Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Memorandum o razumijevanju izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran o suradnji na području turizma ("Narodne novine – Međunarodni ugovori", br. XX/04, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
Uredba o objavi Memoranduma o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran o suradnji na području turizma

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

31

Na temelju članka 30.L115778 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 2004. godine, donijela

UREDBU

O OBJAVI MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN O SURADNJI NA PODRUČJU TURIZMA

Članak 1.

Objavljuje se Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran o suradnji na području turizma, sklopljen u Zagrebu dana 16. listopada 2003. godine u izvorniku na hrvatskom, perzijskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

 

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN O SURADNJI NA PODRUČJU TURIZMA

Vlada Republike HRVATSKE i Vlada Islamske Republike IRAN (U daljnjem tekstu: »stranke«),

u želji da prošire bilateralnu suradnju

i ojačaju odnose prijateljstva između dviju Država,

prepoznale su turističku djelatnost kao važan temelj unapređivanja gospodarskog razvoja, temeljen na punoj ravnopravnosti i obostranoj koristi,

sporazumjele su se kako slijedi.

Članak 1.

Stranke će poticati državljane svojih zemalja da se uzajamno posjećuju; poticat će suradnju i direktne kontakte među putničkim agencijama, te s drugim relevantnim tvrtkama i organizacijama koje su uključene u turističku djelatnost s ciljem povećanja turističke razmjene među dvjema državama.

Članak 2.

Stranke će, u suglasnosti s važećim propisima u svojim državama, nastojati poboljšati suradnju na različitim područjima turizma kao što su turističke investicije, izgradnja hotela i ostali oblici turističkog smještaja i upravljanja hotelskim objektima.

Članak 3.

Stranke će, u skladu s važećim propisima i međunarodnim obvezama, razmjenjivati informacije, statističke podatke, reklamne i promotivne materijale. Također će poticati sudjelovanje druge stranke na međunarodnim izložbama i sajmovima, koji će se organizirati na njihovom teritoriju, a u okvirima suradnje s međunarodnim turističkim organizacijama čiji su članovi; pomoći će delegacijama druge stranke u sudjelovanju na međunarodnim seminarima i konferencijama s područja turizma koje se održavaju u njihovim državama.

Članak 4.

Stranke će posvetiti posebnu pozornost razmjeni know-howa i praktičnih iskustava u različitim područjima turističke djelatnosti kao što su tehnička suradnja, istraživanje i izrada promotivnih materijala.

Članak 5.

Stranke će razvijati međusobnu suradnju u okvirima Svjetske turističke organizacije, te s ostalim međunarodnim organizacijama iz područja turizma čiji su članovi.

Članak 6.

Stranke će razmjenjivati informacije i dokumente iz područja stručnog usavršavanja zaposlenih u turističkom sektoru, stvorit će potrebne uvjete i uzeti u obzir sve mogućnosti suradnje na tom području, uključujući i profesionalno usavršavanje i razmjenu studenata, predavača i stručnjaka koji dolaze iz obrazovnih institucija iz područja turizma, te organiziranje seminara za turističke čelnike i profesionalce.

Članak 7.

Stranke će imati mogućnost osnivanja vlastitih turističkih informativnih ureda na teritoriju druge zemlje, koji se neće baviti komercijalnim djelatnostima i poslovima, a čiji rad će biti reguliran posebnim sporazumom zaključenim od nadležnih tijela odnosnih država.

Članak 8.

Stranke će poticati suradnju među svojim agencijama i ostalim nadležnim tijelima s ciljem privlačenja turista iz trećih zemalja.

Članak 9.

U cilju realizacije ovog Memoranduma o razumijevanju nacionalne turističke organizacije obiju država, putem bilateralnih konzultacija i davanjem preporuka svojim nadležnim tijelima, predložit će zajednički odbor ili radnu skupinu, koji će se povremeno sastajati, a sačinjavat će ga jednaki broj ovlaštenih predstavnika iz svake države. Stranke na sudjelovanje mogu pozivati i druge predstavnike iz državnog i privatnog turističkog sektora. Odbor ili radna skupina održavat će sastanke naizmjenično u državama stranaka u vrijeme koje će stranke dogovoriti.

Svakom sastanku predsjedavat će voditelj delegacije države u kojoj se sastanak održava.

Članak 10.

Ovaj Memorandum o razumijevanju stupit će na snagu na dan primitka posljednje pisane obavijesti, kojima se stranke diplomatskim putem obavještavaju da su ispunjeni svi potrebni uvjeti prema unutarnjim propisima za stupanje na snagu ovog Memoranduma.

Ovaj Memorandum o razumijevanju ostaje na snazi pet godina i nakon toga se automatski obnavlja za daljnjih pet godina, ako ga pisanom obavijesti, diplomatskim putem, ne otkaže druga stranka najmanje šest mjeseci prije isteka svakog razdoblja.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 16. listopada 2003. godine, u dva izvornika, svaki na perzijskom, hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju razlika u tumačenju mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU ZA VLADU
REPUBLIKE HRVATSKE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN

Tonino Picula, v. r. Mohammed Masjed Jamei, v. r.

Članak 3.

Provedba međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe međunarodni ugovor iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 334-05/03-03/05
Urbroj: 5030115-04-1
Zagreb, 26. ožujka 2004.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, v. r.

zatvori
Memorandum o razumijevanju izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran o suradnji na području turizma
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !