Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
MRS – 33     Zarade po dionici – (“Narodne novine”, br. XX/97.)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 09.10.1997 Odluka o objavljivanju Međunarodnog računovodstvenog standarda 33, Zarade po dionici

HRVATSKI ODBOR ZA RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVENE STANDARDE

Na temelju članka 15.L51002 stavka 1. Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", broj 90/92) i članka 4. stavka 1. točke g) Pravila Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standardeL51004 ("Narodne novine", broj 39/94), Hrvatski odbor za računovodstvo i računovodstvene standarde na sjednici održanoj 19. rujna 1997. godine donio je

ODLUKU

O OBJAVLJIVANJU MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVENOG STANDARDA 33,
ZARADE PO DIONICI

I.

Utvrđuje se prijevod Međunarodnog računovodstvenog standarda, Zarade po dionici, s engleskoga na hrvatski jezik.

II.

Međunarodni računovodstveni standardi iz točke I. ove odluke objavit će se u "Narodnim novinama".

Predsjednik
dr. Danimir Gulin, v. r.


Međunarodni računovodstveni standard 33

Zarade po dionici

Kazalo

Međunarodni računovodstveni standard 33

Zarade po dionici

Cilj

Djelokrug Točke 1 - 5

Poduzeća čijim se dionicama javno trguje 1 - 3

Poduzeća čijim se dionicama javno ne trguje 4 - 5

Definicije 6 - 9

MJERENJE 10 - 42

Osnovne zarade po dionici 10 - 23

Zarade - osnovne 11 - 13

Iznos po dionici - osnovni 14 - 23

Razrijeđene zarade po dionici 24 - 42

Zarade - razrijeđene 26 - 28

Iznos po dionici - razrijeđen 29 - 37

Razrijedive potencijalno redovne dionice 38 - 42

PREPRAVLJANJE 43 - 46

PREZENTIRANJE 47 - 48

OBJAVLJIVANJE 49 - 52

DATUM STUPANJA NA SNAGU 53

Međunarodni računovodstveni standard 33

Zarade po dionici

Standarde, koji su tiskani masnim kurzivom, treba čitati u kontekstu osnovnog materijala i uputa za primjenu u ovom Standardu, te u kontekstu Predgovora Međunarodnim računovodstvenim standardima. Međunarodni računovodstveni standardi ne primjenjuju se na beznačajne stavke (vidjeti točku 12. Predgovora).

Cilj

Cilj je ovoga Standarda propisati načela za određivanje i prezentiranje zarada po dionici, koji će unaprijediti uspoređivanje uspješnosti različitih poduzeća istoga razdoblja te između različitih obračunskih razdoblja istoga poduzeća. Središte pažnje ovoga Standarda je na izračunavanju nazivnika zarada po dionici. čak kada su podaci o zaradama po dionici ograničeni radi različitih računovodstvenih politika korištenih za određivanje "zarada", dosljedno određivanje nazivnika povečava značenje financijskog izvješćivanja.

Djelokrug

Poduzeća čijim se dionicama javno trguje

1. Ovaj Standard trebaju primjenjivati poduzeća čijim se redovnim dionicama ili potencijalno redovnim dionicama trguje javno i poduzeća koja su u procesu izdavanja redovnih dionica ili potencijalno redovnih dionica na tržištu javnih vrijednosnih papira.

2. Ako matica prezentira zbrojne i konsolidirane financijske izvještaje, informacija koju treba prezentirati prema ovom Standardu, odnosi se samo na konsolidiranu informaciju.

3. Korisnici doblja je:

a) iznos povlaštenih dividendi kod nekumulativnih povlaštenih dionica koji je deklariran za to razdoblje,

b) puni iznos zahtijevanih povlaštenih dividendi za kumulativne povlaštene dionice razdoblja, neovisno o tome jesu li dividende deklarirane ili nisu. Iznos povlaštenih dividendi razdoblja ne sadrži iznos iznos bilo kojih povlaštenih dividendi kumulativnih povlaštenih dionica koje su plaćene ili deklarirane za ranija razdoblja.

Poduzeća čijim se dionicama javno ne trguje

4. Poduzeće koje nema redovne dionice niti potencijalne redovne dionice kojima se trguje javno, ali koje objavljuje zarade po dionici, treba izračunati i objaviti zarade po dionici u skladu s ovim Standardom.

5. Od poduzeće koje nema redovne dionice niti potencijalno redovne dionice s kojima se javno trguje, ne zahtijeva se objavljivanje zarada po dionici. Međutim, podržava se usporedivost financijskih izvješćivanja ako takvo poduzeće koje izabere objaviti zarade po dionicama, izračunava zarade po dionici u skladu s načelima ovog Standarda.

Definicije

6. U ovom se Standardu sljedeći izrazi upotrebljavaju s određenim značenjem:

Redovna dionica je glavnički instrument koji je podređen svim drugim skupinama glavničkih instrumenata.

Potencijalno redovna dionica je financijski instrument ili drugi ugovor koji može posjedniku dati pravo na redovne dionice.

Prava na kupnju (warranti) ili opcije jesu financijski instrumenti koji posjedniku daju pravo da kupi redovne dionice.

7. Redovne dionice sudjeluju u neto dobiti razdoblja samo poslije samo poslije drugih vrsta dionica, kao što su povlaštene dionice. Poduzeće može imati više skupina redovnih dionica. Redovne dionice iste skupine imaju ista prava na dividende.

8. Primjeri potencijalnih redovnih dionica jesu:

a) dužnički instrumenti ili glavnički instrumenti, uključujući povlaštene dionice, koje se mogu konvertirati u redovne dionice,

b) prava na kupnju (warranti) i opcije,

c) planovi zaposlenih koji dopuštaju zaposlenima da prime redovne dionice kao dio nagrade i drugi planovi kupnje dionica i

d) dionice koje bi se mogle izdati uz ispunjenje stanovitih uvjeta koji proizlaze iz ugovornih odnosa, kao što je kupnja poduzeća ili druge imovine.

9. Sljedeći se izrazi upotrebljavaju sa značenjem, navedenim u MRS-u 32, Financijski instrumenti: Objavljivanje i prezentiranje:

Financijski instrument je ugovor na temelju kojeg nastaje financijsko sredstvo jednog poduzeća i financijska obveza ili glavnički instrument drugog poduzeća.

Glavnički instrument je neki ugovor koji dokazuje preostali udjel u imovini drugog poduzeća nakon smanjenja svih svojih obveza.

Fer vrijednost je iznos za koji se neko sredstvo može razmijeniti ili obveza podmiriti između poznatih i spremnih stranaka u transakciji pred pogodbom.

MJERENJE

Osnovne zarade po dionici

10. Osnovne zarade po dionici trebaju se izračunati dijeljenjem neto dobiti ili gubitka razdoblja, koji pripada redovnim dioničarima, s ponderiranim prosječnim brojem glavnih redovnih dionica tijekom toga razdoblja.

Zarade - osnovne

11. Radi izračunavanja osnovnih zarada po dionici, neto dobit ili gubitak razdoblja koji pripada redovnim dioničarima, treba biti neto dobit ili gubitak toga razdoblja, nakon oduzimanja povlaštenih dividendi.

12. Sve stavke prihoda i rashoda koji su priznati u razdoblju, uključujući porezni rashod, izvanredne stavke i manjinske interese, uključuju se u određivanje neto dobiti ili gubitka razdoblja (vidjeti MRS 8, Neto dobiti ili gubitak razdoblja, temeljne pogreške i promjene računovodstvenih politika). Iznos neto dobiti koji pripadapovlaštenim dioničarima, uključujući povlaštene dividende razdoblja, oduzima se od neto dobiti razdoblja (ili dodaje neto gubitku razdoblja) da se izračuna neto dobit ili gubitak razdoblja koji može propadati redovnim dioničarima.

13. Iznos povlaštenih dividendi koji se oduzima od neto dobiti razdoblja je:

Iznos po dionici - osnovni

14. Radi izračunavanja osnovnih zarada po dionici, broj redovnih dionica treba biti ponderirani prosječni broj glavnih redovnih dionica tijekom toga razdoblja.

15. Ponderirani prosječni broj glavnih redovnih dionica tijekom razdoblja ukazuje na činjenicu da se iznos dioničarskog kapitala mogao mijenjati tijekom razdoblja kao rezultat večeg ili manjeg broja dionica koje su bile neisplaćene u neko vrijeme. To je broj glavnih redovnih dionica na početku razdoblja, usklađen brojem redovnih dionica koje su ponovno kupljene ili izdane tijekom razdoblja pomnožen s ponderiranim vremenskim faktorom. Ponderirani vremenski faktor je broj dana gdje su određene dionice neisplaćene kao razmjer ukupnog broja dana toga razdoblja. Međutim, u mnogim se slučajevima koristi razumna aproksimacija ponderiranog prosjeka.

16. U mnogim slučajevima, dionice su uključene u ponderirani prosječni broj dionica od dana kad se može potraživati naknada (koji je obično datum izdavanja), primjerice:

a) redovne dionice koje su izdane za novac uključuju se kada se novac može potraživati,

b) redovne dionice koje su izdane kod dobrovoljnog ponovnog ulaganja dividendi na redovne ili povlaštene dionice uključuju se na datum isplate dividende,

c) redovne dionice koje su izdane kao rezultat konverzije dužničkog instrumenta u redovne dionice, uključuju se od datuma kada se prestaju obračunavati kamate,

d) redovne dionice koje su izdane umjesto kamata ili glavnice na druge financijske instrumente uključuju se od datuma kada se prestaju obračunavati kamate,

e) redovne dionice koje su izdane u zamjenu za podmirenje obveze poduzeća uključuju se od datuma podmirenja obveze,

f) redovne dionice koje su izdane kao naknada za stjecanje sredstva, osim novca, uključuju se od datuma kada je stjecanje priznato i

g) redovne dionice koje su izdane za pružanje usluga poduzeću uključuju se kada su usluge pružene.

U ovim i drugim slučajevima vrijeme uključivanja redovnih dionica određuje se prema određenim terminima i uvjetima njihova izdavanja. Radi sagledavanja vremena potrebno je pružiti bilo koji ugovor u svezi s izdavanjem dionica.

17. Redovne dionice koje su izdane kao dio naknade za kupnju poslovnog spajanja, koje je stjecanje, uključuju se u ponderirani prosječni broj dionica na datum stjecanja budući da stjecatelj uključuje rezultate poslovanja stečenog posla u svoj izvještaj o dobiti od datuma stjecanja. Redovne dionice koje su dio poslovnog spajanja, koje je udruživanje interesa, uključuju se u izračunavanje ponderiranog prosječnog broja dionica svih prezentiranih razdoblja, jer se financijski izvještaji spojenog poduzeća sastavljaju, kao da je spojeni subjekt uvijek postajao. Prema tome, broj redovnih dionica korištenih za izračunavanje osnovnih zarada po dionici u poslovnom spajanju koje je udruživanje interesa, je zbroj ponderiranih prosječnih dionica poduzeća čije su dionice neisplačene poslije spajanja.

18. Ako se dionice izdaju s djelomičnim plaćanjem, s djelomično plaćenim dionicama postupa se kao s dijelom redovne dionice u visini kojom mogu relativno sudjelovati u dividendama u odnosu na ukupno plaćene redovne dionice tijekom financijskog razdoblja.

19. Redovne dionice koje se mogu izdati uz ispunjenje stanovitih uvjeta (dionice s nepredvidivom mogućnosti izdavanja) smatraju se neisplaćene dionice i uključuju se u izračunavanje osnovnih zarada po dionici od datuma kad su svi neophodni uvjeti ispunjeni. S glavnim redovnim dionicama koje se nepredvidivo mogu povratiti (koje podliježu ponovnom pozivu) postupa se kao s dionicama koje se nepredvidivo mogu izdati.

20. Ponderirani prosječni broj glavnih redovnih dionica tijekom razdoblja i za sva prezentirana razdoblja, treba uskladiti za poslovne događaje, osim konverzija redovnih dionica, kojima je, bez usporednih promjena resursa, promijenjen broj glavnih redovnih dionica.

21. Redovne dionice se mogu izdati ili se broj glavnih dionica može smanjiti, bez podudarnih promjena izvora. Primjeri su sljedeći:

a) kapitalizacija ili besplatno izdavanje dionica (znano u nekim zemljama kao isplata dividendi dionicama),

b) element besplatnosti u bilo kojem drugom izdavanju, primjerice, element besplatnosti u pravu izdavanja postojećim dioničarima,

c) razbijanje dionica i

d) okrupnjavanje dionica (konsolidacija dionica).

22. Kod kapitalizacije, besplatnog izdavanja ili razbijanja dionica, redovne dionice se izdaju postojećim dioničarima bez dodatne naknade. Prema tome, broj glavnih redovnih dionica se povećava bez povećanja izvora. Broj glavnih redovnih dionica prije toga događaja se usklađuje za razmjernu promjenu broj glavnih redovnih dionica, kao da je događaj nastao na početku najranijeg izvještenog razdoblja. Primjerice, kod izdavanja dvije besplatne dionice na jednu redovnu, broj glavnih dionica prije toga izdavanja množi se faktorom tri da se dobije novi ukupan broj dionica ili faktorom dva da se dobije broj dodatnih dionica.

23. Prema točki 21. b), izdavanje redovnih dionica u vrijeme izvršenja ili konverzije redovnih dionica obično neće dovesti do elementa besplatnosti, budući da se potencijalno redovne dionice izdaju uz punu vrijednost, koje ima za posljedicu razmjernu promjenu izvora rasploživ poduzeću. Kod izdavanja prava na dionice, cijena izvršenja je često niža od fer vrijednosti dionica. Stoga, takvo pravo na kupnju sadrži element besplatnosti. Broj redovnih dionica koji se treba koristiti u izračunavanju osnovnih zarada po dionici za sva razdoblja prije izdavanja prava na dionice je broj glavnih redovnih dionica prije toga izdavanja pomnožen sljedećim faktorom:

fer vrijednost po dionici neposredno prije izvršenja prava


teorijska fer vrijednost po dionici prije prava na dionice.

Teorijska fer vrijednosti po dionici prije prava na dionice izračunava se dodavanjem ukupne fer vrijednosti dionica neposredno prije izvršenja prava u prihodima iz izvršenja tih prava te dijeljenjem s brojem glavnih dionica nakon izvršenja tih prava. Tamo gdje se s takvim pravima treba javno trgovati odvojeno od dionica prije datuma izvršenja, fer vrijednost radi ovog izračunavanja određuje se prema zadnjem datumu na kojem se zajedno trgovalo dionicama i tim pravima.

Razrijeđene zarade po dionici

24. Radi izračunavanja razrijeđenih zarada po dionici, neto dobit koja pripada redovnim dioničarima i ponderirani prosječni broj glavnih dionica, treba se uskladiti za učinke svih razrijedivih potencijalnih redovnih dionica.

25. Izračunavanje razrijeđenih zarada po dionici obavlja se kao i s izračunavanje osnovnih zarada po dionici dok daju efekte na sve potencijalno razrijedive redovne dionice koje su neisplaćene tijekom razdoblja, naime:

a) neto dobit razdoblja koja pripada redovnim dionicama povećava se za iznos dividendi i kamata poslije poreza koji su priznati u razdoblju potencijalno razrijedivih dionica i usklađeni za druge promjene prihoda ili rashoda, koji bi mogli proizaći iz konverzije potencijalno razrijedivih dionica,

b) ponderirani prosječni broj glavnih redovnih dionica povećava se ponderiranim prosječnim brojem dodatnih redovnih dionica koje bi mogle biti glavne s pretpostavkom konverzije svih potencijalno razrijedivih redovnih dionica.

Zarade - razrijeđene

26. Radi izračunavanja razrijeđenih zarada po dionici, iznos neto dobiti ili gubitka koji pripada redovnim dioničarima, koji je izračunan u skladu s točkom 11., treba korigirati sa sljedećim učincima poslije poreza:

a) dividendama od potencijalno razrijedivih redovnih dionica koje su bile oduzete u izračunavanju neto dobiti koji pripadaredovnim dioničarima, izračunane u skladu s točkom 11.,

b) priznatim kamatama u razdoblju razrijedivih potencijalnih redovnih dionica i

c) bilo kojim drugim promjenama prihoda ili rashoda koje su mogle proisteči iz konverzije razrijedivih potencijalnih redovnih dionica.

27. Nako što su potencijalno redovne dionice konvertirane u redovne dionice, više ne nastaju dividende, kamate i drugi prihodi i rashodi tih potencijalno redovnih dionica. Umjesto toga nove redovne dionice će sudjelovati u neto dobiti koja pripada redovnim dioničarima. Prema tome, neto dobit razdoblja koja pripada redovnim dioničarima izračunana u skladu s točkom 11. povećava se za dividende, kamate i drugi prihod ili rashod koji je ušteđen kod konverzije razrijedivih potencijalnih redovnih dionica u redovne dionice. Rashodi povezani s potencijalno redovnim dionicama sadrže naknadu i, diskont ili premiju koja se izračunava kao prinos od usklađivanja (vidjeti MRS 32). Dividende, kamate i drugi prihod i rashod usklađuju se za porez, nastali u poduzeću, koji se tome može pripisati.

28. Konverzija nekih potencijalno redovnih dionica može dovesti do kasnijih promjena prihoda i rashoda. Primjerice, smanjenja rashoda za kamate vezanih na potencijalno redovne dionice i s time povezano povećanje neto dobiti razdoblja može dovesti do povećanja rashoda vezan na nediskrecioni plan sudjelovanja zaposlenih u podjeli dobiti. U cilju izračunavanja razrijeđenih zarada po dionici, neto dobit ili gubitak razdoblje usklađuje se za kasnije promjene prihoda ili rashoda.

Iznos po dionici - razrijeđen

29. U svrhu izračunavanja razrijeđenih zarada po dionici, broj redovnih dionica treba biti ponderirani prosječni broj redovnih dionica izračunan u skladu s točkama 14. i 20., plus ponderirani prosječni broj redovnih dionica koji bi se izdali za konveriziju svih potencijalno razrijedivih redovnih dionica u redovne dionice. Razrijedive potencijalno redovne dionice smatraju se da su konvertirane u redovne dionice na početku razdoblja ili poslije odnosno na datum izdavanja potencijalnih redovnih dionica.

30. Broj redovnih dionica koji bi se mogao izdati kod konverzije razrijedivih potencijalno redovnih dionica određuje prema potencijalno redovnih dionicama. Ovo izračunavanje pretpostavlja najpovoljniju stopu konverzije ili cijenu izvršenja sa stajališta posjednika potencijalno redovnih dionica.

31. Kao i pri izračunavanju osnovnih zarada po dionici, redovne dionice čije je izdavanje nepredviđeno do nastanka stanovitih poslovnih događaja, smatraju se glavnim dionicama i uključuju u izračunavanje razrijeđenih zarada po dionici, ako su ispunjeni uvjeti (nastali događaji). Nepredviđeno moguće izdavanje dionica treba se uključiti na početku razdoblja (ili na datum nepredviđenog ugovora, ako je kasniji). Ako uvjeti nisu ispunjeni, broj nepredviđenih dionica koji se mogu izdati koji su uključeni u izračunavanje razrijeđenih zarada po dionici temelji se na broju dionica koje bi se mogle izdati ako je kraj izvještajnog razdoblja bio kraj razdoblja nepredviđenog događaja. Prepravljanje nije dopušteno ako uvjeti nisu ispunjeni kada istječe razdoblje nepredviđenog događaja. Odredbe ove točke primjenjuju se jednako na potencijalno redovne dionice koje bi se mogle izdati uz ispunjenje određenih uvjeta (nepredviđeno moguće izdavanje potencijalno redovnih dionica).

32. Podružnica, zajednički pothvat te povezano poduzeće mogu izdati potencijalno redovne dionice koje se mogu konvertirati u redovne dionice podružnice, zajedničkog pothvata ili povezanog poduzeće odnosno u redovne dionice izvještajnog poduzeća. Ako ove potencijalno redovne dionice podružnice, povezanog poduzeća ili zajedničkog pothvata imaju učinak razrijedivosti na konsolidirane osnovne zarade po dionici izvještajnog poduzeća, one se uključuju u izračunavanje razrijedivih zarada po dionici.

33. U svrhu izračunavanja razrijeđenih zarada po dionici, poduzeće treba pretpostaviti izvršenje razrijedivih opcija i razrijedivih potencijalno redovnih dionica poduzeća. Pretpostavljeni utržak od ovakovog izdavanja treba se smatrati kao da je primljen od izdavanja dionica po fer vrijednosti. S razlikom između broja izdanih dionica i broja dionica koje bi se mogle izdati po fer vrijednosti treba se postupati kao s izdavanjem redovnih dionica bez naknade.

34. Za ovu se svrhu fer vrijednost izračunava kao prosječna cijena redovnih dionica toga razdoblja.

35. Opcije i drugi sporazumi o kupnji dionica jesu razrijedivi ako bi mogli dovesti do izdavanja redovnih dionica s vrijednošću nižom od fer vrijednosti. Visina razrijedivosti je fer vrijednost umanjena za cijenu izdavanja. Prema tome, da bi se izračunale razrijeđene zarade po dionici, sa svakim takvim sporazumom se postupa kao da se sastoji od:

a) ugovora za izdavanje stanovitog broja redovnih dionica po njihovoj prosječnoj fer vrijednosti tijekom razdoblja. Dionice koje bi se tako trebale izdati utvrđuju se po fer cijeni, a pretpostavlja se da neće biti razrijedive niti nerazrijedive i

b) ugovora za izdavanje preostalih redovnih dionica bez naknade. Takve redovne dionice ne donose prihode niti imaju učinke na neto dobit koji pripada glavnim redovnim dionicama. Stoga su takve dionice razrijedive i dodaju se glavnim redovnim dionicama pri izračunavanju razrijeđenih zarada po dionici.

36. Ova metoda izračunavanja učinka opcija i drugih sporazuma o kupnji dionica daje isti rezultat kao metoda trezorskih dionica koja se koristi u nekim zemljama. To ne znači da poduzeće ulazi u transakcije kupnje vlastitih dionica, koje možda neće biti praktično izvedivo u stanovitim okolnostima ili pravima nekih zakonodavstava.

37. U mjeri u kojoj djelomično plaćene dionice ne sudjeluju u dividendama tijekom financijskog razdoblja, one se smatraju jednako kao prava na kupnju (warranti) ili opcije.

Razrijedive potencijalno redovne dionice

38. S potencijalno redovnim dionicama treba se postupati kao s razrijedivim dionicama kada i samo kada se njihovom konverzijom u redovne dionice smanjuje neto dobit po dionici iz neprekinutih redovnih poslovanja.

39. Poduzeće koristi neto dobit od neprekinutih redovnih aktivnosti kao "kontrolni broj" koji se koristi da se utvrdi jesu li potencijalno redovne dionice razrijedive ili nerazrijedive. Neto dobit od neprekinutih redovnih aktivnosti je neto dobit od redovnih aktivnosti (kao što je definirano u MRS-u 8) nakon oduzimanja povlaštenih dividendi i poslije isključivanja stavki koje se odnose na prekinuta poslovanja. Prema tome, poduzeće isključuje izvanredne stavke i učinke promjena računovodstvenih politika i korekcija temeljnih pogrešaka.

40. Potencijalno redovne dionice jesu nerazrijedive kada njihova konverzija u redovne dionice povečava zarade po dionici od neprekinutih redovnih poslovanja ili smanjuje gubitak od neprekinutih redovnih poslovanja. Učinci nerazrijedivih potencijalno redovnih dionica se zanemaruju u izračunavanju razrijeđenih zarada po dionici.

41. Prilikom razmatranja jesu li potencijalno redovne dionice razrijedive ili nerazrijedive, svaka emisija ili serija potencijalno redovnih dionica razmatra se zasebno, a ne u ukupnosti. Redoslijed po kojem se potencijalno redovne dionice razmatraju mogu utjecati jesu li one razrijedive ili nisu. Dakle, da bi se maksimalizirala razrijedivost osnovnih zarada po dionici, svaka emisija ili serija razmatra se redom, od najviše do najmanje razrijedivosti.


42. Potencijalno redovne dionice se ponderiraju za razdoblje gdje su neisplaćene. Potencijalno redovne dionice koje su poništene ili kojima je dopušteno da isteknu tijekom izvještajnog razdoblja uključuju se u izračunavanje razrijeđenih zarada po dionici samo u razmjeri razdoblja kada su bile neisplećene. Potencijalno redovne dionice koje su bile zamijenjene u redovne dionice tijekom izvještajnog razdoblja uključuju se u izračunavanje razrijeđenih zarada po dionici od početka razdoblja do datuma konverzije. Od datuma konverzije nastale redovne dionice uključuju se u obje, u osnovne i razrijeđene zarade po dionici.

PREPRAVLJANJE

43. Ako se broj redovnih ili potencijalnih redovnih glavnih dionica povećava kao rezultat kapitalizacije, besplatnog izdavanja ili razbijanja broja dionica odnosno ako se povećava broj kao rezultat aktivnosti suprotnoj od razbijanja broja dionica, izračunavanje osnovnih i razrijeđenih zarada po dionici za sva prezentirana razdoblja treba se uskladiti, ovisno o poduzetoj mjeri. Ako ove promjene nastanu poslije datuma bilance, ali prije izdavanja financijskih izvještaja, izračunavanja iznosa po dionici trebaju se temeljiti na novom broju dionica. Ako izračunavanja iznosa po dionici odražava takve promjene broja dionica, ta se činjenica treba objaviti. Pored toga, osnovne i razrijeđene zarade po dionice za sva prezentirana razdoblja trebaj uskladiti za:

a) učinke temeljnih pogrešaka i usklađivanja nastalih iz promjena računovodstvenih politika, obrađenih u skladu s osnovnim postupkom u MRS- 8 i

b) učinke poslovnih spajanja odnosno ujedinjenje interesa.

44. Poduzeće ne prepravlja razrijeđene zarade po dionici bilo kojeg ranije prezentiranog razdoblja radi promjena korišenih pretpostavki ili radi konverzije potencijalnih redovnih dionica u glavne redovne dionice.

45. Poduzeće se potiče objavljivati opis transakcija redovnih dionica ili transakcija potencijalno redovnih dionica, osim kapitalizacije i razbijanja dionica, koji nastaju nakon datuma bilance, kad su takvog značenja da bi neobjavljivanje moglo utjecati na mogućnost korisnika financijskih izvještaja da donose točne procjene ili odluke (vidjeti MRS 10, Nepredviđeni događaji i događaji nastali nakon datuma bilance). Primjeri takvih transakcija jesu:

a) izdavanje dionica za novac,

b) izdavanje dionica kada se prihod (utržak) koristi da se otplati dug ili povlaštene glavne dionice na datum bilance,

c) otkup redovnih glavnih dionica,

d) konverzija ili izvršenje potencijalnih redovnih dionica odnosno glavnih dionica na datum bilance u redovne dionice,

e) izdavanje prava na kupnju (warranta), opcija ili konvertibilnih vrijednosnih papira i

f) ispunjenje uvjeta koji bi mogli dovesti do izdavanja nepredvidivo izdavanih dionica.

46. Zarade po dionici se ne usklađuju za transakcije koje nastaju nakon datuma bilance budući da takve transakcije ne utječu na visinu kapitala niti ne donose neto dobit ili gubitak razdoblja.

PREZENTIRANJE

47. Poduzeće treba prezentirati osnovne i razrijeđene zarade po dionici u izvještaju o dobiti za svaku skupinu redovnih dionica koja ima različito pravo na udjel u neto dobiti toga razdoblja. Poduzeće treba prezentirati osnovne i razrijeđene zarade po dionici na isti način za sva prezentirana razdoblja.

48. Ovaj Standard zahtijeva od poduzeća da prezentira osnovne i razrijeđene zarade po dionici, čak ako su objavljeni iznosi negativni (gubitak po dionici).

OBJAVLJIVANJE

49. Poduzeće treba objaviti sljedeće:

a) iznosi koji se koriste kao brojnik za izračunavanje osnovnih i razrijeđenih zarada po dionici kao i povezivanje tih iznosa u neto dobiti ili gubitka razdoblja i

a) ponderirani prosječni broj redovnih dionica korištenih kao nazivnik u izračunavanju osnovnih i razrijeđenih zarada po dionici kao i povezani nazivnici sa svakim drugim.

50. Financijski instrumenti i drugi ugovori koji stvaraju potencijalno redovne dionice mogu sadržavati rokove i uvjete koji mogu utjecati na mjerenje osnovnih i razrijeđenih zarada po dionici. Ovi rokovi i uvjeti mogu odrediti jesu li potencijalno redovne dionice razrijedive ili nisu te stoga učinak na poderirani prosječni broj glavnih dionica i sva naknadna usklađivanja u neto dobiti koja pripada redovnim dioničarima. Neovisno o tome je li MRS 32 zahtijeva objavljivanje rokova i uvjeta, takva objavljivanja potiče ovaj Standard.

51. Ako poduzeće, pored osnovnih i razrijeđenih zarada po dionici, objavljuje iznose po dionici koristeći izvještene komponente neto dobiti, osim neto dobiti ili gubitka razdoblja koji pripada redovnim dioničarima, takvi se iznosi trebaju izračunati koristeći ponderirani prosječni broj redovnih dionica utvređenih u skladu s ovim Standardom. Ako se koristi komponenta neto dobiti koja nije izvještena kao stavka u izvještaju o dobiti, treba se dati iznos koji je korišten u odnosu na stavku izvještenu u izvještaju o dobiti. Iznosi osnovnih i razrijeđenih zarada po dionici trebaju se objavljivati na jednaki način.

52. Poduzeće može objaviti više informacija nego što zahtijeva ovaj Standard. Takve informacije mogu pomoći korisnicima da procijene uspješnost poduzeća te mogu pružiti iznose po dionici za različite komponente neto dobiti. Takva se objavljivanja potiču. Međutim, ako se takvi iznosi objave, nazivnik se izračunava u skladu s ovim Standardom da bi se osigurala usporedivost objavljenih iznosa po dionici.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

53. Ovaj Međunarodni računovodstveni standard stupa na snagu za financijske izvještaje razdoblja koja počinju 1. siječnja 1998. ili poslije toga. Međutim, također se potiče ranija primjena ovog Standarda.

zatvori
MRS – 33     Zarade po dionici –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !