Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijsko-istraživačke i znanstveno-istraživačke projekte u 2009. godini ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
25 25.02.2009 Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijsko-istraživačke i znanstveno-istraživačke projekte u 2009. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

547

Na temelju članka 36.L438309 stavak 6. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu (»Narodne novine«, br. 149/2008), Ministarstvo financija, u suglasnosti s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa klasa: 410-01/09-01/00021, urbroj: 533-08-09-0002 od 28. siječnja 2009. godine, donosi

NAPUTAK

O POVRATU PLAĆENOG POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NA UVEZENU I U TUZEMSTVU NABAVLJENU OPREMU ZA TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE U 2009. GODINI

Članak 1.

Ovim Naputkom određuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na povrat poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: porez) koji su ovlaštene znanstvene ustanove platile za uvezenu opremu i opremu nabavljenu u Republici Hrvatskoj za realizaciju tehnologijsko-istraživačkih i znanstveno-istraživačkih projekata u 2009. godini, u skladu sa člankom 36.L438311 Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu (»Narodne novine«, br. 149/08).

Članak 2.

(1) Ovlaštenim znanstvenim ustanovama iz članka 1.#clanak1 ovoga Naputka smatraju se pravne osobe upisane u Upisnik znanstvenih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (u nastavku teksta: ovlaštene pravne osobe), u kojima se izvode tehnologijsko-istraživački i znanstveno-istraživački projekti, a koje nisu upisane u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ovlaštenim pravnim osobama smatraju se i one pravne osobe koje su upisane u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, a sudjeluju u projektu pod uvjetima iz članaka 4.#clanak4 i 5.#clanak5 ovoga Naputka.

Članak 3.

Oprema u smislu članka 1.#clanak1 ovoga Naputka jest oprema za rad na realizaciji projekta. bilo da je riječ o zamjeni postojeće ili nabavi nove opreme potrebne za rad na projektu, bez obzira na to da li je uvezena ili nabavljena u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

(1) Tehnologijsko-istraživački projekti u smislu članka 1.#clanak1 ovoga Naputka jesu projekti usmjereni na istraživanje, razvoj i usvajanje naprednih tehnologija te projekti strategijskih istraživanja (istraživanje i razvoja generičkih tehnologija i istraživanja u transfernim znanostima).

(2) Znanstveno-istraživački projekti u smislu članka 1.#clanak1 ovoga Naputka jesu znanstveni projekti, razvojni projekti i projekti razvoja postojeće infrastrukture te uvođenja nove.

Članak 5.

(1) Projekti iz članka 4.#clanak4 ovoga Naputka jesu oni projekti koji se ugovore između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i ovlaštenih pravnih osoba.

(2) Na temelju ugovora iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, izdaje suglasnost ovlaštenim pravnim osobama za nabavu opreme koja služi za realizaciju projekata iz članka 4.#clanak4 ovog Naputka.

Članak 6.

(1) Pravo na povrat poreza ostvaruju ovlaštene pravne osobe iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga Naputka za kupljenu opremu iz članka 3.#clanak3 ovoga Naputka.

(2) Pravo na povrat poreza iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju i ovlaštene pravne osobe iz članka 2.#clanak2 stavka 2. ovoga Naputka na iznos sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu kojima se financiraju projekti iz članka 4.#clanak4 i 5.#clanak5 ovoga Naputka.

Članak 7.

(1) Pravo na povrat poreza iz članka 6.#clanak6 ovoga Naputka ovlaštene pravne osobe ostvaruju za opremu iz članka 3.#clanak3 ovoga Naputka plaćenu u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine.

(2) Pravo na povrat poreza iz članka 6.#clanak6 ovoga Naputka ovlaštene pravne osobe ne ostvaruju za opremu plaćenu u 2008. godini, a isporučenu u 2009. godini.

Članak 8.

(1) Ovlaštene pravne osobe iz članka 2.#clanak2 ovoga Naputka podnose zahtjev za povrat plaćenog poreza Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na Obrascu Zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost za tehnologijsko-istraživačke i znanstvenoistraživačke projekte u 2009. godini – Obrazac ZP-PDV, koji je objavljen u Prilogu i sastavni je dio ovoga Naputka.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se do 31. siječnja 2010. godine za 2009. godinu.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se suglasnost iz članka 5.#clanak5 stavka 2. ovoga Naputka, carinska deklaracija o uvezenoj opremi ili račun za opremu nabavljenu u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.

(1) Ovlaštene pravne osobe iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga Naputka dužne su uz zahtjev za povrat plaćenog poreza priložiti i potvrdu da nisu upisane u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

(2) Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka izdaje Porezna uprava u mjestu u kojem ovlaštene pravne osobe imaju sjedište.

Članak 10.

(1) Ministarstvo znanosti. obrazovanja i športa će, nakon što utvrdi da su ispunjeni uvjeti za povrat poreza prema ovom Naputku, objediniti podatke i dostaviti ih Financijskoj agenciji, Središnji ured u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 70 (u daljnjem tekstu: FINA)

(2) Na temelju zahtjeva iz članka 8.#clanak8 ovoga Naputka, FINA će podnositelju izvršiti povrat poreza na teret računa 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske, šifra 1201 Porez na dodanu vrijednost.

(3) FINA će o izvršenom povratu poreza izvijestiti Ministarstvo financija i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Članak 11.

Zahtjevi iz članka 8.#clanak8 ovoga Naputka koji nisu u skladu s ovim Naputkom vratit će se podnositeljima radi dopune.

Članak 12.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-19/09-01/3

Urbroj: 513-05-02/09-5

Zagreb, 16. veljače 2009.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

PRILOG

Obrazac ZP-PDV

Naziv ovlaštene pravne osobe:

Matični broj:

Žiro-račun:

Adresa:

Datum:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, Donje Svetice 38

ZAHTJEV ZA POVRAT POREZA NA DODANU VRIJEDNOST ZA TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE U 2009. GODINI

Redni broj

Šifra projekta

Ukupni iznos računa

Ukupno
plaćeni PDV

Iznos PDV-a za koji se traži povrat

Datum plaćanja računa

Povrat poreza na dodanu vrijednost u iznosu ____ kuna doznačiti

na račun broj: __________ otvoren u ____________________

(mjesto i naziv banke)

______________________

(potpis i pečat ovlaštene osobe)

Prilozi:

– Računi i/ili carinske deklaracije s iskazanim porezom na dodanu vrijednost poredani kao u tablici po datumu plaćanja računa (članak 8. stavak 3. Naputka)

– Potvrda nadležne porezne uprave da ovlaštena pravna osoba nije upisana u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (članak 9. Naputka)

– Suglasnost za nabavu opreme (članak 5. stavak 2. Naputka)

zatvori
Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijsko-istraživačke i znanstveno-istraživačke projekte u 2009. godini
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !