Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju uređaja za mjerenje krvnog tlaka ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 30.1.2006 Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju uređaja za mjerenje krvnog tlaka

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

289

Temeljem članka 21L289806, stavak 5. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

NAPUTAK

ZA ISPITIVANJE PRI OVJERAVANJU UREĐAJAZA MJERENJE KRVNOG TLAKA

I.

Naputkom se propisuje način ispitivanja uređaja za mjerenje krvnog tlaka (u nastavku teksta: tlakomjera).

Tlakomjeri se ispituju usporednom metodom.

Naputkom se propisuju radni etaloni za ispitivanje, sam postupak ispitivanja, obrasci izvješća o ispitivanju i ocjenjivanje zadovoljavanja ispitivanog mjerila mjeriteljskim zahtjevima.

II.

Za ispitivanje se mogu koristiti tlačne vage, mehanička mjerila tlaka ili mjerni pretvornici, a moraju biti valjano umjereni.

Maksimalno dozvoljena pogreška radnog etalona smije biti najviše 0,8 mmHg ili 1 mbar.

III.

Postupak za ispitivanje pri ovjeravanju uređaja za mjerenje krvnog tlaka izvodi se kako slijedi:

a) vizualnim pregledom provjeriti ispitivani tlakomjer zbog uočavanja eventualnih oštećenja, zaprljanosti žive i neprozirnosti staklene cjevčice (kod tlakomjera na živu), te da li zadovoljava zahtjeve važećeg pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima glede natpisa i oznaka, odnosno tipnog odobrenja;

b) upisati podatke o radnom etalonu;

c) upisati zahtjevane podatke o ispitivanom tlakomjeru u izvješće.

1. Tlakomjeri na živu

d) tlakomjer postaviti u radni položaj;

e) otpustiti kočnicu (ventil) spremnika žive;

f) otvorenim odzračnim ventilom nagnuti tlakomjer za 60° prema pokaznoj ljestvici, a zatim pod istim kutom od ljestvice kako bi živa zauzela radni položaj (ponoviti 3 puta);

g) ispitati brtvljenje sustava (tlakomjer s pumpicom i orukvicom) tako da se orukvica pričvrsti na metalnu posudu, pumpicom zada tlak veći od 250 mmHg i zatvori odzračni ventil pumpice te pričeka oko 1 min. da se tlak u sustavu stabilizira. Kod ispravnog brtvljenja pad tlaka ne smije biti veći od 4 mmHg u minuti;

h) ispitivano mjerilo priključiti na radni etalon i ručnu pumpicu preko trokrake spojnice;

i) zatvoriti odzračni ventil i zadati tlak između 320 i 340 mmHg (42 do 45 kPa). Živa ne smije izbijati na vrhu cjevi tlakomjera. Otvoriti odzračni ventil;

j) zadavati tlak na radnom etalonu u približnim vrijednostima prema ispitnoj listi s porastom tlaka te zapisivati odstupanja između očitane vrijednosti i vrijednosti zadane radnim etalonom u izvješće;

k) ponoviti mjerenje i upisivanje odstupanja na istim točkama sa snižavanjem vrijednosti narinutog tlaka;

l) odspojiti radni etalon, spojiti orukvicu i originalnu pumpicu;

m) tlakomjer nagnuti za 60° prema živinom spremniku i zatvoriti ventil spremnika.

2. Tlakomjeri s mehaničkim ili elektronskim pokazivačem

n) ispitati brtvljenje sustava (tlakomjer s pumpicom i orukvicom) tako da se orukvica pričvrsti na metalnu posudu, pumpicom zada tlak veći od 250 mmHg i zatvori odzračni ventil pumpice te pričeka oko 1 min. da se tlak u sustavu stabilizira. Kod ispravnog brtvljenja pad tlaka ne smije biti veći od 4 mmHg u minuti;

o) ispitivano mjerilo priključiti na radni etalon i ručnu pumpicu preko trokrake spojnice;

p) zadavati tlak na radnom etalonu u približnim vrijednostima prema ispitnoj listi s porastom tlaka te zapisivati odstupanja između očitane vrijednosti i vrijednosti zadane radnim etalonom u izvješće;

q) ponoviti mjerenje i upisivanje odstupanja na istim točkama sa snižavanjem vrijednosti narinutog tlaka;

r) odspojiti radni etalon, spojiti orukvicu i originalnu pumpicu.

3. Automatski elektronski tlakomjeri

a) prema tipnom odobrenju i uputi proizvođača ispitivano mjerilo priključiti na radni etalon i ručnu pumpicu preko trokrake spojnice;

b) zadavati tlak na radnom etalonu u približnim vrijednostima prema ispitnoj listi s porastom tlaka te zapisivati odstupanja između očitane vrijednosti i vrijednosti zadane radnim etalonom u izvješće;

c) ponoviti mjerenje i upisivanje odstupanja na istim točkama sa snižavanjem vrijednosti narinutog tlaka;

d) odspojiti radni etalon, sastaviti sve djelove koji su pri pripremi tlakomjera bili rastavljeni, tlakomjer podesiti u stanje uporabe.

IV.

Ispitivano mjerilo zadovoljava mjeriteljske zahtjeve ako vrijedi:

a) maksimalno odstupanje mjerene vrijednosti od postavljene za svaku mjernu točku iznosi manje ili jednako 3,75 mmHg (0,5 kPa);

b) ispunjavanje zahtjeva pod točkom a) stavaka 1, te zavisno od tipa tlakomjera pod točkama 1.d), 1.f), 2.a).

V.

Statističko ispitivanje tlakomjera se obavlja za serije od 6 ili više komada istovjetnih tlakomjera (tip, službena oznaka, mjerno područje) za koje je ovlašteni servis priložio svoja izvješća o ispitivanju sačinjenih tijekom pripreme mjerila. Uzorci za ispitivanje se odabiru slučajnim izborom prema tablici:

broj tlakomjera

uzorak

broj tlakomjera

uzorak

broj tlakomjera

uzorak

6 – 10

5

10 – 15

6

16 – 20

7

21 – 25

8

26 – 30

9

31 – 35

10

36 – 40

11

41 – 45

12

46 – 50

13

51 – 60

14

61 – 70

15

71 – 80

16

81 – 90

17

91 – 100

18

101 – 110

19

 

Uzorak se povećava za 1 za svakih sljedećih 10 tlakomjera pripremljenih za ispitivanje.

Apsolutna vrijednost razlike između mjerenih vrijednosti tijekom statističkog ispitivanja i vrijednosti izmjerenih od ovlaštenog sevisa tijekom pripreme mjerila smiju iznositi najviše 1 mmHg ili 0,1 kPa.

Ispitivana serija zadovoljava i svi tlakomjeri iz serije se ovjeravaju samo ako su svi tlakomjeri iz uzorka zadovoljili zahtjeve ispitivanja. Ako jedan ili više tlakomjera iz uzorka ne zadovoljavaju zahtjeve ispitivanja, cjelokupna serija se odbija i ne ovjerava.

Ovo ispitivanje se smatra statističkim ispitivanjem u povećanom opsegu.

VI.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-07/10

Urbroj: 558-06/14-06-1

Zagreb, 23. siječnja 2006.

Ravnatelj

Državnog zavoda za mjeriteljstvo

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.


zatvori
Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju uređaja za mjerenje krvnog tlaka
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !