Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijskoistraživačke i znanstveno-istraživačke projekte u 2003. godini – (“Narodne novine”, br. XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
96 10.6.2003 Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijskoistraživačke i znanstvenoistraživačke projekte u 2003. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

1225

Na temelju članka 42.L99012 stavak 5. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu (»Narodne novine«, br. 154/02), Ministarstvo financija, u suglasnosti s Ministarstvom znanosti i tehnologije, donosi

NAPUTAK

O POVRATU PLAĆENOG POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NA UVEZENU I U TUZEMSTVU NABAVLJENU OPREMU ZA TEHNOLOGIJSKOISTRAŽIVAČKE I ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE PROJEKTE U 2003. GODINI

Članak 1.

Ovim Naputkom određuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na povrat poreza na dodanu vrijednost koji su ovlaštene znanstvene ustanove platile za uvezenu opremu i opremu nabavljenu u Republici Hrvatskoj za realizaciju u godini 2003. tehnologijskoistraživačkih i znanstvenoistraživačkih projekata u skladu sa člankom 42.L99014 Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu (»Narodne novine«, br. 154/02).

Članak 2.

Ovlaštenim znanstvenim ustanovama iz članka 1. Naputka smatraju se pravne osobe upisane u Upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti i tehnologije (u nastavku teksta: ovlaštene pravne osobe), u kojima se izvode tehnologijskoistraživački i znanstvenoistraživački projekti, a koje nisu upisane u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka ovlaštenim pravnim osobama smatraju se i one pravne osobe koje su upisane u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, a sudjeluju u projektu pod uvjetima iz članaka 4.#clanak4 i 5.#clanak5 ovoga Naputka.

Članak 3.

Oprema u smislu članka 1.#clanak1 ovoga Naputka jest oprema za rad na realizaciji projekta, bilo da je riječ o zamjeni postojeće ili nabavi nove opreme potrebne za rad na projektu, bez obzira na to da li je uvezena ili nabavljena u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

Tehnologijskoistraživački projekti za 2003. godinu u smislu članka 1.#clanak1 ovoga Naputka jesu projekti usmjereni na istraživanje, razvoj i usvajanje naprednih tehnologija te projekti strategijskih istraživanja (istraživanja i razvoja generičkih tehnologija i istraživanja u transfernim znanostima).

Znanstvenoistraživački projekti u smislu članka 1.#clanak1 ovoga Naputka jesu znanstvenoistraživački projekti, razvojni projekti i projekti razvoja postojeće infrastrukture te uvođenja nove.

Članak 5.

Projekti iz članka 4.#clanak4 ovoga Naputka jesu oni projekti koji se ugovore između Ministarstva znanosti i tehnologije i ovlaštenih pravnih osoba.

Na temelju Ugovora iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo znanosti i tehnologije, izdaje suglasnost ovlaštenim pravnim osobama za nabavu opreme koja služi realizaciji projekata iz članka 4.#clanak4 ovog Naputka.

Članak 6.

Pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta porez) ostvaruju ovlaštene pravne osobe za kupljenu opremu iz članka 3.#clanak3 ovoga Naputka.

Pravo na povrat poreza iz stavka 1. ovoga članka ovlaštene pravne osobe ostvaruju i u slučaju kada opremu kupuju od ovlaštenog uvoznika opreme.

Pravo na povrat poreza iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju i ovlaštene pravne osobe iz članka 2.#clanak2 stavak 2. ovoga Naputka na iznos sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu kojima se financiraju projekti iz članka 4.#clanak4 i 5.#clanak5 ovoga Naputka.

Članak 7.

Pravo na povrat poreza iz članka 6.#clanak6 ovoga Naputka ovlaštene pravne osobe ostvaruju od 1. siječnja do 31. prosinca 2003. godine za kupljenju opremu iz članaka 3.#clanak3 ovoga Naputka.

Pravo na povrat poreza iz članka 6.#clanak6 ovog Naputka ovlaštene pravne osobe ne ostvaruju i za kupljenu opremu plaćenu u 2002. godini, a isporučenu u 2003. godini.

Članak 8.

Ovlaštene pravne osobe podnose zahtjev za povrat plaćenog poreza Ministarstvu znanosti i tehnologije na obrascu, koji je sastavni dio ovoga Naputka, do 31. siječnja 2004. za 2003. godinu.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se Ugovor iz stavka 2. članka 5.#clanak5 ovoga Naputka carinske deklaracije o uvezenoj opremi ili račun za opremu nabavljenu u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.

Ovlaštene pravne osobe iz članka 2.#clanak2 stavak 1. ovoga Naputka dužne su uz zahtjev za povrat plaćenog poreza priložiti i uvjerenje da nisu upisane u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

Uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka izdaje Porezna uprava u mjestu u kojem ovlaštene pravne osobe imaju sjedište.

Članak 10.

Ministarstvo znanosti i tehnologije će, nakon što utvrdi da su ispunjeni uvjeti za povrat poreza prema ovom Naputku, objediniti podatke i dostaviti ih Ministarstvu financija, Zagreb, Katančićeva 5.

Ministarstvo financija izvršit će, na temelju dostavljenih zahtjeva, a na teret sredstava Razdjela 025 – Ministarstvo financija, Glave 06 – Tekuća zaliha proračuna, 3851 – Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve, podnositeljima zahtjeva na njihov žiroračun povrat poreza iz članka 6.#clanak6 ovoga Naputka.

Ministarstvo financija o izvršenom će povratu poreza izvijestiti Ministarstvo znanosti i tehnologije.

Članak 11.

Zahtjevi koji ne budu u skladu s ovim Naputkom vratit će se podnositeljima zahtjeva radi dopune.

Članak 12.

Ministarstvo znanosti i tehnologije dužno je Vladi Republike Hrvatske dostavljati tromjesečno izvještaj o nabavi opreme i o visini utrošenih sredstava za tu opremu.

Članak 13.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003.

Klasa: 410-19/03-01/11
Urbroj: 513-05/03-1
Zagreb, 26. svibnja 2003.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.

 

NAZIV OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE

MB

ŽIRORAČUN

BANKA

ADRESA

Datum

Ministarstvo znanosti i tehnologije, Zagreb, J. J. Strossmayera 4

PREDMET: Zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost sukladno članku 42. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu

ZAHTJEV ZA POVRAT POREZA NA DODANU VRIJEDNOST ZA TEHNOLOGIJSKOISTRAŽIVAČKE I ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE PROJEKTE U 2003. GODINI

Red. br.*

Naziv ovlaštene

pravne osobe

Iznos računa bez

poreza na dodanu
vrijednost

Iznos poreza na

dodanu vrijednost

(PDV)

Ukupno

uplaćeni

iznos

Iznos povrata

poreza na dodanu
vrijednost

1

2

3

4

5

6

1

     

2

     

3

     

4

     

UKUPNO

     
    

Povrat poreza na dodanu vrijednost u iznosu –––––––––––––––––––––––– kuna doznačiti na račun broj: –––––––––––––––––––––– otvoren u –––––––––––––––––––––––––––––

(mjesto i naziv banke)

 

Datum: ––––––––––– 2003. –––––––––––––––––

(potpis ovlaštene osobe)

 

Prilog: – Suglasnost iz stavka 2. članka 5. Naputka

– Račun odnosno carinska deklaracija o uvezenoj, odnosno nabavljenoj opremi u Republici Hrvatskoj (stavak 2. članka 8. Naputka*)

– Uvjerenje da ovlaštena pravna osoba nije upisana u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (članak 9. stavak 1. Naputka)

Napomena:

* nepotrebno precrtati (račun odnosno carinska deklaracija)

 
zatvori
Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijskoistraživačke i znanstveno-istraživačke projekte u 2003. godini –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !