Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uspostavi zajedničkog sustava plovidbenih pravaca i sustava usmjerene i odijeljene plovidbe u području sjevernog i srednjeg Jadrana ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. XX/01, XX/01)
označi tražene riječi printaj stranicu
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

45
Na temelju članka 30.L114812 stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine", broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2001. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE O USPOSTAVI ZAJEDNIČKOG SUSTAVA PLOVIDBENIH PRAVACA I SUSTAVA USMJERENE I ODIJELJENE PLOVIDBE U PODRUČJU SJEVERNOG I SREDNJEG JADRANA

Članak 1.

Objavljuje se Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uspostavi zajedničkog sustava plovidbenih pravaca i sustava usmjerene i odijeljene plovidbe u području sjevernog i srednjeg Jadrana, sklopljen u Anconi dana 19. svibnja 2000. godine, u izvorniku na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst međunarodnog ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

MEMORANDUM O SUGLASNOSTI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE TALIJANSKE REPUBLIKE O USPOSTAVI ZAJEDNIČKOG SUSTAVA PLOVIDBENIH PRAVACA I SUSTAVA USMJERENE I ODIJELJENE PLOVIDBE U PODRUČJU SJEVERNOG I SREDNJEG JADRANA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Talijanske Republike (u daljnjem tekstu: potpisnice)
ŽELEĆI unaprijediti prijateljske odnose između potpisnica na osnovama jednakosti i zajedničke koristi;
USTVRĐUJUĆI da su potpisnice već izrazile namjeru da zaključe ugovore na području pomorstva, s ciljem unapređenja sigurnosti na moru;
UZIMAJUĆI U OBZIR značaj gustoće pomorskog prometa Jadranskim morem i veliki postotak putničkih brodova i brodova koji prevoze ulja, opasne i/ili štetne terete u tekućem ili krutom stanju;
UZIMAJUĆI U OBZIR činjenicu da bi uspostava zajedničkih plovidbenih pravaca i sustava usmjerene i odijeljene plovidbe na cijelom području Jadrana unaprijedila sigurnost plovidbe, smanjujući rizik od plovidbenih nezgoda i doprinjela otklanjanju svih vrsta opasnosti;
POZIVAJUĆI SE na Rezolucije IMO-a: A.572(14) "Opća načela uspostave sustava plovidbenih pravaca", A.851(20) "Opća načela sustava javljanja brodova i zahtjevi u pogledu javljanja brodova", A.857(20) "Smjernice glede službe nadzora plovidbe brodova";
POZIVAJUĆI SE također na Konvenciju SOLAS 1974, kako je izmijenjena, Pravila V.8 i V.8 1;
USTVRĐUJUĆI da su nadležna tijela za provođenje ovog Memoranduma za Republiku Hrvatsku Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, a za Talijansku Republiku Ministarstvo prometa i plovidbe - lučke kapetanije i talijansko zapovjedništvo Obalne straže;
dogovorile su se kako slijedi:

Članak 1.

Sustav plovidbenih pravaca i shema usmjerene i odijeljene plovidbe u području sjevernog i srednjeg Jadrana utvrđuje se kako je navedena u Dodatku I koji čini sastavni dio ovog Memoranduma.

Članak 2.

Ugovorne stranke poduzet će usuglašene i zajedničke aktivnosti u okviru IMO-a u cilju praktičnog oživotvorenja sustava navedenog u članku 1. ovog Memoranduma.

Članak 3.

Ovaj Memorandum o suglasnosti stupit će na snagu danom primitka zadnje od dviju obavijesti primljenih diplomatskim kanalima kojima su ugovorne stranke međusobno izvijestile da su ispunile uvjete postavljene njihovim zakonodavstvima za stupanje na snagu ovog Memoranduma o suglasnosti.

Članak 4.

Ovaj Memorandum se može izmijeniti ili dopuniti na zahtjev bilo koje ugovorne stranke. Izmjene ovog Memoranduma o suglasnosti će stupiti na snagu mjesec dana nakon datuma na koji ugovorna stranka prihvati izmjene i o tome izvijeste drugu ugovornu stranku diplomatskim putem.
U potvrdu navedenog, predstavnici Vlada potpisali su ovaj Memorandum o suglasnosti.
Zaključeno u Anconi dana 19. svibnja 2000. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku, svi tekstovi su jednako vjerodostojni. U slučaju različitog tumačenja, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Tonino Picula, v. r.

ministar vanjskih poslova

ZA VLADU TALIJANSKE REPUBLIKE
 Lamberto Dini, v. r.
 ministar vanjskih poslova

DODATAK 1

I. OBVEZNA SHEMA ODVOJENOG PROMETA - ZONE ODVAJANJA

ZONA 1
a 45 08,6žN-013 06,5žE
b 45 09,4žN-013 11,0žE
c 45 23,2žN-013 06,5žE
d 45 21,5žN-013 02,6žE
ZONA 2
a 44 55,3žN-012 44,0žE
b 44 56,8žN-012 48,0žE
c 45 12,7žN-012 36,0žE
d 45 11,3žN-012 32,0žE
ZONA 3
a 43 58,3žN-013 52,5žE
b 44 00,8žN-013 55,0žE
c 44 28,0žN-013 06,8žE
d 44 44,5žN-012 55,7žE
e 44 43,5žN-012 52,0žE
f 44 26,0žN-013 03,5žE
h 44 02,8žN-013 57,4žE
i 44 30,5žN-013 08,5žE
j 44 52,0žN-013 05,8žE
ZONA 4
a 44 04,4žN-014 01,0žE
b 44 05,9žN-014 04,0žE
c 44 06,7žN-014 05,8žE
d 44 08,2žN-014 08,8žE
e 44 56,9žN-013 24,7žE
f 44 55,3žN-013 21,2žE
g 44 54,8žN-013 19,6žE
h 44 53,2žN-013 16,2žE
ZONA 5
KRUŽNI TOK NA POZICIJI 43 52,0žN-014 11,0žE, POLUMJERA 2 NM
II. ZABRANJENA ZONA
a 44 13,5žN-013 38,7žE
b 44 17,0žN-013 43,8žE
c 44 25,3žN-013 37,5žE
d 44 34,5žN-013 25,5žE
e 44 41,9žN-013 25,0žE
f 44 52,0žN-013 17,1žE
g 44 52,0žN-013 05,8žE
h 44 30,5žN-013 08,5žE
III. PREPORUČENE RUTE
Između paralele 43°10ž N i kružnog toka, koji je definiran u Zoni 5, navigacijske rute su preporučene u skladu s opisom na pomorskoj karti koja je dodatak ovoga Memoranduma.
IV. Između paralele 41°35ž N i paralele 43°10ž N uobičajene navigacijske rute ostat će kao i do sada.

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1.#clanak1 ove Uredbe u nadležnosti je Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 342-09/99-01/22
Urbroj: 5030114-01-1
Zagreb, 22. ožujka 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika,
dr. sc. Goran Granić, v. r.

zatvori
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uspostavi zajedničkog sustava plovidbenih pravaca i sustava usmjerene i odijeljene plovidbe u području sjevernog i srednjeg Jadrana
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !