Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak o ostvarivanju carinskih i poreznih oslobođenja temeljem članka 13. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
41 9.4.2008 Naputak o ostvarivanju carinskih i poreznih oslobođenja temeljem članka 13. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice, te članka 25. stavak (1) točka e) i članka 26. stavak (2) točke b) i d) Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)

MINISTARSTVO FINANCIJA

1409

Na temelju članka 18.L390210 stavak 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93 – 79/07), a radi provedbe carinskih i poreznih oslobođenja iz članka 13. Dodatka A Okvirnog sporazuma izmedu Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 8/02 i 11/02), te iz članka 25. stavak 1. točka e) i članka 26. stavka (2) točke b) i d) Okvirnog sporazuma izmedu Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 10/07), ministar financija donosi

NAPUTAK

o ostvarivanju carinskih i poreznih oslobođenja temeljem članka 13. Dodatka A Okvirnog sporazuma izmedu Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice, te članka 25. stavak (1) točka e) i članka 26. stavak (2) točke b) i d) Okvirnog sporazuma izmedu Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)

I.

1. Člankom 13. točkama 2. i 6. Dodatka A Okvirnog sporazuma izmedu Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice, propisana su carinska i porezna oslobođenja pri puštanju robe koja se financira iz potpore EZ, u slobodan promet u carinsko područje Republike Hrvatske, a točkom 4. istoga članka oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri pružanju usluga i nabavi dobara u tuzemstvu, prema programima koji se financiraju iz potpore EZ-a.
2. Člankom 25. stavak (1) točka e), te člankom 26. stavak (2) točka d) Okvirnog sporazuma izmedu Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), propisana su carinska i porezna oslobođenja pri puštanju robe koja se financira u okviru IPA, u slobodan promet u carinsko područje Republike Hrvatske, a člankom 26. stavak (2) točka b) oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri pružanju usluga i nabavi roba u tuzemstvu, koja se financiraju u okviru IPA.

II.

OSLOBOĐENJE OD CARINE I POREZA PRI PUŠTANJU ROBE U SLOBODAN PROMET

3. Roba koja se temeljem ugovora o nabavi robe, kojeg su sklopila nadležna tijela Republike Hrvatske a financiraju se iz potpore Europske zajednice sukladno sporazumima iz točke I. ovoga Naputka, pušta u slobodan promet u carinsko područje Republike Hrvatske, oslobođena je od plaćanja carine, poreza na dodanu vrijednost i posebnih poreza, temeljem članka 187.L390212 stavak 1. točka 1. Carinskog zakona (»Narodne novine«, br. 78/99 – 138/06), članka 73c.L390214 stavke (6) i (7) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 60/96 – 34/08), te članka 140.L390216 Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 56/90, 124/00 i 41/01).
4. Osim robe navedene u podtočki 3. ove točke Naputka, po osnovi propisa navedenih u istoj podtočki, a sukladno odredbama sporazuma navedenih u točki I. ovoga Naputka, oslobođeni su od plaćanja carine, poreza na dodanu vrijednost i posebnog poreza i osobni predmeti, te predmeti kućanstva (uključujući osobni automobil) koje uvoze fizičke osobe, s uobičajenim mjestom stanovanja u inozemstvu, angažirane temeljem ugovora o tehničkoj suradnji za obavljanje poslova u Republici Hrvatskoj.
Osobni predmeti i predmeti kućanstva navedeni u ovoj podtočki Naputka, mogu se uvoziti radi opremanja kućanstva u Republici Hrvatskoj, odnosno korištenja u Republici Hrvatskoj, te se isti ne smiju otuđiti, iznajmiti ili dati na uporabu drugoj osobi, u roku propisanom važećim carinskim propisima.
5. Navedena oslobođenja od plaćanja carine i poreza pri puštanju odnosne robe u slobodan promet u carinsko područje Republike Hrvatske ostvaruju se prema odredbama članka 3.L390218 stavak 2. Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (»Narodne novine«, br. 5/07), na sljedeći način:
a) Jedinica za provedbu projekta (nositelj projekta) korisniku projekta, odnosno primatelju robe izdaje jedan primjerak ovjerenog preslika stranica ugovora iz kojih su vidljivi podaci o potpisniku ugovora, naziv projekta, broj ugovora, iznos i namjena potpore – financijske pomoći.
b) Korisnik projekta ovjereni preslik ugovora dodatno ovjerava i svojim žigom, te ga podnosi nadležnoj carinarnici uz odgovarajuću carinsku deklaraciju za puštanje robe u slobodan promet.
Carinska deklaracije za puštanje odnosne robe u slobodan promet, popunjava se sukladno članku 12. Pravilnika o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakonaL390220 (»Narodne novine«, br. 176/03), uz upisivanje šifre »1020« (šifra za oslobađanje od plaćanja carine i poreza temeljem Okvirnih sporazuma) u polje 36 deklaracije.
c) Ako je jedinica za provedbu projekta ujedno i korisnik projekta tada ona kao korisnik projekta predaje ovjereni preslik stranica ugovora deklarantu, radi podnošenja nadležnoj carinarnici i ostvarivanja oslobođenja od plaćanja uvoznih davanja.
6. Kada se primjenjuje oslobođenje od plaćanja uvoznih davanja iz podtočke 4. ove točke Naputka, Jedinica za provedbu projekta izdaje korisniku oslobođenja (stranoj fizičkoj osobi) zasebnu Potvrdu o njegovom angažiranju kao stranoga stručnjaka, u kojoj navodi ime i prezime i broj putne isprave angažirane strane fizičke osobe, te ugovor o tehničkoj suradnji za obavljanje poslova u Republici Hrvatskoj za odnosnu osobu.
7. Korisnik projekta obvezan je voditi evidenciju o ostvarenim uvozima i oslobođenjima pri nabavi robe iz inozemstva, koja mora sadržavati podatke o inozemnim dobavljačima, vrsti, količini i vrijednosti uvezene robe, po projektima i nositeljima projekta.
8. Carinska uprava, Središnji ured dostavljat će jedinici za provedbu projekta, te Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije godišnja izvješća o ostvarenim uvozima i oslobođenjima po korisnicima projekta i vrijednostima uvezene robe.
9. Postupak privremenog uvoza profesionalne opreme, odobrava se, temeljem članka 11. i članka 13. točka 7. Sporazuma iz točke I. podtočka 1. te članka 25. stavak (1) točke d) i f) Sporazuma iz točke I. podtočka 2. ovoga Naputka, sukladno važećim carinskim propisima Republike Hrvatske, dakle temeljem Aneksa B.2. ili Aneksa E. Konvencije o privremenom uvozu (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 16/98), odnosno članka 150. i 151. Carinskog zakona, te članaka 275. do 277. Uredbe za provedbu Carinskog zakonaL390221 (»Narodne novine«, br. 161/03 – 5/07).

III.

OSLOBOĐENJE OD PDV-a PRI NABAVI DOBARA I USLUGA U TUZEMSTVU

10. U skladu s odredbama članka 13. točka 4. Dodatka A Sporazuma iz točke I. podtočka 1. ovoga Naputka, te članka 26. stavak (1) točka b) Sporazuma iz točke I. podtočka 2. ovoga Naputka, isporuke dobara i usluga financirane iz potpora EZ-a, koje obave isporučitelji – tuzemni obveznici primateljima ne podliježu plaćanju poreza na dodanu vrijednost.
Odredbe obaju Sporazuma, navedene u stavku 1. ove podtočke, odnose se i na obveze poreza na dodanu vrijednost temeljem odredbe članka 19. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, na usluge koje inozemni porezni obveznici obave tuzemnim poduzetnicima, ako je mjesto oporezivanja predmetne usluge u tuzemstvu.
11. Provedba oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri isporuci dobara i usluga u tuzemstvu, vrši se prema odredbama članka 73.c. stavak (6) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

IV.

Stupanjem na snagu ovoga Naputka prestaje važiti Naputak o ostvarivanju carinskih i poreznih oslobođenja temeljem članka 13.L390222 Dodatka A Okvirnog sporazuma izmedu Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice (»Narodne novine«, br. 110/2003).

V.

Ovaj naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-01/06-01/262
Urbroj: 513-02-1220/1-08-9
Zagreb, 31. ožujka 2008.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.
 

zatvori
Naputak o ostvarivanju carinskih i poreznih oslobođenja temeljem članka 13. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !