Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak o načinu i uvjetima korištenja financijskih sredstava iz državnog proračuna za aktivnosti A570444 i A570446 iz Programa P1545 - Poticanje riječnog prometa ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
26 23.2.2005 Naputak o načinu i uvjetima korištenja financijskih sredstava iz državnog proračuna za aktivnosti A570444 i A570446 iz Programa P1545 - Poticanje riječnog prometa

ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

461

Na temelju članka 18. i članka 38. Zakona o sustavu državne uprave (pročišćeni tekstL258390), (»Narodne novine« br. 190/03 i 199/03) i članka 112.L258391 Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 96/03) a sukladno članku 59.L258393 Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine« br. 121/03), Ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

NAPUTAK

o naČinu i uvjetima koriŠtenja financijskih sredstava iz drŽavnog proraČuna za aktivnosti A570444 i A570446 iz Programa P1545 – Poticanje rijeČnog prometa

Članak 1.

Ovim Naputkom određuju se način i uvjeti korištenja financijskih sredstava iz državnog proračuna za 2005. godinu namijenjenih za aktivnosti A570444 – Potpora razvoja javnoga teretnog prijevoza na unutarnjim plovnim putovima i A570446 – Poticanje modernizacije riječnih brodova registriranih za obavljanje javnog prijevoza.

Članak 2.

Financijska sredstva namijenjena za aktivnosti iz članka 1.#clanak1 ovog Naputka dodjeljuju se trgovačkim društvima izvan javnog sektora koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da su registrirana u Republici Hrvatskoj za obavljanje prijevoza na unutarnjim plovnim putovima

– da posjeduju Odobrenje za obavljanje javnoga prijevoza stvari u unutarnjem ili međunarodnom prometu na unutarnjim plovnim putovima izdano prema odredbama Pravilinika o posebnim uvjetima za izdavanja odobrenja za obavljanje javnog prijevoza putnika i stvari u unutarnjem i međunarodnom prometu na unutarnjim plovnim putovimaL258395 (»Narodne novine« br. 103/00).

Članak 3.

Financijska sredstva namijenjena za aktivnost A570444 dodjeljuju se trgovačkim društvima iz članka 2.#clanak2 ovog Naputka za izvršeni prijevoz stvari na unutarnjim plovnim putovima između hrvatskih riječnih luka prema ostvarenome transportnom učinku izraženom u neto tonskim kilometrima u visini od 0,05 kn/tkm.

Maksimalni iznos koji je moguće prema odredbama ovog članka dodijeliti u 2005. godini iznosi 1.975.196 kuna.

Trgovačka društva iz članka 2.#clanak2 ovog Naputka dužna su do 10. u mjesecu za protekli mjesec podnijeti zahtjev za dodjelu financijskih sredstava koji mora sadržavati:

– dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 2.#clanak2 ovog Naputka

– kopiju teretnice, tovarnog lista ili drugoga odgovarajućeg prijevoznog dokumenta kojim se može dokazati da je prijevoz stvari izvršen.

Ukoliko zbroj pojedinačnih zahtjeva u pojedinom mjesecu prelazi raspoloživa financijska sredstva za taj mjesec, raspodjela će se izvršiti prema postotnom udjelu u ukupno ostvarenome transportnom učinku iz svih pristiglih zahtjeva.

U slučaju iz prethodnog stavka razlika transportnog učinka za koji podnositelj zahtjeva nije ostvario pravo na potporu može se akumulirati u narednom mjesecu.

Članak 4.

Financijska sredstva namijenjena za aktivnost A570446 dodjeljuju se trgovačkim društvima iz članka 2.#clanak2 ovog Naputka za modernizaciju riječnih brodova namijenjenih javnom prijevozu na temelju odgovarajućih programa tehničke i tehnološke modernizacije u svrhu otklanjanja suvišnih kapaciteta i strukturalnih problema u eksploataciji.

Prihvatljivim za dodjelu financijskih sredstava smatrat će se nabava novih ili rekonstrukcija postojećih plovila, strojeva, uređaja ili druge opreme za plovila od strane korisnika prema kriteriju zajedničkog financiranja uz učešće Ministarstva do visine 50% od ukupne vrijednosti investicije.

Maksimalni iznos koji je moguće prema odredbama ovog članka dodijeliti u 2005. godini iznosi 987.598 kuna.

Trgovačka društva iz članka 2.#clanak2 ovog Naputka dužna su u roku 30 dana od dana objave ovog Naputka u »Narodnim novinama« podnijeti zahtjev za dodjelu financijskih sredstava koji mora sadržavati:

– dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 2.#clanak2 ovog Naputka

– program modernizacije riječnih brodova namijenjenih javnom prijevozu.

Ministarstvo će u roku 7 dana nakon isteka roka iz stavka 4. ovog članka ocijeniti predložene programe, utvrditi njihovu prihvatljivost te odabrati projekte ili aktivnosti iz programa koje će sufinancirati.

Ministarstvo će doznačiti financijska sredstva prema ovom članku po stvarno izvršenoj nabavi roba ili radova.

Članak 5.

Za provođenje ovog Naputka i kontrolu namjenskog korištenja financijskih sredstava prema ovom Naputku, Ministar će imenovati posebno povjerenstvo.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 345-01/05-01/5

Urbroj: 530-05-05-1

Zagreb, 11. veljače 2005.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

zatvori
Naputak o načinu i uvjetima korištenja financijskih sredstava iz državnog proračuna za aktivnosti A570444 i A570446 iz Programa P1545 - Poticanje riječnog prometa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !