Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak o kriterijima za reprogram dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja – (“Narodne novine”, br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
4 16.1.2002 Naputak o kriterijima za reprogram dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja

MINISTARSTVO FINANCIJA

145

Na temelju članka 4.L78729 stavak 1. podstavak 4. Zakona o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava (»Narodne novine«, br. 117/01.) ministar financija donosi

NAPUTAK

O KRITERIJIMA ZA REPROGRAM DOSPJELIH A NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Članak 1.

Ovim Naputkom utvrđuju se kriteriji za reprogram dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja iz članka 1.L78731 Zakona o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava (»Narodne novine«, br. 117/01. – u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Kriterij za reprogram dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja određuju se zavisno o visini duga, i to za:

a) pravne osobe
_______________________________________________________________

visina duga rokotplate
_______________________________________________________________

do 500.000,00 kuna do dvije godine

od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna do tri godine

od 1.000.000,00 do 5.000.000,00 kuna do četiri godine

od 5.000.000,00 do 10.000.000,00 kuna do pet godina

od 10.00.000,00 do 20.000.000,00 kuna do šest godina

preko 20.000.000,00 kuna do sedam godina

b) fizičke osobe

do 30.000,00 kuna do dvije godine

od 30.000,00 do 50.000,00 kuna do tri godine

od 50.000,00 do 100.000,00 kuna do četiri godine

od 100.000,00 do 200.000,00 kuna do pet godina

od 200.000,00 do 500.000,00 kuna do šest godina

preko 500.000,00 kuna do sedam godina.

Na temelju ugovora o nagodbi sklopljenog sukladno odredbama Zakona svi dužnici obvezni su platiti 20% duga odmah, a najkasnije u roku 60 dana od dana potpisa nagodbe.

Članak 3.

Na reprogramirani dio duga obračunavat će se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke uvećana za tri indeksna poena, a obračun će se vršiti proporcionalnom metodom.

Članak 4.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 415-01/02-01/1
Urbroj: 513-01/02-1
Zagreb, 11. siječnja 2002.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.

zatvori
Naputak o kriterijima za reprogram dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !