Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak o provođenju Protokola 4 Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice – (“Narodne novine – Međunarodni ugovori", br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
125 25.10.2002 Naputak o provođenju odredbi Protokola 4 Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice

MINISTARSTVO FINANCIJA

2021

Na temelju članka 17.L82397 i 39.L82398 Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 75/93), a u vezi s člankom 3. Zakona o potvrđivanju Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice, potpisanog u Luksemburgu dana 29. listopada 2001., ministar financija donosi

NAPUTAK

O PROVOĐENJU ODREDBI PROTOKOLA 4 PRIVREMENOG SPORAZUMA O TRGOVINSKIM
I S NJIMA POVEZANIM PITANJIMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE

Članak 1.

Ovim naputkom uređuje se postupanje carinarnica u provedbi odredbi Protokola 4 o definiciji pojma »proizvoda s podrijetlom« i načinima upravne suradnje iz članka 28. Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice.

Članak 2.

U cilju usklađivanja primjene pravila podrijetla utvrđenih Protokolom 4 daju se sljedeće napomene uz pojedine njegove odredbe:

Članak 1 (f) – CIJENA FCO TVORNICA (EX WORKS)

Cijena fco tvornica uključuje:

– vrijednost svih dobavljenih materijala upotrijebljenih u proizvodnji,

– sve troškove (materijalne troškove jednako kao i druge troškove) koje proizvođač stvarno uključi u cijenu. Na primjer, cijena fco tvornica snimljenih video kazeta, snimljenih ploča, sredstava koja su nositelji kompjutorskoga softwera i drugih takvih proizvoda koji sadržavaju element prava intelektualnog vlasništva, uključivat će, što je potpunije moguće, sve troškove nastale s obzirom na uporabu prava intelektualnog vlasništva pri proizvodnji robe, a s osnova plaćanja od strane proizvođača, bez obzira na to ima li nositelj takvih prava svoje sjedište ili prebivalište u zemlji proizvodnje.

Trgovačka sniženja cijene neće se uzimati u obzir (npr. sniženja za plaćanje robe odmah ili za isporuke velikih količina).

Članak 3 – BILATERALNA KUMULACIJA PODRIJETLA

Materijali koji nisu prošli obradu ili preradu preko one koja je navedena u članku 7. st. 1., zadržavaju svoje podrijetlo.

Članak 10. – PRAVILO PODRIJETLA ZA SETOVE

Pravilo podrijetla za setove primjenjuje se samo na setove unutar značenja općeg pravila 3 za primjenu harmoniziranog sustava.

Sukladno toj odredbi svaki proizvod od kojega je set sastavljen, s izuzetkom proizvoda vrijednost kojih ne prelazi 15% od ukupne vrijednosti seta, mora zadovoljiti kriterij vrijednosti za tarifni broj u koji bi proizvod bio razvrstan da se radilo o posebnom, odvojenom proizvodu, ne uključenom u set, bez obzira na tarifni broj u koji je cjeli set razvrstan, a sukladno tekstu gore navedenog općeg pravila.

Ove odredbe se primjenjuju čak i ako se tolerancija od 15% primijeni za proizvod koji, prema tekstu gore navedenog Općeg pravila, određuje razvrstavanje cijelog seta.

Članak 15 – POVRAT U SLUČAJU POGREŠKE

Povrat ili oslobođenje od plaćanja carine može se odobriti samo u slučaju kada je dokaz o podrijetlu bio pogrešno ispostavljen ili izdan, ako su ispunjena sljedeća tri uvjeta:

a) pogrešno ispostavljen ili izdan dokaz o podrijetlu vraćen je tijelima zemlje izvoza ili je kao alternativa sačinjena izjava tijela zemlje uvoza u pismenom obliku, da nije odobrena niti će biti odobrena primjena povlaštene stope;

b) za proizvode korištene u proizvodnji odobrio bi se povrat ili oslobođenje od carine prema odredbama koje su na snazi, ukoliko dokaz o podrijetlu nije korišten za odobravanje povlaštene stope;

c) odobreni rok za povrat nije istekao, a udovoljeno je uvjetima predviđenim propisima zemlje o kojoj se radi kojima se utvrđuje povrat davanja.

Članak 16 – DOKUMENTARNI DOKAZI ZA UPOTREBLJAVANU ROBU

Dokazi o podrijetlu mogu biti izdani i za upotrebljavanu ili bilo koju drugu robu kad, zbog dužeg proteka vremena između datuma proizvodnje ili uvoza na jednoj strani i datuma izvoza na drugoj, uobičajeni uzgredni dokumenti više nisu raspoloživi, pod uvjetom:

a) da je od datuma proizvodnje ili uvoza robe protekao onaj rok, tijekom kojega prema odgovarajućim propisima zemlje izvoza, trgovci moraju čuvati evidenciju;

b) da je moguće smatrati kako je roba podrijetlom iz neke zemlje na temelju drugih dokaza, kakvi su deklaracija proizvođača ili nekoga drugog trgovca, mišljenja stručnjaka, oznake na robi ili njen opis, itd;

c) da nema pokazatelja o tome kako roba udovoljava zahtjevima pravila o podrijetlu.

Članak 16 (i 24) – PODNOŠENJE DOKAZA O PODRIJETLU U SLUČAJU PODNOŠENJA UVOZNE DEKLARACIJE ELEKTRONSKIM PUTEM

U slučajevima gdje se uvozne deklaracije podnose carinskim vlastima zemlje uvoznice elektronskim putem, na tim je vlastima da odluče, unutar okvira i sukladno odredbama nacionalnog zakonodavstva koje važi u zemlji uvoznici, kada i u kojoj mjeri će isprave koje predstavljaju dokaze o podrijetlu stvarno biti podnesene.

Članak 17 – OPIS ROBE NA POTVRDI O PROMETU ROBE EUR-1

U slučajevima kada je na potvrdi o prometu robe postojeća rubrika za opis robe nedovoljna za upisivanje potrebnih podataka za identifikaciju robe, naročito u slučaju velikih pošiljki, izvoznik može specificirati robu na koju se potvrda odnosi na priloženom računu za robu, a ako je potrebno i na drugim trgovinskim dokumentima, pod uvjetom:

a) da su brojevi računa navedeni u rubrici 10 potvrde o prometu robe EUR.1;

b) da su računi i, ako su potrebni, drugi trgovinski dokumenti prije podnošenja carinarnici, čvrsto priloženi potvrdi i

c) da su carinska tijela pečatom ovjerila račune i, ako su potrebni, druge komercijalne dokumente, čime se i službeno prilažu potvrdi.

Članak 17 – ROBA IZVEZENA PO OTPREMNIKU

Carinskim otpremnicima može biti dopušteno da rade kao ovlašteni predstavnici osoba koje su vlasnici robe ili osoba koje imaju jednako pravo raspolaganja robom, čak i u slučajevima kad osoba nema sjedište u zemlji izvoza, tako dugo dok je otpremnik u mogućnosti dokazati podrijetlo robe.

Članak 18 – TEHNIČKI RAZLOZI

Potvrda o prometu robe EUR-1 može biti odbijena iz »tehničkih razloga« ukoliko nije sastavljena na propisani način. To su slučajevi kada može doći do kasnijeg predočenja naknadno izdane potvrde i oni uključuju, primjerice, sljedeće:

– potvrda o prometu robe EUR-1 po svom je obliku drugačija od one koja je propisana (npr. na podlozi nema »gilloche« uzorak, značajno se razlikuje od modela u veličini ili boji, nema serijskog broja, nije tiskan na jednom od službeno propisanih jezika);

– jedna od obveznih rubrika (npr. rubrika 4 na EUR-u 1) nije popunjena;

– potvrda o prometu robe EUR-1 nije ovjerena i potpisana (npr. u rubrici 11);

– potvrdu o prometu robe EUR-1 ispostavilo je tijelo koje za to nije ovlašteno;

– pečat koji se na njoj nalazi je nov a o njemu još nije stigla nikakva obavijest;

– podnijeta potvrda o prometu robe EUR-1 zapravo je kopija ili fotokopija a ne izvornik;

– unos u rubrici 2 ili 5 odnosi se na zemlju koja ne pripada Sporazumu (npr. Izrael ili Kuba)

Radnje koje treba poduzeti:

Dokument treba biti označen riječima »DOCUMENT NOT ACCEPTED« (DOKUMENT NIJE PRIHVAĆEN), te se na njemu navodi razlog (razlozi) neprihvaćanja, a on se vraća uvozniku kako bi mu se omogućilo da pribavi novi naknadno izdani dokument. Carinska tijela mogu ipak zadržati fotokopiju odbijenog dokumenta u svrhu njegove naknadne provjere ili ako imaju razloga posumnjati na prijevaru.

Članak 21 – PRAKTIČNA PRIMJENA ODREDABA KOJE SE ODNOSE NA IZJAVU NA RAČUNU

Primjenjuju se sljedeće smjernice:

(a) Tekst izjave na računu treba biti usklađen s tekstom iznijetim u Dodatku 4 Protokola;

(b) Napomene za proizvode koji nemaju povlašteno podrijetlo, a time, dakle, i za proizvode na koje se ne odnosi izjava na računu, ne trebaju se navoditi na samoj izjavi. Međutim, ova napomena mora se pojaviti na računu i to potanko razrađena, kako bi se izbjegli bilo kakvi nesporazumi;

(c) Izjave koje se daju na fotokopiranim računima prihvatljive su, pod uvjetom da takve izjave nose potpis izvoznika pod istim okolnostima kao i izvornik računa. Ovlašteni izvoznici, kojima je odobreno da ne moraju potpisivati izjave na računu, ne trebaju potpisivati ni izjave na računu navedene na fotokopiranim računima;

(d) Izjava na računu prihvatljiva je i kada je navedena na stražnjoj strani samog računa;

(e) Izjava na računu može biti podnijeta i na zasebnom primjerku računa, pod pretpostavkom da je taj primjerak očevidno dio računa. Ne može se koristiti komplementarni oblik;

(f) Izjava na računu, sačinjena na naljepnici koja je potom naknadno pridodana računu – prihvatljiva je, pod pretpostavkom da nema nikakve sumnje kako je naljepnicu nalijepio izvoznik. Primjerice, pečat ili potpis izvoznika mora pokrivati oboje – i naljepnicu, i račun.

Članak 19 – VRIJEDNOSNA OSNOVA ZA IZDAVANJE I PRIHVAĆANJE IZJAVA NA RAČUNU KOJE DAJE BILO KOJI IZVOZNIK

Cijena fco tvornica se može upotrijebiti kao vrijednosna osnova pri odlučivanju o tome kada se izjava na računu može upotrijebiti umjesto potvrde o prometu robe EUR-1 u skladu sa vrijednosnim limitom utvrđenim člankom 21. st. 1 (b). Ako je cijena fco tvornica upotrijebljena kao vrijednosna osnova, država uvoznica prihvatit će izjave na računu koje su sastavljene na toj osnovi.

U slučajevima kada nema cijene fco tvornica uslijed činjenice da je pošiljka poslana besplatno, carinska vrijednost koju utvrde carinska tijela zemlje uvoza uzima se kao osnova za vrijednosni limit.

Članak 20 – OVLAŠTENI IZVOZNIK

Pojam »izvoznik« odnosi se na osobe ili poduzeća, bez obzira na to da li su proizvođači ili trgovci, ukoliko posluju u skladu sa svim ostalim odredbama ovog Protokola. Carinskim otpremnicima se ne odobrava status ovlaštenog izvoznika unutar značenja ovog Protokola. Status ovlaštenog izvoznika može se dobiti samo nakon podnošenja zahtjeva u pisanom obliku, koji podnosi izvoznik. Pri razmatranju zahtjeva carinska tijela moraju obratiti posebnu pozornost na sljedeća pitanja:

– da li izvoznik robu izvozi u skladu s propisima; ovdje bi carinska tijela trebala više gledati na to koliko uredno on obavlja ove radnje, i ne bi se trebala toliko usredotočiti na postojeći broj pošiljaka ili na neke određene iznose;

– da li je izvoznik u svakom trenutku pripravan podnijeti dokaz o podrijetlu za robu koju izvozi. S tim u vezi, potrebno je razmotriti poznaje li izvoznik trenutno važeća pravila podrijetla, te da li posjeduje sve dokumente kojima se podrijetlo dokazuje. Radi li se o proizvođaču, tijela moraju sa sigurnošću utvrditi da knjigovodstveni zapisi omogućavaju utvrđivanje podrijetla robe, te – kada se radi o novim poduzećima – da će sustav koji se instalira omogućiti takvo utvrđivanje. Za izvoznike koji su samo trgovci, provjera bi se trebala pozornije usredotočiti na njihove uobičajene trgovinske tokove;

– u svjetlu evidencije vođene o njihovim proteklim izvozima treba sagledati, da li izvoznik nudi dostatna jamstva vezana uz status podrijetla robe, i da li je sposoban udovoljiti svim obvezama koje iz toga proizlaze.

Kada se ovlaštenje jednom ispostavi, izvoznici moraju:

– preuzeti na sebe da će izjave na računu ispostavljati jedino za one robe, za koje posjeduju sve potrebne dokaze ili elemente koje treba uzeti u obzir u trenutku ispostavljanja;

– preuzeti potpunu odgovornost za način na koji koriste dobiveno ovlaštenje, a posebno za netočne izjave o podrijetlu ili za druge načine zlouporabe ovlaštenja;

– preuzeti odgovornost i osigurati da osoba, koja je u poduzeću odgovorna za izradu izjave na računu, poznaje i razumije pravila o podrijetlu;

– preuzeti na sebe čuvanje svih dokumentarnih dokaza o podrijetlu robe u razdoblju od najmanje tri godine od datuma kada je izjava bila ispostavljena;

– preuzeti na sebe da će u svako doba carinskim tijelima pribaviti dokaz o podrijetlu, te u svako vrijeme dopustiti provjeru od strane tih tijela.

Carinska tijela moraju obavljati redovite kontrole kod ovlaštenih izvoznika. Ove kontrole moraju osigurati, da se dobiveno ovlaštenje neprestano koristi na odobreni način. Mogu se obavljati i u unaprijed utvrđenim razmacima, te se temeljiti na kriteriju analize rizika, ako je to moguće.

Carinska tijela moraju obavijestiti Komisiju Europskih Zajednica o sustavu numeriranja koji koriste u svojoj zemlji prilikom imenovanja ovlaštenih izvoznika. Komisija Europskih Zajednica će potom ove informacije proslijediti i carinskim tijelima drugih zemalja.

Članak 23 – UVOZ DJELOMIČNIH POŠILJAKA

Uvoznik koji želi iskoristiti pogodnosti koje mu pružaju odredbe ovoga članka, mora obavijestiti izvoznika prije nego li se prva djelomična pošiljka izveze, kako zahtijeva izdavanje jedinstvenog dokaza o podrijetlu za čitav proizvod.

Moguće je da svaka djelomična pošiljka bude sastavljena samo od proizvoda s podrijetlom. Kada takve pojedinačne pošiljke prate pojedinačni dokazi o podrijetlu, ove zasebne dokaze o podrijetlu carinska tijela zemlje uvoza trebaju prihvatiti za svaku od pošiljaka na koje se oni odnose, umjesto jedinstvenog dokaza o podrijetlu koji bi bio ispostavljen za čitav proizvod.

Članak 30 – ODBIJANJE POVLAŠTENOG TRETMANA BEZ PROVJERE

Ovo odbijanje odnosi se na slučajeve kod kojih se dokaz o podrijetlu smatra neprimjenjivim, između ostalog iz sljedećih razloga:

– roba na koju se potvrda o prometu robe EUR.1 odnosi nije prihvatljiva za povlašteni tretman;

– rubrika za opis robe (rubrika 8 u EUR-u 1) nije popunjena ili se odnosi na neku drugu robu, a ne na onu koja je podnesena;

– dokaz o podrijetlu ispostavila je zemlja koja nije uključena u povlašteni sustav, čak i ako roba potječe iz zemlje koja pripada sustavu (kad je npr, EUR-1 ispostavljen u Izraelu za proizvode, koji su podrijetlom iz Poljske);

– jedna od rubrika koje obavezno moraju biti popunjene na potvrdi o prometu robe EUR.1 nosi na sebi tragove neovjerenog brisanja ili izmjena (npr. rubrike gdje se opisuje roba ili broj koleta, odredišna zemlja ili zemlja podrijetla);

– potvrdi o prometu robe EUR.1 istekao je rok iz nekih drugih razloga osim onih koji su utvrđeni propisima (npr. iznimne okolnosti), izuzev u slučaju kad je roba bila podnijeta prije no što je taj rok istekao;

– dokaz o podrijetlu naknadno se pribavio za robu, koju se u početku pokušalo uvoziti prijevarom;

– u rubrici 4 potvrde o prometu robe EUR.1 navedena je zemlja, koja nije sudionica Sporazuma, temeljem kojega se zahtijeva povlašteni tretman robe.

Radnje koje treba poduzeti:

Dokaz o podrijetlu treba označiti napomenom »INAPPLICABEL« (NEPRIMJENLJIVO), a carinska tijela kojima je podnijet zadržavaju ga, kako bi spriječil i svaki pokušaj njegove daljnje uporabe.

Tamo gdje je to primjereno, carinska tijela zemlje uvoza trebaju bez odlaganja o tom odbijanju obavijestiti zemlju izvoza.

Članak 30 – ROKOVI ZA PROVJERU DOKAZA O PODRIJETLU

Niti jedna zemlja nije obavezna odgovoriti na zahtjev za naknadnu provjeru, kako predviđa članak 32., ukoliko takav zahtjev primi nakon više od tri godine od datuma izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 ili od datuma izdavanja izjave na računu.

Članak 30 – OSNOVANA SUMNJA

Ovdje spadaju, primjerice, sljedeći slučajevi:

– dokument nije potpisao izvoznik (osim izjava na računu ili trgovinskim dokumentima koje je ispostavio ovlašteni izvoznik ukoliko je predviđena takva mogućnost);

– potvrda o prometu robe EUR-1 nije potpisana ili datirana od strane tijela koje ga inače ispostavlja;

– oznake na robi, ili ambalaži, ili drugi prateći dokumenti odnose se na podrijetlo koje je drugačije od onog, navedenog u potvrdi o prometu robe EUR.1;

– pojedinosti unijete u potvrdu robe EUR-1 pokazuju, da obavljena obrada nije bila dostatna da bi se podrijetlo potvrdilo;

– pečat koji je korišten za ovjeru dokumenta ne podudara se s onim o kojemu postoji obavijest.

Radnje koje treba poduzeti

Dokument se šalje tijelu koje ga je ispostavilo radi njegove naknadne provjere, uz navođenje razloga koji su doveli do zahtjeva za provjeru. Čekajući rezultate provjere, trebaju se poduzeti svi koraci koje carinska tijela ocijene potrebnima, da se osigura plaćanje svih davanja koja bi se mogla odnositi na tu robu.

Dodatak I – UVODNA NAPOMENA 6, 6.1

Posebno pravilo za tekstilne materijale isključuje podstave i međupodstave. »Džepovina« je posebna tkanina, koja se koristi isključivo za proizvodnju džepova, pa se stoga ne može držati običnom podstavom ili međupodstavom. Stoga se posebno pravilo odnosi na »džepovinu« (za hlače). Pravilo se primjenjuje kako na tkanine u komadima, tako i na gotove, već izrađene džepove, koji su podrijetlom iz trećih zemalja.

Članak 3.

Ovaj Naputak stupa na snagu s danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/02-01/77
Urbroj: 513-02-1210/1-02-3
Zagreb, 2. listopada 2002.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.

zatvori
Naputak o provođenju Protokola 4 Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !