razumijevanju iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona planiraju se i podmiruju u okviru proračunskih sredstava za godine 2009. – 2013. na poziciji središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove mora, prometa i infrastrukture.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove mora, prometa i infrastrukture.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Memorandum o razumijevanju iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/08-01/08

Zagreb, 13. veljače 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

[1]Regulation (EC) No. 1692/2006 of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 establishing the second Marco Polo programme for the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system, (Marco Polo II) and repealing Regulation (EC) No 1382/2003, OJ L 328, 24.11.2006, p. 1.

[2]OJ L 192, 22.7.2005, p.15.

[3]OJ L 328, 24.11.2006, p. 1.

zatvori
Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu »Marco Polo II«
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !