Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima u djelatnosti cestovnog prometa i cesta i poduzetih mjera – (“Narodne novine”, br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
149 13.12.2002 Naputak o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima u djelatnosti cestovnog prometa i cesta i poduzetih mjera

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

2403

Na temelju članka 20.L82925 Zakona o inspekciji cestovnog prometa i veza (»Narodne novine« br. 77/99) ministar Ministarstva pomorstva, prometa i veza, propisuje

NAPUTAK

O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM PREGLEDIMA U DJELATNOSTI CESTOVNOG PROMETA I CESTA I PODUZETIH MJERA

I.

Radi osiguranja uvida u provođenje inspekcijskih pregleda nad primjenom propisa u cestovnom prometu i cestovnoj infrastrukturi, inspekcija cestovnog prometa i cesta Ministarstva pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu: inspekcija) dužna je voditi očevidnik svih obavljenih inspekcijskih pregleda iz djelatnosti inspekcije cestovnog prometa i cesta kao i o poduzetim mjerama.

1. Objektom pod nadzorom smatra se svaka pravna ili fizička osoba čija je djelatnost podvrgnuta inspekcijskom pregledu.

2. Inspekcijskim pregledom smatra se svaki pregled što ga inspektor obavi nad objektima podvrgnutim pregledu bez obzira radi li se o kompleksnom, kontrolnom ili pojedinačnom pregledu.

3. Očevidnik obavljenih inspekcijskih pregleda vodi se kao spisak pravnih osoba s nazivom i sjedištem tvrtke (firme) te spisak fizičkih osoba s imenom, prezimenom i prebivalištem.

4. Očevidnik obavljenih inspekcijskih pregleda i poduzetih mjera vodi se na obrascu O.I.C.P. koji je tiskan uz ovaj Naputak i čini njen sastavni dio.

5. Obrazac O.I.C.P. vodi se u obliku kartoteke ili na računalu.

II.

Način upisivanja podataka u pojedine rubrike i kolone obrasca O.I.C.P.

1. Tvrtka (firma-naziv), sjedište i adresa: upisuje se skraćena naznaka tvrtke (firme), odnosno naziv prijevoznika i matični broj za pravnu osobu, te ime (ime oca), prezime, datum rođenja, odnosno naziv i prebivalište s adresom za fizičku osobu.

2. Podaci o izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama:

Kolona 1: upisuje se datum izvršenog pregleda iz zapisnika.

Kolona 2: upisuje se broj urudžbenog zapisnika pod kojim se vodi postupak.

Kolona 3: upisuje se predmet (objekt) odnosno sadržaj pregleda (npr. pregled uvjeta poslovanja poduzeća, autobusnog kolodvora; kontrola voznog reda; pregled motornog vozila i sl.).

Kolona 4: upisuje se odrednica propisa koja je povrijeđena (čl. 34. ZPCP, čl. 30. ZJC i dr.)

Kolona 5: upisuju se poduzete mjere, odnosno, pokrenuti postupci (npr. RON, PP, upozorenja, zabrane i dr.).

Kolona 6: upisuju se rezultati oduzetih mjera, odnosno, pokrenutih postupaka kao i podaci o izrečenim zaštitnim mjerama (npr. rješenje izvršeno; rješenje poništeno; rješenje o prekršaju i iznos novčanih kazni, isključenje vozila iz prometa itd.).

Kolona 7: upisuje se ime i prezime inspektora koji je obavio pregled i poduzeo mjere.

3. U obrazac O.I.C.P. evidentira se aktivnost inspektora o izvršenim inspekcijskim pregledima i upisuje se svaki pregled bez obzira je li prilikom njegova obavljanja utvrđena povreda propisa ili je inspekcijski postupak završen samo zapisnikom u slučaju kad povreda propisa nije utvrđena.

4. Postupci inspekcije u svezi s djelatnošću pravnih osoba, odnosno fizičkih osoba koje nisu registrirane za obavljanje djelatnosti iz nadležnosti inspekcije cestovnog prometa i cesta, a utvrđeno je da obavljaju djelatnosti prijevoza, evidentiraju se i vode na isti način kako je to opisano u odjeljku II. točke 1. – 4. ovog Naputka.

5. Obrasci O.I.C.P. moraju se voditi tako da u svako doba moraju pružiti uvid u objekte nad kojima je obavljen inspekcijski pregled, kao i podatke o stvarnom broju i vrstama poduzetih mjera, odnosno postupaka, te o rezultatima ovih mjera i postupaka.

III.

Podaci sadržani u evidenciji O.I.C.P. obvezno se koriste prilikom sastavljanja godišnjih i drugih izvješća koje inspektor mora izraditi.

IV.

Stupanjem na snagu ovog Naputka prestaje važiti Uputa o načinu vođenja evidencije objekata pod nadzorom iz djelatnosti cestovnog prometa i evidencija izvršenih nadzora i poduzetnih mjera nad tim objektimaL82927 (»Narodne novine« br. 40/93).

V.

Ovaj Naputak stupa na snagu 8-og dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-02/46
Urbroj: 530-01-02-1
Zagreb, 9. prosinca 2002.

Ministar
Roland Žuvanić, v. r.

   

O.I.C.P.  

UPRAVA INSPEKCIJSKIH POSLOVA – ODJEL INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA

OČEVIDNIK O IZVRŠENIM INSPEKCIJSKIM PREGLEDIMA

1. Pravna ili fizička osoba:

2. Podaci o izvršenim pregledima i poduzetim mjerama:

Datum

pregleda

Broj spisa

Predmet i sadržaj

pregleda

Povreda propisa

Poduzete mjere

– postupci

Rezultati poduzetih

mjera – postupaka

Inspektor

1

2

3

4

5

6

7

       
       
 
zatvori
Naputak o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima u djelatnosti cestovnog prometa i cesta i poduzetih mjera –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !