Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Metodologija praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina ("Narodne novine", br. XX/09, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
129 28.10.2009 Metodologija praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

3180

Na temelju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjinaL479476 (»Narodne novine« 155/02) članka 35. stavak 4. i članka 36. stavak 8., Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 23. 10. 2009.godine donio je

METODOLOGIJU

PRAĆENJA OSTVARIVANJA PROGRAMA NEVLADINIH UDRUGA I USTANOVA NACIONALNIH MANJINA

Metodologijom se osigurava ujednačeno izvještavanje o ostvarivanju programa svih nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: udruge i ustanove) i stručno praćenje ostvarivanja programa.

Izvješće o ostvarivanju programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina temelji se na ugovoru izrađenom prema Rješenju Savjeta za nacionalne manjine o financijskoj potpori iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za ostvarivanje programa i sadrži sljedeće podatke:

I. Informiranje i izdavaštvo

IZVJEŠĆE O RADU I OSTVARIVANJU PROGRAMA:

Naziv izdanja (lista, časopisa, godišnjaka ili knjige) – iskazati pojedinačno.

Koliko je brojeva tiskano i dinamika tiskanja

Naklada, format, broj strana, broj boja

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE:

Ostvareni troškovi za:

– naknade i honorare po vrstama poslova: prijepis, lektura, korektura, prijevodi kompjuterska obrada i slično,

(navesti osobe, iznose, ugovore o djelu i preslik dokumenata),

– grafička priprema i tisak,

– materijalne troškove specificirati: papir, vrpce, fotografije i slično,

– režijski troškovi priznavat će se do 20% od odobrenog iznosa.

– Neće se priznati dvobroji listova i časopisa osim iznimno jednom godišnje uz uvjet da su tiskani u dvostrukom broju stranica i ako to Savjet za nacionalne manjine prethodno odobri.

Ukupno: troškovi

Ostvareni prihodi:

– prihodi od prodaje izdanja (navesti iznose),

– dotacija Republike Hrvatske (navesti iznose),

– dotacija iz županijskih proračuna (navesti iznose),

– dotacija iz gradskih proračuna (navesti iznose),

– dotacija iz općinskih proračuna (navesti iznose),

– dotacije od međunarodnih zaklada (navesti iznose),

– dotacija od matične države (navesti iznose),

– pokloni (navesti iznose).

Ukupno: prihodi

Ukupno troškovi za informiranje i izdavaštvo

Ukupno prihodi za informiranje i izdavaštvo

Navedene tiskovine dostavljaju se svim registriranim udrugama i ustanovama dotične matične manjine i Savjetu za nacionalne manjine u tri primjerka, te svim članovima Savjeta za nacionalne manjine po jedan primjerak.

II. Kulturni amaterizam

IZVJEŠĆE O RADU I OSTVARIVANJU PROGRAMA:

Naziv organizacijskog oblika koji se bavi kulturnim amaterizmom – pojedinačno.

Vrsta kulturne djelatnosti (folklor, glazba, kazalište, izložbe – ako ih je više, svaku razraditi posebno).

Broj članova organizacijskog oblika koji su aktivno sudjelovali u navedenoj vrsti kulturne djelatnosti.

Javni nastupi (navesti koji su i kada ostvareni, u prilogu dostaviti dokaze o održavanju u vidu fotografija ili video zapisa na CD-u ili DVD-u, novinski članci).

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE:

Ostvareni troškovi za:

– naknade i honorare voditelja kulturne djelatnosti (navesti osobe, iznose i preslik i dokumentacije),

– materijalne troškove specificirati: najamnina, telefonski računi, struja, telefaks, internet i slično (navesti iznose i priložiti preslik dokumentacije),

– režijski trokovi priznavat će se do 20% od odobrenog iznosa.

– Neće se priznati putni troškovi i honorari sudionika iz inozemstva.

Ukupno: troškovi

Ostvareni prihodi:

– dotacija Republike Hrvatske (navesti iznos),

– dotacija iz županijskih proračuna (navesti iznos),

– dotacija iz gradskih proračuna (navesti iznos),

– dotacija iz općinskih proračuna (navesti iznos),

– dotacije od međunarodnih zaklada (navesti iznos),

– dotacija od matične države (navesti iznos),

– pokloni (navesti iznos).

Ukupno: prihodi

Ukupno troškovi za kulturni amaterizam

Ukupno prihodi za kulturni amaterizam

Udruge i ustanove nacionalnih manjina, čiji se programi kulturnog amaterizma sufinanciraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, obvezne su pravovremeno obavještavati Savjet za nacionalne manjine o datumu i mjestu održavanja proba i javnih nastupa folklornih, kazališnih i glazbenih skupina koje organiziraju.

III. KULTURNE MANIFESTACIJE

IZVJEŠĆE O RADU I OSTVARIVANJU PROGRAMA:

Naziv održane kulturne manifestacije (smotra, stručni skup, obilježavanje obljetnica – događaja ili osoba).

Broj sudionika manifestacije i mjesto održavanja.

Fotografije, videozapis, novinska izvješća i slično.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE:

Ostvareni troškovi za:

– honorare i naknade organizatora manifestacije (navesti osobe, iznose i preslik dokumentacije),

– smještaj sudionika (popis i računi),

– materijalne troškove organiziranja manifestacije (specificirati troškove za pozivnice, poštarina, telefonski računi, faks i dr. i preslik dokumentacije).

– režijski troškovi priznavat će se do 20% od odobrenog iznosa.

– Neće se priznati putni troškovi i honorari sudionika iz inozemstva.

Ukupno troškovi:

Ostvareni prihodi:

– dotacija Republike Hrvatske (navesti iznose),

– dotacija iz županijskih proračuna (navesti iznose),

– dotacija iz gradskih proračuna (navesti iznose),

– dotacija iz općinskih proračuna (navesti iznose),

– dotacije od međunarodnih zaklada (navesti iznose),

– dotacija od matične države (navesti iznose),

– pokloni (navesti iznose).

Ukupno: prihodi

Ukupno troškovi za organiziranje kulturnih manifestacija

Ukupno prihodi za organiziranje kulturnih manifestacija

Udruge i ustanove nacionalnih manjina, čiji se programi kulturnih manifestacija sufinanciraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, obvezne su pravovremeno obavještavati Savjet za nacionalne manjine o datumu i mjestu održavanja kulturnih manifestacija koje organiziraju.

IV. OPĆI PROGRAMSKI (REŽIJSKI) TROŠKOVI

OPĆE IZVJEŠĆE O RADU I OSTVARIVANJU CJELOVITOG PROGRAMA

Osim posebnih izvješća o radu i ostvarivanju programa navedenih u točkama I. do III. ove Metodologije, udruge i ustanove podnose i izvješće o radu i ostvarivanju programa udruge i ustanove u cjelini, s posebnim naglaskom na:

– članstvo (broj, odziv na programe, članarinu i slično),

– tijela upravljanja (broj sjednica i odaziv, održavanje skupštine, osnovne teme raspravljanja, izvršenje zaključaka i slično),

– rad ogranaka (ako postoje),

– odnos lokalne samouprave, a napose vijeća i predstavnika dotične nacionalne manjine

– radni prostor,

– financiranje udruge i ustanove,

– te sve ostalo što se smatra bitnim za rad udruga i ustanova.

Ostvareni troškovi za:

– naknade i honorare (navesti osobe i poslove, iznose i preslik dokumentacije),

– dnevnice i putne troškove (navesti osobe, iznose i preslik dokumentacije),

– materijalne troškove (najamnina, energija, poštarina, telefon-faks-Internet, uredski materijal, komunalne usluge, tiskovine, oglasi i slično).

Opći režijski troškovi priznavat će se do 20% od ukupno odobrenih sredstava.

Trošak za mobilni telefon priznaje se do visine iznosa određenog odlukom Vlade Republike Hrvatske o korištenju službenog mobitela za službene svrhe. Priznat će se računi za jedan mobilni telefon s pretplatničkim ugovorom koji glasi na udrugu ili ustanovu.

Neće se priznati troškovi nabave iz inozemstva iz sredstava dodijeljene potpore za programe kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjine koji nisu prethodno odobreni od strane Savjeta za nacionalne manjine.

Prema ovoj Metodologiji, u privitku izvješća obvezno se dostavljaju preslike odgovarajuće financijske dokumentacije (virmani, isplatne liste, uplatnice, računi i slično) kojom se opravdava ukupni iznos dobivene financijske potpore za realizaciju programa u izvještajnom razdoblju. Dostavljeno izvješće za prethodno razdoblje, s preslikama odgovarajuće financijske dokumentacije sukladno propisima, uvjet je nastavka sufinanciranja programa u idućem razdoblju.

Ukupno opći režijski troškovi.

U PRILOGU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA DOSTAVITI PRESLIKE

– bankovni izvodi za vremensko razdoblje za koje se podnosi izvješće,

– knjigu blagajne s uplatnicama i isplatnicama,

– računi s obrazloženjem,

– računi za reprezentaciju moraju biti obrazloženi kojim povodom (događaj, obljetnica, proslava i slično), popis osoba i potpisom odgovorne osobe,

– u putnim računima obvezatno naznačiti stanje kilometar-sata (početno i završno), te priložiti izvješće sa službenog puta,

– sve vrste ugovora s obrazloženjima, a u prilogu bankovnih izvadaka naznačiti ime i prezime osoba te broj ugovora.

Ostvareni prihodi

– dotacija Republike Hrvatske (navesti iznose),

– dotacija iz županijskih proračuna (navesti iznose),

– dotacija iz gradskih proračuna (navesti iznose),

– dotacija iz općinskih proračuna (navesti iznose),

– dotacije od međunarodnih zaklada (navesti iznose),

– dotacija od matične države (navesti iznose),

– pokloni (navesti iznose),

– članarina i dobrovoljni prilozi (navesti iznose).

Ukupno opći režijski prihodi

Ukupno opći režijski rashodi

Sveukupni troškovi (I. – IV.)

Sveukupni prihodi (I. – IV.)

V. PROGRAMI KOJI PROIZLAZE IZ BILATERALNIH SPORAZUMA I UGOVORA

IZVJEŠĆE O RADU I OSTVARIVANJU PROGRAMA IZ BILATERALNIH SPORAZUMA I UGOVORA.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Ostvareni troškovi i prihodi koji proizlaze iz bilateralnih ugovora i sporazuma specificirati:

– troškove koji se odnose na provođenje programa za čitavu nacionalnu manjinu odnosno programa koji su od izuzetnog značaja za čitavu nacionalnu manjinu (detaljna razrada).

VI. PROGRAMI STVARANJA PRETPOSTAVKI ZA OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

IZVJEŠĆE O RADU I OSTVARIVANJU PROGRAMA STVARANJA PRETPOSTAVKI ZA OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINE

– Izvršenje programa pratit će Savjet za nacionalne manjine

– Svi nositelji programa koji se financiraju dužni su Savjetu dostaviti izvješće o radu i izvršenju programa i financijsko izvješće. Ako se programi ne ostvare ili se djelomično ostvare, nositelji su dužni vratiti sredstva u iznosu koji nije izvršen za ugovoreno vremensko razdoblje (12 mjeseci) u Državni proračun Republike Hrvatske. Novčana potpora koja nije utrošena za odobrene programe do kraja kalendarske godine ne mogu se bez suglasnosti i odluke Savjeta za nacionalne manjine prenijeti u sljedeću godinu.

– FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Ukupno: troškovi

– ostvareni prihodi,

– dotacija Republike Hrvatske,

– dotacija iz županijskih proračuna,

– dotacija iz gradskih proračuna,

– dotacije iz općinskih proračuna,

– dotacije od međunarodnih zaklada,

– dotacija od matične države,

– pokloni.

Ukupno: prihodi

Ukupno troškovi nevladine udruge ili ustanove I. – IV.

Ukupno prihodi nevladine udruge ili ustanove I. – IV.

VII. OPĆE ODREDBE

U impresumu tiskovina (novine, časopisi, godišnjaci i knjige) koje izdaju udruge i ustanove nacionalnih manjina, a sufinanciraju se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, obvezno se navodi da su sufinancirane sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine. U protivnom su dužne vratiti akontirana sredstva za one brojeve u kojima to nije navedeno.

Isto tako za programe kulturnog amaterizma i manifestacija na pozivnicama, plakatima i drugim objavama, obvezno se navodi da su sufinancirane sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine. U protivnom su dužne vratiti akontirana sredstva za one programe u kojima to nije navedeno.

Odobrena financijska sredstva za pojedine programe mogu se utrošiti isključivo za ostvarenje tih programa, a Savjet za nacionalne manjine će s ovlaštenim predstavnicima udruga i ustanova o tomu zaključiti poseban ugovor.

Tijekom godine, iznimno, u za to opravdanim slučajevima, udruge i ustanove mogu zatražiti prenamjenu sredstava u okviru istog programa, o čemu na vrijeme podnose zahtjev Savjetu za nacionalne manjine.

Za kontinuirano praćenje ostvarivanja programa udruga i ustanova, Savjet za nacionalne manjine može osnivati radne skupine te angažirati financijske i druge eksperte.

Udruge i ustanove čiji se programi sufinanciraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine obvezne su Savjetu za nacionalne manjine podnositi tromjesečno, polugodišnje i godišnje izvješće o ostvarivanju programa i financijsko izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE:

Podnosi se u skladu sa Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacijaL479477 (»Narodne novine«, br.10/08 i 7/09). Obavezno se dostavljaju bilance, računi prihoda i rashoda, skraćeni računi prihoda i rashoda ovisno za koje se izvještajno razdoblje dostavlja izvješće, knjiga (dnevnik) blagajne, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, ovjereni obrasci PR-RAS-NPF i S-PR-RAS-NPF od FINA-e.

Svi nositelji programa koji se sufinanciraju, dužni su Savjetu za nacionalne manjine dostaviti izvješće o radu i izvršenju programa s financijskim izvješćem. Ako programi ne budu ostvareni ili budu djelomično ostvareni, nositelji su dužni vratiti sredstva u iznosu koji nije izvršen za ugovoreno vremensko razdoblje u Državni proračun Republike Hrvatske.

Novčana potpora koja nije utrošena u cijelosti ili djelomično, za odobrene programe udruga i ustanova nacionalnih manjina do kraja kalendarske godine, ne mogu se prenijeti u iduću godinu.

Izvršenje programa pratit će Savjet za nacionalne manjine.

VIII.

Danom stupanja na snagu ovih Metodologija, prestaje važiti Metodologija praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjinaL479478 (»Narodne novine« br. 111/2003.)

IX.

Ova Metodologija stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 016-02/09-03/70

Urbroj: 50438-09-01

Zagreb, 23. listopada 2009.

Predsjednik Savjeta
Aleksandar Tolnauer, v. r.

zatvori
Metodologija praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !