Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak o postupku zaduživanja i davanja jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – (“Narodne novine”, br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
32 28.3.2002 Naputak o postupku zaduživanja i davanja jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

MINISTARSTVO FINANCIJA

703

Na temelju članka 32.L79942 Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu (»Narodne novine«, br. 116/01), ministar financija donosi

NAPUTAK

O POSTUPKU ZADUŽIVANJA I DAVANJA JAMSTVA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 1.

Ovim Naputkom utvrđuje se postupak podnošenja zahtjeva za zaduživanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: općina, grad i županija) i davanje jamstva jedinice područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: županija) jedinici lokalne samouprave (u nastavku teksta: općina i grad) na njezinu području u skladu sa člancima od 32. do 35. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu (u nastavku teksta: Zakon; Narodne novine, br. 116/01).

Sastavni su dio Naputka: Obrazac ZJ – Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduživanje/davanje jamstva, Popis obveznih priloga i dokumentacije za dobivanje prethodne suglasnosti Vlade Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka, te Obrazac IZJ – Izvješće o zaduženju/jamstvu.

Članak 2.

Općina, grad i županija mogu se zadužiti na osnovi prethodne suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, u opsegu i pod uvjetima propisanima Zakonom.

Županija može dati jamstvo općini i gradu na svome području na osnovi prethodne suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, u opsegu i pod uvjetima propisanima Zakonom.

Općina, grad i županija mogu jamstvo za ispunjenje obveza trgovačkog društva i javne ustanove čiji su osnivač i većinski vlasnik dati bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, u opsegu i pod uvjetima propisanima Zakonom.

Sva zaduženja, dana jamstva i dospjele a nepodmirene obveze iz prethodnog razdoblja ne smiju prelaziti visinu propisanu Zakonom.

O danom jamstvu iz stavka 3. ovoga članka općina, grad i županija izvješćuju Ministarstvo financija u rokovima propisanima Zakonom i na način propisan Naputkom.

Članak 3.

Općina, grad i županija mogu se zadužiti i dati jamstvo za kapitalni projekt obnove i razvitka (investiciju) financiran iz njihova proračuna, a koji potvrdi njihovo predstavničko tijelo.

Članak 4.

Općina, grad i županija koji su dobili suglasnost Vlade Republike Hrvatske mogu podnijeti zahtjev za refinanciranjem kredita:

1) ako ispune uvjete iz članaka 32. i 33. Zakona,

2) ako otplata kredita za koji su dobili prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske ne istječe u 2002. godini,

3) ako je ukupan iznos duga manji od ostatka duga iz prethodno donesene odluke o davanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Članak 5.

Prije predaje zahtjeva za dobivanje suglasnosti za zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mora završiti postupak odabira u skladu sa Zakonom o javnoj nabaviL79944 (»Narodne novine«, br. 117/01), o čemu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave podnosi dokaz pod točkama 4. i 13. iz Popisa obveznih priloga i dokumentacije.

Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na refinanciranje kredita iz članka 4. Naputka.

Članak 6.

Zahtjev za dobivanje prethodne suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstva podnosi župan, gradonačelnik ili načelnik.

Zahtjev se podnosi Ministarstvu financija, Zagreb, Katančićeva 5.

Zahtjev se podnosi prije sklapanja ugovora o kreditu i/ili zajmu.

Uz zahtjev (Obrazac ZJ) potrebno je priložiti dokumentaciju navedenu u Popisu obveznih priloga i dokumentacije.

Članak 7.

Ministarstvo financija provjerava da li je dostavljena dokumentacija potpuna, u skladu sa člankom 6. stavak 4. Naputka.

Ako je dokumentacija nepotpuna, Ministarstvo financija traži da se u roku 30 dana nadopuni, a nakon proteka toga roka smatrat će se da je jedinica odustala od predmetnog zahtjeva.

Od dana podnošenja cjelovita zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka počinje teći rok za primjenu članka 32. stavak 4. Zakona.

Članak 8.

Nakon dobivene odluke Vlade Republike Hrvatske o suglasnosti za zaduživanje ili davanje jamstva općina, grad i županija obvezni su Ministarstvu financija podnijeti potpisani ugovor o kreditu, a u srpnju i prosincu tekuće godine izvješće o podmirivanju obveza po kreditima do konačne otplate duga za koji je dana suglasnost.

Članak 9.

Općina, grad i županija koji su dali jamstvo na temelju članka 35. stavak 2. Zakona, obvezni su Ministarstvu financija u srpnju i prosincu tekuće godine dostaviti izvješće o danim jamstvima.

Članak 10.

Ovaj Naputak stupa na snagu s danom objave u »Narodnim novinama«.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.

  


  

Popis obveznih priloga i dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev:

1. Odluka predstavničkog tijela o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) s jasnom namjenom. Za projekte koje financira više subjekata (državni proračun, županijski proračun, Hrvatske vode i dr.) treba dostaviti potpisani ugovor o sufinanciranju te dokaz o osiguranim sredstvima za navedenu investiciju (kapitalni projekt);

2. Odluka predstavničkog tijela o usvajanju financijskog plana za financiranje kapitalnog projekta (plan prihoda i primitaka po vrstama i godinama te plan ostvarenja projekta);

3. Odluka predstavničkog tijela o zaduživanju (namjena projekta za koji se zadužuju, naziv subjekta kod kojeg se zadužuju, iznos kredita, rok otplate, kamatna stopa, grace period, sredstva osiguranja kredita i drugi troškovi);

4. Dokaz o završenom odabiru najpovoljnije ponude za bankarsko-investicijsku uslugu (banku) u postupku javne nabave, a u skladu sa Zakonom o javnoj nabaviL79945 (»Narodne novine«, br. 117/01). U svezi s odredbama članka 27. točka 23. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj je obvezan u dokumentaciji za javno nadmetanje navesti pribavljanje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje;

5. Proračun za 2002. godinu u kojem je planirana investicija iz točke 1. (financijski rashodi/kamate i troškovi obrade kredita/ i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, primici od financijske imovine i zaduživanja);

6. Odluka o projekciji proračunske potrošnje za 2002. i sljedeće godine u kojima se planiraju sredstva za otplatu kredita i ostvarenje kapitalnog projekta (članak 18.L79946 Zakona o proračunu, »Narodne novine«, br. 92/94);

7. Pismo namjere banke ili nacrt ugovora s uvjetima kreditiranja, te plan otplate sa svim poimence navedenim troškovima, u skladu s točkama 4. i 13. ovog Popisa;

8. Ostvarenje prihoda navedenih u članku 33. stavak 3. (točke 1., 2. i 3.) Zakona, po vrstama;

9. Ovjereni financijski izvještaji o izvršenju proračuna za 2001. godinu prema Pravilniku o financijskom izvješćivanju za proračune i proračunske korisnike, uz pripadajuće bilješke;

10. Budući da iz izvještaja nisu razvidni navedeni podaci, treba još dostaviti:

a) dokaz o danim jamstvima te preuzetim kreditnim obvezama bivših izvanproračunskih fondova, trgovačkih društava, javnih poduzeća i ustanova pretežito u vlasništvu podnositelja zahtjeva,

b) stanje oročenih sredstava u banci na dan podnošenja zahtjeva (u skladu sa člancima 10. i 48. Zakona o platnom prometuL79948; »Narodne novine«, br. 117/01),

c) stanje danih zajmova iz proračuna na dan podnošenja zahtjeva,

d) stanje primljenih zajmova na dan podnošenja zahtjeva,

e) obveze po izdanim vrijednosnim papirima,

f) stanje na žiroračunu na dan podnošenja zahtjeva – u skladu sa člancima 10. i 48. Zakona o platnom prometuL79949 (»Narodne novine«, br. 117/01) i u svezi sa člankom 8.L79950 stavak 8. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 92/94),

g) stanje nepodmirenih kratkoročnih obveza na dan 31. 12. 2001. i na dan podnošenja zahtjeva, uz potrebna obrazloženja,

h) iznos ostvarenih prihoda s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak (odnosi se na županije i gradove koji su preuzeli financiranje decentraliziranih funkcija);

11. jedinice koje su od Vlade Republike Hrvatske već dobile suglasnost za zaduživanje ili davanje jamstva dužne su dostaviti i dokaz o iskorištenosti kredita, redovitoj otplati kredita, aktiviranju danoga jamstva ili preuzimanju duga na otplatu;

12. jedinice koje su se zadužile prije 1997. godine, ili su se zadužile a nisu dobile suglasnost Vlade Republike Hrvatske, obvezne su za ta zaduženja dostaviti još i odluku predstavničkog tijela o zaduživanju i podatke o stanju neotplaćenog duga na dan podnošenja novoga zahtjeva;

13. jedinice koje se zadužuju kod izvođača radova moraju dostaviti dokaz o završenom odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabaviL79952 (»Narodne novine«, br. 117/01). U svezi s odredbom članka 27. točka 23. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj je obvezan u dokumentaciji za javno nadmetanje navesti pribavljanje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje;

14. izjava ovlaštene osobe (načelnika, gradonačelnika ili župana) da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije koja se podnosi radi dobivanja suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstva;

15. izjava ovlaštene osobe da je podjela imovine i obveza provedena u skladu sa člankom 35.L79953 Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 10/97) ako su do podnošenja zahtjeva za zaduživanje ili davanje jamstva nastupile teritorijalne promjene ili sporne okolnosti u vezi s rashodima i izdacima te prihodima i primicima novoustrojenih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

   
zatvori
Naputak o postupku zaduživanja i davanja jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !