Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak o načinu i postupku otpisa kredita za obnovu stambenih zgrada i stanova – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
88 18.10.1996 Naputak o načinu i postupku otpisa kredita za obnovu stambenih zgrada i stanova

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 17.L43010 Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" br. 75/93.), a u svezi članka 44.L43012 Zakona o obnovi ("Narodne novine" br. 24/96), ministar financija, donosi

NAPUTAK

O NAČINU I POSTUPKU OTPISA KREDITA ZA
OBNOVU STAMBENIH ZGRADA I STANOVA

1. Ovim naputkom propisuje se način i postupak otpisa kredita za obnovu stambenih zgrada i stanova sukladno odredbama članka 44.L43014 Zakona o obnovi ("Narodne novine" 24/96).

2. Korisnicima kredita koji su prema odredbama propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu Zakona o obnoviL43016 ("Narodne novine", br. 24/96), o kreditiranju obnove ratom uništenih i oštećenih stambenih i gospodarskih objekata, dobili kredit za obnovu obiteljskih kuća i stanova I, II, III, IV, V i VI. stupnja oštećenja, kao i za obnovu zajedničkih dijelova stambenih zgrada kojima upravljaju fondovi u stambenom gospodarstvu i taj kredit namjenski upotrijebili, kredit se otpisuje u cijelosti i to na teret sredstava proračuna Republike Hrvatske pod uvjetom da u toj obiteljskoj kući ili stanu prebivaju.

Ove odrednice primjenjuju se na korisnike kredita koji su koristili kredite za namjene iz stavka 1. ove točke prema slijedećim propisima:

(Uredba o odobravanju posebnih kredita za popravak stambenih i gospodarskih zgrada oštećenih ratnim razaranjimaL43017 ("Narodne novine", 56/91), Uredba o dopuni uredbe o odobravanju kredita za popravak stambenih i gospodarskih zgradaL43018 ("Narodne novine 5/92), Uredba o odobravanju posebnih kredita za popravak zgrada s više stanova oštećenih ratnim razaranjimaL43019 ("Narodne novine", br. 61/92), Uredba o kreditima za obnovu ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekataL43020 ("Narodne novine", br. 59/93.), Zakon o kreditiranju obnove ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekataL43021 ("Narodne novine", br. 109/93), Uredba o kreditiranju obnove ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekataL43022 ("Narodne novine", br. 37/95)).

3. Pravo na otpis kredita, korisnik kredita stječe temeljem zahtjeva kojeg podnosi poslovnoj banci koja je isplatila kredit iz sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu HBOR-a) odnosno posebnih kredita za popravak stambenih i gospodarskih zgrada oštećenih ratnim razaranjima (Uredba NN br. 56/91 i 5/92) koji su odobravani preko Privredne banke Zagreb, d.d. (u daljnjem tekstu PBZ)

Zahtjev mora sadržavati:

a) osobne podatke o podnositelju zahtjeva,

b) kopiju ugovora o dodjeli kredita,

c) ovjerenu izjavu danu pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da se podnositelj zahtjeva vratio i prebiva u obiteljskoj kući ili stanu nakon popravka oštećenja s članovima obitelji,

d) dokaz o namjenski utrošenim odobrenim sredstvima kredita ovjeren od Županijskog ureda nadležnog za poslove obnove, te Općinskog, odnosno gradskog poglavarstva.

e) potvrdu da korisnik kredita nije koristio sredstva za organiziranu obnovu u organizaciji Ministarstva razvitka i obnove koju izdaje Ministarstvo razvitka i obnove,

f) potvrdu da korisnik nije koristio humanitarnu pomoć za popravak odnosno izgradnju kuće ili stana, koju izdaje Županijski ured za poslove obnove.

- u slučaju da je korištena humanitarna pomoć ukupni iznos dodijeljenog kredita umanjuje se za dodijeljenu humanitarnu pomoć i tako umanjeni iznos kredita bit će osnovica u otpis.

4. Poslovna banka koja je odobrila kredit iz namjenskih sredstava HBOR-a i PBZ za namjene navedene u točki 1. ovog Naputka, a temeljem zahtjeva i dokaza korisnika kredita iz točke 3., sastavlja specifikaciju namjenski iskorištenih kredita, te ju dostavlja HBOR-u odnosno PBZ uz prijedlog za njihov otpis.

Specifikacija treba sadržavati slijedeće elemente:

- Ime i prezime korisnika kredita i adresa,

- JMBG korisnika kredita,

- Iznos korištenog kredita,

- Broj ugovora zaključenog s HBOR-om, odnosno PBZ

5. HBOR i PBZ su ovlašteni da izvrše nadzor namjenskog korištenja datog kredita i to kod poslovne banke i kod krajnjeg korisnika kredita. Ako se utvrdi nenamjensko korištenje kredita poslovna banka kao jamac dužna je izvršiti povrat kredita u roku od 15 dana po utvrđenom nenamjenskom korištenju u korist HBOR-a, odnosno proračuna (odnosi se na PBZ).

6. Poslovna banka dužna je osigurati predstavnicima HBOR-a koji obavljaju nadzor o namjenski utrošenim sredstvima sljedeću dokumentaciju o korištenju kredita:

- ugovor o dodijeljenom kreditu, te dokaz o vlasništvu objekta za koji se dodijelio kredit krajnjem korisniku,

- zapisnik o stupnju oštećenosti obiteljske kuće odnosno stana,

- dokumentaciju navedenu u točki 3. ovog Naputka.

7. Na temelju izvješća poslovne banke iz točke 4. ovoga Naputka, HBOR to jest PBZ zaključuje sa poslovnim bankama ugovore o otpisu kredita poslovnim bankama i krajnjim korisnicima u roku od 15 dana od primitka izvješća.

8. O nastaloj promjeni, odnosno o zaključenim ugovorima o otpisu kredita, poslovna banka izvješćuje korisnika kredita.

9. Republika Hrvatska preuzima otplatu namjenski iskorištenih kredita iz točke 1. ovog Naputka prema HBOR-u.

10. O međusobnim pravima i obvezama iz ovog Naputka Ministarstvo financija i HBOR-o zaključit će ugovor. Ugovor od 17. studenog 1994. godine koji je zaključen između Ministarstva financija i HBOR-a ostaje na snazi do zaključenja novog ugovora.

11. Ovaj Naputak stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-05/96-01/16
Urbroj: 513-11/96-1
Zagreb, 10. listopada 1996.

Ministar financija
mr. Božo Prka, v. r.

zatvori
Naputak o načinu i postupku otpisa kredita za obnovu stambenih zgrada i stanova –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !