Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Nacionalni plan djelovanja za okoliš – (“Narodne novine”, br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
46 29.4.2002 Nacionalni plan djelovanja na okoliš

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

925

Na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske od 22. studenoga 2001. godine objavljuje se


NACIONALNI PLAN DJELOVANJA NA OKOLIŠ


UVOD


STRATEGIJA I NACIONALNI PLAN DJELOVANJA NA OKOLIŠ

SUDIONICI STRATEGIJE I NAČELO PODIJELJENE ODGOVORNOSTI

TEMATSKA PODRUČJA

UPRAVLJANJE RIZICIMA I NESREĆAMA

INSTRUMENTI ZA PROVEDBU PROGRAMA

PROVEDBA I UNAPRJEĐIVANJE STRATEGIJE TE NADZOR NAD NJOME

HRVATSKA I MEĐUNARODNA ZAJEDNICA

TROŠKOVI PROVEDBE PROGRAMA

    

Dodatak I: Skraćenice

 

AGENDA 21 - Program za 21. stoljeće

ALAR - Načelo «As Low As Rationally Achievable»

APELL - UNEP program – Svjesnost i pripravnost za interventne slučajeve na lokalnoj

razini

APO - Agencija za posebni otpad

BAT - Načelo primjene najboljih raspoloživih tehnologija

BDP - Bruto domaći proizvod

BIOEN - Program korištenja biomase i otpada

CARDS - Pomoć Europske unije za obnovu, razvoj i stabilizaciju

CČP - Centar za čistiju proizvodnju

CFC - Klorofluorougljikovodici

CRA/PPA - Centar za regionalne aktivnosti i za Program prioritetnih akcija

CSGO - Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom

CTS - Centralizirani toplinski sustav

CZ - Civilna zaštita

DA - Statističko područje: proizvodnja hrane, pića i duhanskih proizvoda

DDT - Diklordifeniltrikloretan

DF - Statističko područje: proizvodnja koksa, nafte, derivata i nuklearnog goriva

DG - Statističko područje: proizvodnja kemikalija, kemijskih proizvoda i umij. vlakana

DHI - Državni hidrografski institut

DP - Državni proračun

DR - Dugoročno

DUV - Državna uprava za vode

EBRD - Europska banka za obnovu i razvoj

EC - Europska zajednica

ECAC - Europska konferencija civilnog zračnog prometa

ECU - Novčana jedinica EU

EIB - Europska investicijska banka

EIONET - Europski informacijski sustav o stanju okoliša

ELF - Niskofrekventna elektromagnetna polja

EMAS - Sustav ekološkog označavanja i ocjenjivanja

EMEP - Europski program za praćenje i ocjenu daljinskog prijenosa onečišćujućih tvari

EMF - Visokofrekventna elektromagnetna polja

EMS - Sustav upravljanja okolišem

ENWIND - Program korištenja energije vjetra

EPR - Izvješće UN/ECE-a o provedbi zaštite okoliša u RH

ERDF - Europski regionalni fond za razvoj

ES - Ekvivalent stanovnika

EU - Europska unija

EUROTRAC - Europski pokus na području prijenosa i pretvorbe sastojaka u tragovima bitnih za

okoliš u troposferi Europe

EZ - Europska zajednica

FAO - Organizacija za hranu i poljoprivredu

GATT - Opći carinski i trgovinski sporazumi

GAW - Program praćenja atmosfere

GCOS - Program praćenja klime i klimatskih promjena

GEF - Globalni fond zaštite okoliša

GEOEN - Program korištenja geotermalne energije

GIC - Geografski informacijski centar

GIS - Geografsko informacijski sustav

GIUP - Gospodarsko interesno udruženje proizvođača pića

GIUPAK - Gospodarsko interesno udruženje za zbrinjavanje ambalaže

GLOBE - Svjetska organizacija zakonodavaca za pitanja uravnoteženog okoliša

GMO/GPO - Genetski modificirani (promijenjeni) organizmi

GO - Gospodarstvo

GR - Gradovi

GS - Gospodarski sektor

HEP - Hrvatska elektroprivreda

HGK - Hrvatska gospodarska komora

HISO - Hrvatski informacijski sustav zaštite okoliša

HND - Hrvatsko novinarsko društvo

HRN - Hrvatske norme

HSE - Program zdravstvene sigurnosti i zaštite okoliša

HUC - Hrvatska uprava za ceste

HUP - Hrvatsko udruženje poslodavaca

HV - Hrvatske vode

HZ - Državni hidrometeorološki zavod

HZPSS - Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu

HŽ - Hrvatske željeznice

IAEA - Međunarodna agencija za atomsku energiju

IBA - Međunarodna udruga za zaštitu ptica

IBRD - Međunarodna banka za obnovu i razvoj

ICAO - Međunarodna organizacija za civilni zračni promet

ICCA - Program Odgovorna briga kemijske industrije i trgovine

IFCS - Međunarodni forum za kemijsku sigurnost

ILO - Međunarodna organizacija rada

INA - Hrvatska naftna kompanija

IND - Industrija

IPPC - Integralno sprečavanje onečišćenja

ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju

ISZO - Informacijski sustav zaštite okoliša

IUCN - Međunarodna udruga za očuvanje prirode i prirodnih rezervi

IVO - Princip učinkovitog gospodarenja otpadom (izbjegavanje-vrednovanje-oporaba)

JANAF - Jadranski naftovod

KEO - Katastar emisija u okoliš

KOGEN - Program kogeneracije

KR - Kratkoročno

KT - Korisnici tla

KUENcts - Program energetske učinkovitosti centraliziranih toplinskih sustava

KUENzgrada - Program energetske učinkovitosti u zgradarstvu

L - Lokalna razina djelovanja

LČ - Lebdeće čestice

LEAP - Lokalni program zaštite okoliša

LIFE - Program EU za zaštitu okoliša

LNG - Lako naftno gorivo

LP - Lokalni proračun

LPZO - Lokalni program zaštite okoliša

LRTAP - Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka

LU - Lokalna samouprava

MAHE - Program izgradnje malih hidroelektrana

MED POL - Program praćenja onečišćenja Sredozemnog mora

MEI - Ministarstvo za europske integracije

METAP - Program tehničke pomoći u Sredozemlju

MF - Ministarstvo financija

MG - Ministarstvo gospodarstva

MIEE - Mreža industrijske-energetske učinkovitosti

MK - Ministarstvo kulture

MP - Ministarstvo pomorstva, prometa i veza

MPr - Ministarstvo prosvjete i športa

MPŠ - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva

MR - Ministarstvo rada

MS - Međunarodni izvori

MST - Međunarodno stručno tijelo za provođenje strategije OOO/OR razini višeg i

visokog školstva

MUP - Ministarstvo unutarnjih poslova

MVP - Ministarstvo vanjskih poslova RH

MZ - Ministarstvo zdravstva

MZN - Ministarstvo znanosti i tehnologije

MZOPU/MZO - Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

N - Nacionalna razina djelovanja

NE - Nuklearna elektrana

NEAP - Nacionalni program zaštite okoliša

NEHAP - Nacionalni akcijski plan «okoliš i zdravlje»

NGO - Negospodarski sektor

NIMBY - Efekt «Ne u mom dvorištu»

NIMET - Efekt «Ne za mog mandata»

NMVOC - Nemetanske hlapive organske tvari

NN - Službeni list RH

NSAP - Nacionalna strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH

NSRAO - Nisko i srednje radioaktivni otpad

NVO - Nevladine organizacije

OECD - Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj

OHO - Oporaba hrvatskog otpada

OIMC - Međunarodni program za zdravo gospodarenje kemikalijama

OOO/OR - Odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj

PAH - Policiklički aromatski ugljikovodici

PCB - Poliklorirani bifenili

PDV - Porez na dodanu vrijednost

PIC - Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa kemikalija koje su zabranjene za

uporabu i imaju ograničenu uporabu

POO - Postojana organska onečišćenja

PR - Prioritetno

PUO - Procjena utjecaja na okoliš

PUTO - Spalionica opasnog otpada u Zagrebu

R - Regionalna razina djelovanja

RAO - Radioaktivni otpad

REREP - Regionalni program za obnovu okoliša

RH - Republika Hrvatska

RPZO - Regionalni program zaštite okoliša

SEMEP - Projekt za sjevero-istočno Sredozemlje

SPUO - Strateška procjena utjecaja na okoliš

SR - Srednjoročno

SUNEN - Program korištenja sunčeve energije

TE-TO - Termoelektrana-toplana

TNG - Tekuće naftno gorivo

TOOO - Tvari koje oštećuju ozonski omotač

TRANCRO - Program učinkovitosti energije transporta

UN ECE - Ujedinjeni narodi – Ekonomska komisija za Europu

UN - Ujedinjeni narodi

UNESCO - Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu

UNFCCC - Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime

UNIDO - Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj

UTT - Ukupna taložna tvar

VOC - Hlapivi organski spojevi

VRH - Vlada Republike Hrvatske

WB - Svjetska banka

WHO - Svjetska zdravstvena organizacija

WTO - Svjetska trgovinska organizacija

ZOZO - Zakon o zaštiti okoliša

ZZ - Zavod za javno zdravstvo

ŽP - Županijski proračun

ŽU - Županijska uprava

   

Dodatak II: Popis propisa i međunarodnih ugovora vezanih uz zaštitu okoliša

 

PROPISI MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

 

OPĆI

 
 • Zakon o zaštiti okolišaL80351 (Narodne novine 82/94, 128/99)
 • Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici HrvatskojL80352 (Narodne novine 8/97)
 • Plan intervencija u zaštiti okolišaL80353 ( Narodne novine 82/99, 86/99, 12/01, 14/01)
 • Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažamaL80354 ( Narodne novine 33/96)

·        Uredba o standardima kakvoće tekućih naftnih gorivaL80355 ( Narodne novine 76/97, 66/99)

·        Uredba o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okolišaL80356 ( Narodne novine 7/97)

·        Uredba o informacijskom sustavu zaštite okolišaL80357 ( Narodne novine 74/99, 79/99)

·        Pravilnik o katastru emisije u okolišL80358 ( Narodne novine 36/96)

·        Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okolišaL80359 ( Narodne novine 1/99)

·        Pravilnik o iskaznici inspektora zaštite okolišaL80360 ( Narodne novine 97/98)

·        Naputak o obrascu, sadržaju i način uvođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora zaštite okolišaL80361 ( Narodne novine 79/95)

·        Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okolišaL80362 ( Narodne novine 15/98, 3/99, 4/00)

·        Pravilnik o procjeni utjecaja na okolišL80363 ( Narodne novine 59/00)

 

ZRAK

 
 • Zakon o zaštiti zrakaL80364 ( Narodne novine 48/95)

·        Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvoraL80365 ( Narodne novine 140/97)

·        Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zrakaL80366 ( Narodne novine 101/96, 2/97)

·        Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski omotačL80367 ( Narodne novine 7/99, 20/99)

 

OTPAD

 
 • Zakon o otpaduL80368 ( Narodne novine 34/95)

·        Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadomL80369 ( Narodne novine 32/98)

·        Pravilnik o postupanju s ambalažnim otpadomL80370 ( Narodne novine 53/96)

·        Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadomL80371 ( Narodne novine 123/97)

·        Pravilnik o vrstama otpadaL80372 ( Narodne novine 27/96)

·        Popis stručnih institucija koje imaju ovlast za izdavanje izvješća o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpadaL80373 ( Narodne novine 51/96, 93/96)

 

PRIRODA

 
 • Zakon o zaštiti prirodeL80374 (Narodne novine 30/94, 72/94)

·        Zakon o Nacionalnom parku KornatiL80375 (Narodne novine 31/80, 14/88, 13/97)

·        Zakon o Nacionalnom parku i spomen području BrijuniL80376 (Narodne novine 46/83, 45/99)

·        Zakon o proglašenju Nacionalnog parka KrkaL80377 (Narodne novine 5/85, 9/88, 13/97)

·        Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkomL80378 (Narodne novine 84/49, 34/65, 54/76, 15/97)

·        Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkomL80379 (Narodne novine 43/53, 54/76, 13/97)

·        Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkomL80380 (Narodne novine 29/49, 34/65, 13/97)

·        Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkomL80381 (Narodne novine 49/60, 54/76, 13/97)

·        Zakon o proglašenju Parka prirode Lonjsko poljeL80382 (Narodne novine 11/90)

·        Zakon o proglašenju Biokova parkom prirodeL80383 (Narodne novine 24/81)

·        Zakon o proglašenju Parka prirode TelašćicaL80384 (Narodne novine 14/88)

·        Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirodeL80385 (Narodne novine 24/81)

·        Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirodeL80386 (Narodne novine 24/81)

·        Zakon o proglašenju Parka prirode UčkaL80387 (Narodne novine 45/99)

·        Zakon o proglašenju Parka prirode PapukL80388 (Narodne novine 45/99)

·        Zakon o Parku prirode Kopački ritL80389 (Narodne novine 45/99)

·        Zakon o proglašenju Bijelih i Samarskih stijena strogim rezervatomL80390 (Narodne novine 5/85, 10/85)

·        Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatomL80391 (Narodne novine 4/69)

·        Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu prirodnim rezervatomL80392 (Narodne novine 7/63, 34/65)

·        Zakon o proglašenju poplavnog područja Kopački rit upravnim prirodnim rezervatomL80393 (Narodne novine 45/67)

·        Zakon o proglašenju Parka prirode “Vransko jezeroL80394” (Narodne novine 77/99)

·        Zakon o proglašenju nacionalnog parka “Sjeverni VelebitL80395 “ (Narodne novine 58/99)

·        Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirodeL80396 (Narodne novine 58/99)

·        Uredba o osnivanju Javne ustanove Park prirode Lonjsko poljeL80397 (Narodne novine 36/96)

·        Uredba o osnivanju Javne ustanove Park prirode BiokovoL80398 (Narodne novine 44/98)

·        Uredba o osnivanju Javne ustanove Park prirode VelebitL80399 (Narodne novine 44/98)

·        Uredba o osnivanju Javne ustanove Park prirode MedvednicaL80400 (Narodne novine 118/98)

·        Uredba o osnivanju Javne ustanove “Nacionalni park Sjeverni VelebitL80401” (Narodne novine 96/99, 96/97)

·        Uredba o osnivanju Javne ustanove “Park prirode Kopački ritL80402” (Narodne novine 96/99)

·        Uredba o osnivanju Javne ustanove “Park prirode Vransko jezeroL80403” (Narodne novine 96/99)

·        Uredba o osnivanju Javne ustanove “Park prirode ŽumberakL80404” (Narodne novine 96/99)

·        Uredba o osnivanju Javne ustanove “Park prirode PapukL80405” (Narodne novine 96/99)

·        Uredba o osnivanju Javne ustanove “Park prirode UčkaL80406” (Narodne novine 96/99)

·        Pravilnik o iskaznici inspektora zaštite prirodeL80407 (Narodne novine 93/98)

·        Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku KornatiL80408 (Narodne novine 38/96)

·        Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku KrkaL80409 (Narodne novine 77/00)

·        Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku MljetL80410 (Narodne novine 76/00)

·        Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku PaklenicaL80411 (Narodne novine 76/00)

·        Pravilnik o unuternjem redu u Nacionalnom parku Plitvička jezeraL80412 (Narodne novine 38/96)

·        Pravilnik o unuternjem redu u Nacionalnom parku RisnjakL80413 (Narodne novine 75/00)

·        Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode TelašćicaL80414 (Narodne novine 38/96)

·        Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku BrijuniL80415 (Narodne novine 75/00)

 • Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku “Sjeverni VelebitL80416” (Narodne novine 75/00)
 • Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode Kopački ritL80417 (Narodne novine 84/98, 29/99)
 • Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstamaL80418 (Narodne novine 84/96)
 • Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta gmazova (Reptilia)L80419 (Narodne novine 47/95)

·        Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta ptica (Aves)L80420 (Narodne novine 43/95)

·        Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta sisavaca (Mammalia)L80421 (Narodne novine 31/95)

·        Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia)L80422 (Narodne novine 47/95)

·        Pravilnik o zaštiti gljiva (Fungi)L80423 (Narodne novine 115/98)

·        Pravilnik o zaštiti pijavica (Hirudinea)L80424 (Narodne novine 76/98)

·        Pravilnik o zaštiti trpova (Holothurioidea)L80425 (Narodne novine 76/98)

·        Pravilnik o zaštiti riječnih rakova (Crustacea, AstacidaeL80426) (Narodne novine 76/98)

·        Pravilnik o zaštiti kopnenih puževa (Gastropoda terrestriaL80427) (Narodne novine 29/99)

·        Pravilnik o uvjetima za obavljanje istraživanja u posebno zaštićenim dijelovima prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju unutrašnjih morskih voda i teritorijalnih voda RHL80428 (Narodne novine 97/98)

·        Odluka o proglašenju područja Bijeli otoci-Kamensko na Ličkoj Plješivici memorijalnim prirodnim spomenikom i rezervatom prirodnih predjelaL80429 (Narodne novine 45/72)

·        Odluka o proglašenju područja oko Crne Mlake specijalnim ornitološkim rezervatomL80430 ( Narodne novine 28/90)

·        Odluka o upravljanju nacionalnim parkovima “ Plitvička jezera”, “Paklenica”, “ Risnjak”, “Mljet”, “ Kornati”, “ Krk” i parkom prirode TelašćicaL80431 ( Narodne novine 63/94)

·        Odluka o izradi nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite bio i krajobrazne raznolikostiL80432 ( Narodne novine 40/97)

·        Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu prirodeL80433 ( Narodne novine 63/94)

·        Mjere za zaštitu i uređenje specijalnog zoološkog rezervata ( Kopački ritL80434) ( Narodne novine 52/79, 9/85)

·        Zakon o donošenju prostornog plana NP KrkaL80435 (Narodne novine 01/90)

 

PROSTORNO UREĐENJE

 

·        Zakon o prostornom uređenjuL80436 (Narodne novine 30/94, 68/98, 61/00)

Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja

·        Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati županijski odnosno Gradski zavod za prostorno uređenje za obavljanje poslova izrade prostornih planovaL80437 (Narodne novine 104/98)

·        Pravilnik o izdavanju suglasnosti za upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenjaL80438 (Narodne novine 127/99)

·        Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planovaL80439 (Narodne novine 101/98)

·        Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planovaL80440 (Narodne novine 106/98)

·        Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvolaL80441 (Narodne novine 98/99)

·        Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku HrvatskuL80442 (Narodne novine 6/00)

·        Pravilnik o prostornim standardima, urbanističko tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko urbanističkih barijeraL80443 (Narodne novine 47/82)

·        Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora – redakcijski pročišćen tekstL80444 (Narodne novine 29/83, 36/85, 42/86)

·        Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora u urbanističkoj inspekcijiL80445 Narodne novine 122/99)

·        Uredba za određivanje zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvolaL80446 (Narodne novine 98/99)

·        Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske lipanj 1997

·        Program prostornog uređenja Republike Hrvatske svibanj 1999

  

PROPISI OSTALIH DRŽAVNIH TIJELA

 
 • Zakon o komunalnom gospodarstvuL80447 (Narodne novine 36/95, 109/95, 70/97, 128/99)

·        Zakon o šumama (pročišćeni tekstL80448) (Narodne novine 52/90, 9/91, 76/93)

·        Zakon o poljoprivrednom zemljištu (pročišćeni tekstL80449) (Narodne novine 54/94, 48/95, 19/98 i 105/99)

·        Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i upraveL80450 (Narodne novine 117/93)

·        Zakon o carinskoj tarifiL80451 (Narodne novine 49/96)

·        Zakon o posebnom porezu na naftne derivateL80452 (Narodne novine 51/94, 54/97, 67/99)

·        Zakon o porezu na dodanu vrijednostL80453 (Narodne novine 47795, 164/98, 105/99)

·        Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoploveL80454 (Narodne novine 139/97, 105/99)

·        Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestamaL80455 (Narodne novine 76/98)

·        Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatomL80456 (Narodne novine 104/98, 165/98)

·        Suglasnost na odluke o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozilaL80457 (Narodne novine 131/98)

·        Zakon o novčanim poticajima u poljoprivredi i ribarstvuL80458 (Narodne novine 29/99,105/99, 46/00, 101/00, 12/01)

·        Zakon o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvuL80459 (Narodne novine 29/99)

·        Zakon o vodamaL80460 (Narodne novine 107/95)

·        Zakon o financiranju vodnog gospodarstvaL80461 (Narodne novine 107/95, 19/96)

·        Odluka o visini naknade za korištenje vodaL80462 (Narodne novine 15/91, 19/92, 79/92, 1/94)

·        Odluka o visini naknade za zaštitu vodaL80463 (Narodne novine 15/91, 19/92, 79/92, 84/92, 1/94)

·        Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za korištenje vodaL80464 (Narodne novine 30/91)

·        Pravilnik o obračunu i plaćanju naknade za zaštitu vodaL80465 (Narodne novine 94/98)

·        Pravilnik o naknadi za obavljanje malog ribolovaL80466 (Narodne novine 89/96, 136/97)

·        Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi za obavljanje malog ribolovaL80467 (Narodne novine 63/97)

·        Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici HrvatskojL80468 (Narodne novine 10/97)

·        Nacionalna klasifikacija djelatnostiL80469 (Narodne novine 3/97)

·        Klasifikacija proizvoda po djelatnostiL80470 (Narodne novine 68/97)

·        Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drufih tvari u otpadnim vodamaL80471 (Narodne novine 40/99, 6/01)

 

MEĐUNARODNE KONVENCIJE – OKOLIŠ

 

OPĆI

 
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (Narodne novine- Međunarodni ugovori 1/6/96)

Usvojena: ESPOO 1991.

Stupanje na snagu Konvencije: 1997

Republika Hrvatska ratificirala Konvenciju: 8. srpnja 1996

 
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata (Narodne novine- Međunarodni ugovori 7/99)

Usvojena: HELSINKI, 1992.

Stupanje na snagu Konvencije: 19.travnja 2000.

Stupanje na snagu Konvencije u odnosu na Republiku Hrvatsku: 19.travnja 2000.

 
 • Konvencija o pristupu informacijama o sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša

Usvojena: AARHUS, 1998.

Stupanje na snagu Konvencije:

Republika Hrvatska potpisala Konvenciju, Aarhus 1998.

 

ATMOSFERA

 
 • Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime

(Narodne novine- Međunarodni ugovori 2/96)

Usvojena: RIO DE JANEIRO, 1992.

Stupanje na snagu Konvencije: 21.ožujka 1994.

Stupanje na snagu Konvencije u odnosu na republiku Hrvatsku: 7. travnja 1996.

 
 • Kyoto protokol uz konvenciju o promjeni klime

Usvojen: KYOTO 1979.

Stupanje na snagu Protokola: nije stupio na snagu

Republika Hrvatska potpisala Protokol u Kyoto-u 1999.

 
 • Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka

Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji

(Narodne novine-Međunarodni ugovori 12/93)

Usvojena: GENEVA, 1979.

Stupanje na snagu Konvencije: 16.travnja 1983.

Stupanje na snagu Konvencije u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8.lipnja 1991.

 
 • Protokol Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka u svezi s dugoročnim financiranjem programa suradnje za praćenje i procjenu dalekosežnog prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku u Europi (EMEP)

Republika Hrvatska stranka Protokola na temelju notifikacije o sukcesiji

(Narodne novine-Međunarodni ugovori 17/98, 3/99)

Usvojena: GENEVA, 1984.

Stupanje na snagu Protokola: 28.siječnja 1988. 16.travnja 1983.

Stupanje na snagu Protokola u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.

  
 • Zakon o potvrđivanju Protokola Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979., u svezi s daljnjim smanjenjem emisije sumpora.

(Narodne novine-Međunarodni ugovori 17/98, 3/99)

Usvojen: OSLO, 1994.

Stupanje na snagu Protokola: 5. kolovoza 1998.

Stupanje na snagu Protokola u odnosu na Republiku Hrvatsku: 27.04.1999.

 
 • Protokol o teškim metalima

Usvojen: AARHUS, 1998.

Stupanje na snagu Protokola: nije stupio na snagu

Republika Hrvatska potpisala Protokol u Aarhus-u 1998.

 
 • Protokol o postojanim organskim onečišćavalima Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1989.

Usvojen: AARHUS, 1998.

Stupanje na snagu Protokola: nije stupio na snagu

Republika Hrvatska potpisala Protokol u Aarhus-u 1998.

 
 • Protokol o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona

Usvojen: GOETEBORG, 1999.

Stupanje na snagu Protokola: nije stupio na snagu

Republika Hrvatska potpisala protokol: Goeteborg, 1999.

 
 • Protokol o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekograničnih strujanja

Usvojen: SOFIA 1988.

Stupanje na snagu Protokola: 14. veljače 1991.

Republika Hrvatska nije potvrdila Protokol.

 
 • Protokol o nadzoru emisija hlapivih organskih spojeva ili njihovih prelograničnih strujanja

Usvojen: GENEVA 1991.

Stupanje na snagu Protokola: 29. rujna 1997.

Republika Hrvatska nije potvrdila Protokol.

 
 • Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača

Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji (Narodne novine- Međunarodni ugovori 12/93)

Usvojena: BEČ, 1985.

Stupanje na snagu Konvencije: 22.rujna 1988.

Stupanje na snagu Ko9nvencije u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8.listopada 1991.

 
 • Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač

Republika Hrvatska stranka Protokola na temelju notifikacije o sukcesiji (Narodne novine-Međunarodni ugovori 12/93).

Usvojen: MONTREAL, 1997.

Stupanje na snagu Protokola: 1.siječnja 1989.

Stupanje na snagu Protokola u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8.listopada 1991.

 
 • Dopuna Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (Narodne novine-Međunarodni ugovori 11/93)

Usvojen: LONDON, 1990.

Stupanje na snagu Protokola: 10. kolovoza 1992.

Stupanje na snagu Protokola u odnosu na Republiku Hrvatsku: 15. listopada 1993.

 
 • Zakon o potvrđivanju izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač

( Narodne novine – Međunarodni ugovori 1/8/96)

Usvojen: COPENHAGEN 1992.

Stupanje na snagu Protokola: 14. lipnja 1994.

Stupanje na snagu Protokola u odnosu na Republiku Hrvatsku: 11. veljače 1997.

 
 • Zakon o potvrđivanju izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač

( Narodne novine- Međunarodni ugovori 10/00)

Usvojen: MONTREAL, 1997.

Stupanje ne snagu Protokola: 10. studenog 1999.

Stupanje na snagu protokola u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. prosinca 2000.

 
 • Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač

Usvojen: BEIJING

Stupanje na snagu Protokola : nije stupio na snagu

Republika Hrvatska nije potvrdila Protokol

 

MORE

 
 • Zakon o potvrđivanju izmjena Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja i Protokola o sprječavanju onečišćavanja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova i zrakoplova

(Narodne novine- Međunarodni ugovori 17/98)

Konvencija usvojena: BARCELONA 1976.

Stupanje na snagu Konvencije: 1978.

Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji

(Narodne novine -Međunarodni ugovori 12/93)

Izmjena Konvencije: Barcelona 1995.

Novi naziv: Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja

Izmjena Konvencije: nije stupila na snagu

Protokol usvojen: BARCELONA 1976.

Stupanje na snagu Protokola: 1978.

Republika Hrvatska stranka Protokola na temelju notifikacije o sukcesiji

(Narodne novine- Međunarodni ugovori 12/93)

Izmjena Protokola: BARCELONA 1995.

Novi naziv: Protokol o sprječavanju onečišćavanja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova i iz zrakoplova ili spaljivanjem na moru

Izmjena Protokola: nije stupila na snagu

 
 • Protokol o iskorištavanju podzemlja mora

Usvojen: Madrid 1994.

Protokol stupio na snagu: Republika Hrvatska potpisala Protokol, Madrid 1994.

 
 • Protokol u slučajevima opasnosti

Usvojen: Barcelona 1976.

Protokol stupio na snagu: 1978.

Republika Hrvatska nije potvrdila Protokol

 
 • Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja

Republika Hrvatska stranka je Konvencije ne temelju notifikacije o sukcesiji

(Barcelona Convention)

Narodne novine-Međunarodni ugovori 12/93

Konvencija usvojena: Barcelona 1976.

Stupanje na snagu Konvencije:1978.

 
 • Protokol o sprječavanju onečišćavanja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova i zrakoplova (Dumping protocol)

Republika Hrvatska stranka je Protokola na temelju notifikacije o sukcesiji.

(Narodne novine-Međunarodni ugovori 12/93)

Protokol usvojen: Barcelona 1976

Stupanje na snagu Protokola:1978.

 
 • Protokol o suradnji u borbi protiv onečišćenja Sredozemnog mora naftom i drugim štetnim tvarima u slučajevima opasnosti (Emergency Protocol)

Republika Hrvatska stranka je Protokola na temelju notifikacije o sukcesiji.

(Narodne novine 12/93)

Protokol usvojen: Barcelona 1976

Stupanje na snagu Protokola:1978.

 
 • Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja s kopna (LSB Protocol)
 

Republika Hrvatska stranka je Protokola na temelju notifikacije o sukcesiji.

(Narodne novine- međunarodni ugovori 12/93)

Protokol usvojen: Atena 1980.

Stupanje na snagu Protokola:1983.

Izmjena Protokola: Sirakuza, 1996.

Novi naziv: Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja kopnenim izvorima i aktivnostima

Izmjena Protokola nije stupila na snagu.

Republika Hrvatska nije potvrdila izmjenu Protokola.

 
 • Protokol o posebno zaštićenim područjima Sredozemnog mora (SPA Protocol)

Republika Hrvatska stranka je Protokola na temelju notifikacije o sukcesiji.

(Narodne novine- Međunarodni ugovori 12/93)

Usvojen: Geneva 1982.

Protokol stupio na snagu: 1986

Izmjena Protokola: Barcelona 1995.

Anexi: Monaku, 1996.

Novi naziv: Protokol o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju.

Izmjena Protokola: nije stupila na snagu

Republika Hrvatska nije potvrdila izmjenu Protokola.

 
 • Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja uslijed istraživanja i iskorištavanja epikontinentskog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja (Offshore Protocol)

Usvojen: Madrid, 1994.

Protokol stupio na snagu:

Republika Hrvatska potpisala protokol, Madrid 1994.

 
 • Protokol o sprječavanju onečišćenja Sredozemnog mora od prekograničnog prijevoza opasnih otpada i njihovog odlaganja (Hazardous Waste Protocol)

Usvojen: Izmir 1996.

Republika Hrvatska nije potvrdila Protokol.

  

TLO

 
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije Ujedinjenih Naroda o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi- kraće Konvencija o suzbijanju dezertifikacije (Narodne novine-Međunarodni ugovori 8/00)

Usvojena: Paris, 1994.

Stupanje na snagu Konvencije: 26. prosinca 1996.

Stupanje na snagu Konvencije u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. prosinca 2000.

 

OTPAD

 
 • Zakon o potvrđivanju Baselske Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Narodne novine- Međunarodni ugovori 3/94)

Usvojena: Basel, 1989.

Stupanje na snagu Konvencije 1992.

Stupanje na snagu Konvencije u odnosu na Republiku hrvatsku: 9. svibnja 2000.

 
 • Protokol odgovornosti za štetu i o naknadi štete izazvane prekograničnim prometom opasnog otpada i njegovim odlaganjem
  

MEĐUNARODNE KONVENCIJE - PRIRODA

 
 • Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine

Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji ( Narodne novine-Međunarodni ugovori 12/93)

Usvojena PARIS, 1972.

Stupanje na snagu Konvencije u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.

 
 • Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti naročito kao staništa ptica močvarica

Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji ( Narodne novine –Međunarodni ugovori 12/93

Usvojena: RAMSAR, 1971.

Stupanje na snagu Konvencije u odnosu na Republiku Hrvatsku 8. listopada1991.

 
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti

(Narodne novine-Međunarodni ugovori 1/6/96)

Usvojena: RIO DE JANEIRO, 1992

Stupanje na snagu Konvencije:29.prosinca 1993.

Stupanje na snagu Konvencije u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. 10.1996.

 
 • Protokol o biološkoj sigurnosti unutar konvencije o biološkoj raznolikosti

Usvojen: MONTREAL 2000.

Stupanje na snagu Protokola: nije stupio na snagu

Republika Hrvatska potpisala Protokol u New Yorku 2000.godine

 
 • Zakon o potvrđivanju konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore ( Narodne novine- Međunarodni ugovori 12/99

Usvojena : WASHINGTON, 1973.

Stupanje na snagu Konvencije : 1.srpnja 1975.

Konvencija stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 12.lipnja 2000.

 
 • Zakon o potvrđivanju konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa ( Narodne novine – Međunarodni ugovori 6/00)

Usvojena : BERN 1979.

Stupanje na snagu Konvencije 1. lipnja 1982.

Konvencija stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 3. srpnja 2000.

 
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Narodne novine-Međunarodni ugovori 6/00)

Usvojena: BONN 1979.

Stupanje na snagu Konvencije 1. prosinca 1983.

Konvencija stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. listopada 2000.

 
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti Afričko- euroazijskih migratornih ptica močvarica ( Narodne novine –Međunarodni ugovori 6/00)

Usvojen: BONN 1996.

Sporazum stupio na snagu : 1. studenog 1999.

Sporazum stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku

 
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti šišmiša u Europi ( Narodne novine –Međunarodni ugovori 6/00

Usvojen: LONDON 1991.

Stupio na snagu 16. siječnja 1994.

Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. rujna 2000.

 
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti kitova u Crnom moru, Sredozemnom moru i susjednom atlantskom području (ACCOBAMS) ( Narodne novine – Međunarodni ugovori 6/00

Usvojen: MONACO 1996.

Sporazum nije stupio na snagu

 
 • Konvencija o europskim krajobrazima

Usvojena : FIRENCA, 2000.

Republika Hrvatska potpisala Konvenciju u Firenci 2000., postupak potvrđivanja u pripremi

 
 • Sporazum o razumijevanju u vezi s mjerama zaštite tankokljunog pozviždača (Numenius tenuirostris)

Sporazum potpisan : 1995

 
 • Sporazum o razumijevanju o zaštiti gospodarenja srednjoeuropskom populacijom velike droplje ( Otis Tarda)

Sporazum nije potpisan

  

Dodatak III: Nositelji izrade Strategije zaštite okoliša

 

Upravljačko vijeće projekta:

Božo Kovačević, ministar; Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

mr.sc. Anđelka Bedrica, pomoćnik ministra, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Hrvoje Glavač, pomoćnik ministra, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Olgica Spevec, zamjenica ministra, Ministarstvo gospodarstva

Željko Rendulić, pomoćnik ministra, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

Zorislav Balić, ravnatelj, Državna uprava za vode

Željko Cvrtila, načelnik, Ministarstvo turizma

Valerija Stamenić, načelnik, Ministarstvo zdravstva

 

Koordinator :

dr. Viktor Simončič, konzultant Ministarstva

Peter Whitford, konzultant Ministarstva

Projektna jedinica Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja:

Kornelija Pintarić, koordinator projekta, Branka Motušić, Dijana Juroš, Blandina Randić-Potkonjak, Dubravka Prelec, Sanja Kisjelica, Ivan Hromatko (konzultant Ministarstva)

Tim Svjetske Banke:

Rita Klees (voditelj tima), Vladimir Skendrović (Ured Svjetske Banke u Zagrebu)

  

POPIS ČLANOVA RADNIH SKUPINA ZA IZRADU TEMATSKIH PODLOGA
STRATEGIJE ZAŠTITE OKOLIŠA 1999. GODINE

  

I. RADNA SKUPINA: PRAVNA, UPRAVLJAČKA I INSTITUCIONALNA PITANJA

 

Voditelji: mr.sc. Margita Mastrović, Željka Lukačević-Subotić, dipl.iur.,

 

I.1.Radna podskupina: ZAKONODAVSTVO I INSTITUCIONALNO USTROJSTVO NA DRŽAVNOJ RAZINI

 

Voditelj: Željka Lukačević-Subotić, dipl.iur., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: dr.sc. Tatjana Josipović, Pravni fakultet, Zagreb

Ksenija Sente, dipl.iur., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

 

I.2. Radna podskupina: ZAŠTITA OKOLIŠA NA LOKALNOJ RAZINI

 

Voditelj: Mirela Barbalić, dipl.iur., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: Vinko Mladineo, dipl.iur., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Nike Sudarević, dipl.inž., Dubrovačko-neretvanska županija

 

I.3. Radna podskupina: SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM, (PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ)

 

Voditelj: mr.sc. Nenad Mikulić, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: dr.sc. Savka Dragičević-Kučar, Agencija za posebni otpad,

Mirela Barbalić, dipl.iur., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Juraj Posarić, dipl.inž.,Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

 

I.4. Radna podskupina: INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA

 

Voditelj: dr.sc. Luka Štilinović, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: Vinko Mladineo, dipl.iur. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja,

Milan Stipić, dipl.iur., Državni inspektorat

I.5. Radna podskupina: PLANOVI INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

 

Voditelj: Valburga Kanazir, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: mr.sc. Boris Čavrak, INA

Sandra Tucak-Zorić,dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

prof.dr.sc. Franjo Plavšić, HZT

 

I.6. Radna podskupina: NORMIZACIJA I ZNAKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA

 

Voditelj: Nevenka Preradović, prof., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: mr.sc. Biserka Bajzek-Brezak, Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

Ljerka Flegar, dipl.inž., Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstva

  

I.7. Radna podskupina: INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA

 

Voditelj: mr.sc. Slavko Borac, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: Jasna Kufrin, dipl.inž. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

prof.dr.sc. Zdravko Krakar, Zavod za informat. djelatnost Hrvatske

Ivan Jeličić, dipl.inž., Ministarstvo znanosti

 

I.8. Radna podskupina: FINANCIRANJE I EKONOMSKI INSTRUMENTI

 

Voditelj: mr.sc. Mirjana Papafava,. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: prof.dr.sc. Olivera Lončarić-Horvat, Pravni fakultet, Zagreb

mr.sc. Željka Kordej de Villa, Ekonomski Institut

Jasminka Keser, dipl.oec., Ministarstvo financija

dr.sc. Nenad Starc, Ekonomski institut

 

I.9. Radna podskupina: ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA OKOLIŠ I ZNANOST

 

Voditelj: Nevenka Preradović, prof., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: Željko Jakopović, prof., Ministarstvo prosvjete i športa (tematske podloge)

prof.dr.sc. Ivan Cifrić, Filozofski fakultet, Zagreb (tematske podloge)

Tanja Livada, prof., Saborski odbor za zaštitu okoliša (tematske podloge)

Vinko Vučič, ZGO, Zagreb, (nacrt Strategije)

Mr. Dijana Garašić, Zagreb, Ministarstvo prosvjete i športa (nacrt Strategije)

Tomislav Janović, Ministarstvo znanosti i tehnologije (nacrt Strategije)

 

I.10. Radna podskupina: INFORMIRANJE I SUDJELOVANJE JAVNOSTI

 

Voditelj: Nevenka Preradović, prof., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: Lidija Firšt, prof., Zbor novinara za okoliš

Mirjana Klika, dipl.polit., APO, Zagreb

Cvjetana Plavša Matić, dipl.oec., Ured za udruge Vlade RH

Tijana Novaković, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

mr.sc. Karlo Blagus, Fakultet političkih znanosti

I.11. Radna podskupina: MEĐUNARODNA SURADNJA

Voditelj: Gordana Valčić, dipl.iur., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: dr.sc. Maja Seršić, Pravni fakultet, Zagreb

Andreja Metelko Zgombič, dipl. iur., Ministarstvo vanjskih poslova

Kornelija Pintarić, dipl.inž. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

  

II. RADNA SKUPINA: OKOLIŠ I ZDRAVLJE; PROSTOR I URBANIZACIJA

 

Voditelji: Jasna Budak Rajčić, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

 

II.1. Radna podskupina: PROSTOR, STANOVANJE, NASELJA I STANOVNIŠTVO

 

Voditelj: Jasna Budak Rajčić, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: Amalija Denich, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

II.2. Radna podskupina: OKOLIŠ I ZDRAVLJE

 

Voditelj: dr.sc. Luka Štilinović, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: dr. Berislav Skupnjak, WHO Liaison Office

dr. Krunoslav Capak, Ministars tvo zdravstva

prof.dr.sc. Mijo Šimunić

  

III. RADNA SKUPINA: MORE I OBALNO PODRUČJE, TURIZAM, ŠPORT I REKREACIJA

 

Voditelji: Andrija Randić, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

 

III.1. Radna podskupina: MORE I OBALNO PODRUČJE

 

Voditelj: Andrija Randić, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: dr.sc. Nenad Smodlaka, Institut “Ruđer Bošković”, Zavod za istraživanje mora, Rovinj

dr.sc. Zvonimir Gržetić, Državni hidrografski institut, Split

mr.sc. Ivica Trumbić, PAP RAC Split

prof.dr.sc. Antonieta Požar-Domac, Prirodoslovno matematički fakultet, Zagreb

 

III.2. Radna podskupina: TURIZAM

 

Voditelj: Nevia Kružić, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: Željko Cvrtila, dipl.inž., Ministarstvo turizma

mr.sc. Eduard Kušen, Institut za turizam

mr.sc. Ivanka Jelenić, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

 

III.3. Radna podskupina: ŠPORT I REKREACIJA

 

Voditelj: Ivo Bralić, prof., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: dr.sc. Velimir Šimičić, Ministarstvo turizma

Željko Štefanac, prof., Ministarstvo prosvjete i športa

Juraj Posarić, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Boženka Samardžija, viši sportski trener, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

  

IV. RADNA SKUPINA: VODE

 

Voditelj: mr.sc. Margita Mastrović,. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: Silvija Sitar, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Krešimir Filipan, dipl.inž., Državna uprava za vode, Zagreb

Rajka Štajduhar, dipl.inž., Hrvatske vode – VGO Rijeka

Željko Ostojić, dipl.inž., Državna uprava za vode (nacrt Strategije)

Karmen Cerar, dipl. inž. Državna uprava za vode (nacrt Strategije)

dr.sc. Siniša Širac, Hrvatske vode (nacrt Strategije)

dr.sc. Dragutin Gereš, Hrvatske vode (nacrt Strategije)

mr.sc. Danko Biondić, Hrvatske vode (nacrt Strategije)

Ivan Kolovrat, dipl.inž. Hrvatske vode (nacrt Strategije)

  

V. RADNA SKUPINA: GOSPODARENJE OTPADOM

 

Voditelj: Vladimir Tonković, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: Ante Belamarić, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

mr.sc. Vladimir Potočnik, Elektroprojekt

mr.sc. Marijan Host, Agencija za posebni otpad

mr.sc. Sanja Radović, ZGO

Danko Fundurlija,dipl.inž., Industrijski projektni zavod

Zlatko Pletikapić, dipl.inž.,.Elektroprojekt

Julije Domac, dipl.inž., Institut “Hrvoje Požar”

Andrea Rapić, dipl.inž., Agencija za posebni otpad

  

VI. RADNA SKUPINA: ZAŠTITA ZRAKA

 

Voditelj: Jasenka Nećak,dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: mr.sc. Danko Papišta,. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

mr.sc. Vladimir Jelavić, Ekonerg

Sonja Vidić, dipl.inž., Državni hidrometeorološki zavod

Hana Mesić, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

 

VII. RADNA SKUPINA: INDUSTRIJA, ENERGETIKA, RUDARSTVO

 

Voditelj: mr.sc. Damir Rumenjak, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

 

VII.1. Radna podskupina: INDUSTRIJA

 

Voditelj: Branka Stunković, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi prof.dr. Emir Hodžić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

mr.sc. Miroslav Matasović, Hrvatska gospodarska komora

mr.sc. Hrvoje Buljan, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

mr.sc. Damir Rumenjak, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

 

VII.2. Radna podskupina: ENERGETIKA

 

Voditelj: mr.sc. Hrvoje Buljan, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: mr.sc. Nenad Mikulić, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Branka Stunković, dipl.inž, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

akademik Božo Udovičić

mr.sc. Ivo Valčić, Ministarstvo gospodarstva

Igor Raguzin, dipl inž., Ministarstvo gospodarstva

 

VII.3. Radna podskupina: RUDARSTVO

 

Voditelj: mr.sc. Damir Rumenjak, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi Katica Bezuh, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Siniša Štambuk, dipl.inž., Mramor projekt d.o.o.

mr.sc. Dragan Krasić, dipl.inž., Ministarstvo gospodarstva

dr.sc. Zdravko Špirić, INA

dr.sc. Nediljka Gaurina Međimurec, Rudarsko-geološki-naftni fakultet

  

VIII. RADNA SKUPINA: PROMET

 

Voditelj:: mr.sc. Predrag Šibalić, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: Branka Motušić, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

mr.sc. Franka Odak, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

dr.sc. Nenad Dujmović, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza

Edmund Božanski, dipl.inž., Institut građevinarstva Hrvatske

  

IX. RADNA SKUPINA: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST I GEOLOŠKA BAŠTINA

 

Voditelji: Jasminka Radović, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

 

IX.1. Radna podskupina: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST

 

Voditelj: Jasminka Radović, dipl. inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Član: Darka Spudić, dipl. inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

 

IX.2. Radna podskupina: RIBARSTVO I AKVAKULTURA

 

Voditelj: mr.sc. Eugen Draganović, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: dr.sc. Ivan Katavić, Institut za oceanografiju i ribarstvo,Split

prof.dr. Milorad Mrakovčić, Prirodoslovno-matematički fakultet

Josip Suić, prof., Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

dr.sc. Ivan Jardas, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

 

IX.3. Radna podskupina: GEOLOŠKA BAŠTINA

 

Voditelj: Marija Brajković,dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: prof.dr.sc. Mladen Garašić, Institut građevinarstva Hrvatske

dr.sc. Tihomir Marjanac, Prirodoslovno-matematički fakultet

dr.sc. Ivo Velić, Institut za geološka istraživanja

Jadranka Matić, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

IX.4. Radna podskupina: LOVSTVO

 

Voditelj: Radenko Juraj Deželić, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: Želimir Štahan, dip.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Miroslav Rukavina, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

  

X. RADNA SKUPINA: TLO, POLJOPRIVREDA, ŠUME I ŠUMARSTVO

 

Voditelji: mr.sc. Stella Šatalić, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

 

X.1. Radna podskupina: TLO

 

Voditelj: mr.sc. Stella Šatalić, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: Marija Vihovanec, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

doc.dr.sc. Nikola Pernar, Šumarski fakultet

mr.sc. Andrija Vranković

prof.dr.sc. Željko Vidaček, Agronomski fakultet

prof.dr.sc. Ferdo Bašić, Agronomski fakultet

dr.sc Jakob Martinović

Gordana Kolačko, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

 

X.2. Radna podskupina: POLJOPRIVREDA

 

Voditelj: Marija Vihovanec, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: Vilim Čuljak, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

prof.dr.sc. Davor Šamota., Poljoprivredni fakultet, Osijek

prof.dr.sc. Ferdo Bašić, Agronomski fakultet, Zagreb

prof.dr.sc Željko Vidaček, Agronomski fakultet, Zagreb

prof.dr.sc. Pavo Caput, Agronomski fakultet, Zagreb

mr.sc. Vlado Bičanić., Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

 

X.3. Radna podskupina: ŠUME I ŠUMARSTVO

Voditelj: mr.sc. Stella Šatalić, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Članovi: mr.sc. Jela Bilandžija, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

Jasminka Radović, dipl.inž., Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

prof.dr.sc. Stanislav Sever, Šumarski fakultet

doc.dr.sc. Ivan Martinić, Šumarski fakultet

Goran Gugić, dip.inž., J.U. Park prirode Lonjsko polje

  

Dodatak IV: Popis prioriteta po pojedinim područjima

 

Područje

Podskupina

Prioriteti

1.Pravna , upravljačka i institucionalna pitanja

Zakonodavstvo i institucionalno ustrojstvo na državnoj razini

 1. Osnovati fond zaštite okoliša i agenciju za zaštitu okoliša
 2. Uvesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš programa, planova i politika
 3. Uspostaviti sustav upravljanja okolišem uz poticanje i podupiranje čistijih tehnologija, dodjelu znakova zaštite okoliša
 4. Uvođenje normi ISO 14000 i HRN EN ISO 14001
 5. Uspostaviti sustavno državno ustrojstvo nadležno za provedbu i praćenje obrazovanja u zaštiti okoliša; osigurati dostupnost informacijama o okolišu i sudjelovanje javnosti u donošenju odluka u zaštiti okoliša
 6. Uspostaviti cjeloviti informacijski sustav za okoliš usuglašen s ostalim sektorima

Zaštita okoliša na lokalnoj razini

Procjena utjecaja na okoliš

Inspekcija

Planovi intervencija u zaštiti okoliša

Normizacija i znak zaštite okoliša

Informacijski sustav zaštite okoliša

Financiranje i ekonomski instrumenti

Odgoj i obrazovanje za okoliš i znanost

Informiranje i sudjelovanje javnosti

Međunarodna suradnja

2.Okoliš i zdravlje, prostor, naselja i stanovništvo

Okoliš i zdravlje

 1. Voda za piće
 2. Otpadne vode
 3. Kakvoća zraka
 4. Neravnomjerna urbanizacija
 5. Zbrinjavanje otpada

Prostor, naselja i stanovništvo

3. Obalna područja, turizam, šport i rekreacija

More i obalna područja

 
 1. Izrada Master plana Jadrana

Turizam

Šport i rekreacija

4. Vode

Vode i otpadne vode

 1. Onečišćenje, nepročišćenim otpadnim vodama, procjednim vodama deponija i dr., izvorišta voda, podzemnih i površinskih voda koje se koriste za opskrbu vodom, kao i onečišćenje obalnog mora
 2. Nedostatak financijskih sredstava za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (komunalnih i industrijskih) i kanalizacijskih sustava
 3. Nefunkcioniranje postojećih i izgrađenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 4. Iznenadna onečišćenja (akcidenti)
 5. Potreba za usklađivanjem s ostalim sektorima

5. Otpad

Otpad

 1. Loše riješeno konačno odlaganje
 2. Nedostatak uređaja za obradu otpada
 3. Mali udio kontroliranog skupljanja, zbrinjavanja

4.       Pomanjkanje financijskih sredstava

5.       Nerazvijeno odvojeno skupljanje

6. Zrak

Zrak

 1. Poboljšanje kakvoće tekućih naftnih goriva u skladu s EU direktivama i međunarodnim ugovorima
  
 1. Primjena primarnih i skundarnih mjera u industriji i energetici, te BAT tehnologija
  
 1. Plinifikacija i toplifikacija naseljenih područja
  
 1. Izgradnja kapaciteta za provedbu mjera sukladno obvezama iz konvencije o promjeni klime
  
 1. Uspostava monitoring sustava za adekvatno upravljanje kakvoćom zraka

7. Industrija, energetika i rudarsvo

Industrija

 1. Onečišćenje zraka, vode i tla
 2. Zastarjela tehnologija
 3. Industrija nema sredstava za praćenje regulative
 4. Akcidentne situacije
 5. Lokacije proizvodnih pogona

Energetika

Rudarstvo

8. Promet

Promet

 1. Promet u gradovima
 2. Onečišćenje zraka, vode i tla
 3. Proizvodnja buke i vibracija
 4. Nepostojanje strateške procjene utjecaja prometa i prometne infrastrukture na okoliš

9. Biološka raznolikost i geološka baština

Biološka raznolikost

1.       Nedostatni institucionalni okvir zaštite prirode na upravnoj i stručno-znanstvenoj razini

2.       Nedostatak kvalitetnih podataka o biološkoj i geološkoj raznolikosti, te općenito prirodnoj i kulturnoj baštini

3.       Nedovoljna obaviještenost javnosti o problemima zaštite biološke i geološke raznolikosti

4.       Nedostojanje posebnih mehanizama financiranja izvan redovitih sredstava državnog proračuna

Geološka baština

Ribarstvo i akvakultura

Lovstvo

10. Tlo, poljoprivreda, šume i šumarstvo

Tlo

1.       Neprovedba cjelovite politike zaštite tla

2.       Nepostojanje sustavnog monitoringa tla

3.       Zakiseljavanje, erozija i zbijanje šumskih tala

4.       Onečišćenje i smanjenje funkcija poljoprivrednih tala kao posljedica gospodarenja

5.       Promjena prirodno stečenih svojstava tla uslijed neadekvatne prenamjene tla

 

Poljoprivreda

Šume i šumarstvo

     
zatvori
Nacionalni plan djelovanja za okoliš –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !