Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju tlakomjera za gume ("Narodne novine", br. XX/06, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 30.1.2006 Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju tlakomjera za gume

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

288

Temeljem članka 21.L289804 stavak 5. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

NAPUTAK

ZA ISPITIVANJE PRI OVJERAVANJU TLAKOMJERA ZA GUME

I.

Naputkom se propisuje način ispitivanja tlakomjera za gume.

Tlakomjeri za gume se ispituju usporednom metodom. Neautomatski tlakomjeri (pod ovim nazivom smatraju se svi tlakomjeri za gume kod kojih korisnik određuje tlak tijekom pumpanja guma, odnosno služe samo za kontrolu tlaka) ispituju se statički, a automatski tlakomjeri (željeni tlak se unaprijed zadaje i pumpanje se regulira ugrađenom automatikom) se ispituju i statički i dinamički.

Naputkom se propisuju radni etaloni za ispitivanje, sam postupak ispitivanja, obrasci izvješća o ispitivanju i ocjenjivanje zadovoljavanja ispitivanog mjerira mjeriteljskim zahtjevima.

II.

Za ispitivanje se mogu koristiti tlačne vage, mehanička mjerila tlaka ili mjerni pretvornici, a moraju biti valjano umjereni.

Maksimalno dozvoljena pogreška radnog etalona smije biti najviše 20 mbar za tlakomjere mjernog područja do 4 bar, a najviše 25 mbar za tlakomjere mjernog područja većeg od 4 bar.

III.

Postupak za ispitivanje pri ovjeravanju tlakomjera za gume izvodi se kako slijedi:

a) vizualnim pregledom provjeriti ispitivano mjerilo zbog uočavanja eventualnih oštećenja te da li zadovoljava zahtjeve važećeg pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima glede natpisa i oznaka, odnosno tipnog odobrenja;

b) upisati podatke o radnom etalonu;

c) ispitivano mjerilo priključiti na radni etalon;

d) upisati zahtjevane podatke o ispitivanom mjerilu u izvješće;

e) zadavati kontinuirano tlak do gornje granice mjernog područja te snižavanjem vratiti tlak na 0;

f) ispitivanje se obavlja pri sljedećim vrijednostima tlakova: 0; 1; 1,5; 2; 2,5; 3, 4; (5; 6; 8; 10) bar. Vrijednosti u zagradi su za tlakomjere mjernog područja većeg od 4 bar;

g) zadavati tlak na radnom etalonu u vrijednostima ispitnih točaka s porastom tlaka i zapisivati očitane vrijednosti u izvješće;

h) ponoviti mjerenje i upisivanje mjerenih vrijednosti na istim točkama sa snižavanjem vrijednosti narinutog tlaka (osim ručnih tlakomjera);

i) dinamičko ispitivanje obavlja se pri tlakovima: 1,5; 2 i 2,5 bar.

IV.

Ispitivano mjerilo zadovoljava mjeriteljske zahtjeve ako vrijedi:

j) maksimalno odstupanje mjerene vrijednosti od postavljene za svaku mjernu točku iznosi manje ili jednako od dopuštene pogreške određene važećim pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za tlakomjere za gume;

k) varijacija (razlika mjerenja) tlaka za svaku mjernu točku iznosi manje ili jednako od dopuštene pogreške određene važećim pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za tlakomjere za gume;

l) ako mjerilo zadovoljava mjeriteljske zahtjeve upisati ovjernu oznaku i ovjeriti mjerilo;

m) upisati datum ispitivanja, potpisati i ovjeriti izvješće žigom.

V.

Statističko ispitivanje tlakomjera za gume se obavlja za serije od 6 ili više komada istovjetnih tlakomjera (tip, službena oznaka, mjerno područje) za koje je ovlašteni servis priložio svoja izvješća o ispitivanju sačinjenih tijekom pripreme mjerila. Uzorci za ispitivanje se odabiru slučajnim izborom prema tablici:

broj tlakomjera

uzorak

broj tlakomjera

uzorak

broj tlakomjera

uzorak

6 – 10

5

10 – 15

6

16 – 20

7

21 – 25

8

26 – 30

9

31 – 35

10

36 – 40

11

41 – 45

12

46 – 50

13

51 – 60

14

61 – 70

15

71 – 80

16

81 – 90

17

91 – 100

18

101 – 110

19

 

Uzorak se povećava za 1 za svakih sljedećih 10 tlakomjera pripremljenih za ispitivanje.

Apsolutna vrijednost razlike između mjerenih vrijednosti tijekom statističkog ispitivanja i vrijednosti izmjerenih od ovlaštenog sevisa tijekom pripreme mjerila smiju iznositi najviše 0,05 bar.

Ispitivana serija zadovoljava i svi tlakomjeri iz serije se ovjeravaju samo ako su svi tlakomjeri iz uzorka zadovoljili zahtjeve ispitivanja. Ako jedan ili više tlakomjera iz uzorka ne zadovoljavaju zahtjeve ispitivanja, cjelokupna serija se odbija i ne ovjerava.

Ovo ispitivanje se smatra statističkim ispitivanjem u povećanom opsegu.

VI.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-07/9

Urbroj: 558-06/14-06-1

Zagreb, 23. siječnja 2006.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.


zatvori
Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju tlakomjera za gume
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !