Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Slovenije o uspostavi zajedničkog sustava plovidbenih pravaca i sustava usmjerene i odijeljene plovidbe u sjevernom dijelu sjevernog Jadrana ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/01)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

44
Na temelju članka 30.L114810 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2001. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O USPOSTAVI ZAJEDNIČKOG SUSTAVA PLOVIDBENIH PRAVACA I SUSTAVA USMJERENE I ODIJELJENE PLOVIDBE U SJEVERNOM DIJELU SJEVERNOG JADRANA

Članak 1.

Objavljuje se Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Slovenije o uspostavi zajedničkog sustava plovidbenih pravaca i sustava usmjerene i odijeljene plovidbe u sjevernom dijelu sjevernog Jadrana, sklopljen u Anconi dana 19. svibnja 2000. godine, u izvorniku na hrvatskom, talijanskom, slovenskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

MEMORANDUM O SUGLASNOSTI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O USPOSTAVI ZAJEDNIČKOG SUSTAVA PLOVIDBENIH PRAVACA I SUSTAVA USMJERENE I ODIJELJENE PLOVIDBE U SJEVERNOM DIJELU SJEVERNOG JADRANA

Vlada Republike Hrvatske, Vlada Talijanske Republike i Vlada Republike Slovenije (u daljnjem tekstu: potpisnice)
ŽELEĆI unaprijediti prijateljske odnose između potpisnica na osnovama jednakosti i zajedničke koristi;
USTVRĐUJUĆI da su potpisnice već izrazile namjeru da zaključe ugovore na području pomorstva, s ciljem unapređenja sigurnosti na moru;
UZIMAJUĆI U OBZIR značaj gustoće pomorskog prometa Jadranskim morem i velik postotak putničkih brodova koji prevoze ulja, opasne i/ili štetne terete u tekućem ili krutom stanju;
UZIMAJUĆI U OBZIR činjenicu da bi uspostava zajedničkih plovidbenih pravaca i sustava usmjerene i odijeljene plovidbe na cijelom području Jadrana unaprijedila sigurnost plovidbe, smanjujući rizik od plovidbenih nezgoda i doprinijela otklanjanju svih vrsta opasnosti;
POZIVAJUĆI SE na Rezolucije IMO-a: A.572(14) "Opća načela uspostave sustava plovidbenih pravaca", A.851(20) "Opća načela sustava javljanja brodova i zahtjevi u pogledu javljanja brodova", A.857(20) "Smjernice glede službe nadzora plovidbe brodova";
POZIVAJUĆI SE također na Konvenciju SOLAS 1974, kako je izmijenjena, Pravila V.8 i V.8.1;
USTVRĐUJUĆI da su nadležna tijela za provođenje ovog Memoranduma za Talijansku Republiku Ministarstvo prometa i plovidbe- lučke kapetanije i talijansko zapovjedništvo Obalne straže, za Republiku Hrvatsku Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, za Republiku Sloveniju Ministarstvo prometa i komunikacija;
dogovorile su se kako slijedi:

Članak 1.

Sustav plovidbenih pravaca i shema usmjerene i odijeljene plovidbe u sjevernom dijelu sjevernog Jadrana utvrđuje se kako je navedena u Dodatku I koji čini sastavni dio ovog Memoranduma.
Potpisnice su također suglasne da, čim je prije moguće, prošire sustav plovidbenih pravaca i shemu usmjerene i odijeljene plovidbe na ostale dijelove Jadranskog mora.

Članak 2.

Potpisnice će poduzeti usuglašene i zajedničke aktivnosti u okviru IMO-a, u cilju praktičnog oživotvorenja sustava navedenog u članku 1. ovog Memoranduma.

Članak 3.

Ovaj Memorandum o suglasnosti stupit će na snagu danom primitka zadnje obavijesti diplomatskim kanalima, kojima su se potpisnice međusobno izvijestile da su ispunile uvjete postavljene njihovim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog Memoranduma o suglasnosti.

Članak 4.

Ovaj Memorandum o suglasnosti se može izmijeniti ili dopuniti na zahtjev bilo koje potpisnice. Izmjene ovog Memoranduma o suglasnosti će stupiti na snagu mjesec dana nakon datuma na koji potpisnice prihvate izmjene i o tome izvijeste druge potpisnice diplomatskim putem.
U potvrdu navedenog, predstavnici Vlada potpisali su ovaj Memorandum o suglasnosti.
Zaključeno u Anconi 19. svibnja 2000. godine, u tri izvornika, svaki na hrvatskom, talijanskom, slovenskom i engleskom jeziku, svi tekstovi su jednako vjerodostojni. U slučaju različitog tumačenja, mjerodavan je engleski jezik.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE
Tonino Picula, v. r.
ministar vanjskih poslova
ZA VLADU TALIJANSKE REPUBLIKE
Lamberto Dini, v. r.
ministar vanjskih poslova
ZA VLADU REPUBLIKE SLOVENIJE
Dimitrij Rupel, v. r.
ministar vanjskih poslova

DODATAK I

KOORDINATE TOČAKA OSNOVNIH PODRUČJA NA PRILOŽENOJ POMORSKOJ KARTI

PODRUČJE 1

Točka A: 13° 35ž duljine
45° 35,2ž širine
Točka B: 13° 39,5ž duljine
45° 35ž širine
Točka C: 13° 37,5ž duljine
45° 36,4ž širine
PODRUČJE 2
Točka A: 13° 39,7ž duljine
45° 36,3ž širine
Točka B: 13° 41ž duljine
45° 35,4ž širine
Točka C: 13° 41,8ž duljine
45° 36,3ž širine
PODRUČJE 3
Točka A: 13° 38ž duljine
45° 40,3ž širine
Točka B: 13° 38,6ž duljine
45° 40,5ž širine
Točka C: 13° 38,6ž duljine
45° 42,3ž širine
Točka D: 13° 38ž duljine
45° 42,7ž širine
PODRUČJE 4
Točka A: 13° 20,9ž duljine
45° 31,3ž širine
Točka B: 13° 36,1ž duljine
45° 37,6ž širine
Točka C: 13° 35,4ž duljine
45° 38,1ž širine
Točka D: 13° 20ž duljine
45° 32,8ž širine
PODRUČJE 5
Točka A: 13° 18,3ž duljine
45° 30,3ž širine
Točka B: 13° 17,7ž duljine
45° 32,1ž širine
PODRUČJE 6
Točka A: 13° 17ž duljine
45° 34,2ž širine
Točka B: 13° 18,9ž duljine
45° 34,7ž širine
PODRUČJE 7
Točka 7: 13° 36,6ž duljine
45° 39,8ž širine
PODRUČJE 8
Točka 8: 13° 13,3ž duljine
45° 22,5ž širine
PODRUČJE 9
Točka 9: 13° 16,1ž duljine
45° 26,6ž širine
PODRUČJE 10
Točka 10: 13° 23,8ž duljine
45° 30ž širine
PODRUČJE 11
Točka 11: 13° 32,2ž duljine
45° 34,2ž širine
PRILOG 1
PODRUČJE 13
Točka 13: 13° 36,5ž duljine
45° 41,1ž širine
PODRUČJE 14
Točka 14: 13° 32,8ž duljine
45° 38,7ž širine
Točka 4c: 13° 30,7ž duljine
45° 36,3ž širine
Točka 4b: 13° 31,2ž duljine
45° 35ž širine

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u nadležnosti je Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 342-09/99-01/01
Urbroj: 5030114-01-1
Zagreb, 22. ožujka 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.

zatvori
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Talijanske Republike i Vlade Republike Slovenije o uspostavi zajedničkog sustava plovidbenih pravaca i sustava usmjerene i odijeljene plovidbe u sjevernom dijelu sjevernog Jadrana
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !