Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak o provedbi Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
36 01.06.1995 Naputak o provedbi uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 15.L34263 Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima ("Narodne novine" broj 24/95), Narodna banka Hrvatske donosi

NAPUTAK

O PROVEDBI UREDBE O PODMIRIVANJU DOSPJELIH NEIZMIRENIH OBVEZA PREMA INOZEMNIM KREDITORIMA

1. Ovim Naputkom propisuje se način jedinstvene provedbe Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorimaL34265 ("Narodne novine" broj 24/95, u daljnjem tekstu: Uredba).

2. Dužnici iz članka 2. i krajnji korisnici iz članka 6. i 9. Uredbe dužni su za podmirivanje dospjelih obveza deponirati sredstva kod Narodne banke Hrvatske. Sredstva se deponiraju u devizama i to u valutama plaćanja obveza.

Dužnici i krajnji korisnici svoju obvezu iz članka 3., 4., 6., 7., 8., i 9. Uredbe izvršavaju putem banaka ovlaštenih za poslove sa inozemstvom.

3. Dužnici i krajnji korisnici dužni su sredstva deponirati na način da ih prenesu na jedan od računa Narodne banke Hrvatske u inozemstvu. Za knjiženje prijenosa deviza na račun Narodne banke Hrvatske koristi se Obrazac 746 (opći devizni nalog).

Popis banaka i računa Narodne banke Hrvatske na koji se sredstva prenose daju se u Prilogu 1 ovog Naputka i njegov je sastavni dio.

4. Narodna banka Hrvatske će na deponirana sredstva dužnika i krajnjih korisnika obračunati kamate u visini tržišne kamate na mjesečne depozite u originalnoj valuti umanjene za jedan postotni poen.

Kamata se obračunava mjesečno i pripisuje depozitnom računu.

Isplata kamate vrši se kvartalno samo za iznose koji premašuju USD 10.000,00 ili u protuvrijednosti druge valute. Iznos obračunate kamate manji od USD 10.000,00 ili u protuvrijednosti druge valute, pripisuju se depozitnom računu.

5. Izvješća o postupanju u skladu s odredbama članaka 3. i 7. Uredbe dužnici su obvezni dostavljati Narodnoj banci Hrvatske u skladu s odredbama Odluke o načinu, rokovima i obrascima za evidentiranje i registriranje kreditnih poslova s inozemstvomL34266 (NN 53/91).

Izvješća o postupanju u skladu s odredbama članaka 4., 6., 8. i 9. Uredbe, zajedno sa kopijom naloga za prijenos deviza, dužnici i krajnji korisnici obvezni su dostavljati Narodnoj banci Hrvatske na obrascima iz Priloga 2 ovog Naputka, koji je njegov sastavni dio.

6. Dužnici i krajnji korisnici dužni su izvješća iz točke 5. ovog Naputka i izvješća iz članka 11. Uredbe dostaviti Narodnoj banci Hrvatske u roku od 5 dana po isteku prethodnog mjeseca.

7. Narodna banka Hrvatske izvršit će povrat deponiranih sredstava po članku 3. stavak 2. Uredbe u roku 30 dana od primitka pismenog zahtjeva banke ovlaštene za poslove s inozemstvom, a najkasnije do 31. listopada 1995. godine.

Pismeni zahtjev za izvršenje povrata deponiranih sredstava upućuje se Narodnoj banci Hrvatske, Sektor za odnose s inozemstvom, šifriranim telexom, SWIFT-porukom (MT 299) ili dopisom potpisanim od strane ovlaštenih osoba, a treba sadržavati sljedeće podatke: valutu, iznos, osnov povrata, broj računa, te puni naziv inozemne banke korespondenta na koju se sredstva prenose.

8. Danom stupanja na snagu ovog Naputka, prestaje važiti Naputak Narodne banke Hrvatske objavljen uL34267 "Narodnim novinama" broj 2/95.

9. Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u " Narodnim novinama".

U.br.14/95

Zagreb, 24. svibnja, 1995.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.

Prilog 1

POPIS RAČUNA NARODNE BANKE HRVATSKE

KOD INOZEMNIH BANAKA NA KOJE SE DEPONIRAJU SREDSTVA PREMA UREDBI O PODMIRIVANJU DOSPJELIH NEIZMIRENIH OBVEZA PREMA INOZEMNIM KREDITORIMA

Valuta Šifra
BankaSjedišteBroj računaSWIFT adresa
ATS 040Oesterreichische NationalbankWien3000001.000NABAATWW
BEF 056Kredietbank N.V.Brussels480-9561991-30KREDBEBB
CAD 124Royal Bank of CanadaToronto237-121-9ROYCCAT2
CHF 756Union Bank of SwitzerlandZuerich60103-05KUBSWCHZH80A
DEM 280Deutsche Bank AGFrankfurt/M9362377DEUTDEFF
DKK 208Den Danske Bank A.S.Copenhagen3996043266DABADKKK
ESP 724Banco Bilbao VizcayaMadrid03630.2BBVIESMM
FRF 250Caisse Nationale de Credit AgricoleParis00912735520AGRIFRPP
GBP 826National Westminster Bank Plc.London440/0/04575814NWBKGB2L
ITL 380Credito Italiano SpaMilano995/83460/00CRITITMMDIR
JPY 392The Bank of Tokyo,LTd.Tokyo653-0421677BOTKJPJT
NLG 528ABN-Amro BankAmsterdam41.02.22.283ABNANL2A
NOK 578Den Norske Bank A.S.Oslo7001.02.25424DNBANOKK
PTE 620Banco Portugues do AtlanticoLisbon530/24/15519983ILBKPTPL
SEK 752Svenska HandelsbankenStockholm99-40314189HANDSESS
USD 840The Bank of New YorkNew York890-0057-602IRVTUS3N
XEU 954Kredietbank N.V.Brussels480-9561997-36KREDBEBB

Podnositelj izvještaja: ____________________________

Prilog 2 - obrazac 1

Pregled obveza iz čl. 3. i 7. prema zemljama članicama Pariškog kluba zaključenim od strane banaka izvan Republike Hrvatske za koje su krajnji korisnici deponirali sredstva prema čl. 6.L34268 i 9.L34269 Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima ("Narodne novine" br. 24/95)

Redni broj izvještaja: ____________________________________

             A) dospjele a neizmirene obveze

             B) tekuća dospijeća

u originalnim valutama

Plan Deponirano dana

Kateg. duga/Korisnik
Banka orig.

dužnik

Zemlja/

Sporazum

Reg. broj

kredita

Datum

dospijeća

Valuta
GlavnicaKamateGlavnicaKamate

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1) Krediti s rokom otplate dužim od 1 godine zaključeni do 2. 12. 1982. g. i osigurani od vladinih agencija

  ____________________________________

  1. (matični broj i naziv korisnika)

  ____________________________________

  2. (matični broj i naziv korisnika) itd...

2) Krediti s rokom otplate dužim od 1 godine, zaključeni poslije 2.12.1982. g. i osigurani od vladinih agencija

  ____________________________________

  1. (matični broj i naziv korisnika)

  ____________________________________

  2. (matični broj i naziv korisnika)itd...

3) Sporazum o reprogramu s vladama zemalja članica Pariškog kluba

  ____________________________________

  1. (matični broj i naziv korisnika)

  ____________________________________

  2. (matični broj i naziv korisnika)itd...

  - Izvještaj treba sastaviti odvojeno za A (dospjelo a neizmireno) i B (tekuća dospijeća).

  - U koloni 1. upisati matični broj i naziv korisnika koji deponira sredstva.

  - U koloni 2 upisati naziv banke izvan Republike Hrvatske koja je zaključila kredit za koji se deponiraju sredstva.

  - U koloni 3 upisati naziv zemlje inokreditora i oznaku Sporazuma o reprogramu (I, II, III-1, III-2, ili IV).

  -U koloni 5, 7 i 8 upisati podatke iz plana otplate glavnice i kamata (obrazac KZ-4) iz registrirane prijave o kreditnom poslu. U ove kolone unose se samo podaci za obaveze za koje se obavlja deponiranje.

  - U koloni 9 i 10 upisati svote deponiranih sredstava pojedinačno po dospijećima na koja se odnose.

Podnositelj izvještaja: _______________________________

Prilog2 - obrazac2

Pregled obveza iz čl. 4. i 8. po Novom financijskom sporazumu i Sporazumu o trgovačkoj i depozitnoj olakšici po kojima su dužnici i krajnji korisnici iz čl. 6. i 9. deponirali sredstva prema Uredbi o podmirivanju dospjelih i neizmirenih obveza prema inozemnim

kreditorimaL34271 ("Narodne novine" br. 24/95)

Redni broj izvještaja:_________________________________

           A) dospjele neizmirene kamate i glavnica

           B) tekuća dospijeća kamate u originalnim valutama

Kategorija

duga

Korisnik

Valuta

Ukupno

dospjele a

neizmirene

kamate do

29.11.94.

Tekuća dospijeća

kamata

Deponirano

dana _____

Ukupno

deponirano do

dana_______

(Kumulativ )

Nedeponirano

Svota

Datum

Svota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Novi financijski sporazum

  a) obveze po kojima banka deponira sredstva za svoj , račun

  b) Obveze po kojima banka deponira sredstva za račun krajnjeg korisnika po kreditima kod kojih je dužnik banka izvan R.Hrvatske

  ____________________________

  (matični broj i naziv korisnika) itd...

2. Sporazum o trgovačkoj i depozitnoj olakšici

  a) glavnica

  b) kamate

  - Izvještaj se sastavlja odvojeno za obveze pod A (dospjelo i neizmireno) i B (tekuća dospijeća) .

  - U koloni 2 upisati matični broj i naziv korisnika za kojeg se deponiraju sredstva

Popunjava se za kategoriju duga 1.b)

  - U kolonu 4 upisati ukupne svote dospjelih neizmirenih kamata u originalnim valutama.

  Ove kolone popunjavati samo u izvještaju za obveze pod A (dospjele neizmirene kamate do 29. 11.1994.)

  - U. kolone 5 i 6 upisati tekuća dospijeća kamata (datum i svota u originalnoj valuti) za dospijeća za koja se deponiraju sredstva. Ove se kolone popunjavaju samo u izvještaju za obveze pod B (tekuća dospijeća kamata).

  - U kolone 7 upisati svotu deponiranih sredstava.

  - U kolone 8 upisati ukupnu svotu deponiranih sredstava,do datuma zadnjeg deponiranja (uključujući i posljednje deponiranje).

  - U kolone 9 upisati svotu sredstava koja nisu deponirana, a za koja je postojala obveza deponiranja do dana posljednjeg deponiranja.

Podnositelj izvještaja: _______________________________________

Prilog2 - obrazac3

Pregled dospjelih neizmirenih obveza po inozemnim kreditima prema čl. 11.L34272 Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima ("Narodne novine", br. 24/95) koje su dužnici iz Republike Hrvatske dužni podmiriti u skladu sa čl. 3. Uredbe

u originalnim valutama

  - U koloni 1 upisati matični broj i naziv dužnika koji je u obvezi podmirivanja

  - U koloni 2 upisati oznaku originalne valute duga

  - U koloni 3 upisati ukupno dospjelu neizmirenu glavnicu za dužnika

  - U koloni 4 upisati ukupne dospjele neizmirene kamate za dužnika

Podnositelj izvještaja: _______________________________________

Prilog2 - obrazac4

Pregled dospjelih neizmirenih obveza po inozemnim kreditima prema čl.11.L34274 Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima ("Narodne novine", br. 24/95) koje su dužnici iz Republike Hrvatske dužni podmiriti ź

u skladu sa čl. 7. Uredbe

Kategorija duga/dužnik

Valuta

Neizmirena

tekuća dospijeća

Glavnica

Kamate

1

2

3

4

A) Tekuća dospijeća od 1.1. 95.

1. Krediti s rokom otplate dužim od 1 godine zaključeni

do 2. 12. 82. g. i osigurani od vladinih agencija

_________________________________

  (matični broj i naziv dužnika)

  _________________________________

   (matični broj i naziv dužnika)

  itd...

2. Sporazum o reprogramu s vladama zemalja članica

  Pariškog kluba
  _________________________________

  (matični broj i naziv dužnika)

  _________________________________

   (matični broj i naziv dužnika)

  itd...

B) Tekuća dospijeća od 21.3. 1995. . Krediti s rokom otplate dužim od 1 godine zaključeni poslije 2.12. 82. g. i osigurani od vladinih agencija

  _________________________________

  (matični broj i naziv dužnika)

  _________________________________

   (matični broj i naziv dužnika)

  itd....

  - U koloni 1 upisati matični broj i naziv dužnika

  - U koloni 2 upisati oznaku originalne valute duga

  - U koloni 3 upisati ukupna neizmirena tekuća dospijeća glavnice

  - U koloni 4 upisati ukupna neizmirena tekuća dospijeća kamate

zatvori
Naputak o provedbi Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !